DIRECCIÓN DE LA EEMMPPRREESSAA IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL 
UUNNIIDDAADD 55 :: IINNVVEERRSSIIÓÓNN EEXXTTRRAANNJJEERRAA DDII...
NNEEGGOOCCIIOOSS 
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS 
 IIEEDD--IInnvveerrssiióónn EExxttrraannjjeerraa DDiirreeccttaa 
 
 P...
EL INTERÉS PPOORR EELL CCOONNTTRROOLL:: 
 ** IINNTTEERRÉÉSS DDEELL GGOOBBIIEERRNNOO:: 
- DDEE QQUUEE LLAASS DDEECCIISSIIO...
MOTIVACIONES PARA LLAA RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEE 
LLOOSS NNEEGGOOCCIIOOSS AA TTRRAAVVÉÉSS DDEE LLAA IIEEDD 
 EELLEEVVAA...
ADQUISICIÓN DDEE RREECCUURRSSOOSS 
 ..AAHHOORRRROOSS GGRRAACCIIAASS AA LLAA IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN 
VVEERRTTIICCAALL 
 ....
OOBBJJEETTIIVVOO DDEE DDIIVVEERRSSIIFFIICCAACCIIÓÓNN:: 
 ** BBAASSEE DDEE CCLLIIEENNTTEESS:: 
 **BBAASSEE DDEE PPRROOVVE...
OBJETIVO DE REDUCCIÓN AALL MMÍÍNNIIMMOO DDEELL 
RRIIEESSGGOO CCOOMMPPEETTIITTVVOO 
 **SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO DDEE CCLLIIE...
OOBBJJEETTIIVVOOSS PPOOLLÍÍTTIICCOOSS:: 
 ** IINNFFLLUUEENNCCIIAA DDEE LLAASS CCOOMMPPAAÑÑÍÍAASS 
PPOORR MMEEDDIIOO DDEE ...
EEXXPPAANNSSIIÓÓNN DDEELL MMEERRCCAADDOO:: 
IINNVVEERRSSIIOONNEESS YY CCOOMMEERRCCIIOO 
 ** TTRRAANNSSPPOORRTTEE:: SSuuss...
**RREESSTTRRIICCCCIIOONNEESS CCOOMMEERRCCIIAALLEESS:: 
 SSII LLAASS IIMMPPOORRTTAACCIIOONNEESS EESSTTÁÁNN 
RREESSTTRRIINN...
EEFFEECCTTOOSS DDEE PPAAÍÍSS DDEE OORRIIGGEENN:: 
 **NNAACCIIOONNAALLIISSMMOO:: PPrreeffeerreenncciiaa ppoorr llooss 
ppr...
DECISIÓN DE COMPRA OO CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN:: 
 **RRAAZZOONNEESS AA FFAAVVOORR DDEE LLAA CCOOMMPPRRAA DDEE 
UUNNAA EEM...
RRAAZZOONNEESS AA FFAAVVOORR DDEE LLAA 
CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN :: 
 ** SSII NNOO SSEE HHAALLLLAA DDIISSPPOONNIIBBLLEE P...
VVEENNTTAAJJAASS DDEE LLAA IINNVVEERRSSIIÓÓNN 
EEXXTTRRAANNJJEERRAA DDIIRREECCTTAA:: 
 **LLAASS CCOOMMPPAAÑÑÍÍAASS NNAACC...
VENTAJAS MONOPOLISTAS PPRREEVVIIAASS AA LLAA 
IINNVVEERRSSIIÓÓNN DDIIRREECCTTAA:: 
 ** SSOONN LLOOSS RREECCUURRSSOOSS QQU...
VVEENNTTAAJJAASS PPOOSSTTEERRIIOORREESS AA LLAA 
IINNVVEERRSSIIÓÓNN DDIIRREECCTTAA:: 
 **LLAASS CCOOMMPPAAÑÑÍÍAASS CCOONN...
PPAATTRROONNEESS DDEE IINNVVEERRSSIIÓÓNN DDIIRREECCTTAA:: 
 ** PPAAÍÍSS DDEE OORRÍÍGGEENN:: 
 LLAA IIEEDD MMUUNNDDIIAALL...
IMPACTO DDEE LLAASS EEMMPPRREESSAASS 
MMUULLTTIINNAACCIIOONNAALLEESS 
 EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEELL IIMMPPAACCTTOO DDEE LL...
DECISIONES QUE LLOOSS AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORREESS 
DDEEBBEENN TTOOMMAARR :: 
 ** UUBBIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLAA PPRROODD...
PPOOSSIIBBLLEESS CCOONNTTRRIIBBUUCCIIOONNEESS DDEE LLAASS 
EEMM ((EEmmpprreessaass MMuullttiinnaacciioonnaalleess)) 
 IIN...
RREECCUURRSSOOSS 
HHUUMMAANNOOSS 
**CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN 
**EEMMPPLLEEOO 
**CCAAPPAACCIIDDAADDEESS 
AADDMMIINNIISSTTRR...
TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA:: 
**IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY DDEESSAARRRROOLLLLOO:: 
**MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO IINNDDUUSSTTRRI...
CCOOMMEERRCCIIOO:: 
**RREEDDUUCCCCIIÓÓNN DDEELL 
CCOOSSTTOO DDEE LLAASS 
IIMMPPOORRTTAACCIIOONNEESS:: 
**EEXXPPAANNSSIIÓÓN...
MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE:: 
**AACCCCEESSOO AA 
TTEECCNNOOLLOOGGIIAASS DDEE 
PPUURRIIFFIICCAACCIIÓÓNN 
**CCAAPPAACCIIDDA...
IIMMPPAACCTTOO PPOOLLÍÍTTIICCOO YY LLEEGGAALL 
DDEE LLAASS EEMM ((EEmmpprreessaass MMuullttiinnaacciioonnaalleess)) 
AA ll...
RREESSTTRRIICCCCIIOONNEESS CCOOMMEERRCCIIAALLEESS:: 
**IInncclluuyyee BBOOIICCOOTTSS ccoonnttrraa cciieerrttooss ppaaíísse...
CCOONNTTRROOLL DDEE SSEECCTTOORREESS CCLLAAVVEE:: 
• LLaass iinndduussttrriiaass ccllaavvee:: ssoonn llaass qquuee ppooddr...
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

256 visualizaciones

Publicado el

La IED(Inversión Extranjera Directa) es una fuente importante de desarrollo y crecimiento económico de los países, si esta es legítima y sustentable.

Publicado en: Empresariales
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
256
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
3
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

 1. 1. DIRECCIÓN DE LA EEMMPPRREESSAA IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL UUNNIIDDAADD 55 :: IINNVVEERRSSIIÓÓNN EEXXTTRRAANNJJEERRAA DDIIRREECCTTAA ((IIEEDD)) SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO:: -- IImmpplliiccaa ddeessppllaazzaammiieennttoo iimmppoorrttaannttee ddee ccaappiittaall ,, tteeccnnoollooggííaa ee iinnssttaallaacciioonneess eenn oottrroo ppaaííss ((ffáábbrriiccaass,, mmaaqquuiillaaddoorraass,, ssuuccuurrssaalleess,, eennssaammbbllaaddoorraass,, eettcc)) **CCOONNCCEEPPTTOO DDEE CCOONNTTRROOLL:: LLaa IIEEDD ssuueellee iimmpplliiccaarr uunnaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddee pprrooppiieeddaadd ddee aall mmeennooss 1100 oo 2255%% ..CCuuaannddoo iinnvveerrssiioonniissttaass eexxttrraannjjeerrooss ccoonnttrroollaann uunnaa ccoommppaaññííaa,, llaa mmaayyoorrííaa ddee llaass ddeecciissiioonneess iimmppoorrttaanntteess ssee ttoommaann eenn eell eexxtteerriioorr..
 2. 2. NNEEGGOOCCIIOOSS IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  IIEEDD--IInnvveerrssiióónn EExxttrraannjjeerraa DDiirreeccttaa   PPrrooff.. MMsstt.. MMiinneerrvvaa CCuubbaa  UUnniivveerrssiiddaadd CCoolluummbbiiaa ddeell PPaarraagguuaayy  22..001144 
 3. 3. EL INTERÉS PPOORR EELL CCOONNTTRROOLL::  ** IINNTTEERRÉÉSS DDEELL GGOOBBIIEERRNNOO:: - DDEE QQUUEE LLAASS DDEECCIISSIIOONNEESS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS,, AA VVEECCEESS SSEE TTOOMMAANN EENN EELL EEXXTTEERRIIOORR,, DDEEBBIIDDOO AA QQUUEE LLAASS EEMMPPRREESSAASS SSOONN EEXXTTRRAANNJJEERRAASS - .. - ** IINNTTEERRÉÉSS DDEE LLOOSS IINNVVEERRSSIIOONNIISSTTAASS:: - LLOOSS IINNVVEERRSSIIOONNIISSTTAASS QQUUEE CCOONNTTRROOLLAANN UUNNAA EEMMPPRREESSAA :: .. SSee ooppoonneenn aa ttrraannssffeerriirr tteeccnnoollooggííaa yy oottrrooss aaccttiivvooss ccoommppeettiittiivvooss .. PPoorr lloo ggeenneerraall ssee ssiirrvveenn ddee mmeeddiiooss mmeennooss ccoossttoossooss yy mmááss rrááppiiddooss ppaarraa llaa ttrraannssffeerreenncciiaa ddee aaccttiivvooss..
 4. 4. MOTIVACIONES PARA LLAA RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS NNEEGGOOCCIIOOSS AA TTRRAAVVÉÉSS DDEE LLAA IIEEDD  EELLEEVVAACCIIÓÓNN DDEE LLAASS VVEENNTTAASS ::  ..AAllttooss ccoossttooss ddee TTrraannssppoorrttee  ..CCaappaacciiddaadd nnaacciioonnaall iinnssuuffiicciieennttee  ..EEssccaassaass ggaannaanncciiaass ddee eeccoonnoommííaass ddee eessccaallaa  ..RReessttrriicccciioonneess ccoommeerrcciiaalleess  ..BBaarrrreerraass ppoorr eeffeeccttoo ddeell ppaaííss ddee oorriiggeenn  ((NNaacciioonnaalliissmmoo,, iimmaaggeenn ddeell pprroodduuccttoo,, rriieessggoo ddee iinnccuummpplliimmiieennttoo ddee eennttrreeggaass))  ..MMeennoorreess ccoossttooss ddee pprroodduucccciióónn eenn eell eexxtteerriioorr
 5. 5. ADQUISICIÓN DDEE RREECCUURRSSOOSS  ..AAHHOORRRROOSS GGRRAACCIIAASS AA LLAA IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN VVEERRTTIICCAALL  ..PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN RRAACCIIOONNAALLIIZZAADDAA  ..AACCCCEESSOO AA RREECCUURRSSOOSS YY CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS DDEE MMEENNOORR CCOOSSTTOO OO DDIIFFEERREENNTTEESS  ..NNEECCEESSIIDDAADD DDEE RREEDDUUCCIIRR CCOOSSTTOOSS CCUUAANNDDOO EELL PPRROODDUUCCTTOO MMAADDUURRAA..  ..AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO DDEE IINNCCEENNTTIIVVOOSS GGUUBBEERRNNAAMMEENNTTAALLEESS AA LLAA IINNVVEERRSSIIÓÓNN..
 6. 6. OOBBJJEETTIIVVOO DDEE DDIIVVEERRSSIIFFIICCAACCIIÓÓNN::  ** BBAASSEE DDEE CCLLIIEENNTTEESS::  **BBAASSEE DDEE PPRROOVVEEEEDDOORREESS::
 7. 7. OBJETIVO DE REDUCCIÓN AALL MMÍÍNNIIMMOO DDEELL RRIIEESSGGOO CCOOMMPPEETTIITTVVOO  **SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO DDEE CCLLIIEENNTTEESS::  **PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN DDEE VVEENNTTAAJJAASS DDEE CCOOMMPPEETTIIDDOORREESS::
 8. 8. OOBBJJEETTIIVVOOSS PPOOLLÍÍTTIICCOOSS::  ** IINNFFLLUUEENNCCIIAA DDEE LLAASS CCOOMMPPAAÑÑÍÍAASS PPOORR MMEEDDIIOO DDEE LLOOSS FFAACCTTOORREESS DDEELL OOBBJJEETTIIVVOO DDEE AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN DDEE RREECCUURRSSOOSS.. ((LLooss ppaaíísseess aannffiittrriioonneess pprreeffiieerreenn qquuee llaass mmuullttiinnaacciioonnaalleess ssee pprroovveeaann ddee ffuueenntteess llooccaalleess))
 9. 9. EEXXPPAANNSSIIÓÓNN DDEELL MMEERRCCAADDOO:: IINNVVEERRSSIIOONNEESS YY CCOOMMEERRCCIIOO  ** TTRRAANNSSPPOORRTTEE:: SSuuss eelleevvaaddooss ccoossttooss hhaacceenn iimmpprrááccttiiccoo eell ttrraassllaaddoo ddee cciieerrttooss pprroodduuccttooss..  **FFAALLTTAA DDEE CCAAPPAACCIIDDAADD EENN EELL PPAAÍÍSS DDEE OORRIIGGEENN::  .. EEssttáá mmuuyy rreellaacciioonnaaddaa aall ccrreecciimmiieennttoo ddee llaa eeccoonnoommííaa ddeell ppaaííss..  **EECCOONNOOMMÍÍAASS DDEE EESSCCAALLAA:: LLaa pprroodduucccciióónn eenn ggrraannddeess ccaannttiiddaaddeess rreedduuccee llooss ccoossttooss ffiijjooss..
 10. 10. **RREESSTTRRIICCCCIIOONNEESS CCOOMMEERRCCIIAALLEESS::  SSII LLAASS IIMMPPOORRTTAACCIIOONNEESS EESSTTÁÁNN RREESSTTRRIINNGGIIDDAASS,, LLAASS CCOOMMPPAAÑÑÍÍAASS SSUUEELLEENN::  ..PPrroodduucciirr llooccaallmmeennttee ppaarraa aatteennddeerr eell mmeerrccaaddoo llooccaall..  ..DDeetteeccttaarr mmaayyoorreess pprroobbaabbiilliiddaaddeess ddee ccrreecciimmiieennttoo ssii eell mmeerrccaaddoo eess aammpplliioo yy ccrreeccee ddee mmaanneerraa iimmppoorrttaannttee..
 11. 11. EEFFEECCTTOOSS DDEE PPAAÍÍSS DDEE OORRIIGGEENN::  **NNAACCIIOONNAALLIISSMMOO:: PPrreeffeerreenncciiaa ppoorr llooss pprroodduuccttooss nnaacciioonnaalleess..  **IIMMAAGGEENN DDEELL PPRROODDUUCCTTOO:: DDeeppeennddee mmuucchhoo ddeell ppaaííss ddee oorriiggeenn,, qquuee lloo pprroodduuccee..  **RRIIEESSGGOO DDEE IINNCCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO DDEE LLAA EENNTTRREEGGAA:: LLooss cclliieenntteess pprreeffiieerreenn ccoommpprraarr ddee pprroovveeeeddoorreess qquuee ssee eennccuueennttrreenn cceerrccaa ggeeooggrrááffiiccaammeennttee..  **CCAAMMBBIIOOSS EENN CCOOSSTTOOSS CCOOMMPPAARRAATTIIVVOOSS:: LLaa sseeddee ddee pprroodduucccciióónn ddee mmeennoorr ccoossttoo ppuueeddee vvaarriiaarr ddee aaccuueerrddoo aa llaa iinnffllaacciióónn,, llaa rreeggllaammeennttaacciióónn yy llaa pprroodduuccttiivviiddaadd ddeell ppaaííss..
 12. 12. DECISIÓN DE COMPRA OO CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN::  **RRAAZZOONNEESS AA FFAAVVOORR DDEE LLAA CCOOMMPPRRAA DDEE UUNNAA EEMMPPRREESSAA EEXXIISSTTEENNTTEE::  .. EEVVIITTAARR PPRROOBBLLEEMMAASS DDEE PPUUEESSTTAA EENN MMAARRCCHHAA DDEE UUNNAA EEMMPPRREESSAA..  .. FFAACCIILLIITTAARR EELL FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO  ..NNOO AAÑÑAADDIIRR MMÁÁSS CCAAPPAACCIIDDAADD AALL MMEERRCCAADDOO ..
 13. 13. RRAAZZOONNEESS AA FFAAVVOORR DDEE LLAA CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN ::  ** SSII NNOO SSEE HHAALLLLAA DDIISSPPOONNIIBBLLEE PPAARRAA SSUU AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN NNIINNGGUUNNAA EEMMPPRREESSAA DDEESSEEAABBLLEE  **SSII LLAA AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN AACCAARRRREEAARRÁÁ PPRROOBBLLEEMMAASS DDEE AALLGGUUNNAA ÍÍNNDDOOLLEE..  **SSII LLAA AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN SSEERRÁÁ MMÁÁSS DDIIFFÍÍCCIILL DDEE FFIINNAANNCCIIAARR QQUUEE DDEE CCOONNSSTTRRUUIIRR..
 14. 14. VVEENNTTAAJJAASS DDEE LLAA IINNVVEERRSSIIÓÓNN EEXXTTRRAANNJJEERRAA DDIIRREECCTTAA::  **LLAASS CCOOMMPPAAÑÑÍÍAASS NNAACCIIOONNAALLEESS DDEE MMAAYYOORR ÉÉXXIITTOO,, EESSPPEECCIIAALLMMEENNTTEE SSII PPOOSSEEEENN VVEENNTTAAJJAASS EEXXCCEEPPCCIIOONNAALLEESS,, IINNVVIIEERRTTEENN EENN EELL EEXXTTEERRIIOORR..  ** LLAA IINNVVEERRSSIIÓÓNN DDIIRREECCTTAA VVUUEELLVVEE MMÁÁSS EEXXIITTOOSSAASS AA LLAASS EEMMPPRREESSAASS EENN SSUU PPRROOPPIIOO PPAAÍÍSS..
 15. 15. VENTAJAS MONOPOLISTAS PPRREEVVIIAASS AA LLAA IINNVVEERRSSIIÓÓNN DDIIRREECCTTAA::  ** SSOONN LLOOSS RREECCUURRSSOOSS QQUUEE PPOOSSEEEENN CCIIEERRTTAASS CCOOMMPPAAÑÑÍÍAASS MMUULLTTIINNAACCIIOONNAALLEESS CCOONN RREELLAACCIIÓÓNN AA LLAASS EEMMPPRREESSAASS LLOOCCAALLEESS DDEE LLOOSS PPAAÍÍSSEESS AANNFFIITTRRIIOONNEESS..  PPUUEEDDEENN SSEERR::  .. PPAATTEENNTTEESS  ..DDIIFFEERREENNCCIIAACCIIÓÓNN DDEELL PPRROODDUUCCTTOO  ..CCAAPPAACCIIDDAADDEESS AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  ..AACCCCEESSOO AA MMEERRCCAADDOOSS  ..IIMMAAGGEENN DDEE MMAARRCCAA
 16. 16. VVEENNTTAAJJAASS PPOOSSTTEERRIIOORREESS AA LLAA IINNVVEERRSSIIÓÓNN DDIIRREECCTTAA::  **LLAASS CCOOMMPPAAÑÑÍÍAASS CCOONN IINNVVEERRSSIIÓÓNN EEXXTTRRAANNJJEERRAA TTIIEENNDDEENN ::  ** SSEERR MMÁÁSS RREENNTTAABBLLEESS  **DDIISSPPOONNEERR DDEE VVEENNTTAASS YY GGAANNAANNCCIIAASS MMÁÁSS EESSTTAABBLLEESS ..
 17. 17. PPAATTRROONNEESS DDEE IINNVVEERRSSIIÓÓNN DDIIRREECCTTAA::  ** PPAAÍÍSS DDEE OORRÍÍGGEENN::  LLAA IIEEDD MMUUNNDDIIAALL ::  ..CCaassii llaa ttoottaalliiddaadd ddee ssuu pprrooppiieeddaadd ccoorrrreessppoonnddee aa ccoommppaaññííaass ddee ppaaíísseess ddeessaarrrroollllaaddooss..  ..LLaa pprrooppiieeddaadd ddee PPMMDD vvaa eenn aasscceennssoo ttaammbbiiéénn..
 18. 18. IMPACTO DDEE LLAASS EEMMPPRREESSAASS MMUULLTTIINNAACCIIOONNAALLEESS  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEELL IIMMPPAACCTTOO DDEE LLAASS EEMM::  LLAASS EEMMPPRREESSAASS DDEEBBEENN SSAATTIISSFFAACCEERR AA ::  **AACCCCIIOONNIISSTTAASS  **EEMMPPLLEEAADDOOSS  **CCLLIIEENNTTEESS  **SSOOCCIIEEDDAADD EENN GGEENNEERRAALL
 19. 19. DECISIONES QUE LLOOSS AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORREESS DDEEBBEENN TTOOMMAARR ::  ** UUBBIICCAACCIIÓÓNN DDEE LLAA PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN,, LLAA TTOOMMAA DDEE DDEECCIISSIIOONNEESS YY LLAASS OOPPEERRAACCIIOONNEESS DDEE IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY DDEESSAARRRROOLLLLOO..  **MMÉÉTTOODDOOSS DDEE AADDQQUUSSIICCIIÓÓNN YY OOPPEERRAACCIIÓÓNN..  **MMEERRCCAADDOOSS PPOORR AATTEENNDDEERR  **PPRREECCIIOOSS PPOORR CCOOBBRRAARR  **UUSSOO DDEE LLAASS UUTTIILLIIDDAADDEESS
 20. 20. PPOOSSIIBBLLEESS CCOONNTTRRIIBBUUCCIIOONNEESS DDEE LLAASS EEMM ((EEmmpprreessaass MMuullttiinnaacciioonnaalleess))  IINNVVEERRSSIIÓÓNN:: VVíínnccuullooss ccoonn ccoommppaaññííaass llooccaalleess.. MMaayyoorr pprroodduuccttiivviiddaadd MMaayyoorr eeffiicciieenncciiaa FFoorrmmaacciióónn ddee CCaappiittaall
 21. 21. RREECCUURRSSOOSS HHUUMMAANNOOSS **CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN **EEMMPPLLEEOO **CCAAPPAACCIIDDAADDEESS AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS **EEFFEECCTTOOSS DDEELL AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE
 22. 22. TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA:: **IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN YY DDEESSAARRRROOLLLLOO:: **MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO IINNDDUUSSTTRRIIAALL:: **NNUUEEVVOOSS BBIIEENNEESS DDEE CCAAPPIITTAALL::
 23. 23. CCOOMMEERRCCIIOO:: **RREEDDUUCCCCIIÓÓNN DDEELL CCOOSSTTOO DDEE LLAASS IIMMPPOORRTTAACCIIOONNEESS:: **EEXXPPAANNSSIIÓÓNN DDEE LLAASS EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS::
 24. 24. MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE:: **AACCCCEESSOO AA TTEECCNNOOLLOOGGIIAASS DDEE PPUURRIIFFIICCAACCIIÓÓNN **CCAAPPAACCIIDDAADDEESS PPAARRAA EELL AABBAATTIIMMIIEENNTTOO DDEE LLAA CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN
 25. 25. IIMMPPAACCTTOO PPOOLLÍÍTTIICCOO YY LLEEGGAALL DDEE LLAASS EEMM ((EEmmpprreessaass MMuullttiinnaacciioonnaalleess)) AA llooss ppaaíísseess aannffiittrriioonneess lleess pprreeooccuuppaa qquuee llaass EEMM ppuueeddaann sseerr :: **IInnssttrruummeennttooss ddee ppoollííttiiccaa eexxtteerriioorr ddeell ggoobbiieerrnnoo ddee ssuu ppaaííss ddee oorriiggeenn.. **IInnddeeppeennddiieenntteess ddee ccuuaallqquuiieerr ggoobbiieerrnnoo.. EEXXTTRRAATTEERRRRIITTOORRIIAALLIIDDAADD:: OOccuurrrree ccuuaannddoo llooss ggoobbiieerrnnooss aapplliiccaann lleeyyeess aa ooppeerraacciioonneess ddee ccoommppaaññííaass eenn eell eexxttrraannjjeerroo..
 26. 26. RREESSTTRRIICCCCIIOONNEESS CCOOMMEERRCCIIAALLEESS:: **IInncclluuyyee BBOOIICCOOTTSS ccoonnttrraa cciieerrttooss ppaaíísseess ccoonn qquuiieenneess nnoo ssee mmaannttiieenneenn bbuueennaass rreellaacciioonneess.. LLEEYYEESS AANNTTIIMMOONNOOPPÓÓLLIICCAASS:: IINNCCLLUUYYEENN:: -- PPrroohhiibbiirr llaa ccoommpprraa ddee cciieerrttaass eemmpprreessaass eenn aallgguunnooss ppaaíísseess.. -- OObblliiggaarr aa llaass eemmpprreessaass aa vveennddeerr ssuuss aaccttiivvooss yy rreettiirraarrssee ddee aallgguunnooss ppaaíísseess.. -- RReessttrriinnggiirr llaa eennttrraaddaa ddee cciieerrttooss pprroodduuccttooss aa aallgguunnooss mmeerrccaaddooss..
 27. 27. CCOONNTTRROOLL DDEE SSEECCTTOORREESS CCLLAAVVEE:: • LLaass iinndduussttrriiaass ccllaavvee:: ssoonn llaass qquuee ppooddrrííaann aaffeeccttaarr aa uunn ggrraann sseeccttoorr ddee llaa eeccoonnoommííaa ((SSeegguurriiddaadd,, tteelleeccoommuunniiccaacciioonneess,, ttrraannssppoorrttee,, mmiinneerrííaa,,eettcc)) ** EEMMPPRREESSAASS PPRROOPPIIEEDDAADD DDEELL EESSTTAADDOO:: ** IINNDDEEPPEENNDDEENNCCIIAA DDEE LLAASS EEMM:: ** PPRRIISSIIOONNEERRAASS DDEELL PPAAÍÍSS AANNFFIITTRRIIOONN:: ** SSOOBBOORRNNOOSS::

×