02 rumusan perancangan strategik

Jamaiah Mahli
RUMUSAN PERANCANGAN STRATEGIK 2012 – 2015 
UNIT PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN, PPD KOTA TINGGI 
Matlamat Strategik Objektif Strategi 
Aktiviti/ 
NKRA Operasi 
Matlamat 2 
Mempunyai sumber 
manusia yang 
berkualiti dari segi 
keilmuan, kemahiran 
dan sahsiah. 
1. Meningkatkan 
penguasaan ilmu dan 
kemahiran pengurusan 
serta sahsiah pihak yang 
terlibat dalm HEM, 
Kokurikulum dan Sukan 
1. Mengadakan 
Kursus 
Pengurusan 
HEM 
1. Kursus 
Pengurusan 
HEM 
1. Penyediaan Kertas Cadangan 
“Kursus Pengurusan HEM” 
2. Permohonan kelulusan dari Ketua 
Jabatan 
3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 
4. Melaksanakan Program 
5. Menjalankan Penilaian ( Post 
Mortem) 
6. Menyediakan Laporan Program 
(Dokumentasi) 
2. Mengadakan 
Kursus 
Pengurusan 
Sukan 
2. Kursus 
Pengurusan 
Sukan 
1. Penyediaan Kertas Cadangan 
“Kursus Pengurusan Sukan” 
2. Permohonan kelulusan LO dari Ketua 
Jabatan 
3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 
4. Melaksanakan Program 
5. Menjalankan Penilaian ( Post 
Mortem) 
6. Menyediakan Laporan Program 
(Dokumentasi) 
3. Mengadakan 
Kursus 
Pengurusan 
Kokurikulum 
3. Kursus 
Pengurusan 
Kokurikulum 
1. Penyediaan Kertas kerja program/ 
MODUL 
2. Permohonan kelulusan dari Ketua 
Jabatan 
3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 
4. Melaksanakan Program 
5. Menjalankan Penilaian ( Post 
Mortem) 
6. Menyediakan Laporan Program 
(Dokumentasi) 
1
Matlamat Strategik Objektif Strategi 
Aktiviti/ 
NKRA Operasi 
4. Mengadakan 
Kursus 
Pengurusan 
Guru 
Penasihat 
4. Kursus Peng. 
Kelab 
Persatuan / 
Badan 
Beruniform 
1. Penyediaan Kertas kerja program/ 
MODUL 
2. Permohonan kelulusan dari Ketua 
Jabatan 
3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 
4. Melaksanakan Program 
5. Menjalankan Penilaian ( Post 
Mortem) 
6. Menyediakan Laporan Program 
(Dokumentasi) 
5. Mengadakan 
Kursus Guru 
Penasihat 
Berasaskan 
Sukan 
5. Kursus Peng. 
Guru Penasihat 
Kelab Sukan 
1. Penyediaan Kertas kerja program/ 
MODUL 
2. Permohonan kelulusan dari Ketua 
Jabatan 
3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 
4. Melaksanakan Program 
5. Menjalankan Penilaian ( Post 
Mortem) 
6. Menyediakan Laporan Program 
(Dokumentasi) 
Matlamat 2 
Mempunyai sumber 
manusia yang 
berkualiti dari segi 
keilmuan, 
kemahiran dan 
sahsiah 
2. Meningkatkan tahap 
pengurusan 
pengendalian makanan 
dan minuman di sekolah 
mengikut pematuhan 
prosedur yang 
ditetapkan 
1. Menganjurkan 
kursus 
pengendalian 
kantin dan 
makanan 
1. Kursus 
pengendalian/ 
kantin dan 
makanan 
1. Penyediaan Kertas Kerja Kursus 
Pengendalian Kantin Sekolah 
2. Menyediakan / Melantik AJK Kerja 
3. Mesyuarat Jawatankuasa Induk 
4. Menjalankan Pengurusan 
Prapelaksanaan Program 
5. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 
6. Melaksanakan Program 
7. Menguruskan Pasca Program 
8. Menjalankan Penilaian ( Post 
Mortem) 
9. Menyediakan Laporan Program 
(Dokumentasi) 
2
Matlamat Strategik Objektif Strategi 
Aktiviti/ 
NKRA Operasi 
Matlamat 2 
Mempunyai sumber 
manusia yang 
berkualiti dari segi 
keilmuan, 
kemahiran dan 
sahsiah 
3. Mempertingkat 
pengetahuan dan 
kemahiran guru dalam 
mengurus pinjaman 
buku teks dengan 
berkesan 
1. Menganjurkan 
kursus 
pengendalian 
SPBT 
1. Kursus 
pengurusan 
kepada guru 
penyelaras 
SPBT sekolah 
1. Penyediaan Kertas Kerja Kursus 
Pengurusan Guru SPBT 
2. Menyediakan LO Program 
3. Mesyuarat Jawatankuasa Induk 
4. Menjalankan Pengurusan 
Prapelaksanaan Program 
5. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 
6. Melaksanakan Program 
7. Menguruskan Pasca Program 
8. Menjalankan Penilaian ( Post 
Mortem) 
9. Menyediakan Laporan Program 
(Dokumentasi) 
4. Sekolah-sekolah SPTS / 
PLD dapat diuruskan 
dengan cemerlang 
1. Taklimat Dan 
Bengkel 
Pengurusan 
SPTS / PLD 
yang berkesan 
1. Taklimat dan 
bengkel 
pengurusan 
SPTS/PLD 
yang berkesan 
1. Penyediaan Kertas Cadangan 
Program Taklimat 
2. Menyediakan LO Taklimat 
3. Menjalankan Pengurusan 
Prapelaksanaan Taklimat 
4. Melaksanakan Taklimat 
5. Menyediakan laporan Taklimat 
5. Meningkatkan kemahiran 
dan pengetahuan GBK 
dalam menjalankan 
perkhidmatan bimbingan 
dan kaunseling di 
sekolah rendah 
1.Kursus 
Profesionalisme 
GBK (SR) 
1. Kursus 
Profesionalisme 
Guru 
Kaunseling 
Sekolah 
Rendah 
1. Menyediakan kertas kerja program 
dan anggaran perbelanjaan program. 
2. Mesyuarat jawatankuasa 
pengelola/program. 
3. Persediaan pelaksanaan program. 
4. Pelaksanaan Program. 
5. Post Mortem Program 
6. Menyediakan Laporan Program 
(Dokumentasi) 
3
Matlamat Strategik Objektif Strategi 
Aktiviti/ 
NKRA Operasi 
Matlamat 3 
Melahirkan insan 
berkualiti yang dapat 
memenuhi keperluan 
global 
6. Meningkatkan 
pelaksanaan program-program 
berkonsepkan 1 
Malaysia di sekolah. 
1. Melaksanakan 
penerapan 
nilai-nilai 1 
Malaysia 
(Perpaduan / 
RIMUP) 
1. Program 
penerapan nilai-nilai 
1 Malaysia 
(Perpaduan 
/RIMUP) 
1. Penyediaan Kertas kerja program / 
Penyesuaian MODUL 
2. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 
3. Menjalankan Pengurusan 
Prapelaksanaan Program 
4. Melaksanakan Program 1 – D2/T5 
5. Melaksanakan Program 2 – D6/T1 
6. Penyediakan Laporan Program 
7. Penilaian 
7. Mengurangkan kadar 
ponteng di kalangan 
pelajar 
1. Melaksanakan 
program 
menangani 
gejala 
ponteng 
1. Program / 
”roadshow” 
antiponteng ke 
sekolah-sekolah 
yang 
menunjukkan 
peratus ponteng 
tertinggi 
1. Penyediaan Kertas kerja program / 
Penyesuaian MODUL 
2. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 
3. Menjalankan Pengurusan 
Prapelaksanaan Program 
4. Melaksanakan Program 
5. Penyediakan Laporan Program 
6. Penilaian 
8. Membina keyakinan dan 
kepercayaan kepada 
murid bahawa mereka 
boleh menjadi individu 
pelajar yang cemerlang 
sahsiah. 
1. Melaksanakan 
Program 
Permata Hati 
1. Program 
Permata Hati 
1. Maklum balas pelaksanaan program 
tahun 2011 dari sekolah 
2. Mesyuarat “Post Morterm” 
Jawatankuasa Permata Hati 
3. Penambahbaikan modul 
4. Pelaksanaan program 
5. Pemantauan berterusan oleh GBK 
sekolah yang mengikuti program 
6. Serahan tinjauan keberkesanan 
program 
7. Mesyuarat “Post Morterm” 
Jawatankuasa Permata Hati 
8. Laporan program 
4
Matlamat Strategik Objektif Strategi 
Aktiviti/ 
NKRA Operasi 
Matlamat 3 
Melahirkan insan 
berkualiti yang dapat 
memenuhi keperluan 
global 
9. Meningkatkan tahap 
penguasaan ilmu dan 
kemahiran Pendidikan 
Pencegahan Dadah 
serta membentuk 
sahsiah murid yang 
terlibat 
1. Program 
”RAHSIA” 
untuk murid 
Tingkatan 4 
Sekolah-sekolah 
Menengah 
1. Program 
”RAHSIA” 
untuk murid 
Tingkatan 4 
Sekolah-sekolah 
Menengah 
1. Penyediaan Kertas Cadangan 
Program “Ceramah RAHSIA” 
2. Mesyuarat Jawatankuasa Induk 
3. Menjalankan Pengurusan 
Prapelaksanaan Program 
4. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 
5. Melaksanakan Program 
6. Menguruskan Pasca Program 
7. Menjalankan Penilaian 
(Post Mortem) 
8. Menyediakan Laporan Program 
(Dokumentasi) 
10. Meningkatkan tahap 
pemahaman dan 
kemahiran Pendidikan 
Pencegahan Dadah 
serta membentuk 
sahsiah murid 
1. Pemantauan 
Pelaksanaan 
”PROSIDAR” 
untuk murid 
Sekolah 
Rendah 
1. Pemantauan 
Pelaksanaan 
”PROSIDAR” 
untuk murid 
Sekolah 
Rendah 
1. Penyerahan Modul “PROSIDAR” dari 
KPM 
2. Menjalankan Pemantauan 
Pelaksanaan “PROSIDAR” 
3. Menjalankan Penilaian 
(Post Mortem) 
4. Menyediakan Laporan Pemantauan 
(Dokumentasi) 
11. Meningkatkan 
Keberkesanaan 
Pelaksanaan Dasar 1 
Murid 1Sukan Di 
Sekolah 
1. Melahirkan 
Insan 
Berkualiti 
Yang Dapat 
Memenuhi 
Keperluan 
Sekolah dan 
PPD 
1. Kem 
Kepimpinan 
Sukan Di 
Kalangan Murid 
Sekolah / Kem 
1Murid 1Sukan 
1. Penyediaan Kertas kerja program 
2. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 
3. Menyediakan LO program 
4. Melaksanakan Program 
5. Penilaian 
6. Penyediakan Laporan Program 
5
Matlamat Strategik Objektif Strategi 
Aktiviti/ 
NKRA Operasi 
Matlamat 3 
Melahirkan insan 
berkualiti yang dapat 
memenuhi keperluan 
global 
12. Penambahan pungutan 
pingat EMAS dalam 
Kejohanan Balapan dan 
Padang di Peringkat 
MSS Johor 
1. Pemilihan atlet 
yang benar-benar 
menepati KPI 
dan standard 
MSS Johor 
1. Pemilihan atlet 
yang benar-benar 
menepati 
KPI dan 
standard MSS 
Johor 
1. Menyediakan kertas instrumen & 
aras pemilihan 
2. Pembentangan instrumen & aras 
pemilihan 
3. Membuat Jadual Pemilihan 
4. Pelaksanaan program Balapan & 
Padang MSSD Kota Tinggi 
5. Membuat pemilihan Atlet 
6. Mesyuarat hasil pemilihan & hebahan 
7. Latihan pusat dan pemantauan 
13. Penambahan Kutipan 
Pingat EMAS dalam 
Kejohanan Permainan di 
Peringkat MSS Johor 
1. Pemilihan 
pemain dan 
latihan pusat 
yang lebih 
terancang dan 
mantap 
1. Pemilihan 
pemain dan 
latihan pusat 
yang lebih 
terancang dan 
mantap 
1. Menyediakan kertas cadangan 
permainan sasaran – Ragbi, Bola 
Sepak, Bola Tampar, Bola Jaring, Bola 
Baling & Sofbol 
2. Pembentangan instrumen permainan 
sasaran 
3. Membuat Jadual Pemilihan & Latihan 
pusat 
4. Pelaksanaan program di sekolah / 
MSSD 
5. Membuat pemilihan & Latihan pusat 
14. Memberikan 
pendedahan dan 
maklumat secukupnya 
tentang hala tuju pelajar 
selepas alam 
persekolahan 
1. Karnival 
Pendidikan 
Kerjaya 
1. Karnival 
Pendidikan 
Kerjaya 
1. Menyediakan kertas kerja program 
dan anggaran perbelanjaan program. 
2. Mesyuarat jawatankuasa pengelola 
3. Persediaan pelaksanaan program. 
4. Pelaksanaan Program. 
5. Post Mortem Program. 
6. Menyediakan Laporan Program 
(Dokumentasi) 
6
Matlamat Strategik Objektif Strategi 
Aktiviti/ 
NKRA Operasi 
Matlamat 4 
Mencapai prestasi 
cemerlang dalam 
pentaksiran dan 
penilaian 
1. Melahirkan penghuni 
asrama 
yang berkualiti dalam 
bidang akademik 
1. Mengadakan 
program 
kemahiran 
belajar 
kepada 
pelajar-pelajar 
kelas 
peperiksaan 
1. Mengadakan 
program 
kemahiran 
belajar kepada 
pelajar-pelajar 
kelas 
peperiksaan 
1. Menyediakan kertas konsep 
pelaksanaan program 
2. Pembentangan dalam mesyuarat 
jawatankuasa asrama 
3. Menetapkan tarikh pelaksanaan 
program 
4. Pelaksanaan program 
5. Penilaian program 
6. Pemantauan berterusan 
2. Calon-Calon SPM 
memperolehi sekurang-kurangnya 
gred ’C’ 
dalam penilaian markah 
10% Kokurikulum ke 
IPTA 
1. Taklimat Dan 
Bengkel 
Penilaian 
Permarkahan 
10% 
Kokurikulum 
1. Taklimat Dan 
Bengkel 
Penilaian 
Permarkahan 
10% 
Kokurikulum 
1. Penyediaan Kertas Kerja Program/ 
MODUL 
2. Permohonan kelulusan dari Ketua 
Jabatan 
3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 
4. Melaksanakan Program 
5. Menjalankan Penilaian (Post Mortem) 
6. Menyediakan Laporan Program 
(Dokumentasi) 
7
1 de 7

Recomendados

Operasi pjk por
Operasi pjkOperasi pjk
Operasi pjkHaswinee Poojaa
789 vistas4 diapositivas
Perancangan strategik pjpk 2014 por
Perancangan strategik pjpk 2014Perancangan strategik pjpk 2014
Perancangan strategik pjpk 2014Bahjahtu Haji Ismail
531 vistas7 diapositivas
Fail Meja Panitia PJK por
Fail Meja Panitia PJKFail Meja Panitia PJK
Fail Meja Panitia PJKMi Bat
5.8K vistas99 diapositivas
Perancangan strategik pjpk 2017 por
Perancangan strategik pjpk 2017Perancangan strategik pjpk 2017
Perancangan strategik pjpk 2017Shidie Luffy
7.6K vistas11 diapositivas
My portfolio arfandi por
My portfolio arfandiMy portfolio arfandi
My portfolio arfandiNorlisa Ndilies
1.2K vistas29 diapositivas
Fail meja pk por
Fail meja pkFail meja pk
Fail meja pkRoslinah Ab Rahman
776 vistas41 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

9442955 cth-perancangan-strategik-pjpk por
9442955 cth-perancangan-strategik-pjpk9442955 cth-perancangan-strategik-pjpk
9442955 cth-perancangan-strategik-pjpkabd rahim yassin
1.6K vistas10 diapositivas
Pelan operasi Panitia Geo por
Pelan operasi Panitia GeoPelan operasi Panitia Geo
Pelan operasi Panitia Geochenorcheamat
278 vistas9 diapositivas
Failmejapkkurikulum por
FailmejapkkurikulumFailmejapkkurikulum
FailmejapkkurikulumSivagamy Kanniah
1.1K vistas74 diapositivas
Manual prosedur pk1 por
Manual prosedur pk1Manual prosedur pk1
Manual prosedur pk1Kz Awang
3.6K vistas49 diapositivas
Pengurusan Panitia Berkesan por
Pengurusan Panitia Berkesan Pengurusan Panitia Berkesan
Pengurusan Panitia Berkesan Karsodikromo Yatiman
2.7K vistas85 diapositivas
Strategik swot-pjk-2016 por
Strategik swot-pjk-2016Strategik swot-pjk-2016
Strategik swot-pjk-2016Ujang Rembau Ujang
708 vistas9 diapositivas

La actualidad más candente(20)

9442955 cth-perancangan-strategik-pjpk por abd rahim yassin
9442955 cth-perancangan-strategik-pjpk9442955 cth-perancangan-strategik-pjpk
9442955 cth-perancangan-strategik-pjpk
abd rahim yassin1.6K vistas
Pelan operasi Panitia Geo por chenorcheamat
Pelan operasi Panitia GeoPelan operasi Panitia Geo
Pelan operasi Panitia Geo
chenorcheamat278 vistas
Manual prosedur pk1 por Kz Awang
Manual prosedur pk1Manual prosedur pk1
Manual prosedur pk1
Kz Awang3.6K vistas
9442955 cth-perancangan-strategik-pjpk por KPM
9442955 cth-perancangan-strategik-pjpk9442955 cth-perancangan-strategik-pjpk
9442955 cth-perancangan-strategik-pjpk
KPM263 vistas
Fail meja ketua panitia pjk por shahida sani
Fail meja ketua panitia pjkFail meja ketua panitia pjk
Fail meja ketua panitia pjk
shahida sani3.3K vistas
Fail meja ketua panitia pjpk por Anuar Abang
Fail meja ketua panitia pjpkFail meja ketua panitia pjpk
Fail meja ketua panitia pjpk
Anuar Abang2.7K vistas
13 panduan tugas por SMTKK
13 panduan tugas13 panduan tugas
13 panduan tugas
SMTKK9.5K vistas
Jd ga dg29 dg38 (terkini bpg) por hangdreba
Jd ga dg29  dg38 (terkini bpg)Jd ga dg29  dg38 (terkini bpg)
Jd ga dg29 dg38 (terkini bpg)
hangdreba437 vistas
Fail meja-penolong-kanan-kurikulum por Zai Muhd
Fail meja-penolong-kanan-kurikulumFail meja-penolong-kanan-kurikulum
Fail meja-penolong-kanan-kurikulum
Zai Muhd5.1K vistas
Panduan Pengurusan Panitia Sekolah por OneNita Zuriah
Panduan Pengurusan Panitia SekolahPanduan Pengurusan Panitia Sekolah
Panduan Pengurusan Panitia Sekolah
OneNita Zuriah77.2K vistas
Pk 01 pengurusan panitia por mmaarrlliinnaa
Pk 01 pengurusan panitiaPk 01 pengurusan panitia
Pk 01 pengurusan panitia
mmaarrlliinnaa4.5K vistas

Destacado

Laporan post mortem 4 c september 2012 por
Laporan post mortem 4 c september 2012Laporan post mortem 4 c september 2012
Laporan post mortem 4 c september 2012Mat Yus
749 vistas1 diapositiva
Bab 1 proses perancangan por
Bab 1 proses perancanganBab 1 proses perancangan
Bab 1 proses perancanganlaurenlau2012
14.8K vistas8 diapositivas
PROSES PERANCANGAN por
PROSES PERANCANGAN PROSES PERANCANGAN
PROSES PERANCANGAN Ckg Nizam
18.5K vistas13 diapositivas
BAB1:PENGURUSAN(1.3 Perancangan) por
BAB1:PENGURUSAN(1.3 Perancangan)BAB1:PENGURUSAN(1.3 Perancangan)
BAB1:PENGURUSAN(1.3 Perancangan)Amra Nusroh
46.9K vistas21 diapositivas
Case Study : Northcrest Salmon por
Case Study : Northcrest SalmonCase Study : Northcrest Salmon
Case Study : Northcrest SalmonIra Rushdan
830 vistas16 diapositivas
Topik4 : perancangan por
Topik4 : perancanganTopik4 : perancangan
Topik4 : perancanganEBBY FIRDAOS SUFIAN
16.7K vistas15 diapositivas

Destacado(10)

Laporan post mortem 4 c september 2012 por Mat Yus
Laporan post mortem 4 c september 2012Laporan post mortem 4 c september 2012
Laporan post mortem 4 c september 2012
Mat Yus749 vistas
Bab 1 proses perancangan por laurenlau2012
Bab 1 proses perancanganBab 1 proses perancangan
Bab 1 proses perancangan
laurenlau201214.8K vistas
PROSES PERANCANGAN por Ckg Nizam
PROSES PERANCANGAN PROSES PERANCANGAN
PROSES PERANCANGAN
Ckg Nizam18.5K vistas
BAB1:PENGURUSAN(1.3 Perancangan) por Amra Nusroh
BAB1:PENGURUSAN(1.3 Perancangan)BAB1:PENGURUSAN(1.3 Perancangan)
BAB1:PENGURUSAN(1.3 Perancangan)
Amra Nusroh46.9K vistas
Case Study : Northcrest Salmon por Ira Rushdan
Case Study : Northcrest SalmonCase Study : Northcrest Salmon
Case Study : Northcrest Salmon
Ira Rushdan830 vistas
Asas Perancangan por Ira Rushdan
Asas PerancanganAsas Perancangan
Asas Perancangan
Ira Rushdan7.3K vistas
Perancangan Strategik Sekolah por ALSAFII
Perancangan Strategik SekolahPerancangan Strategik Sekolah
Perancangan Strategik Sekolah
ALSAFII44.3K vistas
PERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAAN por Ckg Nizam
PERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAANPERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAAN
PERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAAN
Ckg Nizam24.1K vistas
Contoh rumusan por Joan Ang
Contoh rumusanContoh rumusan
Contoh rumusan
Joan Ang220.1K vistas

Similar a 02 rumusan perancangan strategik

1. perancangan strategik kurikulum 3 tahun por
1. perancangan strategik kurikulum 3 tahun1. perancangan strategik kurikulum 3 tahun
1. perancangan strategik kurikulum 3 tahunorkidpink
1.2K vistas6 diapositivas
Kertas kerja segak por
Kertas kerja segakKertas kerja segak
Kertas kerja segakasraf mazlan
3.3K vistas3 diapositivas
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau por
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD TawauSkor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawaualyaheus
553 vistas8 diapositivas
PENGURUSAN_PANITIA_BY_PN_ROA'ANI_MOHAMED_SISC+PPDKUANTAN.pptx por
PENGURUSAN_PANITIA_BY_PN_ROA'ANI_MOHAMED_SISC+PPDKUANTAN.pptxPENGURUSAN_PANITIA_BY_PN_ROA'ANI_MOHAMED_SISC+PPDKUANTAN.pptx
PENGURUSAN_PANITIA_BY_PN_ROA'ANI_MOHAMED_SISC+PPDKUANTAN.pptxIkhwanSyukri1
24 vistas39 diapositivas
Pengurusan panitia-110204030633-phpapp01 por
Pengurusan panitia-110204030633-phpapp01Pengurusan panitia-110204030633-phpapp01
Pengurusan panitia-110204030633-phpapp01Snaidil Ganu
321 vistas28 diapositivas
Perancangan strategik koko 2012 por
Perancangan strategik koko 2012Perancangan strategik koko 2012
Perancangan strategik koko 2012Hairon Aalami Ibrahim
383 vistas33 diapositivas

Similar a 02 rumusan perancangan strategik(20)

1. perancangan strategik kurikulum 3 tahun por orkidpink
1. perancangan strategik kurikulum 3 tahun1. perancangan strategik kurikulum 3 tahun
1. perancangan strategik kurikulum 3 tahun
orkidpink1.2K vistas
Kertas kerja segak por asraf mazlan
Kertas kerja segakKertas kerja segak
Kertas kerja segak
asraf mazlan3.3K vistas
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau por alyaheus
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD TawauSkor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau
alyaheus553 vistas
PENGURUSAN_PANITIA_BY_PN_ROA'ANI_MOHAMED_SISC+PPDKUANTAN.pptx por IkhwanSyukri1
PENGURUSAN_PANITIA_BY_PN_ROA'ANI_MOHAMED_SISC+PPDKUANTAN.pptxPENGURUSAN_PANITIA_BY_PN_ROA'ANI_MOHAMED_SISC+PPDKUANTAN.pptx
PENGURUSAN_PANITIA_BY_PN_ROA'ANI_MOHAMED_SISC+PPDKUANTAN.pptx
IkhwanSyukri124 vistas
Pengurusan panitia-110204030633-phpapp01 por Snaidil Ganu
Pengurusan panitia-110204030633-phpapp01Pengurusan panitia-110204030633-phpapp01
Pengurusan panitia-110204030633-phpapp01
Snaidil Ganu321 vistas
Akauntabiliti & Tugas Utama GAB.docx por AfikTarm
Akauntabiliti & Tugas Utama GAB.docxAkauntabiliti & Tugas Utama GAB.docx
Akauntabiliti & Tugas Utama GAB.docx
AfikTarm35 vistas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por DelloAidil
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
DelloAidil6 vistas
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018 por arashidah74
3. my portfolio gab sk pekan telupid 20183. my portfolio gab sk pekan telupid 2018
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018
arashidah74697 vistas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por NurSitiZahara
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
NurSitiZahara17 vistas
PERANCANGAN STRATEGIK PENGAKAP.doc por LiyanaNordin3
PERANCANGAN STRATEGIK PENGAKAP.docPERANCANGAN STRATEGIK PENGAKAP.doc
PERANCANGAN STRATEGIK PENGAKAP.doc
LiyanaNordin37 vistas

02 rumusan perancangan strategik

 • 1. RUMUSAN PERANCANGAN STRATEGIK 2012 – 2015 UNIT PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN, PPD KOTA TINGGI Matlamat Strategik Objektif Strategi Aktiviti/ NKRA Operasi Matlamat 2 Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan, kemahiran dan sahsiah. 1. Meningkatkan penguasaan ilmu dan kemahiran pengurusan serta sahsiah pihak yang terlibat dalm HEM, Kokurikulum dan Sukan 1. Mengadakan Kursus Pengurusan HEM 1. Kursus Pengurusan HEM 1. Penyediaan Kertas Cadangan “Kursus Pengurusan HEM” 2. Permohonan kelulusan dari Ketua Jabatan 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 4. Melaksanakan Program 5. Menjalankan Penilaian ( Post Mortem) 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 2. Mengadakan Kursus Pengurusan Sukan 2. Kursus Pengurusan Sukan 1. Penyediaan Kertas Cadangan “Kursus Pengurusan Sukan” 2. Permohonan kelulusan LO dari Ketua Jabatan 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 4. Melaksanakan Program 5. Menjalankan Penilaian ( Post Mortem) 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 3. Mengadakan Kursus Pengurusan Kokurikulum 3. Kursus Pengurusan Kokurikulum 1. Penyediaan Kertas kerja program/ MODUL 2. Permohonan kelulusan dari Ketua Jabatan 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 4. Melaksanakan Program 5. Menjalankan Penilaian ( Post Mortem) 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 1
 • 2. Matlamat Strategik Objektif Strategi Aktiviti/ NKRA Operasi 4. Mengadakan Kursus Pengurusan Guru Penasihat 4. Kursus Peng. Kelab Persatuan / Badan Beruniform 1. Penyediaan Kertas kerja program/ MODUL 2. Permohonan kelulusan dari Ketua Jabatan 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 4. Melaksanakan Program 5. Menjalankan Penilaian ( Post Mortem) 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 5. Mengadakan Kursus Guru Penasihat Berasaskan Sukan 5. Kursus Peng. Guru Penasihat Kelab Sukan 1. Penyediaan Kertas kerja program/ MODUL 2. Permohonan kelulusan dari Ketua Jabatan 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 4. Melaksanakan Program 5. Menjalankan Penilaian ( Post Mortem) 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) Matlamat 2 Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan, kemahiran dan sahsiah 2. Meningkatkan tahap pengurusan pengendalian makanan dan minuman di sekolah mengikut pematuhan prosedur yang ditetapkan 1. Menganjurkan kursus pengendalian kantin dan makanan 1. Kursus pengendalian/ kantin dan makanan 1. Penyediaan Kertas Kerja Kursus Pengendalian Kantin Sekolah 2. Menyediakan / Melantik AJK Kerja 3. Mesyuarat Jawatankuasa Induk 4. Menjalankan Pengurusan Prapelaksanaan Program 5. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 6. Melaksanakan Program 7. Menguruskan Pasca Program 8. Menjalankan Penilaian ( Post Mortem) 9. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 2
 • 3. Matlamat Strategik Objektif Strategi Aktiviti/ NKRA Operasi Matlamat 2 Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan, kemahiran dan sahsiah 3. Mempertingkat pengetahuan dan kemahiran guru dalam mengurus pinjaman buku teks dengan berkesan 1. Menganjurkan kursus pengendalian SPBT 1. Kursus pengurusan kepada guru penyelaras SPBT sekolah 1. Penyediaan Kertas Kerja Kursus Pengurusan Guru SPBT 2. Menyediakan LO Program 3. Mesyuarat Jawatankuasa Induk 4. Menjalankan Pengurusan Prapelaksanaan Program 5. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 6. Melaksanakan Program 7. Menguruskan Pasca Program 8. Menjalankan Penilaian ( Post Mortem) 9. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 4. Sekolah-sekolah SPTS / PLD dapat diuruskan dengan cemerlang 1. Taklimat Dan Bengkel Pengurusan SPTS / PLD yang berkesan 1. Taklimat dan bengkel pengurusan SPTS/PLD yang berkesan 1. Penyediaan Kertas Cadangan Program Taklimat 2. Menyediakan LO Taklimat 3. Menjalankan Pengurusan Prapelaksanaan Taklimat 4. Melaksanakan Taklimat 5. Menyediakan laporan Taklimat 5. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan GBK dalam menjalankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah rendah 1.Kursus Profesionalisme GBK (SR) 1. Kursus Profesionalisme Guru Kaunseling Sekolah Rendah 1. Menyediakan kertas kerja program dan anggaran perbelanjaan program. 2. Mesyuarat jawatankuasa pengelola/program. 3. Persediaan pelaksanaan program. 4. Pelaksanaan Program. 5. Post Mortem Program 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 3
 • 4. Matlamat Strategik Objektif Strategi Aktiviti/ NKRA Operasi Matlamat 3 Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global 6. Meningkatkan pelaksanaan program-program berkonsepkan 1 Malaysia di sekolah. 1. Melaksanakan penerapan nilai-nilai 1 Malaysia (Perpaduan / RIMUP) 1. Program penerapan nilai-nilai 1 Malaysia (Perpaduan /RIMUP) 1. Penyediaan Kertas kerja program / Penyesuaian MODUL 2. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 3. Menjalankan Pengurusan Prapelaksanaan Program 4. Melaksanakan Program 1 – D2/T5 5. Melaksanakan Program 2 – D6/T1 6. Penyediakan Laporan Program 7. Penilaian 7. Mengurangkan kadar ponteng di kalangan pelajar 1. Melaksanakan program menangani gejala ponteng 1. Program / ”roadshow” antiponteng ke sekolah-sekolah yang menunjukkan peratus ponteng tertinggi 1. Penyediaan Kertas kerja program / Penyesuaian MODUL 2. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 3. Menjalankan Pengurusan Prapelaksanaan Program 4. Melaksanakan Program 5. Penyediakan Laporan Program 6. Penilaian 8. Membina keyakinan dan kepercayaan kepada murid bahawa mereka boleh menjadi individu pelajar yang cemerlang sahsiah. 1. Melaksanakan Program Permata Hati 1. Program Permata Hati 1. Maklum balas pelaksanaan program tahun 2011 dari sekolah 2. Mesyuarat “Post Morterm” Jawatankuasa Permata Hati 3. Penambahbaikan modul 4. Pelaksanaan program 5. Pemantauan berterusan oleh GBK sekolah yang mengikuti program 6. Serahan tinjauan keberkesanan program 7. Mesyuarat “Post Morterm” Jawatankuasa Permata Hati 8. Laporan program 4
 • 5. Matlamat Strategik Objektif Strategi Aktiviti/ NKRA Operasi Matlamat 3 Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global 9. Meningkatkan tahap penguasaan ilmu dan kemahiran Pendidikan Pencegahan Dadah serta membentuk sahsiah murid yang terlibat 1. Program ”RAHSIA” untuk murid Tingkatan 4 Sekolah-sekolah Menengah 1. Program ”RAHSIA” untuk murid Tingkatan 4 Sekolah-sekolah Menengah 1. Penyediaan Kertas Cadangan Program “Ceramah RAHSIA” 2. Mesyuarat Jawatankuasa Induk 3. Menjalankan Pengurusan Prapelaksanaan Program 4. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 5. Melaksanakan Program 6. Menguruskan Pasca Program 7. Menjalankan Penilaian (Post Mortem) 8. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 10. Meningkatkan tahap pemahaman dan kemahiran Pendidikan Pencegahan Dadah serta membentuk sahsiah murid 1. Pemantauan Pelaksanaan ”PROSIDAR” untuk murid Sekolah Rendah 1. Pemantauan Pelaksanaan ”PROSIDAR” untuk murid Sekolah Rendah 1. Penyerahan Modul “PROSIDAR” dari KPM 2. Menjalankan Pemantauan Pelaksanaan “PROSIDAR” 3. Menjalankan Penilaian (Post Mortem) 4. Menyediakan Laporan Pemantauan (Dokumentasi) 11. Meningkatkan Keberkesanaan Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1Sukan Di Sekolah 1. Melahirkan Insan Berkualiti Yang Dapat Memenuhi Keperluan Sekolah dan PPD 1. Kem Kepimpinan Sukan Di Kalangan Murid Sekolah / Kem 1Murid 1Sukan 1. Penyediaan Kertas kerja program 2. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 3. Menyediakan LO program 4. Melaksanakan Program 5. Penilaian 6. Penyediakan Laporan Program 5
 • 6. Matlamat Strategik Objektif Strategi Aktiviti/ NKRA Operasi Matlamat 3 Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global 12. Penambahan pungutan pingat EMAS dalam Kejohanan Balapan dan Padang di Peringkat MSS Johor 1. Pemilihan atlet yang benar-benar menepati KPI dan standard MSS Johor 1. Pemilihan atlet yang benar-benar menepati KPI dan standard MSS Johor 1. Menyediakan kertas instrumen & aras pemilihan 2. Pembentangan instrumen & aras pemilihan 3. Membuat Jadual Pemilihan 4. Pelaksanaan program Balapan & Padang MSSD Kota Tinggi 5. Membuat pemilihan Atlet 6. Mesyuarat hasil pemilihan & hebahan 7. Latihan pusat dan pemantauan 13. Penambahan Kutipan Pingat EMAS dalam Kejohanan Permainan di Peringkat MSS Johor 1. Pemilihan pemain dan latihan pusat yang lebih terancang dan mantap 1. Pemilihan pemain dan latihan pusat yang lebih terancang dan mantap 1. Menyediakan kertas cadangan permainan sasaran – Ragbi, Bola Sepak, Bola Tampar, Bola Jaring, Bola Baling & Sofbol 2. Pembentangan instrumen permainan sasaran 3. Membuat Jadual Pemilihan & Latihan pusat 4. Pelaksanaan program di sekolah / MSSD 5. Membuat pemilihan & Latihan pusat 14. Memberikan pendedahan dan maklumat secukupnya tentang hala tuju pelajar selepas alam persekolahan 1. Karnival Pendidikan Kerjaya 1. Karnival Pendidikan Kerjaya 1. Menyediakan kertas kerja program dan anggaran perbelanjaan program. 2. Mesyuarat jawatankuasa pengelola 3. Persediaan pelaksanaan program. 4. Pelaksanaan Program. 5. Post Mortem Program. 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 6
 • 7. Matlamat Strategik Objektif Strategi Aktiviti/ NKRA Operasi Matlamat 4 Mencapai prestasi cemerlang dalam pentaksiran dan penilaian 1. Melahirkan penghuni asrama yang berkualiti dalam bidang akademik 1. Mengadakan program kemahiran belajar kepada pelajar-pelajar kelas peperiksaan 1. Mengadakan program kemahiran belajar kepada pelajar-pelajar kelas peperiksaan 1. Menyediakan kertas konsep pelaksanaan program 2. Pembentangan dalam mesyuarat jawatankuasa asrama 3. Menetapkan tarikh pelaksanaan program 4. Pelaksanaan program 5. Penilaian program 6. Pemantauan berterusan 2. Calon-Calon SPM memperolehi sekurang-kurangnya gred ’C’ dalam penilaian markah 10% Kokurikulum ke IPTA 1. Taklimat Dan Bengkel Penilaian Permarkahan 10% Kokurikulum 1. Taklimat Dan Bengkel Penilaian Permarkahan 10% Kokurikulum 1. Penyediaan Kertas Kerja Program/ MODUL 2. Permohonan kelulusan dari Ketua Jabatan 3. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja 4. Melaksanakan Program 5. Menjalankan Penilaian (Post Mortem) 6. Menyediakan Laporan Program (Dokumentasi) 7