Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Cv

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Cv

 1. 1. CV NEDİR?CV CĠRRĠCULUM ve VĠTAEkelimelerinin bir araya gelmelerindenoluĢmaktadır.Curriculum, Latince koĢu, yarıĢanlamına gelir.Vitae ise;Hayat,yaĢamanlamına gelmektedir.Curriculum Vitae ise “Hayat yarıĢı"olarak çevrilebiliriz.Türkçede her ikisine karĢılık“ÖzgeçmiĢ" sözcüğü kullanılmaktadır
 2. 2. yer aldığı, açık ifadeli ve kolay anlaĢılan, okuyan kiĢiyi etkilemeye yönelikkurallara uygun tasarlanmıĢ bir özettirNiteliklerinizinBecerilerinizinHedeflerinizinDeneyimlerinizinBaşvurduğunuz Konuile ilgili diğerözelliklerinizinCVTANIM
 3. 3. CV’NĠN AMACINE OLMALIDIRÖzgeçmiĢ Hazırlarken bu 2 soruya verilecek cevap ileyöneticinin kafasında ki soru iĢareti giderilmelidir.2?BaĢvuran kiĢi bu iĢibaĢarabilir miFirma çalıĢanlarına uyumsağlayabilir mi?Ġġ VERENĠN KAFASINDA KĠ SORU ĠġARETĠ GĠDERĠLMELĠDĠR?
 4. 4. Ürünler fabrikalarda,CV’LER zihinlerdeoluşturulur.ÖN ELEME ĠÇĠN ĠYĠ BĠR CV NASIL OLMALIDIR1- Tasarımı ve sunumu ile yüzlercesi arasından fark edilmeyi sağlamalıdır2- Sade, net, iyi düzenlenmiş ve konuyla ilgili olmalıdır3- Deneyimleriniz, becerileriniz ve eğitiminizle ilgili önemli noktalaraişaret etmelidirCV’NĠZ ÖNELEMEYĠ GEÇMELĠ
 5. 5. ÖN ELEMEYĠ GECEN CV’NĠN2. AġAMASICV’niz Yöneticiye ĠletilirYönetici, kendisine iletilen CVlerinmiktarına ve vaktine göreCVnizi bir süre incelerTümünü okumasını için aranannitelikleri taĢıması, diğerlerindenfarklı ve yaratıcı olmasıdırNİHAİ LİSTE YADAMÜLAKATA DAVET
 6. 6. ĠYĠ BĠR CV FARKEDĠLĠR OLMALIDIRCVnizin sadece fark edilir olması değil, aynı zamanda doğruve hedefe odaklanmış bilgi sunması önemlidir. CV sizinkişiliğinizin aynasıdır. Gelecekteki işvereninizi sizin şirketiçin faydalı, yaratıcı, düşünme ve fikir üretme becerisinesahip olduğunuz konusunda ikna edebilmelidir.CV’NĠZ FARKLILIK YARATMALIDIR
 7. 7. CV’NĠN BOYUTU NASIL OLMALIDIRHer şeyden önce CV çok uzun veya çok kısa olmamalıdır.Gerçekte herhangi bir kısıtlama yapılmamasına rağmen CV idealolarak bir sayfayı geçmemelidir.Bununla beraber genellikle CV’ler bir sayfayı geçmez diye, birçokönemli bilgiyi tek bir sayfaya sığdırmaya çalışmayın.Aynı şekilde bir sayfaya sığabilecek bilgileri gereksiz bir takımbilgilerle ve abartarak uzatmaya çalışmayın.Gereksiz kişisel bilgiler yazmaktan sakının.Akılda kalabilecek nitelikte, anahtar kelimeler kullanmaya dikkatedin.ĠYĠ BĠR CV’NĠN FORMATI VEBĠCĠMĠ NASIL OLMALIDIR
 8. 8. CV NE ĠLE YAZILMALIDIRGünümüzde içeriği rahat anlaşılır ve etkili bir CV hazırlamak vegerektiğinde değişiklikler yapmak için bilgisayarkullanılmalıdırBilgisayarda mevcut olan çok çeşitli karakterlerden istediğinizbirini kullanmanız mümkündür.Ancak CV’nizin tümünü tek bir karakter kullanarak yazmayıunutmayın. ‘Arial’, ‘Times New Roman’ ideal olarakkullanabilecek karakterlerdir.11 ya da 12 punto ile oldukça okunaklı bir CV yazabilirsinizBununla beraber beyaz ve fazla parlak olmayan, orta veya orta-üstü kalitede kağıt kullanılmalıdır
 9. 9. CV DE MUTLAKA FOTOĞRAFOLMALIMIDIR?Eğer fotoğraflı CV isteniyorsa mutlaka CV’nizevesikalık bir fotoğrafınızı ekleyin. Fotoğrafınızınsizin en doğal halinize yakın olmasına dikkat edin.Özellikle fotoğraf istenmemiş ise koymakta ısraretmenize gerek olmayabilir.
 10. 10. REFERANS SECĠMĠ NASIL OLMALIDIRHiç bir işveren, CV’nizdeki referansları tek başına elealıp, size iş vermez. Referanslar, sizin kişiliğiniz yada çalışma sisteminiz hakkında doğru bilgileriverebilecek kişilerdir. Genelde 3 referansyeterlidir. Referans listesine yazılacak kişilerinadını, ünvanını/pozisyonunu, adres ve iş saatleriiçinde ulaşılabilecek telefonunu mutlaka yazın.
 11. 11. CV HAZIRLAMA TEKNĠKLERĠ1-Ġyi bir CV, hedefe ve iĢe odaklanmıĢ olmalıdır2-Ġyi bir CV, kısa ve öz olmalıdır3. Yazım Kuralları ve Noktalama ĠĢaretlerine Dikkat Edin4. Sayılar Önemlidir5. Pozisyonun Size Uygun Olması Önemlidir
 12. 12. 6. CVniz Güzel ve Temiz Görünmeli7. Hayallerinizden ya da Bebekliğinizden Değil, YakınZamanda Yaptıklarınızdan Bahsedin8. CV Bir SatıĢ Aracıdır
 13. 13. 9. Postada ve ġirket Ġçinde Kaybolmayın10. Kurallara Uyun11. Dürüst Olun12. CV’niz Kolay Okunabilmelidir.kesinlikle CV’nizi el yazısıile yazmayın!13. Ġlanda Satır Aralarına Dikkat Edin14. Tekrarlardan Kaçının15. E-mail Kullanırken Dikkatli Olun
 14. 14. KiĢisel BilgilerYabancı DilBilgi DüzeyiĠsim, e-mail,telefon, adresĠĢ/kariyerhedefiAktiviteler vehobilerĠĢtecrübesiEğitimBilgisiBilgisayarBilgi DüzeyiCV DE OLMAZSA OLMAZTEMEL BAġLIKLAR
 15. 15. CV’nizi gönderdiğiniz kişilerin sizinle irtibata geçebilmek için, CV’nize yazmışolduğunuz adres ve irtibat numaralarından başka bir olanaklarının olmadığınıunutmayın.Ġsim, e-mail, telefon, adresİş/kariyer hedefinizin CV’nizde yer almasını istiyorsanız bunu son derece açık vesınırları çizilmiş bir şekilde ifade etmelisiniz.ĠĢ/kariyer hedefiYeni mezun ya da öğrenci iseniz bu bölümü mümkün olduğunca uzun tutup iştecrübenizden daha önce yazmanızda fayda vardır.Eğitim BilgisiCV DE OLMAZSA OLMAZTEMEL BAġLIKLAR
 16. 16. İş tecrübesine sahip iseniz bu bölümün CV’nizin en önemli kısımlarından biriolduğunu unutmayın.ĠĢ tecrübesiEğer herhangi bir yabancı dil bilmiyorsanız, CV’nizde bu bölüme hiç yer vermeyin.Kendinizi olduğunuzdan başka biri gibi göstermeye çalışmayın.Aktiviteler ve hobilerYabancı dilCV DE OLMAZSA OLMAZTEMEL BAġLIKLAR
 17. 17. CV’NİZİGÜÇLENDİRİN“GençlikFaktörü”"Yeni mezunumyeterince tecrübemyok"ĠĢ/Kariyer hedefimikoyamadım""Pozisyonun gerektiğindenfazla bilgi ve tecrübeyesahibim""Kariyer/ĠĢ alanımıdeğiĢtirmek istiyorum""ĠĢten Çıkarılmalar""ĠĢ/Kariyerhayatınızdaki boĢluklar"CV’NĠZĠN ZAYIF YÖNLERĠNĠKUVVETLENDĠRĠN
 18. 18. CV’NĠZĠN ZAYIF YÖNLERĠNĠ KUVVETLENDĠRĠN NASIL MI?Eğer genç iseniz bunu bir avantaj olarak sergileyebilmelisiniz.“Gençlik Faktörü”
 19. 19. CV’NĠZĠN ZAYIF YÖNLERĠNĠ KUVVETLENDĠRĠN NASIL MI?Yeni mezunsunuz ve başvurduğunuz pozisyonda sizinle aynıeğitim seviyesinde fakat daha tecrübeli kişilerleyarışıyorsunuz. Bu durumda okulunuzu bir iş tecrübesi olarakdüşünün ve başvurduğunuz pozisyonla ilgili aldığınızderslerden, konuya yakın olacak projelerinizden ve bütünbunların size sağladığı bilgi ve becerilerden söz edin."Yeni mezunum yeterince tecrübem yok
 20. 20. CV’NĠZĠN ZAYIF YÖNLERĠNĠ KUVVETLENDĠRĠN NASIL MI?İş/Kariyer hedefinizi CV’nize koymak zorunda değilsiniz. Eğergerçekten kendinize henüz uzun vadeli bir hedefbelirleyememişseniz, kısa süreli hedefler koymakla başlayın."ĠĢ/Kariyer hedefimi koyamadım"
 21. 21. "Pozisyonun gerektiğinden fazla bilgi ve tecrübeye sahibim"İnsanlar uzun süre işsiz kalmak yerine, genellikleistediklerinden daha azla yetinmek durumunda kalabilirler."Kariyer/ĠĢ alanımı değiĢtirmek istiyorum"Kariyer/İş alanızı değiştirme nedeninizi, muhatabınıza net birşekilde açıklamalısınız.CV’NĠZĠN ZAYIF YÖNLERĠNĠ KUVVETLENDĠRĠN NASIL MI?
 22. 22. CV’nizde yer alacak bilgiler arasında, daha evvelki işinizden ayrılma ya daatılma nedenini yazmak zorunda değilsiniz.Bir çok insanın iş hayatında belli sebeplerden dolayı boşluklar olabilir."ĠĢ/Kariyer hayatınızdaki boĢluklar""ĠĢten Çıkarılmalar"CV’NĠZĠN ZAYIF YÖNLERĠNĠKUVVETLENDĠRĠN NASIL MI?
 23. 23. “Sizlere Ģu ufak tavsiyede bulunacağım: ĠĢ hayatınızda kısa menfaatlere kapılıpçok yer değiĢtirmeyiniz. Çok yer değiĢtirenlerin muvaffak olduklarını görmedim.Ben, kendi müesseseme bir eleman alırken, ilk yaptığım görüĢmede onun çok yerdeğiĢtirdiğini öğrenirsem, üzerinde durmaya gerek görmem, böyle birisi ileçalıĢmam.”VEHPĠ KOÇĠPUÇLARI
 24. 24. “ĠĢ GörüĢmesine gitmeden önce is için baĢvurulacakkurum veya Ģirket ile istenen iĢ hakkında bilgi toplanmalıdır”ĠPUÇLARI
 25. 25. CVÇEŞİTLERİ• Fonksiyonel (işlevsel) CV• Kronolojik (zaman sıralı) CV• Bileşik CV
 26. 26. CVÇEŞİTLERİFONKSĠYEL ( ĠġLEVSEL ) CV:Türkiye’de daha az görülmekle beraber profesyonel işhayatında çeşitli uzmanlık alanlarında tercih edilen formattır.Kişi, sahip olduğu iş tecrübelerini uzmanlık alanları altındatoplayarak sunar.
 27. 27. KİŞİSEL BİLGİLERAKADEMİK ÇALIŞMAUyruğu T.CDoğum Yeri AdıyamanDoğum Tarihi 21/01/1991Askerlik Durumu tecilMedeni Durum BekarBÜNYAMĠN KARADAĞSiteler Mah 2012 Sokak No 16Ev: (212) 999 99 99, ĠĢ: (212) 999 99 99,Cep: (545) 8240005E-mail: bünyamin582@gmail.com2011-2013 Adıyaman üniversitesi, Pazarlama ön lisans2006-2010 Adıyaman Ticaret Meslek LisesiVERDİĞİ EĞİTİM VE SEMİNERLERSatış Teknikleri Semineri 02-2006 AAAA—DANIŞMANLIK AŞPazarlama Stratejileri 05-2005 BBBB—DANIŞMANLIK AŞZaman Yönetimi 04-2004 CCCCC—DANIŞMANLIKAŞEtkin Yöneticilik Semineri 09-2002 DDDD—DANIŞMANLIK AŞKARİYER HEDEFİÖRNEK CVYABANCI DİLİngilizce: BAŞLANGIÇBİLGİSAYARWindows NT, Microsoft Ofis 98; Excel, Word,PowerPoint, Access, InternetFONKSİYONEL CV ÖRNEĞİSatış ve pazarlama alanındaki birikim ve iş geliştirme becerilerinibir e-ticaret şirketinde üst düzey yönetici konumunda değerlendirmek.İLGİ ALANLARISeyahat etmek, fotoğraf çekmek, tenis oynamakREFERANSLARIAli Yavuz, BBB A.Ş. Genel Müdürü. Tel: 0.212.444 44 44Suna Yılmaz, CCC A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Tel: 0.212.999 55 55Mustafa Cicek, AAAA.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Tel: 0.212.999 33 33
 28. 28. 09/1999 -: AAAA.Ş. - Pazarlama Direktörü- Yeniden yapılanmakta olan şirketin pazarlama planının yapılması- Aktif bir satış ve pazarlama çalışması ile müşteri portföyünün %300 artırılması- Reklam ve Halkla İlişkiler bölümünün kurulması12/1997 - 09/1999: BBB A.Ş. - Pazarlama Müdürü- İçecek grubundaki ürünlerden sorumlu olarak üç senelik pazarlama stratejilerininbelirlenmesi ve uygulanması- Pazar araştırma ve reklam faaliyetlerinin yönetilmesi- Üç yeni ürünün başarı ile lansmanı, gereken promosyon aktivitelerinin planlanmasıve yürütülmesi- 11 kişilik satış ve pazarlama ekibinin işe alınması ve geliştirilmesi- Yapılan aktiviteler sonucu satışlarda %220 ve ürün grubu karlılığında %11 artışsağlanması03/1996 - 12/1997: CCC A.Ş. - Ürün Müdürü- XYZ markasına yönelik pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması- Yeni distribütörlerin bulunması- Pazar araştırma ve reklam faaliyetlerini yönetilmesi- Yapılan aktiviteler sonucu satışlarda %150 ve karlılıkta % 10 artış03/1996 - 12/1997: CCC A.Ş. - Ürün Müdürü-XYZ markasına yönelik pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması- Yeni distribütörlerin bulunması- Pazar araştırma ve reklam faaliyetlerini yönetilmesi- Yapılan aktiviteler sonucu satışlarda %150 ve karlılıkta % 10 artış03/1995 - 03/1996: CCC A.Ş. - Ürün Yöneticisi Asistanı- XYZ markasına yönelik pazarlama stratejilerine destek- Promosyon aktivitelerinin planlanması- Zincir mağazalardaki promosyonların yönetimi- Pazar Araştırmalarının değerlendirilmesi ve Ürün Yöneticisine sunulmasıİŞ DENEYİMİDENEYİM VE TECRÜBELERİ-Tüketim malları piyasalarındaSatış ve PazarlamaYöneticiliği deneyimi, özellikle işgeliştirme konusunda başarılı işsonuçları-Tanıtım, reklam ve promosyonkampanyaları deneyimi-Pazar Araştırma, Ürün geliştirme velansmanı konusunda farklı sektörlerdebeş senelik bilgi ve deneyim-Farklı ülkelerden yöneticiler ilebirlikte proje yönetimi becerileri-İletişime açık, ikna edici, sonuçodaklı çalışan ve analitik bakış açısınasahip yönetim tarzı.
 29. 29. Kronolojik (zaman sıralı) CVGünümüzde en sık kullanılan CV şeklidir.Bu formatta kişi aldığı tüm eğitimi ve iş tecrübelerini, en soniş tecrübesinden ve eğitiminden geriye doğru bir tarihsırasında yazar.
 30. 30. KİŞİSEL BİLGİLERAKADEMİK ÇALIŞMAUyruğu T.CDoğum Yeri AdıyamanDoğum Tarihi 20/09/1992Askerlik Durumu tecilMedeni Durum BekarENGĠN FĠDANYeĢilyurt Mah 21132. Sokak No 37 ADIYAMANEv: (212) 999 99 99, ĠĢ: (212) 999 99 99,Cep: (543) 2026781E-mail efidan02@hotmail.com2011-2013 Adıyaman üniversitesi pazarlama ön lisans2006-2010 Adıyaman Ticaret Meslek LisesiVERDİĞİ EĞİTİM VE SEMİNERLERSatış Teknikleri Semineri 02-2006 AAAA—DANIŞMANLIK AŞPazarlama Stratejileri 05-2005 BBBB—DANIŞMANLIK AŞZaman Yönetimi 04-2004 CCCCC—DANIŞMANLIKAŞEtkin Yöneticilik Semineri 09-2002 DDDD—DANIŞMANLIK AŞÖRNEK CVYABANCI DİLİngilizce: İLERİ SEVİYEDEBİLGİSAYARWindows NT, Microsoft Ofis 98; Excel, Word,PowerPoint, Access, InternetKRONOLOJİK CV ÖRNEĞİİLGİ ALANLARISeyahat etmek, fotoğraf çekmek, tenis oynamakREFERANSLARIAli Yavuz, BBB A.Ş. Genel Müdürü. Tel: 0.212.444 44 44Suna Yılmaz, CCC A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Tel: 0.212.999 55 55Mustafa Cicek, AAA A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi. Tel: 0.212.999 33 33
 31. 31. 09/1999 -: AAA A.Ş. - Pazarlama Direktörü- Yeniden yapılanmakta olan şirketin pazarlama planının yapılması- Aktif bir satış ve pazarlama çalışması ile müşteri portföyünün %300 artırılması- Reklam ve Halkla İlişkiler bölümünün kurulması12/1997 - 09/1999: BBB A.Ş. - Pazarlama Müdürü- İçecek grubundaki ürünlerden sorumlu olarak üç senelik pazarlama stratejilerininbelirlenmesi ve uygulanması- Pazar araştırma ve reklam faaliyetlerinin yönetilmesi- Üç yeni ürünün başarı ile lansmanı, gereken promosyon aktivitelerinin planlanmasıve yürütülmesi- 11 kişilik satış ve pazarlama ekibinin işe alınması ve geliştirilmesi- Yapılan aktiviteler sonucu satışlarda %220 ve ürün grubu karlılığında %11 artışsağlanması03/1996 - 12/1997: CCC A.Ş. - Ürün Müdürü- XYZ markasına yönelik pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması- Yeni distribütörlerin bulunması- Pazar araştırma ve reklam faaliyetlerini yönetilmesi- Yapılan aktiviteler sonucu satışlarda %150 ve karlılıkta % 10 artış03/1996 - 12/1997: CCC A.Ş. - Ürün Müdürü-XYZ markasına yönelik pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması- Yeni distribütörlerin bulunması- Pazar araştırma ve reklam faaliyetlerini yönetilmesi- Yapılan aktiviteler sonucu satışlarda %150 ve karlılıkta % 10 artış03/1995 - 03/1996: CCC A.Ş. - Ürün Yöneticisi Asistanı- XYZ markasına yönelik pazarlama stratejilerine destek- Promosyon aktivitelerinin planlanması- Zincir mağazalardaki promosyonların yönetimi- Pazar Araştırmalarının değerlendirilmesi ve Ürün Yöneticisine sunulmasıİŞ DENEYİMİ
 32. 32. • Bileşik CV aslında fonksiyonel (işlevsel)CV’ye, kısa iş tecrübelerinin eklenmişhalinden ibarettir.• İlk önce başarı ve beceriler, hemenardından da iş tecrübeleri yazılır.BileĢik CV
 33. 33. Firma ve pozisyon hakkında detaylı bilgi sahibi olun.Başvurduğunuz firma ve pozisyonu tercih etmenedenlerinizi iyi belirleyin.Mülakat yerini ve adresi öğrenin.Mümkünse mülakat yapacak kişinin ismini vepozisyonunu öğrenin.Mülakata geç kalmayın, mümkünse 10 dakika önce oradaolun.Saç kaşımak, kalem çıtçıtlamak, bacak sallamakolumsuz etkiler bırakır.İkramlara yönelik davranışlar önemlidir. İkram edilenbir şeyi içmemek ayıp sayılabilir ama konuşmanın akışınıetkileyecek şekilde yiyip içmek doğru olmaz.MÜLAKAT ÖNCESĠ YAPILMASI GEREKENLER
 34. 34. Bize kendinizi tanıtınNeden bizim şirkete başvurdunuz?Neden sizi seçelim?Siz kendinizi nasıl tanımlardınız?Arkadaşlarınız sizi nasıl tanımlar?MÜLAKAT SORULARI
 35. 35. ĠĢ tecrübesini de içeren belirli teknik konularaodaklanan sorular•En zayıf yönünüz nedir?•En güçlü yönünüz nedir?•Stres ile nasıl başa çıkabiliyorsunuz?•Neden bizim şirkette çalışmak istiyorsunuz?•Günde en fazla kaç saat çalışabilirsiniz? (İşleribir türlü yetiştiremiyor mu? Gizli sorusu)
 36. 36. •Eve iş götürür müsünüz?• İnsanlar en çok hangi yönünüzü eleştirir?(Acaba çok hassas mı? Gizli sorusu)• Bu pozisyondaki maaş beklentiniz? (Kritiksoru: Kendinize biçtiğiniz değer ile eşanlamlıolabilir.)•Bir önceki işinizden neden kovuldunuz?
 37. 37. HAZIRLAYANMuhammet ERCEMALEngin FİDAN

×