Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Shemeikka: Omaishoitajien kuntoutuskurssien koetut hyödyt ja niiden vakiintuminen arkeen

10 visualizaciones

Publicado el

Riikka Shemeikka (Kuntoutussätiö): Omaishoitajien kuntoutuskurssien koetut hyödyt ja niiden vaikiintuminen arkeen.
Esitys Kelan Muutos-hankkeen seminaarissa 26.11.2019

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Shemeikka: Omaishoitajien kuntoutuskurssien koetut hyödyt ja niiden vakiintuminen arkeen

 1. 1. Omaishoitajien kuntoutuskurssien koetut hyödyt ja niiden vakiintuminen arkeen Riikka Shemeikka, Sari Pitkänen, Timo Saarinen, Mirkka Vuorento Kuntoutussäätiö Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutukset asiakkaalle – Muutos-hankkeen tuloksia -seminaari 26.11.2019
 2. 2. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Kuntoutuksesta tukea omaishoitajien arkeen – Implementaatiotutkimus omaishoitajien uudistuvien kuntoutuskurssien toteutuksesta, hyödyistä ja vaikutuksista (KOHA) Tutkimustehtävä • Omaishoitajien kuntoutuskursseja koskevan tutkimuksen tutkimustehtävänä oli selvittää, kuinka omaishoitajien uusimuotoiset kuntoutuskurssit toteutuvat ja onnistuvat tuottamaan kuntoutujien elämään odotettuja hyötyjä ja vaikutuksia. • Kelan omaishoitajien kuntoutuskursseja koskeva standardi muuttui 2017 • Tutkimuskysymyksillä selvitettiin 1. kuntoutujan toimijuutta ja roolia 2. kuntoutuspalvelun toimivuutta 3. kuntoutuksen hyötyjä ja vaikutuksia kuntoutujalle • Analyysissä keskityttiin implementaatioon, hyötyihin ja vaikutuksiin sekä kehittämistarpeisiin • Tutkimus toteutettiin 1.1.2017-31.3.2019 | 3.12.2019Käytäntölähtöinen tutkimus Sivu 2
 3. 3. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Tutkimuksen toteutus • Aineisto – kuntoutujien ryhmähaastattelut (12 haastattelua, 68 osallistujaa) – kuntoutujien yksilöhaastattelut (32 haastattelua) – omaishoitajan tuen tarpeen kysely (COPE-indeksi) (84 alkukyselyä, 78 loppukyselyä) – kysely palveluntuottajien moniammatillisille työryhmille (70 vastaajaa) • Tutkimus kohdistui omaishoitajien parikursseille, yksilökursseille sekä lasta tai nuorta hoitavien omaishoitajien kursseille osallistuneisiin • Tutkimuksen moninäkökulmaisuus ja monimenetelmäisyys toteutettiin analyyttisenä integraationa | 3.12.2019Käytäntölähtöinen tutkimus Sivu 3
 4. 4. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Tutkimuksen tulokset omaishoitajien kokemien hyötyjen osalta • Tutkimuksessa kerättiin tietoa kuntoutuksesta saaduista hyödyistä ja sen vaikutuksista kuntoutuksen aikana ja sen päättyessä selvittämällä: 1. minkälaisia asioita kuntoutus oli mahdollistanut omaishoitajille? 2. mitä hyötyjä kuntoutuksella oli ollut? 3. minkälaisia uusia toimintatapoja kuntoutuksen myötä oli omaksuttu arjessa selviytymisen tueksi? • Ryhmähaastatteluissa kartoitettiin etenkin kuntoutuksen mahdollistamia asioita • Yksilöhaastatteluissa painotettiin kuntoutuskurssin pitkäaikaisia vaikutuksia • COPE-indeksin avulla tarkasteltiin mm. kuntoutuksen aikana tapahtuneita muutoksia omaishoitajien kuormittuneisuudessa • Palveluntuottajille suunnatussa kyselyssä selvitettiin heidän näkemyksiään kuntoutuksen omaishoitajille tuottamista hyödyistä ja arkea helpottavista toimintatavoista | 3.12.2019Käytäntölähtöinen tutkimus Sivu 4
 5. 5. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Omaishoitajan kokemat hyödyt 1/4 • Ymmärrys oman hyvinvoinnin huolehtimisen tärkeydestä lisääntyi ja saatiin välineitä sen toteuttamiseen – Tieto ja konkreettiset vinkit ja välineet itsensä hoitamiseen, parempaan uneen, liikkumiseen, rentoutumiseen ja ravintoon. Ohjeita, joita on helppo toteuttaa kotona arjessa – Kursseilla omaishoitajat pääsivät lepäämään ja keskittymään itseensä. Tämä havahdutti huomaamaan, että omat tarpeet olivat olleet taka-alalla jo pitkään ja omasta itsestä olisi jatkossa huolehdittava paremmin. Oman ajan ja harrastusten tärkeyden – Lisääntynyt ”armollisuus” omaa itseään kohtaan, sen tunnustaminen, ettei kaikkea tarvitse tehdä itse, ilma apua | 3.12.2019Käytäntölähtöinen tutkimus Sivu 5
 6. 6. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Omaishoitajan kokemat hyödyt 2/4 • Kurssit tukivat fyysistä ja psyykkistä terveyttä – Lääkärien ja psykologien tapaamiset kuntoutuskurssilla – Itselle tarkoitettujen terveyspalvelujen käytön lisääminen – Neuvot oman paikkakunnan palvelujen käytöstä • Itsetunto vahvistui ja koettiin, että oma persoona (”oma itse”) löytyi uudelleen – Oma identiteetti hämärtynyt hoivatehtävään keskittyessä – Esim. lasta tai nuorta hoitavat alkoivat pohtia uudestaan ammatillista Identiteettiään ja mahdollisuuksiaan osallistua työelämään • Tieto helpotti arjesta selviytymistä – Hyödyllistä etenkin jaettu materiaali, johon voi kotona palata – Käytännön vinkit ja neuvot sekä ammattilaisilta että vertaisilta | 3.12.2019Käytäntölähtöinen tutkimus Sivu 6
 7. 7. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Omaishoitajan kokemat hyödyt 3/4 • COPE-indeksien vertailu kursin alussa ja lopussa osoitti, että kuntoutujien tilanne parani kurssien aikana • Lasta tai nuorta hoitavat olivat omaishoitajista kuormittuneimpia. Kaikissa ryhmissä kuormitustaso oli korkeampi kuin aiemmissa tutkimuksissa • Ylikuormittuneiden määrä eniten pieneni lasta tai nuorta hoitavilla ja jonkin verran myös parikursseihin osallistuneilla • Muutokset kurssin alku- ja lopputilannetta vertailtaessa olivat pieniä, kuten myös aikaisemmissa tutkimuksissa | 3.12.2019Käytäntölähtöinen tutkimus Sivu 7
 8. 8. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Omaishoitajan kokemat hyödyt 4/4 • Kursseja toteuttavien ammattilaisten näkemykset hyödyistä olivat samankaltaisia kuin kuntoutujien • Ammattilaisten mukaan hyötyjä syntyi mm. seuraavilla osa- alueilla: voimavarojen lisääminen, rohkaisu elämänmuutoksiin ja vapaapäivien pitämiseen, vertaistuki, tiedon lisääminen ja rohkaiseminen hoidettavan antamiseen muiden vastuulle • Parhaiten monella osa-alueella onnistuttiin ammattilaisten mielestä lasta ja nuorta hoitavien kursseilla (mm. työ- ja toimintakyvyn tuki, tiedon lisääminen, stressin tunnistaminen, yksilöllisten tukikeinojen tunnistaminen arjen tilanteisiin) | 3.12.2019Käytäntölähtöinen tutkimus Sivu 8
 9. 9. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Hyötyjen vakiintuminen arkeen • Kurssilla täytetyn omat tavoitteet –lomakkeen ja pidemmän aikavälin tavoitteiden avulla pyrittiin saamaan hyödyt ja uudet toimintatavat osaksi omaishoitajan arkea • Kuntoutujat olivat ottaneet arjessa selviytymistä ja itsestään huolehtimista helpottavia toimintatapoja ja vinkkejä käyttöönsä (esim. käytännön neuvot koskien nukkumisjärjestelyjä ja unilääkkeitä, ajan järjestäminen liikuntaan ja ulkoiluun sekä terveellisemmät ruokailutottumukset) • Osalla kuntoutujista uudet toimintatavat olivat vakiintuneet arkeen • Osalla esimerkiksi arjen kiireet, hoidettavan tilanne tai poikkeukselliset tapahtumat kuten muutto tai oma sairastuminen olivat estäneet omien tavoitteiden saavuttamisen • Hyötyjen pysyvyyteen vaikutti omaishoitajan saama virallinen ja epävirallinen tuki, mm. mahdollisuus vapaapäivien pitämiseen • Koettiin myös, että uudestaan kuntoutukseen osallistuminen voisi tukea opittujen asioiden vakiintumista paremmin osaksi arkea | 3.12.2019Käytäntölähtöinen tutkimus Sivu 9
 10. 10. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Tekijöitä, jotka tukivat hyötyjen siirtymistä arkeen • Yhdessä ammattilaisten kanssa suunnitellut omat tavoitteet, jotka olivat saavutettavissa olevia ja muotoiltu kuntoutujan arkeen sopiviksi • Omaishoitajan saama virallinen tai epävirallinen tuki, joka mahdollistaa itsestä huolehtimisen ja esim. vapaapäivien pitämisen (esim. kotiin saatu tuki, toimiva palveluohjaus tai tietoa antavat palvelupisteet, perheen ja ystävien tuki) • Kuntoutuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen antoi itseluottamusta ja lisäsi voimia toimia arjessa. Motivaatiota lisäsivät myös lähiympäristön varoittavat esimerkit • Osa omaishoitajista koki fyysisen terveydentilan parantuneen kuntoutuksen vaikutuksesta, kun opitut käytännöt vakiintuivat (ruokailutottumukset ja painon putoaminen, rentoutuskeinot, liikunnan lisääminen, uni) | 3.12.2019Käytäntölähtöinen tutkimus Sivu 10
 11. 11. | ©Kuntoutussäätiö 2015 Yhteenveto • Lisääntyneiden voimavarojen, itsetunnon kohoamisen ja oman identiteetin vahvistumisen myötä kuntoutujat pitivät parempaa huolta itsestään, ottivat aikaa itselleen ja huolehtivat omasta terveydestään. • Tieto, käytännön neuvot ja palvelut olivat apuna arjessa selviytymisessä • Arkeen vakiintumista tukevat mm. saatujen ja vinkkien konkreettisuus ja sopivuus omaan tilanteeseen, kotiin käyttöön saatu tietomateriaali, lisääntynyt vertaistuki, linkit oman kotialueen palvelujärjestelmään • Arkeen vakiintumista estävät hoidettavan, oman tai muun perheen tilanteen heikentyminen, sijaisjärjestelyjen vaikeus, heikko verkostojen tai palvelujärjestelmän antama tuki • Hyötyjen vakiintumista arkeen voisi parantaa esimerkiksi ottamalla yksilölliset tilanteet vielä paremmin huomioon kuntoutuksessa annetussa neuvonnassa, lisäämällä uuden kuntoutusjakson mukaan kuntoutuskurssiin, jolloin tavoitteisiin ja toimintamalleihin palattaisiin taas uudestaan, sekä tukemalla omaishoitajan oman alueensa palvelujen tuntemusta ja käyttömahdollisuuksia | 3.12.2019Käytäntölähtöinen tutkimus Sivu 11
 12. 12. Kiitos mielenkiinnosta!

×