Publicidad

Conjunt pautes revisió

mercecies
13 de Nov de 2012
Conjunt pautes revisió
Conjunt pautes revisió
Conjunt pautes revisió
Conjunt pautes revisió
Publicidad
Conjunt pautes revisió
Conjunt pautes revisió
Conjunt pautes revisió
Conjunt pautes revisió
Conjunt pautes revisió
Próximo SlideShare
El dictat, una pràctica insubstituïbleEl dictat, una pràctica insubstituïble
Cargando en ... 3
1 de 9
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Conjunt pautes revisió

  1. PAUTES DE REVISIÓ I AVALUACIÓ http://estimadabesavia.blogspot.com.es/
  2. EXPRESSIÓ ESCRITA Carta a la meva besàvia Biografia de la besàvia (text curt) PAUTA II d’OBSERVACIÓ per PARELLES Tens davant teu el text d’un altre/a company/a: 1. Fes una lectura ràpida i escriu les teves impressions (què t’ha agradat, impressionat, què has trobat original, què no t’agradat o el que tu et sembli). 2. Comenta alguna cosa que consideris positiva. 3. Comenta què podria millorar. Fes-li propostes. a. D’estructura b. De contingut c. De correcció Tots els comentaris que facis han de ser directament al text, però sense alterar-lo. Com? Selecciona una paraula/es a partir de la/les qual/s vols fer el comentari. SI es refereix a una frase sencera, pots seleccionar-la, també. Comentario [m1]: Exemple. Vés a la bara d’eines, pestanya Revisar > Nou comentari Després, només has d’escriure a dins del requadre.
  3. EXPRESSIÓ ESCRITA: Biografia de la besàvia (text curt) PAUTA II d’OBSERVACIÓ INDIVIDUAL Alumne/a: curs i grup: IMPORTANT! MOODLE INS LLUIS COMPANYS Seguiment de les activitats prèvies a la redacció de la carta. Tingues a mà la presentació penjada al moodle amb l’estructura i els recursos gramaticals del text. Fes servir el fòrum per plantejar dubtes o per resoldre els dels teus companys. REFLEXIONS SÍ Creus que a qualsevol lector li podria resultar interessant llegir aquest text?Si no ho tens clar demana que se la llegeixi algú de casa teva o un company. Després els demanes l’opinió. Mira si la presentació és adequada. Adequació a) Hi ha marges (pots fer servir el normal que surt per defecte) b) El text està dividit en paràgrafs i cada paràgraf està separat per un punt. c) Mira el model. Els fets que expliques segueixen un ordre cronològic (comences per dir-ne el nom, quan i on va néixer). Tot està expressat de manera clara i el text s’entén bé.  Hi ha tota la informació ique has considerat més important.  No hi ha cap informació que es repeteixi més d’un cop, encara que sigui explicada de Coherència maneres diferents.  No hi ha alguna informació supèrflua o que tingui poca relació amb el que expliques. Les oracions no són gaire llargues, s’entenen bé i estan separades per punts. Si no ho tens clar, fes que algú se la llegeixi. Has introduït cada paràgraf amb un marcador textual o alguna expressió que indiqui temps o ordre (Més endavant, al cap dels anys, finalment, a més, d’altra banda, quan tenia ... anys, etc). El temps bàsic en aquesta activitat és el passat simple (més imperfet o plusquamperfet). Si tens cap dubte, consulta’n la conjugació al llibre de text o a http://www.diccionari.cat Algun mot es repeteix dos o més cops en un paràgraf. Substitueix-lo per sinònims, hiperònims o hipònims. Consulta el diccionari de sinònims http://www.diccionaris.cat/ (a l’adreça hi ha una –s!) Repassa els pronoms de 3a persona: LI (singular), ELS, -LOS /’LS (plural). Busca el verb principal de cada oració, canvia’l de temps (mentalment; de nombre) i mira què canvia a l’oració. Així comprovaràs si hi ha concordança entre subjecte i verb. Cohesió Has utilitzat les eines que tens a la teva disposició? Corrector Diccionari: si no estàs segur d’un mot o dubtes si és un castellanisme, connecta’t al diccionari. http://www.diccionari.cat/ Conjugació: al mateix diccionari. Per als temps compostos, mira els models del llibre. Mira la teva fitxa resum o la llibreta d’expressió escrita per repassar en què t’has de fixar tu de manera individual.
  4. Mira cada mot que porti un article al davant. Apostrofa’l si el mot següent comença per vocal (tret de LA+ mot comenaçat per I àtona com la investigació) Repassa com has indicat l’obligació (haver de + infinitiu; amb el verb tenir és en castellà) Ampliació: elimina les preposicions davant de la conjunció que; elimina la preposició A davant dels CD. Correcció Recorda que a les formes verbals, si la terminació és àtona, escrivim –a si és l’última lletra i –e si és la penúltima. Repassa que totes les formes verbals estiguin ben accentuades (aplica-hi les normes o connecta’t a la pàgina de les conjugacions). Repassa els accents diacrítics (és/es, són/son, té/te, etc)
  5. EXPRESSIÓ ESCRITA: Carta a la meva besàvia PAUTA I d’OBSERVACIÓ INDIVIDUAL Alumne/a: curs i grup: IMPORTANT! MOODLE INS LLUIS COMPANYS Seguiment de les activitats prèvies a la redacció de la carta. Tingues a mà la presentació penjada al moodle amb el treball previ a classe (recerca d’informació, selecció de la informació, estructura, recursos gramaticals). Fes servir el fòrum per plantejar dubtes o per resoldre els dels teus companys. REFLEXIONS SÍ Creus que la teva besàvia es llegiria amb ganes aquesta carta, si pogués? Si no ho tens clar demana que se la llegeixi algú de casa teva o un company. Després els demanes l’opinió. Mira si la presentació és adequada. a) Hi ha marges (pots fer servir el normal que surt per defecte) Adequació b) La carta està dividida en paràgrafs i cada paràgraf està separat per un punt. c) Segueix l’estructura d’una carta (mira el model) Carta a la meva besàvia (model) (data i lloc, salutació, cos, comiat, signatura). Assegura’t que tot el que expliques s’entengui i sigui lògic. Llegeix oració per oració i paràgraf per paràgraf. Repassa com t’has saludat la teva besàvia i com te n’has acomiadat. Presentació: Al primer paràgraf expliques qui ets i per què escrius la carta. Paràgrafs 2, 3 i 4: Cada paràgraf té una unitat temàtica (anècdota, comentari, història, comparació època,etc). El que comences ho acabes i hi escrius els comentaris que hi estiguin relacionats.  L’ordre dels paràgrafs (el que vols explicar) segeuix una lògica (decideixes quin va primer Coherència i quins el segueixen)  Hi ha tota la informació important.  Hi ha alguna informació que es repeteix més d’un cop, encara que sigui explicada de maneres diferents. Si és així, suprimeix-la.  Hi ha alguna informació supèrflua o que té poca relació amb el que expliques o amb la finalitat de la carta. En aquest cas, elimina-la. Paràgraf 5: Fas un tancament de la carta (agraeixes, t’acomiades, resumeixes, etc.) Les oracions no són gaire llargues, s’entenen bé i estan separades per punts. Si no ho tens clar, fes que algú se la llegeixi. Has introduït cada paràgraf amb un marcador textual o alguna expressió que indiqui temps o ordre (Més endavant, al cap dels anys, finalment, a més, d’altra banda, etc). El temps bàsic en aquesta activitat és el passat perifràstic (més imperfet o plusquamperfet). En la presentació (1r paràgraf), fes servir el present. Cohesió Algun mot es repeteix dos o més cops en un paràgraf. Canvia’ls per sinònims, hiperònims o hipònims. Consulta el diccionari de sinònims http://www.diccionaris.cat/ (a l’adreça hi ha una –s!) Repassa els pronoms de 3a persona: LI (singular), ELS, -LOS /’LS (plural).
  6. Busca el verb principal de cada oració, canvia’l de temps (mentalment; de nombre) i mira què canvia a l’oració. Així comprovaràs si hi ha concordança entre subjecte i verb. Mira la teva fitxa resum o la llibreta d’expressió escrita per repassar en què t’has de fixar tu de manera individual. Has utilitzat les eines que tens a la teva disposició? Corrector Diccionari: si no estàs segur d’un mot o dubtes si és un castellanisme, connecta’t al diccionari. http://www.diccionari.cat/ Conjugació: al mateix diccionari. Per als temps compostos, mira els models del llibre. Correcció Recorda que a les formes verbals, si la terminació és àtona, escrivim –a si és l’última lletra i –e si és la penúltima. Comprova que totes les formes verbals estiguin ben accentuades (aplica-hi les normes o connecta’t a la pàgina de les conjugacions). Repassa els accents diacrítics (és/es, són/son, té/te, etc) Mira cada mot que porti un article al davant. Apostrofa’l si el mot següent comença per vocal (tret de LA+ mot comenaçat per I àtona com la investigació) Repassa com has indicat l’obligació (haver de + infinitiu; amb el verb tenir és en castellà) Ampliació: elimina les preposicions davant de la conjunció que; elimina la preposició A davant dels CD.
  7. http://estimadabesavia.blogspot.com.es RÚBRICA AVALUACIÓ DE LA CARTA total 3 punts 2 punts 1 punts 0 punts L’objectiu comunicatiu és molt L’objectiu comunicatiu és molt L’obejectiu comunicatiu és poc No queda clar l’objectiu clar i el registre, adequat. clar, però té algun error de calr clar i/o té més d’un error de comunicatiu i el registre és registre. registre. inadequat. Adequació La presentació és adequada Té un o dos errors lleus en la L’estructura és incompleta (tres No respecta els paràgrafs ni (marges, divisió en paràgrafs, presentació. errors). segueix l’estructura. data i lloc, salutació, cos, comiat, signatura). Pot tenir un error lleu. El contingut s’entén perfectament EL contingut s’entén bastant bé. El contingut s’entén amb El contingut no s’entén. i és elaborat. Cada paràgraf té dificultat. Coherència una unitat temàtica. La selecció de la informació és adequada, sense informació supèrflua i sense repeticions. Les oracions s’entenen s’entenen Les oracions s’entenen bé, però hi Hi ha alguna dificultat de Hi ha força oracions que no bé i estan ben construïdes ha algun error lleu. comprensió per manca de punts i s’entenen. de comes. Introducció de cada paràgraf Hi falta algun marcador textual, No hi ha marcadors textuals o bé amb un marcador textual o però s’entén bé. els que hi ha estan mal utiitzats alguna expressió que indiqui temps o ordre Cohesió Ús correcte dels temps verbals Té un o dos errors de temps Té tres errors de temps verbals. Té més de tres errors de temps (passat perifràstic, imperfet, verbals. verbals. plusquamperfet en la narració/ present en la descripció) El lèxic és variat, sense Hi ha alguna repetició, però, en Repeteix alguns mots. Els mots es repeteixen: no fa repeticions. Utiliza sinònims, general, fa servir bé sinònims, servir ni sinònims, ni hipònims ni hiperònims i hipònims. hipònims i hiperònims hiperònims
  8. http://estimadabesavia.blogspot.com.es Fa un ús adequat dels pronoms Fa un ús adequat dels pronoms Hi ha molts errors lleus o i alguns Hi ha molts errors lleus i greus. febles. Pot haver-hi un error lleu. febles, però amb algus errors de greus. lleus o un de greu. Ús adequat de la puntuació Ús adequat de la puntuació. Té Té un o dos errors greus de Té molts errors de puntuació. (s’admet un o dos errors lleus) més de dos errors lleus. puntuació i fins a tres de lleus. El text està ben accentuat El text esta ben accentuat (té un El text té fins a dos errors greus EL text té tres o més errors Cor.ortogràf (admet fins a dos errors lleus). error greu i fins a dos de lleus). i dos o tres de lleus) greus d’accentuació. d’accentuació. ica El text no conté cap altre error El text conté algunes faltes El text conté més d’una falta greu El text conté moltes faltes lleus i ortogràfic i, si n’hi ha algun, és esporàdiques lleus i un màxim o moltes de lleus (tret de greus (tret de l’accentuació) lleu. d’una, de greu (tret de l’accentuació). l’accentuació). Comentari final opcional:
  9. http://estimadabesavia.blogspot.com.es/ RÚBRICA AVALUACIÓ COMPETÈNCIES TIC Criteris 3 (domini) 2 1 No (poc avaluable domini) És capaç de seguir els tutorials autònomament. Domina Fluïdesa tecnològica autònomament el processador de text , incloent l’ús dels comentaris. Penja els documents al moodle sense dificultat. Fa servir autònomament els programes treballats (photopeach, wallwisher, voicethread). Fa servir el fòrum Comunicar-se i del centre i els col·laborar taulers d’anuncisper a dubtes Ofereix o demana ajuda. Fa servir els recursos Ser creatius i treballats i d’altres innovar de manera creativa.
Publicidad