El canvi climàtic: sumant esforços per a la reducció de GEH

341 visualizaciones

Publicado el

Presentació de Salvador Samitier, Director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de Catalunya, en el marc de la jornada Reptes i oportunitats del canvi climàtic per a les empreses catalanes.

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

El canvi climàtic: sumant esforços per a la reducció de GEH

 1. 1. Febrer de 2014 El canvi climàtic: sumant esforços per a la reducció de GEH
 2. 2. Context  Ciència Models causes naturals observacions Models causes naturals + antropogèniques 2
 3. 3. Context  Ciència Warming of the climate system is unequivocal. Each of the last three decades has been successively warmer at the Earth’s surface than any preceding decade since 1850. It is extremely likely (95-100%) that human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th century. 3
 4. 4. Context  Concentració atmosfera CO2 280 ppm +38% +1ºC Barcelona - Temperatura mitjana anual (1780-2011) 3.0 -1 0 9 2.5 2.0 1.5 389 ppm 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 Mauna Loa 2013 400 ppm 6 9 1 í c s ) C º ( u r p t e d i l a m o n A -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 4 2000
 5. 5. Context  2011 (sense LULUCF) 34.000 MT CO2. 40.000 MT CO2eq (2010 Sense LULUCF) És important que reduïm? Evidències científiques 3.631 MT CO2 eq. Motivacions ètiques 0,11% 1,3% 321,4 MT CO2 eq. 14,3% 45,9 MT CO2 eq. Imperatius legals Oportunitats econòmiques Combustibles El CO2 te un preu Adaptació Anticipació CO2eq: CO2 + CH4 + N2O + HFC + PFC + SF6 / NF3 5
 6. 6. Context  Oportunitats 2011: Enquesta anual a més de 500 empreses que cotitzen i recopila informació sobre els riscos i oportunitats identificades relatives al canvi climàtic, els plans de reducció d’emissions i la transparència de les actuacions corporatives per a mitigar el canvi climàtic. Les empreses amb un enfocament estratègic en matèria de canvi climàtic van presentar una rendibilitat el doble de la rendibilitat mitjana del Global 500 de gener 2005 a maig de 2011. https://www.cdproject.net/ 6
 7. 7. Context  Risc 7
 8. 8. Context  Risc 8
 9. 9. EL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS  QUIN SÓN ELS REFERENTS? 9
 10. 10. EL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS  EN QUÈ CONSISTEIX? Compromís voluntari per reduir les emissions de GEH, més enllà del què obliga la normativa Mitjançant l’Acord, l’organització es compromet a:  Realitzar un inventari d’emissions de GEH i fer-ne un seguiment anual  Plantejar i implementar anualment mesures per a reduir les emissions Una vegada l’organització ha fet l’esforç de calcular la seva petjada i de reduir internament les emissions, de manera voluntària pot compensar les emissions que no ha pogut reduir internament. l’Administració aporta un marc institucional sota criteris tècnics rigorosos, promou la visualització de les organitzacions que fan aquest esforç 10
 11. 11. EL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS  QUIN ÉS EL PLANTEJAMENT DE FONS? 2/3 parts de les emissions de GEH de Catalunya provenen d’activitats que no tenen obligacions de reducció. No hi ha reducció petita. Tots hi estem cridats. Ser part de la solució. Des de la coresponsabilitat. 11
 12. 12. EL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS  EN QUÈ CONSISTEIX? Compromís voluntari per reduir les emissions de GEH, més enllà del què obliga la normativa Inventariar emissions GEH: Actuar:  Segons Norma ISO 14064  Mesures anuals per a reduir les emissions  Obligació: Emissions directes i electricitat  Mesures coherents amb l’inventari  Opcional: Indirectes  Quantificables  Actualització anual  Significatives  Autodeclaració / certificació 3ª part  No hi ha un % mínim de reducció Compensació: Una vegada l’organització ha fet l’esforç de calcular la seva petjada i de reduir internament les emissions, de manera voluntària pot compensar les emissions que no ha pogut reduir internament. 12
 13. 13.  MILLORA COMPETITIVITAT dependència recursos fòssils EL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS QUINS SÓN ELS BENEFICIS PELS ADHERITS? VALOR AFEGIT  als serveis, productes o projectes  al funcionament organització vulnerabilitat per increment del Sant Cugat que promou els acords mitjançant una bonificació en el IAE: seu preu BENEFICIS 6. Els subjectes passius que durant el període impositiu immediatament anterior al de l’exercici de l’aplicació de la MILLORA hagin implantat i bonificació ESTALVI ECONÒMIC de gestió ISO 14001, EMAS IIIGESTIÓ AMBIENTAL certificat un sistema o l’adhesió al Programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina Catalana del Canvi (implicació proveïdors i clients) ( factura energètica) Climàtic, gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota municipal. A aquests efectes caldrà sol·licitud prèvia acompanyada de la documentació que acrediti aquest tipus de certificacions obtingu POSICIONAMENT ESTRATÈGIC (en termes ambientals i de canvi climàtic) S’estudiaran altres possibles beneficis per a les empreses adherides, de caràcter fiscal i/o relacionat amb l’atorgament d’ajuts i subvencions per part de la Generalitat. 13
 14. 14. COM FORMAR PART DEL PROGRAMA?  L’AFIRMACIÓ DEL COMPROMÍS Com formar part del programa. ESQUEMA GENERAL inventari emissions, proposta de mesures de reducció i implementació mesures Adhesió Avaluació Actuació 100 adhesions Compensació formalitzades des de setembre 2010, i un número significatiu en tràmit El procediment no té associada cap taxa de gestió 14
 15. 15. COM FORMAR PART DEL PROGRAMA?  TIPUS DE PROCEDIMENTS ESTÀNDARD (totes les organitzacions poden elaborar l’inventari d’acord amb aquest procediment) Les organitzacions han de fer l’inventari seguint la metodologia ISO 14064 Part 1 que marca les directius per fer inventaris d’emissions de GEH en organitzacions De manera general, cal una verificació prèvia de l’inventari d’emissions realitzada per una entitat de verificació reconeguda per l’OCCC. Les despeses de la verificació aniran a càrrec de l’organització. 15
 16. 16. COM FORMAR PART DEL PROGRAMA?  TIPUS DE PROCEDIMENTS Requisits procediment simplificat No existeixen emissions de procés1 (o representen menys del 5% del total), i No es realitzen operacions de logística a l’estranger amb flota pròpia, i bé El nombre d’empleats és inferior a 500 persones o el volum d’emissions de GEH estimades està per sota les 25.000 tones CO2e Emissions de procés: emissions de GEH, diferents de les emissions de combustió, que es produeixen com a resultat de reaccions, intencionades o no, entre substàncies, o la seva transformació, incloent la reducció química o electrolítica de minerals metàl·lics, la descomposició tèrmica de substàncies i la formació de substàncies per utilitzar-les com a productes o matèries primeres per a processos. 1 16
 17. 17. COM FORMAR PART DEL PROGRAMA?  EINES A fi de facilitar l’elaboració de l’inventari, l’OCCC disposa d’una Guia de càlcul d’emissions i una Calculadora. Aquesta eina pot ser utilitzada per organitzacions les fonts d’emissió de les quals derivin de: combustibles fòssils, transport i consum elèctric (és a dir, que no tinguin emissions de procés i no comuniquin altres emissions indirectes). s’actualitzen al web cada 1 de març de cada any amb els nous factors d’emissió (mix elèctric, etc.). A més, si l’organització compleix amb una sèrie de condicions (les condicions de procediment simplificat), no caldrà que faci verificació de l’inventari. PROCEDIMENT SIMPLIFICAT 17
 18. 18. COM FORMAR PART DEL PROGRAMA?  EINES Hi ha nombroses organitzacions que realitzen actuacions que contribueixen a la mitigació del canvi climàtic. En aquest espai es volen fer públiques aquestes actuacions. 18
 19. 19. COM FORMAR PART DEL PROGRAMA?  SIMPLIFICACIÓ Programa d’acords voluntaris 1 EMAS Inventari d’emissions de GEH Indicador de CO2 equivalent En el marc del Reglament EMAS III, l’OCCC, juntament amb la Direcció General de Qualitat Ambiental, han establert unes especificacions per al càlcul l’indicador de CO 2 equivalent. Una organització EMAS que segueixi aquestes indicacions estarà complint també el requisit del Programa d’acords voluntaris quant a inventari d’emissions. 2 Verificació de l’inventari (si aplica) Declaració ambiental validada En el marc del Programa d’acords voluntaris, segons la tipologia de l’organització, cal que l’inventari sigui verificat per una entitat reconeguda. En aquest sentit, una empresa EMAS que compleixi els requisits d’homologació establerts per l’OCCC podrà utilitzar la declaració ambiental validada per demostrar la verificació del seu inventari, i per tant no caldrà una verificació addicional. 3 Mesures de reducció d’emissions GEH Objectius per reduir l’impacte ambiental En el marc del Programa d’acords, es demana que anualment es plantegin i s’implantin mesures de reducció d’emissions de GEH. Per tant, es poden aprofitar les sinergies i dins de les mesures plantejades per l’EMAS pensar d’establir-ne alguna de reducció d’emissions de GEH que sigui mesurable, significativa i quantificable, la qual es podrà utilitzar per complir els requisits dels acords. També s’ha desenvolupat un procediment específic per ajuntaments que tenen PAES 19
 20. 20. EL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS  QUINES DADES SÓN PÚBLIQUES? INFORME DEL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS reprodueix la situació exacta de l’organització pel que fa al procediment, i descriu les actuacions portades a terme 20
 21. 21. QUIN RECONEIXEMENT S‘ATORGA? PLA DE COMUNICACIÓ. Web Publicitat a la pàgina web: www.gencat.cat/canviclimatic (sota Acords Voluntaris) i accions de difusió periòdiques que puguin impulsar-se des de l’OCCC 21
 22. 22. EL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS  QUIN ÉS EL RECONEIXEMENT? El mon que vols amb el clima que vols 22
 23. 23. L’Administració aporta un marc institucional sota criteris tècnics rigorosos i vol promoure la visualització de les organitzacions que fan aquest esforç 23
 24. 24. El seguiment del Programa: responsabilitat compartida L’OCCC, com a impulsor i responsable del Programa d’acords voluntaris, realitza el seu seguiment NIVELLS  Validacions formals (no en profunditat) de les dades comunicades per autodeclaració  Verificacions prèvies de l’inventari d’organitzacions adherides per procediment estàndard, mitjançant una entitat de verificació reconeguda per l’OCCC (veure a la web Relació d'entitats de verificació reconegudes)  Controls aleatoris a posteriori verificacions in situ de dades i metodologies utilitzades per les organitzacions, i, en especial, per aquelles que s’acullen al procediment simplificat 24
 25. 25. RECONEIXEMENT VERIFICADORS Requisits Requisits per ser Entitats de verificació reconegudes per l’OCCC Cal disposar d’alguna de les acreditacions següents: - Verificació d'informes anuals de gasos amb efecte d'hivernacle sota el Règim europeu de Comerç de drets d’emissió de GEH (verificadors Kyoto), o - Verificació del sistema de gestió ambiental EMAS (verificadors EMAS), o - Auditor de comptes al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (auditors ROAC) Cal disposar de personal tècnic habilitat que li permeti desenvolupar les funcions de verificació en el marc dels acords voluntaris 25
 26. 26. RECONEIXEMENT VERIFICADORS Entitats reconegudes Entitats de verificació reconegudes per l’OCCC AENOR-ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN Det Norske Veritas Business Assurance, S.L. ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, SAE EUROPEAN QUALITY ASSURANCE SPAIN, S.L. Bureau Veritas Certification, S.A. Lloyd's Register España, S.A. TÜV Rheinland Iberica Inspection, Certification and Testing, S.A SGS TECNOS, S.A. LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (Applus+) PriceWaterhouse Coopers 26
 27. 27. EL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS  QUINA HA ESTAT L’EVOLUCIÓ? 27
 28. 28. EL PROGRAMA D’ACORDS VOLUNTARIS  QUINA HA ESTAT L’EVOLUCIÓ? 28
 29. 29. La Seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat / lavola 1981, SA / AMBIENS, Gestió de Recursos Ambientals SL / ATISAE CATALUNYA / ERF- Estudi Ramon Folch i Associats, SL / Acciónatura / Transports de Barcelona, SA / F.C. Metropolità de Barcelona, SA / GESAB, SA Catalunya / GAIA-Serveis Ambientals, SL / El Tinter, Arts gràfiques, edicions i produccions SAL / Universitat de Girona / SADA p.a. Catalunya, SA (planta de processament avícola) / Oficines de la seu institucional de l’Àrea Metropolitana de Barcelona / INGECAL. Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, SL / Sociedad Anónima Alsina Graells de Autotransportes / La seu central i les oficines de l'ATM de Barcelona / Gràfiques Ortells, SL / El Celler RAÏMAT CODORNIU, SA / MANGO (Catalunya i botigues pròpies a Espanya) / La xarxa d'alta tensió i transformació AT/MT d'ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA SLU / Provetsa / Xavier Brullet i Associats SLP / Magatzem de confecció de Fruits de Ponent, SCCL / Inno-Terra, SL / Fundación Empresa y Clima / Planxisteria Bonet Cars SL / ARDA Gestió i Estudis Ambientals SLL / Celler Carles Andreu SL / Monestir de les Avellanes / Restaurant La Redolta i allotjament rural Les Salades / Sofos energia SL / Edifici Corporatiu de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya / Ajuntament de Bellcaire d'Urgell / Ecotècnics SC / Consultors de Processos Sostenibles, SL / Papereria-Llibreria Ramona Salla Estopà / ADD Work Systems SL / Ports de la Generalitat / Escola Superior de Comerç Internacional, Càtedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático (ESCI-UPF) / Societat General d’Aigües de Barcelona SA / Miguel Torres SA / Cyclus Vitae Solutions, SL / Granic (Gestora Catalana de Residuos SL) / Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries / Ajuntament de Sant Cugat / Consorci del Transport Sanitari de Catalunya, Regió Girona (delegacions amb ISO 14001 implantada) / Agència de l’Habitatge de Catalunya (edifici Diputació 92) / CLABSA (Clavegueram de Barcelona SA) / Autoritat Portuària de Barcelona / Delegació de Barcelona de FAMA SYSTEMS, SA / Global-Local-Projects / Seu Central de Barcelona i el laboratori de Montmeló de l'Agència de Residus de Catalunya / Associación Producciones Callejeras / Copier-Osona, SL / Trans-Barcons, SL / Badia Energies, SL / Oficines centrals i magatzem de l’Agència Catalana de Turisme / Comercial Química Massó a Catalunya / Radiadores Cerezo, SA / ACC Assessors Ambientals de Catalunya SL. / Imartec Energia SL. / FRANCESC CODONY AGUILAR / DRIVING EVENTS SLU / Ecostudi SIMA SLP / TACTIKES DE GESTIÓ I COMUNICACIÓ SL / Domènec Xicota / Ajuntament de Viladecans / Ajuntament de Navàs / Gemma, Gestió i Medi Ambient SL / Gesa SL / L’Aurora Gestió de Neteges SL /Seu central a Barcelona i oficines comercials de Rockwool Peninsular SAU / ECOGESA ENGINYERIA SL / Acondicionamiento Tarrasense-Leitat Technological Center / Biomecànica Aplicada a Sistemas y Servicios SL, centro Barcelona / Ajuntament de Vilagrassa / Rosanbus SL / Fundació Mas Xirgu / Fundació Montivili / Fundació Ramon Noguera / ASINTEL, SL / Parc central d'Urbaser de Barcelona / MediTerra Consultors Ambientals, SL / Ajuntament de Vallbona de les Monges / ATC-SIG, SL / Mandarin Oriental Barcelona / Francisco Alberich, SA / Inèdit Innovació SL / Ignasi Camprubí Batet / Autoritat Portuària de Tarragona / Rescu Serveis SL / CLUB NÀUTIC ESTARTIT / MANUFACTURA MODERNA DE METALES SA / MAMA FRESH / 29 CASA AMETLLER / HOSPITAL DE MOLLET / MARINA PORT VELL, SA.
 30. 30. Bústia acords voluntaris: acordsvoluntaris.tes@gencat.cat Telèfon: 93 444 50 00 Web: www.gencat.cat/canviclimatic (sota Acords Voluntaris) Moltes gràcies 30

×