Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Som 01-02 wordview 4 - re-creation

Wordview 4 - Re-creation

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Som 01-02 wordview 4 - re-creation

 1. 1. SOM 01 Foundations of Our Faith SOM 01-02 Worldview 2 This class will examine the basic foundational beliefs of the evangelical Christian church, with a focus on Redemption, Church, Calling, & Re- creation.
 2. 2. Evang. Worldview: Re-Creation 12. THE LAST THINGS: We believe in the personal & visible return of the Lord Jesus Christ to earth & the establishment of His kingdom. We believe in the resurrection of the body, the final judgment, the eternal felicity of the righteous, & the endless sufferings of the wicked. Scripture: Mt 24:30; 26:64; Re 22:7; Php 3:20-21; Re 20:11-15; Jo 14:1-3; Mt 21:41,46; Re 20:10; 21:8
 3. 3. Revelation 11:15 "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Messiah, & he will rule as king forever & ever." “Ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na kay Cristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman!”
 4. 4. The Church's Goal: • Eschatology provides a worldview framework for the church’s mission in the contemporary age. • The crucial significance of the worldview may be defined by two corollaries: – To reorder the internal life of the community in ways faithful to YHWH. – To invite the world outside the community to reorder its life with reference to YHWH.
 5. 5. FROM CREATION TO THE NEW CREATION
 6. 6. The Second Coming is the Church’s blessed hope. Judgment after life is critical to objective morality. Humankind will be judged. Satan and evil will be judged. Judgment will usher in a new creation.
 7. 7. Hebreo 1:1-2 Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay.
 8. 8. Gawa 11:19-24 Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban. May nakarating sa Fenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Saanman sila makarating, ipinapangaral nila ang salita, ngunit sa mga Judio lamang. Subalit may kasama silang ilang mga taga-Cyprus at mga taga-Cirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Griego tungkol sa Panginoong Jesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon, at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Jesus.
 9. 9. Gawa 11:19-24 Nang mabalitaan ito ng iglesya sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon nang buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos. At marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon.
 10. 10. Hebreo 11:39-40 At dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Bagama't sila'y pinarangalan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nila natanggap ang ipinangako, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin, upang sila'y hindi maging ganap malibang kasama tayo.
 11. 11. Efeso 1:19-23 … at kung ano ang di-masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Cristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Cristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Cristo ang lahat ng bagay, at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesya. Ang iglesya ang katawan at kapuspusan ni Cristo, na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay.
 12. 12. Efeso 2:19-22 Samakatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Cristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay- ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.
 13. 13. Mateo 25:31-46 "Pagdating ng Anak ng Tao bilang Hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukud-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa, at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, 'Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama! Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom; ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan.’
 14. 14. Mateo 25:31-46 "Sasagot ang mga matuwid, 'Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?’ "Sasabihin ng Hari, 'Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan.'
 15. 15. Mateo 25:31-46 "Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, 'Lumayo kayo sa harapan ko! Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa diyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom; hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y walang maisuot. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan.’
 16. 16. Mateo 25:31-46 "At sasagot din sila, 'Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit, o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan?’ "At sasabihin sa kanila ng Hari, 'Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan.’ Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan."
 17. 17. “Salvation is complete only when all the generations of Gods’ people are gathered together, for only then is Christ’s humanity complete. by the same token the church has to be viewed across time. No one single segment of time encapsulates it; the segments belong together. The work of salvation is cross- generational.” Andrew Walls
 18. 18. Col 3:11 – Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Judio, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya'y nasa inyong lahat. Ga 3:28-29 – Wala nang pagkakaiba ang Judio at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. 29 At kung kayo'y kay Cristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos.
 19. 19. Judio Tuli Dayuhan Mabangis na tao Alipin Lalaki South West Maitim Tagalog Visayan USA Greigo Babae Maputi Di-tuli North English Malaya East PHP Malaya Alipin
 20. 20. Greigo Judio Tuli Di-tuli Dayuhan Mabangis na tao Alipin Malaya Lalaki Babae North South East West Maputi Maitim English Tagalog Visayan USA Alipin Malaya PHP
 21. 21. Pahayag “A careful reading of the book of Revelation has made it clear that the book consists of 7 sections, and that these 7 sections run parallel to one another. Each of them spans the entire dispensation from the 1st to the 2nd coming of Christ. This period is viewed now from 1 aspect, now from another.” William Hendriksen
 22. 22. Pahayag • Chs 1-11 – The Struggle on Earth. The Church persecuted by the world. The Church is avenged, protected & victorious. – Chs 1-3 Christ in the 7 Lampstands – Chs 4-7 The book with the 7 Seals – Chs 8-11 The 7 Trumpets of Judgment • Chs 12-22 – The Deeper Spiritual Background. The Christ (& church) persecuted by the dragon (Satan) & his helpers. Christ & His Church are victorious. – Chs 12-14 The Woman & Child Persecuted by the Dragon – Chs 15-16 The 7 Bowls of Wrath – Chs 17-19 The Fall of Babylon & the Beasts – Chs 20-22 The Judgment on the Dragon, New Heaven, Earth & Jerusalem

×