Piotr Korduba, Skazani na dwór

Piotr Korduba
skazani na dwór
Peczara, sypialnia Konstantego Potockiego, ok. 1914 r.
fot.zbioryinstytutusztukipan,za:r.aftanazy,dziejerezydencjinadawnychkresachrzeczypo-
spolitej,wrocław1991-1997,t.2,s.20
C
zasy tak zwanego głębokiego PRL-u.
W archaicznej komedii Stanisława
Barei Małżeństwo z rozsądku (1966)
główny bohater, ubogi malarz
artysta grany przez Daniela Olbrychskiego,
komunikuje, że gdyby wygrał na loterii, to
kupiłby sobie dworek modrzewiowy „jak ja-
kaś gwiazda”. Akcja filmu zmierza poniekąd
do tego celu, a mianowicie nabycia przez do-
robkiewiczowskich Burczyków (jego teściów)
podupadłej arystokratycznej willi o wnę-
trzach wymodelowanych na dworkowe. Mija
ponad czterdzieści lat, a „Wprost” w raporcie
o mieszkaniach polskich gwiazd estrady
i filmu jednoznacznie wskazuje, że najle-
piej czują się one w sarmacko-ziemiańskim
otoczeniu, urządzając nawet czterdziestokil-
kumetrowe mieszkania w blokach niczym
dwory1
. Już na bieżąco możemy się przyglą-
dać obecnym prominentom politycznej sceny,
z Radosławem Sikorskim i Bronisławem
Komorowskim na czele, prezentującymi się
na tle zamieszkiwanego przez siebie dworu
oraz wypełnionego pamiątkami z utraconej
rodowej siedziby mieszkania.
Hierarchizujący i organizujący nasz krajo-
braz od połowy XVII wieku rozłożysty dwór2
zdążył na trwałe zadomowić się w świadomo-
ści nawet najmniej uważnych jako klasyczny,
optymalny i zarazem prestiżowy modus za-
mieszkiwania. Wspomógł go w tym tworzony
stuleciami pojęciowy aparat, który prze-
kształcił dom w absolut. Dwór to styl życia,
1
I. Nyc, Ł. Radwan, Salon warowny, „Wprost” 2007, nr 45.
2
M. Leśniakowska, „Polski dwór”: wzorce architektoniczne,
mit, symbol, Warszawa 1996.
to miejsce w świecie, niegdyś jeszcze zadania
i przywileje wobec tego świata. A wszystko
to oprawione w łatwo uchwytną, rozpozna-
walną i osiągalną jakość estetyczną. Bo to
przede wszystkim w warstwie estetycznej
dwór „dzieje się” obecnie. Architektoniczny
i wnętrzarski kostium dworu jest w tej grze
z pewnością najbardziej wyrazisty, a jego
przywdzianie najprostsze i najpowszechniej-
sze. Od momentu ustrojowej transformacji
z nową siłą powróciły dawne, nigdy zresztą
do końca nie uśpione szlachecko-ziemiańskie
snobizmy, a kolumnowy dworek odżył jako
ich schronienie. Dlaczego ten topos jest tak
silny? Czy można było kiedykolwiek od niego
odejść? Czy powstała jakakolwiek wyrazista
estetycznie alternatywa polskiego domu?
„Ilekroć z Prus powracam, chcąc zmyć się
z niemczyzny, / Wpadam do Soplicowa jak
w centrum polszczyzny; / Tam się człowiek
napije, nadysze Ojczyzny!” – mówił w Panu
Tadeuszu Dobrzyński zwany Prusakiem. Bo
dwór od czasów rozbiorowych to już nie tylko
dostosowany do klimatu i możliwości rodzin-
ny dom, ale sprawa narodowa. Najwcześniej
w takiej formule pojawia się chyba u Jędrzeja
Kitowicza w jego słynnym Opisie obyczajów za
panowania Augusta III (drukowanym we frag-
mentach w pierwszej połowie XIX wieku).
W owym czasie rozpoczął się proces mito-
twórczy dworu, który wiódł do jego sakraliza-
cji i uczynił zeń zjawisko ahistoryczne. Wraz
z mitem dworu upowszechnił się polski mo-
del prywatności doby romantyzmu i właśnie
w nim ulokowano „ojczyznę prywatną”.
Była ona przeciwwagą dla zagarniętej przez
zaborcę przestrzeni publicznej. Stała się
„świątynią ojczyzny wygnanej z ulic i pla-
ców. Tam przechowuje się narodowe pamiąt-
ki, barski ryngraf, szablę spod Racławic, cza-
ko podchorążych, kajdany sybiraków”3
. Dom
stawał się zatem arką przymierza między
dawnymi i nowymi laty i to zarówno w mi-
kroskali rodziny, jak i makroskali państwa,
o czym najdobitniej zaświadczały portrety
familiantów, władców, bohaterów, dokumen-
ty i broń – pamiątki ich wspólnych przeżyć.
Rodową siedzibę postrzegano jako „świąty-
nię, kędy bóstwo mieszka”, i sanktuarium
reliktów przeszłości. Dwór stał się miejscem
formowania i przekazywania narodowej
tożsamości, przyjął funkcje wychowawcze,
3
J. Prokop, Dom polski, [w] Dom we współczesnej Polsce, red.
P. Łukaszewicz, A. Siciński, Wrocław 1992.
archiwalne, biblioteczne i muzealne, a więc
takie, które w niepodległych państwach są
przynależne instytucjom publicznym. „Wyco-
fanie się” w dwór gwarantowało zachowanie
nie tylko ciągłości tradycji narodowej, ale
także pewnego kodeksu zachowań, etosu
szlacheckiego. „Szlachta polska nie w mia-
stach, jak zagraniczna, lecz rozrzucona
po kraju, w zamkach i dworach na wsiach
mieszka. Każdy szlachcic polski tam osiadł,
jak mu się gdzie pagórek, zrzódło lub uśmie-
chająca dolina podobała. W samotności tej
nieskażone utrzymują się obyczaje, dalecy
od wszelkiego zepsucia, na jakie w ludnych
miastach ustawicznie patrzymy, prowadzą
życie niepodległe i spokojne, wolne od nie-
nawiści i zazdrości, prawdziwie patryarchal-
ne, i to jest jedna z największych przyczyn
utrzymania się tak długiego przy cnotach
dziedzicznych dawnych Polaków”4
– pisano
w pierwszej połowie XIX wieku. Ugrunto-
waniem tych wyobrażeń zajęła się zatem
literatura na długo przed Sienkiewiczem.
Takie przekonania cementowały obraz domu
zadbanego, ale nie modernizowanego, nie-
podobnego ani pałacowi, ani mieszczańskie-
mu wnętrzu. Był to świat przeciwstawiany
4
Ł. Gołębiowski, Domy i dwory, Warszawa 1830. s. 1-2.
nowinkom cywilizacyjnym, a co za tym idzie
– miastu zepsutemu najpierw przez zaborcę,
a później przez nowoczesność. Tym samym
słabo u nas wykształcona i stojąca zawsze
w cieniu szlacheckiej kultura mieszczańska
nie była w stanie wypromować własnego,
odrębnego stylu zamieszkiwania. Tradycyjne
mieszkania uchodziły od początku XX wieku
wśród inteligencji, najczęściej szlacheckiego
przecież pochodzenia, za rozsadniki kiczu,
niewygody, zacofania i standaryzacji: „Jako
dowód wystarczy typowy schemat przecięt-
nego warszawskiego mieszkania, powstały
w owym czasie, powtarzający się nieskoń-
czoną ilość razy niezależnie od dzielnicy,
kierunku stron świata, przeznaczenia ulicy
i piętra. Są to czasy, gdy «komplet» królu-
je. Jeden w stołowym pokoju: «myśliwski»
lub «gdański», drugi w salonie: «ludwiki»,
trzeci w sypialnym – czeczota. Jeden tylko
pokój był inny w całem mieszkaniu – pokój
babuni”5
– komentowano w 1935 roku. Julian
Tuwim dodawał do tego „Straszne mieszka-
nia. W strasznych mieszkaniach / strasznie
mieszkają straszni mieszczanie” (1933).
5
J. Hryniewiecki, O nowe krzesło, „Arkady”, listopad 1935,
s. 383.
Nie da się jednak ukryć, że równocześnie pro-
wadzono batalię o nowe mieszkania i nowe me-
ble, która zaowocowała spółdzielczym ruchem
wznoszenia nowoczesnych mieszkań, a także
nielicznymi, głównie stołecznymi, realizacjami
eleganckich „apartamentowców”. Mieszkań
niewielkich, jasnych, dobrze doświetlonych,
urządzonych minimalną liczbą sprzętów,
nierzadko wykonanych z metalowych rurek.
Z nowymi mieszkaniami byli kojarzeni nowi
mieszczanie (lewicująca inteligencja, ówczesna
bohema, środowisko artystyczne). Mieszkania
bohaterek międzywojennych filmów (choćby
film Papa się żeni z Mirą Zimińską, 1936) niewiele
się różniły od prawdziwych mieszkań wcielają-
cych się w nie aktorek (choćby Jadwigi Smosar-
skiej, której dom reprodukowały wnętrzarskie
periodyki). Wreszcie obraz takiego nowo-
czesnego, funkcjonalistycznego mieszkania
należącego do rodziny Młodziaków naszkicował
w Ferdydurke (1937/1938) Witold Gombrowicz6
.
Przekonanie, że nowoczesne czy wręcz awan-
gardowe mieszkania i wnętrza dominowały
w polskim, przynajmniej miejskim, krajobra-
zie, można sobie wyrobić także na podstawie
badań nad polską sztuką dekoracyjną XX
wieku. Dowodzą one bowiem, że od początku
tego stulecia mieliśmy do czynienia z ak-
tywnymi prądami odnowy, prowadzącymi
ostatecznie do powstania wnętrz moderni-
stycznych7
. W istocie taki obraz może się po-
6
M. Leśniakowska, Jak widzieć architekturę, kiedy się ją czyta
(u Gombrowicza i innych modernistów), „Teksty Drugie” 2005,
nr 3.
7
I. Huml, Polska sztuka dekoracyjna XX wieku, Warszawa
1978.
Wnętrze dworu w Tułowicach (woj. mazowieckie, pow.
sochaczewski) i jego gospodarze
fot.h.długosz,za:s.ledóchowski,nadziejastaregodomu,„domiwnętrze”1995,nr4
jawić, jeśli bierzemy pod uwagę działalność
najbardziej wziętych artystów tego czasu
oraz ekspozycje najważniejszych wystaw: obu
paryskich (1925, 1937) i nowojorskiej (1939).
Sprzyjające awangardzie czasopisma, takie
jak „Dom. Osiedle. Mieszkanie” czy „Archi-
tektura i Budownictwo”, promowały moder-
nistyczne, funkcjonalne i minimalistyczne
wystroje wnętrz. To jednak zaledwie herme-
tyczny wierzchołek góry, dostępny i docenia-
ny przez niewielu przedstawicieli nielicznej
w rzeczy samej elity (w dodatku dysponują-
cych odpowiednimi pieniędzmi). Projektanci
(jak Lech Niemojewski) wespół z krytykami,
którzy ich kreacje pozytywnie oceniali, byli
świadomi, że najpowszechniejszą cechą
polskiego wnętrzarstwa jest orientowany nie-
zmiennie narodowo antykwaryzm, wynikają-
cy z ponad stu lat zniewolenia. W większości
dworów nadal trwały neosarmackie dziewięt-
nastowieczne wystroje, podobnie urządzała
się inteligencja ziemiańskiego pochodzenia,
a także ludzie do obu warstw aspirujący.
Ekskluzywne czasopismo „Arkady”, sprzy-
jające raczej umiarkowanie awangardowej
architekturze, we wnętrzarstwie chętnie
promowało eksponowanie zabytkowych,
staropolskich sprzętów. Świetnie tę dominu-
jącą tendencję opisał felietonista Jan Emil
Skiwski w 1937 roku: „Sprężyną tego tonu
jest niepisany dekalog grzeczności szlachec-
kiej, na której straży stoją przede wszystkim
kobiety – i sprzęty. Ciocia solenizantka, ale
i mahoniowa komódka w kącie pokoju, pożół-
kły dagerotyp, sczerniały kontuszowy portre-
cik, zegar z kukułką – wszystkie te vestigia
dawności, rozsiane po mieszkaniu najczęściej
brzydkim [...]”8
. W konserwatywnie zorien-
towanych kręgach ziemiańskich odejście od
takiej estetyki budziło szczere zdziwienie
i niezrozumienie, o czym przekonywała
w 1922 roku Janina z Puttkamerów Żółtow-
ska: „Reakcja przeciwko sarmatyzmowi była
w tym kraju [Wielkopolsce] tak silna, że
prawie rozmyślnie usuwano karabele i pasy
słuckie z domów. Jednym słowem kraj ten
już bardzo dawno wyparł się liryzmu, jaki
nas ukołysał na Kresach nieomal do ostatniej
chwili przed katastrofą wojenną”9
.
Po drugiej wojnie światowej dwór jako sie-
dziba rodzinna znikł z polskiego krajobrazu.
Mimo usilnych, choć niekonsekwentnych
starań władzy ludowej nie był jednak w stanie
zniknąć z tego krajobrazu w sensie symbolicz-
nym. Nie tylko funkcjonował w mentalności
swych dawnych właścicieli, ale także pojawiał
się jako cytat estetyczny w najróżniejszych od-
słonach. Co więcej, przywołana w okresie po-
wojennym dziewiętnastowieczna koncepcja,
jakoby pochodził od wiejskiej chałupy, a zatem
z praźródła kultury narodowej, uzasadniała
adaptowanie jego form nawet do architek-
tury socrealistycznej10
. Dwór funkcjonował
w przeróżnych, skarlałych czy sztucznych, ale
niezmiennie wyrazistych formach. Margi-
nalnie egzystowała instytucja resztówek,
z których wybrane okazy zostały uwiecznione
w filmowych obrazach. Dwór w Radachówce
8
J. E. Skiwski, Szlacheckie mieszczaństwo Warszawy, [w:]
Cz. Miłosz, Wyprawa w dwudziestolecie, Kraków 2000, s. 315.
9
J. z Puttkamerów Żółtowska, Dzienniki. Fragmenty wielko-
polskie 1919-1933, oprac. B. Wysocka, Poznań 2003, s. 136.
10
M. Leśniakowska, dz. cyt.
wystąpił w Pannach z Wilka – na potrzeby filmu
Andrzej Wajda dobudował mu „brakujący”
ganek – oraz w Białym małżeństwie. W Turowej
Woli kręcono Nad Niemnem i Pana Tadeusza. Spo-
re zasługi w odnowieniu dworkowego stylu
zamieszkiwania mają przedstawiciele kultury
i sztuki, którzy albo owe resztówki odkupili,
albo udało im się nabyć obiekty znacjonalizo-
wane. Do takich należą Laskowo-Głuchy Beaty
Tyszkiewicz i Andrzeja Wajdy zakupione
już w latach sześćdziesiątych. W połowie lat
siedemdziesiątych Wojciech Siemion nabył
Petrykozy, rodzina Pendereckich Lusławice,
Wnętrza dworu Nováków w Tarnawie (woj. małopolskie,
pow. olkuski)
fot.z.novÁkfot.z.novÁk
autoportret 2 [31] 2010 | 11
dekadę później prof. Marek Kwiatkowski,
dyrektor Łazienek Królewskich, Suchą,
a malarz Andrzej Novák-Zempliński Tułowice.
Jedynie przypomnieć wypada, że w Stawisku
niezmiennie trwał Jarosław Iwaszkiewicz.
Znamiennym zjawiskiem tych „powrotów”
było podrasowywanie posiadanych lub naby-
wanych siedzib. Właścicielka wielkopolskiej
resztówki w Niemieczkowie także dostawiła
w latach siedemdziesiątych brakujący ganek,
a odbudowujący dwór w Sierakówku na
Mazowszu nie zadowolił się pierwotnym czte-
rospadowym dachem i nakrył dom mansar-
dowym. Jedną z ciekawszych i niewątpliwie
gustownych realizacji jest kształtowana od lat
siedemdziesiątych siedziba rodziny Libickich
pod Poznaniem. Składa się z kilku elementów
rekonstruujących ziemiańskie uniwersum:
domu o charakterze dworu, który powstał
przez dodanie ganku, rodzinnego grobowca na
uruchomionym ponownie staraniem Libic-
kich miejscowym cmentarzu oraz kolatorskiej
ławy w miejscowym kościele.
Modus powrotu do dworkowego zamiesz-
kiwania był przywracany także w pewnym
sensie odgórnie. To przecież najczęściej
w dworach lokowano elitarne domy pracy
twórczej, by wymienić choćby słynne
Obory, należące do Związku Literatów Pol-
skich, pałace Stowarzyszenia Architektów
Polskich i, może szczególnie wielkopańsko
ucharakteryzowane, zamki i pałace Stowa-
rzyszenia Historyków Sztuki – środowiska
gęsto zasilonego przez byłych ziemian. Na
upowszechnienie wyobrażeń o sarmackim,
czy też ziemiańskim wnętrzu największy
wpływ miały jednak bardziej dostępne
przekazy wizualne. Kluczową w tym rolę
odegrała Trylogia Sienkiewicza, a w głównej
mierze jej ekranizacje, oraz literatura in-
nych twórców, choćby Jarosława Iwaszkie-
wicza, Kazimierza Brandysa czy Andrzeja
Stojowskiego. Drugi czynnik to powstające
od lat siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych bardzo liczne dziś placówki zwane
najczęściej muzeami wnętrz zabytkowych,
ziemiańskich czy dworskich, jak chociażby
Ożarów, Tubądzin i wielkopolskie Koszuty.
Mimo oczywistej sprzeczności z doktryną
polityczną również państwowa produkcja
i handel dawały pewną, choć bardzo elitarną,
możliwość urządzenia się dworkowo. Założo-
na w 1949 roku słynna Cepelia, mimo że dziś
jest kojarzona przede wszystkim z promocją
sztuki ludowej, miała pod swą opieką także
przemysł artystyczny, a więc wytwórczość
kopii mebli stylowych; w swej ofercie miała
nawet pasy kontuszowe. Nie można pominąć
także salonów antykwarycznych Desy powsta-
łej w 1950 roku. Jej znaczenie dla omawiane-
go problemu zostało uwiecznione w znanej
i zarazem reprezentatywnej dla niezmien-
nych od stuleci mechanizmów społecznego
awansu scenie z filmu Czterdziestolatek: zakupu
portretu przodka przez rodzinę Karwowskich.
W inteligencko-artystycznym światku groma-
dzenie, także kolekcjonowanie, ziemiańskich
pamiątek było bardzo popularne. Ujawniają
to wydawane dopiero od niedawna publikacje
i wspomnienia (na przykład Janusza Milisz-
kiewicza, Polskie gniazda rodzinne, Warszawa
2003), pokazując, że mimo zniszczeń wiele
z dawnych tradycji i przedmiotów udało się
zachować, a jeszcze więcej po wojnie dokupić.
Działalność Franciszka Starowieyskiego może
być świetną ilustracją tego nurtu. Wreszcie
w 2003 roku zostało zawiązane stowarzyszenie
Domus Polonorum, którego celem jest „[...]
opieka nad zabytkami kultury ziemiańskiej
znajdującymi się w posiadaniu właścicieli pry-
watnych, propagowanie w Polsce i za granicą
dworu szlacheckiego i otaczającego go krajo-
Ganek dworu w Tarnawie
fot.z.novÁk
autoportret 2 [31] 2010 | 12
brazu kulturowego, rozwijanie działalności
służącej zachowaniu dziedzictwa kulturowego
i tożsamości narodowej opartej na tradycji
dworu polskiego”. Za fenomen kolejnego już
w naszych dziejach odrodzenia stylu dwor-
kowego należy uznać działalność Andrzeja
Grzybowskiego, z wykształcenia aktora, bar-
dziej znanego jako rozchwytywany projektant
licznych rezydencji w stylu polskiego dworu
i konsultant ich wyposażenia.
Wgląd w aranżowane najczęściej jeszcze
w drugiej połowie XX wieku mieszkania
przyniosły dopiero czasy po 1989 roku
dzięki przyrastającym od tego momentu
prezentacjom skrywanej wcześniej domo-
wej prywatności. Warto zwrócić uwagę, że
w najważniejszych polskich periodykach po-
święconych wnętrzarstwu: „Dom i Wnętrze”
(od 1992), „Weranda” (od 2001), w mniejszym
stopniu „Elle Decoration” (od 2000), przyjął
się od początku ich istnienia schemat nume-
ru, w którym niezbędnym elementem jest
zilustrowanie przynajmniej jednego dworu
(dawnego lub współczesnego) lub wnętrz
przywodzących na myśl wnętrza dwor-
kowe. Z braku dostatecznej liczby takich
przykładów, niektóre z realizacji pojawiają
się po kilka razy, jak Tułowice. Prezentacji
wnętrz towarzyszy zazwyczaj wymowny
komentarz właścicieli, którzy najchętniej
powołują się na tradycje rodzinne: „Opo-
wiadając o domu, Tomek nie mówi o pracy,
ale o sercu, które włożył w budowę. Stwo-
rzył gniazdo rodzinne ze starymi meblami,
pięknymi przedmiotami i obrazami przod-
ków. A pochodzi z zacnego rodu, którego
drzewo genealogiczne sięga XIV wieku. Jego
wielki przodek, generał Henryk Dembiński,
kierował powstaniem węgierskim i do dziś
jest bohaterem nad Dunajem”11
. Obecność
dworu we współczesnej polskiej ikonosferze
jest jeszcze bardziej znacząca, gdy weźmie-
my pod uwagę jego miejsce w produkcji
telewizyjnej. Koronnym przykładem jest
tu jedna z najstarszych polskich telenowel,
Złotopolscy, której akcja rozgrywa się wokół
rodzinnego dworu w Złotopolicach, a jego
figura nie ma tu jedynie wymowy estetycz-
nej, ale także moralną i zawiera w sobie
rekonstrukcję wszystkich, bardzo patriar-
chalnych zależności wsi od dworu. Podob-
ną rolę w Klanie odgrywa stylowa siedziba
Lubiczów na Sadybie. W swojskim, choć już
zdecydowanie gminnym Ranczu także nie
mogło zabraknąć dworu, którego właściciel-
ka niechybnie odgrywa w tym środowisku
rolę „oświeconej pani”.
11
Życie z pięknym widokiem, „Weranda” 2006, nr 5.
Nie ma chyba wątpliwości, że styl dworu
to jedyny styl kultury polskiego domu,
jaki ukształtował się w pełni, bez pęknięć,
albowiem zrealizował się nie tylko w za-
kresie architektury, ale także wystroju oraz
obyczajowości wiedzionego tam życia. Nie
były dla niego konkurencją ani powszechne
europejskie neostyle, z których przejmowano
elementy domowego wyposażenia, nie był
nią epizod stylu zakopiańskiego, nie był nią
nawet narodowo modelowany modernizm.
Nie są nią przywoływane w ostatnich latach
inne wnętrzarskie tradycje, jak chociażby art
déco, które przynajmniej statystycznie nie są
w stanie przesłonić jego popularności. Ople-
ciony narodowymi konotacjami, a zarazem
uwikłany w mechanizm społecznej promocji,
prestiżu, nieobcy, swojski, odradzający się po
wszystkich katastrofach, jest na tyle złożony,
a zarazem tak bezpieczny, że będzie w każ-
dych czasach odpowiadał zapotrzebowaniu
pewnej grupy społeczeństwa. Chyba jednak
jesteśmy skazani na dwór.
Przykład pseudodworkowego budownictwa pod
Krakowem
fot.z.novÁk
autoportret 2 [31] 2010 | 13

Recomendados

Sylwetka postaci - Antoni Wiktoria Bogumil i Walery por
Sylwetka postaci - Antoni Wiktoria Bogumil i WalerySylwetka postaci - Antoni Wiktoria Bogumil i Walery
Sylwetka postaci - Antoni Wiktoria Bogumil i WaleryJakub Rembiewski
417 vistas4 diapositivas
Wizerunek i rola Bydgoszczy w powieści "Obóz wszystkich świętych" T. Nowakows... por
Wizerunek i rola Bydgoszczy w powieści "Obóz wszystkich świętych" T. Nowakows...Wizerunek i rola Bydgoszczy w powieści "Obóz wszystkich świętych" T. Nowakows...
Wizerunek i rola Bydgoszczy w powieści "Obóz wszystkich świętych" T. Nowakows...Damian Skawiński
32 vistas36 diapositivas
13. beata śniecikowska futuryzje - folkloryzje, czyli awangardyści na wsi por
13. beata śniecikowska  futuryzje - folkloryzje, czyli awangardyści na wsi13. beata śniecikowska  futuryzje - folkloryzje, czyli awangardyści na wsi
13. beata śniecikowska futuryzje - folkloryzje, czyli awangardyści na wsiMałopolski Instytut Kultury
4.6K vistas5 diapositivas
14. ruchomy widnokrąg. z jerzym jarzębskim rozmawia aleksandra wojda por
14. ruchomy widnokrąg. z jerzym jarzębskim rozmawia aleksandra wojda14. ruchomy widnokrąg. z jerzym jarzębskim rozmawia aleksandra wojda
14. ruchomy widnokrąg. z jerzym jarzębskim rozmawia aleksandra wojdaMałopolski Instytut Kultury
5K vistas7 diapositivas
4. vladimir czumalo cisza czeskiej wsi por
4. vladimir czumalo  cisza czeskiej wsi4. vladimir czumalo  cisza czeskiej wsi
4. vladimir czumalo cisza czeskiej wsiMałopolski Instytut Kultury
1.2K vistas8 diapositivas
Modrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebook por
Modrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebookModrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebook
Modrzejewska. Życie w odsłonach - Józef Szczublewski - ebooke-booksweb.pl
604 vistas22 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Henryk sienkiewicz i jego twórczość por
Henryk sienkiewicz i jego twórczośćHenryk sienkiewicz i jego twórczość
Henryk sienkiewicz i jego twórczośćfifo001
4.4K vistas10 diapositivas
András Hadik „Węgierskiego języka form nie było, ale będzie” por
András Hadik „Węgierskiego języka form nie było, ale będzie”András Hadik „Węgierskiego języka form nie było, ale będzie”
András Hadik „Węgierskiego języka form nie było, ale będzie”Małopolski Instytut Kultury
1.1K vistas10 diapositivas
Rock gotycki od strony językoznawczej por
Rock gotycki od strony językoznawczejRock gotycki od strony językoznawczej
Rock gotycki od strony językoznawczejNatalia Julia Nowak
178 vistas17 diapositivas
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik por
Polscy Nobliści - ZSZ KurzętnikPolscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnikzszkurzetnik
8.8K vistas41 diapositivas
Przejawy popularności "Quo Vadis por
Przejawy popularności "Quo VadisPrzejawy popularności "Quo Vadis
Przejawy popularności "Quo VadisNierzwicka
2.8K vistas20 diapositivas
Nobel por
NobelNobel
NobelKatarzyna Mikołajczak
1.8K vistas75 diapositivas

La actualidad más candente(19)

Henryk sienkiewicz i jego twórczość por fifo001
Henryk sienkiewicz i jego twórczośćHenryk sienkiewicz i jego twórczość
Henryk sienkiewicz i jego twórczość
fifo0014.4K vistas
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik por zszkurzetnik
Polscy Nobliści - ZSZ KurzętnikPolscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
Polscy Nobliści - ZSZ Kurzętnik
zszkurzetnik8.8K vistas
Przejawy popularności "Quo Vadis por Nierzwicka
Przejawy popularności "Quo VadisPrzejawy popularności "Quo Vadis
Przejawy popularności "Quo Vadis
Nierzwicka2.8K vistas
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (... por Małopolski Instytut Kultury
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
„Miejsce i architektura” – Stary Teatr – Konserwatorium Muzyczne w Krakowie (...
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook por e-booksweb.pl
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebookSienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook
Sienkiewicz. Żywot pisarza - Józef Szczublewski - ebook
e-booksweb.pl576 vistas
Stanisław Wyspiański jako postać renesansowa por janek
Stanisław Wyspiański jako postać renesansowaStanisław Wyspiański jako postać renesansowa
Stanisław Wyspiański jako postać renesansowa
janek2.4K vistas
Renesans kultura por junki322
Renesans kulturaRenesans kultura
Renesans kultura
junki322710 vistas
Krakowska bohema artystyczna por janek
Krakowska bohema artystycznaKrakowska bohema artystyczna
Krakowska bohema artystyczna
janek6K vistas
Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Bialorusi w XIX wieku por Piotr Cypla
Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Bialorusi w XIX wiekuDeklasacja drobnej szlachty na Litwie i Bialorusi w XIX wieku
Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Bialorusi w XIX wieku
Piotr Cypla2.2K vistas
Ród TALKO-HRYNCEWICZ por Piotr Cypla
Ród TALKO-HRYNCEWICZRód TALKO-HRYNCEWICZ
Ród TALKO-HRYNCEWICZ
Piotr Cypla2.8K vistas
Stanisław Wyspiański - osobowość renesansowa por janek
Stanisław Wyspiański - osobowość renesansowaStanisław Wyspiański - osobowość renesansowa
Stanisław Wyspiański - osobowość renesansowa
janek3.5K vistas

Similar a Piotr Korduba, Skazani na dwór

MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik) por
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)
MUZEUM „RYDLÓWKA” W KRAKOWIE (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
3.2K vistas8 diapositivas
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... por
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...Małopolski Instytut Kultury
5.5K vistas16 diapositivas
Prezentacja efektu projektu por
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektumikenrjow
909 vistas40 diapositivas
Prezentacja efektu projektu por
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektumikenrjow
1K vistas40 diapositivas
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik) por
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)
MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
1.1K vistas8 diapositivas
Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz... por
Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz...Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz...
Jakub Puchalski, "Na krakowskim rynku". Anna Budzałek, "Sukiennice", Przestrz...Małopolski Instytut Kultury
955 vistas6 diapositivas

Similar a Piotr Korduba, Skazani na dwór(20)

PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą... por Małopolski Instytut Kultury
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
PAŁAC POTOCKICH W KRAKOWIE cz. 1 "Z dreszczykiem", cz. 2 "Ptaszarnia karła Wą...
Prezentacja efektu projektu por mikenrjow
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektu
mikenrjow909 vistas
Prezentacja efektu projektu por mikenrjow
Prezentacja efektu projektuPrezentacja efektu projektu
Prezentacja efektu projektu
mikenrjow1K vistas
Ulica por Agata
UlicaUlica
Ulica
Agata807 vistas
Historia ksiazki por Adam Idller
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
Adam Idller509 vistas
Historia ksiazki por Davideczeq
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
Davideczeq596 vistas
Historia ksiazki por seball
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
seball9.5K vistas
O Podniesieniu Rzeczy Zdegradowanej por teatrnn.pl
O Podniesieniu Rzeczy ZdegradowanejO Podniesieniu Rzeczy Zdegradowanej
O Podniesieniu Rzeczy Zdegradowanej
teatrnn.pl211 vistas
Słynni Niemcy w Gdańsku: Anton Mueller por ZSO6Gdansk
Słynni Niemcy w Gdańsku: Anton MuellerSłynni Niemcy w Gdańsku: Anton Mueller
Słynni Niemcy w Gdańsku: Anton Mueller
ZSO6Gdansk923 vistas
Historia ksiazki por bozbar
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
bozbar633 vistas
Historia ksiazki por bozbar
Historia ksiazkiHistoria ksiazki
Historia ksiazki
bozbar714 vistas

Más de Małopolski Instytut Kultury

Oficyna Raczków- przewodnik.pdf por
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfOficyna Raczków- przewodnik.pdf
Oficyna Raczków- przewodnik.pdfMałopolski Instytut Kultury
44 vistas2 diapositivas
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa) por
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)
PAŁAC THETSCHLÓW W JASZCZUROWEJ - „Powidoki” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
1.9K vistas13 diapositivas
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa) por
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)
PARK IM. DRA H. JORDANA W KRAKOWIE - „Ogród zabaw ruchowych” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
2.3K vistas16 diapositivas
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa) por
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)
KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA KRAKOWA - „Oszczędność i dobrobyt” (wystawa)Małopolski Instytut Kultury
511 vistas4 diapositivas
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)Małopolski Instytut Kultury
2.6K vistas68 diapositivas
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka) por
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)
KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PIJARÓW W KRAKOWIE (pocztówka)Małopolski Instytut Kultury
854 vistas2 diapositivas

Más de Małopolski Instytut Kultury(20)

FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik) por Małopolski Instytut Kultury
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
FABRYKA LOKOMOTYW „FABLOK” W CHRZANOWIE - „Szlakiem Fabloku” (przewodnik)
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa... por Małopolski Instytut Kultury
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. ANTONIEGO KENARA W ZAKOPANEM - "Szkoła pełna pa...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy... por Małopolski Instytut Kultury
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
DWÓR I.J. PADEREWSKIEGO W KĄŚNEJ DOLNEJ "Paderewski - geniusz i charyzma" (wy...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen... por Małopolski Instytut Kultury
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
MUZEUM PRZYRODNICZE ISEZ PAN W KRAKOWIE "Nosorożec i zwłoki w łaźni" (prezen...
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa) por Małopolski Instytut Kultury
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W NIEDZICY "Kościół u stóp zamku" (wystawa)

Piotr Korduba, Skazani na dwór

 • 2. Peczara, sypialnia Konstantego Potockiego, ok. 1914 r. fot.zbioryinstytutusztukipan,za:r.aftanazy,dziejerezydencjinadawnychkresachrzeczypo- spolitej,wrocław1991-1997,t.2,s.20 C zasy tak zwanego głębokiego PRL-u. W archaicznej komedii Stanisława Barei Małżeństwo z rozsądku (1966) główny bohater, ubogi malarz artysta grany przez Daniela Olbrychskiego, komunikuje, że gdyby wygrał na loterii, to kupiłby sobie dworek modrzewiowy „jak ja- kaś gwiazda”. Akcja filmu zmierza poniekąd do tego celu, a mianowicie nabycia przez do- robkiewiczowskich Burczyków (jego teściów) podupadłej arystokratycznej willi o wnę- trzach wymodelowanych na dworkowe. Mija ponad czterdzieści lat, a „Wprost” w raporcie o mieszkaniach polskich gwiazd estrady i filmu jednoznacznie wskazuje, że najle- piej czują się one w sarmacko-ziemiańskim otoczeniu, urządzając nawet czterdziestokil- kumetrowe mieszkania w blokach niczym dwory1 . Już na bieżąco możemy się przyglą- dać obecnym prominentom politycznej sceny, z Radosławem Sikorskim i Bronisławem Komorowskim na czele, prezentującymi się na tle zamieszkiwanego przez siebie dworu oraz wypełnionego pamiątkami z utraconej rodowej siedziby mieszkania. Hierarchizujący i organizujący nasz krajo- braz od połowy XVII wieku rozłożysty dwór2 zdążył na trwałe zadomowić się w świadomo- ści nawet najmniej uważnych jako klasyczny, optymalny i zarazem prestiżowy modus za- mieszkiwania. Wspomógł go w tym tworzony stuleciami pojęciowy aparat, który prze- kształcił dom w absolut. Dwór to styl życia, 1 I. Nyc, Ł. Radwan, Salon warowny, „Wprost” 2007, nr 45. 2 M. Leśniakowska, „Polski dwór”: wzorce architektoniczne, mit, symbol, Warszawa 1996. to miejsce w świecie, niegdyś jeszcze zadania i przywileje wobec tego świata. A wszystko to oprawione w łatwo uchwytną, rozpozna- walną i osiągalną jakość estetyczną. Bo to przede wszystkim w warstwie estetycznej dwór „dzieje się” obecnie. Architektoniczny i wnętrzarski kostium dworu jest w tej grze z pewnością najbardziej wyrazisty, a jego przywdzianie najprostsze i najpowszechniej- sze. Od momentu ustrojowej transformacji z nową siłą powróciły dawne, nigdy zresztą do końca nie uśpione szlachecko-ziemiańskie snobizmy, a kolumnowy dworek odżył jako ich schronienie. Dlaczego ten topos jest tak silny? Czy można było kiedykolwiek od niego odejść? Czy powstała jakakolwiek wyrazista estetycznie alternatywa polskiego domu? „Ilekroć z Prus powracam, chcąc zmyć się z niemczyzny, / Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny; / Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny!” – mówił w Panu Tadeuszu Dobrzyński zwany Prusakiem. Bo dwór od czasów rozbiorowych to już nie tylko dostosowany do klimatu i możliwości rodzin- ny dom, ale sprawa narodowa. Najwcześniej w takiej formule pojawia się chyba u Jędrzeja Kitowicza w jego słynnym Opisie obyczajów za panowania Augusta III (drukowanym we frag- mentach w pierwszej połowie XIX wieku). W owym czasie rozpoczął się proces mito- twórczy dworu, który wiódł do jego sakraliza- cji i uczynił zeń zjawisko ahistoryczne. Wraz z mitem dworu upowszechnił się polski mo- del prywatności doby romantyzmu i właśnie w nim ulokowano „ojczyznę prywatną”. Była ona przeciwwagą dla zagarniętej przez zaborcę przestrzeni publicznej. Stała się „świątynią ojczyzny wygnanej z ulic i pla- ców. Tam przechowuje się narodowe pamiąt- ki, barski ryngraf, szablę spod Racławic, cza- ko podchorążych, kajdany sybiraków”3 . Dom stawał się zatem arką przymierza między dawnymi i nowymi laty i to zarówno w mi- kroskali rodziny, jak i makroskali państwa, o czym najdobitniej zaświadczały portrety familiantów, władców, bohaterów, dokumen- ty i broń – pamiątki ich wspólnych przeżyć. Rodową siedzibę postrzegano jako „świąty- nię, kędy bóstwo mieszka”, i sanktuarium reliktów przeszłości. Dwór stał się miejscem formowania i przekazywania narodowej tożsamości, przyjął funkcje wychowawcze, 3 J. Prokop, Dom polski, [w] Dom we współczesnej Polsce, red. P. Łukaszewicz, A. Siciński, Wrocław 1992.
 • 3. archiwalne, biblioteczne i muzealne, a więc takie, które w niepodległych państwach są przynależne instytucjom publicznym. „Wyco- fanie się” w dwór gwarantowało zachowanie nie tylko ciągłości tradycji narodowej, ale także pewnego kodeksu zachowań, etosu szlacheckiego. „Szlachta polska nie w mia- stach, jak zagraniczna, lecz rozrzucona po kraju, w zamkach i dworach na wsiach mieszka. Każdy szlachcic polski tam osiadł, jak mu się gdzie pagórek, zrzódło lub uśmie- chająca dolina podobała. W samotności tej nieskażone utrzymują się obyczaje, dalecy od wszelkiego zepsucia, na jakie w ludnych miastach ustawicznie patrzymy, prowadzą życie niepodległe i spokojne, wolne od nie- nawiści i zazdrości, prawdziwie patryarchal- ne, i to jest jedna z największych przyczyn utrzymania się tak długiego przy cnotach dziedzicznych dawnych Polaków”4 – pisano w pierwszej połowie XIX wieku. Ugrunto- waniem tych wyobrażeń zajęła się zatem literatura na długo przed Sienkiewiczem. Takie przekonania cementowały obraz domu zadbanego, ale nie modernizowanego, nie- podobnego ani pałacowi, ani mieszczańskie- mu wnętrzu. Był to świat przeciwstawiany 4 Ł. Gołębiowski, Domy i dwory, Warszawa 1830. s. 1-2. nowinkom cywilizacyjnym, a co za tym idzie – miastu zepsutemu najpierw przez zaborcę, a później przez nowoczesność. Tym samym słabo u nas wykształcona i stojąca zawsze w cieniu szlacheckiej kultura mieszczańska nie była w stanie wypromować własnego, odrębnego stylu zamieszkiwania. Tradycyjne mieszkania uchodziły od początku XX wieku wśród inteligencji, najczęściej szlacheckiego przecież pochodzenia, za rozsadniki kiczu, niewygody, zacofania i standaryzacji: „Jako dowód wystarczy typowy schemat przecięt- nego warszawskiego mieszkania, powstały w owym czasie, powtarzający się nieskoń- czoną ilość razy niezależnie od dzielnicy, kierunku stron świata, przeznaczenia ulicy i piętra. Są to czasy, gdy «komplet» królu- je. Jeden w stołowym pokoju: «myśliwski» lub «gdański», drugi w salonie: «ludwiki», trzeci w sypialnym – czeczota. Jeden tylko pokój był inny w całem mieszkaniu – pokój babuni”5 – komentowano w 1935 roku. Julian Tuwim dodawał do tego „Straszne mieszka- nia. W strasznych mieszkaniach / strasznie mieszkają straszni mieszczanie” (1933). 5 J. Hryniewiecki, O nowe krzesło, „Arkady”, listopad 1935, s. 383. Nie da się jednak ukryć, że równocześnie pro- wadzono batalię o nowe mieszkania i nowe me- ble, która zaowocowała spółdzielczym ruchem wznoszenia nowoczesnych mieszkań, a także nielicznymi, głównie stołecznymi, realizacjami eleganckich „apartamentowców”. Mieszkań niewielkich, jasnych, dobrze doświetlonych, urządzonych minimalną liczbą sprzętów, nierzadko wykonanych z metalowych rurek. Z nowymi mieszkaniami byli kojarzeni nowi mieszczanie (lewicująca inteligencja, ówczesna bohema, środowisko artystyczne). Mieszkania bohaterek międzywojennych filmów (choćby film Papa się żeni z Mirą Zimińską, 1936) niewiele się różniły od prawdziwych mieszkań wcielają- cych się w nie aktorek (choćby Jadwigi Smosar- skiej, której dom reprodukowały wnętrzarskie periodyki). Wreszcie obraz takiego nowo- czesnego, funkcjonalistycznego mieszkania należącego do rodziny Młodziaków naszkicował w Ferdydurke (1937/1938) Witold Gombrowicz6 . Przekonanie, że nowoczesne czy wręcz awan- gardowe mieszkania i wnętrza dominowały w polskim, przynajmniej miejskim, krajobra- zie, można sobie wyrobić także na podstawie badań nad polską sztuką dekoracyjną XX wieku. Dowodzą one bowiem, że od początku tego stulecia mieliśmy do czynienia z ak- tywnymi prądami odnowy, prowadzącymi ostatecznie do powstania wnętrz moderni- stycznych7 . W istocie taki obraz może się po- 6 M. Leśniakowska, Jak widzieć architekturę, kiedy się ją czyta (u Gombrowicza i innych modernistów), „Teksty Drugie” 2005, nr 3. 7 I. Huml, Polska sztuka dekoracyjna XX wieku, Warszawa 1978. Wnętrze dworu w Tułowicach (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski) i jego gospodarze fot.h.długosz,za:s.ledóchowski,nadziejastaregodomu,„domiwnętrze”1995,nr4
 • 4. jawić, jeśli bierzemy pod uwagę działalność najbardziej wziętych artystów tego czasu oraz ekspozycje najważniejszych wystaw: obu paryskich (1925, 1937) i nowojorskiej (1939). Sprzyjające awangardzie czasopisma, takie jak „Dom. Osiedle. Mieszkanie” czy „Archi- tektura i Budownictwo”, promowały moder- nistyczne, funkcjonalne i minimalistyczne wystroje wnętrz. To jednak zaledwie herme- tyczny wierzchołek góry, dostępny i docenia- ny przez niewielu przedstawicieli nielicznej w rzeczy samej elity (w dodatku dysponują- cych odpowiednimi pieniędzmi). Projektanci (jak Lech Niemojewski) wespół z krytykami, którzy ich kreacje pozytywnie oceniali, byli świadomi, że najpowszechniejszą cechą polskiego wnętrzarstwa jest orientowany nie- zmiennie narodowo antykwaryzm, wynikają- cy z ponad stu lat zniewolenia. W większości dworów nadal trwały neosarmackie dziewięt- nastowieczne wystroje, podobnie urządzała się inteligencja ziemiańskiego pochodzenia, a także ludzie do obu warstw aspirujący. Ekskluzywne czasopismo „Arkady”, sprzy- jające raczej umiarkowanie awangardowej architekturze, we wnętrzarstwie chętnie promowało eksponowanie zabytkowych, staropolskich sprzętów. Świetnie tę dominu- jącą tendencję opisał felietonista Jan Emil Skiwski w 1937 roku: „Sprężyną tego tonu jest niepisany dekalog grzeczności szlachec- kiej, na której straży stoją przede wszystkim kobiety – i sprzęty. Ciocia solenizantka, ale i mahoniowa komódka w kącie pokoju, pożół- kły dagerotyp, sczerniały kontuszowy portre- cik, zegar z kukułką – wszystkie te vestigia dawności, rozsiane po mieszkaniu najczęściej brzydkim [...]”8 . W konserwatywnie zorien- towanych kręgach ziemiańskich odejście od takiej estetyki budziło szczere zdziwienie i niezrozumienie, o czym przekonywała w 1922 roku Janina z Puttkamerów Żółtow- ska: „Reakcja przeciwko sarmatyzmowi była w tym kraju [Wielkopolsce] tak silna, że prawie rozmyślnie usuwano karabele i pasy słuckie z domów. Jednym słowem kraj ten już bardzo dawno wyparł się liryzmu, jaki nas ukołysał na Kresach nieomal do ostatniej chwili przed katastrofą wojenną”9 . Po drugiej wojnie światowej dwór jako sie- dziba rodzinna znikł z polskiego krajobrazu. Mimo usilnych, choć niekonsekwentnych starań władzy ludowej nie był jednak w stanie zniknąć z tego krajobrazu w sensie symbolicz- nym. Nie tylko funkcjonował w mentalności swych dawnych właścicieli, ale także pojawiał się jako cytat estetyczny w najróżniejszych od- słonach. Co więcej, przywołana w okresie po- wojennym dziewiętnastowieczna koncepcja, jakoby pochodził od wiejskiej chałupy, a zatem z praźródła kultury narodowej, uzasadniała adaptowanie jego form nawet do architek- tury socrealistycznej10 . Dwór funkcjonował w przeróżnych, skarlałych czy sztucznych, ale niezmiennie wyrazistych formach. Margi- nalnie egzystowała instytucja resztówek, z których wybrane okazy zostały uwiecznione w filmowych obrazach. Dwór w Radachówce 8 J. E. Skiwski, Szlacheckie mieszczaństwo Warszawy, [w:] Cz. Miłosz, Wyprawa w dwudziestolecie, Kraków 2000, s. 315. 9 J. z Puttkamerów Żółtowska, Dzienniki. Fragmenty wielko- polskie 1919-1933, oprac. B. Wysocka, Poznań 2003, s. 136. 10 M. Leśniakowska, dz. cyt. wystąpił w Pannach z Wilka – na potrzeby filmu Andrzej Wajda dobudował mu „brakujący” ganek – oraz w Białym małżeństwie. W Turowej Woli kręcono Nad Niemnem i Pana Tadeusza. Spo- re zasługi w odnowieniu dworkowego stylu zamieszkiwania mają przedstawiciele kultury i sztuki, którzy albo owe resztówki odkupili, albo udało im się nabyć obiekty znacjonalizo- wane. Do takich należą Laskowo-Głuchy Beaty Tyszkiewicz i Andrzeja Wajdy zakupione już w latach sześćdziesiątych. W połowie lat siedemdziesiątych Wojciech Siemion nabył Petrykozy, rodzina Pendereckich Lusławice, Wnętrza dworu Nováków w Tarnawie (woj. małopolskie, pow. olkuski) fot.z.novÁkfot.z.novÁk autoportret 2 [31] 2010 | 11
 • 5. dekadę później prof. Marek Kwiatkowski, dyrektor Łazienek Królewskich, Suchą, a malarz Andrzej Novák-Zempliński Tułowice. Jedynie przypomnieć wypada, że w Stawisku niezmiennie trwał Jarosław Iwaszkiewicz. Znamiennym zjawiskiem tych „powrotów” było podrasowywanie posiadanych lub naby- wanych siedzib. Właścicielka wielkopolskiej resztówki w Niemieczkowie także dostawiła w latach siedemdziesiątych brakujący ganek, a odbudowujący dwór w Sierakówku na Mazowszu nie zadowolił się pierwotnym czte- rospadowym dachem i nakrył dom mansar- dowym. Jedną z ciekawszych i niewątpliwie gustownych realizacji jest kształtowana od lat siedemdziesiątych siedziba rodziny Libickich pod Poznaniem. Składa się z kilku elementów rekonstruujących ziemiańskie uniwersum: domu o charakterze dworu, który powstał przez dodanie ganku, rodzinnego grobowca na uruchomionym ponownie staraniem Libic- kich miejscowym cmentarzu oraz kolatorskiej ławy w miejscowym kościele. Modus powrotu do dworkowego zamiesz- kiwania był przywracany także w pewnym sensie odgórnie. To przecież najczęściej w dworach lokowano elitarne domy pracy twórczej, by wymienić choćby słynne Obory, należące do Związku Literatów Pol- skich, pałace Stowarzyszenia Architektów Polskich i, może szczególnie wielkopańsko ucharakteryzowane, zamki i pałace Stowa- rzyszenia Historyków Sztuki – środowiska gęsto zasilonego przez byłych ziemian. Na upowszechnienie wyobrażeń o sarmackim, czy też ziemiańskim wnętrzu największy wpływ miały jednak bardziej dostępne przekazy wizualne. Kluczową w tym rolę odegrała Trylogia Sienkiewicza, a w głównej mierze jej ekranizacje, oraz literatura in- nych twórców, choćby Jarosława Iwaszkie- wicza, Kazimierza Brandysa czy Andrzeja Stojowskiego. Drugi czynnik to powstające od lat siedemdziesiątych i osiemdziesią- tych bardzo liczne dziś placówki zwane najczęściej muzeami wnętrz zabytkowych, ziemiańskich czy dworskich, jak chociażby Ożarów, Tubądzin i wielkopolskie Koszuty. Mimo oczywistej sprzeczności z doktryną polityczną również państwowa produkcja i handel dawały pewną, choć bardzo elitarną, możliwość urządzenia się dworkowo. Założo- na w 1949 roku słynna Cepelia, mimo że dziś jest kojarzona przede wszystkim z promocją sztuki ludowej, miała pod swą opieką także przemysł artystyczny, a więc wytwórczość kopii mebli stylowych; w swej ofercie miała nawet pasy kontuszowe. Nie można pominąć także salonów antykwarycznych Desy powsta- łej w 1950 roku. Jej znaczenie dla omawiane- go problemu zostało uwiecznione w znanej i zarazem reprezentatywnej dla niezmien- nych od stuleci mechanizmów społecznego awansu scenie z filmu Czterdziestolatek: zakupu portretu przodka przez rodzinę Karwowskich. W inteligencko-artystycznym światku groma- dzenie, także kolekcjonowanie, ziemiańskich pamiątek było bardzo popularne. Ujawniają to wydawane dopiero od niedawna publikacje i wspomnienia (na przykład Janusza Milisz- kiewicza, Polskie gniazda rodzinne, Warszawa 2003), pokazując, że mimo zniszczeń wiele z dawnych tradycji i przedmiotów udało się zachować, a jeszcze więcej po wojnie dokupić. Działalność Franciszka Starowieyskiego może być świetną ilustracją tego nurtu. Wreszcie w 2003 roku zostało zawiązane stowarzyszenie Domus Polonorum, którego celem jest „[...] opieka nad zabytkami kultury ziemiańskiej znajdującymi się w posiadaniu właścicieli pry- watnych, propagowanie w Polsce i za granicą dworu szlacheckiego i otaczającego go krajo- Ganek dworu w Tarnawie fot.z.novÁk autoportret 2 [31] 2010 | 12
 • 6. brazu kulturowego, rozwijanie działalności służącej zachowaniu dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej opartej na tradycji dworu polskiego”. Za fenomen kolejnego już w naszych dziejach odrodzenia stylu dwor- kowego należy uznać działalność Andrzeja Grzybowskiego, z wykształcenia aktora, bar- dziej znanego jako rozchwytywany projektant licznych rezydencji w stylu polskiego dworu i konsultant ich wyposażenia. Wgląd w aranżowane najczęściej jeszcze w drugiej połowie XX wieku mieszkania przyniosły dopiero czasy po 1989 roku dzięki przyrastającym od tego momentu prezentacjom skrywanej wcześniej domo- wej prywatności. Warto zwrócić uwagę, że w najważniejszych polskich periodykach po- święconych wnętrzarstwu: „Dom i Wnętrze” (od 1992), „Weranda” (od 2001), w mniejszym stopniu „Elle Decoration” (od 2000), przyjął się od początku ich istnienia schemat nume- ru, w którym niezbędnym elementem jest zilustrowanie przynajmniej jednego dworu (dawnego lub współczesnego) lub wnętrz przywodzących na myśl wnętrza dwor- kowe. Z braku dostatecznej liczby takich przykładów, niektóre z realizacji pojawiają się po kilka razy, jak Tułowice. Prezentacji wnętrz towarzyszy zazwyczaj wymowny komentarz właścicieli, którzy najchętniej powołują się na tradycje rodzinne: „Opo- wiadając o domu, Tomek nie mówi o pracy, ale o sercu, które włożył w budowę. Stwo- rzył gniazdo rodzinne ze starymi meblami, pięknymi przedmiotami i obrazami przod- ków. A pochodzi z zacnego rodu, którego drzewo genealogiczne sięga XIV wieku. Jego wielki przodek, generał Henryk Dembiński, kierował powstaniem węgierskim i do dziś jest bohaterem nad Dunajem”11 . Obecność dworu we współczesnej polskiej ikonosferze jest jeszcze bardziej znacząca, gdy weźmie- my pod uwagę jego miejsce w produkcji telewizyjnej. Koronnym przykładem jest tu jedna z najstarszych polskich telenowel, Złotopolscy, której akcja rozgrywa się wokół rodzinnego dworu w Złotopolicach, a jego figura nie ma tu jedynie wymowy estetycz- nej, ale także moralną i zawiera w sobie rekonstrukcję wszystkich, bardzo patriar- chalnych zależności wsi od dworu. Podob- ną rolę w Klanie odgrywa stylowa siedziba Lubiczów na Sadybie. W swojskim, choć już zdecydowanie gminnym Ranczu także nie mogło zabraknąć dworu, którego właściciel- ka niechybnie odgrywa w tym środowisku rolę „oświeconej pani”. 11 Życie z pięknym widokiem, „Weranda” 2006, nr 5. Nie ma chyba wątpliwości, że styl dworu to jedyny styl kultury polskiego domu, jaki ukształtował się w pełni, bez pęknięć, albowiem zrealizował się nie tylko w za- kresie architektury, ale także wystroju oraz obyczajowości wiedzionego tam życia. Nie były dla niego konkurencją ani powszechne europejskie neostyle, z których przejmowano elementy domowego wyposażenia, nie był nią epizod stylu zakopiańskiego, nie był nią nawet narodowo modelowany modernizm. Nie są nią przywoływane w ostatnich latach inne wnętrzarskie tradycje, jak chociażby art déco, które przynajmniej statystycznie nie są w stanie przesłonić jego popularności. Ople- ciony narodowymi konotacjami, a zarazem uwikłany w mechanizm społecznej promocji, prestiżu, nieobcy, swojski, odradzający się po wszystkich katastrofach, jest na tyle złożony, a zarazem tak bezpieczny, że będzie w każ- dych czasach odpowiadał zapotrzebowaniu pewnej grupy społeczeństwa. Chyba jednak jesteśmy skazani na dwór. Przykład pseudodworkowego budownictwa pod Krakowem fot.z.novÁk autoportret 2 [31] 2010 | 13