Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
A unión europea
A unión europea
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 26 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a A unión europea (20)

Anuncio

A unión europea

 1. 1. A UNIÓN EUROPEA
 2. 2. MAPA
 3. 3. SÍMBOLOS Bandeira europea As doce estrelas en círculo simbolizan os ideais de unidade, solidariedade e harmonía entre os pobos de Europa. Himno europeo A melodía utilizada para representar á UE forma parte da Novena Sinfonía, composta en 1823 por Ludwig van Beethoven. Día de Europa As ideas nas que se asenta a Unión Europea expuxéronse por primeira vez o 9 de maio de 1950, nun discurso pronunciado polo entón Ministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman. Esta é a razón pola que o 9 de maio se celebra como unha data clave para a UE. Lema O lema da Unión Europea É "Unida na diversidade". Refírese ao xeito en que os europeos se uniron, formando a UE, para traballar a favor da paz e a prosperidade, beneficiándose ao mesmo tempo da gran diversidade de culturas, tradicións e linguas do continente.
 4. 4. OS PAIS FUNDADORES Konrad Adenauer Alcide de Gasperi Robert Schuman Jean Monet Sicco Mansholt Paul-Henri SpaaK
 5. 5. DEZ HITOS HISTÓRICOS 1951:Os seis membros fundadores crean a Comunidade Europea do Carbón e do Aceiro. 1957: Os mesmos seis países firman os Tratados de Roma, creando a Comunidade Económica Europea (CEE) e a Comunidade Europea da Enerxía Atómica (Euratom). 1973:As Comunidade amplíase a nove Estados membros e introducen máis políticas comúns. 1979:Primeiras eleccións directas ao Parlamento Europeo. 1981:Primeira ampliación mediterránea. 1992:O mercado único europeo convertese en una realidade. 1993:O Tratado de Maastricht establece a Unión Europea (UE). 2002:O euro entra en circulación. 2007:A UE ten 27 Estados membros. 2009:O Tratado de Lisboa entra en vigor, cambiando o funcionamento da UE.
 6. 6. CONSELLO EUROPEO A súa función é dobre: fixar o rumbo e as prioridades políticas xerais da UE e tratar as cuestións complexas ou sensibles que non poidan ser resoltas no nivel inferior da cooperación intergobernamental. O Consello Europeo reúne os xefes de Estado ou de Goberno de cada país da UE, ao presidente da Comisión e ao presidente do Consello Europeo, que é quen preside as reunións. Nel tamén participa o Alto Representante para Asuntos Exteriores e Política de Seguridade. O presidente do Consello Europeo é Herman Van Rompuy. O seu segundo mandato iniciouse o 1 de xuño de 2012 e finalizará o 30 de novembro de 2014. Cada seis meses polo menos, aínda que o seu presidente pode convocar unha reunión especial se é necesario. Normalmente en Bruxelas O Consello Europeo decide por consenso, salvo que os Tratados determinen outra cousa. Nalgúns casos adopta decisións por unanimidade ou por maioría cualificada dependendo do que estableza ao respecto o Tratado.
 7. 7. CONSELLO DA UNIÓN EUROPEA Que fai? 1.Aproba a lexislación da UE. 2.Coordina as diversas políticas económicas dos países da UE. 3.Firma acordos entre a UE e outros países. 4.Aproba o presuposto anual da UE. 5. Desenrola as políticas exterior e de defensa da UE. 6.Coordina a cooperación entre os tribunais e as policías dos países membros. Quen é os membros do Consello? Non hai membros como tales. En cada reunión do Consello, cada país envía o Ministro correspondente ao ámbito do que se debate: por exemplo, o Ministro de Medio se a reunión trata dese tema. Esa reunión chámase entón " Quen preside as reunións? O Consello de Ministros de Asuntos Exteriores ten un Presidente permanente, o Alto Representante para a Política Exterior e de Seguridade da UE. As demais reunións do Consello presídeas o Ministro correspondente do país que nese momento ostente a Presidencia rotatoria da UE. Consello de Medio".
 8. 8. PARLAMENTO EUROPEO As funcións principais do Parlamento Europeo son tres: -debater e aprobar, xunto co Consello, a lexislación da UE -someter a control outras institucións da UE, en especial á Comisión, para garantir o seu funcionamento democrático -debater e adoptar, xunto co Consello, o presuposto da UE. O labor do Parlamento Europeo desenvólvese en tres sedes: Bruxelas (Bélxica), Luxemburgo e Estrasburgo (Francia). Martin Schulz , presidente do parlamento europeo. O número de deputados ao Parlamento Europeo cos que conta cada país é, en liñas xerais, proporcional á súa poboación. O Tratado de Lisboa establece que ningún país pode ter menos de 6 deputados nin máis de 96.
 9. 9. COMISIÓN EUROPEA Composición: Os 27 Comisarios, un por cada país da UE, representan o liderado político da Comisión durante o seu mandato de cinco anos. O Presidente atribúe a cada Comisario competencias en ámbitos de actuación específicos. O actual Presidente da Comisión Europea é José Manuel Durão Barroso Finalidade A Comisión representa e defende os intereses do conxunto da UE, e supervisa e aplica as políticas da UE cando: 1.propón a nova lexislación ao Parlamento e ao Consello 2.xestiona o presuposto da UE e asigna os fondos 3.fai cumprir a lexislación da UE (xunto co Tribunal de Xustiza) 4. representa á UE na escena internacional, por exemplo, negociando acordos entre a UE e outros países.
 10. 10. TRIBUNAL DE CONTAS Labores: Un dos labores máis importantes do Tribunal consiste en presentar ao Parlamento Europeo e ao Consello un informe anual sobre o exercicio anterior ("aprobación da xestión anual"). O Parlamento examina a conciencia o informe do Tribunal de Contas antes de decidir se aproba ou non a xestión do presuposto por parte da Comisión. O Tribunal tamén debe emitir o seu ditame sobre a lexislación financeira europea e sobre como axudar á UE a loitar contra a fraude. O Tribunal está composto por un membro de cada país da UE designado polo Consello por un período renovable de seis anos. Os membros elixen entre eles o que será o seu Presidente durante un período tamén renovable de tres anos. En xaneiro de 2008 foi nomeado Presidente Vítor Manuel dá Silva Caldeira, de Portugal.
 11. 11. TRIBUNAL DE XUSTIZA O Tribunal de Xustiza interpreta o Dereito da UE para garantir que se aplique da mesma forma en todos os países membros. Tamén resolve conflitos legais entre os gobernos e as institucións da UE. Os particulares, as empresas e as organizacións poden acudir tamén ao Tribunal se consideran que unha institución da UE vulnerou os seus dereitos. Composición O Tribunal de Xustiza conta cun xuíz por cada país da UE. O Tribunal está asistido por oito avogados xerais, cuxo labor consiste en presentar, con imparcialidade e independencia, ditames sobre os asuntos formulados ao Tribunal. O mandato dos xuíces e dos avogados xerais é de seis anos con posibilidade de renovación. Son designados de común acordo polos gobernos dos países membros.
 12. 12. COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEO Función O Comité Económico e Social Europeo creouse en 1957 como foro para o debate das cuestións relacionadas co mercado único. O CESAMENTO permite que os grupos de interese europeos (sindicatos, traballadores, agricultores, etc.) expresen oficialmente a súa opinión sobre as propostas lexislativas da UE. Membros O Comité Económico e Social Europeo conta con 344 membros que representan aos grupos de interese económico e social de toda Europa. Os membros son designados polos gobernos nacionais e nomeados polo Consello da Unión Europea por un mandato renovable de 5 anos.
 13. 13. COMITÉ DAS REXIÓNS O Comité das Rexións é un órgano consultivo que representa aos entes rexionais e locais da Unión Europea. Función A función do Comité das Rexións (CDR) é expoñer os puntos de vista rexionais e locais achega da lexislación da UE. Faio emitindo informes, chamados ?dictames?, sobre as propostas da Comisión. A Comisión, o Consello e o Parlamento deben consultar ao Comité das Rexións antes de que se adopten decisións europeas en ámbitos de repercusión local e rexional (como a política de emprego, o medio ambiente, a educación ou a saúde pública). Membros O Comité das Rexións ten na actualidade 344 membros (e o mesmo número de suplentes) procedentes dos 27 países da UE.
 14. 14. BANCO EUROPEO DE INVESTIMENTOS O Banco Europeo de Investimentos financia proxectos de investimento da UE e axuda ás pequenas empresas a través do Fondo Europeo de Investimentos
 15. 15. BANCO CENTRAL EUROPEO O Banco Central Europeo é responsable da política monetaria europea
 16. 16. O EURO O euro é a proba máis tanxible da integración europea: moeda común de 17 dos 27 países da UE, cada día utilízana uns 332millonesde persoas. Os beneficios da moeda común están á vista para calquera que viaxe ao estranxeiro ou compre en webs doutros países. Cooperación monetaria na UE A Unión Económica e Monetaria implica a coordinación das políticas económicas e fiscais, unha política monetaria común e unha moeda común. O euro creouse o 1 de xaneiro de 1999 como moeda virtual para pagamentos non monetarios e para efectos contables. Os billetes e moedas introducíronse o 1 de xaneiro de 2002.
 17. 17. VALEDOR DO POBO EUROPEO O Valedor do pobo Europeo investiga as denuncias relativas a unha mala xestión por parte das institucións e os organismos da UE. SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS O Supervisor Europeo de Protección de Datos protexe a intimidade dos datos persoais dos cidadáns.
 18. 18. OFICINAS OFICINA DE PUBLICACIÓNS A Oficina de Publicacións publica información sobre a UE OFICINA EUROPEA DE SELECCION DE PERSOAL A Oficina Europea de Selección de Persoal contrata ao persoal das institucións da UE e outros organismos ESCOLA EUROPEA DE ADMINISTRACIÓN A Escola Europea de Administración ofrece formación en ámbitos específicos ao persoal da UE SERVIZO EUROPEO DE ACCIÓN EXTERIOR O Servizo Europeo de Acción Exterior (SEAE) asiste á Alta Representante da Unión para Asuntos Exteriores e Política de Seguridade, actualmente Catherine Ashton, que preside o Consello de Asuntos Exteriores e dirixe a Política Exterior e de Seguridade Común, ao tempo que garante a coherencia e a coordinación da acción exterior da UE.
 19. 19. AXENCIAS DA UE As axencias e organismos descentralizados de á UE poden agruparse en varias categorías. Axencias e organismos descentralizados Hai máis de trinta axencias en distintos países daUE. Desempeñan un importante papel na aplicación das políticas da UE e realizan especialmente funcións de carácter técnico, científico, operativo e normativo. Axencias e organismos de EURATOM Creáronse para apoiar os obxectivos do Tratado da Comunidade Europea da Enerxía Atómica (EURATOM), a saber, coordinar os programas de investigación dos Estados membros para o uso pacífico da enerxía nuclear, facilitar coñecementos, infraestruturas e financiamento e garantir a suficiencia e seguridade de abastecemento. Axencias executivas Instituídas conforme ao Regulamento para levar a cabo determinadas tarefas relacionadas coa xestión dun ou varios programas comunitarios. Estas axencias establécense cunha duración determinada. Deben estar situadas na sede da Comisión Europea (Bruxelas ou Luxemburgo).
 20. 20. AXENCIAS SECTORIAIS Axencia de Cooperación dos Reguladores da Enerxía (ACER) Axencia do GNSS Europeo (GSA) Axencia dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea (FRA) Axencia Europea de Control da Pesca (EFCA) Axencia Europea de Medicamentos (EMA) Axencia Europea de Medio (EEA) Axencia Europea de Seguridade Aérea (EASA) Axencia Europea de Seguridade das Redes e da Información (ENISA) Axencia Europea de Seguridade Marítima (EMSA) Axencia Europea de Substancias e Preparados Químicos (BOTA) Axencia Europea para a xestión da cooperación operativa nas fronteiras exteriores (FRONTEX) Axencia Europea para a xestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitude no espazo de liberdade, seguridade e xustiza (ITAgency) Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo (EU-OSHA) Axencia Ferroviaria Europea: por uns ferrocarrís seguros e compatibles (ERA)
 21. 21. AXENCIAS SECTORIAIS Autoridade Bancaria Europea (ABE) Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) Autoridade Europea de Seguros e Pensións de Xubilación (AESPJ) Autoridade Europea de Valores e Mercados (AEVM) Centro de Tradución dos Órganos da Unión Europea (CdT) Centro Europeo para o Desenvolvemento da Formación Profesional (Cedefop) Centro europeo para a prevención e o control das enfermidades (ECDC) Escola Europea de Policía (CEPOL) Fundación Europea de Formación (ETF) Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e de Traballo (EUROFOUND) Instituto Europeo da Igualdade de Xénero (EIGE) Observatorio Europeo das Drogas e as Toxicomanías (EMCDDA) Oficina Comunitaria de Variedades Vexetais (CPVO) Oficina de Harmonización do Mercado Interior (Marcas, Debuxos e Modelos) (OHIM) Oficina Europea de Apoio ao Asilo (en preparación) (EASO) Oficina Europea de Policía (EUROPOL) Organismo de Reguladores Europeos das Comunicacións Electrónicas (ORECE) Unidade de Cooperación Xudicial da Unión Europea (EUROJUST)
 22. 22. Axencias de Política Común de Seguridade e Defensa Axencia Europea de Defensa (EDA) Centro de satélites da Unión Europea (EUSC) Instituto de Estudos de Seguridade da Unión Europea (EUISS) ●
 23. 23. POR QUE A UNIÓN EUROPEA A misión da Unión Europea (UE) no século XXI é: -manter e aproveitar a paz establecida entre os seus Estados membros; -unir os países europeos nunha cooperación práctica; -velar por que os cidadáns europeos poidan vivir con seguridade; -promover a solidariedade económica e social; -preservar a identidade e diversidade europeas nun mundo globalizado; -promulgar os valores compartidos polos europeos.
 24. 24. QUE SIGNIFICA SER CIUDADÁN EUROPEO Os cidadáns dos países da Unión Europea (UE) poden viaxar, vivir e traballar en calquera lugar da UE. A UE promove e financia programas, sobre todo en os ámbitos da educación e a cultura, cuxo obxectivo é aproximar os cidadáns da UE. O sentimento de pertenza á Unión Europea só desenvolverase gradualmente, a medida que a UE logre resultados tanxibles e explique máis claramente o que fai polos cidadáns. A xente recoñece símbolos dunha identidade común europea, tales como a moeda única e a bandeira e o himno da UE. Está a empezar a xurdir unha «esfera pública europea», con partidos políticos a escala europea. Os cidadáns votan cada cinco anos un novo Parlamento Europeo, que á súa vez vota á nova Comisión Europea.
 25. 25. AMPLIACIÓN DA UNIÓN EUROPEA A Unión Europea (UE) está aberta a todo país europeo que cumpra os criterios democráticos, políticos e económicos de adhesión. Sucesivas ampliacións (a máis recente en 2007) han elevado os membros da UE de seis a vinte e sete países. En 2010, outros nove países estaban negociando a súa adhesión (Croacia e Turquía) ou se encontran en diferentes etapas de preparación. Croacia converterase no Estado membro número 28 da Unión Europea. Cada tratado polo que se admite un novo membro require a aprobación por unanimidade de todos os Estados membros. Ademais, con anterioridade a cada nova ampliación, a UE debe avaliar se pode absorber ao novo ou novos membros e se as súas institucións poden seguir funcionando axeitadamente. A ampliación da Unión Europea contribuíu a fortalecer e estabilizar a democracia e a seguridade en Europa e a aumentar o potencial do continente para o crecemento comercial e económico.
 26. 26. FUTURO DE EUROPA «Europa non se fará dunha vez nin nunha obra de conxunto: farase grazas a realizacións concretas, que cren en primeiro lugar unha solidariedade de feito». Esta declaración de 1950 segue tendo vixencia. Pero, cales son os grandes retos para Europa nos próximos anos?

×