Educacio infantil tic

El valor afegit de les TIC
         a l’Educació Infantil?

Les TIC a la societat. Què ens aporten? Impacte a l’Educació
       Les TIC com a suport als educadors
 Les TIC com a suport en el treball amb els nens i nenes
            Les TIC i el centre        Pere Marquès (2011). UAB - grupo DIM
         http://peremarques.blogspot.com/
     Para ampliar la información : http://peremarques.net
QUÈ SÓN LES TIC?

                     EDICIÓ DIGITAL
                       FULL DE CÀLCUL
   ROBÒTICA    INFORMÀTICA
 BASES DE DADES  telemàtica              multimèdia
  TELEACTIVITATS    TECNOLOGIES
                      REALITAT VIRTUAL
            de la INFORMACIÓ
   INTERNET                 VIDEOJOCS
            i la COMUNICACIÓ
 WEB 2.0, XARXES
 TELECOMUNICACIONS              SO - IMATGE

TELEFONIA MÒBIL
           mass media
                               VÍDEO
SATÈL.LIT           RTV
                            Pere Marquès (2010)
APORTACIONS DE LES TIC A LA SOCIETAT
                              valor
                              afegit
             RECURSOS INFINITS “al núvol”
 FONT D’INFORMACIÓ    Informació, noticies…a Internet
             NOUS LLENGUATGES: hipermèdia, SMS…
 CANAL DE COMUNICACIÓ
             COMUNICAR/FORMAR: Mòbil, e-mail, xat,
  presencial /on-line  videoconferència, foros, xarxes socials, EVA
             PUBLICAR/COMPARTIR: blog, wiki, tube, 2.0
   CIBERESPAI     GESTIONS, TREBALL, OCI
             PRODUCTIVITAT: ràpid, fiable
  PROCÉS DE DADES    AUTOMATITZAR TREBALLS, interactivitat
   local / on-line
             ENMAGATZEMAMENT (físic / en xarxa)
                            Pere Marquès (2011)
QUINES RAONS TENIM PER A usar TIC A L’EDUCACIÓ?

aprenentatge      la societat exigeix…
continu amb                          buscar informació
  TIC     ús intel·ligent, amb criteri          comunicar-nos
                                 fer coses
  COMPETÈNCIES
                        PRODUCTIVITAT
   DIGITALS de actuar al
                        personal / grupal
   l’alumnat ciberespai
 ACTUALITZACIÓ                   millorar ensenyança i
                             aprenentatge
  CURRICULAR         INNOVACIÓ
                           tractar la diversitat
              METODOLÒGICA
             Hi ha 30% fracàs escolar
                              CURRICULUM
                               BIMODAL
  TIC a les
 asignatures

         usar TIC… quan donin VALOR AFEGIT
                                  Pere Marquès (2011)
NOUS                    NOVES
   OBJECTIUS                  EINES TIC
continguts, competències, TIC    pissarra digital, aules 2.0, Internet, EVA

               NOVA           aprenentatge
                            permanent
              METODOLOGIA         autònom
            activitats, rols… la família
             escola, casa, entorn
    NOVA                    CANVIS
   AVALUACIÓ                 ORGANITZACIÓ
   memòria, fer    AMB INFORMACIÓ    INFRAESTRUCTURES
                                Pere Marquès (2010)
FINALITATS DE L’EDUCACIÓ

          CONTEXT                COMUNICAR
CONÈIXER
                social  conviure
 vocabulari    artístic
   comprendre
                      ACTUAR
    intel·ligència    JO      amb informació
 crític, creatiu
                     resoldre problemes

     moral - espiritual
                 emotiu - volitiu
                   alegre, optimista, perseverant
            físic
                               Pere Marquès (2011)
ELS NOSTRES INSTRUMENTS SEMPRE ACCESIBLES

 MEMÒRIA
 CEREBRAL
       INTERNET: COMUNICACIÓ


       INTERNET: INFORMACIÓ        MEMÒRIA AUXILIAR
APORTACIONS DE LES TIC A L’EDUCACIÓ INFANTIL


• Font d’informació (i de formació) pels educadors.
• Creació de materials didàctics.
• Realització d’activitats amb els infants.
• Suport a les tasques d’administració i direcció.
• Comunicació amb les famílies.
• Projecció social.
                    INFANTIL-TIC Pere Marquès (2008)
QUÈ DIU LA PEDAGOGIA?

   l’ aprenentatge       les TIC enriqueixen    … però la seva eficàcia
 depèn de les activitats      l’ensenyament /      depèn del com i per a
que es fan (s’aprèn fent)   aprenentatge tradicional i  què s’usin: metodologia i
i de l’esforç en aprendre    aporten recursos i        adequació
                 noves activitats…

      Aspectes a considerar...
                               aprenentatge personal
                  alumne participatiu,
   professor mediador,                     i en col.laboració
                   amb iniciativa i
   acció centrada en                   (comunitat aprenentatge),
                  autonomia, tenaç
    l’estudiant i les       i responsable,
                               espais i temps flexibles
     competències         s’autoavalua


 tasques aplicatives                    imaginació, creativitat
  i contextualitzades      metodologies i        expressió, ètica
   per a construir      recursos diversos,        reflexió crítica
    coneixement       avaluació continua      aprendre a aprendre
                 no memorística

             ... avui i també fa 100 anys (Escola Nova)Pere Marquès (2010)
APORTACIONS DE LES TIC ALS EDUCADORS
                               valor
                               afegit
  FONT D’INFORMACIÓ   RECURSOS INFINITS “al núvol”
              Informació, noticies…a Internet
 INSTRUMENTS DIDÀCTICS  Activitats interactives, jocs…
    i d’esbarjo

              Pissarra digital, lector de documents
              NOUS LLENGUATGES: hipermèdia, SMS…
 CANAL DE COMUNICACIÓ
   presencial /on-line  COMUNICAR/FORMAR: Mòbil, e-mail, xat,
              videoconferència, foros, xarxes socials, EVA
              PUBLICAR/COMPARTIR: blog, wiki, tube, 2.0
    CIBERESPAI     Blog de centre, xarxa social de famílies
              GESTIONS, TREBALL, OCI


              PRODUCTIVITAT: ràpid, fiable
   PROCÉS DE DADES    Elaborar recursos didàctics
    local / on-line
              AUTOMATITZAR TREBALLS, interactivitat
              ENMAGATZEMAMENT (físic / Pere xarxa)(2011)
                          en Marquès
LES TIC COM A SUPORT AL TREBALL
         AMB ELS NENS I NENES
En el desenvolupament de les activitats d’ensenyament i aprenentatge
dels tres gran àmbits d’educació Infantil (llenguatges de comunicació,
coneixement d’un mateix i autonomia, coneixement del medi), utilitzarem:
•  Pissarra interactiva i lector de documents: treball en grup i tota la classe.
•  Racó de l’ordinador (i aula d’ordinadors): treball individual / parelles
•  Jocs / activitats educatives multimèdia, videojocs...
•  Vídeos y programes de TV.
•  Cercar recursos a Internet: fotos, contes...
•  Fer contes entre tots a partir de fotos, dibuixos...
•  Blog de l’aula: exposició de treballs, fotos...
El seu ús ens pot aportar diverses avantatges didàctiques:
•  Més interès, atenció, motivació de l’alumnat
•  Millor comprensió (imatges, vídeos...)
•  Noves formes d’interacció, noves activitats d’aprenentatge
•  Infinits recursos didàctics                Pere Marquès (2010)
LES TIC A LES AULES
                        pissarra copiadora
         PISSARRA DIGITAL +      llapis i teclat remot
          lector documents        mirall màgic
accés                         compartir
des de
CASA
                      EVA col.laboratiu
 família
                       no hi ha parets
             INTRANET +
              Internet


 ORDINADORS                 software +
                      CONTINGUTS

experimentar, elaborar     recursos multimèdia, llibres digitals,
                 jocs, activitats interactives…
                             Pere Marquès (2010)
Què és una
  pissarra digital,
    PD?
• Sistema tecnològic integrat per videoprojector
 (XVGA, 1.600 lum.) i ordinador (connectat a Internet).
• Projecta continguts multimèdia en una pissarra
 blanca, pantalla o paret. I disposa d’altaveus.
• S’interactua sobre les imatges projectades utilizant
 ratolí i teclat (convé que siguin Bluetooth).

 I què és una PDIp? És una PD amb una tauleta gràfica sense fils i el
software de les PDI. Permet interactuar des de qualsevol lloc de la classe
      i aprofitar les funcionalitats del software de les PDI:
        tinta digital, editor de presentacions, recursos... Pere Marquès (2008)
                                PD
Què és una
   pissarra digital,
  interactiva, PDI?
• Sistema tecnològic integrat per videoprojector,
 ordinador (connectat a Internet) i un dispositiu
 control de punter.
• Projecta continguts multimèdia en una superfície
 interactiva o pissarra que conté el dispositiu de control (*)
• S’interactua directament sobre la superfície de
 projecció.

 (*) Si el dispositiu de control és una caixeta externa
 adherible a qualsevol pissarra, la PDI s’anomenarà:
   PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA PORTABLE        PD Pere Marquès (2008)
Aleshores…
         Quina és la diferència
        entre una PDI i una PD?
 Com que el software d’anotacions (tinta digital) i altres funcionalitats de les
  PDI (cortines i enfocaments, captura d’imatges...) resulten de lliure ús (en
       alguns casos), i es poden usar també amb les PD…

• La diferència està en la interacció: una PDI és una PD
 amb la que es pot interactuar directament sobre la
 superfície de projecció.
• La PDI aporta la interactivitat i la disponibilitat d’infinits
 recursos de les TIC amb els avantatges de la pissarra
 tradicional (anotacions directes i immediates).
  - Manipular elements gràfics i multimèdia (moure, amagar, modificar),
   facilita l’explicació de conceptes i la realització d’exercicis.
  - Les classes resulten més dinàmiques i motivadores al sortir professor i
   alumnes a interactuar directament amb el punter: immediatesa, més
   autonomia i creativitat... que al treballar des de l’ordinador amb ratolí
                                PD Pere Marquès (2008)
Educacio infantil tic
Un bon complement
  per a les pissarres digitals:
  el lector de documents

• És una càmera de vídeo amb zoom integrada en un
 peu ajustable que permet moure l’altura i l’angle de la
 càmera.
• Multiplica les possibilitat didàctiques de les PD ja
 que permet projectar i digitalitzar qualsevol
 objecte tridimensional o document de paper.                       PD Pere Marquès (2008)
El racó de l’ordinador facilita...
• Desenvolupament psicomotriu fi, espai 2D i 3D...
• Desenvolupar hàbits de treball amb normes.
• Actuar amb iniciativa i autonomia.
• Experimentar i aprendre dels errors.
• Estimular la creativitat,la imaginació…
• Fer tasques individuals i en grup.
• Fomentar valors: respecte, compartir, ajut als altres
• Jugar/treballar respectant ritmes individuals.
• 2-3 ANYS: usar ratolí, reconèixer sons, colors, objectes
• 3-4 ANYS: vocals, formes, memoritzar,puzzles…
• 4-5 ANYS: objectes i paraules, classificar…
                     INFANTIL-TIC Pere Marquès (2008)
Imatges: Mª Jesús Rodríguez, Esther García i Oscar Barquín a CHISPAS i AULATIC del grup DIM
LES TIC I EL CENTRE
A més a més de la seva funció didàctica a l’aula, les TIC també seran molt
útils per a diverses tasques del centre:
• Gestió administrativa: programes ofimàtics, comptabilitat, bases de
 dades (infants, famílies, treballadors...), inventaris, automatitzar feines...
• Gestió tutorial.
• Projecció social: blog del centre.
• Coordinació interna: plataforma educativa o xarxa social del centre.
• Contacte amb la família: a través del blog del centre, plataforma
 educativa del centre o xarxa social familiar... A més a més de l’e-mail.

Recursos necessaris:
•  Bona connexió a Internet.
•  Ordinador a secretaria / direcció.
•  Pissarra digital interactiva a les aules amb lector de documents.
•  Racó de l’ordinador.
•  Ordinador a la sala d’educadors.
•  Programes de gestió i recursos educatius digitals      Pere Marquès (2010)
RECURSOS: CLAUS DE L’ÈXIT PER A INTEGRAR LES TIC


  PLA/COMPROMÍS
  de direcció i la comunitat           INFRAESTRUCTURES

                    .
               ACTITUD del
              PROFESSORAT

 COORDINACIÓ i                    MATERIALS
 MANTENIMENT                     DIDÀCTICS
                   fàcil
                útil i eficient
             amb valor afegit
              FORMACIÓ
            tècnica -didàctica
              professors i centre

                              Pere Marquès (2010)
LA CLAU DE L’ÈXIT:
       QUE ELS PROFESSORS VEGIN QUE...

- L'ús de les TIC és fàcil, poden aprendre a usar-les
sense problema en poc temps.
- L'ús de les TIC és còmode, no donarà problemes ni
estrés; els models didàctics son bons, flexibles,
controlables.
- L'ús de les TIC és útil, eficaç, aporta valor afegit per a
realitzar activitats de major potencial didàctic i
aconseguir més motivació i participació de l’alumnat.
- L'ús de les TIC és eficient, ajuden realment a la seva
docència, sense exigir dedicar més temps ni més esforç.
                        PD Pere Marquès (2008)
PD Pere Marquès (2008)
1 de 23

Recomendados

Educació, infància i tecnologies de la informació i la comunicació. Educació ... por
Educació, infància i tecnologies de la informació i la comunicació. Educació ...Educació, infància i tecnologies de la informació i la comunicació. Educació ...
Educació, infància i tecnologies de la informació i la comunicació. Educació ...infanciaiadolescencia
714 vistas38 diapositivas
Magistral1 por
Magistral1Magistral1
Magistral1Noemí Santiveri Papiol
326 vistas37 diapositivas
Aprenents de psicòleg por
Aprenents de psicòlegAprenents de psicòleg
Aprenents de psicòlegAlbert Viaplana
425 vistas19 diapositivas
Ple, Entorns Personals d´Aprenentatge por
Ple, Entorns Personals d´AprenentatgePle, Entorns Personals d´Aprenentatge
Ple, Entorns Personals d´AprenentatgeDolors Reig (el caparazón)
1K vistas56 diapositivas
Recursos digitals a l'aula por
Recursos digitals a l'aulaRecursos digitals a l'aula
Recursos digitals a l'aulanuria_alonso
240 vistas10 diapositivas
Aprenents de psicòleg el power point por
Aprenents de psicòleg el power pointAprenents de psicòleg el power point
Aprenents de psicòleg el power pointAlbert Viaplana
267 vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

111028 ITWorld-edu por
111028 ITWorld-edu111028 ITWorld-edu
111028 ITWorld-eduXavier Kirchner
346 vistas26 diapositivas
Professionals, Projectes i Xarxes por
Professionals, Projectes i XarxesProfessionals, Projectes i Xarxes
Professionals, Projectes i XarxesNeus Lorenzo
542 vistas60 diapositivas
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòria por
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòriaVirtualització d'una assignatura presencial roger sòria
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòriarogersoria
365 vistas14 diapositivas
Presentacio eines 2_0_educacio_cbc por
Presentacio eines 2_0_educacio_cbcPresentacio eines 2_0_educacio_cbc
Presentacio eines 2_0_educacio_cbcbetvallcorba
311 vistas35 diapositivas
Llibres digitals por
Llibres digitalsLlibres digitals
Llibres digitalsLa Salle Gràcia
412 vistas43 diapositivas
Connectivisme autors: enllaços traduïts d'internet por
Connectivisme autors: enllaços traduïts d'internetConnectivisme autors: enllaços traduïts d'internet
Connectivisme autors: enllaços traduïts d'internetanukaf
213 vistas5 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Professionals, Projectes i Xarxes por Neus Lorenzo
Professionals, Projectes i XarxesProfessionals, Projectes i Xarxes
Professionals, Projectes i Xarxes
Neus Lorenzo542 vistas
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòria por rogersoria
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòriaVirtualització d'una assignatura presencial roger sòria
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòria
rogersoria365 vistas
Presentacio eines 2_0_educacio_cbc por betvallcorba
Presentacio eines 2_0_educacio_cbcPresentacio eines 2_0_educacio_cbc
Presentacio eines 2_0_educacio_cbc
betvallcorba311 vistas
Connectivisme autors: enllaços traduïts d'internet por anukaf
Connectivisme autors: enllaços traduïts d'internetConnectivisme autors: enllaços traduïts d'internet
Connectivisme autors: enllaços traduïts d'internet
anukaf213 vistas
Disseny d'entorns d'aprenentatge por Jordi Jubany
Disseny d'entorns d'aprenentatgeDisseny d'entorns d'aprenentatge
Disseny d'entorns d'aprenentatge
Jordi Jubany5.2K vistas
Perfil d’un nou paradigma educatiu Per a l’Era Internet (v. 4.1) por PERE MARQUES
Perfil d’un nou paradigma educatiu Per a l’Era Internet (v. 4.1)Perfil d’un nou paradigma educatiu Per a l’Era Internet (v. 4.1)
Perfil d’un nou paradigma educatiu Per a l’Era Internet (v. 4.1)
PERE MARQUES2.4K vistas
treball reunio0 por URV
treball reunio0treball reunio0
treball reunio0
URV234 vistas
Aprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aula por Juan Miguel Muñoz
Aprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aulaAprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aula
Aprenentatge i tendències actuals en l’ús de tecnologies a l’aula
Juan Miguel Muñoz8.8K vistas
Narracions digitals por Jordi Jubany
Narracions digitalsNarracions digitals
Narracions digitals
Jordi Jubany900 vistas
Projecte en patufet por mcomasa
Projecte en patufetProjecte en patufet
Projecte en patufet
mcomasa36.2K vistas
Cas- història complerta sobre el projecte por agranava
Cas- història complerta sobre el projecteCas- història complerta sobre el projecte
Cas- història complerta sobre el projecte
agranava195 vistas
MODUL1 - Materials Digitals por Eloy
MODUL1 - Materials DigitalsMODUL1 - Materials Digitals
MODUL1 - Materials Digitals
Eloy699 vistas
Xarxes socials, les i taxo bloom por Nuria Alart
Xarxes socials, les i taxo bloomXarxes socials, les i taxo bloom
Xarxes socials, les i taxo bloom
Nuria Alart955 vistas
CAS: QUANT MESURAVEN ELS DINOSAURES? por mariasanz88
CAS: QUANT MESURAVEN ELS DINOSAURES?CAS: QUANT MESURAVEN ELS DINOSAURES?
CAS: QUANT MESURAVEN ELS DINOSAURES?
mariasanz88469 vistas
Materials multimedia 1 por immavallse
Materials multimedia 1Materials multimedia 1
Materials multimedia 1
immavallse417 vistas

Destacado

Web semántica por
Web semánticaWeb semántica
Web semánticaJavier8408
192 vistas8 diapositivas
Sortida Poblet 3r ESO por
Sortida Poblet 3r ESOSortida Poblet 3r ESO
Sortida Poblet 3r ESOegarci86
238 vistas20 diapositivas
Evolución de la web por
Evolución de la webEvolución de la web
Evolución de la webleonel1825
170 vistas11 diapositivas
Silverlight doc por
Silverlight docSilverlight doc
Silverlight docParn Parnjarat
366 vistas6 diapositivas
Sistemas de gestion de base de datos 2º unidad por
Sistemas de gestion de base de datos 2º unidadSistemas de gestion de base de datos 2º unidad
Sistemas de gestion de base de datos 2º unidadYoung Hyun
284 vistas13 diapositivas
Salih lesson plan por
Salih lesson planSalih lesson plan
Salih lesson planHashik Abdul Rasheed
242 vistas11 diapositivas

Destacado(7)

Web semántica por Javier8408
Web semánticaWeb semántica
Web semántica
Javier8408192 vistas
Sortida Poblet 3r ESO por egarci86
Sortida Poblet 3r ESOSortida Poblet 3r ESO
Sortida Poblet 3r ESO
egarci86238 vistas
Evolución de la web por leonel1825
Evolución de la webEvolución de la web
Evolución de la web
leonel1825170 vistas
Sistemas de gestion de base de datos 2º unidad por Young Hyun
Sistemas de gestion de base de datos 2º unidadSistemas de gestion de base de datos 2º unidad
Sistemas de gestion de base de datos 2º unidad
Young Hyun284 vistas
Print industry por joshh12
Print industryPrint industry
Print industry
joshh12261 vistas

Similar a Educacio infantil tic

Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació por
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i MetodologiaCurrículum i AvaluacióClaus del canvi educatiu: Tecnologia i MetodologiaCurrículum i Avaluació
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i AvaluacióPERE MARQUES
2.5K vistas46 diapositivas
El valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil por
El valor afegit de les TIC a l'Educació InfantilEl valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil
El valor afegit de les TIC a l'Educació InfantilPERE MARQUES
7K vistas23 diapositivas
Competencies i TAC por
Competencies i TACCompetencies i TAC
Competencies i TACJordi Vivancos
5.9K vistas27 diapositivas
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar por
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarNoves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarPERE MARQUES
1.9K vistas20 diapositivas
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent... por
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...PERE MARQUES
2.3K vistas38 diapositivas
Eines Col·laboratives por
Eines Col·laborativesEines Col·laboratives
Eines Col·laborativesaprenents
311 vistas19 diapositivas

Similar a Educacio infantil tic(20)

Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació por PERE MARQUES
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i MetodologiaCurrículum i AvaluacióClaus del canvi educatiu: Tecnologia i MetodologiaCurrículum i Avaluació
Claus del canvi educatiu: Tecnologia i Metodologia Currículum i Avaluació
PERE MARQUES2.5K vistas
El valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil por PERE MARQUES
El valor afegit de les TIC a l'Educació InfantilEl valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil
El valor afegit de les TIC a l'Educació Infantil
PERE MARQUES7K vistas
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar por PERE MARQUES
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolarNoves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
Noves tècniques per a reduïr el fracàs escolar
PERE MARQUES1.9K vistas
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent... por PERE MARQUES
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
Claus de l’èxit per a una innovació eficaç, eficient i continuada en els cent...
PERE MARQUES2.3K vistas
Eines Col·laboratives por aprenents
Eines Col·laborativesEines Col·laboratives
Eines Col·laboratives
aprenents311 vistas
Aprendre a l' era digital - Universita d' Alacant Estiu 2014 por elektramoor
Aprendre a l' era digital - Universita d' Alacant Estiu 2014Aprendre a l' era digital - Universita d' Alacant Estiu 2014
Aprendre a l' era digital - Universita d' Alacant Estiu 2014
elektramoor2.3K vistas
Aproximació a la competència digital del professorat por Jordi Vivancos
Aproximació a la competència digital del professoratAproximació a la competència digital del professorat
Aproximació a la competència digital del professorat
Jordi Vivancos921 vistas
01 cdd lleida por lpalacin
01 cdd lleida01 cdd lleida
01 cdd lleida
lpalacin471 vistas
Metodologia i tic por Anna Gascón
Metodologia i ticMetodologia i tic
Metodologia i tic
Anna Gascón1.1K vistas
Empoderament equip directiu web 2.0 por MICProductivity
Empoderament equip directiu web 2.0Empoderament equip directiu web 2.0
Empoderament equip directiu web 2.0
MICProductivity407 vistas
1x1 Ciutat Vella-Sant Marti por Neus Lorenzo
1x1 Ciutat Vella-Sant Marti1x1 Ciutat Vella-Sant Marti
1x1 Ciutat Vella-Sant Marti
Neus Lorenzo414 vistas
Elpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculum por Jordi Saez
ElpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculumElpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculum
Elpaperdelacompetenciadigitaldinsdelcurriculum
Jordi Saez237 vistas
Power grup experts 2 por gueste0827e
Power grup experts 2Power grup experts 2
Power grup experts 2
gueste0827e157 vistas
Aprendre aprendre amb recursos digitals por Jordi Vivancos
Aprendre aprendre amb recursos digitalsAprendre aprendre amb recursos digitals
Aprendre aprendre amb recursos digitals
Jordi Vivancos1.2K vistas

Educacio infantil tic

 • 1. El valor afegit de les TIC a l’Educació Infantil? Les TIC a la societat. Què ens aporten? Impacte a l’Educació Les TIC com a suport als educadors Les TIC com a suport en el treball amb els nens i nenes Les TIC i el centre Pere Marquès (2011). UAB - grupo DIM http://peremarques.blogspot.com/ Para ampliar la información : http://peremarques.net
 • 2. QUÈ SÓN LES TIC? EDICIÓ DIGITAL FULL DE CÀLCUL ROBÒTICA INFORMÀTICA BASES DE DADES telemàtica multimèdia TELEACTIVITATS TECNOLOGIES REALITAT VIRTUAL de la INFORMACIÓ INTERNET VIDEOJOCS i la COMUNICACIÓ WEB 2.0, XARXES TELECOMUNICACIONS SO - IMATGE TELEFONIA MÒBIL mass media VÍDEO SATÈL.LIT RTV Pere Marquès (2010)
 • 3. APORTACIONS DE LES TIC A LA SOCIETAT valor afegit RECURSOS INFINITS “al núvol” FONT D’INFORMACIÓ Informació, noticies…a Internet NOUS LLENGUATGES: hipermèdia, SMS… CANAL DE COMUNICACIÓ COMUNICAR/FORMAR: Mòbil, e-mail, xat, presencial /on-line videoconferència, foros, xarxes socials, EVA PUBLICAR/COMPARTIR: blog, wiki, tube, 2.0 CIBERESPAI GESTIONS, TREBALL, OCI PRODUCTIVITAT: ràpid, fiable PROCÉS DE DADES AUTOMATITZAR TREBALLS, interactivitat local / on-line ENMAGATZEMAMENT (físic / en xarxa) Pere Marquès (2011)
 • 4. QUINES RAONS TENIM PER A usar TIC A L’EDUCACIÓ? aprenentatge la societat exigeix… continu amb buscar informació TIC ús intel·ligent, amb criteri comunicar-nos fer coses COMPETÈNCIES PRODUCTIVITAT DIGITALS de actuar al personal / grupal l’alumnat ciberespai ACTUALITZACIÓ millorar ensenyança i aprenentatge CURRICULAR INNOVACIÓ tractar la diversitat METODOLÒGICA Hi ha 30% fracàs escolar CURRICULUM BIMODAL TIC a les asignatures usar TIC… quan donin VALOR AFEGIT Pere Marquès (2011)
 • 5. NOUS NOVES OBJECTIUS EINES TIC continguts, competències, TIC pissarra digital, aules 2.0, Internet, EVA NOVA aprenentatge permanent METODOLOGIA autònom activitats, rols… la família escola, casa, entorn NOVA CANVIS AVALUACIÓ ORGANITZACIÓ memòria, fer AMB INFORMACIÓ INFRAESTRUCTURES Pere Marquès (2010)
 • 6. FINALITATS DE L’EDUCACIÓ CONTEXT COMUNICAR CONÈIXER social conviure vocabulari artístic comprendre ACTUAR intel·ligència JO amb informació crític, creatiu resoldre problemes moral - espiritual emotiu - volitiu alegre, optimista, perseverant físic Pere Marquès (2011)
 • 7. ELS NOSTRES INSTRUMENTS SEMPRE ACCESIBLES MEMÒRIA CEREBRAL INTERNET: COMUNICACIÓ INTERNET: INFORMACIÓ MEMÒRIA AUXILIAR
 • 8. APORTACIONS DE LES TIC A L’EDUCACIÓ INFANTIL • Font d’informació (i de formació) pels educadors. • Creació de materials didàctics. • Realització d’activitats amb els infants. • Suport a les tasques d’administració i direcció. • Comunicació amb les famílies. • Projecció social. INFANTIL-TIC Pere Marquès (2008)
 • 9. QUÈ DIU LA PEDAGOGIA? l’ aprenentatge les TIC enriqueixen … però la seva eficàcia depèn de les activitats l’ensenyament / depèn del com i per a que es fan (s’aprèn fent) aprenentatge tradicional i què s’usin: metodologia i i de l’esforç en aprendre aporten recursos i adequació noves activitats… Aspectes a considerar... aprenentatge personal alumne participatiu, professor mediador, i en col.laboració amb iniciativa i acció centrada en (comunitat aprenentatge), autonomia, tenaç l’estudiant i les i responsable, espais i temps flexibles competències s’autoavalua tasques aplicatives imaginació, creativitat i contextualitzades metodologies i expressió, ètica per a construir recursos diversos, reflexió crítica coneixement avaluació continua aprendre a aprendre no memorística ... avui i també fa 100 anys (Escola Nova)Pere Marquès (2010)
 • 10. APORTACIONS DE LES TIC ALS EDUCADORS valor afegit FONT D’INFORMACIÓ RECURSOS INFINITS “al núvol” Informació, noticies…a Internet INSTRUMENTS DIDÀCTICS Activitats interactives, jocs… i d’esbarjo Pissarra digital, lector de documents NOUS LLENGUATGES: hipermèdia, SMS… CANAL DE COMUNICACIÓ presencial /on-line COMUNICAR/FORMAR: Mòbil, e-mail, xat, videoconferència, foros, xarxes socials, EVA PUBLICAR/COMPARTIR: blog, wiki, tube, 2.0 CIBERESPAI Blog de centre, xarxa social de famílies GESTIONS, TREBALL, OCI PRODUCTIVITAT: ràpid, fiable PROCÉS DE DADES Elaborar recursos didàctics local / on-line AUTOMATITZAR TREBALLS, interactivitat ENMAGATZEMAMENT (físic / Pere xarxa)(2011) en Marquès
 • 11. LES TIC COM A SUPORT AL TREBALL AMB ELS NENS I NENES En el desenvolupament de les activitats d’ensenyament i aprenentatge dels tres gran àmbits d’educació Infantil (llenguatges de comunicació, coneixement d’un mateix i autonomia, coneixement del medi), utilitzarem: • Pissarra interactiva i lector de documents: treball en grup i tota la classe. • Racó de l’ordinador (i aula d’ordinadors): treball individual / parelles • Jocs / activitats educatives multimèdia, videojocs... • Vídeos y programes de TV. • Cercar recursos a Internet: fotos, contes... • Fer contes entre tots a partir de fotos, dibuixos... • Blog de l’aula: exposició de treballs, fotos... El seu ús ens pot aportar diverses avantatges didàctiques: • Més interès, atenció, motivació de l’alumnat • Millor comprensió (imatges, vídeos...) • Noves formes d’interacció, noves activitats d’aprenentatge • Infinits recursos didàctics Pere Marquès (2010)
 • 12. LES TIC A LES AULES pissarra copiadora PISSARRA DIGITAL + llapis i teclat remot lector documents mirall màgic accés compartir des de CASA EVA col.laboratiu família no hi ha parets INTRANET + Internet ORDINADORS software + CONTINGUTS experimentar, elaborar recursos multimèdia, llibres digitals, jocs, activitats interactives… Pere Marquès (2010)
 • 13. Què és una pissarra digital, PD? • Sistema tecnològic integrat per videoprojector (XVGA, 1.600 lum.) i ordinador (connectat a Internet). • Projecta continguts multimèdia en una pissarra blanca, pantalla o paret. I disposa d’altaveus. • S’interactua sobre les imatges projectades utilizant ratolí i teclat (convé que siguin Bluetooth). I què és una PDIp? És una PD amb una tauleta gràfica sense fils i el software de les PDI. Permet interactuar des de qualsevol lloc de la classe i aprofitar les funcionalitats del software de les PDI: tinta digital, editor de presentacions, recursos... Pere Marquès (2008) PD
 • 14. Què és una pissarra digital, interactiva, PDI? • Sistema tecnològic integrat per videoprojector, ordinador (connectat a Internet) i un dispositiu control de punter. • Projecta continguts multimèdia en una superfície interactiva o pissarra que conté el dispositiu de control (*) • S’interactua directament sobre la superfície de projecció. (*) Si el dispositiu de control és una caixeta externa adherible a qualsevol pissarra, la PDI s’anomenarà: PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA PORTABLE PD Pere Marquès (2008)
 • 15. Aleshores… Quina és la diferència entre una PDI i una PD? Com que el software d’anotacions (tinta digital) i altres funcionalitats de les PDI (cortines i enfocaments, captura d’imatges...) resulten de lliure ús (en alguns casos), i es poden usar també amb les PD… • La diferència està en la interacció: una PDI és una PD amb la que es pot interactuar directament sobre la superfície de projecció. • La PDI aporta la interactivitat i la disponibilitat d’infinits recursos de les TIC amb els avantatges de la pissarra tradicional (anotacions directes i immediates). - Manipular elements gràfics i multimèdia (moure, amagar, modificar), facilita l’explicació de conceptes i la realització d’exercicis. - Les classes resulten més dinàmiques i motivadores al sortir professor i alumnes a interactuar directament amb el punter: immediatesa, més autonomia i creativitat... que al treballar des de l’ordinador amb ratolí PD Pere Marquès (2008)
 • 17. Un bon complement per a les pissarres digitals: el lector de documents • És una càmera de vídeo amb zoom integrada en un peu ajustable que permet moure l’altura i l’angle de la càmera. • Multiplica les possibilitat didàctiques de les PD ja que permet projectar i digitalitzar qualsevol objecte tridimensional o document de paper. PD Pere Marquès (2008)
 • 18. El racó de l’ordinador facilita... • Desenvolupament psicomotriu fi, espai 2D i 3D... • Desenvolupar hàbits de treball amb normes. • Actuar amb iniciativa i autonomia. • Experimentar i aprendre dels errors. • Estimular la creativitat,la imaginació… • Fer tasques individuals i en grup. • Fomentar valors: respecte, compartir, ajut als altres • Jugar/treballar respectant ritmes individuals. • 2-3 ANYS: usar ratolí, reconèixer sons, colors, objectes • 3-4 ANYS: vocals, formes, memoritzar,puzzles… • 4-5 ANYS: objectes i paraules, classificar… INFANTIL-TIC Pere Marquès (2008)
 • 19. Imatges: Mª Jesús Rodríguez, Esther García i Oscar Barquín a CHISPAS i AULATIC del grup DIM
 • 20. LES TIC I EL CENTRE A més a més de la seva funció didàctica a l’aula, les TIC també seran molt útils per a diverses tasques del centre: • Gestió administrativa: programes ofimàtics, comptabilitat, bases de dades (infants, famílies, treballadors...), inventaris, automatitzar feines... • Gestió tutorial. • Projecció social: blog del centre. • Coordinació interna: plataforma educativa o xarxa social del centre. • Contacte amb la família: a través del blog del centre, plataforma educativa del centre o xarxa social familiar... A més a més de l’e-mail. Recursos necessaris: • Bona connexió a Internet. • Ordinador a secretaria / direcció. • Pissarra digital interactiva a les aules amb lector de documents. • Racó de l’ordinador. • Ordinador a la sala d’educadors. • Programes de gestió i recursos educatius digitals Pere Marquès (2010)
 • 21. RECURSOS: CLAUS DE L’ÈXIT PER A INTEGRAR LES TIC PLA/COMPROMÍS de direcció i la comunitat INFRAESTRUCTURES . ACTITUD del PROFESSORAT COORDINACIÓ i MATERIALS MANTENIMENT DIDÀCTICS fàcil útil i eficient amb valor afegit FORMACIÓ tècnica -didàctica professors i centre Pere Marquès (2010)
 • 22. LA CLAU DE L’ÈXIT: QUE ELS PROFESSORS VEGIN QUE... - L'ús de les TIC és fàcil, poden aprendre a usar-les sense problema en poc temps. - L'ús de les TIC és còmode, no donarà problemes ni estrés; els models didàctics son bons, flexibles, controlables. - L'ús de les TIC és útil, eficaç, aporta valor afegit per a realitzar activitats de major potencial didàctic i aconseguir més motivació i participació de l’alumnat. - L'ús de les TIC és eficient, ajuden realment a la seva docència, sense exigir dedicar més temps ni més esforç. PD Pere Marquès (2008)