Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Quadre tipologia textual

973 visualizaciones

Publicado el

tipologia textual

Publicado en: Educación
  • DOWNLOAD THE BOOK INTO AVAILABLE FORMAT (New Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://redirect.is/fyxsb0u } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://redirect.is/fyxsb0u } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://redirect.is/fyxsb0u } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://redirect.is/fyxsb0u } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://redirect.is/fyxsb0u } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://redirect.is/fyxsb0u } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THE can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THE is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBOOK .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookBOOK, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, EBOOK, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THE Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THE the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THE Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí

Quadre tipologia textual

  1. 1. TIPOLOGIA TEXTUAL TIPUS DE TEXT INTENCI� PRESENTACI� EXTERNA I/O ESTRUCTURA INTERNA LLENGUATGE FORMES QUE ADOPTA AQUEST TIPUS DE TEXT NARRATIU Relatar fets i processos, reals o fant�stics, protagonitzats per personatges en un temps i espai determinats. �s un text subjectiu. Ordre cronol�gic dels fets en plantejament-nus i desenlla� (tot i que tamb� hi pot haver alteracions, com el flashback) Verbs d'acci� (entrar, ballar, viatjar...)en pret�rit perfet simple o perifr�stic o en imperfet. Temps verbals correlacionats (presents amb pret. indefinits, etc.) Connectors temporals (quan...) Adverbis de temps i manera (llavors, l'endem�, suaument...), punts de vista narratius (omniscient, objectiu, protagonista, testimoni...) Novel.la, conte, relat, rondalla, llegenda, faula, etc. Mem�ries, dietaris (o diaris), autobiografies, biografies, llibres de viatges i cr�niques hist�riques, etc. Not�cies de peri�dic ,reportatges, cr�niques, annals hist�rics, guions de TV, cinema i r�dio, etc. C�mics i auques. La carta DESCRIPTIU Destacar les caracter�stiques, qualitats o detalls d'all� descrit. �s un text subjectiu. Ordre espacial de les expansions qualificatives sobre all� descrit: d'esquerra a dreta, de dalt a baix, de dins a fora (i a l'inrev�s),etc..... Adjectius i comparacions. Llenguatge ret�ric en les descripcions liter�ries. Precisi� l�xica en els noms. Verbs en present o imperfet. Connectors espacials ( des de, fins a....) Adverbis de lloc (fora, dins, baix...), oracions de predicat nominal o atributives (amb verbs copulatius i atributs). Oracions amb CN, oracions de relatiu. Frases curtes amb comes, punts, punts i coma i punts suspensius. Novel�les, contes, cartes, Retrats, caricatures, etc. Fitxes cient�fiques. Classificacions i taxonomies. Guies tur�stiques, cat�legs i postals. Definicions de diccionari i enciclop�dia. Ressenyes bibliogr�fiques, de cinema, teatre, TV, etc.... RET�RIC Captar l'atenci� cap a la bellesa o raresa del llenguatge. �s un text subjectiu. Forma lliure: per versos, per estrofes, per elements visuals, etc. Figures ret�riques de tota mena (met�fores, anacoluts, al�literacions, hip�rbatons,etc.), jocs de paraules, dobles sentits i ironia.... Poesies, can�ons, roman�os, etc. Prosa po�tica, haik�s, tankes, etc. Poesies visuals, cal�ligrames, poemes-objecte, etc. Converses quotidianes , plenes de met�fores col�loquials. Publicitat. Creaci� liter�ria en general. EXPLICATIU Transmetre informaci� i coneixements de forma clara . �s un text objectiu. Ordre l�gic d'idees o conceptes, amb o sense gr�fics i il.lustracions: introducci�- desenvolupament-conclusi� i fonts d'informaci�.... Verbs en present i passat. Oracions subordinades causals, finals, consecutives,etc. Connectors discursius (per tant, aix�, per�, causa- conseq��ncia,ordre etc.), cohesi� l�xica mitjan�ant sin�nims, repeticions, camps l�xics i fam�lies de mots, etc. Enunciats entre par�ntesis o guions, aposicions, oracions de relatiu explicatives. Temes te�rics i treballs monogr�fics. Tr�ptics informatius. Informes i confer�ncies. Ex�mens, apunts, llibres de text. La tesi doctoral. Documentals i reportatges, articles divulgatius. Invitacions. Regles de jocs i esports. Pon�ncies en simposis, participacions en seminaris, exposicions orals a classe, documents �udiovisuals
  2. 2. INSTRUCTIU Incitar a la realitzaci� d'alguna activitat. �s un text objectiu. Ordre l�gic de les accions: materials o ingredients, ordre 1,2,3,4,... amb o sense il.lustracions.... Verbs en imperatiu. Per�frasis d'obligaci� (haver de+ inf. caldre +inf. deure +inf.). L�xic molt prec�s. Numerals ordinals o lletres ordenades. Segona persona verbals (tu, vosaltres, vost�, v�s), disposici� espacial espec�fica, amb punts o representable amb esquemes. Receptes de cuina. Instruccions d'aparells. Regles de jocs. Prospectes de medicaments. Consells, ordres i normatives. Lleis. Instruccions dels caixers autom�tics, receptes m�diques, textos legals, publicitat, prevenci� de malalties i accidents. Llibres d'estil. Formularis. ARGUMENTA- TIU Presentar proves i raons per defensar una idea o opini� i conv�ncer alg� d'alguna cosa. �s un text subjectiu. Presentaci� del tema o tesi, presentaci� dels arguments (1,2,3, etc.) i conclusions.... Verbs com creure, pensar, opinar, dir, etc. Subordinades causals, consecutives i adversatives. Connectors de causa , conseq��ncia i ordre, finalitat, oposici� (aix� doncs, per�). Numerals ordinals. Cometes per les citacions d'altres textos (intertextualitat)..... Assaigs i articles d'opini�. Debats, tert�lies, taules rodones, tesis doctorals, cartes al director, discursos, cr�tiques d'art (o TV, cinema, pintura, novel.la, etc.) anuncis publicitaris. Inst�ncies, sol.licituds i cartes CONVERSACI- ONAL Establir un di�leg entre dos interlocutors. �s un text subjectiu. Estructura de pregunta- resposta o comentari-resposta, amb intervenci� 1,2,1,2, etc. Frases breus i simples (coordinades o juxtaposades), sovint inacabades. Pronoms personals, febles i interrrogatius. Codis no verbals (entonaci�, gesticulaci�, etc.). Interjeccions i onomatopeies. L�xic col.loquial. Rutines i estereotips ling��stics. Formes de cortesia. Inversions, omissions, repeticions. Signes de Puntuaci� per regular la intenci� dels missatges. Adverbis d'afirmaci�, negaci�, dubte, etc. Di�legs quotidians, converses telef�niques, discussions. Teatre. Entrevistes i debats. Excuses, salutacions i comiats. Enquestes i q�estionaris. Acudits dialogats. Di�legs dins de les novel.les i contes. C�mics. Assemblees. Reunions de treball PREDICTIU Anunciar l'esdevenidor. �s un text objectiu o subjectiu, depenent del tema (hor�scop, subjectiu; temps atmosf�ric, objectiu). Ordre per temes Verbs en futur o condicional, per�frasis de probabilitat (podr� ser que, deu ser que...) l�xic especialitzat del tema. Adverbis de temps, dubte o probabilitat. Subordinades condicionals. Hor�scops, prediccions metereol�giques, prediccions econ�miques i socials. Programes electorals, Projectes. FONT: http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/tipus.htm

×