PLANS D’ACCIÓ 1a. FASE: CARRETERES AMB UNA   INTENSITAT SUPERIOR ALS 6 MILIONS DE VEHICLES A L’ANY           ...
DADES GENERALS                DADES GENERALS• Superfície del territori de Catalunya: 32.114 km2 que repre...
MAPES               ESTRATÈGICS                                      ...
DADESDescripció de la via:    • Categoria    • Ubicació    • Longitud    • Nombre de carrils    • Velo...
OBJECTIUS DE QUALITAT Els objectius de qualitat són:   Zona de     Indicador Ld   Indicador Le   Indicador Ln...
PER LONGITUDS                                    11       LONGITUD DE TRAMS EN km...
ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA                        Alt Penedès                 ...
TOTALITAT DELS TRAMS EN RELACIÓ ALS GRANS EIXOS VIARIS  Es consideren grans eixos viaris:  C-14. Eix Tarragona/Reus-An...
PER POBLACIÓ       17   POBLACIÓ EXPOSADA A DIFERENTS       INTÈRVALS Ln          3%      12...
ÀMBIT METROPOLITÀ / RESTA DE TRAMS      PERCENTATGE DHABITANTS EXPOSATS ALS DIFERENTS INTÈRVALS           ...
Si aquestes dades s’extrapolen a la totalitat del         territori: 10.7 % de la longitud total de la xarxa viàr...
OBJECTE DELS PLANS           D’ACCIÓ                  ASSOLIMENT       SOROLL      ...
TIPUS DE TRAMS   Trams tipus 1: trams amb una densitat entre 1 i 20   habitants/km. Majoritàriament interurbans   Tr...
RESULTATS                         parcial  kmTots els trams                  633...
C-14                    29    C-15       En estudi i construcció              ...
C-16          Rubí          Sallent               31      BergaPuir-reig     ...
C-17          Malla                   33    El Figaró          Les Masies de Volt...
C-260C-260              35    C-31        Mont-ras              36         ...
Cunit            Vilanova i la Geltrú    Castelldefels                        37  ...
C-32           Segur de CalafellTram de Mataró en estudi                            ...
Vilalba Sasserra                  41          C-42   C-42             Tortosa ...
Tortosa                      43     C-59         Palau Solità i Plegamans       ...
C-60        C-60           45Argentona           46              23
C-66    En estudi                   47M. Mercè Martínez MolinéResponsable en impacte ambiental i ac...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Plans acció inf viàries - Mercè Martínez [cat]

468 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
468
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
24
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Plans acció inf viàries - Mercè Martínez [cat]

 1. 1. PLANS D’ACCIÓ 1a. FASE: CARRETERES AMB UNA INTENSITAT SUPERIOR ALS 6 MILIONS DE VEHICLES A L’ANY Setembre de 2011 1 MARC LEGAL PER A LA DEFINICIÓ DELS PLANS D’ACCIÓDirectiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica 16/2002 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, pel que es desenvolupa la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en relació a l’avaluació i gestió del soroll ambiental Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 176/2009 Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos 2 1
 2. 2. DADES GENERALS DADES GENERALS• Superfície del territori de Catalunya: 32.114 km2 que representa un 6,3% de la superfície de l’Estat.• Població de Catalunya (2004): 6.813.319 habitants, 2,5 milions pertanyen a l’Àmbit metropolità de Barcelona (37 %).• Longitud total de carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya: 5.628 km. (251 km corresponen a autopistes, 336 km a vies preferents i 5.042 km a carreteres convencionals).• 633 km amb una intensitat superior als 6 milions de vehicles.any dels quals 355 km corresponen a l’Àmbit 3 metropolità de Barcelona i 32 km a aglomeracions. CARACTERÍSTIQUES Plataforma Longitud (km) % Autopistes i vies desdoblades 586 10,4 % ≥ 10 m 1.325 23,5 % <10 m 3.717 66,1 % Interval de trànsit IMD IMD mitja Longitud (km) % < 5.000 1.509 3.392 60,27 5.001-15.000 8.864 1.470 26,12 15.001-50.000 25.439 631 11,21 50.001-100.000 70.457 102 1,81 >100.001 123.615 33 0,59 Total de la xarxa 8.078 5.628 100 * 16.438 IMD de les carreteres de 6 M.any 4 2
 3. 3. MAPES ESTRATÈGICS 5 ELABORACIÓ INSTRUMENTS ICC CARTOGRAFIA 1:50.000 ATLAS ELECTRÓNIC DE CATALUNYA BASE DE DADES IMD DE LA DGC INSTITUT D’ESTADÍSTICA DE CATALUNYA CATÀLEG VISUAL DE CARRETERES VISCAT CADNA 2a BASE DE DADES 3a BASE DE DADES 4a BASE DE DADES 1a BASE DE DADES • Denominació de la • Coordenades UTM • Distància de les isòfones • Núm. habitatges carretera. inici/final del tram. a la línia blanca de la exposats Lden>55,65,70 •Descripció del tram. •Velocitat específica carretera dB(A) •IMD. • Superfície exposada • Habitants afectats pels •% vehicles pesants Lden>55,65,70 dB(A) diferents nivells Lden i Ln1a SÈRIE CARTOGRÁFICA 2a SÈRIE CARTOGRÁFICA • grafia de les isòfones • Localització dels trams. MAPES DE NIVELLS MAPES D’EXPOSICIÓ AL SONORS SOROLL MAPES EXTRTÈGICS DEL SOROLL PLANS D’ACCIÓ 6 3
 4. 4. DADESDescripció de la via: • Categoria • Ubicació • Longitud • Nombre de carrils • Velocitat • Tipus de paviment • Taula amb les dades de trànsit disponibles de tots els trams • Aglomeracions i nuclis urbans a l’entorn de la via 7• Taula amb els trams amb una intensitat superior als 6 milions devehicles.any amb els punts quilomètrics (PK) inicial i final del tramgeoreferenciats, la longitud, la IMD i el percentatge de vehiclespesants• Actuacions per atenuar el soroll, on s’indiquen les actuacionsque s’han portat a terme.• Dades de població i habitants exposats, on s’inclouen duestaules. A la primera figuren els intervals 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,70-74 i superior a 75 dB(A) i la població exposada per l’indicadorLden i Ln. La segona mostra la superfície en km2 i els habitatgesexposats a nivells superiors a 55, 65 i 75 de l’indicador Lden. 8 4
 5. 5. OBJECTIUS DE QUALITAT Els objectius de qualitat són: Zona de Indicador Ld Indicador Le Indicador Ln sensibilitat dB(A) dB(A) dB(A) B, moderada 65 65 55L’indicador que s’ha considerat és Ln ja que és el més crític, més sensibleper a la població i és el que se sol superar en la majoria dels casos ques’ha realitzat estudis acústics de detall en les carreteres de la Generalitat. 9 ANÀLISI DE RESULTATS 10 5
 6. 6. PER LONGITUDS 11 LONGITUD DE TRAMS EN km AMB UNA INTENSITAT SUPERIOR A 6 MILIONS DE VEHICLES PER ANY 11% Long. > 6 milions/any Long. < 6 milions/any 89%Long. total de ctra. Long. > 6 milions/any Long. < 6 milions/any 5.628 601* 5.027 * Excepte aglomeracions 12 6
 7. 7. ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA Alt Penedès Baix Llobregat Garraf Maresme Vallès Oriental Vallès occidental Barcelonès 13RELACIÓ ENTRE L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA LONGITUD DE TRAMS > 6 MILIONS.ANY EN km 6% 4% Àmbit metropolità Resta 90% Long. trams (km) Àmbit metropolità 355 Resta 246 Longitud total de carreteres 5.628 14 7
 8. 8. TOTALITAT DELS TRAMS EN RELACIÓ ALS GRANS EIXOS VIARIS Es consideren grans eixos viaris: C-14. Eix Tarragona/Reus-Andorra i Eix Lleida – Andorra C-15. Eix 2 del Corredor Mediterrani (Eix diagonal) C-16. Eix del Llobregat C-17. Eix Barcelonès – la Cerdanya per Tosses C-25. Eix Transversal C-31. Eix del Garraf II C-32. Eix del Garraf C-35. Eix 2 del Corredor Mediterrani C-55. Eix Bages- Solsonès C-58. Autopista Barcelona – Terrassa C-60. Eix Vallès Oriental – Maresme C-65. Part de l’Anella de les Gavarres C-66. Eix Gironès – Pla de l’estany i part de l’Anella de les Gavarres 15 DISTRIBUCIÓ PER GRANS EIXOS 7% 2% Long. grans eixos > 6 milions/any Restade ctres.> 6 milions/any 91% Longitud total de carreteres 5.628 Longitud grans eixos > 6 457 milions/any Resta de carreteres > 6 milions/any 144 16 8
 9. 9. PER POBLACIÓ 17 POBLACIÓ EXPOSADA A DIFERENTS INTÈRVALS Ln 3% 12% Ln 50-54 36% Ln 55-59 Ln 60-64 20% Ln 65-69 Ln >70 29%Ln 50-54 Ln 55-59 Ln 60-64 Ln 65-69 Ln >70 20.302 15.871 10.970 6.389 1.752 18 9
 10. 10. ÀMBIT METROPOLITÀ / RESTA DE TRAMS PERCENTATGE DHABITANTS EXPOSATS ALS DIFERENTS INTÈRVALS Ln Ln >70Ln 65-69 Àmbit metropolitàLn 60-64 RestaLn 55-59Ln 50-54 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ln 50-54 Ln 55-59 Ln 60-64 Ln 65-69 Ln >70 Àmbit metropolità 58 72 70 81 83 Resta 42 28 30 19 17 19 DENSITAT DE POBLACIÓ EXPOSADA A Ln 55 dB(A) ) 11% Densitat ≥ 49 hab./km Densitat ≤ 49 hab./km 89% Dels 601 km, 533 km (89 %) tenen una densitat de entre 0 i 49 habitants/km. Cal recordar que densitats superiors a 49 hab./km indicaria trams majoritàriament urbans 20 10
 11. 11. Si aquestes dades s’extrapolen a la totalitat del territori: 10.7 % de la longitud total de la xarxa viària téuna intensitat de vehicles per any superior als 6milions de vehicles 0.5 % de població està exposada a valorsiguals o superiors a l’indicador Ln 55dB. 21 PLANS D’ACCIÓ 22 11
 12. 12. OBJECTE DELS PLANS D’ACCIÓ ASSOLIMENT SOROLL DE LA PRODUÏT PEL QUALITAT TRÀNSIT ACÚSTICA QUANTIFICACIÓIDENTIFICACIO DE LA DE TRAMS PROJECTES POBLACIÓ ESPECÍFICS EXPOSADA MAPES ESTRATÈGICS DE PLANS SOROLL D’ACCIÓ 23 CRITERIS DE PRIORITZACIÓ1. Equilibri territorial2. Eficàcia de la mesura correctora3. Eficiència basada en la reducció de la població exposada4. Optimització dels costos5. Aplicació de les millors tècniques disponibles basades en la viabilitat tècnica i econòmica: Equilibri cost/benefici. 24 12
 13. 13. TIPUS DE TRAMS Trams tipus 1: trams amb una densitat entre 1 i 20 habitants/km. Majoritàriament interurbans Trams tipus 2: trams amb una densitat entre 21 i 49 habitant/km. Majoritàriament interurbans i periurbans Trams tipus 3: trams amb una densitat superior a 49 habitants/km. Majoritàriament urbans 25 ACTUALITATMalgrat els Plans d’acció no s’hagin aprovat tal com especifica lanormativa, no significa que no s’hagin realitzat cap tipus de mesurescorrectores i/o atenuadores de l’impacte acústic.D’ençà de l’aprovació dels la 1a. fase dels Mapes estratègics hi ha unseguit de trams de carreteres inclosos en aquesta fase que ja hanestat estudiats acústicament. • EIA aprovat i DIA resolta. • Projecte constructiu aprovat amb estudi acústic de detall i mesures correctores definides en execució, pendents d’executar-se o ja executades • Projecte complementari de mesures correctores d’impacte ambiental aprovat en execució, pendent d’executar-se o ja executades. 26 13
 14. 14. RESULTATS parcial kmTots els trams 633 633Sense les aglomeracions 31.9 601Sense habitant exposats 20.8 580Trams amb DIA 264 316El total és de 316 km per implementar Plans d’acció km Trams urbans 41 Trams interurbans 275 27 ACTUACIONS REALITZADES 28 14
 15. 15. C-14 29 C-15 En estudi i construcció 30 15
 16. 16. C-16 Rubí Sallent 31 BergaPuir-reig 32 16
 17. 17. C-17 Malla 33 El Figaró Les Masies de Voltregà 34 17
 18. 18. C-260C-260 35 C-31 Mont-ras 36 18
 19. 19. Cunit Vilanova i la Geltrú Castelldefels 37 38 19
 20. 20. C-32 Segur de CalafellTram de Mataró en estudi 39 C-35 Vilalba Sasserra Llinars del Vallès 40 20
 21. 21. Vilalba Sasserra 41 C-42 C-42 Tortosa 42 21
 22. 22. Tortosa 43 C-59 Palau Solità i Plegamans 44 22
 23. 23. C-60 C-60 45Argentona 46 23
 24. 24. C-66 En estudi 47M. Mercè Martínez MolinéResponsable en impacte ambiental i acústicaDirecció General de CarreteresGeneralitat de Catalunya 48 24

×