Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Unitat 9 2017-18 - població espanya i catalunya

 1. UNITAT 9: DEMOGRAFIA. POBLACIÓ A ESPANYA I CATALUNYA. IPM / Geografia Batxillerat Jordi Manero
 2. La població és el conjunt de persones que habiten un territori. La demografia és l'estudi de la població (demos (població) i graphos (tractat)). La demografia descriu, quantifica, analitza, localitza (distribució), elabora models explicatius i planteja previsions. Els estudis demogràfics ara es troben de moda. L'anàlisi de les poblacions permet elaborar models teòrics i “visualitzar” el futur (per exemple, el futur de les pensions). La demografia.
 3. Els estudis demogràfics es basen en les fonts demogràfiques. Aporten dades sobre la demografia. Normalment són registres de fets: naixements, defuncions, matrimonis, padrons, censos ... A Espanya i Catalunya tenim el registre civil (matrimonis, defuncions...), el padró municipal d’habitatge i el cens de població i vivenda. Els censos són recomptes d’habitants, naixements i defuncions (ara també inclouen altres dades), que es fan cada certs temps (a Espanya cada 10 anys) El Padró municipal d'habitants és un registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Els Ajuntaments el revisen anualment.
 4. Els estudis demogràfics són realitzats per diversos organismes. A nivell mundial destaquen l'ONU o l'Eurostat. A Espanya i Catalunya cal parlar de l'INE, l'IEC o el Centre d’Estudis Demogràfics. La informàtica ha millorat el registre i l'anàlisi de les dades. L'estadística permet aplicar models matemàtics, així detectem tendències (calen series llargues) i fem previsions de futur. La utilitat dels censos varia segons els països: Hi ha moltes maneres de censar Poden donar-se problemes de periodicitat Poden donar-se interferències poc científiques Sempre hi ha errades (errada de cobertura) Poden donar-se problemes logístics Hi ha un decalaix entre la recollida de dades i la publicació
 5. Cal considerar els naixements, les defuncions i les migracions. Creixement vegetatiu o Moviment Natural de la població. Saldo migratori Immigració EmigracióNaixements Defuncions Creixement real El creixement real de la població.
 6. Taxa bruta de mortalitat o taxa de mortalitat. Número de defuncions (any x) Població (any x) X 1000 Taxa bruta de mortalitat per edats. Número de defuncions d’una edat (any x) Població d’un grup d’edat (any x) X 1000 Mesura del moviment natural de la població. Mortalitat. Ens permet fer comparacions generals. Cal completar-la amb altres taxes, car no té en compte l’estructura per edats i sexes. Podem saber les edats amb més risc de mortalitat. Les taxes de mortalitat varien amb l’edat i també amb el sexe.
 7. Taxa bruta de mortalitat infantil. Número de defuncions menors d’un any (any x) Nascuts vius (any x) X 1000 Taxa molt reveladora de la qualitat de vida d’un país determinat. Influeixen l'alimentació, els serveis mèdics, la higiene (accés aigua potable), els ingressos familiars .../... Mortalitat infantil el 2014 https://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=29&r=xx&l=es
 8. Nombre de dones mortes, en relació a la gestació o al part, per cada 100.000 nascuts vius. Taxa de mortalitat materna. Mortalitat materna el 2014 https://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=2223&r=xx&l=es
 9. Esperança de vida en néixer (eo) o longevitat. Indica el número mitjà d’anys que pot esperar viure una persona que pertany a una generació determinada.És un índex molt utilitzat per fer comparacions, car es relaciona amb el nivell de qualitat de vida dels països. Mitjana d’edat de les persones mortes en un any. Longevitat el 2014 https://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=30&r=xx&l=es
 10. Taxa bruta de natalitat o taxa de natalitat. Número de nascuts vius (any x) Població (any x) X 1000 Número d’homes per cada 100 dones en el naixement, o el percentatge de varons (%) sobre el total de naixements. Taxa de masculinitat o sex ràtio en néixer. Natalitat. Implica tots els efectius de la població i permet fer comparacions generals. Ara bé, cal completar-la amb altres taxes, car no té en compte l’estructura per edats i sexes.
 11. Considera únicament la població femenina en edat de procrear. La fecunditat és el nombre de fills vius que s'han tingut (els nascuts morts no entren en les estadístiques) en relació a la població femenina fèrtil (15-49). La fecunditat bruta és el número de naixements, mentre que la fecunditat neta fa referència als que arriben a l’edat adulta. Taxa global / general de fecunditat. Número de nascuts vius (any x) Població femenina entre 15-49 anys (any x) X 1000 Taxa de fecunditat per edats. Número de nascuts vius de mares d’un grup d’edat x (any x) Població femenina del grup d’edat x (any x) X 1000 Observem l’evolució de la fecunditat al llarg del període fèrtil.
 12. Índex sintètic de fecunditat (ISF) La mitjana de la fecunditat per edats en un any x. També s'anomena índex conjuntural de la fecunditat. Indica el número mitjà de fills nascuts vius per dona. Ens permet comparar la fecunditat de dues poblacions. ISF el 2014 https://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=31&r=xx&l=es
 13. L'ISF és un índex molt significatiu. Com a norma: ISF molt elevat en els països pobres. ISF molt baix en els països rics. Ens permet observar si es donarà o no la substitució generacional (relleu generacional). Nivell de reemplaç Indica el nombre de fills per dona que caldrien per tal d'assegurar el relleu generacional. Es tracta d'una taxa que varia segons la mortalitat, i que en les societats industrialitzades actuals es situa en 2,16 fills per dona.
 14. La demografia també estudia les diferents estapes de l’evolució de la població, prenent com a model Europa occidental. Les diferents etapes en l'evolució demogràfica s'anomenen règims demogràfics. Consideren el creixement natural de la població (natalitat, mortalitat i esperança de vida). Busquen tendències homogènies al llarg del període. Deixant de banda la prehistòria, els demògrafs parlen de: De vegades aquestes fases s'agrupen en un únic model, anomenat Teoria de la transició demogràfica. L’evolució demogràfica. Règim Demogràfic Antic Transició Demogràfica Règim Demogràfic Modern (o Nou Règim Demogràfic).
 15. Règim Demogràfic Antic Transició Demogràfica I Transició Demogràfica II Nou Règim Demogràfic Règim Demogràfic Antic / Fase I. Creixement poblacional molt lent: Crisis de subsistència i molta mortalitat catastròfica (sobretot infantil). L'elevada mortalitat situava l'esperança de vida en uns 30 anys. Es dóna des del Neolític a la 2ª1/2 sXVIII a Europa i des del Neolític al sXX a la majoria del món. Típic de les societats agrícoles pre-industrials. Natalitat elevadíssima, per tal de compensar la gran mortalitat. La fecunditat es situava al voltant dels 5 fills per dona. Fase I Fase II Fase III Fase IV ARD TD I TD II NRD
 16. Implica el descens de les taxes de mortalitat i de natalitat. Baixa gradualment la mortalitat. Major producció agrícola (millora alimentació). Millora la higiene (millors costums) Millora la medicina -vacunes, 1.900, verola). Des del 1914 es constata un clar descens de la mortalitat infantil). Sempre canvia després, car depèn de factors ideològics i culturals, no externs. Es manté la natalitat Transició Demogràfica. Transició Demogràfica I / Fase II. Aquesta combinació propicià un gran creixement natural. Al segles XVIII-XIX es produí el boom demogràfic europeu (explosió blanca). A partir de la segona meitat del segle XX es produí un boom poblacional global.
 17. Continuen les millores (augmenta el nivell de vida. Continua baixant la mortalitat. Canvi de mentalitat.S’inicia un lent descens de la natalitat. La disminució de la mortalitat i la natalitat propicia una desacceleració del creixement. Disminueix la mortalitat infantil. Incorporació dones al món laboral. Incidència de les crisis cícliques del capitalisme. Transició Demogràfica II / Fase III. Cronològicament: Europa occidental, a partir de 2ª1/2 XIX. Catalunya, a partir 1878. Espanya, a partir 1910. Molts països en desenvolupament es troben ara en aquesta fase.
 18. Propi de les societats més desenvolupades (països occidentals). Brutal reducció de la natalitat i de la mortalitat, disparant-se la longevitat (a la llarga, farà incrementar-se la mortalitat). Provoca un creixement vegetatiu mínim, de vegades zero o fins-i-tot negatiu. La població envelleix, augmentant les classes passives, la qual cosa comporta greus problemes socials i econòmics. Règim Demogràfica Actual / Fase IV. La natalitat disminueix per diversos factors: La industrialització comporta un canvi de valors. Nou paper social de la dona. Accés a la planificació familiar. Increment del nivell econòmic i educacional de la dona. Alt cost econòmic fills.
 19. Bàsicament és classificar la població per grups d’edat i sexe. Per estudiar l’estructura de la població cal considerar: Nº habitants Moviment natural Distribució territorial Distribució per edats Distribució per sexe Activitat econòmica Estructura de la població. Distribució espacial de la població. La densitat de població ens informa del nombre de persones que habiten un territori si estiguessin repartides uniformement (habitants/km2). Es considera desert humà quan la densitat de població és inferior a 1h/km2. La distribució de la població és desigual, degut a factors naturals, econòmics, socials, polítics, històrics ...
 20. Com a norma: La major part de la població viu a la franja litoral. La població disminueix a mesura que ens endinsem als continents i augmenta l’alçada Les àrees del món amb densitats més elevades es troben als nuclis urbans L’hemisferi nord concentra el 80% de la població mundial. Per continents, destaca la importància d'Àsia i Àfrica. Els països més poblats del món són la Xina i l'Índia.
 21. La taxa de masculinitat ens indica el nombre d'homes per cada 100 ó 1.000 dones. Normalment utilitzem la taxa de masculinitat per edats. Existeixen desequilibris entre sexes, motivats normalment per: Territorialment: Composició per sexes. Desigualtat de naixements entre nens i nenes. Diferent mortalitat entre homes i dones. Incidència dels moviments migratoris. Hi ha més homes al camp al primer món i a les ciutats al tercer món. Les dones són més nombroses a les ciutats del primer món, sobretot al districte del centre.
 22. Aquests desequilibris evolucionen al llarg del cicle vital: Els grups més joves, de manera natural, arriben a presentar aproximadament uns 105 nens per cada 100 nenes. Per això en les poblacions més joves hi ha més taxa de masculinitat. Si hi ha més diferències hi ha una intervenció humana (pe.: infanticidi femení). Els grups entre 20 i 30 anys assoleixen l'equilibri, donada la sobremortalitat masculina, produïda per raons biològiques i culturals, i tot i el treball femení i la mortalitat materna. En els grups ancians torna a donar-se un desequilibri evident. Per cada home hi ha dues dones. Les dones tenen més esperança de vida que els homes.
 23. Generació: Els nascuts en el mateix any. La distància entre pares i fills. Un període entre 25 i 30 anys. Els demògrafs consideren tres grans grups d’edat: Població jove, entre 0 i 15 anys. Població adulta, entre 16 i 64 anys. Població anciana, amb més de 65 anys Població adulta o madura jove, de 16 a 39 anys. Població adulta o madura vella, de 40 a 64 anys Les proporcions entre els grups d’edat varien segons l’etapa demogràfica. Composició per edats.
 24. Taxa de dependència de la població major de 64 anys. És el quocient entre la població major de 64 anys i la població de 16 a 64 expressat en tant per cent. Taxa de dependència: És un indicador demogràfic i econòmic que posa en relació la població inactiva i la potencialment activa. Una taxa de dependència elevada indica que la població adulta és baixa mentre que la població dependent, joves i vells, és alta. És el percentatge de la població major de 65 anys que depenen econòmicament de l’activitat econòmica que genera la població activa. Població entre 0-15 anys + població major de 65 anys (any x) Població entre 16-64 anys (any x) X 100
 25. En l'ARD i la TD1, hi ha molts joves (50%) i pocs ancians (5%). És una població en expansió, el gran nombre de joves dispara la natalitat. En la TD2 i el NRD, hi ha menys joves i més ancians, produïnt-se un envelliment poblacional. Teòricament, amb més esperança de vida hi ha més possibilitats de creixement demogràfic. En realitat, la natalitat en el NRD és molt baixa.
 26. L'estructura socio-professional ens indica en què treballa la població i quins sectors tenen els índex de desocupació més elevats. Utilitzem la classificació de l'OIT, que diferencia: Població passiva o inactiva: Població activa: Aquella que ni treballa, ni busca feina. Dependent. La que es troba en edat de treballar i vol treballar. S’agrupa en sectors econòmics. Es divideix en: Composició per activitats econòmiques. Potencialment activa. Ocupada. Desocupada.
 27. Taxa d’activitat Població activa ocupada (any x) Població total (any x) X 100 Depèn de diversos factors: - L'estructura per edats de la població. - Les normes legals (edat per treballar o per jubilar-se). - Els costums socials (treball femení extrafamiliar). Els països més rics tenen més Ta, mentre que els països pobres presenten menors taxes, car tenen més població menor de 15 anys i poc treball femení extrafamiliar. A Espanya, segons les dades de l’EPA referides al segon trimestre del 2017 (Idescat): Taxa activitat total: 58,8%. Taxa activitat masculina: 64,7%. Taxa activitat femenina: 53,3%.
 28. Quan es donen elevades taxes es considera un greu problema econòmic i social. Taxa d’atur Població activa desocupada (any x) Població activa total (any x) X 100 L'atur de llarga durada és aquell que es perllonga per un període de més d’un any. La plena ocupació es dóna quan l'atur és inferior al 5% (al sistema capitalista sempre hi ha atur estructural). La preponderància d’un sector econòmic té una directa relació amb el grau de desenvolupament d’un país. La població activa es divideix en sectors econòmics: Relació entre la població entre 16 i 25 anys que busca feina i la d’aquesta franja d’edat que treballa. Atur juvenil
 29. Són la representació gràfica de la població d’un àmbit territorial concret en un any determinat, distribuïda per grups d’edat i diferenciada per sexe. Podem observar el passat de la població (uns 70 o 80 anys), la situació present i fer una previsió de futur (observant tendències). Per elaborar una piràmide demogràfica primer cal tenir les dades i després elaborar-les. Les piràmides demogràfiques. Les dades han d'estar dividides per sexe i per grups d’edat. Els grups d'edat poden ser d’un any. Normalment són grups de 5 anys (0-4, 5-9, 10-14...). Aquests grups s’anomenen cohorts o generacions, i hi ha 18 grups (l'últim, de 85 anys i més). Hi ha 18 grups (l'últim, de 85 anys i més).
 30. Les dades es poden indicar en valors relatius (%) o absoluts (nº). Cal indicar l’any de la piràmide, per tal d’ubicar els grups d’edat. Utilitzem un eix de coordenades, fent servir l’àrea de valors positius de l’ordenada. L'eix d’ordenades es divideix en tantes parts com estrats poblacionals es vulguin representar. Aquests, es situen de menor a major edat, i de baix a dalt. L'eix d’abcisses es representa amb dues escales simètriques en sentit creixent i oposat, indicant els valors. Els homes es situen a l’esquerra i les dones a la dreta. De vegades es divideix la població en grups d’edat (jove, adulta, anciana) o es pinten els dirents estrats o cohorts.
 31. Per analitzar una piràmide demogràfica: Cal relacionar la forma general amb algun model teòric conegut. Descripció general ARD / FASE I TD I / FASE II TD II / FASE III NRD / FASE IV Cal descriure: La proporció entre sexes. Podem fer fa una línia comparativa, per veure la sobremortalitat masculina. Les irregularitats. Els grans grups d’edat i la proporció entre ells. Si es donen en 2 ó 3 cohorts representen tendències.
 32. Interpretació Explicar les causes d’allò descrit. La forma té correspondència amb els nivells de desenvolupament econòmic del territori i amb les cicles demogràfics. Piràmide jove, pròpia d'un país subdesenvolupat que viu una explosió demogràfica. Piràmide vella, pròpia d'un país desenvolupat que viu un envelliment poblacional. Piràmide madura, representa una situació intermitja a tots els nivells. Osques, estrats negatius: Manca de població. Estrats sobresortints: Abundant població. Es donen en ambdós grups o només en els d'homes?. Alta natalitat (baby boom), que generalment es dóna després de processos de desnatalització momentània. Hi ha una clara influència dels cicles econòmcis. Relacionats amb períodes de desnatalitat (baby crash), guerres, moviments migratoris o crisis econòmiques.
 33. Bàsicament cal respondre dues qüestions: - Quines són les característiques del moment demogràfic? - Quina és la previsió de futur? Conclusió
 34. Les projeccions demogràfiques són càlculs que partint de l'estudi de les tendències de la població intenten deduir quina serà la seva evolució en un futur proper. Cada cop tenen més demanda. Són poc fiables a llarg termini (a partir 10 ó 15 anys). No poden predir canvis polítics, culturals o sociològics. Tenen cert grau d’especulació (més, a nivell mundial). Ara bé Les NU i el BM realitzen projeccions demogràfiques mundials. En un procés de revisió contínua, actualitzen les projeccions cada dos anys. Per això tenen una raonable capacitat predictiva La població mundial: situació actual i projecció de futur.
 35. Com s'elaboren les prediccions? S'incorporen dades més recents, sobre natalitat, mortalitat i esperança de vida. Es revisa el passat demogràfic. Es rectifiquen les hipòtesis amb les noves dades. Es fan nous càlculs de projecció, considerant la hipotètica evolució de la fecunditat, mortalitat i les migracions internacionals. Què prediu l’ONU? Durant uns 20 anys hem assistit a un ràpid creixement de la població mundial (molts països són demogràficament joves). Ara, aquest creixement és més lent, ja que s’anirà reduint la fecunditat (és una tendència global) Es revisen a la baixa les previsions de creixement. Entre el 2050-2100, parlem d’entre 9.700 i 11.200 milions.
 36. http://www.un.org/es/sections/issues- depth/population/index.html Creixement principalment en els països del S, sobretot a Àfrica. En alguns països, les taxes seran històriques. Pèrdua d’importància demogràfica dels països rics (no es preveu una recuperació important de la fecunditat). Grans canvis en la distribució de la població mundial, car augmentaran els corrents migratoris. Augment global de l’esperança de vida. L’envelliment però, serà més evident als països rics. Piràmide prevista per l’ONU per el 2050
 37. Al món hi ha dues situacions demogràfiques oposades. Països occidents (rics), es troben en el NRD / Fase IV. Resta del món es troba en algun moment de la TD (Fase II-III). A Europa la TD es donà durant dos segles, i la població va tenir temps per créixer i estabilitzar-se. Ara preocupen les baixes taxes de fecunditat, per això s'intenta incentivar la natalitat. Les polítiques natalistes es basen en: Incentius econòmics. Conciliació de la vida familiar i laboral. Al Tercer Món, la TD s'està donant de manera accelerada. Hi ha molta població, i això incrementa el subdesenvolupament. Cal controlar el creixement econòmic. Hi ha una correlació inversa entre ISF i IDH/nivell de desenvolupament econòmic.
 38. No totes les situacions al Tercer Món són iguals. A Àsia hi ha transicions molt ràpides, car s’han donat polítiques antinatalistes, sobretot a Xina. Política del fill únic. El Japó, el segle XIX teni un ISF 5 fills per dona, mentre que ara és de 2 fills. Valors occidentals Àsia continua sent el continent més poblat de la terra, car hi ha transicions molt lentes. Tenia una esperança de vida el 1901 de 23 anys, ara és de 65. La fecunditat actual és de 3 fills. En breu, serà el país més poblat del món (2025?). Í n d i a
 39. A Àfrica i parts de Centreamèrica es dóna un creixement brutal, que pot arribar a triplicar població en una generació. En resum, el Tercer Món viu i viurà un boom demogràfic que comportarà un gran augment poblacional global (la població mundial el 2050 pot situar-se entre 10.000 o 10.500 milions de persones). Segons dades de l’ONU, Àfrica: El 2016 tenia uns 1.200 milions d’habitants. El 2050 podria tenir uns 2.478 milions. El 2010 podria tenir uns 4.387 milions. Al llarg de la història la població mundial ha crescut de forma molt irregular. 6 milions 10 milions 150 milions 500 milions 1.600 milions 3.000 milions 6.500 milions Paleolític Neolític Imperi Romà Segle XVI 1.900 1.960 2.000 És això normal?
 40. La norma és un creixement demogràfic baix, al voltant del 0,5% anual o menys. Les causes eren les grans mortaldats catastròfiques o els mecanismes socials de regulació poblacional. Només de vegades, en determinades circumstàncies, es donaren ràpids creixements. Ara vivim un gran creixement demogràfic. Fet extraordinari, una excepció a la norma Població mundial el 1998 Població mundial (estimada) el 2050
 41. Ha provocat reaccions alarmistes, car genera més pressió sobre els recursos i el medi ambient. És a dir, és possible així un creixement sostenible? El boom demogràfic: - Pot la terra aguantar el creixement poblacional?, - És compatible el creixement demogràfic amb l'econòmic?, - Es donaran migracions massives vers el N? - ... Als anys 60 del segle XX els neomalthusians, novament posen de moda visió alarmista. El 1972 el Club de Roma publicà l'estudi Els límits del creixement. Aquesta alerta sobre els perills del creixement poblacional.
 42. Els poblacionistes tenen una visió contraposada, creuen que la ciència satisfarà les demandes. Actualment, plantegem el creixement i desenvolupament autosostenible. El veritable problema és repartir la tecnologia. Per respectar el medi i els recursos, cal un control lliure i eficaç de la natalitat. Es plantegen esforços per controlar l’augment poblacional, estabilitzant la població. Amb tot, ara ja no genera tanta alarma. Tot i això, es plantegen diverses qüestions, com el tema de la sobreexplotació dels recursos, per tal d’alimentar o donar energia als més de 3500 milions de nous habitants del planeta.
 43. Ara preocupa molt la qüestió de l'envelliment. Assistim a un canvi en la piràmide d'edats. La població viu més temps i té menys descendència, la qual cosa comporta un envelliment poblacional. Existeix un clara relació entre nivell de desenvolupament i nivell d'envelliment. Ara a Occient hi ha un gran volum de població a la zona intermitja de la piràmide (fills del baby boom dels 60’s). que es jubilaran en 20 o 30 anys. Al mateix temps constatem una pèrdua d'efectius en la base de la piràmide (baby crash). https://www.datosmacro.com/demografia/ estructura-poblacion/espana
 44. Aquests canvis asseguren problemes futurs. Per primera vegada en la hª de la humanitat hi haurà més adults i ancians que joves o nens. Parlarem aleshores del despoblament d'algunes zones, de manca de mà d'obra, de problemes per mantenir l'Estat del Benestar?... S’està donant una segona transició?, amb greus efectes socials i econòmics.
 45. Es qüestiona l’Estat del Benestar, car augmentarà molt la despesa pública per atendre a aquest contingent poblacional.
 46. Concretament es veurà molt afectat: El sistema de jubilacions. El nº de persones en edat de treball i cotitzar baixarà, mentre que augmentaran les classes passives. Per això caldrà redefinir-lo (augmentar l'edat de jubilació? alternativa de les migracions internacionals?...) El sistema sanitari. S’utilitzarà més, hi haurà més hospitalitzacions, es donaran intervencions més cares (en general atendre a un ancià és més car). El sistema d’atenció social. Hi haurà més persones d’edat soles (la família ja no les atendrà). El sistema laboral. És cert que poden mancar treballadors en alguns camps, però també pot estimular alguns camps econòmics, com els dels professionals per atendre 3ª edat.
 47. L’envelliment és un fenomen típicament occidental o només Occident és el primer en mostrar un fenomen global? Observem una reducció global de la taxa de natalitat i fecunditat, també a zones com Àfrica negra. Per això les previsions del creixement s'han revisat a la baixa. Ha augmentat el nivell d’instrucció, el treball femení extrafamiliar, el retard en l’edat del matrimoni i, en definitiva, el control de la natalitat. Constatem un augment global de l’esperança de vida. L'OMS parla que la el 2.010, a nivell global, és d'una e.vida al voltant dels 70 anys en 61 països (3.000 milions d'habitants). En aquests països, la fecunditat es trobarà just al nivell de reemplaç o per sota.
 48. L'edat mitjana mundial passarà dels 22,5 anys del 1.900, als 38 anys del 2.050. El 2.002, a Madrid, es celebrà l'Assemblea Mundial de l’ONU sobre l’Envelliment. El 2.050, mentre Nigèria tindrà una mitjana d’edat de 20 anys, a Espanya serà de 55. Als països rics és un fenomen més evident i més ràpid. De vegades es parla de la immigració com una possible solució. Ara bé, políticament i social no s’accepta, i demogràficament, caldria augmentar i mantenir el fluxe. D'altra banda, la immigració no és la solució per a un fenomen global, car simplement redistribueix la població.
 49. El Règim Demogràfic Antic (FASE I) es perllongà fins ben enllà del segle XX a Espanya, amb una població bàsicament rural. Amb la Primera Fase de la Transició Demogràfica (FASE II), durant el primer terç del segle XX, començà un important creixement poblacional, interromput per la Guerra Civil. La població espanyola. L'excepció es donà en les zones més industrialitzades com ara Catalunya, que iniciaren la TD ja en les dècades finals del segle XIX. Passada la postguerra, i fins a inici de la dècada dels 70 del segle XX, es donà el baby boom, acompanyat d’un important èxode rural (vers les zones més riques d'Espanya i Europa). La Segona Fase de la Transició Demogràfica (Fase III) a Espanya la podem situar al començament de la dècada de 1980. Per últim, actualment vivim el Nou Règim Demogràfic (Fase IV).
 50. 2001-2011. Importantíssim creixement poblacional. 5.782.945 habitants. Any Població 2001 41.035.271 2002 41.827.836 2003 42.547.454 2004 43.296.335 2005 44.009.969 2006 44.784.659 2007 45.668.938 2008 46.239.271 2009 46.486.621 2010 46.667.175 2011 46.818.216 Millora econòmica. Arribada a l'edat fèrtil d'un volum molt destacat de població. Arribada de població immigrant (a Espanya resideixen més de 5,5 milions d’estrangers). 2001 41.035.271 2016 46.528.966 habitants habitants Immigrants. Natalitat.
 51. La població espanyola va caure per primera vegada en 42 anys. Creixement vegetatiu molt reduït Disminució de la natalitat. 2012-2015. Descens poblacional. 378.117 habitants. - Crisi econòmica, - Descens immigració. - Entrada en les edats més fecundes de generacions més reduïdes de dones. Ha disminuït el percentatge de població estrangera. Ha augmentat l’emigració espanyola. Sortida immigrants. Sortida emigrants. Saldo migratori negatiu Crisi econòmica. Immigrants. Emigrants. Natalitat. Any Població 2012 46.727.890 2013 46.512.199 2014 46.449.565 2015 46.440.099 2016 46.528.966
 52. Al llarg del segle XX, i amb algunes excepcions, la tendència de la natalitat espanyola és descendent, especialment des de finals dels 70 (canvis polítics, econòmics, culturals...). Des dels 90 Espanya tenia uns dels índex de fecunditat més baixos d'Europa. Cal considerar tant la millora econòmica, com l'arribada a l'edat fèrtil d'un volum molt destacat de població, o l'arribada de població immigrant. Característiques actuals de la població espanyola. Com a excepció, al voltant del canvi de segle es constatà un lleu repuntament de la natalitat (el 2007 la xifra de naixements va ser la més alta des del 1979).
 53. Crisi econòmica, descens en l'arribada de població estrangera i entrada en les edats més fecundes de generacions més reduïdes de dones. A partir del 2008, la natalitat torna a caure: Respecte la fecunditat, la taxa mitjana de fills per dona va pujar el 2009 al voltant d'1,5. Actualment ha tornat a baixar (no arriba a 1,33). D'altra banda, cal considerar que la població no creixerà car cada cop hi ha menys dones en edat de procrear. L'edat mitjana de maternitat es situa al voltant dels 32 anys.
 54. http://www.expan sion.com/econom ia/2017/06/22/59 4b9005468aeb6c 4b8b46b9.html
 55. Considerant l'evolució de la mortalitat, també aquesta ha tendit a descendir, malgrat alguns períodes de creixement. El 1900 era de 28,3 o /ooo, el 1980 arribà a 7,4 o /ooo. A partir d'aquest moment s'incrementà lleugerament, com a conseqüència de l'envelliment poblacional. El 2016 era de 8,76 o /ooo. La mortalitat infantil espanyola es situa en uns 2,7o /ooo, una de les taxes més baixes del món. L’esperança de vida el 2016 es situava en 82,9 anys. L'INE apunta que des del 2015 la mortalitat supera la natalitat. Dones: 85,6 anys. Homes: 80,3 anys.
 56. Si es manté aquesta tendència, la població disminuirà de forma considerable.
 57. La piràmide d'edats espanyola és contractiva, pròpia del NRD I d'un país desenvolupat. Cal destacar les següents característiques: Un estrenyiment en els primers glaons de la piràmide, conseqüència del desdens de la natalitat des del 1975. El lleu increment a partir del 2000 era conjuntural. El cos central de la piràmide és ampli, conseqüència del baby boom produït entre 1960 i 1975. Darrerament s'hi ha afegit un bon nombre de població immigrada. El vèrtex en indica l'elevada esperança de vida espanyola, tot i que encara són visibles els estrats de desnatalització conseqüència de la guerra civil i la postguerra (65-69 anys). Piràmide demogràfica actual de la població espanyola.
 58. http://www.in e.es/prodyse r/espa_cifras/ 2017/index.ht ml#9/z
 59. La distribució per sexes (2016) es situa en 50,93% de dones i 49,06% d'homes. Això podria canviar en el futur (els canvis socioeconòmics tenen tendència a igualar les taxes de mortalitat). Homes Dones 0-14 anys 3.591.907 3.398.956 15 % 15-64 anys 15.534.006 15.374.434 66,4 % 65 anys i + 3.572.920 4.785.239 18,6 % Total 22.843.610 23.713.398 % 49,06 50,93 Població resident a Espanya el 2016 / 46.557.008 (dades INE / Elaboració pròpia).
 60. La població espanyola, com la de la majoria de països desenvolupats, és una població envellida, amb una edat mitjana superior als 40 anys. L’esperança de vida el 2016 es situava en 82,9 anys. 85,6 anys dones. 80,3 anys homes. L'INE indica que el 2016 més del 18,6 % de la població espanyola té més de 65 anys. L’envelliment de la població espanyola.
 61. Observem la pèrdua d'efectius entre els 0-19 anys, mentre que augmenta el percentatge en els altres dos grups. Anys 0-19 anys 20-64 anys 65 anys i més 1900 42 % 53 % 5 % 1960 35 % 57 % 8 % 1980 34 % 55 % 11 % 1995 24 % 60 % 16 % 2008 19 % 64 % 17 % 2016 19,7 % 61,7% 18,6 % Distribució població per grus d’edat (dades INE / Elaboració pròpia). Descens natalitat. Mortalitat reduïda. Augment esperança de vida. Envelliment poblacional.
 62. La densitat de població és d'uns 92 hab/km2. Les zones més poblades són les properes al litoral i les valls adjacents. La població en aquestes zones es situa en ciutats o grups de ciutats. A l'interior peninsular destaca Madrid. Les regions menys poblades són de l'interior. La distribució de la població en el territori.
 63. La taxa d'activitat espanyola es situava el tercer trimestre del 2017 en el 58,92%. La població activa espanyola. En les darreres dècades, abans de l’arribada de la crisi, destaca l'augment sostingut de població activa: Arribada a l'edat laboral dels joves nascuts durant el creixement demogràfic, arribada d'immigrants i, sobretot, incorporació al món laboral de moltes dones. La taxa d'activitat espanyola va caure a partir de la crisi del 2008.
 64. El problema de l'atur depèn sobretot del creixement econòmic. L'expansió econòmica crea ocupació, la contracció genera atur. Espanya té una de les taxes d’atur més elevades d'Europa. Inicialment es disparà l'atur a la construcció. Després augmenta en el sector industrial i de serveis (recessió econòmica, contracció del consum). Crisi (a partir 2007-2008) Actualment, lleu millora? (taxa d’atur entre 16-17%) Destaca molt l’atur juvenil, dels menors de 25 anys (supera el 36%).
 65. L'atur afecta més als joves que cerquen la seva primera feina, els majors de 40 anys i les minories ètniques. Caldria millorar la formació de la mà d'obra per tal d'implementar un model productiu més “modern” i tecnològicament avançat. Hi ha clares diferències territorials respecte la taxa d’atur.
 66. Els canvis socials i econòmics han afavorit la incorporació de la dona al món laboral. Encara es parla del “sostre de vidre”, barrera invisible que fa que les dones no accedeixin a determinats càrrecs de responsabilitat, o que tinguin globalment salaris inferiors als homes (al voltant d’un 25%). Fet clau en la veritable equiparació de gèneres (trenca la dependència econòmica femenina). Tot i que ha augmentat de manera considerable, la taxa d'activitat femenina a Espanya es situa en 53,13%, mentre que la masculina supera el 65,04%. La incorporació de la dona al món laboral.
 67. Al llarg del sXX la població catalana passà de 2 a 6 milions d'habitants. Entre el 1950 i el 1975 es donà un creixement semblant al Tercer Món. La natalitat no va ser tan alta (Catalunya, tradicionalment, és una zona de natalitat baixa). El creixement va ser degut sobretot a la immigració (a diferència del Tercer Món). La població a Catalunya. Catalunya va tenir fins el 1910 un saldo migratori moderadament positiu, car encara es produïa una forta migració cap a Amèrica Llatina i un creixement poblacional moderat.
 68. Entre el 1911 i el 1936 es donà la primera gran onada migratòria. Catalunya demandava mà d’obra (forta industrialització, Exposició Universal de 1929). Aquesta arribà des de zones interiors (món rural) i des del P. Valencià, Múrcia, Aragó, Almeria... Migració interna. Entre el 1950 i el 1975 es produí la segona gran onada migratòria. Migració interna. Provocà un creixement demogràfic brutal (2,25% anual). Arribaren 1,5 milions d’immigrants, molts joves. Això rejovení la piràmide d’edats, baixà la mortalitat i pujà la natalitat. Hi hagué més diversitat d’origen (destacant Andalusia i Extremadura).
 69. Migració internacional. A partit sobretot dels 90’s del segle passat es donà un canvi en la dinàmica migratòria. L'èxode rural acabà, i ara Catalunya és terra d'arribada d’immigrants del Tercer Món.
 70. Aquesta immigració va donar un nou impuls a la població catalana (7.477.131 habitants, Idescat, 2017). 2000-2010, gran fase de creixement demogràfic. 1950 3240313 1960 3925779 1970 5122567 1980 5956000 1990 6059000 2000 6262000 2010 7512000 2013 7546000 2014 7433894 2015 7424754 2016 7448332 2017 7477131 Evolució de la població a Catalunya (1960-2013) Millora econòmica. Arribada a l'edat fèrtil d'un volum molt destacat de població. Arribada de població immigrant (a Espanya resideixen més de 5,5 milions d’estrangers). 20% dels nascuts tenen pares nouvinguts, i un 8% tenen almeny un progenitor vingut de fora.
 71. 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2013 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 Evolució de la població a Catalunya (1960-2013) Actualment, aquest creixement demogràfic s’ha estancat i s’ha perdut població (2013, 7.546.000 / 2016, 7.448.332). 1960-1975 2000-2010
 72. https://www.datosmacro.com/demografia/estructura-poblacion/espana-comunidades-autonomas/cataluna La piràmide demogràfica de Catalunya és pròpia d'un país desenvolupat (natalitat i mortalitat baixes, àmplia esperança de vida). A partir del 1996 el nombre de naixements a Catalunya va començar a recuperar-se. Aquest cicle alcista s’ha esgotat, i les taxes ja disminueixen. La taxa de mortalitat oscil·la entre 8 i 9 per mil habitants (2014, 8,37).
 73. La població catalana es distribueix de manera irregular per el territori, concentrant-se bàsicament a la costa (zones amb més activitat econòmica). Destaca la gran concentració de l'àrea metropolitana de Barcelona (44% del total). La densitat de població (234 hab/km2 de mitjana) baixa a mesura que ens apropem a les comarques interiors i pirinenques (les menys poblades de Catalunya).
 74. 2008-2014: desacceleració del creixement demogràfic, després del gran augment del període 2001-2008). El creixement s’alenteix de manera general i molts municipis entren en pèrdues en els darrers anys. Destaca que en les principals àrees urbanes, els municipis centrals (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona-Reus) presenten dinàmiques negatives o de creixement mínim, que contrasten amb increments més importants en els municipis del seu voltant. És un creixement centrat en els entorns periurbans que ha estat fora generalitzat per tot el territori.
 75. Sobre l'ocupació a Catalunya, clarament hi predomina el sector serveis i la indústria. Total ocupats % 3.183,9 100 Agricultura 50,8 1,6 Indústria 583,6 18,32 Construcció 184,2 5,78 Serveis 2.365,2 74,23 Unitats en milers de persones La crisi dels 2007 va comportar un clar increment de l'atur. Dades referides a gener del 2016. El tercer trimestre del 2017 es situava en el 12,54% Tot i situar-se per sota de la mitjana espanyola (16,38 %), és molt elevada. A Catalunya superà el 22% i a Espanya el 26%). Ara s’ha reduït la taxa d’atur.
Publicidad