Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening(20)

Publicidad

Más de Miodrag Kostic, CMC(20)

Publicidad

Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening

 1. Plan prodaje i marketingaPlan prodaje i marketinga Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor www.www.poslovnaznanja.composlovnaznanja.com
 2. Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
 3. Radimo za najbolje!Radimo za najbolje! Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje” 9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
 4. Trening “Japanski model za uspešnoTrening “Japanski model za uspešno poslovanje”poslovanje” 18 marta 2014 Privredna komora Beograda18 marta 2014 Privredna komora Beograda
 5. Masashi Miodrag Marko TakashiMasashi Miodrag Marko Takashi Yamanaka Kostic Burazor KimuraYamanaka Kostic Burazor Kimura
 6. Trening “Alati u pregovorima sa B2B kupcima”Trening “Alati u pregovorima sa B2B kupcima” 02.12.2014 u Privrednoj komori Beograda02.12.2014 u Privrednoj komori Beograda
 7. Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
 8. Kako je poslovati u Srbiji?Kako je poslovati u Srbiji? ZAŠTO je potrebno unapre]ivati?ZAŠTO je potrebno unapre]ivati?
 9. Da li koristimo odgovarajućeDa li koristimo odgovarajuće alate u radu sa kupcima?alate u radu sa kupcima? Da li on koristiti odgovarajući alat? Da li on koristiti odgovarajući alat?
 10. Osnovni zadatak prodaje nijeOsnovni zadatak prodaje nije da proda, već da obezbedida proda, već da obezbedi ponovnu porudžbinu!ponovnu porudžbinu!
 11. Zašto je važno planiranje?Zašto je važno planiranje?
 12. Šta jeŠta je PLAN PRODAJEPLAN PRODAJE
 13. Šta je za vas plan prodaje?Šta je za vas plan prodaje? Šta sve sadrži plan prodaje kompanije?Šta sve sadrži plan prodaje kompanije? Ključne rečiKljučne reči DiskusijaDiskusija
 14. Šta sadrži plan prodaje?
 15. PlanPlan prodajeprodaje
 16. 1. Ko ste1. Ko ste vi?vi?
 17. 2. Gde se2. Gde se nalazite?nalazite?
 18. 3. Gde3. Gde idete?idete?
 19. 4. Kako da4. Kako da stignete?stignete?
 20. Sprovođenje planaSprovođenje plana
 21. Ko se sve mora uključiti u planiranje?Ko se sve mora uključiti u planiranje? Svi menadžere i svi zaposleni uSvi menadžere i svi zaposleni u direktnom kontaktu sa kupcemdirektnom kontaktu sa kupcem
 22. „„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“ ---- Isak AdižesIsak Adižes
 23. 1. Ko ste vi?
 24. Ko ste vi?Ko ste vi?
 25. (1) Šta radite?
 26. (2) Ko su vam kupci?
 27. Ključne rečiKljučne reči Šta vaši kupci očekuju od vas?Šta vaši kupci očekuju od vas? Flip chartFlip chart Ne od proizvoda,Ne od proizvoda, od vasod vas
 28. (3) Šta prodajete?
 29. OSOBINEOSOBINE proizvodaproizvoda RešavajuRešavaju problemproblem KORISTIKORISTI od rešenjaod rešenja Features tell,Features tell, benefits sell!benefits sell! Zašto klijenti kupuju od vas?Zašto klijenti kupuju od vas?
 30. (4) Kako prodajete?
 31. Koji su faze vašeg prodajnog procesa?Koji su faze vašeg prodajnog procesa? Put od ...Put od ... potencijalnogpotencijalnog ... do... do lojalnoglojalnog kupcakupca
 32. KKakoako prodajete?prodajete?
 33. (1) Kako nalazite vašeg kupca?
 34. (2) Kako kontaktirate novog kupca?
 35. (3) Šta kažete novom kupcu?
 36. Koji su koraci vašeg prodajnog razgovora? Šta treba uneti u plan prodaje?Šta treba uneti u plan prodaje?
 37. ProdajniProdajni razgovorrazgovor
 38. (4) Šta beležite o prodaji?
 39. 2. Gde se nalazite?
 40. 2. Gde se2. Gde se nalazite?nalazite?
 41. (1) Poslovno okruženje?
 42. (2) Prodajno okruženje?
 43. (3) Tržišno okruženje?
 44. (4) Unutrašnje okruženje?
 45. 3. Gde idete?
 46. 3. Gde3. Gde idete?idete?
 47. (1) Koji su vaši poslovni ciljevi?
 48. (2) Koji su vaši prodajni ciljevi?
 49. (3) Koja su vaša ciljana tržišta?
 50. (4) Ko su vaši ciljani kupci?
 51. Zašto vaši kupci kupuju od vas? Šta treba uneti u plan prodaje?Šta treba uneti u plan prodaje?
 52. + ... + ... + = ?+ ... + ... + = ? Šta je vaša šira ponuda klijentimaŠta je vaša šira ponuda klijentima?? Šta je sve uklŠta je sve uključeno u vašu cenujučeno u vašu cenu??
 53. Da li je klijent svestan šta sve dobija od vasDa li je klijent svestan šta sve dobija od vas?? Da li vidi koliko jeDa li vidi koliko je trudatruda,, radarada,, novcanovca uloženo?uloženo? Da li vidi koliko jeDa li vidi koliko je za njega boljeza njega bolje da kupi odda kupi od vas?vas?
 54. Šta su konkurentne prednosti? Šta treba uneti u plan prodaje?Šta treba uneti u plan prodaje?
 55. Zašto da kupac odabere baš vas?Zašto da kupac odabere baš vas? Po čemu se kvalitetno razlikujete odPo čemu se kvalitetno razlikujete od drugih?drugih?
 56. Koje su vaše komparativne prednosti i mane?Koje su vaše komparativne prednosti i mane? Po čemu se kvalitetno razlikujete odPo čemu se kvalitetno razlikujete od drugih?drugih? PrednostPrednost ManaMana PrednostPrednost FirmaFirma d.o.o.d.o.o. Osobina 1Osobina 1 Osobina 2Osobina 2 Osobina 3Osobina 3 Konkurent 1Konkurent 1 Konkurent 2Konkurent 2 ManaMana ManaMana PrednostPrednost PrednostPrednost ManaMana PrednostPrednost
 57. 4. Kako da stignete?
 58. 4. Kako da4. Kako da stignete?stignete?
 59. (1) Kako pripremiti plan?
 60. „„Pripremljena bitka je pola dobijena!“Pripremljena bitka je pola dobijena!“ ---- Napoleon BonaparteNapoleon Bonaparte
 61. Koje su vaše prodajne aktivnosti?
 62. Rezultat koji treba ostvariti: Indikator ostvarenja: Aktivnosti: Rokovi (od-do): Nosioci odgovornosti i učesnici: Potrebni resursi (troškovi): Rizici: 1. Važnost 2. Rizičnost Šta je akcioni plan?Šta je akcioni plan?
 63. Šta je vaš akcioni plan izveštavanja?
 64. Šta uraditi da sistem planiranja zaživi?Šta uraditi da sistem planiranja zaživi? VAŽNOVAŽNO
 65. (2) Kako sprovesti plan?
 66. Da li ljudi vole promene?Da li ljudi vole promene?
 67. PlanPlan PlanirajPlaniraj DoDo UčiniUčini ActAct UradiUradi CheckCheck ProveriProveri
 68. ““Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!”Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!” -- Moto kompanije HONDA-- Moto kompanije HONDA
 69. (3) Kako pratite rezultate?
 70. (4) Kako analizirate rezultate?
 71. Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50% treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća NAPOMENANAPOMENA
 72. HVALA :)HVALA :) www.markoburazor.comwww.markoburazor.com www.poslovnaznanja.cowww.poslovnaznanja.co mm www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com
Publicidad