Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ppt mutues

DKV

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Ppt mutues

 1. 1. Institut et Cuidem Dietista-Nutricionista al Quadre Mèdic o C l u b S a l u t d e DKV
 2. 2. Qu i s o m? • J o r d i Ba r e n y s i Ca y u e l a Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica. Col†legiat nº C A T 000573 P o s t g r a u e n Nutrició H o s p i t a l a r i a i N o v e s T e c n o l o g i e s Alimentàries P o s t g r a u e n Fitoteràpia Clínica 4 anys d‟experiència en consulta privada domiciliària. • J o a n B r a g u l a t i R a mo s Diplomat i Graduat en Nutrició Humana i Dietètica. Col†legiat nº C A T 000098 8 anys d‟experiència al “Servei de Dietètica” a l‟Hospital de Sant Joan de Déu.
 3. 3. La Professió D i e t i s t a N u t r i c i o n i s t a (D -N ) • Es aquella per a l'exercici de la qual habilita el títol de Diplomat o Graduat en Nutrició Humana i Dietètica. • La Llei 44/2003, de 21 de novembre (B.O.E. 22-112003), d'Ordenació de les Professions Sanitàries (L O P S ) estableix com a tal, en el seu article 2, que la professió d e d i e t i s t a -n u t r i c i o n i s t a és aquella per a l'exercici de la qual habilita el títol de Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica. • L 'a r t i c l e 7.2.g ) d e l a L O P S q u a l i f i c a a l s Di e t i s t e s Nu t r i c i o n i s t e s c o m a : • "Diplomats universitaris en Nutrició Humana i Dietètica que desenvolupen activitats orientades a l'alimentació de la persona o de grups de persones adequada a les necessitats fisiològiques i, si escau, patològiques de les mateixes, d'acord amb els principis de prevenció i salut pública.”
 4. 4. D-N: professió t i t u l a d a i r e gul a da • En el Reial Decret 1393/2007, de 29 de octubre (B.O.E. 3010-2007), s'estableix que en el curs acadèmic 2010-2011 ja no es podran oferir places de nou ingrés per l'accés a l'actual titulació d e Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica. Així doncs, el curs 2009-2010 és l'últim en el que els estudiants podran accedir als ensenyaments conduents a l„obtenció del títol d e D i p l o ma t . • L'Ordre CIN/730/2009, de 18 de març (B.O.E. 26-032009), estableix els requisits per la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per l'exercici de la professió d e D i e t i s t a -N u t r i c i o n i s t a , i l 'e s t r u c t u r a g e n e r a l d e l p l a d 'e s t u d i s s e g o n s l o e s t a b l e r t a l 'A n n e x I d e l R e i a l D e c r e t 1393/2007. • Per tant, la legislació vigent conforma la professió de DietistaNutricionista com una professió sanitària t i t u l a d a i r e g u l a d a , pel que per l'exercici d'aquesta professió es requerirà estar en possessió del corresponent títol o f i c i a l d e Grau en Nutrició Humana i Dietètica. El títol de grau suposa l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior de l'actual Diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica.
 5. 5. Func i ons de l Di e t i s t a Nu t r i c i o n i s t a • Dietista-Nutricionista clínic: E l D -N a c t u a s o b r e l'alimentació d e l a p e r s o n a o g r u p d e p e r s o n e s s a n e s o m a l a l t e s (e n a q u e s t c a s després d e l diagnòstic mèdic), t e n i n t e n c o m p t e l e s n e c e s s i t a t s fisiològiques (o patològiques s i és e l c a s ), preferències p e r s o n a l s , socioeconòmiques, r e l i g i o s e s i c u l t u r a l s . A c t u a e n l‟àmbit h o s p i t a l a r i i d e c o n s u l t e s e x t e r n e s , t a n t a n i v e l l públic c o m p r i v a t . • Di c o L a c e e t i s t a -N u t r i c i o n i s t a d e ns ul t a : s e v a funció és l'assistència ambulatòria e n u n n t r e mèdic o c o n s u l t a p r i v a d a .
 6. 6. Func i ons de l D -N • Dietista-Nutricionista clínic: E l D -N a c t u a s o b r e l'alimentació d e l a p e r s o n a o g r u p d e p e r s o n e s s a n e s o m a l a l t e s (e n a q u e s t c a s després d e l diagnòstic mèdic), t e n i n t e n c o m p t e l e s n e c e s s i t a t s fisiològiques (o patològiques s i és e l c a s ), preferències p e r s o n a l s , socioeconòmiques, r e l i g i o s e s i c u l t u r a l s . A c t u a e n l‟àmbit h o s p i t a l a r i i d e c o n s u l t e s e x t e r n e s , t a n t a n i v e l l públic c o m p r i v a t . • Di c o L a c e e t i s t a -N u t r i c i o n i s t a d e ns ul t a : s e v a funció és l'assistència ambulatòria e n u n n t r e mèdic o c o n s u l t a p r i v a d a .
 7. 7. Da d e s s i g n i f i c a t i v e s E S aC iA e n t 2012 Hàbits l mT a r i s Ingesta diària recomanada de fruita o verdura en la població general, per grup d’edat i sexe.
 8. 8. Da d e s s i g n i f i c a t i v e s E S C A T 2012 Excés de pes a la població
 9. 9. Da d e s s i g n i f i c a t i v e s E S C A T obesi t at ) 2012 Excés de pes (sobrepès, Índex de massa corporal (IMC)* en adults de 18 a 74 anys, per grup d’edat i sexe.
 10. 10. Da d e s s i g n i f i c a t i v e s E S crònics 2012 Trastorns C A T Principals trastorns crònics que pateix o ha patit la població de 15 anys i més, per grup d’edat i sexe (%). trastorns que es poden tractar amb una dieta terapèutica.
 11. 11. Hipertensió (H T A ) • • • • • • • • • La Prevalença a l‟Estat Espanyol se situa entre un 20 i 47% de la població major de 20 anys (depenent del criteri utilitzat i de si es tenen en compte els pacients controlats farmacològicament). L‟HTA ocasiona un augment en la demanda i freqüentació a s s i s t e n c i a l , q u e v a g e n e r a r u n c o s t s a n i t a r i (a n y 1997), s u p e r a n t e l s 53.000 m i l i o n s d e p e s s e t e s , analitzant la prescripció d ‟a n t i h i p e r t e n s i u s . Tractament: instauració d e l e s M o d i f i c a c i o n s d ‟e s t i l d e v i d a (M E V ) Disminució d e p e s Di e t a r i c a e n l a c t i s d e s n a t a t s ,f r u i t a , v e r d u r e s i p o b r e e n g r e i x o s t o t a l s i s a t u r a t s . Exercici físic. Disminució d e l C o n s u m d ‟a l c o h o l . Disminució d e l a i n g e s t a d e s a l . Abandó de l‟hàbit tabàquic.
 12. 12. Hipercolesterolèmia La prevalença de la Hipercolesterolèmia (<250mg colesterol total) a la població a l‟Estat Espanyol de 35 a 64 anys és d e l 18%. A C a t a l u n y a s e s i t u a a l 16%. Tractament: instauració d e l e s M o d i f i c a c i o n s d ‟e s t i l d e v i d a (M E V ) • Abandó de l‟hàbit tabàquic • Se g u i r u n a d i e t a d e t i p u s me d i t e r r a n i • D i e t a hipocalòrica en casos de sobrepès o o b e s i t a t . • Reducció d e l c o n s u m d e g r e i x o s s a t u r a t s i c o l e s t e r o l , i a u g me n t a r l a d e l s g r e i x o s mo n o i p o l i i n s a t u r a t s . • Consumir peix un mínim de 3 dies a la setmana, especialment el peix blau pel seu contingut en àcids g r a s s o s p o l i i n s a t u r a t s o m e g a -3 • Dieta amb alt contingut en fibra (25-30g/dia) a través del consum de verdures i hortalisses (dues o més racions al dia), fruites (dues o tres peces diàries) i llegums (com a mínim d u e s v e g a d e s a l a s e t m a n a ). • Consumir d‟una a cinc racions de fruits secs a la setmana en substitució d e g r e i x o s s a t u r a t s • Fer exercici físic aeròbic amb intensitat moderada (caminar, fer
 13. 13. Hipertrigliceridèmia • Prevalença a l ‟E s t a t E s p a n y o l e n t r e 14 i 17% • A u g m e n t a l a r m a n t d e l a prevalença e n e l s últims 20 a n y s • T r a c t a me n t – Di e t a e q u i l i b r a d a – B a i x a r d e p e s (s i és n e c e s s a r i ) – Re d u i r i n g e s t a d e s u c r e s s i mp l e s – D i s mi n u i r g r e i x o s s a t u r a t s i t r a n s – A u g me n t a r g r e i x o s p o l i i n s a t u r a t s (o m e g a 3) – Ad e q u a d a r i n g e s t a d e f i b r a – L i m i t a r i n g e s t a d ‟a l c o h o l s i
 14. 14. Di a b e t i s Me l l i t u s t i p u s • Prevalença a l ‟E s t a t E s p a n y o l d e l 14% I e In m a j o r s d e 18 a n y s i d e més d e l 38% e n m a j o r s d e 75 a n y s • L A D M t i p u s I I c o n f o r m e n d e l 90 a l 95% d e l e s d i a b e t e s • E l 43% d e l s a f e c t a t s d e s c o n e i x q u e l a p a t e i x • T r a c t a me n t – Di – Co n o – Ba – Co – Aj n e – Co s i – Po s o e t a n s e r ma i x a n t r u s t f r o n t r mp l t e n l u b e q u i l i b r a d a g u i r i m a n t e n i r glucèmia l r o ma n t e n i me n t d e l p e s o l lipídic a r d i e t a e n c a s d e p a t i a (proteïnes) o l d e l c o n s u m d e s u c r e s e s c i a r l a i n g e s t a d e f i b r a l e
 15. 15. Síndrome metabòlic • C o n j u n t d e característiques que quan són p r e s e n t s a l h o r a , i n d i q u e n u n ma j o r r i s c d e d e s e n v o l u p a me n t c a r d i o p a t i a • Característiques d e l S M Glucèmia en dejú 110-115mg/100ml A les 2 hores de SOG >140 mg/100 ml Triglicèrids >150 mg/100 ml Colesterol HDL Homes Dones Pressió Arterial Obesitat abdominal <40 mg/100 ml <50 mg/100 ml ≥130/≥85 mm/Hg Homes Dones >100 cm de cintura >80 cm de cintura d e
 16. 16. Que aportem a l‟àmbit s a n i t a r i • Tr e b a l l e n e q u i p mu l t i d i s c i p l i n a r i : Me t g e + Di e t i s t a - Nu t r i c i o n i s t a + a l t r e s p r o f e s s i o n a l s s a n i t a r i s . • Valor afegit: Tractament dietètic q u e a j u d a a mi l l o r a r , g u a r i r o p r e v e n i r u n a p a t o l o g i a . • Coneixements en alimentació i nutrició.
 17. 17. Què o f e r i m a D K V • V a l o r a f e g i t : L a p r i me r a companyia d‟Assegurances de Salut a oferir als seus clients, l‟especialitat de Dietista-Nutricionista dins el Quadre Mèdic. • A curt i mig termini reduir visites a especialistes, analítiques clíniques i probes diagnòstiques. • V i s i t e s d e l s p a c i e n t /c l i e n t s a l a n o s t r a c o n s u l t a : 1era visita: 40 minuts. (Anamnesi, entrevista dietètica, dades antropomètriques) V i s i t a s e g u i m e n t : 20 m i n u t s . Di e t a p e r s o n a l i t z a d a . Composició corporal per bioimpedància.
 18. 18. Moltes gràcies per la vostra atenció!

×