Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Web opac

274 visualizaciones

Publicado el

บริการสืบค้นหาด้วยWEBOPAC

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Web opac

  1. 1. การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดด้วย Web OPAC ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เป็นฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรม จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาและชี้แหล่งทรัพยากรให้กับผู้ใช้ ซึ่งใช้หลักกการสืบค้นเช่นเดียวกับการสืบค้นด้วยบัตรรายการการเข้าใช้ Web OPAC1. การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยใช้ WebOPAC มีเมนูดังนี้ - การสืบค้นรายการหนังสือและสื่อต่าง ๆ เป็นหน้าจอการค้นหา สิ่งพิมพ์ประเภท หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง เป็นต้น - การสืบค้นบทความวารสารไทย เป็นหน้าจอการค้นหาสิ่งพิมพ์ตอเนื่องหรือวารสาร ่2. การเข้าใช้ WebOPAC มีหลายวิธี - http://www.library.kku.ac.th/library/ - http://www.library.kku.ac.th/library/opac/opac.phpการสืบค้นรายการหนังสือและสื่อต่าง ๆ การสืบค้นรายการหนังสือและสื่อต่าง ๆ เป็นรายการค้นหารายการ หนังสือทั่วไป งานวิจัย เป็นต้นที่มีอยู่ในห้องสมุด มีวิธสืบค้นดังนี้ ี 1. หน้าสืบค้น WebOPAC เลือกทางเลือกในการสืบค้น ได้แก่ - ชื่อผู้แต่ง - เลขหมูระบบ LC ่ - ชื่อเรื่อง - เลขหมู่ระบบ NLM - หัวเรื่อง - เลขหมู่หนังสือที่ท่านทราบ - คาสาคัญ - เลขมาตรฐานสากล 2. พิมพ์คาค้นในช่องคาค้น 3. คลิกที่ ค้นหา หรือกอ Enter เพื่อให้ระบบทาการค้นหาการสืบค้นข้อมูลจากเมนู สืบค้นรายการหนังสือและสื่อต่าง ๆ ดูการสืบค้นด้วยวิธีต่าง ๆ ได้ที่http://boss.kku.ac.th/infoliteracy/index.html - การสืบค้นด้วย คาสาคัญ เป็นคาหรือวลี ที่ปรากฏในชื่อเรื่องไม่ว่าจะอยู่ต้นเรื่อง กลางเรื่องหรือท้ายเรื่องการค้นแบบนี้ใช้ในกรณีไม่ทราบชื่อหนังสือ หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับหัวเรื่อง - ลักษณะของคาค้น ต้องสัน กะทัดรัด ได้ใจความ มีความหมาย เป็นคานามหรือเป็นคาศัพท์เฉพาะ - ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล กาหนดทางเลือก พิมพ์ คาที่ต้องการค้นหา และ คลิกค้นหา สำนักวิทยบริกำร : http//library.kku.ac.th โทรศัพท์ 0-4320-2541-2 โทรศัพท์ภำยใน 12103 โทร 0-4320-2543

×