Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Competències Bàsiques i Avaluació nalart

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 46 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Competències Bàsiques i Avaluació nalart (20)

Más de Nuria Alart (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Competències Bàsiques i Avaluació nalart

 1. 1. C O M P E T È N C I A A V A L U A C I Ó CURS: 2008-2009
 2. 2. REFLEXIÓ INICIAL <ul><li>Què entenem per competència? </li></ul><ul><li>Quines activitats són competents? </li></ul><ul><li>Quin tipus avaluació és competent? </li></ul><ul><li>Quins mètodes d’avaluació? </li></ul>
 3. 3. Funcions Motrius Psicològiques Emocionals N E I X E M COMPETÈNCIA?
 4. 4. Natació Ciclisme EXEMPLES Necessitem uns procediments (tècniques) Exercici de papallona, crol,… Exercicis d’equilibri amb cons,.. Necessitem unes habilitats ( saber fer) Coordinació, força, resistència, equilibri, Les habilitats s’aprenen gràcies als procediments
 5. 5. EXEMPLES A L'AULA HABILITATS S I N T E T I T Z A R PROCEDIMENTS Fer esquemes Subratllar Quadres sinòptics Mapes mentals
 6. 6. ESTRATÈGIES És necessari saber quan i per què utilitzar procediments EXEMPLE ALUMNE Un missatge escrit MÒVIL AMIC ESCRIT PEL PROFESSOR
 7. 7. METACOGNICIÓ (Autoregulació) PROFESSOR COMPETENT Llegeix allò que passa a l’aula i fa canvis = autoregula el comportament OBSERVA AUTOREGULA
 8. 8. COMPETÈNCIA “ La capacitat que tenen els alumnes de posar en pràctica d’una manera integrada coneixements, habilitats i actituds de caire transversal que serveixen per a resoldre problemes diversos de la vida real” Generalitat de Catalunya, 2004
 9. 9. Què hem d’entendre per competències? Ref: A. Zabala Al mateix temps i de forma interrelacionada Com Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements Per mitjà de En un context determinat A on De forma eficaç De quina manera D’efectuar tasques o fer front a situacions diverses Per a què És la capacitat o habilitat Què
 10. 10. Funcions Metacognició Autoregulació Funcions COMPETÈNCIA ESTRATÈGIES Procediment Habilitat Ref: C. Monereo, 2008
 11. 11. Què vol dir ser competent?
 12. 12. Factors que intervenen en l’aprenentatge ACTITUDS HABILITATS CONTINGUTS INTEL·LECTIVES PROCEDIMENTALS Capacitats mentals: depenen de les IM Capacitats per actuar i fer Afectivitat Motivació Interès Conceptes a aprendre SER PENSAR FER SABER COMPETÈNCIA APRENENTATGE SOCIALS Empatia, assertivitat
 13. 13. Processos mentals d’ordre superior Identificar Coneixement Enumerar Classificar Comprensió Explicar Calcular Aplicació Usar Compara Anàlisi Elegir Crear Síntesi Contrastar Avaluació Justificar Taxonomia de Bloom Competències Bàsiques Prendre decisions
 14. 14. Percentatges de retenció - mètode d’aprenentatge ( National Training Labs., Bethel, Maine) Aprenentatge escola activa “Aprenem fent” “ Escolto i oblido, veig i crec, faig i comprenc ” ( Confucio) Grups de discussió Demostrant Audiovisual Llegint Escoltant 95 % Ensenyant i avaluant mútuament 90 % Ensenyant mútuament 75 % Fent 50 % 30 % 20 % 10 % 5 %
 15. 15. Les CCBB es basen en: <ul><li>1. Integració del continguts </li></ul><ul><li>2. Enfocament globalitzador </li></ul><ul><li>3. Renovació metodològica </li></ul><ul><li>4. Competències docents </li></ul><ul><li>5. Sistema d’avaluació </li></ul>
 16. 16. 1. INTEGRACIÓ DEL CONTINGUTS Les CCBB es desenvolupen en totes les àrees i/o matèries C O N T I N G U T S <ul><li>Sentit: relacionen actituds i formació del judici moral </li></ul><ul><li>Funcionals: impulsant la creació </li></ul><ul><li>Autonomia: per aprendre i actuar eficaçment </li></ul>
 17. 17. EXEMPLES Contingut de socials: Elaboració i interpretació en petit grup cooperatiu de mapes, utilitzant diversos sistemes de representació (maqueta, plànol, planisferi,.. ), i les TIC, demostrant habilitats socials de convivència respecte i tolerància. Contingut de llengua: Creació d’un mapa mental sobre les botigues a Catalunya, en petit grup cooperatiu, observant les mormes de convivència bàsiques: respecte, tolerància, companyonia,….
 18. 18. 2. Enfocament globalitzador Les CCBB han d’exercir una funció interdisciplinar dels seus components EXEMPLE http://www.xtec.cat/ ~nalart / moltesmescoses / fem %20anuncis/ index.htm   WEBQUEST: Fem anuncis de llaminadures. Guió, temporització, representació, logo, melodia, residus, autoavaluació, empatia en l’anunci.
 19. 19. 3. Renovació metodològica Treball individual Transmissió i reproducció del coneixement Contestar Escoltar Copiar
 20. 20. Discutir Treball cooperatiu Preguntar Parlar Reconstrucció compartida del coneixement
 21. 21. 4. Competències docents <ul><li>Treball en grup </li></ul><ul><li>Dominar les noves eines de gestió del coneixement. </li></ul><ul><li>Posar en pràctica les TIC. </li></ul><ul><li>Aprendre a agafar d’aquí i d’allà i construir noves maneres d’ensenyar. </li></ul><ul><li>A fer un alumnat competent:“Tenir eines per actuar davant una situació” </li></ul><ul><li>Planificar en xarxa. Ex: Projecte Espurna. </li></ul><ul><li>Conèixer l’alumnat per orientar-lo: personalment, acadèmicament i professionalment. Cal conèixer les diferents intel·ligències. </li></ul>
 22. 22. LES 8 INTEL·LIGÈNCIES DE H. GARNER <ul><li>Lingüística </li></ul><ul><li>Sensibilitat especial pel </li></ul><ul><li>llenguatge parlat i escrit </li></ul><ul><li>Musical </li></ul><ul><li>Capacitat de produir i </li></ul><ul><li>apreciar ritmes, tons, </li></ul><ul><li>timbres… </li></ul><ul><li>Visualespacial </li></ul><ul><li>Capacitat de reconèixer </li></ul><ul><li>i manipular espais. </li></ul><ul><li>Lògica </li></ul><ul><li>matemàtica </li></ul><ul><li>Sensibilitat als patrons </li></ul><ul><li>lògics o numèrics. </li></ul><ul><li>Cinestèsicacorporal </li></ul><ul><li>Capacitat de controlar els </li></ul><ul><li>moviments corporals i de </li></ul><ul><li>manipular objectes amb </li></ul><ul><li>habilitat. </li></ul><ul><li>Naturalista </li></ul><ul><li>Capacitat d’identificació </li></ul><ul><li>del llenguatge natural. </li></ul><ul><li>Intrapersonal </li></ul><ul><li>Capacitat d’autoestima </li></ul><ul><li>i automotivació. </li></ul><ul><li>Interpersonal </li></ul><ul><li>Capacitat de percebre i </li></ul><ul><li>comprendre a les altres </li></ul><ul><li>persones. </li></ul>
 23. 23. A S P E C T E S C O M U N S IM i CB
 24. 24. Les I.M. al sistema educatiu. Howard Gardner Ref: Àlex Sala
 25. 25. ACTIVITATS COMPETENTS WEBQUEST CACERES DEL TRESOR PBL(Aprenentatge basat en problemes) PROJECTES ANÀLISI DE CASOS MAPES MENTALS
 26. 26. QUÈ CAL FER??? <ul><li>Partir de situacions-problema que simulen contextos reals. </li></ul><ul><li>Exemple: Les WebQuest proposen situacions de la vida real. Debats, còmics, anuncis publicitaris, telenotícies, emissora radiofònica, revistes, blocs, filmacions, presentacions, investigacions, </li></ul><ul><li>Canviar l’avaluació </li></ul><ul><li>Exemples: </li></ul><ul><li>Apunts de classe. </li></ul><ul><li>Dossier de treball. </li></ul><ul><li>Autoavaluacions </li></ul><ul><li>Diaris de classe. </li></ul><ul><li>Observacions. </li></ul><ul><li>Rúbriques. </li></ul><ul><li>Portfoli …. </li></ul>
 27. 27. AVALUACIÓ COMPETENT L’alumnat ha de elaborar una resposta o un producte que demostri el seu coneixement i les seves habilitats. Avaluar allò que poden fer. No allò que saben
 28. 28. MÈTODES D’AVALUACIÓ AUTENTICA <ul><li>Observació del professor/a </li></ul><ul><li>Elaboració de projectes </li></ul><ul><li>Experiments </li></ul><ul><li>Demostracions </li></ul><ul><li>Productes escrits </li></ul><ul><li>Recerques </li></ul><ul><li>Debats </li></ul><ul><li>Revisió i discusió de documents </li></ul><ul><li>Observació directa de l’aplicació dels coneixements </li></ul><ul><li>Valoració del treball fet </li></ul><ul><li>Autoavaluació </li></ul><ul><li>Rúbrica d’avaluació </li></ul><ul><li>Examen oral </li></ul><ul><li>Valoració del dossier </li></ul><ul><li>Portfoli </li></ul>
 29. 29. Autentificar les proves Ref: C. Monereo Investigació del professor C. Monereo: consisteix en introduir en una prova o activitat d’avaluació habitual, canvis amb la finalitat de convertir-la en més autèntica. (P. Ex. A partir dels criteris PISA) <ul><li>Canvis en la situació problema. Casos de la vida real. Casos rellevants. </li></ul><ul><li>Canvis en el tipus i la complexitat de les preguntes. Preguntes que inclouen diferents maneres de representar la informació: gràfics, símbols, mapes, ... Diferents nivells de complexitat cognitiva (Taxonomia de Bloom) </li></ul><ul><li>Canvis en els tipus d’ajuts i informació addicional. Utilitzar recursos, internet, un company, successos inesperats, fer una pregunta al professor,... </li></ul><ul><li>Canvis en la valoració de les proves. Es fan públics els criteris de l’avaluació? Els procediments, com ho fan? En diferents agrupaments 2, 3, o 4 alumnes. </li></ul>
 30. 30. DOSSIER DE TREBALL o DOSSIER D’APUNTS <ul><li>Activitat grupal o individual </li></ul><ul><li>Presentació en diferents suports: paper, power point, jocs, trivial, narracions, webquest, bloc, ... </li></ul><ul><li>Es puntuarà el següent: </li></ul><ul><li>Organització personalitzada </li></ul><ul><li>Ampliació </li></ul><ul><li>Reflexió </li></ul><ul><li>Anotació personal o literal </li></ul>Ref: C. Monereo
 31. 31. OBSERVACIONS Es poden realitzar en moltes situacions on l’alumnat: - Treballa en petit grup - Durant el procès de solució d’un problema. - En un debat - En un anàlisi de casos. - En simulacions, … Simulació d’aprenentatge. Anem a la metgessa Consisteix en un procès de descripció del comportament de l’alumnat. Amb uns criteris prèviament determinats.
 32. 32. SIMULACIONS Simular situacions de la vida real. Exemple: Educació Infantil: treballar els racons on es simulen moltes coses de la vida real, anar a comprar, Teatralitzacions sobre qualsevol contingut. Preparar una entrevista per a una visita al centre d’un autor d’un llibre llegit. Tècniques del procès incident: ex. Presentació del centre a unes persones angleses. L’alumne es creu que es real.
 33. 33. AUTOAVALUACIONS Els alumnes s’avaluen les seves pròpies produccions. Ref: WQBullying En els moments de desacord, hem argumentat les nostres opinions, hem escoltat i valorat les dels altres i hem arribat a un consens satisfactori per tots. En els punts de desacord hem escoltat les opinions i hem aportat les nostres opinions argumentades. En els punts de desacord hem escoltat les opinions dels companys. Resolució de conflictes Ens hem agrupat segons es demanava en les diferents activitats i hem sabut adequar la nostra actuació a cada nova situació i als companys del grup. Ens hem agrupat segons les necessitats de cada moment i hem acceptat els canvis de situacions. Hem aconseguit agrupar-nos en cada moment segons es demanava. Dinàmica d’interacció Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys i hem defensat els nostres punts de vista. Hem acceptat les crítiques i els seus suggeriments. Hem adequat el treball individual incorporant les bones aportacions dels companys i destriant les innecessàries o errònies. Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys i hem acceptat els suggeriments i les crítiques que ens han fet. Hem fet la nostra part de treball individual, l'hem explicat als companys. Responsabilitat Individual Hem participat activament aportant idees, fent observacions i suggeriments molt interessants i rellevants per al tema. Hem participat aportant idees i hem fet observacions i suggeriments oportunes. Hem participat aportant algunes idees i suggeriments. Cooperació Hem trobat fàcilment la informació demanada i hem sigut hàbils en descobrir ràpidament el més rellevant o allò que ens interessava més dintre del text. Hem trobat la informació demanada, però ens ha costat una mica descobrir el més rellevant dintre del text. Ens ha costat una mica però hem trobat la informació demanada. Recerca d’informació Ara coneixem força millor que abans aquest tema del maltractament entre alumnes ( bullying ). Sabrem identificar fàcilment les conductes quan es produeixin i tindrem eines per afrontar-lo i prevenir-lo. Sabrem a qui demanar ajuda, si cal. Ara coneixem força millor que abans aquest tema del maltractament entre alumnes ( bullying ). Sabrem identificar fàcilment les conductes quan es produeixin. Ara coneixem una mica més que abans el tema del maltractament entre alumnes ( bullying ). Coneixement del tema Excel·lent Bé Correcte
 34. 34. MÈTODE DE CASOS Es fa un relat d’una situació de la realitat en un context similar al del nostre alumnat on hauran de prendre decisions. És una manera de projectar-se. S’ha d’aprendre una decisió sobre diferents casos. P,ex: en una situació determinada es presenten quatre alternatives. Quina escolliries? Per què? Argumenta. <ul><li>Portar mocador. </li></ul><ul><li>Portar “gelaba” i mocador </li></ul><ul><li>No portar mocador. </li></ul><ul><li>No portar “gelaba” </li></ul>
 35. 35. R Ú B R I C A Dissenyar una gràfica d’avaluació entre els docents i l’alumnat RÚBRICA D’AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ORAL (pot ser aplicada a cada alumne individualment o al conjunt de les exposicions de tot el grup) EXCEL·LENT BÉ CORRECTE Aspectes que s´avaluen L´exposició s´acompanya dels suports visuals especialment atractius i de molta qualitat ( murals i cartells) Suports visuals adequat interessants (murals, cartells) Suport visual adequat (murals, cartells) Suport Temps ajustat al previst, amb un final que reprèn les idees principals i arrodoneix l´exposició. Temps ajustat al previst, però amb un final precipitat o allargassat per manca de control del temps Excessivament llarg o insuficient per desenvolupar correctament el tema Temps Veu clara, bona vocalització, entonació adequada, matisada, sedueix Veu clara, bona vocalització Costa d´entendre alguns fragments La veu Atrau l´atenció del públic i manté l´interès durant tota l´exposició Interessa força en principi però es fa una mica monòtona Li costa d´aconseguir o de mantenir l´interès del públic Interès Es nota un bon domini del tema , no comet errors, no dubta Exposició fluida, molt pocs errors Ha de fer algunes rectificacions, de tant en tant sembla dubtar Preparació
 36. 36. DIARIS DE CLASSE El diari de classe es centra en tècniques d’observació i registre dels aconteixements per part de l’estudiant. Els permet sintetitzar els seus pensaments i els seus fets. Els sensibilitza sobre les seves pròpies maneres d’aprendre. (metacognició)
 37. 37. AVALUACIÓ PORTFOLI com a sistema d’ensenyament i aprenentatge Consisteix en una selecció d’evidències/mostres (activitats acadèmiques) que permeten a l’alumne demostrar allò que està aprenent, i alhora possibiliten al professor un seguiment del progrés d’aquest aprenentatge. Barberà, 2005 “ Col·lecció de materials seleccionats amb la intenció d’explicar el rendiment o l’aprenentatge realitzat, reflexionar sobre aquest i avaluar-ho” http://www.xtec.cat/ ~nalart / coleccio / WQ_PORTFOLIO / index.htm
 38. 39. Procès d’implantació de les IM i CB a l’aula i/o centre (esglaons) BASE: HARMONIA ENTRE TOTHOM (CULTURA DE GRUP) Coneixement del subjecte d’aprenentatge (Test IM) Objectius vinculats amb el propi valor cognitiu i les CCBB (Perfil personalitzat) Diversificació dels estils d’aprenentatge ( TIC , lleng. multimèdia, blocs, Moodle, pissarra digital,… Diversificació de les formes d’avaluació (A. Portfoli, dossier, simulacions Emfatització dels resultats (Revista, presentacions … Reconeixement per a l’excel·lència (Val) Ref: Àlex Sala
 39. 40. Objectius clars <ul><li>Implantació de les CB (decret 142 i 143) </li></ul><ul><li>Coneixement de les IM </li></ul><ul><li>Treball i avaluació per projectes, PBL, simulacions, portfolis,rúbriques, dossier de treball, observacions,… </li></ul><ul><li>Programes de competències socials transversals (EE) </li></ul><ul><li>Implantació de les TIC dins del currículum (WebQuest, Caceres, blocs, pissares digitals, web 2.0, …) </li></ul><ul><li>Treball en xarxa </li></ul>
 40. 41. Per això ens calen canvis …. <ul><li>El currículum : basat en CCBB </li></ul><ul><li>Els rols: professorat treball en equip </li></ul><ul><li> alumnat en la societat del coneixement </li></ul><ul><li>Les metodologies: per millorar l’aprenentatge i la convivència </li></ul><ul><li>llegir, investigar, individual </li></ul><ul><li>Els espais: per les diferents activitats: exposar, observar, parelles </li></ul><ul><li>manipular, crear, petit grup </li></ul><ul><li>gran grup </li></ul><ul><li>Els recursos : adequats </li></ul><ul><li>L’horari: professorat en funció dels objectius de centre </li></ul><ul><li> alumnat </li></ul>
 41. 42. CONCLUSIONS E X C E L . L È N C I A M A N E R A M U L T I D I R E C C I O N A L Món laboral Universitat Conviure familiar i en societat Conviure professional Relacions interpersonals Conviure en un entorn natural Respectar l’entorn Conviure personal Ser feliç, autoestima
 42. 43. <ul><li>1 Siguin competents en més d’una disciplina per adaptar-se a un món del treball canviant </li></ul><ul><li>2 Sàpiguen sintetitzar per no ser desbordades per la quantitat d’informació a la que tindran accés, i per les decisions personals i professionals que hauran de prendre </li></ul><ul><li>3 Siguin creatives per no ser substituïdes per ordinadors </li></ul>EN EL FUTUR ES NECESSITARAN PERSONES AMB UNES CERTES DISPOSICIONS MENTALS PER A QUÈ: Howard Gardner, 2006 http://www.slideshare.net/nalart/les-im-i-5-ments-futur
 43. 44. <ul><li>4 Que es respectin a si mateixes per tal de ser respectades pels altres i així crear bon ambient en els llocs de treball </li></ul><ul><li>5 Tinguin un sentit ètic per esdevenir ciutadans/es responsables </li></ul><ul><li>(Aquestes funcions del pensament podem cultivar-les a l’escola) </li></ul><ul><li>Howard Gardner (“Las cinco mentes del futuro”- 2005) </li></ul>
 44. 45. Evidència d’una alumna nouvinguda de quinze anys, sense escolarització prèvia al seu país.
 45. 46. BIBLIOGRAFIA <ul><li>ALART, N: Aprenent amb totes les intel·ligències. WebQuest-Internet a l’Aula d’Acollida: una experiència d’èxit. Edu 21. Barcelona. 2008 </li></ul><ul><li>ALART, N: www.xtec.cat /~nalart </li></ul><ul><li>CANALS, R: Desplegament del curriculum per competències. Setembre. 2008 </li></ul><ul><li>GARDNER, H: Las cinco mentes del futuro. Paidós. Barcelona. 2005 </li></ul><ul><li>MONEREO, C: Competències i els nous currículums. 2008 </li></ul><ul><li>SANMARTÍ, N : Què comporta aplicar un currículum orientat al desenvolupament de competències. 2008 </li></ul><ul><li>ZABALA, A i ARNAU, L: Cómo aprender y enseñar competències. Graó. Barcelona. 2007 </li></ul>

×