Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Molekularna biologija 2013
Molekularna biologija 2013
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 51 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Nukleinske kiseline 2016 djs (20)

Más de Ljubica Lalić Profesorski Profil (18)

Anuncio

Más reciente (20)

Nukleinske kiseline 2016 djs

 1. 1. Molekularna biologija Nukleinske kiseline djs
 2. 2. PREDMET I ZNAČAJ IZUČAVANJA MOLEKULARNE BIOLOGIJE Molekularna biologija (biohemijska genetika) objašnjava osnovne procese života, njihovu prirodu i povezanost. U živim sistemima, prirodu i specifičnost svakog procesa određuju geni, pa je zadatak molekularne biologije da tumačenjem regulacije i aktivnosti gena objasni procese metabolizma.
 3. 3. BIOMAKROMOLEKULI Živi sistemi (ćelije, organizmi) su izgrađeni od velikog broja različitih molekula među kojima su zastupljeni : – mali molekuli jednostavne građe (voda, ugljen dioksid, amonijak), nešto veći i složeniji koji izgrađuju ćeliju(aminokiseline, nukleotidi, masne kiseline, glicerol, monosaharidi) i – veliki, složeni – biomakromolekuli (polisaharidi, lipidi, proteini, nukleinske kiseline). Među molekulima važnim za održavanje života poseban značaj imaju nukleinske kiseline, kao “čuvari i prenosioci” naslednih informacija i proteini kao realizatori tih informacija.
 4. 4. Наследну материју чини дезоксирибонуклеинска киселина (ДНК). Овај молекул се може назвати наследном супстанцом зато што има:
 5. 5. 1. способност саморепродукције: способност да саму себе ствара
 6. 6. 2. способност да носи генетичку информацију: да контролише природу и особеност свих биохемиjских реакција у организму од којих зависи испољавање особина организма;
 7. 7. 3. способност промењивости структуре и функције: на основу ове особине може се објаснити разноврсност организама у природи и њихова еволуција.
 8. 8. У периоду од 1940. до 1960. прикупљен је читав низ експерименталних података о генетичким својствима ДНК. Утврђено је да је:
 9. 9. 1. садржај DNK у једној хромозомској гарнитури постојан
 10. 10. 2. да је састав ДНК у ћелијама организама који припадају једној врсти постојан,
 11. 11. 3. дата је претпоставка да је генетичка информација садржана у сложеном распореду 4 типа нуклеотида у полинуклеотидним ланцима ДНК при чему је утврђено да је количина аденина једнака количини тимина, а количина гуанина је једнака количини цитозина.
 12. 12. 4. Утврђено је и да ДНК преноси генетичку информацију са родитеља на потомке и то је први пут утврђено код вируса.
 13. 13. NUKLEINSKE KISELINE U prirodi postoje dve vrste nukleinskih kiselina – dezoksiribonukleinska kiselina (DNK) i – ribonukleinskakiselina(RNK). Obe su zastupljene u svim vrstama organizama i veoma su značajne za održavanje života i evoluciju živog sveta.
 14. 14. PRIMARNA STRUKTURA DNK Osnovna gradivna jedinica DNK je nukleotid. Svaki nukleotid se sastoji od tri komponente : – jednog molekula azotne baze, – jednog molekula šećera pentoze (dezoksiriboza) – jedne fosfatne grupe. Azotne baze mogu biti: – purinske(purini): adenin(A) i guanin(G) – pirimidinske(pirimidini): citozin(C) i timin(T).
 15. 15. • Jedinjenje koje nastaje od azotne baze i šećera pentoze naziva se nukleozid. Azotna baza i pentoza su u nukleozidu vezane glikozidnom vezom. Kada se za nukleozid veže fosfatna grupa onda nastaje nukleotid. Nukleotidi su međusobno povezani gradeći polinukleotidni lanac. • Veze između nukleotida u tom lancu su fosfodiestarske i ostvaruju se tako što se treći C-atom(C3’) pentoze jednog nukleotida veže za peti C-atom(C5’) pentoze narednog nukleotida u lancu.Takvim povezivanjem na jednom kraju lanca ostaje slobodna hidroksilna grupa vezana za C3’ (taj kraj se naziva 3’ kraj), a na drugom fosfatna grupa vezana za C5’ atom (to je 5’ kraj). Početak polinukleotidnog lanca je 5' kraj.
 16. 16. Vrsta i redosled nukleotida DNK predstavlja njenu primarnu strukturu i specifičan je za svaku vrstu. Varijabilnost (promenljivost, različitost) primarne strukture DNK je ogromna. Broj različitih redosleda nukleotida je 4n, gde je n broj nukleotida koji čine lanac DNK. Ako se npr. lanac DNK sastoji od samo 100 nukleotida, bilo bi moguće predvideti postojanje 1056 molekula sa različitim redosledom nukleotida. Prirodni molekuli DNK sastoje se od velikog broja nukleotida(najmanji molekul DNK imaju virusi i on se sastoji od oko 5000 nukleotida) čime se obezbeđuje ogromna raznovrsnost bioloških vrsta. Linearno raspoređeni delovi DNK su geni. Struktura gena je tačno određeni redosled nukleotida u delu DNK.
 17. 17. SEKUNDARNA STRUKTURA DNK Sekundarnu strukturu DNK uspeli su da odgonetnu Votson i Krik 1953.god. Osnovu te strukture čini dvolančana zavojnica (spirala).
 18. 18. T G C GAA TC T AG T C A A C G T 5′ 5′ 3′ 3′ Dva polinukleotidna lanca , koja čine ovu zavojnicu, su antiparalelna što znači da se naspram 5’ kraja jednog lanca nalazi 3’ kraj drugog, i obrnuto.
 19. 19. vodonične veze komplementarne baze 5’ 3’ 3’ 5’polinukleotidni lanci su antiparalelni •Lanci su uvijeni jedan oko drugog tako da se duž dvolančane zavojnice prostiru dva žljeba: veliki i mali. •DNK zavojnica ima celom dužinom isti prečnik. •Purinske i pirimidinske baze se nalaze u unutrašnjosti zavojnice gusto spakovane jedna nad drugom, a ravni baza su normalne na osu zavojnice. •Fosfatne grupe su okrenute prema spoljašnjoj strani i zajedno sa pentozama čine skelet zavojnice
 20. 20. Потребно је да се наизменично веже по 10 пентоза и 10 фосфатних група да би се формирао спирални навој, односно 11 пентоза се нађе у оси прве.
 21. 21. Кад се вежу једна пуринска и једна пиримидинска, одржава се стално растојање међу скелетним нитима молекула ДНК зато што пар пурин - пиримидин (без обзира да ли је А-Т или G-C) има исту величину 10.9nm, при чему је растојање у пару 0.3nm
 22. 22. Комплементарност У молекулу ДНК, А-Т се вежу са 2 водоничне везе, а G-С са 3 водоничне везе. Пречник двоспирализованог ланца ДНК је око 20nm. Принцип комплементарности, на коме се заснива секундарна структура ДНК, омогућава да редослед база у једном ланцу аутоматски одређује редослед у другом.
 23. 23. Чаргафова правила Односи броја база у молекулу су: –А/Т= 1 и –G/C=1 тј. број молекула А једнак броју молакула Т, што важи и за G и C исто тако је и број пуринских нуклеотида једнак броју пиримидинских нуклеотида тј. А+G/Т+C= 1
 24. 24. Разлике међу појединим молекулима ДНК заснивају се на разликама у броју и редоследу нуклеотида, којих има укупно четири типа.
 25. 25. Квантитативна заступљеност парова G-C односу на А-Т карактеристична је за сваку групу организама Пар А-Т је чешће заступљен код организама на вишем ступњу еволуције.
 26. 26. PRIMARNA I SEKUNDARNA STRUKTURA RNK Osnovna gradivna jedinica RNK je, kao i kod DNK, nukleotid. Nukleotidi DNK i RNK razlikuju se po pirimidinskim bazama i pentozi : umesto timina RNK ima uracil, a šećer je riboza.
 27. 27. RNK su jednolančani molekuli koji nastaju tako što se nukleotidi povezuju fosfodiestarskim vezama. Priroda ovih veza je ista kao u DNK, samo što umesto dezoksiriboze učestvuje riboza. Unutar ovih jednolančanih molekula komplementarne baze mogu da nagrade kraće ili duže dvolančane, spiralizovane delove spajajući se vodoničnim vezama (A=U ; GC). Ti dvolančani delovi čine sekundarnu strukturu RNK . U ćeliji postoje tri vrste RNK : – informaciona RNK (i-RNK), – transportna RNK (t-RNK) i – ribozomska RNK (r-RNK). Sve tri vrste nastaju prepisivanjem određenih delova jednog lanca DNK, odnosno prepisivanjem gena. RNK predstavljaju kopije gena.
 28. 28. Informaciona RNK nastaje prepisivanjem strukturnih gena koji sadrže uputstvo za sintezu proteina. Uloga i-RNK je da to uputstvo (informaciju) za sintezu proteina prenese do ribozoma (mesto sinteze proteina). Sinteza i-RNK počinje onda kada je ćeliji potreban neki protein, a kada se obezbedi dovoljna količina proteina i-RNK biva razgrađena.Transportna RNK nastaje prepisivanjem male grupe specifičnih gena. Transportna RNK ima dvostruku ulogu: prevodi uputstvo za sintezu proteina sa i-RNK u redosled aminokiselina u proteinu i prenosi aminokiseline do ribozoma. Ribozomska RNK nastaje prepisivanjem gena koji se zajednički nazivaju »organizatori jedarceta«.Njena uloga je da zajedno sa određenim proteinima nagradi ribozome. Ćelije jednog organizma se međusobno razlikuju po i-RNK i t- RNK koje sadrže dok su r-RNK i DNK u svim ćelijama jednog organizma iste.
 29. 29. NUKLEINSKE KISELINE - SLIČNOSTI I RAZLIKE DNK RNK Primarna struktura (delovi nukleotida) Sekundarna struktura molekula mesto u ćeliji uloga
 30. 30. NUKLEINSKE KISELINE - SLIČNOSTI I RAZLIKE DNK RNK Primarna struktura (delovi nukleotida) 1.dezoksiriboza 2.fosfatna grupa 3.azotna baza a) purinska -adenin -guanin b) pirimidinska -timin -citozin 1.riboza 2.fosfatna grupa 3.azotna baza a) purinska -adenin -guanin b) pirimidinska -uracil -citozin Sekundarna struktura molekula dvolančana spirala jednolančan molekul mesto u ćeliji jedro jedro,citosol uloga nosilac gena sinteza proteina
 31. 31. HROMATIN Na osnovu molekulske mase DNK i podatka da jedan puni zavoj ima dužinu od 3,4 nm, lako se može izračunati ukupna dužina ispružene dvolančane zavojnice DNK u nekoj ćeliji. Tako, ukupna dužina dvolančene DNK u jednoj jedinoj ćeliji čoveka iznosi oko 2 m. Treba imati u vidu da je prečnik tipične ćelije oko 20 m, a njenog jedra 5-10 m. Navedeni primeri jasno ukazuju da DNK mora biti veoma čvrsto upakovana da bi se uopšte mogla smestiti u ćeliju. To podrazumeva da pored sekundarne strukture, postoje i drugi nivoi organizacije DNK. I zaista, u svim ćelijama DNK je superspiralizovana, što znači da je dvostruka spirala još mnogo puta ispresavijana i čvrsto upakovana. U tom pakovanju učestvuju proteini sa kojima je DNK čvrsto vezana. U svim ćelijama DNK se nalazi u hromozomima koji se pojavljuju u jedru neposredno pre i za vreme ćelijske deobe. U periodu između dve deobe (u interfazi) hromozomski materijal je raspoređen po celom jedru kao difuzna masa i naziva se hromatin.
 32. 32. Hromatin eukariota se sastoji od DNK, proteina i male količine RNK. Proteini hromatina se svrstavaju u dve klase: – histone i – nehistonske proteine, pri čemu su histoni važni za pakovanje DNK. Hromatin(obrađen nekim enzimima) se pod mikroskopom može videti kao, perlasta struktura, tanka nit na kojoj su nanizane perle.Tanka nit je DNK, a perle su kompleksi DNK i histona nazvani nukleozomi.
 33. 33. Nuklozom Nukleozom se sastoji od histonskog oktamera oko koga je DNK namotana skoro 2 puta (tačnije 1,8 puta). Oktamer se sastoji od 8 molekula histona : po dva molekula histona H2A, H2B, H3 i H4. Histon H1 je vezan za DNK na mestu gde ona ulazi i napušta nukleozom. Između nukleozoma je tzv. vezujuća(linker) Pakovanjem u nukleozome DNK se prividno skraćuje oko 7 puta, ali to još uvek nije dovoljno za smeštanje DNK u jedro.Ta činjenica ukazuje na postojanje dodatnih nivoa spiralizacije DNK kao što su solenoidne strukture i dr.
 34. 34. HROMATIN = DNK + 2 KLASE PROTEINA HISTONI H1; H2A; H2B; H3; H4 -mali proteini (100- 200 aminokiselina) -20-30% ARGININ+ i LIZIN+ -visoko konzervirana A.K. sekvenca -važni za strukturnu organizaciju hromatina -nespecifični inhibitori ekspresije gena NEHISTONI mala količina – nekoliko klasa -enzimi replikacije i transkripcije -modifikatori histona -regulatorni proteini – specifični aktivatori gena
 35. 35. NUKLEOZOM DNK H1 histon nukleozom jezgro 8 molekula histona: 2xH2A, 2xH2B, 2xH3, 2xH4
 36. 36. nukleozom DNK H1 histon oktamerno histonsko jezgro 30 nm nukleozom
 37. 37. HROMATINSKA NIT NUKLEOZOMNA NIT
 38. 38. 2 nm 11 nm 30 nm 300 nm 700 nm 1400 nm nukleozomi 30 nm hromatinska nit metafazni hromozom
 39. 39. Literatura http://www.bionet-skola.com/w/Molekularna_biologija Lazarević, M: Ogledi iz medicinske genetike, Beograd, 1986. Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd Matić, Gordana: Osnovi molekularne biologije, Zavet, Beograd, 1997. Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001. Tatić, S, Kostić, G, Tatić, B: Humani genom, ZUNS, Beograd, 2002. Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.

×