Publicidad
ไฟล์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการ
Próximo SlideShare
แผ่นพับนำเสนอนวัตกรรม หน้า 2แผ่นพับนำเสนอนวัตกรรม หน้า 2
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a ไฟล์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการ(20)

Publicidad

Más de krupornpana55(20)

ไฟล์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการ

  1. ศึกษาข้อ I 1. วิเครา วิเครา 2. กําหนด ในการ 3. กําหนด 4. กําหนด การเรีย 5. กําหนด การเรีย 6. กําหนด แหล่งเ 7. กําหนด และปร   ความสามารถใ ผลสัมฤทธิ กํ ตามห อมูลพื้นฐาน INPUT ะห์ผู้เรียนแล ะห์หลักสูตร ดเป้าหมาย รจัดการเรียนร ดเนื้อหาวิชา ดจุดประสงค์ ยนรู้ ดกิจกรรม ยนรู้ ดสื่อและ เรียนรู้ ดกระบวนกา ระเมินผล ในการคิด ธิ์ทางการเรียน กําหนดหลักการ รูปแบ ร่วมสร้าง หลักปรัชญ สภาพปั ะ รู้ ์ รวัด ดี กิจกรร ร  ประเม บบการจัดก งสรรค์ ท.ศ ญาของเศรษ ศึ ปัญหาและควา 8. ดําเนินกา หน่วยบูรณา 8.1 กํา 8.2 ทํา 8.3 ดํา 8.4 สัง 8.5 สรุป คํา 8.6 นําเ 10. ปรั โรงเรียนต มร่วมสร้างสร กําหนดรู มินรูปแบบกา การเรียนรู้ ศ. รักษ์สิ่งแ ษฐกิจพอเพี ศึกษาข้อมูลพื้ ามต้องการจํา PROCESS ารจัดกิจกรรม าการโดยใช้ปั หนดปัญหา ความเข้าใจกั เนินการศึกษ เคราะห์ความ ปและประเมิน ตอบ เสนอและประ FEEDBAC รับปรุง แก้ไข ต้นแบบสถานศึ คุณภาพผู้เ มีสุข รรค์ ท.ศ.รักษ รูปแบบการจัด ารจัดการเรียน หน่วยบูรณ แวดล้อมอย พียง โดยใช พื้นฐาน าเป็นของสถา S มการเรียนรู้ ปัญหาเป็นฐาน กับปัญหา ษาค้นคว้า มรู้ นค่าของ ะเมินผลงาน CK พัฒนาทุกขั้น ศึกษาพอเพียง เรียน ษ์สิ่งแวดล้อม ดการเรียนรู้ นรู้ แบบ CIP ณาการ ย่างยั่งยืน ช้ปัญหาเป็ านศึกษา น 9 เรี นตอน เก่ง อย่างยั่งยืน PP Model นฐาน OU 9. ประเมินผล รียนและวิเคร - ทดสอบ - ประเมิน กิจกรร - ประเมิน ทํางาน ทางวิท - ประเมิน - ทําแบบ เรียน พฤติกรรม ง กําหนดจุดม สภาพปัญหา TPUT ลสัมฤทธิ์ทางก ราะห์ผลการเรี บก่อนเรียน นชิ้นงานตาม ม นทักษะการ นกลุ่มตามวิธีก ทยาศาสตร์ นคุณลักษณะ บทดสอบหลัง มการเรียน การมี ม่งหมาย  าในโรงเรียน การ รียน มใบ การ ะ ง มีวินัย
Publicidad