Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)

Learning materials / modules in Edukasyon sa Pagpapakatao (ESP) Grade 1 Quarter 3 and 4

 • Sé el primero en comentar

K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q3-Q4)

 1. 1. 1 Kagamitan ng Mag-aaral (Quarters 3 & 4) Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas PAG-AARI NG PAMAHALAAN HINDI IPINAGBIBILI INILAAN PARA SA Distrito/ Paaralan: ____________________________________ Dibisyon: _____________________________________________ Unang Taon ng Paggamit: _______________________________ Pinagkunan ng Pondo (pati taon):________________________
 2. 2. ii Edukasyon sa Pagpapakatao– Unang Baitang Kagamitan ng Mag-aaral: Quarters 3 & 4 sa Tagalog Unang Edisyon, 2012 ISBN: Tagalog Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaring magkaroon ng karapatang sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapang kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaring gawin ng nasabing ahensiya o tangapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dr. Yolanda S. Quijano Kawaksing Kalihim: Dr. Elena R. Ruiz Inilimbag sa Pilipinas ng ____________ Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: 2 nd Floor Dorm G, PSC Complex, Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com Mga Bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral Consultant: Fe A. Hidalgo, PhD. Editor at Tagasuri: Irene de Robles Mga Manunulat: Teresita M. Anastacio, Gloria M. Cruz, April Ann M. Curugan, Anna Cristina Nadora, Jennifer Quinto, at Rubie Sajise Mga Tagasuri: Marilou D. Pandiño, Joselita B. Gulapa, Minda Blanca Limbo, Lourdes Z. Hinampas Mga Tagasalin: Agnes G. Rolle, Nida C. Santos, Flora R. Matic, Elvira E. Seguerra, Grace U. Salvatus Mga Tagaguhit: Jesus Trinidad, Jr, Arnold Macabangon, Eric S. de Guia, Fermin M. Fabella, at Amphy B. Ampong, Mga Naglayout: Aro R. Rara, Ma. Theresa M. Castro Encoder: Earl John V. Lee
 3. 3. iii Talaan ng Nilalaman (Quarters 3 & 4) Yunit 3 Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa Aralin 1: Pagkamasunurin ......................... 2 Alamin………………………………….………… 3 Isaisip .…………………………..………………… 4 Isagawa…………..……………………………… 7 Isapuso…………………………………………… 12 Isabuhay………….……………………………… 13 Subukin …………...……………………………… 13 Aralin 2: Pagpapahalaga sa Pagpapanatili sa Kaayusan at Kapayapaan ………… 19 Alamin………………………………….………… 20 Isaisip .…………………………..………………… 20 Isagawa…………..……………………………… 24 Isapuso…………………………………………… 26 Isabuhay………….……………………………… 27 Subukin …………...……………………………… 27 Aralin 3: Pagkalinga sa Kapaligigran …….. 31 Alamin………………………………….………… 32 Isaisip .…………………………..………………… 32 Isagawa…………..……………………………… 41 Isapuso…………………………………………… 49 Isabuhay………….……………………………… 49 Subukin …………...……………………………… 50
 4. 4. iv Yunit 4 Pananalig sa Panginoon at Preperensya sa Kabutihan Aralin 1:Pananampalataya sa Panginoon 56 Isaisip .…………………………..………………… 57 Isagawa…………..……………………………… 58 Isapuso…………………………………………… 61 Isabuhay………….……………………………… 62 Subukin …………...……………………………… 63 Aralin 2:Paggalang sa Paniniwala ng Iba 64 Isaisip .…………………………..………………… 65 Isagawa…………..……………………………… 66 Isapuso…………………………………………… 69 Isabuhay………….……………………………… 70 Subukin …………...……………………………… 71 Aralin 3 – Pagkakaroon ng Pag-asa ………… 72 Isaisip .…………………………..………………… 75 Isagawa…………..……………………………… 76 Isapuso…………………………………………… 80 Isabuhay………….……………………………… 81 Subukin …………...……………………………… 82
 5. 5. 1 Yunit 3 Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa
 6. 6. 2 Aralin 1 – Pagkamasunurin Gawin mo muna ang iyong takdang-aralin bago ka makipaglaro. Opo, Inay. Gagawin ko na po ang aking takdang-aralin.
 7. 7. 3 Ang Munting Gamo-gamo Isang araw, magkasama ang mag-inang Gamo- gamo sa pamamasyal. Nakakita si Munting Gamo-gamo ng liwanag na nagmumula sa ilawan. Ibig ni Munting Gamo-gamo na lumapit sa ningas ng ilawan. “Huwag kang lalapit sa ilaw, Anak,” ang sabi ng Inang Gamo-gamo. “Masusunog ang iyong mga pakpak.” Hindi sumunod si Munting Gamo-gamo. “Matatakutin si Inang Gamo-gamo. Hindi ako natatakot sa ilaw,” ang sabi ng mayabang na si Munting Gamo-gamo. Noon din ay lumapit si Munting Gamo-gamo sa ningas ng ilawan. At nasunog nga ang kanyang mga pakpak. Alamin Narinig mo na ba ang kwento ng munting gamo-gamo? Basahin at alamin kung bakit napahamak ang munting gamo-gamo.
 8. 8. 4 Bakit napahamak si Munting Gamo-gamo? Tulad ka rin ba ni Munting Gamo-gamo? Bakit? Ano kayang mahalagang aral ang natutuunan ni Munting Gamo-gamo? Isaisip Maraming bilin ang iyong mga magulang lalo na kung sila ay wala sa iyong tabi. Nayayamot ka na ba kung minsan dahil paulit-ulit ka nilang pinapaalalahanan? Hindi ba’t napansin mo rin na lagi kang sinasabihan ng nanay mo na matulog sa tamang oras? Ang pagligo pati na ang pagkain ng gulay ay pinapaalala rin sa iyo.
 9. 9. 5 Ano ang dapat mong gawin sa mga inuutos nila sa iyo? Bakit? Ang iyong mga magulang at iba pang kasapi ng iyong mag-anak ay nag-aalala lamang para sa iyong ikabubuti. Nais lamang nilang lumaki kang malusog. Ano kaya ang maaaring nangyari sa bata kung hindi siya nakinig sa kanyang nanay?
 10. 10. 6 Nais ng iyong mga magulang na palagi kang ligtas sa anumang kapahamakan. Ano naman kaya ang iyong dapat gawin kung narinig mo na ikaw ay tinatawag ng iyong tatay? Kung ang iyong nanay ay may iniuutos sa iyo? Tama! Hindi ka dapat magbingi-bingihan. Tumalima ka agad at gawin nang maluwag sa dibdib ang kanilang iniuutos. Mahalagang makinig sa mga sinasabi nila. Nararapat lamang na ang mga utos at paalala nila ay iyong sundin. Ang batang masunurin sa tahanan ay magiging mabuting mamamayan hindi lamang ng Pilipinas kundi ng pandaigdigang samahan.
 11. 11. 7 Isagawa Gawain 1 Gumawa ng checklist katulad ng nasa ibaba sa isang malinis na papel. Pumili ng kamag-aral. Alamin kung gaano kadalas niya naipakikita ang kanyang pagkamasunurin. Lagyan ng  ang kolum ng kanyang sagot. Humanda sa talakayan tungkol sa gawaing ito. (Pangalan ng kamag-aral )_________________________ Isinagawa ni______________________________________ (Iyong Pangalan) Ako ay: Palaging ginagawa Paminsan -minsang ginagawa Hindi ginagawa 1. agad na tumatalima kung ako ay tinatawag ng aking nanay. 2. umuuwi sa tamang oras ayon sa bilin ng tatay. 3. sumusunod agad kung ako ay inuutusan sa bahay.
 12. 12. 8 4. umuuwi sa tamang oras pagkatapos ng aking paglalaro. 5. kumakain at natutulog sa tamang oras ayon sa bilin ng nanay. 6. sumusunod kapag ako ay sinabihang huwag kumpunihin ang mga bagay na de- kuryente. 7. nagpapaalam kung saan ako pupunta. 8. nag-aaral nang mabuti dahil iyon ang bilin ng aking mga magulang. 9. naglilinis ng aking katawan at hindi na kailangan pang paalalahanan. 10. hindi nagpapapasok ng taong hindi ko kilala sa aming bahay.
 13. 13. 9 Gawain 2 Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? Iguhit mo sa sariling papel ang iyong gagawin. 1. Tinatawag ka ng iyong lolo upang magpatulong sa pagbubuhat ng prutas. 2. Nais mong lumabas at makipaglaro sa iyong mga kaibigan. Bilin ng iyong nanay na ipaalam mo sa kanya kung saan ka pupunta. Gawain 3 Pagmasdan ang mga larawan at basahin ang sumusunod na diyalogo. Piliin ang diyalogo na nagpapakita ng pagkamasunurin.
 14. 14. 10
 15. 15. 11 Gawain 4 Basahin ang mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Ibahagi ang iyong sagot sa iyong pangkat. Ano ang maaaring mangyari kung: 1. hindi ka umuwi sa tamang oras buhat sa paaralan? 2. natulog ka nang maaga bilang pagsunod sa utos ng iyong nanay? 3. hindi mo ginawa ang gawaing bahay na nakatakda para sa iyo? 4. hindi mo sinuway ang bilin ng iyong lolo nang sabihin niyang huwag kang maglaro sa labas ng bahay sa katanghaliaang tapat?
 16. 16. 12 Isapuso “Bilang ganti ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang.” Natatandaan mo ba ang linyang ito? Tama! Ito ay mula sa Panatang Makabayan. Hindi ba’t kung ikaw ay nanunumpa sa harap ng ating bandila ay inilalagay mo ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib? Dahil ito ay iyong sinumpaan, nararapat na ito ay iyong tuparin. TANDAAN: Ang mga utos, bilin, at paalala sa iyo ng mga nakatatanda ay nararapat lamang na sundin at gawin. Ang mga ito ay para rin sa iyong ikabubuti. Tandaan na ang batang masunurin ay malayo sa kapahamakan.
 17. 17. 13 Isabuhay Ibahagi sa iyong mga kapatid ang mga paraan upang maipakita ang pagiging masunurin sa tahanan. Pag-usapan din ang kahalagahan nito. Hikayatin din silang maging masunurin sa tahanan. Subukin Gawain 1. Gumuhit sa iyong kwaderno ng dalawang (2) puso kung ginagawa ang isinasaad ng pangungusap at isang (1) puso kung hindi ginagawa. 1. Sinusunod ko kaagad ang mga utos ng magulang. 2. Umuuwi kaagad pagkalabas ng klase. 3. Sumasagot ako kaagad kapag tinatawag ng lolo at lola.
 18. 18. 14 4. Iniiwasan kong gawin ang ipinagbabawal ng aking mga magulang. 5. Kailangan pang bigyan ako ng pabuya bago ko gawin ang ipinagbibilin ng aking mga tiya. Gawain 2 Iguhit ang sa iyong papel kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagiging masunurin. 1) Hindi maaari. Ang bilin ng nanay ay umuwi ako nang maaga. Hindi ako maaaring sumama sa inyo ng walang paalam sa kanya. Sige. Sana makasama ka sa isang linggo. Magpaalam ka sa iyong nanay.
 19. 19. 15 2) 3) Roman, halika na. Magtupi na tayo ng mga malilinis na damit. Magtutulog- tulogan ako para hindi ako mautusan. Sige po, Tiyo Martin. Ikukuha ko na rin po kayo ng saging para sa iyong meryenda. Maaari bang makahingi ng malamig na tubig?
 20. 20. 16 4) 5) Maglilinis na ako ng aking katawan bago matulog. Matutuwa ang nanay. Hindi na niya ako kailangan pang sabihan. Pagbuksan mo si Aling Maria ng pintuan. Opo, Lola.
 21. 21. 17 Gawain 3 Sabihin ang pangungusap na nagsasabi ng dapat mong gawin kung inuutusan. 1. Susunod kaagad ako kung ako ay inuutusan. 2. Sasabihin ko na iba na lang ang utusan. 3. Ako ay magbingi-bingihan. 4. Tatakbo akong palayo. 5. Ititigil ko ang aking ginagawa. Gawain 4 Basahin ang mga sumusunod na dayalogo. Piliin ang titik ng pangungusap na nagsasaad ng tamang sagot. 1. Aling Gelay: Alam mong hanggang ikaapat ng hapon ka lamang maaaring maglaro. Iking: Pasensiya na po, Inay. Nalimutan ko ang iyong bilin. Ano ang dapat na gawin ni Iking? a. Uuwi na siya sa tamang oras. b. Magpapagabi na siya ng pag-uwi. c. Hindi na siya kailanman maglalaro sa labas. 2. Lola Cela: Tandaan mo, apo. Ang pagsisipilyo ay mahalaga.
 22. 22. 18 Nita: Lola, alam ko na po iyan. Hindi pa rin sinunod ni Nita ang payo ng kanyang lola. Ano ang mangyayari kay Nita? a. Masisira ang kanyang ngipin. b. Magiging malusog ang kanyang mga c. Magiging maputi ang kanyang mga ngipin. ngipin. 3. Aling Naty: Carlo, itapon mo na ang mga balat ng saging sa basurahan. Carlo: Opo, Inay. Basta na lamang inihagis ni Carlo ang mga balat ng saging sa basurahan. Ang iba ay nakakalat sa sahig. Ano ang maaaring mangyari? a. Maaaring madulas ang Nanay dahil sa balat ng saging na nakakalat. b. Matutuwa ang nanay kapag nakita niya ang mga balat na nakakalat sa sahig. c. Sasang-ayunan ng nanay si Carlo dahil sa kanyang ginawa. Gawain 5 Kung ikaw ay masunuring bata, ano sa palagay mo ang maaaring maramdaman ng iyong mag-anak? Ano kaya ang maaari nilang masabi? Iguhit o isulat ang iyong sagot sa kuwaderno.
 23. 23. 19 Aralin 2 – Pagpapahalaga sa Pagpapanatili ng Kaayusan at Kapayapaan
 24. 24. 20 Alamin Ano ang iyong mararamdaman kung sa paligid mo ay may mga kasama kang madalas na nagtatalo? Madalas na sila ay hindi nagkakasundo at ito ay nauuwi sa away. Isaisip Nagkaroon na ba kayo ng hindi pagkakaunawaan sa inyong tahanan? Paano ka makatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan? Maaari mong gawin ang mga sumusunod: 1. Palaging makitungo nang may paggalang sa mga kasapi ng iyong mag-anak.
 25. 25. 21 Pagmasdan ang bawat larawan: 2. Sumunod sa napagkasunduang tuntunin sa loob ng tahanan, kung mayroong alituntunin na naitakda. Nararapat lamang na ito ay iyong sundin. Opo, Inay. Nagawa ko na po ang aking takdang-aralin.
 26. 26. 22 3. Maging masaya sa tagumpay ng kasapi ng mag-anak. Hindi ba’t nararapat lamang na matuwa ka sa tagumpay ng iyong mga kapatid? Tandaan na ang kanilang tagumpay ay tagumpay mo rin. 4. Iwasan ang mainggit sa mga kasapi ng mag- anak. Ang pagiging maiinggitin ay hindi magandang gawain. Unawain ang dahilan kung bakit minsan ay hindi napagbibigyan ang iyong kagustuhan.
 27. 27. 23 5. Maging mapagpakumbaba at mapagpatawad. Kung minsan ay nagkakasakitan kayo ng kasapi ng iyong mag-anak. Humihingi ka ba ng paumanhin lalo na kung ikaw ang nakasakit? Ang pag-amin sa pagkakamali at paghingi ng tawad ay mabuting gawi. Mas maigi rin na iwasan na makasakit pang muli. May iba ka pa bang naiisip kung paano mapananatili ang kaayusan at kapayapaan sa loob ng inyong tahanan? Naku! Ate! Pasensiya na. Hindi ko sinasadyang matamaan ka ng bola. Sige. Basta sa susunod ay mag-ingat ka sa paglalaro upang hindi ka na makasakit ng iba.
 28. 28. 24 Isagawa Gawain 1 Nais mo bang magkaroon ng kaayusan at kayapaan sa inyong tahanan? Sabihin ang mga tamang paraan upang ito ay makamit. paggalang pagtulong pakikiisa paglikha ng gulo pagpaparaya pagsunod sa utos pagtupad sa tungkulin pag-iwas sa pagiging mainggitin
 29. 29. 25 Gawain 2 Gumuhit ng larawan na nagpapakita na may kaayusan at kapayapaan sa loob ng tahanan. Gawain 3 Piliin sa mga sumusunod ang maaari mong gawin upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa inyong tahanan: 1. Hihingi ako ng paumanhin sa aking bunsong kapatid dahil nabangga ko siya. Sasabihin ko na hindi ko iyon sinasadya. 2. Maglalaro ako maghapon kahit alam kong kailangan kong umuwi bago magtanghalian. 3. Pagtutulungan naming inisin ang aming bunsong kapatid. 4. Pauunahin ko sa paggamit ng palikuran ang aking kapatid dahil mas maaga ang pagpasok niya sa paaralan. 5. Iiwasan ko na makipag-away sa aking mga kapatid.
 30. 30. 26 Gawain 4 Tanungin ang nanay o tatay ng iyong kaibigan. Alamin kung paano napapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa kanilang tahanan. Ibahagi ito sa klase. Isapuso Mag-isip ng sariling simbulo ng kapayapaan. Gumupit ng larawan nito mula sa lumang magasin o dyaryo. Idikit ito sa inyong kwaderno. Sabihin kung bakit ito napili. TANDAAN: Ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ay nagsisimula sa loob ng tahanan. Bilang kasapi ng iyong mag-anak ay may magagawa ka upang ang mga ito ay makamtan. Isipin mo, kung lahat ng bata ay gagawin ito, makatutulong ito upang magkaroon ng pandaigdigang kaayusan at kapayapaan.
 31. 31. 27 Isabuhay Mayroon ka bang nakagalit sa inyong mag-anak? O di kaya naman ay nasaktan mo ang kanyang damdamin? Sa isang pirasong papel, sumulat ng isang maikling liham na humihingi ng paumanhin. Maaari mo itong ibigay sa kanya. Subukin Gawain 1 Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang mga pangungusap na sa palagay mo ay makapagpapanatili ng kapayapaan sa isang tahanan. 1. Hihingi ako ng paumanhin sa aking ate dahil natabig ko nang hindi sinasadya ang kanyang baso. 2. Dahil ako ang nakatatanda sa aming magkakapatid, ako ang dapat kampihan ng aking mga magulang.
 32. 32. 28 3. Maghihintay ako ng aking tamang pagkakataon sa paggamit ng banyo. 4. Magpapaalam ako sa aking kapatid kung kailangan kong gamitin ang kanyang basketball. 5. Upang hindi ako mapagalitan ng aking nanay, ililihim ko na lamang na ako ang nakabasag ng kanyang salamin. Gawain 2 Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Sabihin ang titik ng tamang sagot. 1. Naglalaro ang iyong mga nakababatang kapatid. Mayamaya pa ay narinig mo na sila ay nag- aaway na. Ano ang iyong gagawin? a. Sisigawan ko sila. b. Ipapaalam ko ito sa aking nanay. c. Makikisali ako sa kanilang pag-aaway. 2. Bawat isa sa inyong magkakapatid ay may nakatakdang gawaing-bahay. Upang maiwasan ang di pagkakasundo ito ay a. dapat mong gawin. b. magreklamo sa inyong magulang. c. hayaang gawin ito ng iyong nanay.
 33. 33. 29 3. Pinulong kayo ng inyong mga magulang. Pag- uusapan ninyo kung ano ang dapat gawin upang maiwasan ang hindi pagkakasunduan sa paggamit ng computer. a. Pakikinggan mo ang mungkahi ng bawat isa. b. Ipipilit mo ang gusto mong mangyari dahil ikaw ang bunso. c. Aalis ka sa pagpupulong upang maunahan mo sila sa paggamit ng computer. 4. Hindi sinasadyang nauga ng iyong kapatid ang mesa kung saan ka nagsusulat ng iyong takdang- aralin. a. Magagalit ka sa kanya. b. Gagantihan mo siya. c. Pagpapasensiyahan mo siya. 5. Malabo ang mata ng aking kapatid. Hindi na niya gaanong nababasa ang mga salita lalo na kung ito ay malayo. a. Tutulungan ko siyang magbasa. b. Itatago ko ang kanyang salamin. c. Tutuksuhin ko ang aking kapatid.
 34. 34. 30 Gawain 3 Basahin ang bawat sitwasyon. Sabihin kung ano ang dapat mong gawin. 1. Kailangan mo ng tambol para sa inyong pagtatanghal sa paaralan. Alam mo na mayroon nito ang iyong ate. 2. Naglalaro kayo ng iyong mga kapatid sa sala. Sinabi ng iyong nanay na nagpapahinga ang inyong tatay sa kanilang silid. 3. Gumawa ng iskedyul ng mga gawaing bahay ang iyong nanay. Ikaw ang naatasang tumulong sa paglilinis ng inyong silid tuwing Sabado ng umaga. 4. Kapos kayo sa pera kung kaya’t ang bunsong kapatid mo pa lang ang naibili ng bagong damit para sa isang espesyal na araw. 5. Humihingi ng paumanhin ang iyong kapatid matapos ang hindi ninyo pagkakasunduan.
 35. 35. 31 Aralin 3 – Pagkalinga Sa Kapaligiran
 36. 36. 32 Alamin Madalas ka bang nasasabihan ng iyong nanay na tumulong sa paglilinis ng inyong bahay? Pinapaalalahanan ka ba ng iyong tatay na itapon mo sa tamang basurahan ang mga balat ng kendi o anumang kalat? Bakit kailangang gawin mo ang mga ito? Bakit nga ba? Bilang isang bata, ikaw ay may tungkulin din sa iyong kapaligiran. Ano- ano nga ba ang mga ito? Paano mo maipakikita ang iyong pagkalinga sa iyong kapaligiran? Isaisip Tumingin sa iyong paligid. Ano ang iyong nakikita? Ano ang iyong naririnig? Ano ang iyong naaamoy? Ano ang iyong nadarama?
 37. 37. 33 Ang hangin, tubig, lupa, mga hayop, at halaman ay bumubuo ng kapaligiran. Ang inyong bahay, bakuran, pati na ang iyong aklat at iba pang bagay na gawa ng tao ay bahagi ng kapaligiran. Nararapat lamang na panatilihin mong maayos at malinis ang ito. Bahagi rin ba ako ng kapaligiran?
 38. 38. 34 Ay! Oo, ikaw rin ay bahagi ng kapaligiran. Hindi ba’t alam mo na kung paano mo mapapangalagaan ang iyong sarili? Ngayon, alamin ang mga tamang gawain upang maipakita mo ang iyong pagmamahal sa iyong kapaligiran. 1. Itapon ang mga basura sa tamang lalagyan. Bakit kaya nararapat na paghiwalayin ang mga basurang nabubulok at hindi nabubulok? 2. Tandaan ang 3 Rs. Ito ay mga paraan upang mabawasan ang mga basura sa inyong kapaligiran. Reuse ay ang paggamit na muli ng mga bagay na luma na.
 39. 39. 35 May bag ang iyong nanay na hindi na niya ginagamit. Paano mo kaya ito mapakikinabangan? Tama! Hindi ba’t minsan marami kang mga gamit na kailangang dalhin sa paaralan? Oooopppps… Itatapon mo na ba ang mga iyan? Huwag! Maaari mo pang gamitin ang mga plastic na kutsara at tinidor. Ikaw rin, baka marami kayong bisitang darating sa inyong piyesta. Huwag mong kalimutang hugasan ang mga ito bago itago. Ano- ano pa kayang mga bagay ang maaari pang magamit ulit?
 40. 40. 36 Recycle Eh, ito kayang basyong garapon? Pwede kaya itong maging regalo sa iyong nanay sa kanyang kaarawan? Ang galing, hindi ba? Sino ang mag-aakalang ang flower vase na ito ay dating lalagyan ng jam? Ang ganitong gawain ay tinatawag na recycling. Ito ay paggamit na muli sa mga bagay para sa ibang dahilan. Ano pa kayang mga bagay ang maaaring magamit muli o pwedeng i-recyle?
 41. 41. 37 Reduce Ang pagbabawas ng paggamit sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan ay tinatawag na reduce. Ginagawa ito upang mabawasan ang basura at makatipid na rin. Iwasang bumili o gumamit ng mga bagay na tulad nito. Alam mo ba na pati na ang mga balot nito ay iyong binabayaran? Kaya kadalasan ay napapamahal pa ang iyong pagbili. Sa kalaunan ay maaaring makaragdag ang mga ito sa basura sa kapaligiran. Kaya, tandaan ang 3 Rs – Reuse, Recylce, at Reduce. Nakabili ka na ba ng isang bagay na maraming balot? Ano ang karaniwang ginagawa sa mga balot nito?
 42. 42. 38 Pagmasdan mo ang mga larawan sa ibaba. Kung may refrigerator sa bahay, huwag itong hayaang nakabukas palagi. Ang madalas na pagbubukas nito ay nakadaragdag din sa kuryenteng nasasayang. Teka. Kailangan mo ba talagang bumili ng bottled water para dalhin sa paaralan? Isipin mo, kung lahat ng batang tulad mo ay bibili nito araw-araw. Ano kaya ang maaaring mangyari? Ano kaya ang nararapat mong gawin?
 43. 43. 39 Ito ba ang iyong naiisip? Magaling! Mas makatitipid ka pa, hindi ba? Siguraduhing nakasarado nang maayos ang gripo upang hindi maaksaya ang tubig. Siguraduhing nakasara ang telebisyon at iba pang kagamitang de-kuryente kung hindi ginagamit. Huwag aksayahin ang mga gamit na pampaaralan. Paano mo kaya magagamit ang mga pahina ng kwadernong hindi nasulatan?
 44. 44. 40 . Sabi ko sa iyo, eh. Kaya mo ring maging tagapangalaga ng iyong kapaligiran kahit ikaw ay bata pa. Huwag saktan ang mga manok, aso at iba pang hayop. Sila rin ay nakatutulong sa iyong kapaligiran. Hindi ba’t iyong napag-aralan na marami sa kanila ang nagbibigay ng iyong mga pangunahing pangangailangan ? Maaari mong imungkahi sa iyong nanay na mas mabuting gumamit ng lampin kaysa sa disposable diaper para kay Beybi.
 45. 45. 41 Isagawa Gawain 1 Pag-aralan mo ang bawat larawan. Sagutin ang mga tanong na kasunod nito. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Ano ang masasabi mo sa silid na ito? Ano kaya ang maaaring mangyari kung walang kaayusan sa isang lugar tulad nito?
 46. 46. 42 Ano kaya ang maaaring mangyari kung palaging marumi ang inyong bakuran? Gawain 2 Ipaliwanag kung tama o mali ang mga sumusunod na pangungusap. Humanap ng kapareha at pag-usapan ang inyong mga sagot. 1. Ang lahat ng basura ay dapat itapon. 2. Ang paggamit na muli ng mga bagay na hindi na ginagamit ay makatutulong sa pagbawas ng basura. 3. Mas maaliwalas ang kapaligiran kung ito ay palaging malinis at maayos. 4. May epekto sa iyong kalusugan ang iyong kapaligiran. 5. Magiging ligtas ang batang tulad mo kung maayos ang kapaligiran.
 47. 47. 43 Gawain 3 Pag-aralan ang larawan. Tulungan mo ang bawat bata kung saan nila dapat ilagay ang mga bagay na kanilang hawak. Sabihin ang iyong sagot.
 48. 48. 44 Gawain 4 Makinig sa mga sumusunod na panuto na sasabihin ng guro. Pumili lamang ng isang sasagutin. Tandaan na kayo ay may 1 hanggang 2 minuto lamang upang ito ay ibahagi sa klase. 1. May mga damit kang hindi mo na ginagamit. Nabalitaan mo na may mga batang nasunugan sa kabilang barangay. 2. Noong huli kayong namalengke ng iyong nanay ay nalaman mo na hindi na pinapayagan ang paggamit ng plastic bag. 3. Itatapon ng iyong kapatid ang kanyang kwaderno. Marami pa itong pahinang hindi pa nasulatan. Gawain 5 Magdiriwang ng kaarawan ang iyong pinsan. Kulang ang iyong perang pambili ng regalo para sa kanya. Mayroon kang pwedeng gawin na hindi mo na kailangang gumastos pa. Makagagawa ka ng isang bagay na yari sa mga bagay na galing sa kapaligiran. Heto, subukin mo. Maaari kang magpatulong sa nakatatandang kasapi ng mag-anak.
 49. 49. 45 Tandaan: Maging maingat at sundin nang tama ang bawat paraan. Mga kagamitan: mga tuyong dahon glue Scotch tape at bulaklak sinulid puncher o gunting pambutas plastic cover krayola matigas na papel mula sa lumang karton o cardboard
 50. 50. 46 Pamamaraan: 1. Gupitin ang matigas na papel na may sukat na 6 na pulgada ang haba at 3 na pulgada ang lapad. 2. Idikit dito ang mga tuyong dahon at mga bulaklak sa disenyong nais. Patuyuin. Mag-iwan ng espasyo para sa isusulat na mensahe.
 51. 51. 47 3. Isulat ang iyong mensahe gamit ang krayola. 4. Balutan ng plastic cover sa pamamagitan ng Scotch tape.
 52. 52. 48 5. Lagyan ng butas ang dulo ng cardboard. 6. Lagyan ng tali. Hayan, gawa na. Ang ganda, hindi ba?
 53. 53. 49 Isapuso Ang iyong kapaligiran ay mahalaga. Ikaw ay bahagi nito. May magagawa ka upang ito ay mapangalagaan. Isabuhay Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. 1. Aayusin ko ang aking mga gamit pagkatapos ko silang gamitin. 2. Bago ako magtapon ng mga bagay sa aming bahay, pipiliin ko ang mga bagay na dapat pang mapakinabangan. 3. Tutulungan kong mapalago ang mga gulay na itinanim ng tatay sa aming bakuran. 4. Sisiguraduhin kong naisara ko ng maayos ang gripo pagkatapos ko itong gamitin. 5. Sasabihin ko sa aking nanay na mas mabuting gumamit ng lampin kaysa sa disposable diaper para kay Beybi. TANDAAN: Kung ang iyong kapaligiran ay iyong kinakalinga, ito ay magiging maayos at malinis. Kahit ikaw ay isang bata pa lamang, ikaw din ay maaaring maging tagapangalaga ng Inang Kalikasan.
 54. 54. 50 Pumili ng isang sitwasyon. Isalaysay sa klase kung ano ang magandang ibinunga ng iyong ginawa. Subukin Gawain 1 Piliin ang larawan na nagpapakita ng pagmamahal sa kapaligiran. Ipaliwanag ang iyong sagot.
 55. 55. 51 Gawain 2 Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Sabihin ang titik ng tamang sagot. 1. Nakita mong basta na lang itinapon ng iyong nakababatang kapatid ang mga basura sa likod ng inyong bahay. a. Sasabihan ko siya na sa tamang basurahan niya dapat ito itapon. b. Sasabihin ko sa kanya na itapon iyon sa tabi ng bahay ng aming kapitbahay. c. Sasabihin ko sa kanya na itapon iyon sa bubong ng aming bahay. 2. Tutulungan mong maglinis ng sasakyan ang iyong tiyo. Sinabi ng iyong nanay na may tubig na pinagbanlawan ng mga damit. a. Gagamitin ko ang tubig na pinagbanlawan sa paglilinis ng sasakyan. b. Mag-iipon ako ng malinis na tubig panglinis ng sasakyan. c. Manghihingi ako ng tubig na panlinis sa aking tiyo. 3. Nakita mong tinatapakan ng iyong mga kalaro ang mga tanim sa inyong halamanan. a. Sasabihin ko sa kanila na huwag nilang sirain ang mga halaman.
 56. 56. 52 b. Lalapit ako sa kanila at tatapak din ako sa mga halaman. c. Ngingiti ako at sasabihin ko na ipagpatuloy nila ang pagtapak sa halaman. Gawain 3 Pag-aralan ang bawat larawan. Ano ang dapat gawin sa bawat sitwasyon? Ipaliwanag ang iyong sagot. Nakakalat na naman ang sapatos ni Bunso. Umaapaw na ang tubig sa balde.
 57. 57. 53 Gawain 4 Isulat ang T sa papel kung ang pangungusap ay tama at M kung ito ay mali. 1. Hindi maaaring mapakinabangan ang anumang basura. 2. May magagawa ka upang mapanatiling malinis ang iyong kapaligiran. Hindi na ito kasya sa akin. Nalimutan ni Ate patayin ang ilaw.
 58. 58. 54 3. Ang reuse ay ang muling paggamit ng mga bagay na luma. 4. Kung may sira ang gripo, agad itong ipaalam sa iyong tatay upang ito ay makumpuni. 5. Ang mga balat ng prutas ay mga basurang hindi nabubulok. Gawain 5 Makinig sa guro. Piliin ang pangungusap na nagsasabi ng mabuting gawi sa pangangalaga ng kapaligiran. 1. Tumutulong ako kay tatay sa pagdidilig ng halaman. 2. Nakapasok na sa paaralan si Kuya. Nalimutan niyang patayin ang ilaw sa kaniyang kwarto. Hihintayin ko siyang dumating upang siya ang magpatay nito. 3. Kukunin ko na ang mga gulay at iba pang sangkap na gagamitin ni Nanay mula sa refrigerator. Iiwanan kong nakabukas ang refrigerator pagkatapos. 4. Ipapaalam ko kay Tatay na nasira ang gripo. 5. Aayusin ko ang pagbubukas ng regalo sa akin para di masira ang pambalot. Pwede ko pang magamit ito sa pagbalot sa iba kong regalo.
 59. 59. 55 Yunit 4 Pananalig sa Panginoon at Preperensya sa Kabutihan
 60. 60. 56 Aralin 1 – Pananampalataya sa Panginoon Hello. Kumusta ka na? Ang ating paksa sa araling ito ay tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Ngunit bago ang lahat, piliin ang mga larawan na nagpapakita ng mga bagay na iyong tinatamasa?
 61. 61. 57 Isaisip Ang mga mabubuting bagay naipinagkakaloob ng Diyos ay tinatawag nating mga pagpapala o biyaya. Ilan sa mga halimbawa nito ang mga sumusunod:
 62. 62. 58 Ang mga biyayang bigay ng Diyos ang nagpapatatag ng ating pananampalataya. Ang mga pagpapalang ito ay maaari nating ipagpasalamat sa pamamagitan ng mga sumusunod: Isagawa Gawain 1 Mag-isip ng mga bagay na maituturing na biyaya mula sa Panginoon. Isulat o iguhit sa iyong kwaderno ang sagot.
 63. 63. 59 Humanap ka ng kapartner at ibahagi ang inyong sagot sa isa’t-isa. Piliin ang sagot ng kaklase na dapat mo ring ipagpasalamat. Isulat o iguhit din ang mga ito sa tabi ng inyong sagot. Gawain 2 Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Piliin ang mga larawan na ipinapanalangin mong makuha. Isulat ang bilang ng tamang sagot sa inyong kwaderno. 1 2 3 4 5 6
 64. 64. 60 Gawain 3 Tingnan mong mabuti ang mga larawan na nagpapakita ng iba’t-ibang paraan kung paano nagpapasalamat ang mga Pilipino sa Dakilang Maykapal. Sabihin kung ano ang ipinapakita ng bawat larawan.
 65. 65. 61 May naiisip ka pa bang ibang paraan kung paano nagpapasalamat ang iyong pamilya sa Diyos? Humanap ka ng iyong kapartner at pag- usapan ninyo ang inyong mga sagot. Isapuso Ang pananalig at pananampalataya sa Diyos ay likas sa ating mga Pilipino. Tandaan: 1. Ang mga biyaya o mga pagpapala na ating tinatamasa ay bigay sa atin ng Diyos. 2. Ang pananalangin o pagdarasal ay isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos upang ipaabot ang ating pasasalamat at mga kahilingan sa buhay. 3. Maraming paraan ng pagpapakita ng pasasalamat at pakikipag-ugnayan sa Diyos gaya ng pagdarasal, pag-awit at pagsamba.
 66. 66. 62 Isabuhay Gumuhit ng treasure box na katulad ng nasa ibaba. Iguhit sa loob nito ang mga bagay na mahalaga para sa iyo at nais mong ipagpasalamat sa Panginoon. Sumulat sa inyong kwaderno ng isang maikling panalangin ng pasasalamat sa mga pagpapalang inyong tinatanggap.
 67. 67. 63 Subukin Pakinggan ang sumusunod na mga sitwasyon. Iguhit ang puso sa inyong papel kung ito ay nagpapakita ng pagpapasalamat sa Panginoon o araw kung nagpapakita ng pananampalataya sa Panginoon. 1. Tuwing gabi, sabay-sabay na nananalangin ang Pamilya Reyes bago matulog. 2. Hindi nawawalan ng pag-asa ang Pamilya Santos na magkakaroon sila ng sariling bahay. 3. Naniniwala sina Ginoo at Ginang Cruz na mapagtatapos nila sa pag-aaral ang kanilang mga anak. 4. Linggo-linggo ay maagang nagsisimba ang Pamilya Mozol. 5. Nagtitiwala ang Pamilya Herman na makakaahon din sila sa hirap.
 68. 68. 64 Aralin 2 – Paggalang sa Paniniwala ng Iba Magandang araw. Tingnan mo ang bawat larawan. Nakakita ka na ba ng mga ito sa inyong pamayanan? Ito ay mga gusaling pinupuntahan ng mga tao upang sumamba. Sa araling ito, tatalakayin natin ang paggalang sa iba’t-ibang paniniwala ng mga Pilipino.
 69. 69. 65 Isaisip Ang mga Pilipino ay may iba’t-ibang paniniwala tungkol sa Dakilang Lumikha. Marami sa mga Pilipino ang naniniwala sa Kristiyanismo. Kabilang dito ang relihiyong Katoliko, Iglesia ni Cristo at Protestante. Mayroon ding naniniwala sa Islam. Bagama’t iba-iba ang mga paniniwala ng mga Pilipino, mahalagang igalang ang mga ito. Ilan sa mga paraan ng pagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba ay ang mga sumusunod: Pakikipagkaibigan sa may ibang paniniwala. Pagkakaroon ng bukas na isipan at pagrespeto sa kanilang paniniwala. Paggalang sa lugar ng sambahan ng iba. Paggalang sa kanilang paraan ng pakikipag- ugnayan o pagsamba.
 70. 70. 66 Isagawa Gawain 1 Pag-aralan ang bawat larawan. Piliin ang larawan na nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba. Ipaliwanag ang inyong sagot. 1 2 3 4
 71. 71. 67 Gawain 2 Makinig sa mga sitwasyon na babasahin ng guro. Iguhit sa inyong papel ang isang parisukat kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba at isang bilog kung hindi nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba. 1. Maayos na kinakausap ni Beth ang bagong kaklaseng kabilang sa Iglesia ni Cristo. 2. Pinagtatawanan ni Marco ang kanyang kaibigan tuwing ito ay nagsisimba. 3. Magalang na nagtatanong si Alvin kay Eric tungkol sa kanilang ibang paniniwalang panrelihiyon. 4. Iniiwan nina Jim at Anton si Ben tuwing maglalaro dahil siya ay Kalotiko at sila ay Protestante. 5 6
 72. 72. 68 5. Bukas ang isipan at pakikinig ni Jamie sa mga paniniwala ni Jezil at iginagalang niya ang mga ito. 6. Iniiwasan si Micka sa kanilang lugar dahil iba ang kanyang paraan ng pagsamba. 7. Hindi pinipilit ni Rosy si Eliza na magsimba dahil ito ay may ibang paniniwala. 8. Walang pumapansin kay Amir sa kanyang klase dahil siya ay isang Muslim. 9. Tanggap ni Rico na iba ang paraan ng pagsamba ni Alec sa Diyos. 10. Laging tinutukso si Henry sa kanilang lugar tuwing siya ay magpupuri sa Diyos. Gawain 3 Paano mo ipapakita ang paggalang sa paniniwala ng iba? Gumupit o gumuhit ng mga larawan na nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba. Idikit ito sa iyong papel o kwaderno. Ipaliwanag kung ano ang nasa larawan.
 73. 73. 69 Isapuso Ang paggalang sa paniniwala ng iba ay mahalaga sa pamumuhay ng payapa. Tandaan: 1. May iba’t-ibang paniniwala ang mga Pilipino tungkol sa Dakilang Lumikha. 2. Ang paggalang at pagtanggap sa pagkakaiba-ibang ito ay susi sa pagkakaunawaan at pagkakaroon ng kapayapaan. 3. Bilang isang batang Pilipino, mahalagang maipakita mong iginagalang mo at nirerespeto ang paniniwala ng iba.
 74. 74. 70 Isabuhay Ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa araling ito? Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Kumpletuhin ang pangako ng paggalang sa paniniwala ng iba sa inyong kwaderno. Bigkasin ang inyong pangako patungkol sa paggalang sa iba. Makatutulong na alalahanin ang iyong mga natutunan upang matugunan ng wasto ang mga patlang sa ibaba. Pangako ng Paggalang sa Paniniwala ng Iba Ako si ____________________, ay nangangakong igagalang ang paniniwala ng iba. Ipakikita ko ang paggalang na ito sa pamamagitan ng: 1. ___________________________________________ 2. ___________________________________________ 3. ___________________________________________ Iiwasan ko ang paggawa ng mga sumusunod upang hindi ko masaktan ang aking kapwa: 1. ___________________________________________ 2. ___________________________________________ 3. ___________________________________________ _________________ Lagda
 75. 75. 71 Subukin Tukuyin kung tama o mali ang sinasaad sa bawat sitwasyon. Iguhit ang masayang mukha kung tama at malungkot na mukha kung mali. 1. Nirerespeto ng mga kaklase ni Tony ang kanyang relihiyon bagaman siya ay isang Muslim at sila ay Kristiyano. 2. Pinagtatawanan nina Mark, Ben, at Gabby ang kanilang kaibigang umaawit ng papuri sa Diyos. 3. Sinusulatan nina Randy at Rico ang simbahan ng ibang relihiyon. 4. Maingay at magulo sina Sam, Eric at Jun sa loob ng simbahan habang nagdarasal ang mga tao. 5. Magalang na nakikinig si Jenny sa paliwanag ng kanyang kaibigan tungkol sa pagkakaiba ng kanilang paniniwala.
 76. 76. 72 Aralin 3 – Pagkakaroon ng Pag-asa Mapagpalang araw sa iyo. Sana ay marami kang natutunan sa ating nakaraang aralin. Sa araw na ito ay may bago kang mapag-aaralan. Ngunit, bago ang lahat, nais ko sanang itanong, nanonood at nakikinig ka ba ng mga balita sa telebisyon? Kung oo, maaring nabalitaan at nakita mo ang mga ito.
 77. 77. 73 Ang unang larawan ay nagpapakita ng epekto ng Bagyong Sendong. Ang ikalawang larawan naman ay nagpapakita ng nangyari sa Cebu ng magkaroon ng malakas na lindol. Naaalala mo ba ang mga balitang ito? Ano ang nararamdaman mo tuwing nakakabalita ka ng ganitong pangyayari? Sa mga pagkakataong tulad nito, mahalaga ang pagkakaroon ng “pag-asa”. Paano ba nakatutulong ang pag-asa sa pagharap sa mga problema sa buhay? Maaaring hindi mo pa masagot ngayon ang tanong na iyan. Kaya naman inihanda ang araling ito. Sa iyong pagbabasa, ikaw ay inaasahang:
 78. 78. 74 a. Makatukoy ng mga inaasahan at ninanasang mangyari sa iyong buhay. b. Makapag-isip ng paraan upang matupad ang iyong inaasahan. c. Magkaroon ng positibong pagtingin sa mga nangyayari sa iyong buhay. Alin sa mga ito ang naranasan mo na? Lagyan ng tsek () ang kahon kung naranasan mo na. Ano ang iyong naisip at naramdaman ng mangyari sa iyo ang mga sitwasyong isinasaad sa bawat bilang? Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. 1. Nagkaroon kayo ng pagsusulit sa inyong klase at mababa ang nakuha mong grado. 2. Pasahan na ng inyong proyekto sa isang asignatura ngunit hindi ka nakapagpasa ng iyong gawa. 3. Isa ka sa mga kasali sa isang mahalagang paligsahan sa inyong paaralan subalit hindi ka nakasama sa laban dahil nagkaroon ka ng sakit. 4. Sumali ka sa pagalingan sa pag-awit ngunit hindi ka nanalo. 5. Nais mong mapabilang sa mga may karangalan sa inyong klase ngunit hindi umabot ang iyong grado upang mabigyan ka ng parangal.
 79. 79. 75 Isaisip Maaring naranasan mo na ang mga nabanggit na sitwasyon. Ito ay halimbawa ng mga pagkakataong maituturing nating hindi magandang pangyayari sa ating buhay. Ang mga ganitong pangyayari ay nagdudulot sa atin ng iba’t- ibang damdamin tulad ng pagkalungkot, panghihinayang, pagkainis, at galit. Sa mga pagkakataong ito, hindi ka dapat manatiling malungkot at nagmumukmok. Mahalagang maghanap ng paraan kung paano mo lulutasin ang iyong problema. Kinakailangan mong mag-isip ng paraan kung paano ka makakabawi at makakabangon muli. Ang isang tao ay kinakailangang maniwalang may mabuting mangyayari sa kanyang buhay. Ang taong ito ay humahanap ng paraan upang matupad ang kanyang hinahangad at ninanais. Ito ang taong mayroong pag-asa. Hindi siya nawawalan ng pasitibong pagtingin sa buhay. Narinig mo na ba ang kasabihang ito – “May bukas pa. Huwag kang mawalan ng pag-asa”.? Ang linyang ito ay karaniwan nating maririnig bilang payo ng mga nakatatanda. Tulad ng pagsikat ng araw sa bawat umagang dumarating, ang pag-asa ay nagbibigay sa atin ng magandang pakiramdam.
 80. 80. 76 Ang pag-asa ay tulad ng sikat ng araw na nagbibigay sa atin ng malinaw na pag-iisip kung paano haharapin ang mga problema sa ating buhay. Gaya rin ng sikat ng araw, ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasang harapin ang bawat sitwasyon – maganda man o hindi. Ang pagkakaroon ng pag- asa ay nagdudulot din ng katatagan ng ating pananalig sa Diyos. Umaasa tayo na may mabuting mangyayari sa ating buhay sa gabay at patnubay ng Panginoon. Sa iyong mga hindi magagandang karanasan, ano ang iyong ginawa upang hindi na ito maulit? Paano mo nilutas ang iyong mga problema? Isagawa Gawain 1 Balikan natin ang mga sitwasyong iyong binasa. Iguhit sa iyong kwaderno ang masayang mukha sa bawat pangungusap na nagpapakita ng batang may pag-asa. 1. Nagkaroon kayo ng pagsusulit sa inyong klase at mababa ang nakuha mong grado. a. Pagbubutihin ko pa ang pag-aaral at gagawa palagi ng takdang-aralin upang 
 81. 81. 77 makakuha ng mas mataas na grado sa susunod na pagsusulit. b. Maglalaro na lamang at manonood ng telebisyon tuwing uuwi sa bahay dahil hindi na mababago ang aking grado sa paaralan. 2. Pasahan na ng inyong proyekto sa isang asignatura ngunit hindi ka nakapagpasa ng iyong gawa. a. Hahayaan na lamang na walang naipasang proyekto. b. Makikiusap sa guro kung maaring tapusin at ipasa ang nagawang proyekto kahit pa huli na. 3. Isa ka sa mga kasali sa isang mahalagang paligsahan sa inyong paaralan subalit hindi ka nakasama sa laban dahil nagkaroon ka ng sakit. a. Hindi ka na sasali sa kahit anong paligsahan kahit kalian. b. Magpapagaling kaagad at mag- eensayong muli upang sa susunod ay makasama na sa paligsahan. 4. Sumali ka sa pagalingan sa pag-awit ngunit hindi ka nanalo.
 82. 82. 78 a. Babatiin ang nanalo at pag-iibayuhin pa ang angking talento upang sa susunod na paligsahan ay manalo. b. Iiyak at magagalit sa nanalo. Kalilimutan at titigil na din sa aking hilig. 5. Nais mong mapabilang sa mga may karangalan sa inyong klase ngunit hindi umabot ang iyong grado upang mabigyan ka ng parangal. a. Magiging lalo pang masipag at masigasig sa pag-aaral at mga gawaing pampaaralan. b. Malulungkot at magagalit sa sarili. Magmumukmok na lamang sa isang tabi at hindi na aayusin ang pag- aaral. Gawain 2 Ikaw ba ay may mga pangarap sa iyong buhay? Kaakibat ng mga pangarap ang pag-asang magkaroon ng mabuting kinabukasan. Bilang isang mag-aaral, ano-ano ang iyong mga pangarap? Sa iyong kwaderno, gumawa ng dalawang hanay, Hanay A at Hanay B. Isulat sa Hanay A ang iyong mga pangarap, hinahangad, at ninanais. Isulat
 83. 83. 79 naman sa Hanay B ang maaari mong gawin upang matupad ang mga ito. Gawain 3 Ang isang taong may pangarap ay laging may pag- asa. Ang taong ito ay mayroong positibong pagtingin sa buhay. Alin sa mga larawang ito ang nagpapakita ng isang taong may positibong pananaw? Ipaliwanag sa klase ang iyong napiling sagot. Larawan ng isang batang malungkot at magagalitin sa loob ng bahay.
 84. 84. 80 Isapuso Sa ngayon alam mo na ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pag-asa at positibong pagtingin sa buhay. Sa pamamagitan ng pagguhit sa isang papel, ipakita mo ang iyong pagkaunawa sa isang taong may pag-asa at positibong pagtingin sa buhay. Tandaan: 1. Ang bawat tao ay nakakaranas ng mga problema at hindi magagandang pangyayari sa buhay. 2. Sa bawat problema at hindi magandang pangyayari sa buhay ng isang tao, importante ang pagkakaroon ng pag- asa at positibong pananaw sa buhay. 3. Ang pag-asa at positibong pananaw sa buhay ay nagbibigay ng kalakasan at katatagang harapin ng may pananalig sa Panginoon ang kinabukasan. 4. Ang bawat pangarap, ninanais at hangad ay may kaakibat na pag-asang mapabuti ang kalagayan ng buhay sa hinaharap.
 85. 85. 81 Isabuhay Hayan at patapos na naman an gating aralin. Basahin mo ang maikling tula sa ibaba. Gawan mo ito ng aksyon at ipakita ang iyong ginawa sa kaklase. Sa susunod na maharap ka sa isang mahirap na sitwasyon o sa isang problema, alalahanin mo ang tulang ito. PAG-ASA Sa bawat pagsubok sa ating buhay, Pag-asa sa puso ay palaging taglay, Sa puso mo ito ay wag kalimutan, Lakas at tibay ng loob ay makakamtan. Ang bawat problema ay dapat harapin, Ng may pag-asa at tiwala sa Panginoon, Pangarap sa buhay ay iyong kakamtin, Dulot ng pag-asa na nasa puso natin.
 86. 86. 82 Subukin Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Bilugan ang titik ng iyong sagot sa bawat tanong. 1. Mayroong nalalapit na palaro sa paaralan. Sino kaya sa tatlo ang gumagawa ng paraan upang mapabilang sa paligsahang ito? a. Tuwing matatapos ang klase ay sumasama pa sa mga kaibigan si Jezil upang maglaro at makipagkwentuhan. b. Tuwing matatapos ang klase ay umuuwi kaagad si Jamie upang mag-ensayo ng kanyang kakayahan. c. Tuwing matatapos ang klase ay maagang umuuwi si Marnie upang magpahinga at manuod ng paboritong telenobela. 2. Masipag mag-aral si Raymond. Lagi siyang gumagawa ng takdang-aralin at mga proyekto sa bawat aralin. Umaasa siyang makasama sa magkakaroon ng karangalan sa kanilang klase. Matupad kaya ang kanyang inaasahan? a. Oo, dahil gumagawa siya ng paraan upang matupad ang kanyang pangarap. b. Hindi, dahil walang halaga ang kanyang pagsusumikap.
 87. 87. 83 c. Maari, baka makilala siya ng kanyang guro sa kanyang ginagawa. 3. Nais ng pamilya Reyes na magkaroon ng sariling bahay na titirhan. Ano ang dapat nilang gawin upang matupad ang kanilang pangarap? a. Tumaya sa lotto at baka manalo, saka bibili ng bahay. b. Mangutang ng pera sa mga kakilala at bumili ng bahay. c. Magsipag sa pagtatrabaho at magtipid upang makaipon at makabili ng bahay. 4. Nagkaroon ng sunog ang isang pamayanan. Sino sa pamilyang ito ang may positibong pananaw sa buhay? a. Kinuha ng pamilya ni Mang Jose ang natira sa kanilang mga kagamitan at naghanap kaagad ng lugar na maaring pansamantalang matitirhan. b. Tulala si Mang Nicanor sa sinapit ng kanilang bahay pati ang kanyang mag- iina ay hindi matigil sa pag-iyak at panghihinayang. c. Lungkot at pagmumukmok lamang ang ginagawa ng pamilya ni Mang Sidro dahil hindi nila matanggap ang nangyari sa kanila.
 88. 88. 84 5. Ano ang katangian ng isang taong may pag- asa sa buhay? a. Malungkot, takot, at laging nagmumukmok. b. Magagalitin, palaaway at maraming kinaiinisan. c. Masayahin, matatag at may magandang pananaw sa hinaharap.

×