Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

medusa group - Klopsztanga

Autoportret 2 [37] 2012, "Partycypacje i partycypacje"

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

medusa group - Klopsztanga

  1. 1. medusa group KlopsztangaZ opisu projektantów: szenia, które urozmaicają formę urządzenia, strony internetowej  www.klopsztanga.pl, bę- podkreślając jednocześnie społeczną funkcję dącej równocześnie formą bloga i forum, gdzie„Klopsztanga – trzepak reaktywacja” to przedmiotu (a tym samym całego projektu). każdy może dodać swoje zdjęcie klopsztangiinstalacja mająca w sposób realny rehabilito- Przykładem jest owinięcie trzepaka skórzaną i podzielić się historią związaną z trzepakiem,wać przedmiot, nadawać mu nowe znaczenia owijką (na wzór kierownicy kolarzówki), zbli- a także zaproponować nowe miejsce, w którymi zastosowania. Projekt stara się przywrócić żające trzepak charakterem do sprzętów spor- można go postawić czy też nowy sposób jegoprzestrzeni publicznej urządzenie, którego towych czy nawet, przewrotnie, do skórzanego wykorzystania. Akcja objęła już swoim zasię-podstawową funkcją niegdyś było trzepanie miękkiego fotela. Inna propozycja to zamoco- giem takie miasta, jak Katowice i Bytom, gdziedywanów. Ten zwykły, na pierwszy rzut oka, wanie paska parcianego w połowie wysokości kolejne, pojawiające się w wybranych miejscachstalowy przedmiot – zielony, czerwony, często urządzenia, jako dodatkowego oparcia. klopsztangowe grupy zaczynają oddziaływaćzardzewiały – to także bramka, huśtawka, plac na przestrzeń publiczną, tak by stała się onazabaw, miejsce spotkań i rozmów… rzeczywi- Zaletą projektu jest, naszym zdaniem, jego miejscem spotkań, a sam przedmiot – inspiracjąsta przestrzeń publiczna sprzed trzydziestu otwartość na nowe interpretacje funkcji i spo- do jego aktywnej animacji.lat. Stawiane często w pobliżu placyków gospo- sobu użytkowania trzepaka. Społeczna roladarczych klopsztangi były kreatywnym polem klopsztangi nie zawęża się tylko do przywo-dla rozwoju dziecięcej wyobraźni i inspiru- ływania echa przeszłości; jest także subtelnąjącym, motywującym do działań miejscem alternatywą dla portali społecznościowych,zawierania pierwszych znajomości. Naszą in- podejmuje bowiem próbę odciągnięcia młode- Trzepak społecznytencją jest chęć przywrócenia choć na chwilę go pokolenia od wirtualnego świata w stronęświetności temu dziwacznemu zjawisku. Insta- spotkań tête à tête, bez barier i kamuflażu. Dorota Leśniak-Rychlak: „Klopsztanga”lacja ma animować, inspirować i kształtować zaczęła swój byt na OFF Festiwalu. Jak wyglądanaszą przestrzeń: nie portalowo-facebookową, Projekt „Klopsztanga” ruszył wraz z otwarciem jej życie pofestiwalowe? Czy zagnieździła się teżale tę prawdziwą – miejską. OFF Festiwalu w 2011 roku. Dzięki współpracy w śląskiej zwyczajności? z Arturem Rojkiem i programem EuropejskaProjekt „Klopsztanga” to również rehabilitacja Stolica Kultury, na terenie Doliny Trzech Stawów Przemo Łukasik: To życie jest trudne, bo ini-językowa. Niemiecko brzmiąca nazwa może w Katowicach (a dokładnie na obszarze kilku- cjatywa polegająca na reaktywacji klopsztangidrażnić brakiem politycznej poprawności. To nastu metrów parku) postawiono kilkanaście nie została jeszcze podjęta na przykład przezsłowo należy jednak do gwary śląskiej, która klopsztang obok siebie. Reakcję odbiorców utrwa- gminy. Rozesłaliśmy do wszystkich gmin ślą-ginie wraz z odchodzącymi przedmiotami, za- liła dokumentacja fotograficzna. Młodzi, czasem skich kilkanaście listów opisujących projekt,bierając z sobą część kultury, za której przeka- nawet dzieci, starsi – wszyscy kręcili koziołki, nie mamy jeszcze odpowiedzi. Jedynie Parkzanie odpowiadamy przed nowym pokoleniem. wspinali się na klopsztangi, siadali na nich, stali, Kultury i Wypoczynku w Chorzowie podjął się a przede wszystkim byli z sobą w interakcji. postawienia kilku trzepaków.Obok wskrzeszenia samego zjawiska klopsz-tangi projekt promuje nowe formy jej wyko- Trzepakowa inicjatywa nie kończy się wraz D.L.-R.: Na czym wam najbardziej zależy? Jak wy-rzystania lub wprowadza różnorodne ulep- z festiwalem. Projektowi towarzyszy inauguracja obrażacie sobie takie normalne funkcjonowanie? autoportret 2 [37] 2012 | 86
  2. 2. P.Ł.: Zależy nam na powszechnej reanimacji ten przedmiot musi poszukać innych kon- teraz znikło, wraz z wycinanymi trzepakami!tego przedmiotu, który nie będzie już pełnił tekstów, innych zastosowań. Wyparty przez Moi synowie nie wiedzą, co to znaczy, a ja nieswojej podstawowej funkcji. Właściwie sam odkurzacz piorący, dalej może być siedziskiem, wiem, jak im wytłumaczyć coś, czego nie mogęnie wiem, jaka ona była, bo trzepanie dywa- miejscem spotkań, przystankiem dla rowerów, już pokazać. Ci, którzy znają to słowo, ciesząnów było tylko częścią właściwego życia tego alternatywnym placem zabaw. się, że wraca, a ci, którzy nigdy go nie używali,przedmiotu… Chcemy, aby nadal nas te cztery chętnie bawią się w jego rozwikłanie. To jestrury inspirowały do działań, aby były alterna- D.L.-R.: Na czym opierasz przekonanie, że musi? moim zdaniem nienatrętna próba przywróce-tywą dla ławki, placu zabaw. Może powinien odejść do lamusa? (Tu wcielam się nia słowa żywej gwarze. trochę w rolę adwokata diabła). Może powinny sięD.L.-R.: W jakich kontekstach powinny się znowu pojawiać nowe przedmioty, właściwe dla współ- D.L.-R.: W opisie projektu wspominacie o chęcipojawić? Powrót do trzepania jest przecież niemoż- czesności? Wyczuwam w tym projekcie rys, który odtworzenia społecznych relacji z tamtych czasów.liwy. W jakim otoczeniu? Na śląskich podwórkach? bazuje na nostalgii... Myślisz, że to dobre tworzywo Czy to się w jakiś sposób udało tam, gdzie postawili- potencjalnej wspólnoty? Klopsztangowej... ście klopsztangi?P.Ł.: Tu jestem bardzo otwarty… Kiedyś, kiedybyliśmy młodzi, spontanicznie wymyślaliśmy P.Ł.: Nostalgia... oczywiście, że to forma powro- P.Ł.: Mam takie wrażenie. Kiedy widziałem, jakróżne zastosowania. To, co najbardziej warto- tu do przeszłości. Często jesteśmy zmuszeni podczas OFF Festivalu ludzie jak dzieci bawiliściowe w tym przedmiocie, to nieskończona podejmować decyzję o wyburzeniu budynków się na nowo tym przedmiotem, kiedy dziś policzba jego zastosowań. Jego prosta forma in- i zawsze, zanim podejmę taką decyzję, zasta- festiwalu w typowy dzień ludzie wiążą sobiespirowała nas do ich szukania i myślę, że nadal nawiam się, czy nie ma szans na życie starego rolki, siedząc na środkowej rurce trzepaka,może inspirować. A jeszcze bardziej chyba nasze w nowym świecie, z nowymi wnętrznościami. kiedy piją kolę i rozmawiają, a ich dzieci kręcądzieci, które może nie miały okazji jej widzieć. fikołki, to myślę, że nasza interwencja nie była D.L.-R.: Językowy aspekt projektu, o którym wspo- wymuszona, a klopsztanga szybko na nowoD.L.-R.: Ale gdyby to od ciebie zależało, gdzie byś je minasz, jest szczególnie interesujący... Jak ludzie zasymilowała się z przestrzenią publiczną.umieścił? reagują na powrót tego słowa?P.Ł: Klopsztanga to dla mnie przedmiot – me- P.Ł.: Klopsztanga to również próba przywróce-bel miejski, którego najlepszym środowiskiem nia tego śląskiego słowa, które skutecznie jużbędzie przestrzeń publiczna. Umieszczać je fot.: medusa groupmożna wszędzie: na skwerach, typowychterenach wypoczynkowych, w parkach, alei na podwórkach. Sami postawiliśmy dwie nadziedzińcu naszej pracowni.D.L.-R.: Dopytuję cię o konkretne miejsca...W projekcie opisujecie klopsztangę w dueciez hasiokiem [śmietnikiem – przyp. red.], i to jestteż wspomnienie mojego dzieciństwa (choć niespędziłam go na Śląsku). Park nie wydaje sięjuż tak naturalnym kontekstem... Czy trzepaknie staje się wtedy tylko gadżetem? Na dodatekbezdźwięcznym...P.Ł.: Dotychczas klopsztanga zawsze towarzy-szyła śmietnikowi – to nierozłączny duet. Dziś

×