طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی رایانش توری تحت وب

MoEii Hm
MoEii HmProgrammer en Daarkoob Data Processing Co
‫رایانش‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫هاسازی‬‌‫س‬ ‫پیاد‬ ،‫طراحی‬
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫توری‬
:‫دهنده‬ ‫ارائه‬
‫منش‬ ‫حسینی‬ ‫معین‬ ‫محمد‬ ‫اسید‬
:‫راهنما‬ ‫ااستاد‬
‫قااسمی‬ ‫دکتر‬
:‫ارزیاب‬ ‫ااستاد‬
‫صدیقیان‬ ‫دکتر‬
‫شهریور‬۱۳۹۴
‫مطالب‬ ‫فصل‬ ‫اسر‬
●
‫مقدمه‬
●
‫توری‬ ‫رایانش‬
●
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫توری‬ ‫رایانش‬
●
‫فنی‬ ‫شنیازهای‬‌‫س‬ ‫پی‬
●
‫هاسازی‬‌‫س‬ ‫پیاد‬
●
‫ارزیابی‬
●
‫پیشنهادها‬
‫مقدمه‬
‫فراوان‬ ‫نشده‬ ‫محااسبه‬ ‫ههای‬‌‫س‬ ‫داد‬
‫مقدمه‬
‫فراوان‬ ‫نشده‬ ‫محااسبه‬ ‫ههای‬‌‫س‬ ‫داد‬
●
‫شده‬ ‫رمزگذاری‬ ‫اطلاعات‬ ‫شکستن‬
‫مقدمه‬
‫فراوان‬ ‫نشده‬ ‫محااسبه‬ ‫ههای‬‌‫س‬ ‫داد‬
●
‫شده‬ ‫رمزگذاری‬ ‫اطلاعات‬ ‫شکستن‬
●
‫فرازمینی‬ ‫هوش‬ ‫جستجوی‬
‫مقدمه‬
‫فراوان‬ ‫نشده‬ ‫محااسبه‬ ‫ههای‬‌‫س‬ ‫داد‬
●
‫شده‬ ‫رمزگذاری‬ ‫اطلاعات‬ ‫شکستن‬
●
‫فرازمینی‬ ‫هوش‬ ‫جستجوی‬
●
‫پروتئین‬ ‫خمیدگی‬ ‫محااسبه‬
‫مقدمه‬
‫فراوان‬ ‫نشده‬ ‫محااسبه‬ ‫ههای‬‌‫س‬ ‫داد‬
●
‫شده‬ ‫رمزگذاری‬ ‫اطلاعات‬ ‫شکستن‬
●
‫فرازمینی‬ ‫هوش‬ ‫جستجوی‬
●
‫پروتئین‬ ‫خمیدگی‬ ‫محااسبه‬
‫اعلمی‬ ‫نهای‬‌‫س‬ ‫اسازما‬ ‫تواسط‬ ‫بیشتر‬
‫مقدمه‬
‫شبکه‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫محااسباتی‬ ‫منابع‬
●
‫پها‬‌‫س‬ ‫پتا‬‌‫س‬ ‫ل‬
●
‫رومیزی‬ ‫ههای‬‌‫س‬ ‫رایان‬
●
‫هوشمند‬ ‫نهای‬‌‫س‬ ‫تلف‬
●
‫اسرورها‬
‫مقدمه‬
‫شبکه‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫و‬ ‫آزاد‬ ‫محااسباتی‬ ‫منابع‬
●
‫پها‬‌‫س‬ ‫پتا‬‌‫س‬ ‫ل‬
●
‫رومیزی‬ ‫ههای‬‌‫س‬ ‫رایان‬
●
‫هوشمند‬ ‫نهای‬‌‫س‬ ‫تلف‬
●
‫اسرورها‬
‫حال‬ ‫در‬ ‫هاسازی‬‌‫س‬ ‫ذخیر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محااسباتی‬ ‫توان‬ ‫از‬ ‫پایینی‬ ‫درصد‬
.‫ااست‬ ‫ااستفاده‬
‫مقدمه‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
Ian Foster Carl Kesselman
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
●
‫ناهمگن‬ ‫و‬ ‫هماهنگ‬ ‫منابع‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
●
‫ناهمگن‬ ‫و‬ ‫هماهنگ‬ ‫منابع‬
●
‫متمرکز‬ ‫غیر‬ ‫فیزیکی‬ ‫مکان‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
●
‫ناهمگن‬ ‫و‬ ‫هماهنگ‬ ‫منابع‬
●
‫متمرکز‬ ‫غیر‬ ‫فیزیکی‬ ‫مکان‬
●
‫منظوره‬ ‫اعام‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫لهای‬‌‫س‬ ‫پروتک‬ ‫و‬ ‫طها‬‌‫س‬ ‫راب‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
●
‫ناهمگن‬ ‫و‬ ‫هماهنگ‬ ‫منابع‬
●
‫متمرکز‬ ‫غیر‬ ‫فیزیکی‬ ‫مکان‬
●
‫منظوره‬ ‫اعام‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫لهای‬‌‫س‬ ‫پروتک‬ ‫و‬ ‫طها‬‌‫س‬ ‫راب‬
●
‫مشترک‬ ‫هدف‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫تور‬ ‫معماری‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫تور‬ ‫معماری‬
●
‫کاربرد‬ ‫لیه‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫تور‬ ‫معماری‬
●
‫کاربرد‬ ‫لیه‬
●
‫لیه‬Collective
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫تور‬ ‫معماری‬
●
‫کاربرد‬ ‫لیه‬
●
‫لیه‬Collective
●
‫لیه‬Resources And Connectivity Protocols
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫تور‬ ‫معماری‬
●
‫کاربرد‬ ‫لیه‬
●
‫لیه‬Collective
●
‫لیه‬Resources And Connectivity Protocols
●
‫لیه‬Fabric
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫توری‬ ‫رایانش‬ ‫مزایای‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫توری‬ ‫رایانش‬ ‫مزایای‬
●
‫منابع‬ ‫از‬ ‫موثر‬ ‫استفاده‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫توری‬ ‫رایانش‬ ‫مزایای‬
●
‫منابع‬ ‫از‬ ‫موثر‬ ‫استفاده‬
●
‫موازی‬ ‫محاسبه‬ ‫قابلیت‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫توری‬ ‫رایانش‬ ‫مزایای‬
●
‫منابع‬ ‫از‬ ‫موثر‬ ‫استفاده‬
●
‫موازی‬ ‫محاسبه‬ ‫قابلیت‬
●
‫سازی‬ ‫متعادل‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫توری‬ ‫رایانش‬ ‫مزایای‬
●
‫منابع‬ ‫از‬ ‫موثر‬ ‫استفاده‬
●
‫موازی‬ ‫محاسبه‬ ‫قابلیت‬
●
‫سازی‬ ‫متعادل‬
●
‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫توری‬ ‫رایانش‬ ‫معایب‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫توری‬ ‫رایانش‬ ‫معایب‬
●
‫کاربران‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫نصب‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫توری‬ ‫رایانش‬ ‫معایب‬
●
‫کاربران‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫نصب‬
●
‫مختلف‬ ‫هاهای‬‌‫ا‬ ‫دامن‬ ‫بین‬ ‫امنیتی‬ ‫شاهای‬‌‫ا‬ ‫چال‬
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫توری‬ ‫رایانش‬ ‫معایب‬
●
‫کاربران‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫نصب‬
●
‫مختلف‬ ‫هاهای‬‌‫ا‬ ‫دامن‬ ‫بین‬ ‫امنیتی‬ ‫شاهای‬‌‫ا‬ ‫چال‬
●
‫هاهای‬‌‫ا‬ ‫برنام‬ ‫برای‬ ‫نامناسب‬Real Time
‫توری‬ ‫رایانش‬
‫توری‬ ‫رایانش‬ ‫معایب‬
●
‫کاربران‬ ‫دستگاه‬ ‫روی‬ ‫مافزار‬‌‫ا‬ ‫نر‬ ‫نصب‬
●
‫مختلف‬ ‫هاهای‬‌‫ا‬ ‫دامن‬ ‫بین‬ ‫امنیتی‬ ‫شاهای‬‌‫ا‬ ‫چال‬
●
‫هاهای‬‌‫ا‬ ‫برنام‬ ‫برای‬ ‫نامناسب‬Real Time
●
‫کاربران‬ ‫یباند‬‌‫ا‬ ‫پهنا‬ ‫مصرف‬
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫توری‬ ‫رایانش‬
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫توری‬ ‫رایانش‬
‫یکال‬‌‫ا‬ ‫دیج‬
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫توری‬ ‫رایانش‬
‫یکال‬‌‫ا‬ ‫دیج‬
●
۴۵۰,۰۰۰‫روزانه‬ – ‫یکتا‬ ‫کاربر‬
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫توری‬ ‫رایانش‬
‫یکال‬‌‫ا‬ ‫دیج‬
●
۴۵۰,۰۰۰‫روزانه‬ – ‫یکتا‬ ‫کاربر‬
●
۹:۲۷‫کاربر‬ ‫اهر‬ ‫بودن‬ ‫برخط‬ ‫مدت‬
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫توری‬ ‫رایانش‬
‫یکال‬‌‫ا‬ ‫دیج‬
●
۴۵۰,۰۰۰‫روزانه‬ – ‫یکتا‬ ‫کاربر‬
●
۹:۲۷‫کاربر‬ ‫اهر‬ ‫بودن‬ ‫برخط‬ ‫مدت‬
●
۸.۱‫روزانه‬ - ‫سال‬
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫توری‬ ‫رایانش‬
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫توری‬ ‫رایانش‬
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫توری‬ ‫رایانش‬
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫توری‬ ‫رایانش‬
‫شاها‬‌‫ا‬ ‫چال‬
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫توری‬ ‫رایانش‬
‫شاها‬‌‫ا‬ ‫چال‬
●
‫هاها‬‌‫ا‬ ‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫شنود‬
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫توری‬ ‫رایانش‬
‫شاها‬‌‫ا‬ ‫چال‬
●
‫هاها‬‌‫ا‬ ‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫شنود‬
●
‫کاربر‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫درست‬ ‫محاسبه‬ ‫عدم‬
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫توری‬ ‫رایانش‬
‫شاها‬‌‫ه‬ ‫چال‬
●
‫هاها‬‌‫ه‬ ‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫شنود‬
●
‫کاربر‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫درست‬ ‫محاسبه‬ ‫عدم‬
●
‫محاسبات‬ ‫انجام‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫بسایت‬‌‫ه‬ ‫و‬ ‫ترک‬
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬
Web Worker
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬
Web Worker
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬
RabbitMQ-AMQP
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬
RabbitMQ-AMQP
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬
RabbitMQ-AMQP
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬ ‫دیگر‬
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬ ‫دیگر‬
●
Web Socket(Socket.IO(
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬ ‫دیگر‬
●
Web Socket(Socket.IO(
●
MongoDB
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬ ‫دیگر‬
●
Web Socket(Socket.IO(
●
MongoDB
●
Redis
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬ ‫دیگر‬
●
Web Socket(Socket.IO(
●
MongoDB
●
Redis
●
Yii2
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬
‫فنی‬ ‫شنیازاهای‬‌‫ه‬ ‫پی‬ ‫دیگر‬
●
Web Socket(Socket.IO(
●
MongoDB
●
Redis
●
Yii2
●
NodeJS(ExpressJS(
‫هسازی‬‌‫ه‬ ‫پیاد‬
‫هسازی‬‌‫ه‬ ‫پیاد‬
‫کاربری‬ ‫پنل‬
●
Yii2 + MongoDB + Redis + RabbitMQ
‫هسازی‬‌‫ه‬ ‫پیاد‬
‫کاربری‬ ‫پنل‬
●
Yii2 + MongoDB + Redis + RabbitMQ
Daemon‫اها‬
‫هسازی‬‌‫ه‬ ‫پیاد‬
‫کاربری‬ ‫پنل‬
●
Yii2 + MongoDB + Redis + RabbitMQ
Daemon‫اها‬
●
Publisher-daemon
‫هسازی‬‌‫ه‬ ‫پیاد‬
‫کاربری‬ ‫پنل‬
●
Yii2 + MongoDB + Redis + RabbitMQ
Daemon‫اها‬
●
Publisher-daemon
●
Subscriber-daemon
‫هسازی‬‌‫ه‬ ‫پیاد‬
‫کاربری‬ ‫پنل‬
●
Yii2 + MongoDB + Redis + RabbitMQ
Daemon‫اها‬
●
Publisher-daemon
●
Subscriber-daemon
●
tasks-uploader-daemon
‫هسازی‬‌‫ه‬ ‫پیاد‬
Back End
●
ExpressJS + SocketIO + RabbitMQ
‫وظایف‬
●
‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬Web Socket
●
‫ارسال‬Batch Job‫کاربر‬ ‫به‬
●
‫اهر‬ ‫نتیجه‬ ‫دریافت‬Job‫به‬ ‫ارسال‬ ‫و‬Broker
‫ارزیابی‬
‫از‬ ‫کوچکتر‬ ‫کامل‬ ‫اعداد‬ : ‫تست‬ ‫مورد‬۹۹,۹۹۹
‫شود‬ ‫عدد‬ ‫خود‬ ‫برابر‬ ،‫عدد‬ ‫از‬ ‫کوچکتر‬ ‫سره‬ ‫هاهای‬‌‫ه‬ ‫معلی‬‌‫ه‬ ‫مقسو‬ ‫جمع‬ : ‫کامل‬ ‫عدد‬
: ‫مثل‬۶=۱+۲+۳
‫ارزیابی‬
‫از‬ ‫کوچکتر‬ ‫کامل‬ ‫اعداد‬ : ‫تست‬ ‫مورد‬۹۹,۹۹۹
‫شود‬ ‫عدد‬ ‫خود‬ ‫برابر‬ ،‫عدد‬ ‫از‬ ‫کوچکتر‬ ‫سره‬ ‫هاهای‬‌‫ه‬ ‫معلی‬‌‫ه‬ ‫مقسو‬ ‫جمع‬ : ‫کامل‬ ‫عدد‬
: ‫مثل‬۶=۱+۲+۳
: ‫شبکه‬۵‫گره‬‫نامتجانس‬‫قطع‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫تصادفی‬
●
۲( ‫اندروید‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫تبلت‬۵.۰.۲‫و‬۴.۱.۱(
●
۱‫(اوبونتو‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫پتاپ‬‌‫ه‬ ‫ل‬۱۵.۰۴،۳۲(‫بیتی‬
●
۲‫(ویندوز‬ ‫ویندوز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫پتاپ‬‌‫ه‬ ‫ل‬۸،۶۴(‫بیتی‬
●
۱‫(دبیان‬ ‫سرور‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫پتاپ‬‌‫ه‬ ‫ل‬۸،۶۴(‫بیتی‬
‫ارزیابی‬
‫خروجی‬ ‫تحلیل‬ ‫مراحل‬
‫ارزیابی‬
‫خروجی‬ ‫تحلیل‬ ‫مراحل‬
●
‫و‬ ‫آمادگی)زمان‬ ‫اعل م‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ،‫اتصال‬ ‫رویدادهای‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫ل گ‬IP(
‫ارزیابی‬
‫خروجی‬ ‫تحلیل‬ ‫مراحل‬
●
‫و‬ ‫آمادگی)زمان‬ ‫اعل م‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ،‫اتصال‬ ‫رویدادهای‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫ل گ‬IP(
●
‫به‬ ‫ل گ‬ ‫تبدیل‬SQL
‫ارزیابی‬
‫خروجی‬ ‫تحلیل‬ ‫مراحل‬
●
) ‫ماشین‬ ‫هر‬ ‫توسط‬ ‫محاسبه‬ ‫زمان‬ ‫میانگین‬Aggregate(
# CPU RAM Avg
1 AMD Ultra Dual – 2.1GHz 4GB 11.05
2 Intel Core i7-2630QM- 2.0GHz 8GB 11.197
3 Intel Atom N455 1GB 53.33
4* ARMv7 4Cores -rev3- 1.9GHz 3GB 58.03
5*
ARMv7 – Rev1 4Cores
1.2GHz
680MB 107.83
‫ارزیابی‬
‫خروجی‬ ‫تحلیل‬ ‫مراحل‬
●
‫و‬ ‫آمادگی)زمان‬ ‫اعل م‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ،‫اتصال‬ ‫رویدادهای‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫ل گ‬IP(
●
‫به‬ ‫ل گ‬ ‫تبدیل‬SQL
●
) ‫ماشین‬ ‫هر‬ ‫توسط‬ ‫محاسبه‬ ‫زمان‬ ‫میانگین‬Aggregate(
:‫بهترین‬۱۱.۰۵:‫بدترین‬ ،‫میکروثانیه‬۱۰۷.۸۳‫میکروثانیه‬
●
‫کل‬ ‫محاسبه‬ ‫زمان‬ ‫میانگین‬
:‫میانگین‬۲۹.۰۷‫میکروثانیه‬
‫ارزیابی‬
‫خروجی‬ ‫تحلیل‬ ‫مراحل‬
●
- ‫دقیقه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجا م‬ ‫وظیفه‬ ‫تعداد‬SQL
‫ارزیابی‬
‫خروجی‬ ‫تحلیل‬ ‫مراحل‬
●
- ‫دقیقه‬ ‫در‬ ‫میکروثانیه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫وظیفه‬ ‫هر‬ ‫انجا م‬ ‫میانگین‬SQL
‫ارزیابی‬
‫خروجی‬ ‫تحلیل‬ ‫مراحل‬
●
‫بدون‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اجرا‬IO‫هوصورت‬‌‫ص‬ ‫ب‬ ‫و‬CPU Bound
:‫وظیفه‬ ‫هر‬ ‫اجرای‬ ‫میانگین‬۲.۶۷‫میکروثانیه‬
‫ارزیابی‬
‫مقایسه‬
‫ارزیابی‬
‫مقایسه‬
●
‫بهینه‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫تور‬۴.۶.‫است‬ ‫کندتر‬ ‫برابر‬
●
‫میانگین‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫تور‬۱۰.۸.‫است‬ ‫کندتر‬ ‫برابر‬
‫ارزیابی‬
‫مقایسه‬
●
‫بهینه‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫تور‬۴.۶.‫است‬ ‫کندتر‬ ‫برابر‬
●
‫میانگین‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫تور‬۱۰.۸.‫است‬ ‫کندتر‬ ‫برابر‬
‫بنابرین‬
●
‫آستانه‬ ‫حد‬ ‫به‬ ‫توجه‬
●
‫بهینه‬ ‫حالت‬ ‫در‬۲۳‫هسته‬ ‫یک‬ ‫برابر‬ ‫قدرت‬ ‫گره‬
●
‫میانگین‬ ‫حالت‬ ‫در‬۵۴‫هسته‬ ‫یک‬ ‫برابر‬ ‫قدرت‬ ‫گره‬
‫ارزیابی‬
‫مقایسه‬
●
‫بهینه‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫تور‬۴.۶.‫است‬ ‫کندتر‬ ‫برابر‬
●
‫میانگین‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫تور‬۱۰.۸.‫است‬ ‫کندتر‬ ‫برابر‬
‫بنابرین‬
●
‫آستانه‬ ‫حد‬ ‫به‬ ‫توجه‬
●
‫بهینه‬ ‫حالت‬ ‫در‬۲۳‫هسته‬ ‫یک‬ ‫برابر‬ ‫قدرت‬ ‫گره‬
●
‫میانگین‬ ‫حالت‬ ‫در‬۵۴‫هسته‬ ‫یک‬ ‫برابر‬ ‫قدرت‬ ‫گره‬
‫پیشنهادها‬
‫پیشنهادها‬
●
‫از‬ ‫استفاده‬WebGL
‫پیشنهادها‬
●
‫از‬ ‫استفاده‬WebGL
●
‫از‬ ‫استفاده‬Web Assembly (WASM(
‫پیشنهادها‬
●
‫از‬ ‫استفاده‬WebGL
●
‫از‬ ‫استفاده‬Web Assembly (WASM(
●
‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫محاسبه‬ ‫کد‬ ‫کردن‬ ‫بهینه‬
‫پیشنهادها‬
●
‫از‬ ‫استفاده‬WebGL
●
‫از‬ ‫استفاده‬Web Assembly (WASM(
●
‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫محاسبه‬ ‫کد‬ ‫کردن‬ ‫بهینه‬
●
‫از‬ ‫استفاده‬Cassandra‫هجای‬‌‫ص‬ ‫ب‬MongoDB
‫پیشنهادها‬
●
‫از‬ ‫استفاده‬WebGL
●
‫از‬ ‫استفاده‬Web Assembly (WASM(
●
‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫محاسبه‬ ‫کد‬ ‫کردن‬ ‫بهینه‬
●
‫از‬ ‫استفاده‬Cassandra‫هجای‬‌‫ص‬ ‫ب‬MongoDB
●
‫زبان‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Functional‫هجای‬‌‫ص‬ ‫ب‬NodeJS
‫نظرات‬ ‫و‬ ‫شها‬‌‫ص‬ ‫پرس‬
‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬
1 de 83

Recomendados

Sharding por
ShardingSharding
ShardingAli Hallaji
325 vistas49 diapositivas
Pdhpe.wiki por
Pdhpe.wiki Pdhpe.wiki
Pdhpe.wiki amira24
267 vistas5 diapositivas
Girls in stem: what can you do in the classroom por
Girls in stem: what can you do in the classroomGirls in stem: what can you do in the classroom
Girls in stem: what can you do in the classroomJenine Beekhuyzen
267 vistas27 diapositivas
Phd seminar oct2012 por
Phd seminar oct2012Phd seminar oct2012
Phd seminar oct2012Jenine Beekhuyzen
415 vistas16 diapositivas
Bungalow photos por
Bungalow photosBungalow photos
Bungalow photosHenry Loh
205 vistas15 diapositivas
Tower a por
Tower aTower a
Tower aHenry Loh
251 vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

карта мышления для вики por
карта мышления для викикарта мышления для вики
карта мышления для викиKonshina
342 vistas36 diapositivas
Exam p samplesolutions por
Exam p samplesolutionsExam p samplesolutions
Exam p samplesolutionslooandtdot
553 vistas67 diapositivas
3 bedrooms por
3 bedrooms3 bedrooms
3 bedroomsHenry Loh
226 vistas14 diapositivas
Importancia del Matrimonio por
Importancia del MatrimonioImportancia del Matrimonio
Importancia del MatrimonioOrganización Educativa TRILCE
915 vistas34 diapositivas
Ada lovelaceday141014techgirlsmovementbeekhuyzen por
Ada lovelaceday141014techgirlsmovementbeekhuyzenAda lovelaceday141014techgirlsmovementbeekhuyzen
Ada lovelaceday141014techgirlsmovementbeekhuyzenJenine Beekhuyzen
485 vistas12 diapositivas
Ch03 por
Ch03Ch03
Ch03professorsrb
895 vistas36 diapositivas

Destacado(20)

карта мышления для вики por Konshina
карта мышления для викикарта мышления для вики
карта мышления для вики
Konshina342 vistas
Exam p samplesolutions por looandtdot
Exam p samplesolutionsExam p samplesolutions
Exam p samplesolutions
looandtdot553 vistas
3 bedrooms por Henry Loh
3 bedrooms3 bedrooms
3 bedrooms
Henry Loh226 vistas
Ada lovelaceday141014techgirlsmovementbeekhuyzen por Jenine Beekhuyzen
Ada lovelaceday141014techgirlsmovementbeekhuyzenAda lovelaceday141014techgirlsmovementbeekhuyzen
Ada lovelaceday141014techgirlsmovementbeekhuyzen
Jenine Beekhuyzen485 vistas
뉴스페이퍼 por Yonggi Yoon
뉴스페이퍼뉴스페이퍼
뉴스페이퍼
Yonggi Yoon406 vistas
Creating the next gen of Tech Girl Superheroes por Jenine Beekhuyzen
Creating the next gen of Tech Girl SuperheroesCreating the next gen of Tech Girl Superheroes
Creating the next gen of Tech Girl Superheroes
Jenine Beekhuyzen737 vistas
Ecis2015 Womens Network keynoteslides jb keynote_womensnetworkingevent por Jenine Beekhuyzen
Ecis2015 Womens Network keynoteslides jb keynote_womensnetworkingeventEcis2015 Womens Network keynoteslides jb keynote_womensnetworkingevent
Ecis2015 Womens Network keynoteslides jb keynote_womensnetworkingevent
Jenine Beekhuyzen561 vistas
Vanda floor plans and photos por Henry Loh
Vanda floor plans and photosVanda floor plans and photos
Vanda floor plans and photos
Henry Loh257 vistas
презентация1 por ivkapnina
презентация1презентация1
презентация1
ivkapnina184 vistas
Terracesatlangsat por Henry Loh
TerracesatlangsatTerracesatlangsat
Terracesatlangsat
Henry Loh195 vistas
реши задачи por ivkapnina
реши задачиреши задачи
реши задачи
ivkapnina320 vistas
Sky green photos por Henry Loh
Sky green photosSky green photos
Sky green photos
Henry Loh152 vistas

Similar a طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی رایانش توری تحت وب

Software architecture002 por
Software architecture002Software architecture002
Software architecture002عباس بني اسدي مقدم
862 vistas15 diapositivas
رایانش ابری por
رایانش ابریرایانش ابری
رایانش ابریShiraz LUG
134 vistas34 diapositivas
Cloud Computing and Cloud Services por
Cloud Computing and Cloud ServicesCloud Computing and Cloud Services
Cloud Computing and Cloud ServicesSaeid Bostandoust
83 vistas33 diapositivas
Chapter 06 - network hardwares por
Chapter 06 - network hardwaresChapter 06 - network hardwares
Chapter 06 - network hardwaresbehrad eslamifar
306 vistas95 diapositivas
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد por
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
577 vistas15 diapositivas
Big Data Processing in Cloud Computing Environments por
Big Data Processing in Cloud Computing EnvironmentsBig Data Processing in Cloud Computing Environments
Big Data Processing in Cloud Computing EnvironmentsFarzad Nozarian
4.6K vistas39 diapositivas

Similar a طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی رایانش توری تحت وب(20)

رایانش ابری por Shiraz LUG
رایانش ابریرایانش ابری
رایانش ابری
Shiraz LUG134 vistas
Big Data Processing in Cloud Computing Environments por Farzad Nozarian
Big Data Processing in Cloud Computing EnvironmentsBig Data Processing in Cloud Computing Environments
Big Data Processing in Cloud Computing Environments
Farzad Nozarian4.6K vistas
نرم افزار مدیریت اکتیو دایرکتوری برنا por danapardaz
نرم افزار مدیریت اکتیو دایرکتوری برنانرم افزار مدیریت اکتیو دایرکتوری برنا
نرم افزار مدیریت اکتیو دایرکتوری برنا
danapardaz1.2K vistas
نرم افزار مدیریت اکتیو دایرکتوری برنا por dana_pardaz
نرم افزار مدیریت اکتیو دایرکتوری برنانرم افزار مدیریت اکتیو دایرکتوری برنا
نرم افزار مدیریت اکتیو دایرکتوری برنا
dana_pardaz285 vistas
توسعه نرم‌افزارهای مقیاس‌پذیر بر اساس معماری ریزسرویسها (Microservices) و اجر... por Web Standards School
توسعه نرم‌افزارهای مقیاس‌پذیر بر اساس معماری ریزسرویسها (Microservices) و اجر...توسعه نرم‌افزارهای مقیاس‌پذیر بر اساس معماری ریزسرویسها (Microservices) و اجر...
توسعه نرم‌افزارهای مقیاس‌پذیر بر اساس معماری ریزسرویسها (Microservices) و اجر...
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices por Mojtaba Khandan
راهنماي  راه اندازی سرویس Golden Gate  Microservicesراهنماي  راه اندازی سرویس Golden Gate  Microservices
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices
Mojtaba Khandan47 vistas
Blockchain proposal-corporation -partly por armanriazi
Blockchain proposal-corporation -partlyBlockchain proposal-corporation -partly
Blockchain proposal-corporation -partly
armanriazi65 vistas
Big data بزرگ داده ها por Omid Sohrabi
Big data بزرگ داده هاBig data بزرگ داده ها
Big data بزرگ داده ها
Omid Sohrabi8.5K vistas
Chapter 09 - network operating systems por behrad eslamifar
Chapter 09 - network operating systemsChapter 09 - network operating systems
Chapter 09 - network operating systems
behrad eslamifar213 vistas
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns por Morteza Javan
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsoCCc_24_Cloud_Design_Patterns
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns
Morteza Javan1.1K vistas

طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی رایانش توری تحت وب