Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Para Dentro 
PPaarraa CCiimmaa 
PPaarraa FFoorraa 
PPaarraa FFrreennttee 
CÉLULA 
CCOONNSSAAGGRRAAÇÇÃÃOO 
COMUNHÃO 
EEVVAA...
22 
CCaappttaannddoo aa vviissããoo ddoo 
mmiinniissttéérriioo eemm ccéélluullaass
33 
DDiissccuussssããoo eemm ggrruuppoo 
OO qquuee ffaazz uumm ggrruuppoo ttrraannssffoorrmmaarr 
vviiddaass?? 
OO qquuee...
44 
AA vviissããoo ddaa ccéélluullaa 
““AA vviiddaa ssee mmaanniiffeessttoouu;; nnóóss aa vviimmooss ee 
ddeellaa tteesstte...
55 
AA vviiddaa eemm ccéélluullaa eennvvoollvvee:: 
EExxppeerriimmeennttaarr aa vviiddaa ddee CCrriissttoo…… 
EEmm ccoom...
66 
CCéélluullaass 
SSããoo aa mmeellhhoorr mmaanneeiirraa ddee uunniirr 
ddiisscciippuullaaddoo,, ccuuiiddaaddoo aaoo ppr...
77 
IIggrreejjaass eemm ccéélluullaass 
UUnneemm aass ppeessssooaass ppoorr mmeeiioo ddee 
rreellaacciioonnaammeennttooss...
88 
LLííddeerreess ddee ccéélluullaa 
SSeegguueemm aa JJeessuuss,, oo BBoomm PPaassttoorr.. 
SSeerrvveemm ssoobb aa llii...
99 
DDeessccrriiççããoo ddee ttaarreeffaass ddoo 
llííddeerr ddee ccéélluullaa 
 FFoorrttaalleecceerr oo ffrraaccoo.. 
 C...
1100 
CCoommoo aallgguuéémm ssee ttoorrnnaa llííddeerr 
ddee ccéélluullaa?? 
EExxppeerriimmeennttaannddoo aa vviiddaa dda...
1111 
FFaattoorreess ppaarraa uumm 
mmiinniissttéérriioo bbeemm--ssuucceeddiiddoo
QQuuaaiiss ccéélluullaass ccrreesscceemm mmaaiiss 
1122 
rraappiiddaammeennttee?? 
 JJooeell CCoommiisskkeeyy ppeessqquui...
QQuuaaiiss ccéélluullaass ccrreesscceemm mmaaiiss 
1133 
rraappiiddaammeennttee?? 
PPrreeeenncchhaa aa ffoollhhaa ddee aa...
1144 
AAttrriibbuuttooss ddee uumm bboomm llííddeerr?? 
 CCaassaaddoo?? 
 SSoolltteeiirroo?? 
 BBooaa ffoorrmmaaççããoo?...
1155 
AAttrriibbuuttooss ddee bboonnss llííddeerreess!! 
OOrraamm ddiiaarriiaammeennttee ppeellooss mmeemmbbrrooss ddaa 
...
UUmm mmiinniissttéérriioo eemm ccéélluullaass 
1166 
44 DDiimmeennssõõeess
1177 
PPaarraa CCiimmaa 
PPaarraa DDeennttrroo,, PPaarraa FFoorraa 
PPaarraa FFrreennttee 
MMeellhhoorraannddoo aass DDiin...
PPaarraa cciimmaa:: CCoonneeccttee--ssee ccoomm DDeeuuss.. 
PPaarraa ddeennttrroo:: EEddiiffiiqquuee aa vviiddaa ddoo cc...
UUmm mmiinniissttéérriioo eemm ccéélluullaass 
1199 
44 DDiimmeennssõõeess
2200 
QQuuaaiiss ssããoo aass 44 ddiimmeennssõõeess 
ddaa vviiddaa ddaa ccéélluullaa ee ddaa 
lliiddeerraannççaa?? 
PPAARR...
2211 
CCOONNSSAAGGRRAAÇÇÃÃOO 
PPaarraa CCiimmaa 
CÉLULA
2222 
PPaarraa cciimmaa:: 
CCoonneeccttaannddoo aa ccéélluullaa aaoo 
ppooddeerr ddee DDeeuuss
2233 
CCoonneexxããoo ccoomm DDeeuuss 
11ª DDiimmeennssããoo 
AA ddiimmeennssããoo mmaaiiss ccrrííttiiccaa 
AA oorraaççããoo é...
2244 
JJeessuuss éé nnoossssaa ffoonnttee ddee 
vviiddaa!! 
““EEuu ssoouu aa vviiddeeiirraa,, 
vvooccêêss ssããoo ooss rraa...
2255 
JJeessuuss éé nnoossssaa ffoonnttee ddee 
vviiddaa!! 
SSee ppeerrmmaanneecceerrmmooss ((eennrraaiizzaaddooss)) nnee...
2266 
JJeessuuss éé nnoossssaa ffoonnttee ddee 
vviiddaa!! 
SSeemm eellee,, nnããoo ppooddeemmooss ffaazzeerr nnaaddaa.. 
...
2277 
PPaarraa ssee ccoonneeccttaarr 
ppeessssooaallmmeennttee...... 
SSeeppaarree uumm tteemmppoo rreegguullaarr ccoomm ...
2288 
RReefflleexxããoo PPeessssooaall 
 CCoommoo DDeeuuss tteemm cchhaammaaddoo vvooccêê ppaarraa 
ssuubbmmeetteerr--ssee...
2299 
IIddééiiaass ppaarraa sseeuu ppllaannoo:: 
 SSeeppaarree uumm tteemmppoo ssiiggnniiffiiccaattiivvoo ppaarraa oorraa...
3300 
MMaaiiss IIddééiiaass:: 
 CCoommppaarrttiillhhee ccoommoo vvooccêê eessttáá oorraannddoo.. 
 MMaanntteennhhaa uumm...
3311 
MMeeiiaa--nnooiittee ddee oorraaççããoo 
EExxeemmpplloo ddee AAggeennddaa 
 1199::0000 LLoouuvvoorr ee aaddoorraaççã...
3322 
PPeeççaa!! 
““PPoorr iissssoo llhheess ddiiggoo:: PPeeççaamm ee 
llhheess sseerráá ddaaddoo;; bbuussqquueemm ee 
een...
3333 
EEssppeerree mmiillaaggrreess!! 
““NNããoo llhhee ffaalleeii qquuee,, ssee vvooccêê 
ccrreessssee,, vveerriiaa aa ggl...
3355 
PPaarraa cciimmaa!! FFoollhhaa ddee 
ttrraabbaallhhoo 
Item Datas Quem fará o quê
3377 
Para Dentro 
PPaarraa CCiimmaa 
CÉLULA 
CCOONNSSAAGGRRAAÇÇÃÃOO 
COMUNHÃO
3388 
PPaarraa ddeennttrroo:: 
EEddiiffiiccaannddoo aa vviiddaa ddee 
ccoommuunniiddaaddee nnaa ccéélluullaa
3399 
VViiddaa ddee ccoommuunniiddaaddee nnaa 
ccéélluullaa 
22ª DDiimmeennssããoo
4400 
VViiddaa ddee ccoorrppoo 
““NNóóss llhheess pprrooccllaammaammooss oo qquuee vviimmooss ee 
oouuvviimmooss ppaarraa ...
4411 
VViiddaa ddee ccoorrppoo 
““HHaabbiittee rriiccaammeennttee eemm vvooccêêss aa 
ppaallaavvrraa ddee CCrriissttoo;; e...
4422 
UUnniiããoo ee mmiinniissttrraaççããoo 
““DDeellee ((CCrriissttoo)) ttooddoo oo ccoorrppoo 
aajjuussttaaddoo ee uunnii...
4433 
NNóóss nnããoo ccrriiaammooss 
ccoommuunniiddaaddee,, nnóóss 
eennttrraammooss nneellaa.. 
““...... [[EEuu oorroo]] p...
4444 
OO qquuee éé uummaa ccéélluullaa?? 
UUmm eennccoonnttrroo sseemmaannaall?? 
UUmm ““ccoorrppoo”” ddee ccrreennttees...
4455 
EEttaappaass ddaa vviiddaa ddaa ccéélluullaa 
FFoorrmmaaççããoo —— lluuaa--ddee--mmeell 
AAggiittaaççããoo —— eesstt...
4466 
PPaarraa ccuullttiivvaarr ccoommuunniiddaaddee 
SSeejjaa uumm mmooddeelloo ddee ttrraannssppaarrêênncciiaa aaoo 
cc...
4477 
PPaarraa ccuullttiivvaarr ccoommuunniiddaaddee 
IInncclluuaa aass ppeessssooaass nnaass ssuuaass aattiivviiddaaddee...
4488 
RReefflleexxããoo PPeessssooaall 
EEmm qquuee eettaappaa ddaa vviiddaa ddaa ccéélluullaa sseeuu 
ggrruuppoo eessttáá...
4499 
PPaarraa ddeennttrroo!! FFoollhhaa ddee 
ttrraabbaallhhoo 
Item Datas Quem fará o quê
550 
PPaarraa FFoorraa 
Para Dentro 
PPaarraa CCiimmaa 
CÉLULA 
CCOONNSSAAGGRRAAÇÇÃÃOO 
COMUNHÃO 
EEVVAANNGGEELLIISSMMOO
5511 
PPaarraa ffoorraa:: 
MMoobbiilliizzaannddoo aa ccéélluullaa ppaarraa 
oo eevvaannggeelliissmmoo
5522 
EEvvaannggeelliissmmoo nnaa ccéélluullaa 
33ª DDiimmeennssããoo
5533 
VVooccêê ggoossttoouu ddaa mmaanneeiirraa 
qquuee ffooii lleevvaaddoo aa CCrriissttoo?? 
““AApprreennddaa aa rreessp...
5544 
DDeessccoobbeerrttaass?? 
 MMuuiittaass ppeessssooaass ttêêmm uummaa 
iimmaaggeemm mmeennttaall iirrrreeaall aa 
rr...
5555 
DDeessccoobbeerrttaass?? 
 OO aammoorr aattiivvoo éé pprriimmoorrddiiaall 
ppaarraa lleevvaarr oouuttrrooss aa CCrr...
5566 
EExxeemmppllooss ddaa BBííbblliiaa 
OO pprriinnccííppiioo ddaa aammiizzaaddee 
IImmaaggeemm ddaa sseemmeeaadduurra...
5577 
OO pprriinnccííppiioo ddaa aammiizzaaddee 
 AAss ppeessssooaass nnaa BBííbblliiaa eerraamm ffrreeqqüüeenntteemmeenn...
5588 
SSeemmeeaadduurraa ee CCoollhheeiittaa 
AA ffiigguurraa mmaaiiss ccoommuumm aa rreessppeeiittoo ddee 
eevvaannggeel...
5599 
AAllccaannççaannddoo ooss oouuttrrooss 
jjuunnttooss!! 
PPaassssooss ssiimmpplleess ppaarraa oo ssuucceessssoo
660 
DDeeccllaarraaççããoo ddee pprrooppóóssiittoo 
QQuueemm sseeuu ggrruuppoo ffooii cchhaammaaddoo ppaarraa 
aallccaannç...
6611 
DDeeffiinnaa aallvvooss ssiimmpplleess 
QQuuaannttaass ppeessssooaass oouu ffaammíílliiaass vvooccêê 
qquueerr vvee...
6622 
AA LLiissttaa ddee BBêênnççããooss 
UUmmaa ffeerrrraammeennttaa eessppeecciiaall ddee 
eevvaannggeelliissmmoo ppaarra...
6633 
PPaassssoo 11:: PPrreeppaarree 
FFoottooccooppiiee aa ffoollhhaa ““IIddeennttiiffiiccaannddoo sseeuu 
ccíírrccuullo...
6644 
PPaassssoo 22:: AApprreesseennttee 
DDiissttrriibbuuaa aa ffoollhhaa ““IIddeennttiiffiiccaannddoo sseeuu 
ccíírrccu...
6655 
PPaassssoo 33:: FFaaççaa uummaa lliissttaa 
ggeerraall 
CCoollooqquuee ooss 22 nnoommeess ddee ccaaddaa lliissttaa ...
6666 
PPaassssoo 44:: OOrree!! 
EEnnccoorraajjee ccaaddaa mmeemmbbrroo aa oorraarr 
rreegguullaarrmmeennttee ppoorr ssuua...
6677 
PPllaanneejjee uussaarr aa LLiissttaa ddee 
BBêênnççããooss 
OO sseeuu ggrruuppoo eessttáá uussaannddoo aa LLiisstta...
6688 
AApprreennddaa aa ccooooppeerraarr ccoomm 
DDeeuuss 
HHáá aadduullttooss ee ccrriiaannççaass pprróóxxiimmaass ààss ...
6699 
FFeessttaa!! UUssee ccoommiiddaa ee 
ddiivveerrssããoo!! 
 QQuuaaiiss aanniivveerrssáárriiooss oouu ffeerriiaaddooss...
7700 
SSeejjaa aammiiggoo ddee vviissiittaanntteess!! 
 MMuuddee oo eennccoonnttrroo ddaass 
ccéélluullaass ddee ccaassaa...
MMaanntteennhhaa oo eevvaannggeelliissmmoo nnoo 
7711 
cceennttrroo 
 ““CCoommppaarrttiillhhee aa vviissããoo”” 
((mmoomme...
7722 
PPeessqquueemm ccoomm uummaa rreeddee!! 
11.. FFaaççaamm aa eessttrraattééggiiaa ddoo pprroocceessssoo ccoommpplleet...
7733 
SSiinnccrroonniizzeemm ccoomm ooss 
eevveennttooss ggeerraaiiss ddee ccoollhheeiittaa 
 QQuuaaiiss ccoonncceerrttoo...
7744 
PPaarraa FFrreennttee 
Para Dentro 
PPaarraa CCiimmaa 
CÉLULA 
PPaarraa FFoorraa 
CCOONNSSAAGGRRAAÇÇÃÃOO 
COMUNHÃO 
...
7755 
PPaarraa ffrreennttee:: 
CCoommoo mmuullttiipplliiccaarr sseeuu 
mmiinniissttéérriioo
7766 
LLiiddeerraannççaa nnaa ccéélluullaa 
44ª DDiimmeennssããoo
7777 
MMuullttiipplliiqquuee--ssee aa ssii 
mmeessmmoo!! 
““EE aass ppaallaavvrraass qquuee mmee oouuvviiuu 
ddiizzeerr nn...
7788 
MMuullttiipplliiqquuee--ssee aa ssii mmeessmmoo!! 
Barnabé Paulo Timóteo 
Outros
7799 
SSiiggaa--mmee!! 
““TToorrnneemm--ssee mmeeuuss iimmiittaaddoorreess,, ccoommoo eeuu 
oo ssoouu ddee CCrriissttoo..”...
8800 
MMuullttiipplliiqquuee--ssee aa ssii 
mmeessmmoo!!
MMuullttiipplliiqquuee--ssee aa ssii mmeessmmoo!! 
OOrree!! ((MMtt 99..3377--3388)) 
VVeejjaa ccaaddaa uumm ccoommoo uum...
MMuullttiipplliiqquuee--ssee aa ssii mmeessmmoo!! 
CCoonnssuullttee aass ppeessssooaass qquuee eessttããoo aacciimmaa 
dde...
8833 
EEnnttrreegguuee sseeuu ggrruuppoo!! 
Seu ministério 
Ministério de seu auxiliar 
Primeiros 6 meses do ciclo da célu...
8844 
MMuullttiipplliiqquuee sseeuu ggrruuppoo!! 
 GGrruuppooss ppooddeemm nnaasscceerr ddee ttrrêêss mmaanneeiirraass 
d...
8855 
OOrree ppoorr llííddeerreess...... 
SSeeppaarree tteemmppoo ppaarraa oorraarr ccoomm oouuttrrooss 
ppoorr uummaa mm...
8866 
PPrrooccuurree llííddeerreess...... 
QQuueemm eemm sseeuu ggrruuppoo tteemm uumm ccoorraaççããoo 
ppaarraa ppeesssso...
8877 
PPaarraa ffrreennttee!! FFoollhhaa ddee 
ttrraabbaallhhoo 
Futuros 
Líderes 
Pontos 
fortes 
Áreas para 
melhorar 
P...
8888 
VViissuuaalliizzee nnoovvooss ggrruuppooss 
 QQuuaaiiss nnoovvooss ggrruuppooss 
ppooddeemm ssuurrggiirr ddeessttee...
8899 
Para Dentro 
PPaarraa CCiimmaa 
PPaarraa FFoorraa 
PPaarraa FFrreennttee 
CÉLULA 
CCOONNSSAAGGRRAAÇÇÃÃOO 
COMUNHÃO 
...
9900 
PPaarraa CCiimmaa 
PPaarraa DDeennttrroo,, PPaarraa FFoorraa 
PPaarraa FFrreennttee 
MMeellhhoorraannddoo aass DDiin...
OObbrriiggaaddoo!! 
ggeeoorrggee@@cceelluullaass..ccoomm..bbrr 
wwwwww..ggeeoorrggeeppeeqquueennoossggrruuppooss..bblloogg...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Melhorandoasdinmicas prgeorge-120813142517-phpapp02

210 visualizaciones

Publicado el

celula ministerios igrejas celula ministerios igrejas celula ministerios igrejas celula ministerios igrejas

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

Melhorandoasdinmicas prgeorge-120813142517-phpapp02

 1. 1. Para Dentro PPaarraa CCiimmaa PPaarraa FFoorraa PPaarraa FFrreennttee CÉLULA CCOONNSSAAGGRRAAÇÇÃÃOO COMUNHÃO EEVVAANNGGEELLIISSMMOO LLIIDDEERRAANNÇÇAA
 2. 2. 22 CCaappttaannddoo aa vviissããoo ddoo mmiinniissttéérriioo eemm ccéélluullaass
 3. 3. 33 DDiissccuussssããoo eemm ggrruuppoo OO qquuee ffaazz uumm ggrruuppoo ttrraannssffoorrmmaarr vviiddaass?? OO qquuee ooss llííddeerreess ppooddeemm ffaazzeerr ppaarraa qquuee sseeuuss ggrruuppooss sseejjaamm eeffiicciieenntteess ee ccaauusseemm iimmppaaccttoo eemm oouuttrraass vviiddaass??
 4. 4. 44 AA vviissããoo ddaa ccéélluullaa ““AA vviiddaa ssee mmaanniiffeessttoouu;; nnóóss aa vviimmooss ee ddeellaa tteesstteemmuunnhhaammooss,, ee pprrooccllaammaammooss aa vvooccêêss aa vviiddaa eetteerrnnaa,, qquuee eessttaavvaa ccoomm oo PPaaii ee nnooss ffooii mmaanniiffeessttaaddaa.. NNóóss llhheess pprrooccllaammaammooss oo qquuee vviimmooss ee oouuvviimmooss ppaarraa qquuee vvooccêêss ttaammbbéémm tteennhhaamm ccoommuunnhhããoo ccoonnoossccoo.. NNoossssaa ccoommuunnhhããoo éé ccoomm oo PPaaii ee ccoomm sseeuu FFiillhhoo JJeessuuss CCrriissttoo..”” ((11 JJooããoo 11..22--33))
 5. 5. 55 AA vviiddaa eemm ccéélluullaa eennvvoollvvee:: EExxppeerriimmeennttaarr aa vviiddaa ddee CCrriissttoo…… EEmm ccoommuunniiddaaddee uunnss ccoomm ooss oouuttrrooss...... EExxppaannddiinnddoo ssuuaa vviiddaa ee ccoommuunniiddaaddee ppaarraa mmaaiiss ee mmaaiiss ppeessssooaass..
 6. 6. 66 CCéélluullaass SSããoo aa mmeellhhoorr mmaanneeiirraa ddee uunniirr ddiisscciippuullaaddoo,, ccuuiiddaaddoo aaoo pprróóxxiimmoo ee eevvaannggeelliissmmoo.. TTêêmm uumm ssiisstteemmaa ddee aappooiioo ee ttrreeiinnaammeennttoo ppaarraa eennccoorraajjaarr ssuuaass vviiddaass ee ccrreesscciimmeennttoo.. EEnnccoorraajjaamm ccaaddaa llííddeerr ddee ccéélluullaa aa rreecceebbeerr aa vviissããoo ddee DDeeuuss..
 7. 7. 77 IIggrreejjaass eemm ccéélluullaass UUnneemm aass ppeessssooaass ppoorr mmeeiioo ddee rreellaacciioonnaammeennttooss.. FFoorrmmaamm ggrruuppooss ccoommoo bbaassee ddaa iiggrreejjaa.. UUnneemm llííddeerreess ddee ccéélluullaa ccoomm aa vviissããoo ddaa iiggrreejjaa ppoorr mmeeiioo ddee ssuuppeerrvviissããoo.. BBuussccaamm ccrreesscceerr ee mmuullttiipplliiccaarr ooss ggrruuppooss aallccaannççaannddoo iinnccrréédduullooss..
 8. 8. 88 LLííddeerreess ddee ccéélluullaa SSeegguueemm aa JJeessuuss,, oo BBoomm PPaassttoorr.. SSeerrvveemm ssoobb aa lliiddeerraannççaa ddee oouuttrrooss ppaassttoorreess.. LLiiddeerraamm ggrruuppooss ddee nnããoo mmaaiiss ddoo qquuee 1155 ppeessssooaass..  AAttéé mmeessmmoo JJeessuuss eessccoollhheeuu nnããoo ppaassttoorreeaarr uummaa mmuullttiiddããoo ddee ppeessssooaass ((MMtt.. 99..3355——1100..44))  PPrreeggoouu ppaarraa 55 mmiill ee ppaassttoorreeoouu 1122 ppeessssooaass..
 9. 9. 99 DDeessccrriiççããoo ddee ttaarreeffaass ddoo llííddeerr ddee ccéélluullaa  FFoorrttaalleecceerr oo ffrraaccoo..  CCuurraarr oo ffeerriiddoo..  TTrraattaarr ddaass ffeerriiddaass ddoo qquuee ffooii mmaacchhuuccaaddoo..  TTrraazzeerr ddee vvoollttaa ooss qquuee ssee ddeessvviiaarraamm ee bbuussccaarr ooss iinnccrréédduullooss..  LLiiddeerraarr ddee mmaanneeiirraa aammoorroossaa ee nnããoo áássppeerraa.. EEzzeeqquuiieell 3344..11--66
 10. 10. 1100 CCoommoo aallgguuéémm ssee ttoorrnnaa llííddeerr ddee ccéélluullaa?? EExxppeerriimmeennttaannddoo aa vviiddaa ddaa ccéélluullaa.. CCoommpplleettaannddoo oo ttrriillhhoo ddee ttrreeiinnaammeennttoo nneecceessssáárriioo.. AAjjuuddaannddoo eemm uummaa ccéélluullaa ((11 TTmm 33..1100)).. RReecceebbeennddoo aa bbêênnççããoo ddaa eeqquuiippee ppaassttoorraall ((pprreessbbiittéérriioo))..  DDeemmoonnssttrraannddoo ffiiddeelliiddaaddee aaoo SSeennhhoorr,, aaooss sseeuuss llííddeerreess ee aa oouuttrrooss..
 11. 11. 1111 FFaattoorreess ppaarraa uumm mmiinniissttéérriioo bbeemm--ssuucceeddiiddoo
 12. 12. QQuuaaiiss ccéélluullaass ccrreesscceemm mmaaiiss 1122 rraappiiddaammeennttee??  JJooeell CCoommiisskkeeyy ppeessqquuiissoouu 990000 llííddeerreess ddee ccéélluullaa eemm 88 ppaaíísseess ppaarraa ddeessccoobbrriirr qquuaaiiss ggrruuppooss ccrreesscceemm mmaaiiss rraappiiddaammeennttee..  OO eessttuuddoo mmoossttrroouu aass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llííddeerreess ddee ccéélluullaa qquuee SSÃÃOO rreelleevvaanntteess ee aass qquuee NNÃÃOO ssããoo rreelleevvaanntteess..  OOss rreessuullttaaddooss ffoorraamm mmuuiittoo sseemmeellhhaanntteess nnooss 88 ppaaíísseess!!
 13. 13. QQuuaaiiss ccéélluullaass ccrreesscceemm mmaaiiss 1133 rraappiiddaammeennttee?? PPrreeeenncchhaa aa ffoollhhaa ddee aavvaalliiaaççããoo ddooss ffaattoorreess ddee ccrreesscciimmeennttoo ddaa ccéélluullaa.. QQuuaaiiss ffaattoorreess vvooccêê aacchhaa qquuee ttiivveerraamm::  UUmm aallttoo ggrraauu ddee iimmppoorrttâânncciiaa??  UUmm bbaaiixxoo ggrraauu ddee iimmppoorrttâânncciiaa??  NNeennhhuummaa iimmppoorrttâânncciiaa??
 14. 14. 1144 AAttrriibbuuttooss ddee uumm bboomm llííddeerr??  CCaassaaddoo??  SSoolltteeiirroo??  BBooaa ffoorrmmaaççããoo??  EExxttrroovveerrttiiddoo?? JJoovveemm??  CCrriissttããoo mmaadduurroo?? DDoomm ddee eevvaannggeelliissttaa??  DDoomm ddee eennssiinnoo??
 15. 15. 1155 AAttrriibbuuttooss ddee bboonnss llííddeerreess!! OOrraamm ddiiaarriiaammeennttee ppeellooss mmeemmbbrrooss ddaa ccéélluullaa.. GGaassttaamm mmaaiiss tteemmppoo ccoomm DDeeuuss.. DDeeffiinneemm aallvvooss ppaarraa aa mmuullttiipplliiccaaççããoo.. IIddeennttiiffiiccaamm ee eennvvoollvveemm nnoovvooss llííddeerreess.. GGaassttaamm mmaaiiss tteemmppoo ccoomm ooss mmeemmbbrrooss.. AAccoommppaannhhaamm ooss vviissiittaanntteess.. PPrreeppaarraamm--ssee bbeemm ppaarraa ooss eennccoonnttrrooss..
 16. 16. UUmm mmiinniissttéérriioo eemm ccéélluullaass 1166 44 DDiimmeennssõõeess
 17. 17. 1177 PPaarraa CCiimmaa PPaarraa DDeennttrroo,, PPaarraa FFoorraa PPaarraa FFrreennttee MMeellhhoorraannddoo aass DDiinnââmmiiccaass ddaa CCéélluullaa CÉLULA
 18. 18. PPaarraa cciimmaa:: CCoonneeccttee--ssee ccoomm DDeeuuss.. PPaarraa ddeennttrroo:: EEddiiffiiqquuee aa vviiddaa ddoo ccoorrppoo.. PPaarraa ffoorraa:: MMuuddee oo mmuunnddoo.. PPaarraa ffrreennttee:: MMuullttiipplliiqquuee sseeuu mmiinniissttéérriioo.. 1188
 19. 19. UUmm mmiinniissttéérriioo eemm ccéélluullaass 1199 44 DDiimmeennssõõeess
 20. 20. 2200 QQuuaaiiss ssããoo aass 44 ddiimmeennssõõeess ddaa vviiddaa ddaa ccéélluullaa ee ddaa lliiddeerraannççaa?? PPAARRAA CCIIMMAA -- eemm ddiirreeççããoo aa DDeeuuss.. PPAARRAA DDEENNTTRROO -- ppeelloo uunnss aaooss oouuttrrooss.. PPAARRAA FFOORRAA -- eemm mmiinniissttéérriioo.. PPAARRAA FFRREENNTTEE -- nnaa mmuullttiipplliiccaaççããoo ddaa lliiddeerraannççaa..
 21. 21. 2211 CCOONNSSAAGGRRAAÇÇÃÃOO PPaarraa CCiimmaa CÉLULA
 22. 22. 2222 PPaarraa cciimmaa:: CCoonneeccttaannddoo aa ccéélluullaa aaoo ppooddeerr ddee DDeeuuss
 23. 23. 2233 CCoonneexxããoo ccoomm DDeeuuss 11ª DDiimmeennssããoo AA ddiimmeennssããoo mmaaiiss ccrrííttiiccaa AA oorraaççããoo éé aa bbaassee ddaa qquuaall aass oouuttrraass ddiimmeennssõõeess eemmeerrggeemm!!
 24. 24. 2244 JJeessuuss éé nnoossssaa ffoonnttee ddee vviiddaa!! ““EEuu ssoouu aa vviiddeeiirraa,, vvooccêêss ssããoo ooss rraammooss.. SSee aallgguuéémm ppeerrmmaanneecceerr eemm mmiimm ee eeuu nneellee,, eessssee ddaarráá mmuuiittoo ffrruuttoo;; ppooiiss sseemm mmiimm vvooccêêss nnããoo ppooddeemm ffaazzeerr ccooiissaa aallgguummaa..”” ((JJoo 1155::55))
 25. 25. 2255 JJeessuuss éé nnoossssaa ffoonnttee ddee vviiddaa!! SSee ppeerrmmaanneecceerrmmooss ((eennrraaiizzaaddooss)) nneellee,, pprroodduuzziirreemmooss mmuuiittoo ffrruuttoo!!  ““MMeeuu PPaaii éé gglloorriiffiiccaaddoo ppeelloo ffaattoo ddee vvooccêêss ddaarreemm mmuuiittoo ffrruuttoo;; ee aassssiimm sseerrããoo mmeeuuss ddiissccííppuullooss..”” ((vv.. 88)) PPeerrmmaanneecceerr:: hhaabbiittaarr,, mmoorraarr,, oouu ddeessccaannssaarr..
 26. 26. 2266 JJeessuuss éé nnoossssaa ffoonnttee ddee vviiddaa!! SSeemm eellee,, nnããoo ppooddeemmooss ffaazzeerr nnaaddaa..  CCoommoo eemmppuurrrraarr uumm ccaarrrroo qquuee eessttáá sseemm ggaassoolliinnaa..  OOuu,, uussaarr uumm eelleettrrooddoommééssttiiccoo sseemm lliiggáá--lloo àà ccoorrrreennttee eellééttrriiccaa.. OOuuvviirr ee oobbeeddeecceerr!!  OObbeeddiiêênncciiaa;; nnããoo aattiivviissmmoo..  ÉÉ aa cchhaavvee ppaarraa sseerrmmooss bbeemm--ssuucceeddiiddooss..
 27. 27. 2277 PPaarraa ssee ccoonneeccttaarr ppeessssooaallmmeennttee...... SSeeppaarree uumm tteemmppoo rreegguullaarr ccoomm JJeessuuss.. TTeemmppoo ddiiáárriioo ((RReeggrraa ddooss 77 MMiinnuuttooss))..  DDeeppooiiss...... TTeemmppoo aabbuunnddaannttee..  VVuullnneerraabbiilliiddaaddee vvoolluunnttáárriiaa:: JJeejjuumm.. OOrree ssiisstteemmaattiiccaammeennttee ppeellooss mmeemmbbrrooss ddaa ssuuaa ccéélluullaa.. TTeennhhaa tteemmppoo ppaarraa oouuvviirr aa DDeeuuss..
 28. 28. 2288 RReefflleexxããoo PPeessssooaall  CCoommoo DDeeuuss tteemm cchhaammaaddoo vvooccêê ppaarraa ssuubbmmeetteerr--ssee ddee mmooddoo mmaaiiss ccoommpplleettoo aa CCrriissttoo??  QQuuaall((iiss)) oobbssttááccuulloo((ss)) ttêêmm sseeppaarraaddoo vvooccêê ddoo sseeuu tteemmppoo ccoomm DDeeuuss??  HHáá ffoorrttaalleezzaass aattrrááss ddeesssseess oobbssttááccuullooss?? ((PPoorr eexxeemmpplloo,, mmaatteerriiaalliissmmoo oouu ddeesseejjoo ddee aaggrraaddaarr ppeessssooaass ppooddeemm eessttaarr ppoorr ttrrááss ddaa ffaallttaa ddee tteemmppoo))..  PPeennssee eemm uummaa ccooiissaa qquuee vvooccêê ggoossttaarriiaa ddee ffaazzeerr ppaarraa oorraarr ddee mmaanneeiirraa mmaaiiss eessppeeccííffiiccaa ppeellooss mmeemmbbrrooss ddee ssuuaa ccéélluullaa??
 29. 29. 2299 IIddééiiaass ppaarraa sseeuu ppllaannoo::  SSeeppaarree uumm tteemmppoo ssiiggnniiffiiccaattiivvoo ppaarraa oorraarr nnooss eennccoonnttrrooss ddoo ggrruuppoo..  MMiinniimmiizzee oouuttrraass ddiimmeennssõõeess ((aaddoorraaççããoo ee eennssiinnoo aaccoonntteecceemm nnoo ddoommiinnggoo))..  FFaaççaa iissssoo eemm ppeeqquueennooss ggrruuppooss..  TTeennhhaa ““MMeeiiaass--nnooiitteess ddee oorraaççããoo”” ((vviiggíílliiaass))..  PPooddee sseerr pprreecciissoo uussaarr uummaa nnooiittee ddiiffeerreennttee ddaa sseemmaannaa..  CCoonnssiiddeerree jjeejjuuaarr ppaarraa ccoollooccaarr aass ccooiissaass eemm mmoovviimmeennttoo..
 30. 30. 3300 MMaaiiss IIddééiiaass::  CCoommppaarrttiillhhee ccoommoo vvooccêê eessttáá oorraannddoo..  MMaanntteennhhaa uumm ““ddiiáárriioo ddee oorraaççããoo”” ddoo ggrruuppoo..  FFaaççaa vviissiittaass ddee oorraaççããoo ààss ccaassaass ddooss mmeemmbbrrooss..  2200--3300 mmiinnuuttooss ddee dduurraaççããoo..  PPeerrgguunnttee ppoorr nneecceessssiiddaaddeess eessppeeccííffiiccaass..  OOrree ppeellaass nneecceessssiiddaaddeess..  CCoommppaarrttiillhhee uummaa ppaallaavvrraa ddee eennccoorraajjaammeennttoo..  OOrree ppeellooss aammiiggooss iinnccrréédduullooss..  AAppoonnttee uumm ““ccaappiittããoo ddee oorraaççããoo”” nnoo ggrruuppoo..
 31. 31. 3311 MMeeiiaa--nnooiittee ddee oorraaççããoo EExxeemmpplloo ddee AAggeennddaa  1199::0000 LLoouuvvoorr ee aaddoorraaççããoo  1199::1155 MMeeddiittaaççããoo ssiilleenncciioossaa -- CCoonnffiissssããoo  1199::2200 OOrraaççõõeess ddee aaggrraaddeecciimmeennttoo  1199::3300 AAvviissooss  1199::4400 BBêênnççããoo ee oorraaççããoo ppeellaass ppeessssooaass//ccaassaaiiss  2200::5500 IInntteerrvvaalloo  2211::0000 OOrraaççããoo ppeellooss nnoommeess ddaa LLiissttaa ddee BBêênnççããooss  2211::1155 OOrraaççããoo ppoorr uunnççããoo ppaarraa aallccaannççaarr ooss iinnccrréédduullooss  2211::3300 EEmm ggrruuppooss,, oorraaççããoo ppeellaa iiggrreejjaa,, ppaaííss,, mmuunnddoo  2211::5500 OOrraaççããoo ddee ddeeddiiccaaççããoo ddaa ccéélluullaa  2222::0000 LLaanncchhee ee ccoommuunnhhããoo
 32. 32. 3322 PPeeççaa!! ““PPoorr iissssoo llhheess ddiiggoo:: PPeeççaamm ee llhheess sseerráá ddaaddoo;; bbuussqquueemm ee eennccoonnttrraarrããoo;; bbaattaamm ee aa ppoorrttaa llhheess sseerráá aabbeerrttaa.. PPooiiss ttooddoo oo qquuee ppeeddee,, rreecceebbee;; oo qquuee bbuussccaa,, eennccoonnttrraa;; ee ààqquueellee qquuee bbaattee,, aa ppoorrttaa sseerráá aabbeerrttaa..”” ((LLcc 1111::99--1100))
 33. 33. 3333 EEssppeerree mmiillaaggrreess!! ““NNããoo llhhee ffaalleeii qquuee,, ssee vvooccêê ccrreessssee,, vveerriiaa aa ggllóórriiaa ddee DDeeuuss??”” ((JJoo 1111::4400))
 34. 34. 3355 PPaarraa cciimmaa!! FFoollhhaa ddee ttrraabbaallhhoo Item Datas Quem fará o quê
 35. 35. 3377 Para Dentro PPaarraa CCiimmaa CÉLULA CCOONNSSAAGGRRAAÇÇÃÃOO COMUNHÃO
 36. 36. 3388 PPaarraa ddeennttrroo:: EEddiiffiiccaannddoo aa vviiddaa ddee ccoommuunniiddaaddee nnaa ccéélluullaa
 37. 37. 3399 VViiddaa ddee ccoommuunniiddaaddee nnaa ccéélluullaa 22ª DDiimmeennssããoo
 38. 38. 4400 VViiddaa ddee ccoorrppoo ““NNóóss llhheess pprrooccllaammaammooss oo qquuee vviimmooss ee oouuvviimmooss ppaarraa qquuee vvooccêêss tteennhhaamm ccoommuunnhhããoo ccoonnoossccoo.. NNoossssaa ccoommuunnhhããoo éé ccoomm oo PPaaii ee ccoomm sseeuu FFiillhhoo JJeessuuss CCrriissttoo..”” 11 JJooããoo 11..33
 39. 39. 4411 VViiddaa ddee ccoorrppoo ““HHaabbiittee rriiccaammeennttee eemm vvooccêêss aa ppaallaavvrraa ddee CCrriissttoo;; eennssiinneemm ee aaccoonnsseellhheemm--ssee uunnss aaooss oouuttrrooss ccoomm ttooddaa ssaabbeeddoorriiaa,, ee ccaanntteemm ssaallmmooss,, hhiinnooss ee ccâânnttiiccooss eessppiirriittuuaaiiss ccoomm ggrraattiiddããoo aa DDeeuuss eemm sseeuuss ccoorraaççõõeess..”” CCoolloosssseennsseess 33..1166
 40. 40. 4422 UUnniiããoo ee mmiinniissttrraaççããoo ““DDeellee ((CCrriissttoo)) ttooddoo oo ccoorrppoo aajjuussttaaddoo ee uunniiddoo ppeelloo aauuxxíílliioo ddee ttooddaass aass jjuunnttaass ccrreessccee ee eeddiiffiiccaa--ssee aa ssii mmeessmmoo eemm aammoorr,, nnaa mmeeddiiddaa eemm qquuee ccaaddaa ppaarrttee rreeaalliizzaa ssuuaa ffuunnççããoo..”” EEffééssiiooss 44..1166
 41. 41. 4433 NNóóss nnããoo ccrriiaammooss ccoommuunniiddaaddee,, nnóóss eennttrraammooss nneellaa.. ““...... [[EEuu oorroo]] ppaarraa qquuee ttooddooss sseejjaamm uumm,, PPaaii,, ccoommoo ttuu eessttááss eemm mmiimm ee eeuu eemm ttii..”” JJooããoo 1177..2211
 42. 42. 4444 OO qquuee éé uummaa ccéélluullaa?? UUmm eennccoonnttrroo sseemmaannaall?? UUmm ““ccoorrppoo”” ddee ccrreenntteess eexxppeerriimmeennttaannddoo ccoommuunniiddaaddee eemm CCrriissttoo.. UUmmaa ffaammíílliiaa —— CCuuiiddaannddoo uunnss ddooss oouuttrrooss ee eesstteennddeennddoo oo aammoorr ddee CCrriissttoo??  NNããoo éé uummaa ffaammíílliiaa ppeerrffeeiittaa  UUmmaa ffaammíílliiaa ssaauuddáávveell  UUmmaa ffaammíílliiaa tteerraappêêuuttiiccaa
 43. 43. 4455 EEttaappaass ddaa vviiddaa ddaa ccéélluullaa FFoorrmmaaççããoo —— lluuaa--ddee--mmeell AAggiittaaççããoo —— eessttáággiioo ddee ccoonnfflliittooss PPaaddrroonniizzaaççããoo —— ccoommuunniiddaaddee AAççããoo —— eevvaannggeelliissmmoo ee mmuullttiipplliiccaaççããoo CÉLULA
 44. 44. 4466 PPaarraa ccuullttiivvaarr ccoommuunniiddaaddee SSeejjaa uumm mmooddeelloo ddee ttrraannssppaarrêênncciiaa aaoo ccoommppaarrttiillhhaarr ssuuaass nneecceessssiiddaaddeess.. TTeerrmmiinnee ooss eennccoonnttrrooss nnoo hhoorráárriioo ppaarraa ppeerrmmiittiirr ccoommuunnhhããoo.. AAbbrraa ssuuaa ccaassaa.. AA ddeessccoonnttrraaççããoo ee aass rreeffeeiiççõõeess jjuunnttooss ssããoo iimmppoorrttaanntteess..
 45. 45. 4477 PPaarraa ccuullttiivvaarr ccoommuunniiddaaddee IInncclluuaa aass ppeessssooaass nnaass ssuuaass aattiivviiddaaddeess ddiiáárriiaass.. SSeenntteemm jjuunnttooss nnooss ccuullttooss.. EEnnssiinnee aass eettaappaass ddaa vviiddaa ddaa ccéélluullaa.. TTeelleeffoonneemm uunnss ppaarraa ooss oouuttrrooss eennttrree ooss eennccoonnttrrooss ddaa ccéélluullaa.. DDeeffiinnaa ppaarrcceeiirrooss ddee pprreessttaaççããoo ddee ccoonnttaass..
 46. 46. 4488 RReefflleexxããoo PPeessssooaall EEmm qquuee eettaappaa ddaa vviiddaa ddaa ccéélluullaa sseeuu ggrruuppoo eessttáá aaggoorraa?? QQuuaaiiss nneecceessssiiddaaddeess ddee rreellaacciioonnaammeennttooss eexxiisstteemm eemm sseeuu ggrruuppoo aaggoorraa?? OO qquuee vvooccêê ggoossttaarriiaa ddee vveerr aaccoonntteecceennddoo nnooss pprróóxxiimmooss ddooiiss oouu ttrrêêss mmeesseess ppaarraa aapprrooffuunnddaarr ooss rreellaacciioonnaammeennttooss eemm sseeuu ggrruuppoo??
 47. 47. 4499 PPaarraa ddeennttrroo!! FFoollhhaa ddee ttrraabbaallhhoo Item Datas Quem fará o quê
 48. 48. 550 PPaarraa FFoorraa Para Dentro PPaarraa CCiimmaa CÉLULA CCOONNSSAAGGRRAAÇÇÃÃOO COMUNHÃO EEVVAANNGGEELLIISSMMOO
 49. 49. 5511 PPaarraa ffoorraa:: MMoobbiilliizzaannddoo aa ccéélluullaa ppaarraa oo eevvaannggeelliissmmoo
 50. 50. 5522 EEvvaannggeelliissmmoo nnaa ccéélluullaa 33ª DDiimmeennssããoo
 51. 51. 5533 VVooccêê ggoossttoouu ddaa mmaanneeiirraa qquuee ffooii lleevvaaddoo aa CCrriissttoo?? ““AApprreennddaa aa rreessppeeiittoo ddoo eevvaannggeelliissmmoo eeffiiccaazz””
 52. 52. 5544 DDeessccoobbeerrttaass??  MMuuiittaass ppeessssooaass ttêêmm uummaa iimmaaggeemm mmeennttaall iirrrreeaall aa rreessppeeiittoo ddee eevvaannggeelliissmmoo..  EEllaass sseenntteemm--ssee nneerrvvoossaass oouu ccuullppaaddaass..  MMaass eellaass ssee sseenntteemm bbeemm ccoomm aa mmaanneeiirraa ppeellaa qquuaall ffoorraamm eevvaannggeelliizzaaddaass..  OOss mmeellhhoorreess eevvaannggeelliissttaass ssããoo ccrriissttããooss ccoommuunnss..
 53. 53. 5555 DDeessccoobbeerrttaass??  OO aammoorr aattiivvoo éé pprriimmoorrddiiaall ppaarraa lleevvaarr oouuttrrooss aa CCrriissttoo..  EEvvaannggeelliissmmoo lleevvaa tteemmppoo!!  GGeerraallmmeennttee hháá mmuuiittaass ppeessssooaass eennvvoollvviiddaass..  EEssssaass ppeerrgguunnttaass ppooddeemm aajjuuddaarr sseeuu ggrruuppoo..
 54. 54. 5566 EExxeemmppllooss ddaa BBííbblliiaa OO pprriinnccííppiioo ddaa aammiizzaaddee IImmaaggeemm ddaa sseemmeeaadduurraa ccoollhheeiittaa..
 55. 55. 5577 OO pprriinnccííppiioo ddaa aammiizzaaddee  AAss ppeessssooaass nnaa BBííbblliiaa eerraamm ffrreeqqüüeenntteemmeennttee lleevvaaddaass aa CCrriissttoo ppoorr mmeeiioo ddee aammiiggooss oouu ppaarreenntteess..  AAnnddrréé lleevvoouu PPeeddrroo aa CCrriissttoo ((JJoo 11..440--4411))..  MMaatteeuuss lleevvoouu sseeuuss ccoommppaannhheeiirrooss ddee ttrraabbaallhhoo ee aammiiggooss iinnccrréédduullooss ((MMtt 99..110))..  CCoorrnnéélliioo iinnfflluueenncciioouu ppaarreenntteess ee ssoollddaaddooss aammiiggooss aa rreecceebbeerreemm aa CCrriissttoo ((AAtt 110..2222--2244))..  LLííddiiaa ee oo ccaarrcceerreeiirroo ddee FFiilliippooss lleevvaarraamm ssuuaass ffaammíílliiaass aa CCrriissttoo ((AAtt 1166))..  AA BBííbblliiaa ddáá mmuuiittooss oouuttrrooss eexxeemmppllooss..
 56. 56. 5588 SSeemmeeaadduurraa ee CCoollhheeiittaa AA ffiigguurraa mmaaiiss ccoommuumm aa rreessppeeiittoo ddee eevvaannggeelliissmmoo nnaa BBííbblliiaa.. ““UUmm sseemmeeiiaa ee oouuttrroo ccoollhhee””,, ddiissssee JJeessuuss.. ((JJoo 44..3377)) EEvvaannggeelliissmmoo lleevvaa tteemmppoo.. ÉÉ uumm pprroocceessssoo.. NNoorrmmaallmmeennttee eennvvoollvvee vváárriiaass ppeessssooaass..
 57. 57. 5599 AAllccaannççaannddoo ooss oouuttrrooss jjuunnttooss!! PPaassssooss ssiimmpplleess ppaarraa oo ssuucceessssoo
 58. 58. 660 DDeeccllaarraaççããoo ddee pprrooppóóssiittoo QQuueemm sseeuu ggrruuppoo ffooii cchhaammaaddoo ppaarraa aallccaannççaarr?? ((UUmm cceerrttoo ggrruuppoo ddee ppeessssooaass oouu uummaa ppaarrttee ddaa cciiddaaddee??)) OO qquuee vvooccêêss qquueerreemm eexxppeerriimmeennttaarr jjuunnttooss?? EEssccrreevvaa uummaa ddeeccllaarraaççããoo ddee pprrooppóóssiittoo ssiimmpplleess.. ((VVeejjaa oo mmooddeelloo nnoo sseeuu mmaannuuaall..))
 59. 59. 6611 DDeeffiinnaa aallvvooss ssiimmpplleess QQuuaannttaass ppeessssooaass oouu ffaammíílliiaass vvooccêê qquueerr vveerr cchheeggaannddoo aa CCrriissttoo nnooss pprróóxxiimmooss qquuaattrroo mmeesseess?? QQuuaannddoo oo sseeuu ggrruuppoo pprreetteennddee mmuullttiipplliiccaarr??
 60. 60. 6622 AA LLiissttaa ddee BBêênnççããooss UUmmaa ffeerrrraammeennttaa eessppeecciiaall ddee eevvaannggeelliissmmoo ppaarraa ccéélluullaass
 61. 61. 6633 PPaassssoo 11:: PPrreeppaarree FFoottooccooppiiee aa ffoollhhaa ““IIddeennttiiffiiccaannddoo sseeuu ccíírrccuulloo ddee iinnfflluuêênncciiaa”” ((uummaa ccóóppiiaa ppaarraa ccaaddaa mmeemmbbrroo ddaa ccéélluullaa)).. PPrreeeenncchhaa..
 62. 62. 6644 PPaassssoo 22:: AApprreesseennttee DDiissttrriibbuuaa aa ffoollhhaa ““IIddeennttiiffiiccaannddoo sseeuu ccíírrccuulloo ddee iinnfflluuêênncciiaa..”” PPeeççaa ppaarraa ccaaddaa mmeemmbbrroo eessccrreevveerr ooss nnoommeess ddee sseeuuss aammiiggooss iinnccrréédduullooss......  AAmmiiggooss,, ccoommppaannhheeiirrooss ddee ttrraabbaallhhoo,, eessccoollaa ee vviizziinnhhooss.. PPeeççaa ppaarraa qquuee ccaaddaa ppeessssooaa cciirrccuullee ooss nnoommeess ddee ddooiiss ddee sseeuuss aammiiggooss qquuee pprroovvaavveellmmeennttee eesstteejjaamm mmaaiiss aabbeerrttooss aa JJeessuuss..
 63. 63. 6655 PPaassssoo 33:: FFaaççaa uummaa lliissttaa ggeerraall CCoollooqquuee ooss 22 nnoommeess ddee ccaaddaa lliissttaa nnaa ““NNoossssaa LLiissttaa ddee BBêênnççããooss”” ggeerraall.. PPeeççaa ppaarraa qquuee ccaaddaa mmeemmbbrroo ccooppiiee aa lliissttaa ddee bbêênnççããooss ddoo ggrruuppoo eemm ssuuaass pprróópprriiaass ffoollhhaass..
 64. 64. 6666 PPaassssoo 44:: OOrree!! EEnnccoorraajjee ccaaddaa mmeemmbbrroo aa oorraarr rreegguullaarrmmeennttee ppoorr ssuuaa pprróópprriiaa lliissttaa ee ppeellaa lliissttaa ddoo ggrruuppoo.. OOrree ppeellaa bbêênnççããoo ddee DDeeuuss ee ppeellaa aattuuaaççããoo ddeellee nnaass vviiddaass aalliissttaaddaass ppeelloo ggrruuppoo nnooss eennccoonnttrrooss sseemmaannaaiiss ddaa ccéélluullaa.. AAmmee ee ssiirrvvaa eessssaass ppeessssooaass,, iinnddiivviidduuaallmmeennttee ee ccoommoo ggrruuppoo..
 65. 65. 6677 PPllaanneejjee uussaarr aa LLiissttaa ddee BBêênnççããooss OO sseeuu ggrruuppoo eessttáá uussaannddoo aa LLiissttaa ddee BBêênnççããooss?? ““SSIIMM”” —— CCoommoo vvooccêê ppooddee uussáá--llaa ddee mmaanneeiirraa mmaaiiss ccoonnssttaannttee ee eeffiicciieennttee?? ““NNÃÃOO”” —— EEssccrreevvaa qquuaannddoo vvooccêê pprreetteennddee ccoommeeççaarr aa uussaarr ee ccoollooqquuee uumm lleemmbbrreettee ppaarraa ffoottooccooppiiaarr aa ffoollhhaa ““IIddeennttiiffiiccaannddoo sseeuu ccíírrccuulloo ddee iinnfflluuêênncciiaa””..
 66. 66. 6688 AApprreennddaa aa ccooooppeerraarr ccoomm DDeeuuss HHáá aadduullttooss ee ccrriiaannççaass pprróóxxiimmaass ààss ppeessssooaass ddoo sseeuu ggrruuppoo qquuee ppaarreecceemm eessttaarr aabbeerrttaass aa DDeeuuss nneessttee mmoommeennttoo?? HHáá nnoovvooss--ccoonnvveerrttiiddooss eemm sseeuu ggrruuppoo ccoomm aammiiggooss oouu ppaarreenntteess iinnccrréédduullooss qquuee sseeuu ggrruuppoo ddeevveerriiaa aallccaannççaarr??
 67. 67. 6699 FFeessttaa!! UUssee ccoommiiddaa ee ddiivveerrssããoo!!  QQuuaaiiss aanniivveerrssáárriiooss oouu ffeerriiaaddooss eessttããoo pprróóxxiimmooss qquuee ppooddeemm sseerr uussaaddooss ppaarraa aallccaannççaarr oouuttrrooss ppoorr mmeeiioo ddee rreellaacciioonnaammeennttooss??  QQuuaaiiss ssããoo aallgguunnss iinntteerreesssseess ddooss iinnccrréédduullooss qquuee sseeuu ggrruuppoo ccoonnhheeccee??  CCoommoo ssuuaass rreessppoossttaass mmuuddaamm aass aattiivviiddaaddeess ssoocciiaaiiss qquuee ssuuaa ccéélluullaa ttiinnhhaa ppllaanneejjaaddoo??  CCoollooqquuee iissssoo eemm sseeuu ccaalleennddáárriioo..
 68. 68. 7700 SSeejjaa aammiiggoo ddee vviissiittaanntteess!!  MMuuddee oo eennccoonnttrroo ddaass ccéélluullaass ddee ccaassaa eemm ccaassaa ppaarraa sseerr mmaaiiss ffáácciill ccoonnvviiddaarr aammiiggooss..  QQuuaannddoo hhoouuvveerr vviissiittaanntteess::  EExxpplliiqquuee ttuuddoo;; UUssee ffoollhhaass ddee mmúússiiccaass!!  AAccoommppaannhhee ooss vviissiittaanntteess ee aavviissee--ooss oonnddee sseerráá oo eennccoonnttrroo ddaa sseemmaannaa sseegguuiinnttee..
 69. 69. MMaanntteennhhaa oo eevvaannggeelliissmmoo nnoo 7711 cceennttrroo  ““CCoommppaarrttiillhhee aa vviissããoo”” ((mmoommeennttoo ddoo ooiikkooss)) ssiisstteemmaattiiccaammeennttee nnaa ccéélluullaa ppaarraa eevvaannggeelliissmmoo ee mmuullttiipplliiccaaççããoo..  CCoollooqquuee nnoo iinníícciioo ddoo eennccoonnttrroo ssee ffoorr nneecceessssáárriioo..  TTrreeiinnee aass ppeessssooaass eemm eevvaannggeelliissmmoo ppoorr aammiizzaaddee..
 70. 70. 7722 PPeessqquueemm ccoomm uummaa rreeddee!! 11.. FFaaççaamm aa eessttrraattééggiiaa ddoo pprroocceessssoo ccoommpplleettoo.. 22.. JJeejjuueemm;; oorreemm dduurraannttee oo eennccoonnttrroo ddaa ccéélluullaa.. 33.. CCoonnvveerrsseemm aa rreessppeeiittoo ddooss iinntteerreesssseess ppeessssooaaiiss ee mmeeiiooss ppaarraa ccoonneeccttaarr ppeessssooaass ccoomm ooss mmeemmbbrrooss ddaass ccéélluullaass.. 44.. FFaaççaamm uummaa nnooiittee ddee jjooggooss.. 55.. RReeaalliizzeemm uumm eennccoonnttrroo eevvaannggeellííssttiiccoo ddaa ccéélluullaa..
 71. 71. 7733 SSiinnccrroonniizzeemm ccoomm ooss eevveennttooss ggeerraaiiss ddee ccoollhheeiittaa  QQuuaaiiss ccoonncceerrttooss,, aapprreesseennttaaççõõeess ee oouuttrrooss eevveennttooss ddee eennttrreetteenniimmeennttoo aaccoonntteecceerrããoo nnaa iiggrreejjaa oouu nnaa ccoommuunniiddaaddee nnooss pprróóxxiimmooss ttrrêêss oouu qquuaattrroo mmeesseess??  CCoollooqquueemm eesssseess eevveennttooss eemm sseeuu ccaalleennddáárriioo ddaa ccéélluullaa..  DDeeppooiiss ccoollooqquueemm lleemmbbrreetteess 55 sseemmaannaass aanntteess ddooss eevveennttooss ppaarraa ccoommeeççaarr aa oorraarr ppeellooss eevveennttooss ee ppeellaass ppeessssooaass qquuee aa ccéélluullaa qquueerr ttrraazzeerr..
 72. 72. 7744 PPaarraa FFrreennttee Para Dentro PPaarraa CCiimmaa CÉLULA PPaarraa FFoorraa CCOONNSSAAGGRRAAÇÇÃÃOO COMUNHÃO EEVVAANNGGEELLIISSMMOO LLIIDDEERRAANNÇÇAA
 73. 73. 7755 PPaarraa ffrreennttee:: CCoommoo mmuullttiipplliiccaarr sseeuu mmiinniissttéérriioo
 74. 74. 7766 LLiiddeerraannççaa nnaa ccéélluullaa 44ª DDiimmeennssããoo
 75. 75. 7777 MMuullttiipplliiqquuee--ssee aa ssii mmeessmmoo!! ““EE aass ppaallaavvrraass qquuee mmee oouuvviiuu ddiizzeerr nnaa pprreesseennççaa ddee mmuuiittaass tteesstteemmuunnhhaass,, ccoonnffiiee--aass aa hhoommeennss ((GGrr.. ppeessssooaass)) ffiiééiiss qquuee sseejjaamm ttaammbbéémm ccaappaazzeess ddee eennssiinnaarr aa oouuttrrooss..”” 22 TTiimmóótteeoo 22..22
 76. 76. 7788 MMuullttiipplliiqquuee--ssee aa ssii mmeessmmoo!! Barnabé Paulo Timóteo Outros
 77. 77. 7799 SSiiggaa--mmee!! ““TToorrnneemm--ssee mmeeuuss iimmiittaaddoorreess,, ccoommoo eeuu oo ssoouu ddee CCrriissttoo..”” 11 CCoorríínnttiiooss 1111..11
 78. 78. 8800 MMuullttiipplliiqquuee--ssee aa ssii mmeessmmoo!!
 79. 79. MMuullttiipplliiqquuee--ssee aa ssii mmeessmmoo!! OOrree!! ((MMtt 99..3377--3388)) VVeejjaa ccaaddaa uumm ccoommoo uumm ffuuttuurroo llííddeerr.. ((PPeeççaa aa DDeeuuss fféé..)) EEnnvvoollvvaa ccoonnssttaanntteemmeennttee ooss oouuttrrooss nnoo mmiinniissttéérriioo.. DDêê rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess ààss ppeessssooaass AANNTTEESS ddee ppeeddiirr qquuee eellaass sseejjaamm llííddeerreess.. 8811
 80. 80. MMuullttiipplliiqquuee--ssee aa ssii mmeessmmoo!! CCoonnssuullttee aass ppeessssooaass qquuee eessttããoo aacciimmaa ddee vvooccêê aanntteess ddee ddaarr qquuaallqquueerr ttííttuulloo oouu ppoossiiççããoo ààss ppeessssooaass.. OOrree ee ppllaanneejjee ccoomm sseeuuss aauuxxiilliiaarreess.. PPeerrgguunnttee aanntteess ddee ccoorrrriiggiirr.. ((TTgg 11..1199)) EEnnccoorraajjee!! EEnnvviiee ppeessssooaass ppaarraa oo pprróóxxiimmoo ttrreeiinnaammeennttoo ddee llííddeerreess ddee ccéélluullaa.. 8822
 81. 81. 8833 EEnnttrreegguuee sseeuu ggrruuppoo!! Seu ministério Ministério de seu auxiliar Primeiros 6 meses do ciclo da célula Responsabilidade
 82. 82. 8844 MMuullttiipplliiqquuee sseeuu ggrruuppoo!!  GGrruuppooss ppooddeemm nnaasscceerr ddee ttrrêêss mmaanneeiirraass ddiiffeerreenntteess::  MMuullttiipplliiccaannddoo  CCoommeeççaannddoo  PPllaannttaannddoo  PPaassssooss ddee MMuullttiipplliiccaaççããoo:: 11.. EExxppoonnhhaa aa vviissããoo ddeessddee oo pprriinnccííppiioo.. 22.. DDeesseennvvoollvvaa lliiddeerraannççaa.. 33.. PPrreeppaarree sseeuu ppoovvoo.. 44.. EEnnvviiee oo ggrruuppoo oouu ssaaiiaa vvooccêê!!
 83. 83. 8855 OOrree ppoorr llííddeerreess...... SSeeppaarree tteemmppoo ppaarraa oorraarr ccoomm oouuttrrooss ppoorr uummaa mmuullttiipplliiccaaççããoo ddee lliiddeerraannççaa.. PPeeççaa aa DDeeuuss ppaarraa lliibbeerraarr ppooddeerr,, fféé ee vviissããoo ppaarraa mmoobbiilliizzaarr uumm nnúúmmeerroo ccrreesscceennttee ddee llííddeerreess..
 84. 84. 8866 PPrrooccuurree llííddeerreess...... QQuueemm eemm sseeuu ggrruuppoo tteemm uumm ccoorraaççããoo ppaarraa ppeessssooaass ee uumm eessppíírriittoo eennssiinnáávveell qquuee ddeemmoonnssttrraa ppootteenncciiaall ppaarraa lliiddeerraannççaa?? EEssccrreevvaa ooss nnoommeess.. CCoommoo eesssseess llííddeerreess eemm ppootteenncciiaall ppooddeemm ssee eennvvoollvveerr nnoo mmiinniissttéérriioo nnooss pprróóxxiimmooss mmeesseess?? ((UUssee aa ffoollhhaa ddee ttrraabbaallhhoo nnaa ppáággiinnaa 5544 ee oo sseeuu ccaalleennddáárriioo))..
 85. 85. 8877 PPaarraa ffrreennttee!! FFoollhhaa ddee ttrraabbaallhhoo Futuros Líderes Pontos fortes Áreas para melhorar Próximos passos Tarefas auxiliare s Data Visto
 86. 86. 8888 VViissuuaalliizzee nnoovvooss ggrruuppooss  QQuuaaiiss nnoovvooss ggrruuppooss ppooddeemm ssuurrggiirr ddeesstteess llííddeerreess??  VVaarriiaannddoo ddee ddiiffeerreenntteess ggrruuppooss ddee ppeessssooaass oouu aallvvooss ddee ddiiffeerreenntteess ppaarrtteess ddoo sseeuu bbaaiirrrroo oouu cciiddaaddee..  BBaasseeaaddoo nnoo cchhaammaaddoo ddeesssseess llííddeerreess..
 87. 87. 8899 Para Dentro PPaarraa CCiimmaa PPaarraa FFoorraa PPaarraa FFrreennttee CÉLULA CCOONNSSAAGGRRAAÇÇÃÃOO COMUNHÃO EEVVAANNGGEELLIISSMMOO LLIIDDEERRAANNÇÇAA
 88. 88. 9900 PPaarraa CCiimmaa PPaarraa DDeennttrroo,, PPaarraa FFoorraa PPaarraa FFrreennttee MMeellhhoorraannddoo aass DDiinnââmmiiccaass ddaa CCéélluullaa CÉLULA
 89. 89. OObbrriiggaaddoo!! ggeeoorrggee@@cceelluullaass..ccoomm..bbrr wwwwww..ggeeoorrggeeppeeqquueennoossggrruuppooss..bbllooggssppoott..ccoomm FFaacceebbooookk:: GGeeoorrggee FFrraannzz 9911

×