Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – РУСЕ

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – РУСЕ

Descargar para leer sin conexión

Презентацията съдържа информация за документи от фондовете на Регионална библиотека "Любен Каравелов" град Русе, съдържащи инфорвация за Освобождението на България.

Презентацията съдържа информация за документи от фондовете на Регионална библиотека "Любен Каравелов" град Русе, съдържащи инфорвация за Освобождението на България.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (16)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – РУСЕ (17)

Más de Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе (20)

Anuncio

Más reciente (20)

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – РУСЕ

 1. 1. Спомените на ПанайотСпомените на Панайот Хитов за хайдутството вХитов за хайдутството в България през 50-те иБългария през 50-те и 60-те години на 19-ти60-те години на 19-ти век със стиловавек със стилова обработка от страна наобработка от страна на Любен Каравелов.Любен Каравелов. Със своя революционенСъс своя революционен заряд, автентичност изаряд, автентичност и автобиографизъм,автобиографизъм, книгата има яркокнигата има ярко присъствие в духовнияприсъствие в духовния живот на 70-те годиниживот на 70-те години на 19 векна 19 век
 2. 2. НедовършеноНедовършено съчинениесъчинение на Георги Савана Георги Сава Раковски, плод наРаковски, плод на заниманията му катозаниманията му като историограф иисториограф и подчертаните муподчертаните му интереси къминтереси към българското миналобългарското минало
 3. 3. Позив на БРЦК отПозив на БРЦК от 1871 година към1871 година към българския народбългарския народ да се готви зада се готви за въстаниевъстание
 4. 4. ““Историческо обозрение на България”Историческо обозрение на България” Съчинение от Г. Бобриков, превод от руски на Любен Каравелов,Съчинение от Г. Бобриков, превод от руски на Любен Каравелов, издадено в Букурещ, в печатницата на Д. Иванескаиздадено в Букурещ, в печатницата на Д. Иванеска
 5. 5. Устав на БългарскияУстав на Българския Революционен централенРеволюционен централен комитет/БРЦК/комитет/БРЦК/ БРЦК е създаден през пролеттаБРЦК е създаден през пролетта на 1870 година. Като една отна 1870 година. Като една от най-влиятелните личности внай-влиятелните личности в дейността му се откроявадейността му се откроява Любен Каравелов, който еЛюбен Каравелов, който е избран за негов председател, аизбран за негов председател, а в. “Свобода” се превръща вв. “Свобода” се превръща в комитетска трибуна.комитетска трибуна.
 6. 6. Уставът на БРЦК е обнародванУставът на БРЦК е обнародван през Програмните документипрез Програмните документи на организацията сана организацията са изработени от Каравелов.изработени от Каравелов. Първата програма наПървата програма на Комитета е обнародвана наКомитета е обнародвана на 01.08.1870 година в Женева и01.08.1870 година в Женева и отпечатана в Букурещ.отпечатана в Букурещ. Притежаваният екземпляр е сПритежаваният екземпляр е с екслибриса на Никола Даковекслибриса на Никола Даков
 7. 7. ““Уроци отъ клание” от Уилям Гладстон, английски политическиУроци отъ клание” от Уилям Гладстон, английски политически и държавен деец. В брошурата се разкрива състоянието наи държавен деец. В брошурата се разкрива състоянието на Османската империя и на българския народ след потушаванетоОсманската империя и на българския народ след потушаването на Априлското въстание от 1876 годинана Априлското въстание от 1876 година
 8. 8. Манифестът на император АлександърМанифестът на император Александър IIII,, с който се обявява Руско-турската война през 1877 годинас който се обявява Руско-турската война през 1877 година
 9. 9. СтихосбиркатаСтихосбирката “Избавление”“Избавление” на Иван Вазов,на Иван Вазов, посветена напосветена на Освобождението наОсвобождението на БългарияБългария
 10. 10. Втори том наВтори том на ““Записки по българскитеЗаписки по българските въстания“въстания“ на Захари Стоянов,на Захари Стоянов, отпечатан в печатницатаотпечатан в печатницата на Любен Каравелов в Русена Любен Каравелов в Русе
 11. 11. 50 годишен юбилей на Димитър Ценович - поборник в50 годишен юбилей на Димитър Ценович - поборник в Букурещки Комитет по възраждането на БългарияБукурещки Комитет по възраждането на България

×