Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Responsabilitat Social. Memòria 2013

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 28 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Responsabilitat Social. Memòria 2013 (20)

Más de Museu Nacional d'Art de Catalunya (20)

Anuncio

Más reciente (10)

Responsabilitat Social. Memòria 2013

 1. 1. Responsabilitat Social · Memòria 2013
 2. 2. Responsabilitat Social Memòria 2013 1. Qui som 2. Visió estratègica Pla estratègic Política de responsabilitat social Codi ètic Programa d’objectius Sistema de Gestió RS 10. Auditories anuals 3. Rendició de comptes 1. Identificació dels grups d’interès 2. Metodologia 3. Canals de comunicació 4. Comitè de Responsabilitat Social 5. Compromís amb els grups d’interès 01. Equip humà 02. Medi ambient 03. Mitjans de comunicació 04. Proveïdors 05. Usuaris 06. Societat 07. Administració/propietat 08. Patrocinadors 09. Competidors/aliances 4. Econòmic Balanç Informe auditoria
 3. 3. Responsabilitat Social Memòria 2013 Amb aquesta primera publicació, el Museu Nacional passa a formar part del conjunt d’organitzacions que creuen en la integració d’un sistema de gestió de la responsabilitat social i, per tant, el museu es compromet amb els principis i les recomanacions sobre la responsabilitat social ja existents. Esperem que aquesta Memòria que posem al vostre abast sigui del vostre interès. El Museu Nacional d’Art de Catalunya, com a ens públic, és responsable de preservar el patrimoni artístic, potenciar-ne l’ús social mitjançant la recerca i la difusió, així com de transmetre’l a les generacions futures. Amb la publicació de la Memòria de RS el museu té la voluntat de divulgar els impactes que la seva presa de decisions produeix en els agents amb què interacciona, d’analitzar el seu rendiment i de refermar la seva posició com a institució socialment responsable. El desenvolupament de la seva política de responsabilitat social corporativa ha avançat de manera paral·lela a la definició i aprovació de l’Estratègia 2017 del museu. El museu es planteja la relació amb la societat i, en particular, amb els seus usuaris, el personal, els proveïdors, els patrocinadors i altres museus i institucions culturals, sobre la base d’una política de responsabilitat social i un codi ètic. Ambdós impliquen un comportament transparent, el compromís amb el desenvolupament del nostre entorn i la responsabilitat amb el medi ambient, més enllà de l’estricte compliment de les lleis. El Sistema de Gestió Ambiental implantat des de 2012 i el fet de ser la primera institució cultural, pública i museu de l’Estat espanyol a obtenir, l’any 2013, el certificat de Responsabilitat Social (IQNet SR 10), expressen aquest ferm compromís i són un estímul per continuar perseverant en aquesta línia. 1 Qui som
 4. 4. Responsabilitat Social Memòria 2013 2 Visió estratègica Com a servei públic i com a institució cultural de referència a Catalunya, el Museu Nacional té una clara voluntat de contribuir al desenvolupament sostenible del país des de la seva especificitat. Vol integrar, en el govern i la gestió, les preocupacions que sorgeixen de la relació i el diàleg transparent amb els seus grups d’interès i responsabilitzar-se, d’aquesta manera, de les conseqüències i els impactes que es derivin de les seves accions. El març de 2013, els òrgans de govern del Museu Nacional d’Art de Catalunya han aprovat el document Estratègia 2017, que defineix els eixos en els quals se centra l’estratègia del museu per als propers anys: Social: un museu per a tothom La col·lecció: la raó de ser Coneixement i recerca: de l’expertesa a la difusió Nacional: un museu de tots Internacional: el museu al món Gestió i organització: un museu eficient i sostenible A fi d’integrar polítiques i sistemes de gestió en els àmbits econòmic, social i mediambiental satisfactoris per a tots els agents implicats: societat, administracions públiques, usuaris i clients, altres museus, col·laboradors i proveïdors, patrocinadors i personal laboral, el museu es basa en la política de responsabilitat social i el codi ètic. En ambdós documents es defineixen els compromisos de bon govern i de comportament socialment responsable a què el museu es compromet amb tots els seus grups d’interès. El desembre de 2013, el Museu Nacional ha obtingut el certificat de Responsabilitat Social (IQNet SR10) i és la primera institució cultural, pública i museu de l’Estat a obtenir-lo. Certificat IQNet SR10
 5. 5. Responsabilitat Social Memòria 2013 Moment de l’acte d’entrega del certificat IQNet SR10 L’acte de lliurament es va celebrar el desembre de 2013 i va comptar amb la participació de Christian Felber, que va oferir una conferència sobre l’economia del bé comú. Així mateix, s’ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental que permet desenvolupar l’activitat del museu amb el màxim respecte per l’entorn i minimitzar-ne l’impacte sobre el medi ambient. La Declaració Ambiental recull la diagnosi i el pla d’acció anual del museu, que es basa en la difusió ambiental, la prevenció de la contaminació i la millora contínua, d’acord amb la norma ISO 14.001 i el Reglament Europeu EMAS, certificacions que el museu va assolir el 2012.
 6. 6. Responsabilitat Social Memòria 2013 Programa d’objectius El Museu Nacional ha establert set objectius per als anys 2014-2015, cadascun dels quals ha estat dividit en diverses fites. Objectiu núm. 1 Cultura organitzativa Eficiència i eficàcia: implantació d’un sistema de treball per projectes 1 Posada en marxa de 8 projectes seleccionats per la Direcció: Gestor documental; Responsabilitat Social; creació de visita autoguiada a l’edifici; Congrés Romànic Internacional; remodelació de l’entrada al museu i accessos; exposició temporal Casagemas; renovació de les audioguies; exposició temporal 1950-1975 2 Elaboració d’un model d’avaluació 3 Formació transversal aplicada a la posada en marxa dels projectes - apunts de la planificació estratègica - eines per a la gestió de projectes 4 Implantació d’una agenda general per millorar la coordinació i la comunicació dels projectes del museu Objectiu núm. 2 Compra responsable Foment de les polítiques de Responsabilitat Social en la cadena de proveïment 1 Elaborar i aprovar una Política de compres 2 Establir els fluxos interns del procés de compres amb la redacció d’un procediment 3 Implantar un sistema de seguiment de criteris de RS dels nostres proveïdors per projectes i des de l’Àrea de compres. Elaboració d’una enquesta interna durant el mes de juny de 2014
 7. 7. Responsabilitat Social Memòria 2013 Objectiu núm. 3 Les persones del Museu Nacional Millora de l’ambient de treball de l’equip humà del museu 1 Balanç i presentació anual dels objectius generals del museu 2 Creació del Consell Social del museu. Elaboració de les bases i posada en funcionament 3 Adequació del Pla de Formació als objectius estratègics del museu 4 Creació de la Política de Recursos Humans que fomenti la participació, la conciliació i el desenvolupament personal 5 Establiment d’un nou canal de comunicació interna i confidencial tipus “bústia de suggeriments i millores” 6 Establiment d’un programa de difusió interna de les accions i tasques del personal del museu Objectiu núm. 4 Seguretat i salut Millora de la seguretat i salut laboral de l’equip humà del museu 1 Designar diverses persones per al control del compliment de la normativa de seguretat i salut en els diferents àmbits del museu. Garantir que rebin una formació adequada. Elaborar el procediment corresponent 2 Assegurar l’actualització de la formació en matèria de seguretat i salut del personal del museu, amb especial incidència en diferents aspectes: - desfibril·ladors - pla de seguretat - riscos laborals 3 Continuar amb el seguiment de les actuacions realitzades respecte a l’afectació a la salut, a les instal·lacions i a l’equip humà. Promoure noves accions per eliminar les afectacions a la salut tot fent partícips els treballadors de les actuacions i les conseqüències
 8. 8. Responsabilitat Social Memòria 2013 Objectiu núm. 5 Medi Ambient Reducció de consums energètics i d’aigua un 5% respecte de l’any 2013 1 Coordinació entre el seguiment del control de les consignes de temperatura i humitat i l’activitat del museu 2 Contracte ESE (Empresa de Serveis Energètics): - preparació del pla tècnic i memòria per poder signar el contracte - dur a terme les accions resultants de l’Auditoria Energètica 3 Estudi de la viabilitat d’instal·lar una central de subministrament de fred i calor a partir de biomassa 4 Instal·lació de sistemes d’estalvi d’aigua en les aixetes dels restaurants i el menjador del personal 5 Instal·lació de sistemes de doble descàrrega a les cisternes dels WC 6 Instal·lació de sensors d’humitat per controlar el reg Objectiu núm. 6 Medi Ambient Augment de la segregació dels residus fins al 50% 1 Formació específica en gestió de residus als treballadors. Formació específica en gestió de residus a les empreses externes subcontractades 2 Millora del punt verd (il·luminació i senyalització) 3 Ús de papereres de segregació a diferents zones del museu 4 Establiment de criteris de disseny sostenible en les exposicions per poder reutilitzar o reciclar fàcilment els productes 5 Implantació de la recollida selectiva efectiva als restaurants del museu
 9. 9. Responsabilitat Social Memòria 2013 Objectiu núm. 7 Polítiques socials Desenvolupament del compromís del museu amb la societat 1 Augmentar el coneixement intern tant de les persones com de l’organització i del projecte mitjançant activitats relacionals i formatives per tal de potenciar els serveis a la ciutadania 2 Fomentar accions amb col·lectius en situació de risc, com per exemple El museu és teu, per arribar a nous col·lectius 3 Facilitar l’accés als sectors de població més desafavorida de l’entorn per participar en els processos d’aprenentatge i d’aproximació a la cultura i l’art, amb projectes comunitaris com Museu Espai Comú d’Integració o Apropa Cultura 4 Millorar l’accessibilitat del museu més enllà de la supressió de barreres, perquè les activitats del museu puguin ser compreses i utilitzades per totes les persones amb discapacitats auditives o visuals, entre d’altres col·lectius, en condicions de seguretat i comoditat i de forma autònoma i natural
 10. 10. Responsabilitat Social Memòria 2013 Identificació dels grups d’interès El museu entén la Responsabilitat Social prenent com a fonament el diàleg amb els seus grups d’interès. Durant l’any 2012 es van identificar nou grups, que es poden veure afectats pels impactes causats per les activitats i decisions de l’organització: De cada grup d’interès es van diferenciar diversos subgrups per tal de classificar i prioritzar els interlocutors que han de servir per valorar les necessitats i expectatives més rellevants de cadascun d’ells. Per exemple: Grup d’interès: Competidors/aliances Subgrups d’interès: museus d’art, altres museus, altres entitats culturals, altres entitats d’oci Impactes: socioeconòmic, reputació de la institució, difusió del coneixement, etc 3 Rendició de comptes
 11. 11. Responsabilitat Social Memòria 2013 Metodologia: avaluació i diàleg La sistemàtica establerta per a l’avaluació de les prioritats dels grups d’interès i dels aspectes i impactes associats és la que es mostra a la taula:
 12. 12. Responsabilitat Social Memòria 2013 2.2. Considera que el MNAC posa tots els mitjans per a la protecció de les persones davant els riscos laborals?: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC! 2.3. Considera que el MNAC respecta i fomenta els drets d'informació, consulta i participació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals?: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC! 2.4. Considera que la prevenció de riscos laborals està integrada en el sistema general de gestió del MNAC, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics?: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC! 2.5. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat? 3. Remuneració i beneficis socials 3.1. Considera que el seu treball està ben remunerat?: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC! 3.2. Considera que la seva remuneració està per sobre de la mitjana respecte el seu entorn social, fora del MNAC?: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC! 3.3. Com valora els beneficis socials establerts al MNAC?: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC! 3.4. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat? 4. Igualtat i no discriminació 4.1. Considera que els processos de selecció establerts permeten garantir el principi d’ igualtat d’oportunitats?: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC! 4.2. Considera que els processos de promoció establerts permeten garantir el principi d’igualtat d’oportunitats?: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC! Sí, molt béNo, molt malament No, molt per sota Sí, molt per sobre Molt positivamentMolt negativament No, en cap lloc Sí, en tots els llocs No, en cap lloc Sí, en tots els llocs Sí, totalmentNo, en cap cas Sí, totalmentNo, en cap cas Sí, totalmentNo, en cap cas Canals de comunicació El diàleg ha servit per identificar les necessitats i expectatives més significatives per a cada grup d’interès i per conèixer com s’està donant resposta per part del museu. Per als diàlegs s’ha elaborat un model d’enquesta amb els aspectes clau que s’ha considerat que poden ser destacables, tant per al museu com per a cadascun dels grups. Cada tema ha estat puntuat segons la prioritat i el grau de satisfacció. Enquesta anònima equip humà Categoria professional: Personal titulat i assimilats ! Personal especialista ! Personal tècnic, oficials i operaris ! Personal administratiu ! Si us plau, respongui a les preguntes seguint el següent criteri general: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! En cas de no poder realitzar una valoració, marqui la casella: NS/NC ! 1. Ambient de treball 1.1. Com valora el seu ambient de treball?: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC! 1.2. Si ha treballat en altres empreses, considera que el clima laboral del MNAC respecte aquestes és: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC! 1.3. Considera que la comunicació a nivell horitzontal (pe. entre diferents departaments, etc.) és?: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC! 1.4. Considera que la comunicació a nivell vertical (pe. entre caps i subordinats, etc.) és?: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC! 1.5. Com considera que són les relacions amb les persones que té que treballar?: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC! 1.6. Considera que es respecte el dret a la intimitat?: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC! 1.7. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat? 2. Seguretat i salut 2.1. La informació i formació que rebo respecte als riscos laborals del meu lloc de treball és: 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC! Valoració molt negativa Valoració molt positiva Molt boMolt dolent Molt pitjor Molt millor Molt bonaMolt dolenta Molt bona Molt dolenta Molt bona Molt dolenta Molt dolentes Molt bones No, en cap cas Si, sempre
 13. 13. Responsabilitat Social Memòria 2013 Comitè de Responsabilitat Social La direcció del museu ha delegat la supervisió i el seguiment del funcionament del Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social a un Comitè de Responsabilitat Social que ha estat constituït amb aquesta finalitat. El comitè està format per 10 membres, 9 dels quals es responsabilitzen de cada un dels grups d’interès, i 1 darrer que recau en la figura del sotsdirector gerent. Les funcions del Comitè RS són les següents: · Revisar i supervisar periòdicament el funcionament del Sistema de Gestió de la RS (reunions periòdiques) · Liderar la comunicació en matèria de RS cap als treballadors i cap a la resta dels grups d’interès · Portar a terme el diàleg amb els grups d’interès, segons la sistemàtica acordada pel museu · Identificar i avaluar els aspectes en matèria de RS a través d’indicadors de seguiment · Establir i revisar els objectius, les fites i el programa de RS · Vetllar perquè els acords arribin a tots els implicats Compromís amb els nostres grups d’interès Anualment, es revisen els aspectes i els impactes associats, i s’estableixen els indicadors clau que ajuden a dur a terme el seguiment. A continuació es detallen els indicadors i dades comparatives 2013/2012 per a cadascun dels grups d’interès:
 14. 14. Responsabilitat Social Memòria 2013 PARTICIPACIÓ IGUALITÀRIA DE DONES I HOMES EN ELS LLOCS DE TREBALL Tenint en compte la tendència de l’Administració, en què majoritàriament els llocs de treball estan ocupats per dones, aquest indicador amb un valor límit del 70% coincideix amb el valor obtingut l’any 2012, amb un 70%, i amb el valor obtingut l’any 2013, amb un valor del 71%. Convé remarcar que aquest indicador es calcula tant en la globalitat de la plantilla com respecte als diferents grups professionals. A més, a les ofertes de treball del museu no hi ha cap discriminació en aquest àmbit i s’adrecen sempre indistintament a homes i dones. INCIDENTS Aquest indicador es refereix al nombre total de denúncies de discriminació vers al total de la plantilla del museu. Durant l’any 2013 el museu no ha registrat cap incident. FORMACIÓ EN RISCS El percentatge de persones que han rebut formació en PRL (Prevenció de riscos laborals) durant l’any 2013 ha estat del 100%. ACCIDENTALITAT El percentatge de persones amb accidents amb baixa laboral ha augmentat molt lleugerament en un 0,20% durant l’any 2013. L’any 2012 va ser d’un 0,02%. CLIMA LABORAL Aquest indicador està focalitzat en la taxa d’absentisme. L’any 2012 va ser del 5,87%; en canvi, hi ha hagut una disminució durant l‘any 2013 amb una taxa d’absentisme del 4,59%. INVERSIÓ EN FORMACIÓ L’indicador es calcula per persona. Convé remarcar que si l’any 2012 va ser d’uns 184,59 €, l’any 2013 ha augmentat als 193,39 €. ACCÉS A LA FORMACIÓ El percentatge de persones que van rebre formació l’any 2012 va ser d’un 61%; en canvi, l’any 2013 hi ha hagut una certa davallada i el percentatge de persones que han rebut formació ha estat d’un 58%. FET RELLEVANT El dia 1 de juliol es va celebrar l’anomenada Festa en família, en la qual van participar tots els fills dels treballadors que van voler, empreses externes incloses. La festa va ser organitzada per treballadors del museu que van participar voluntàriament en l’organització de jocs per als petits i un berenar. Avaluació dels indicadors del grup d’interès EQUIP HUMÀ Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012 Igualtat i no-discriminació Participació igualitària de Dones versus homes % 71% 70% Gènere dones i homes en els llocs de treball de la plantilla del Museu Nacional Igualtat i no-discriminació Incidents Denúncies de discriminació Nombre 0 0 per al total de la plantilla Seguretat i salut Riscos. Formació Persones que han rebut formació en PRL % 100% 100% Accidentalitat Persones amb accidents amb baixa laboral % 0,20% 0,02% Condicions laborals Clima laboral Taxa d’absentisme % 4,59% 5,87% Formació Inversió en formació Inversió en formació per persona (en €) Nombre 193,39 184,59 Accés a la formació Persones que han rebut formació % 58% 61%
 15. 15. Responsabilitat Social Memòria 2013 MEDI AMBIENT Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012 Consum recursos naturals Consum d’aigua (m3 /visitant) m3 0,159 0,146 Consum de gas (MWh/m2 ) m2 0,089 0,101 Consum d’electricitat (MWh/m2 ) m2 0,210 0,234 Emissions a l’aire Emissions (Tn eq. CO2/m2 ) m2 0,097 0,108 Accions per a la millora de la mobilitat Suma d’accions Nombre 0 2 Residus Segregació de residus Residus segregats pel total % 37,39% 43,37% Reducció de residus minimitzables Residus minimitzables pel total % 6,17% -15,25% CONSUM D’AIGUA L’indicador es refereix al volum d’aigua consumit respecte del nombre de visitants del museu. Aquest paràmetre ha augmentat dels 0,146 m3 /visitant al 2012 fins als 0,159 m3 /visitant al 2013. Aquest indicador és controvertit, ja que el consum que provoquen directament o indirecta els visitants és només una de les variables. També hi influeixen la humectació de les oficines i els espais amb obra d’art, així com el consum diari, tant directe com indirecte, dels treballadors i el reg de les zones enjardinades. Tot i el resultat de l’indicador, en valor absolut, l’any 2013 hem obtingut una reducció del consum del 14%. CONSUM DE GAS En referència amb els 45.103 m2 de superfície del museu, l’indicador del consum de gas ha experimentat una davallada, passant dels 0,101 MWh/m2 del 2012 als 0,089 MWh/m2 del 2013, coincidint amb l’estalvi total d’un 11%. CONSUM ELÈCTRIC L’indicador del consum elèctric corresponent al 2013 ha estat de 0,210 MWh/m2 , inferior als 0,234 MWh/m2 del 2012, cosa que confirma l’estalvi total obtingut del 10%. EMISSIONS El nostre càlcul de les emissions de CO2 es basa en el consum de gas i electricitat. El valor resultant al 2013 és de 0,097 Tn CO2 /m2 , un 10% inferior a les 0,108 Tn CO2 /m2 del 2012. Aquesta reducció ha suposat no alliberar a l’atmosfera 511 Tn CO2 . SEGREGACIÓ DELS RESIDUS Durant el 2013 hem aconseguit segregar el 37% dels residus, mentre que al 2012 vàrem arribar al 43%. L’augment dels residus banals ha coincidit amb l’augment dels lloguers dels espais, que representen la major part dels residus que el museu produeix. Aquests esdeveniments són produïts per empreses alienes i en períodes extremament curts de temps, cosa que en dificulta la correcta segregació. REDUCCIÓ DE RESIDUS MINIMITZABLES La quantitat de tòners i piles s’ha incrementat un 6% respecte del 2012. Esperem obtenir-ne una disminució al 2014, gràcies al projecte d’optimització del parc de copiadores i a la implantació de criteris de compra sostenible. ALTRES INFORMACIONS RELLEVANTS Realització d’una enquesta als treballadors del museu per copsar l’opinió sobre el sistema de gestió ambiental i fomentar la participació. Es repetirà anualment per analitzar tendències i incorporar les propostes dels treballadors. Realització de la jornada: “Una aposta estratègica de futur. Sostenibilitat en equipaments culturals”, el 14 de novembre al Museu Nacional d’Art de Catalunya, organitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del Museu Nacional i Ecogesa. Es va presentar la Guia per a la implantació d’un Sistema de gestió ambiental en entitats culturals, promoguda pel Departament de Territori i Sostenibilitat.
 16. 16. Responsabilitat Social Memòria 2013 MITJANS DE COMUNICACIÓ Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012 Difusió, qualitat, Repercussió als mitjans escrits Suma de reportatges, entrevistes, articles d’opinió i Nombre 2.250 1929 reconeixement notícies publicats a la premsa de l’Estat que fan referència al Museu Nacional d’Art de Catalunya Repercussió a les televisions Suma de reportatges i notícies emesos per les televisions Nombre 277 185 de Catalunya i de la resta de l’Estat Audiència acumulada Dada facilitada per l’empresa que fa Nombre 738.696.280 621.916.448 el seguiment de mitjans Repercussió qualitativa i reputació Impactes positius respecte del total % 95% 85% REPERCUSSIÓ EN ELS MITJANS ESCRITS Suma de reportatges, entrevistes, articles d’opinió i notícies publicats a la premsa de l’Estat que fan referència al Museu Nacional d’Art de Catalunya L’interès dels mitjans escrits cap al museu ha crescut un 17% respecte al 2012; és un creixement significatiu. L’atenció dels mitjans s’ha centrat en temes com ara l’exposició dedicada a Antoni Tàpies, la presentació de les línies estratègiques, el projecte museístic de la muntanya de Montjuïc i, cap a finals d’any, la celebració d’un esdeveniment de caràcter privat a la Sala Oval. Aquest seguiment es fa sobre 350 mitjans impresos, entre els quals, 149 diaris de difusió nacional i local, i 205 revistes d’informació general i especialitzada. REPERCUSSIÓ EN LES TELEVISIONS Suma de reportatges i notícies emesos per les televisions de Catalunya i de la resta de l’Estat Els reportatges emesos per les televisions també han augmentat molt significativament, en aquesta cas en un 48%. La diversificació de les activitats del museu, amb alguns temes de caràcter molt social, ha atret l’atenció de programes de televisió diversos, més enllà de les exposicions temporals i de les activitats més de recerca o acadèmiques. El cicle de cinema, la Nit de Montjuïc, els espectacles de dansa, el festival de Nadal de l’Escola Miquel Bleach i la presentació de les terrasses, han suscitat l’atenció d’aquests mitjans. AUDIÈNCIA ACUMULADA Dada facilitada per l’empresa que realitza el seguiment de mitjans Es tracta del nombre de lectors i espectadors/oients que suposen totes les informacions publicades per la premsa o emeses pels mitjans audiovisuals. És una xifra en brut, sense valoració qualitativa, que requeriria una anàlisi posterior per entrar en el detall i discernir les simples mencions dels reportatges dedicats en exclusiva, que aportés informació de més vàlua. L’augment significatiu de l’audiència respecte al 2012 és proporcional a l’augment dels impactes, molt especialment de les televisions, que permeten arribar a grans audiències. REPERCUSSIÓ QUALITATIVA I REPUTACIÓ Percentatge d’impactes positius respecte del total Les notícies i opinions favorables a les polítiques i activitats del museu, un percentatge molt elevat, han augmentat en un 10%, fins arribar al 95% de totes les informacions publicades. Només trobem un 5% d’opinions desfavorables. Els punts de crítica s’han concentrat fonamentalment en dos temes: el problema amb Aragó per les obres procedents de Sixena, circumscrit de moment als mitjans aragonesos, i el debat sobre la idoneïtat de tancar el museu un dia per a la celebració d’un esdeveniment privat. FETS RELLEVANTS 12 de juny Presentació a la premsa de l’exposició Tàpies. Des de l’interior. 15 de juliol Presentació de les línies estratègiques del museu.
 17. 17. Responsabilitat Social Memòria 2013 PROVEÏDORS Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012 Acompliment de contracte Acompliment de les condicions Condicions acomplertes pel nombre % 6% 46% de pagament pactades amb el proveïdor total de comandes Termini mitjà de pagament de factures Mitjana de dies de pagament. Nombre 50 51 (30 dies) S’obté de l’indicador Mitjana de Morositat dels Pagaments a Empreses (MMPE) dels Comptes Anuals (CCAA) Acompliment de lliuraments pactats per part Comandes lliurades dins el termini respecte % 85% dels proveïdors al total de comandes Promoció del Proveïdors locals Proveïdors locals respecte al total % 76% 90% desenvolupament local ACOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE PAGAMENT PACTADES AMB EL PROVEÏDOR Aquest indicador es valora pel nombre de condicions acomplertes pel total de comandes. S’obtenen les dades del programa de comptabilitat. Actualment la situació econòmica general i les diverses reduccions d’aportacions en el pressupost dificulten el compliment d’allò establert a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. TERMINI MIG DE PAGAMENT S’obtenen les dades del Pla general de comptabilitat. Tenint en compte que el termini mig de pagament de les factures és de 30 dies, la situació actual econòmica general i les diverses reduccions d’aportacions en el pressupost dificulten el compliment d’allò establert a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. El promig ponderat de pagaments és de 50 dies, és a dir, 20 dies més sobre el termini legal de 30 dies. Hem mantingut el promig i fins i tot s’ha millorat respecte de l’any passat en un dia. ACOMPLIMENT DE LLIURAMENT PACTAT PER PART DELS PROVEÏDORS Es disposa per primer cop de dades. Augmenta el compliment dels proveïdors durant l’últim trimestre de 2013 i el primer trimestre de l’any 2014 perquè s’ha efectuat un seguiment més exhaustiu de les comandes. PROVEÏDORS LOCALS RESPECTE AL TOTAL S’ha establert l’àmbit de la província de Barcelona per definir el caràcter de «local» als proveïdors. L’alt percentatge dels valors està motivat per raons de caràcter mediambiental i econòmic, tot aconseguint una reducció de CO2 derivada dels subministraments i serveis contractats pel museu, i un abaratiment de costos. FET RELLEVANT En els plecs de contractació del 2013 s’han seguit incorporant clàusules socials i ambientals. Paral·lelament, s’està treballant en la definició d’una Política de compres i contractació que ens permetrà millorar en matèria de Responsabilitat Social. Contractes destacats: - Servei de neteja, adjudicació març 2013. S’han exigit un gran nombre d’obligacions ambientals - Servei de pintura, adjudicació juliol 2013. S’ha valorat la utilització de productes ecològics
 18. 18. Responsabilitat Social Memòria 2013 USUARIS Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012 Assistència de visitants Total de visitants Suma visitants Programa venda d’entrades Nombre 635.917 409.345 Visitants a les exposicions temporals Visitants exposicions temporals % 6,41% 5,09% Visitants en grup Visitants en grup per visitants totals (grup+individual) % 11,00% 17% Grups d’estudiants Visitants grups d’estudiants per total de grups % 59,00% 61% Altres grups (no estudiants), turistes, etc. Visitants altres grups per total de grups % 41,00% 39% Franges horàries de matí Visitants franja horària per total matí % 78,00% 70% (de 10 a 15 h) (de 10 a 15 h) Franges horàries de tarda Visitants franja horària per total tarda % 22,00% 30% (de 15 a 18 o 20 h) (de 15 h a tancament) Procedència de Barcelona Procedència visitants Barcelona ciutat % 26,00% 25% Procedència de Catalunya fora Barcelona Procedència visitants Catalunya % 23,00% 22% Procedència d’Espanya Procedència visitants Espanya % 3,00% 4% Procedència de l’estranger Procedència visitants estranger % 48,00% 49% Qualitat dels serveis Queixes i reclamacions Fulls de suggeriments/queixes Nombre 113 114 Serveis digitals WEB Visites museunacional.cat Nombre 650.402 492.490 Xarxes socials Amics Facebook Nombre 19.930 10.119 Seguidors Twitter Nombre 30.351 13.415
 19. 19. Responsabilitat Social Memòria 2013 TOTAL DE VISITANTS El 2013 ha experimentat un creixement de visitants respecte al 2012 perquè s’ha posat en marxa una entrada gratuïta a l’edifici. Una entrada inexistent el 2012 i que és fruit de la voluntat de posar en valor el Palau Nacional com a visita patrimonial i cultural. VISITANTS A LES EXPOSICONS TEMPORALS El total d’entrades específiques a les exposicions temporals del 2013 ha estat de 29.161, contra les 20.820 del 2012. Per tant, hem crescut en 8.341 (40,06%). En relació al total de les entrades, excloent les entrades d’edifici del 2013, representa un 6,41% contra un 5,09% del 2012. VISITANTS EN GRUP El públic del Museu Nacional d’Art de Catalunya és principalment individual, 89%, mentre que l’11% ho fa en grup. Respecte al 2012, la vista en grup s’ha reduït 6 punts percentuals i el que ha pujat és la visita individual. GRUPS ESTUDIANTS Per tipologia de grup, el 59% correspon a grups escolars/educatius (formació reglada). GRUPS ALTRES (no estudiants, turistes, etc.) El 41% correspon a grups de característiques diverses com ara agències de viatges, associacions, empreses, etc. FRANGES HORÀRIES MATÍ (de 10 a 14 h) Continua predominant l’horari matinal perquè és el preferit pels centres escolars i, en general, per tot aquell públic que realitza activitats educatives. S’ha de mirar de canviar aquesta tendència. FRANGES HORÀRIES TARDA (de 14 a 18 o 20 h) L’horari de tarda és poc utilitzat per les visites escolars i és un dels motius del resultat d’aquest indicador. El museu ha d’intentar modificar aquesta tendència. PROCEDÈNCIA BARCELONA Els valors respecte de l’any 2012 es mantenen pràcticament similars. El públic procedent de la ciutat de Barcelona representa aproximadament el 25% de procedència i es manté en aquest valor. PROCEDÈNCIA CATALUNYA SENSE BARCELONA Els valors respecte l’any 2012 es mantenen pràcticament similars. El públic procedent de la resta de Catalunya (excloent Barcelona) representa aproximadament el 23% i es manté en aquest valor. PROCEDÈNCIA ESPANYA El públic de procedència espanyola ha baixat un punt, representa el 3% i pertany principalment a les comunitats de Madrid, València i Andalusia. PROCEDÈNCIA ESTRANGER Del total de visitants del públic del museu, el 48% (dades de 2013) són estrangers. Ha baixat 1 punt percentual respecte a l’any anterior. El públic estranger prové principalment de França, Estats Units i Regne Unit. NOMBRE DE QUEIXES I RECLAMACIONS Durant l’any 2013 s’han posat 113 queixes, reclamacions i/o felicitacions per escrit. Aquesta quantitat representa un 0,018% del total de visitants del museu. Podem considerar que les queixes, reclamacions i informacions d’aquest tipus i el seu baix nombre ens indiquen, per una banda, aspectes a millorar, però també el grau de satisfacció del públic en la seva relació amb el museu. Els comentaris, consultes, queixes i reclamacions arriben a través dels formularis de suggeriment, tant en paper com en format electrònic. WEB I XARXES SOCIALS Durant l’any 2013 va haver-hi un total de 650.402 consultes al web del museu. Durada mitjana de visita: 4’32 min. A xarxes socials s’ha intensificat la presència i això ha repercutit en l’increment del 46,8% d’usuaris. FETS RELLEVANTS S’ha revalorat el Palau Nacional com a visita patrimonial i cultural gràcies a la creació d’una entrada específica. S’ha posat en marxa l’entrada gratuïta al museu tots els dissabtes a la tarda, a partir de les 15 h i fins al tancament del museu.
 20. 20. Responsabilitat Social Memòria 2013 SOCIETAT Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012 Desenvolupament local Exposicions organitzades Suma Nombre 1 2 pel Museu Nacional d’Art de Catalunya que viatjen pel territori (Catalunya) Apropar el museu a les persones Assistència amb entrada social (inclou: portes obertes, Suma Nombre 228.049 159.900 Accessibilitat majors de 65 anys, menors de 16 anys, estudiants, familiar, aturats i pensionistes) Participants amb risc d’exclusió social en projectes (Susoespai, Suma Nombre 2.074 937 Museu Espai Comú d’Integració, Centres Atenció Especial) Ús de de la Signoguia Suma Nombre 16 20 Obres de la col·lecció publicades online Suma Nombre 6.900 Participació Assistència a activitats de formació Suma Nombre 4.604 per a estudiants universitaris Assistència a activitats de formació per al professorat Suma Nombre 163 461 (educació infantil i primària) Assistència a activitats de formació per a estudiants FP Suma Nombre 834 Assistència d’escolars (Programa educArt) Suma Nombre 42.860 42.880 Persones que participen al programa educatiu Suma Nombre 43.569 41.899 Assistència de Centres d’Atenció Especial Suma Nombre 2.074 937 Inserció laboral Estudiants en pràctiques Suma Nombre 59 35
 21. 21. Responsabilitat Social Memòria 2013 NOMBRE D’EXPOSICIONS ORGANITZADES PEL MUSEU QUE VIATGEN PEL TERRITORI (CATALUNYA) El museu ha organitzat una exposició al Museu de Reus titulada Fortuny, el mite del 26 d’abril al 7 de setembre de 2013. ASSISTÈNCIA AMB ENTRADA SOCIAL Aquest tipus d’assistència inclou: portes obertes, majors de 65 anys, menors de 16 anys, estudiants, famílies, aturats i pensionistes. El Museu Nacional facilita l’accés a tots els grups socials, en particular als de menys poder adquisitiu, de manera que l’aspecte econòmic no sigui un factor de discriminació. Al llarg de l’any 2013 s’han emès un total de 228.049 entrades associades al concepte «entrada social». PARTICIPANTS AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL EN PROJECTES (Susoespai, Museu espai comú d’integració, Centres d’atenció especial) Aquest indicador ens ajuda a mesurar el creixement o decreixement de participants amb risc d’exclusió social. L’any 2013 hi ha un creixement en l’emissió d’entrades associades al concepte «participants en projectes amb risc d’exclusió social» ja que se’n calculen 2.074 respecte l’any 2012, quan se’n van emetre un total de 937. ÚS DE SIGNOGUIA Les dades obtingudes indiquen que aquest servei no és gaire utilitzat, i a més se n’observa una lleugera davallada. All llarg del 2013 s’han prestat 16 aparells signoguies respecte de l’any 2012, que se’n van prestar 20. COL·LECCIÓ PUBLICADA ONLINE Aquest indicador es comença a comptabilitzar a partir de l’any 2013. Aproximadament hi ha 6.900 obres disponibles a la col·lecció online i el museu treballa per publicar la resta de la col·lecció. Convé esmentar que la publicació de la col·lecció online és un dels serveis més visitats al web. ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS La dada obtinguda l’any 2013 mostra que el museu ha col·laborat amb 4.604 estudiants universitaris. És una dada que manifesta l’interès del museu vers les universitats, un sector de la societat contínuament present al museu a través dels màsters i altres activitats de caire acadèmic. ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A PROFESSORAT (Educació Infantil i Primària) Les activitats de formació per als mestres són un objectiu de les activitats del museu. En les diverses activitats on hi poden participar mestres i professors de primària i secundària s’han comptabilitzat 163 professionals. ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (FP) No hi ha activitats específiques per a escoles de formació professional. La suma de 834 correspon a les escoles de Formació Professional que han participat a les activitats generals educatives. ASSISTÈNCIA D’ESCOLARS (Programa educArt) Les escoles són un dels segments de públic que gaudeix d’una atenció prioritària per part del museu. S’ha comptabilitzat la participació de 42.860 escolars. NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA EDUCATIU Aquest indicador ens ajuda a mesurar el creixement o decreixement de persones que participen en el programa educatiu del museu. Cal esmentar que el públic familiar està comptabilitzat en aquest indicador. Durant l’any 2013 hi ha hagut un augment de participació, ja que el resultat és de 43.568 persones respecte de l’any 2012, que va ser de 41.899. En els propers anys, aquest indicador hauria d’anar en augment ja que una de les intencions del museu és ampliar l’ús d’aquest programa. ASSISTÈNCIA DE CENTRES D’ATENCIÓ ESPECIAL Entre els programes específics que ja tenen un llarg recorregut i els de nova creació, l’assistència de centres d’atenció especial està rebent molta atenció per part del museu. Hi ha hagut un augment considerable d’aquestes visites durant l’any 2013. NOMBRE D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES Aquest indicador mesura la col·laboració del museu en la formació dels estudiants oferint un programa de pràctiques en diverses especialitats. L’any 2013 la xifra ha augmentat i s’han acollit 59 estudiants. FETS RELLEVANTS S’han començat a preparar els nous programes El museu és teu i Apropa Cultura i s’ha continuat amb els ja existents, com ara Museu Espai en Comú. Estan destinats a grups amb risc d’exclusió social, entre d’altres col·lectius. El 2014 serà l’any de la total implantació dels nous programes. S’ha potenciat la col·laboració amb les universitats a través de màsters i activitats de caràcter acadèmic.
 22. 22. Responsabilitat Social Memòria 2013 ADMINISTRACIÓ/PROPIETAT Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012 Eficiència econòmica Ràtio d’autofinançament Ingressos propis per total d’ingressos % 31% 29% operacions corrents corrents (pressupost) Aportacions partits polítics o institucions Aportacions corrents de Aportacions corrents de Nombre 9.093.342 10.344.630 les administracions públiques les administracions públiques Valor econòmic creat Proporció del pressupost d’operacions Ingressos per patrocinis per total % 5% 4% corrents que prové d’accions d’ingressos corrents (pressupost) de patrocini i mecenatge Proporció del pressupost d’operacions Ingressos per entrades per total % 12% 11% corrents que prové de la venda d’entrades d’ingressos corrents Proporció del pressupost d’operacions Ingressos per lloguer d’espais per total % 7% 6% corrents que prové del lloguer d’espais d’ingressos corrents Valor econòmic distribuït Costos d’explotació sense personal Costos d’explotació sense personal. Nombre 7.637.130 8.501.913 Compte de resultats (aprovisionaments + altres despeses d’explotació) RÀTIO AUTOFINANÇAMENT OPERACIONS CORRENTS Se supera per primera vegada el 30%. De tota manera, no sembla consolidada aquesta situació i és possible que tingui a veure tant amb el descens del pressupost com amb l’increment en recursos propis. APORTACIONS CORRENTS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Descens significatiu producte de la conjuntura econòmica. PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ D’ACCIONS DE PATROCINI I MECENATGE Possible tendència a l’alça, però lluny encara dels objectius. L’aparició de noves entitats en l’àmbit del Patrimoni Cultural no ajuda; la conjuntura econòmica, tampoc. PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ DE LA VENDA D’ENTRADES Lleuger increment en la venda d’entrades tot i les perspectives negatives dels primers mesos de l’any. PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ DEL LLOGUER D’ESPAIS Lleu increment respecte dels anys anteriors. Les perspectives per al 2014 són positives en aquest punt. COSTOS D’EXPLOTACIÓ SENSE PERSONAL El descens té relació amb el descens també del pressupost.
 23. 23. Responsabilitat Social Memòria 2013 PATROCINADORS/MECENES Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012 Sostenibilitat Aportacions econòmiques Valor en euros de les aportacions en diners i en espècie Nombre 1.934,8 M€ 1.864 M€ econòmica i social Convenis vigents Convenis signats i vigents Nombre 35 33 Amics del Museu Nacional Membres de l’Associació Nombre 2.403 2.149 Aportacions econòmiques Valor en euros de les aportacions en diners Nombre 80.037 € 85.291 € dels membres individuals APORTACIONS ECONÒMIQUES Aquest indicador ens ajuda a mesurar l’eficàcia en la captació de recursos d’empreses per als projectes del museu. La xifra aconseguida el 2013 creix un 3,7% respecte del 2012, essencialment per la incorporació de nous patrocinadors per a algunes de les exposicions temporals –és el cas de Tàpies. Des de l’interior o La batalla de Tetuan de Fortuny. De la trinxera al museu–, o l’adquisició d’obra d’art. Aquesta xifra s’aproxima al valor objectiu (1.940.000 €). NOMBRE DE CONVENIS, SIGNATS O VIGENTS Aquest indicador ens ajuda a mesurar l’eficàcia en l’increment del nombre d’empreses que col·laboren amb el museu. La xifra de 2013 creix un 6% respecte del 2012, per la suma de les empreses que es mantenen des de fa un temps més les que s’han incorporat per a projectes específics. NOMBRE D’AMICS DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA Aquest indicador ens ajuda a mesurar l’eficàcia en la incorporació de nous socis a la Fundació dels Amics del Museu Nacional. El 2013 el nombre d’Amics ha crescut un 1,8% respecte del 2012, i continua la seva aproximació al valor objectiu (3.000 socis). APORTACIONS ECONÒMIQUES DELS MEMBRES INDIVIDUALS DELS AMICS DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA Aquest indicador mesura l’eficàcia en la captació de recursos procedents de les persones individuals. Combinat amb l’anterior, aquest indicador ens ajuda a aproximar-nos a la dimensió mitjana de les aportacions dels amics individuals i al diferent pes de cadascuna de les categories d’adhesió als Amics. El 2013 la xifra posa de relleu una davallada del 5,5% respecte del 2012, fet que s’explica per alguna baixa entre els socis que més diners aporten, i perquè una part substancial de les aportacions de socis que es van donar d’alta el 2013 es va destinar a l’adquisició d’una obra de Marià Fortuny que es va cedir al museu. FET RELLEVANT Més de 240 persones i algunes empreses van respondre positivament a la campanya dels Amics del Museu Nacional i van contribuir a finançar l’adquisició del dibuix La pregària (cap a 1871–1872), de Marià Fortuny, que ha passat a formar part de les col·leccions del museu. La pregària documenta un dels gèneres més importants de la trajectòria artística de Fortuny, l’orientalisme, i es va poder veure en el marc de l’exposició La batalla de Tetuan de Fortuny. De la trinxera al museu.
 24. 24. Responsabilitat Social Memòria 2013 COMPETIDORS/ALIANCES Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2013 Valor 2012 Percepció de la institució Nombre de convenis i projectes Suma de convenis i projectes Nombre 78 67 amb altres institucions 1. convenis amb entitats culturals Nombre 32 2. convenis de patrocini Nombre 21 3. convenis per a la promoció del turisme Nombre 8 4. convenis de recerca Nombre 2 5. convenis amb entitats de lleure Nombre 3 6. altres Nombre 12 Resolució de convenis Grau de compliment % 100% Préstecs d’obres d’art a altres institucions Suma del nombre d’institucions a les quals el museu va prestar obres d’art Nombre 34 29 Suma del nombre d’institucions a les quals el museu va prestar obres d’art (Catalunya) Nombre 14 Suma del nombre d’institucions a les quals el museu va prestar obres d’art (Espanya) Nombre 12 Suma del nombre d’institucions a les quals el museu va prestar obres d’art (internacionals) Nombre 8 Contribució al coneixement Usuaris de la Biblioteca Nombre d’usuaris Nombre 4141 4031 Préstecs o consultes a la Biblioteca Nombre de préstecs o consultes Nombre 1545 1827 Usuaris de l’Arxiu Nombre d’usuaris Nombre 358 199 Consultes a l’Arxiu Nombre d’usuaris Nombre 747 904
 25. 25. Responsabilitat Social Memòria 2013 NOMBRE DE CONVENIS I PROJECTES AMB ALTRES INSTITUCIONS El nombre de convenis amb altres institucions és molt positiu. S’ha incrementat respecte del 2012. Però el mer nombre de convenis pot no ser prou indicatiu. Fins el 2012 no s’ha fet anàlisi de la mena de convenis que el museu signa amb altres institucions, però ressenyar la diversitat de motius pels quals se signen convenis pot ajudar a valorar més bé la trajectòria del museu i ser un instrument útil per a una més bona planificació. És per aquest motiu que els indicadors del 2013 s’han diversificat en: entitats culturals, patrocini (majoritàriament per a la realització d’exposicions, d’activitats, i patrocinis publicitaris), promoció turística, recerca, entitats de lleure i altres. RESOLUCIÓ DE CONVENIS Un 100% dels convenis es compleixen. El Museu Nacional té un sistema de seguiment de convenis que garanteix la finalització pactada de convenis, addendes i/o les pròrrogues dins dels terminis establerts. PRÉSTECS D’OBRES D’ART A ALTRES INSTITUCIONS Aquesta dada depèn dels projectes d’altres institucions. De totes maneres s’ha cregut oportú donar el nombre d’institucions catalanes, de la resta de l’Estat espanyol i estrangeres. USUARIS DE LA BIBLIOTECA El nombre d’usuaris ha augmentat lleugerament, però la biblioteca necessita un projecte específic de renovació que s’adeqüi al gran potencial dels seus fons. PRÉSTECS O CONSULTES A BIBLIOTECA Han estat 1430 préstecs a sala i 115 consultes per correu electrònic. USUARIS DE L’ARXIU El control d’usuaris i consultes a l’arxiu del museu és un procés integrat en l’aplicatiu de gestió documental i arxiu. El sistema no discrimina entre usuaris interns o externs i, pel que fa al control de la documentació de consulta, l’objectiu és controlar la documentació d’una manera molt àmplia. El sistema pot controlar des d’una capsa fins a un document. La finalitat és, preferentment, garantir la seguretat de la documentació, i no tant portar uns indicadors molt exhaustius. L’indicador d’usuaris no és un valor que creixi de forma constant; és més aviat una dent de serra amb pujades puntuals (fins ara no s’han analitzat les causes particulars), però responen a l’interès creixent dels estudiosos (interns i externs) en els fons documentals del museu. FET RELLEVANT El conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Reus i l’Institut Municipal de Museus de Reus per a la cessió d’obres en préstec per a l’organització de l’exposició Fortuny. El mite al Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca (abril-setembre 2013), que ha representat que una part concreta de la col·lecció viatgés al territori i que a més, es generessin diversos convenis d’aportació econòmica.
 26. 26. Responsabilitat Social Memòria 2013 4 Balanç econòmic 2012 2013 Drets Obligacions Drets Obligacions reconeguts reconegudes Resultat reconeguts reconegudes Resultat Operacions corrents 14.559.235,00 14.578.237,00 -19.002,00 13.215.818,00 13.538.119,00 -322.301,00 Operacions de capital 1.195.818,00 1.798.374,00 -602.556,00 1.950.224,00 1.980.909,00 -30.685,00 Operacions amb actius financers 11.673,00 15.388,00 -3.715,00 59.582,00 51.457,00 8.125,00 Resultat pressupostari 15.766.726,00 16.391.999,00 -625.273,00 15.225.624,00 15.570.485,00 -344.861,00 Variació de passius financers 1.373.215,00 1.073.215,00 -1.073.215,00 Saldo pressupostari de l’exercici 15.766.726,00 17.765.214,00 -1.998.488,00 15.225.624,00 16.643.700,00 -1.418.076,00 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 1.451.364,00 1.451.364,00 Desviacions de finançament positives per recursos -73.436,00 -73.436,00 -883.976,00 -883.976,00 de l’exercici amb despeses amb finançament afectat Desviacions de finançament negatives en despesa amb 2.105.586,00 2.105.586,00 851.843,00 851.843,00 finançament afectat (factures i proveïdors pendents) Ajustaments -26.891,00 -26.891,00 SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT DE L’EXERCICI 6.771,00 1.155 INFORMACIÓ ECONÒMICA FINANCERA. RESULTAT PRESSUPOSTARI
 27. 27. Responsabilitat Social Memòria 2013 Resultat pressupostari El Patronat del Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya va aprovar, en sessió celebrada el mes de desembre del 2012, el pressupost del museu per a l’exercici 2013. Posteriorment, aquest pressupost va experimentar diverses modificacions per recollir les aportacions definitives de les administracions públiques que formen part del consorci una vegada aprovats els seus respectius pressupostos, i per ajustar algunes previsions. El pressupost definitiu per al 2013 ha estat de 16.971.968 €, si bé 1.073.216 € corresponen a variacions d’actius financers. El pressupost d’ingressos s’ha executat fins a la xifra de drets reconeguts de 15.225.625 €, que suposa, sense tenir en compte la variació d’actius financers, una execució del 96% del pressupost definitiu. El desenvolupament del pressupost de despesa ha estat de 16.643.700 €, que representa el 98% del pressupost definitiu. Podem dir que els capítols de despesa de personal i el de despesa en béns i serveis s’han executat pràcticament en la seva totalitat. Per fer front a les inversions, s’han utilitzat 1.451.364 € provinents de romanents de tresoreria d’anys anteriors. De la diferència entre els drets i les obligacions reconegudes s’obté un saldo pressupostari que és de -1.418.076 €. Aquest saldo pressupostari, un cop incorporats els romanents abans enunciats i realitzats els ajustaments per diferències temporals (ingressos per activitats cobrats en un exercici però que corresponen pel moment de la seva realització a d’altres, factures d’un any cobrades o pagades en l’exercici anterior o posterior) possibilita l’obtenció d’un resultat pressupostari final de 1.155 €. Informe auditoria http://www.museunacional.cat/sites/default/files/informe_auditoria_2013x.pdf
 28. 28. www.museunacional.cat

×