Tdlc chinhthuc in

N

Đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Lai Châu

§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u
                   Më ®Çu1. XuÊt xø dù ¸n

1.1. C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u trong quy ho¹ch bËc thang thuû ®iÖn
s«ng §µ
   S«ng §µ b¾t ®Çu tõ vïng nói Nguþ S¬n (V©n Nam - Trung Quèc) cã
chiÒu dµi 980 km, ch¶y theo híng T©y B¾c - §«ng Nam ®Õn ViÖt Nam vµ
nhËp víi s«ng Hång t¹i ViÖt Tr×. ChiÒu dµi s«ng §µ thuéc l·nh thæ ViÖt Nam
lµ 540 km, phÇn l·nh thæ Trung Quèc lµ 440 km.
   DiÖn tÝch lu vùc s«ng §µ réng 52.500 km 2 (phÇn thuéc l·nh thæ ViÖt
Nam cã diÖn tÝch 27.000 km2, chiÕm 51,4% diÖn tÝch lu vùc, vµ 25.500 km2
thuéc l·nh thæ Trung Quèc), cã chiÒu réng trung b×nh 80 km vµ kÐo dµi 380
km theo híng T©y B¾c - §«ng Nam; ®é cao b×nh qu©n lu vùc lµ 965 m, ®é dèc
s«ng trung b×nh lµ 3,58%. Lßng s«ng ë thîng lu hÑp, nhiÒu th¸c ghÒnh. ë h¹ lu,
lßng s«ng më réng h¬n.
   Tæng lîng dßng ch¶y s«ng §µ tÝnh ®Õn Hoµ B×nh lµ 55,6 tû m 3 trong
®ã tæng lîng tÝnh ®Õn biªn giíi ViÖt - Trung lµ 14,8 tû chiÕm 26,6%. Dßng
ch¶y lò s«ng §µ chñ yÕu h×nh thµnh trªn l·nh thæ ViÖt Nam.
   S«ng §µ cã tiÒm n¨ng thuû ®iÖn rÊt lín. Theo b¸o c¸o quy ho¹ch bËc
thang thuû ®iÖn S«ng §µ do C«ng ty T vÊn x©y dùng ®iÖn I lËp vµo th¸ng
7/2002 ®· nghiªn cøu 4 s¬ ®å tæ hîp tõ 10 ph¬ng ¸n khai th¸c bËc thang lu
vùc s«ng §µ.   Thñ tíng ChÝnh phñ ®· phª duyÖt Quy ho¹ch bËc thang s«ng
§µ (v¨n b¶n sè 1320/CP-CN ngµy 20/10/2002) víi néi dung khai th¸c thuû ®iÖn
s«ng §µ theo 3 bËc thang nh sau:
   - Hoµ B×nh quy m« c«ng tr×nh cã mùc níc d©ng b×nh thêng (MNDBT)
115m (®· hoµn thµnh n¨m 1994).
   - S¬n La thÊp quy m« c«ng tr×nh cã MNDBT tõ 205-215m trªn s«ng
nh¸nh NËm Mu, tæ hîp B¶n Ch¾t quy m« c«ng tr×nh cã MNDBT 470m vµ
Huéi Qu¶ng quy m« c«ng tr×nh cã MNDBT 370 m.
   - Lai Ch©u (®o¹n thuéc tuyÕn NËm Nhïn) quy m« cã MNDBT 295m.
   XÐt vÒ nhiÒu ph¬ng diÖn: hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi, rñi ro sù cè vì
®Ëp, kh¶ n¨ng t¸i ®Þnh c d©n vïng lßng hå... th× ph¬ng ¸n quy m« S¬n La
                       1
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


thÊp víi MND 205-215m tho¶ m·n ®îc c¸c yªu cÇu cña quèc héi ®Æt ra lµ:
®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ tæng hîp, gi¶m thiÓu thiÖt h¹i vµ ®¶m b¶o an toµn h¹ l u
cao nhÊt.
   1.2. C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u
    C«ng tr×nh thñy ®iÖn (CTT§) Lai Ch©u lµ mét c«ng tr×nh cã quy m«
rÊt lín, dù kiÕn c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 1.200 MW víi nguån n¨ng lîng ®¹t 4,625
tû KWh. Tæng møc ®Çu t dù kiÕn lµ 27.188,390 tû ®ång.
   CTT§ Lai Ch©u cã môc tiªu lµ:
   - Ph¸t ®iÖn: Nhµ m¸y sÏ cã 4 tæ m¸y x 300 MW = 1200 MW. Hµng n¨m
sÏ cung cÊp cho hÖ thèng ®iÖn quèc gia lµ 4,625 tû KWh ®iÖn, ®¸p øng nhu
cÇu ph¸t triÓn ®iÖn theo quy ho¹ch ph¸t triÓn ®iÖn lùc giai ®o¹n 2006-2015
xÐt ®Õn triÓn väng n¨m 2025.
    - ViÖc x©y dùng CTT§ Lai Ch©u sÏ gãp phÇn ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng,
kinh tÕ - x· héi cho mét sè huyÖn miÒn nói T©y B¾c, cã ý nghÜa chÝnh trÞ to
lín ®èi víi c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, n©ng cao d©n trÝ, ®oµn kÕt d©n téc
cña §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt Nam.
   - Theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ, nhiÖm vô chèng lò h¹ du cña c¸c
bËc thang trªn s«ng §µ víi tæng dung tÝch phßng lò yªu cÇu lµ 7 tû m 3 do 2
CTT§ S¬n La vµ CTT§ Hoµ B×nh ®¶m nhiÖm. BËc thang trªn cïng lµ thuû
®iÖn Lai Ch©u kh«ng cã nhiÖm vô chèng lò h¹ du.
   1.3. Ph¹m vi vµ ®èi tîng thùc hiÖn §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y
dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u.
   Dù ¸n CTT§ Lai Ch©u ®· ®îc TËp ®oµn ®iÖn lùc ViÖt Nam giao cho Ban
qu¶n lý dù ¸n thuû ®iÖn S¬n La lµm chñ dù ¸n vµ tæ chøc x©y dùng c¸c dù ¸n,
gåm:
   - Dù ¸n chÝnh: Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh do c«ng ty t vÊn x©y
dùng ®iÖn I thùc hiÖn. Dù ¸n nµy bao gåm c¸c néi dung chÝnh sau: §iÒu kiÖn
khÝ tîng thuû v¨n, nghiªn cøu ®Þa h×nh vµ ®Þa chÊt c«ng tr×nh thuû n¨ng kinh
tÕ n¨ng lîng, c¸c c«ng tr×nh chÝnh, tæ chøc x©y dùng, ®¸nh gi¸ møc ®é thiÖt h¹i
vµ tæng møc ®Çu t s¬ bé .
   - C¸c dù ¸n hîp phÇn, gåm:
   + Quy ho¹ch tæng thÓ båi thêng, hç trî, t¸i ®Þnh c CTT§ Lai Ch©u.
   + Dù ¸n ®êng d©y 110KV TuÇn Gi¸o - Thñy ®iÖn Lai Ch©u vµ tr¹m biÕn
¸p 110KV thñy ®iÖn Lai Ch©u.
   +Dù ¸n hÖ thèng ®êng giao th«ng CTT§ Lai Ch©u.


                       2
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


   §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng c¸c dù ¸n hîp phÇn nµy ®· ®îc TËp ®oµn ®iÖn
lùc ViÖt Nam vµ Ban qu¶n lý dù ¸n nhµ m¸y thñy ®iÖn S¬n La giao cho c¸c bé
phËn chøc n¨ng cña TËp ®oµn ®iÖn lùc ViÖt Nam thùc hiÖn.
    V× vËy, Ban qu¶n lý dù ¸n nhµ m¸y thñy ®iÖn S¬n La lµ c¬ quan chñ ®Çu
t chØ ký hîp ®ång víi c¬ quan t vÊn lµ ViÖn §Þa lý thùc hiÖn §¸nh gi¸ t¸c ®éng
m«i trêng dù ¸n chÝnh : §Çu t x©y dùng c«ng tr×nh thñy ®iÖn Lai Ch©u.
    Tuy nhiªn, ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ t¸c ®éng m«i trêng cña tÊt
c¶ c¸c h¹ng môc ®Çu t x©y dùng CTT§ Lai Ch©u, trong b¸o c¸o §TM nµy tæ t
vÊn sÏ trÝch dÉn mét sè kÕt qu¶ chÝnh cña viÖc ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng ®èi
víi c¸c dù ¸n hîp phÇn.
   B¸o c¸o §TM Dù ¸n ®Çu t x©y dùng CTT§ Lai Ch©u sau khi ®îc TËp
®oµn ®iÖn lùc ViÖt Nam vµ Ban qu¶n lý dù ¸n nhµ m¸y thñy ®iÖn S¬n La
nghiÖm thu sÏ ®îc tr×nh Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng (TN&MT) thÈm ®Þnh,
th«ng qua vµ lµ mét trong nh÷ng hå s¬ ®Ó tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn phª
duyÖt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng CTT§ Lai Ch©u.
2. C¨n cø ph¸p luËt vµ kü thuËt cña viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr-
   êng (§TM)

   §Ó lËp b¸o c¸o §TM dù ¸n CTT§ Lai Ch©u, chóng t«i ®· sö dông nhiÒu
nguån tµi liÖu, sè liÖu cña c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu liªn quan ®· cã, ®ång
thêi ®· dùa vµo nh÷ng c¨n cø vµ tµi liÖu nghiªn cøu míi cña c¸c t vÊn kh¸c
trong qu¸ tr×nh lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n CTT§ Lai Ch©u. Sau ®©y
lµ nh÷ng c¨n cø vµ tµi liÖu ®îc sö dông:
2.1. C¸c c¨n cø ph¸p lý
   - LuËt b¶o vÖ m«i trêng 2005 ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 29/11/2006
vµ cã hiÖu lùc tõ 1/7/2006.
   - NghÞ ®Þnh 80/2006/N§-CP ngµy 9/8/2006 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc
quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt b¶o vÖ m«i tr-
êng.
   - Th«ng t 08/2006/TT-BTNMT ngµy 8/9/2006 cña Bé TN&MT híng dÉn vÒ
®¸nh gi¸ m«i trêng chiÕn lîc, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng vµ cam kÕt b¶o vÖ m«i tr-
êng.
   - C«ng v¨n sè 1320/CP-CN cña ChÝnh phñ ký ngµy 22/10/2002 göi
Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam vÒ viÖc th«ng qua quy ho¹ch bËc thang
s«ng §µ.                       3
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


   - C«ng v¨n sè 400/CP-CN cña ChÝnh phñ ký ngµy 26/3/2004 göi Tæng
c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam vÒ viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ ®èi víi c¸c dù ¸n thuû
®iÖn.
   - C«ng v¨n sè 1718CV/EVN-KH ký ngµy 15/4/2004 göi C«ng ty T vÊn
x©y dùng §iÖn I, Ban qu¶n lý dù ¸n thuû ®iÖn S¬n La... vÒ viÖc lËp BCNCKT,
TKKT - TDT c¸c dù ¸n nhiÖt ®iÖn M«ng D¬ng, thuû ®iÖn Lai Ch©u vµ thuû
®iÖn Héi Qu¶ng.
   - NghÞ ®Þnh sè 21/2008/N § - CP ngµy 28/2/2008 vÒ söa ®æi, bæ sung
mét sè ®iÒu cña nghÞ ®Þnh sè 80/2006/N§ - CP ngµy 9/8/2006 cña chÝnh
phñ vÒ viÖc quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt b¶o
vÖ m«i trêng.
2.2. C¸c tµi liÖu khoa häc, kü thuËt lµm c¨n cø ®¸nh gi¸
   - B¸o c¸o Quy ho¹ch bËc thang thuû ®iÖn trªn s«ng §µ. B¸o c¸o chÝnh.
C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, th¸ng 7/2002.
   - B¸o c¸o CTT§ Lai Ch©u. §Ò c¬ng kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû
v¨n. C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, 5/2004.
   - B¸o c¸o thuyÕt minh chung nghiªn cøu kü thuËt CTT§ Lai Ch©u cña
C«ng ty T vÊn X©y dùng §iÖn I, 5/2005.
   - B¸o c¸o Nghiªn cøu båi l¾ng níc dÒnh hå chøa cña ViÖn KhÝ tîng -
Thuû v¨n, Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, 11/2004.
   - B¸o c¸o ®iÒu kiÖn khÝ tîng thuû v¨n tËp II, C«ng ty t vÊn x©y dùng
§iÖn I th¸ng 11/2004.
   - B¸o c¸o §¸nh gi¸ ®é nguy hiÓm ®éng ®Êt vµ ph©n vïng ®Þa chÊn
CTT§ Lai Ch©u cña ViÖn VËt lý §Þa cÇu, 12/2004.
   - B¸o c¸o §êng vËn t¶i ngoµi c«ng trêng phôc vô x©y dùng NMT§ Lai
Ch©u cña C«ng ty T vÊn thiÕt kÕ ®êng bé, 11/2000.
   - B¸o c¸o KÕt qu¶ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®iÒu tra kh¶o cæ häc vïng ngËp
CTT§ S¬n La. ViÖn Kh¶o cæ häc, Trung t©m Khoa häc vµ Nh©n v¨n Quèc gia,
1998.
   - B¸o c¸o Tæng hîp tµi nguyªn kho¸ng s¶n tØnh Lai Ch©u, n¨m 2003 cña
Së c«ng nghiÖp-x©y dùng tØnh Lai Ch©u.
   - B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ kho¸ng s¶n vïng hå CTT§ Lai Ch©u do
Liªn ®oµn ®Þa chÊt x¹ hiÕm, Côc ®Þa chÊt vµ kho¸ng s¶n ViÖt Nam thùc hiÖn,
11/2004                       4
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


   - C«ng v¨n tr¶ lêi cña Côc ®Þa chÊt vµ kho¸ng s¶n ViÖt Nam sè 912/CV-
§CKS-§C ngµy 8/6/2005 vÒ kho¸ng s¶n vïng hå thuû ®iÖn Lai Ch©u.
   - B¸o c¸o §iÒu tra thiÖt h¹i vïng hå, mÆt b»ng c«ng trêng, quy ho¹ch
tæng thÓ khu t¸i ®Þnh canh, ®Þnh c CTT§ Lai Ch©u. C«ng ty T vÊn x©y
dùng §iÖn I, th¸ng 6/2005.
   - B¸o c¸o Tæ chøc x©y dùng, tËp 6, CTT§ Lai Ch©u. C«ng ty T vÊn x©y
dùng §iÖn I, th¸ng 6/2005.
   - TËp b¶n vÏ tæ chøc x©y dùng. CTT§ Lai Ch©u. C«ng ty T vÊn x©y
dùng §iÖn I, th¸ng 6/2005.
   - C¸c sè liÖu ®iÒu tra vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi, c¸c kÕt
qu¶ ph©n tÝch mÉu ®Êt, níc, thùc vËt, ®éng vËt lu vùc dù ¸n Nhµ m¸y thuû
®iÖn Lai Ch©u do ViÖn §Þa lý thùc hiÖn th¸ng 9/2004.
   - QuyÕt ®Þnh sè 22/2006/Q§-BTNMT ngµy 18/12/2006 cña Bé Tµi
Nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc b¾t buéc ¸p dông TCVN vÒ m«i trêng (TCVN
5937-2005 - ChÊt lîng kh«ng khÝ, Tiªu chuÈn chÊt lîng kh«ng khÝ xung
quanh; TCVN 5938-2005 – ChÊt lîng kh«ng khÝ, Nång ®é tèi ®a cho phÐp
cña mét sè chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ xung quanh; TCVN 5939-2005 -
ChÊt lîng kh«ng khÝ, Tiªu chuÈn khÝ th¶i ®èi víi bôi vµ c¸c chÊt v« c¬; TCVN
5940-2005 - ChÊt lîng kh«ng khÝ, Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi
mét sè chÊt h÷u c¬; TCVN 5945-2005 - Tiªu chuÈn th¶i, Níc th¶i c«ng
nghiÖp);
   - QuyÕt ®Þnh sè 35/2002/Q§-BKHCNMT ngµy 25/06/2002 vÒ viÖc
c«ng bè danh môc TCVN vÒ m«i trêng ¸p dông (TCVN 5942-1995 - ChÊt lîng
níc, Tiªu chuÈn chÊt lîng níc mÆt; TCVN 5944-1995 - ChÊt lîng níc, Tiªu
chuÈn chÊt lîng níc ngÇm; TCVN 6772-1995 - ChÊt lîng níc, Níc th¶i sinh ho¹t
cho phÐp; TCVN 6773-1995 - ChÊt lîng níc, ChÊt lîng níc ngät b¶o vÖ ®êi
sèng thuû sinh...).
2.3. C¸c tµi liÖu kü thuËt lµm c¨n cø ®Ó ®iÒu chØnh, cËp nhËt b¸o c¸o §TM
CTT§ Lai Ch©u
   - B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng CTT§ Lai Ch©u. ThuyÕt minh chung, C«ng ty
T vÊn x©y dùng §iÖn I, th¸ng 10/2006.
   - B¸o c¸o Quy ho¹ch tæng thÓ t¸i ®Þnh c CTT§ Lai Ch©u. B¸o c¸o bæ
sung, C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, th¸ng 7/2007.
   - B¸o c¸o hiÖu chØnh bæ sung hiÖu qu¶ kinh tÕ tµi chÝnh CTT§ Lai
Ch©u, C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, th¸ng 7/2007.


                       5
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


   - B¸o c¸o tæng møc ®Çu t s¬ bé (hiÖu chØnh vµ bæ sung) CTT§ Lai
Ch©u, C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, th¸ng 7/2007.
   - TËp b¶n vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh. CTT§ Lai Ch©u. C«ng ty T vÊn x©y
dùng §iÖn I, th¸ng 9/2006.
   - B¸o c¸o §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh thuû
®iÖn S¬n La (®· ®îc chØnh söa theo ý kiÕn cña héi ®ång thÈm ®Þnh ngµy
17/10/2006), th¸ng 7/2007.
3. Tæ chøc thùc hiÖn §TM

3.1. Tæ chøc thùc hiÖn
   Chñ dù ¸n ®Çu t CTT§ Lai Ch©u lµ tËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam. TËp
®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam giao tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o vµ uû quyÒn tr×nh nép
b¸o c¸o lªn Héi ®ång thÈm ®Þnh cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng cho Ban
qu¶n lý dù ¸n thuû ®iÖn S¬n La (theo c«ng v¨n sè 4574/CV-EVN-KHCN&MT
ngµy 28/8/2007). V× vËy, b¸o c¸o §TM ®îc thµnh lËp díi sù chñ tr× cña Ban
qu¶n lý dù ¸n nhµ m¸y thuû ®iÖn S¬n La thuéc TËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam.
    C¬ quan t vÊn lËp b¸o c¸o §TM lµ ViÖn §Þa lý, ViÖn Khoa häc vµ C«ng
nghÖ ViÖt Nam víi sù tham gia cña mét sè ViÖn nghiªn cøu kh¸c nh ViÖn Sinh
th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt, ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ ViÖt Nam.
   - §Þa chØ c¬ quan t vÊn: ViÖn §Þa lý, ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ
ViÖt Nam, 18 Hoµng Quèc ViÖt, quËn CÇu GiÊy, Hµ néi
   - Ngêi ®øng ®Çu c¬ quan: PGS.TSKH. NguyÔn V¨n C
    B¸o c¸o §TM Dù ¸n CTT§ Lai Ch©u ®îc thµnh lËp theo hîp ®ång t vÊn sè
72/EVN-ASLA-KH-H§ ký ngµy 13/9/2004 gi÷a Ban qu¶n lý dù ¸n Nhµ m¸y thuû
®iÖn S¬n La vµ ViÖn §Þa lý, ViÖn KH&CN ViÖt Nam. B¸o c¸o §TM dù ¸n CTT§
Lai Ch©u ®îc thµnh lËp phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña nghÞ ®Þnh 175 CP ngµy
18/10/1994 cña ChÝnh phñ vµ ®· ®îc Ban qu¶n lý dù ¸n nhµ m¸y thuû ®iÖn S¬n
La thuéc Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam nghiÖm thu vµo th¸ng 12/2004. Sau
khi chØnh söa b¸o c¸o theo kÕt luËn cña héi ®ång, ViÖn §Þa lý ®· giao nép cho
Ban qu¶n lý Dù ¸n thñy ®iÖn S¬n La vµo th¸ng 3/2006. Tuy nhiªn, thùc hiÖn
LuËt B¶o vÖ m«i trêng n¨m 2005 vµ nghÞ ®Þnh sè 80/2006/N§-CP ngµy
9/8/2006, th«ng t 08/2006/TT-BTNMT ngµy 8/9/2006, Ban qu¶n lý Dù ¸n thñy
®iÖn S¬n La ®· yªu cÇu c¬ quan t vÊn lËp l¹i b¸o c¸o §TM theo cÊu tróc vµ néi
dung cña phô lôc 4 trong th«ng t 08/2006, ®ång thêi cËp nhËt vµ hiÖu chØnh sè
liÖu trong b¸o c¸o §TM theo b¸o c¸o ®Çu t ®îc hiÖu chØnh vµo th¸ng 10/2006 vµ
mét sè b¸o c¸o hîp phÇn ®îc hiÖu chØnh vµo th¸ng 7/2007.


                       6
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


   §Ó cËp nhËt sè liÖu tríc khi ®¸nh gi¸, chóng t«i ®· tiÕn hµnh chuyÕn
kh¶o s¸t dµi ngµy (th¸ng 9/2004) thu thËp tµi liÖu, sè liÖu thèng kª, lÊy mÉu
ph©n tÝch m«i trêng níc vµ ®Êt trong ph¹m vi lu vùc hå chøa phÇn l·nh thæ
ViÖt Nam, trao ®æi víi c¸c nhµ qu¶n lý tõ cÊp tØnh, huyÖn ®Õn x· n»m trong
ph¹m vi hå chøa.
   T¹i héi nghÞ thÈm ®Þnh b¸o c¸o §TM dù ¸n CTT§ Lai Ch©u do Bé Tµi
nguyªn vµ M«i trêng tæ chøc vµo th¸ng 10/2007 Héi ®ång ®· ®¸nh gi¸ b¸o c¸o
§TM ®¹t yªu cÇu nhng ph¶i chØnh söa, ®Æc biÖt cÇn bæ sung sè liÖu vÒ
hiÖn tr¹ng m«i trêng míi nhÊt b»ng c¸ch tæ chøc ®iÒu tra, kh¶o s¸t, lÊy mÉu
ph©n tÝch khu vùc dù ¸n. ViÖn §Þa lý ®· ®îc Ban qu¶n lý dù ¸n NMT§ S¬n La
ký hîp ®ång bæ sung, cÊp kinh phÝ vµ ®· thùc hiÖn c«ng viÖc nµy vµo th¸ng
3/2008.
   B¶n b¸o c¸o §TM dù ¸n CTT§ Lai Ch©u nµy ®· ®îc chØnh söa, bæ sung,
cËp nhËt sè liÖu míi theo ®óng yªu cÇu cña Héi ®ång thÈm ®Þnh vµo th¸ng
10/2007.
    Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, chóng t«i ®· cã sù hîp t¸c chÆt chÏ víi C«ng
ty t vÊn X©y dùng §iÖn I, ®¬n vÞ lËp dù ¸n ®Çu t CTT§ Lai Ch©u díi nhiÒu
h×nh thøc nh: trao ®æi thèng nhÊt c¸c lo¹i sè liÖu kü thuËt, gi¸ c¶ ®Çu t, di
d©n t¸i ®Þnh c, tham kh¶o c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸ chuyªn ngµnh kh¸c trong hå s¬
cña dù ¸n.
3.2. Danh s¸ch nh÷ng ngêi trùc tiÕp tham gia lËp b¸o c¸o §TM
TT     Hä vµ tªn      §¬n vÞ c«ng t¸c     C«ng viÖc trong b¸o c¸o §TM
1  KS. Vâ Danh Thuþ     Ban qu¶n lý dù ¸n   Cung cÊp tµi liÖu, tham gia viÕt
                NMT§ S¬n La     phÇn giíi thiÖu dù ¸n
2  CN. Hoµng Minh      Ban qu¶n lý dù ¸n   Tham gia phÇn c¸c gi¶i ph¸p vµ
   HiÕu            NMT§ S¬n La     biªn tËp b¸o c¸o tæng hîp.
3  Vò V¨n TuÊn       Trëng phßng DD-     §¹i diÖn chñ dù ¸n. Cung cÊp tµi
               T§C, Ban qu¶n lý    liÖu vµ tham gia biªn tËp b¸o c¸o
               dù ¸n NMT§ S¬n La           §TM
4     Lª V¨n Hïng     Ban qu¶n lý dù ¸n    Cung cÊp tµi liÖu vµ tham gia
                NMT§ S¬n La         biªn tËp b¸o c¸o §TM
5  TS. Mai Träng Th«ng     ViÖn §Þa lý    Chñ tr× thùc hiÖn, chñ tr× viÕt
                          phÇn kinh tÕ - x· héi, viÕt b¸o c¸o
                          §TM tæng hîp
6  ThS. Tèng Phóc TuÊn     ViÖn §Þa lý    Chñ tr× viÕt phÇn m«i trêng ®Þa
                          chÊt, ®Þa m¹o
7  TS. L¹i Huy Anh       ViÖn §Þa lý    Tham gia viÕt phÇn m«i trêng
                          ®Þa chÊt, ®Þa m¹o
8  ThS. Hoµng Lu Thu      ViÖn §Þa lý    Chñ tr× viÕt phÇn khÝ hËu vµ m«i
   Thuû                      trêng kh«ng khÝ
9  KS. Vò ThÞ Hßa       ViÖn §Þa lý    Tham gia viÕt phÇn khÝ hËu vµ

                       7
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


                       m«i trêng kh«ng khÝ
10 TS. NguyÔn LËp D©n   ViÖn §Þa lý    Chñ tr× viÕt phÇn m«i trêng níc
                       mÆt
11 TS. Vò ThÞ Thu Lan   ViÖn §Þa lý    Tham gia viÕt phÇn m«i trêng níc
                       mÆt
12 ThS. Phan ThÞ Thanh   ViÖn §Þa lý    Tham gia viÕt phÇn m«i trêng níc
  H»ng                   mÆt
13 KS. Ph¹m V¨n Ng¹c    ViÖn §Þa lý    Tham gia viÕt phÇn m«i trêng níc
                       mÆt
14 ThS. TrÞnh Ngäc     ViÖn §Þa lý    Chñ tr× viÕt phÇn m«i trêng níc
  TuyÕn                   díi ®Êt (ND§)
15 TS. Lª Thanh T©m    ViÖn §Þa lý    Tham gia viÕt phÇn m«i trêng
                       ND§
16 NCS. §Æng Xu©n     ViÖn §Þa lý    Tham gia viÕt phÇn m«i trêng
  Phong                   ND§
17 KS. NguyÔn B¸      ViÖn §Þa lý    Chñ tr× viÕt phÇn m«i trêng ®Êt
  NhuËn                   vµ xãi mßn ®Êt
18 KS. NguyÔn Ngäc     ViÖn §Þa lý    Tham gia viÕt phÇn m«i trêng
  Anh                    ®Êt, xãi mßn ®Êt
19 KS. Huúnh Nhung     ViÖn §Þa lý    Chñ tr× viÕt phÇn thùc vËt vµ
                       th¶m thùc vËt
20 KS. NguyÔn ViÕt L-   ViÖn §Þa lý    Tham gia viÕt phÇn thùc vËt vµ
  ¬ng                    th¶m thùc vËt
21 CN. TrÇn ThÞ Thóy    ViÖn §Þa lý    Chñ tr× viÕt phÇn hiÖn tr¹ng sö dông
  V©n                    ®Êt
22 CN. Lª Phó Cêng     ViÖn §Þa lý    Chñ tr× x©y dùng c¸c b¶n ®å GIS
23 CN. Ph¹m ThÞ Lý     ViÖn §Þa lý    Tham gia hiÖu chØnh b¸o c¸o
                       §TM
24 TS. §ç H÷u Th    ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi Tham gia viÕt phÇn thùc vËt vµ
             nguyªn sinh vËt   th¶m thùc vËt
25 TS. Hå Thanh H¶i   ViÖn ST&TNSV    Chñ tr× viÕt phÇn thñy sinh vËt
26 KS. Ph¹m V¨n M¹ch   ViÖn ST&TNSV    Tham gia viÕt phÇn thñy sinh vËt
27 TS. NguyÔn V¨n S¸ng  ViÖn ST&TNSV    Chñ tr× viÕt phÇn ®éng vËt
                       8
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u
           Ch¬ng 1:    m« t¶ tãm t¾t dù ¸n

1.1. Tªn dù ¸n:  Dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thñy ®iÖn Lai Ch©u

1.2. Chñ dù ¸n: TËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam, Bé C«ng Th¬ng

         §Þa chØ: 18 TrÇn Nguyªn H·n, quËn Hoµn KiÕm, Hµ néi
         Ngêi ®øng ®Çu: §µo V¨n Hng, Chñ tÞch tËp ®oµn
1.3. VÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n

   CTT§ Lai Ch©u dù kiÕn ®îc x©y dùng trªn s«ng §µ thuéc x· NËm Hµng
huyÖn Mêng TÌ tØnh Lai Ch©u (thuéc tuyÕn NËm Nhïn). §©y lµ CTT§ bËc
cao nhÊt trªn hÖ thèng bËc thang thuû ®iÖn s«ng §µ, bao gåm 3 CTT§ lín lµ
Lai Ch©u, S¬n La vµ Hoµ B×nh.
   HuyÖn Mêng TÌ phÝa b¾c gi¸p tØnh V©n Nam Trung Quèc, phÝa t©y
vµ phÝa nam gi¸p huyÖn Mêng Lay, Mêng NhÐ tØnh §iÖn Biªn, phÝa ®«ng
gi¸p huyÖn S×n Hå tØnh Lai Ch©u.
   TuyÕn ®Ëp dù kiÕn (tuyÕn NËm Nhïn III) ®Æt t¹i b¶n Mêng Teng x·
NËm Hµng thuéc huyÖn Mêng TÌ cã to¹ ®é 22 007’ vÜ B¾c vµ 102 057’ kinh
§«ng, c¸ch thÞ x· Lai Ch©u kho¶ng 20 km vÒ phÝa T©y. MÆt b»ng c«ng tr-
êng ®îc bè trÝ ë c¶ 2 bê thuéc ®Þa phËn hµnh chÝnh x· NËm H»ng. Vïng hå
chøa sÏ gåm mét phÇn ®Êt tù nhiªn cña 8 x·, thÞ trÊn thuéc huyÖn Mêng TÌ:
x· NËm H»ng, x· Mêng M«, Can Hå, thÞ trÊn Mêng TÌ, Bum Të, x· NËm Khao,
Mêng TÌ vµ Mï C¶.
   Ph¬ng ¸n chän MND cña C«ng ty t vÊn x©y dùng §iÖn I lµ 295 m víi
MNDBT c¸ch biªn giíi ViÖt - Trung 18 km vµ trong trêng hîp mùc níc d©ng cao
nhÊt do lò còng cßn c¸ch biªn giíi ViÖt - Trung 2 km. Nh vËy, nh÷ng biÕn
®éng vÒ m«i trêng ë phÇn lu vùc s«ng §µ thuéc l·nh thæ Trung Quèc sÏ
kh«ng ®îc xem xÐt vµ ®a vµo ®¸nh gi¸ trong b¸o c¸o nµy.
1.4. néi dung chñ yÕu cña dù ¸n

1.4.1. C¸c c«ng tr×nh chÝnh vµ c«ng tr×nh phô trî
1.4.1.1. C«ng tr×nh chÝnh

1. TuyÕn n¨ng lîng - Nhµ m¸y thñy ®iÖn
   - Nhµ m¸y thuû ®iÖn ®îc bè trÝ th¼ng gãc víi c¸c ®êng dÉn níc c¸ch
cöa lÊy níc theo tim c«ng tr×nh lµ 125,0 m. Nhµ m¸y gåm 4 tæ m¸y, c«ng suÊt
mçi tæ 300 MW, tuèc bin lo¹i Francis, buång xo¾n kim lo¹i, kÝch thíc trªn mÆt


                       9
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


b»ng : 135 m x 46,7 m, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim tæ m¸y lµ 26,0 m, chiÒu dµi
sµn l¾p gi¸p lµ 26,0 m.
   ChiÒu réng gian m¸y lµ 22,7 m, cao tr×nh sµn l¾p m¸y vµ sµn m¸y lµ
208,8 m. Trong gian m¸y bè trÝ cÇn trôc ®Ó l¾p gi¸p thiÕt bÞ.
   + Sµn phÝa thîng lu gian m¸y tiÕp gi¸p ®êng èng ¸p lùc cã chiÒu réng
42,0 m, bè trÝ thiÕt bÞ m¸y biÕn ¸p bao gåm 12 m¸y biÕn ¸p (vµ 1 m¸y dù
phßng) 1 pha 15,75/525 kV vµ c¸c cét ®Êu nèi víi tr¹m ph©n phèi 500 kV bªn
ngoµi. PhÝa díi sµn nµy bè trÝ c¸c phßng ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña nhµ m¸y.
    + Cao tr×nh ®Æt tuèc bin ®îc x¸c ®Þnh tõ mùc níc vËn hµnh thÊp nhÊt
cña nhµ m¸y thuû ®iÖn lµ 193,5 m cao tr×nh ®¸y èng hót ®îc x¸c ®Þnh lµ
173,87 m. Nèi tiÕp èng hót lµ ®o¹n s©n sau dµi 44 m cã ®é dèc 1:3, ®Õn
kªnh ra cña nhµ m¸y cã chiÒu réng 107 m vµ cao tr×nh 190,0 m, dµi theo tim
kªnh lµ 300 m.
   - Cöa lÊy níc vµo nhµ m¸y ®îc bè trÝ trong phÇn ®Ëp cã chiÒu dµi theo
®Ønh lµ 105,5m, ng¨n c¸ch gi÷a phÇn ®Ëp - cöa lÊy níc vµ c«ng tr×nh x¶ s©u
lµ phÇn ®Ëp kh«ng trµn cã chiÒu dµi theo ®Ønh lµ 55 m. Cöa lÊy níc bao gåm
8 cöa, chiÒu réng mçi cöa lµ 10m, cao tr×nh ngìng ë 250,0 m, bè trÝ trong 4
ph©n ®o¹n, mçi ph©n ®o¹n gåm 2 cöa vµo. Cöa lÊy níc ®îc bè trÝ hÖ thèng, líi
ch¾n r¸c, cöa van ph¼ng söa ch÷a vµ vËn hµnh víi c¸c thiÕt bÞ n©ng h¹ b»ng
cÇn trôc. Nèi tiÕp cöa lÊy níc lµ hÖ thèng 4 ®êng èng ¸p lùc b»ng thÐp ®êng
kÝnh 9 m, ®îc ®Æt trªn m¸i h¹ lu cña phÇn ®Ëp - cöa lÊy níc, dÉn níc vµo c¸c
tuèc bin cña nhµ m¸y thuû ®iÖn.
     B¶ng 1.1: C¸c th«ng sè chÝnh nhµ m¸y thñy ®iÖn Lai Ch©u

     TT      Th«ng sè & chØ tiªu     §¬n vÞ     Th«ng sè
                            3
     1  Qmax                m /s      1.732
     2  Hmax                  M      96,5
     3  Hmin                  M      66,89
     4  HtÝnh to¸n               M      80,66
     5  C«ng suÊt ®¶m b¶o (Nbd)       MW       136
     6  CS l¾p m¸y             MW       1200
                          9
     7  NLTB nhiÒu n¨m (E0)        10 kWh      4704
     8  Lo¹i nhµ m¸y                   Sau ®Ëp
     9  Sè tæ m¸y              Tæ        4
2. C«ng tr×nh x¶ lò
   Bè trÝ lßng s«ng bao gåm c«ng tr×nh x¶ mÆt vµ x¶ s©u                       10
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


   - C«ng tr×nh x¶ mÆt bè trÝ trong khèi ®Ëp chiÒu dµi theo tim ®Ëp lµ
78,0 m ë phÇn lßng s«ng bªn ph¶i, 8 khoang x¶ b = 15,0 m. Cao tr×nh ngìng
x¶ lµ 278,0 m. MÆt c¾t ®Ëp kiÓu thùc dông, mòi phãng ë cao tr×nh 234,4 m
tiªu n¨ng b»ng dßng ch¶y phun xa.
   - §Ønh ®Ëp trµn ë cao tr×nh 303.0 m ®îc x¸c ®Þnh tõ mùc níc lò tÝnh
to¸n kiÓm tra, chiÒu réng ®Ønh lµ 46,0 m theo c¸c yªu cÇu bè trÝ thiÕt bÞ
n©ng h¹ vµ giao th«ng. VËn hµnh x¶ lò b»ng cöa van cung vµ thiÕt bÞ n©ng
h¹ thuû lùc.
   - C«ng tr×nh x¶ s©u, bè trÝ ë lßng s«ng bªn tr¸i trong khèi ®Ëp cã chiÒu
dµi theo tim ®Ëp lµ 78,0 m, gåm 8 lç x¶ kÝch thíc bxh = 6x8 m, ngìng ë cao
tr×nh 235,0 m, mòi phãng ë cïng mòi phãng cña c«ng tr×nh x¶ mÆt lµ 234,4
m. §Ønh ®Ëp cã chiÒu réng 28,0 m, cao tr×nh 303,0 m vËn hµnh x¶ lò b»ng
cöa van cung bè trÝ trong hµnh lang th©n ®Ëp. ChiÒu cao lín nhÊt cña c«ng
tr×nh x¶ lò lµ 119,0 m. C«ng tr×nh x¶ lò ®îc tÝnh to¸n víi lò P = 0,01% Qmax =
22.259 m3/s vµ kiÓm tra víi lò PMF Qmax = 27.823 m 3/s. Kh¶ n¨ng x¶ cña
c«ng tr×nh x¶ lò ë mùc níc gia cêng (MNGC) 296,13 m Q = 19.510 m3/s. Kh¶
n¨ng x¶ cña c«ng tr×nh x¶ lò ë mùc níc kiÓm tra (MNKT) 302,7 m Q = 25.400
m3/s. PhÇn th©n ®Ëp träng lùc c«ng tr×nh x¶ lò ®îc dù kiÕn chñ yÕu b»ng bª
t«ng ®Çm l¨n (RCC), c¸c kÕt cÊu mÆt trµn vµ c¸c phÇn kÕt cÊu máng sö
dông bª t«ng ®Çm rung th«ng thêng.
3. §Ëp kh«ng trµn
   PhÇn ®Ëp kh«ng trµn bao gåm : §o¹n 55 m n»m gi÷a c«ng tr×nh x¶ lò
vµ phÇn ®Ëp - cöa lÊy níc, ®o¹n 31,5 m trªn cèng dÉn dßng thi c«ng vµ ®o¹n
nèi tiÕp vai bê ph¶i 166,9 m, ®o¹n nèi tiÕp vai bê tr¸i 139,7 m.
§Ëp cã kÕt cÊu bª t«ng träng lùc ®Çm l¨n chiÒu réng ®Ønh 12 m, mÆt c¾t
®Ëp cã d¹ng mÆt thîng lu th¼ng ®øng, mÆt h¹ lu m = 0,8 xuÊt ph¸t tõ mÐp
thîng lu ®Ønh ®Ëp. ChiÒu cao lín nhÊt cña ®Ëp kh«ng trµn lµ 113 m.

  B¶ng 1.2: C¸c th«ng sè cña c¸c c«ng tr×nh chÝnh nhµ m¸y thñy ®iÖn Lai
                      Ch©u

     TT      Th«ng sè & chØ tiªu      §¬n vÞ    Th«ng sè
        I. §Ëp d©ng
     1  Lo¹i                     Bª t«ng träng lùc
     2  ChiÒu cao lín nhÊt           m      120
        II. C«ng tr×nh x¶ lò
     1  Qx¶ max                m3/s     19.510


                        11
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


        TÇn suÊt thiÕt kÕ
        + X¶ s©u:
         - Sè lç x¶ (b x h)         Lç     8 (6 x 8 m)
     2   - Cao ®é ngìng x¶         M        235
        + X¶ mÆt:
         - Sè khoang x¶ (b x h)      Khoang     4 (6 x17)
         - Cao ®é ngìng x¶         m        278

4. Tr¹m ph©n phèi ®iÖn 500KV vµ ph¬ng ¸n ®Êu nèi nhµ m¸y vµo líi ®iÖn quèc
gia.
    Tr¹m ph©n phèi ®iÖn 500 KV ®îc bè trÝ trªn sên ®åi bê tr¸i n¬i cã c¸c tô
thuû nhá c¾t qua phÝa h¹ lu tuyÕn ®Ëp, cã cao tr×nh tù nhiªn kho¶ng 230-270
m. VÞ trÝ tr¹m thuËn lîi cho viÖc ®Êu nèi tõ nhµ m¸y ®Õn tr¹m vµ xuÊt tuyÕn
cña ®êng d©y 500 KV vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©m cña khu vùc ®Æt t¹i Pi
toong - Mêng La - S¬n La (c¸ch Thuû ®iÖn S¬n La 5 km). Tr¹m cã kÝch thíc trªn
mÆt b»ng lµ 230x120 m bè trÝ trªn cïng ®é cao lµ 235,0 m.
   Phï hîp víi quy ho¹ch líi ®iÖn khu vùc T©y B¾c, ph¬ng ¸n ®Êu nèi dù
kiÕn nh sau: Toµn bé c¸c tæ m¸y cña thñy ®iÖn Lai Ch©u ®Òu ph¸t lªn líi ë
cÊp ®iÖn ¸p 500KV vµ ®Êu nèi ®Õn thanh c¸i 500KV cña tr¹m biÕn ¸p
500/220KV S¬n La b»ng 2 m¹ch ®êng d©y 500KV, d©y dÉn sö dông lo¹i
ACSR-4x330, cét thÐp.
5. §êng d©y 110 KV TuÇn Gi¸o – Thñy ®iÖn Lai Ch©u vµ tr¹m biÕn ¸p 110KV
    Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®êng d©y 110 KV TuÇn Gi¸o – Thñy
®iÖn Lai Ch©u vµ tr¹m biÕn ¸p 110KV thñy ®iÖn Lai Ch©u ®· ®îc Tæng gi¸m
®èc TËp ®oµn ®iÖn lùc ViÖt Nam phª duyÖt theo quyÕt ®Þnh sè 626/Q§-EVN
ngµy 14/4/2008. §êng d©y 110KV TuÇn Gi¸o – Thñy ®iÖn Lai Ch©u vµ tr¹m
biÕn ¸p 110KV thñy ®iÖn Lai Ch©u n»m trªn 5 huyÖn thuéc 2 tØnh §iÖn Biªn
vµ Lai Ch©u, ®ã lµ: S×n Hå, Mêng TÌ thuéc tØnh Lai Ch©u vµ TuÇn Gi¸o, M-
êng Chµ, thÞ x· Mêng Lay thuéc tØnh §iÖn Biªn.
    - §êng d©y 110KV TuÇn Gi¸o – Thñy ®iÖn Lai Ch©u cã cÊp ®iÖn ¸p
110KV víi tæng chiÒu dµi 92,067km, cét thÐp m· kÏm nhóng nãng. Trªn toµn
tuyÕn ®êng d©y cã 278 vÞ trÝ mãng cét, tØnh §iÖn Biªn cã 213 vÞ trÝ cét vµ
tØnh Lai Ch©u cã 75 vÞ trÝ cét. C¸c vÞ trÝ mãng cét chñ yÕu n»m trªn nói
cao, ®Þa h×nh phøc t¹p.
    - Tr¹m biÕn ¸p 110KV thñy ®iÖn Lai Ch©u ®îc thiÕt kÕ l¾p ®Æt 2 m¸y
biÕn ¸p cã c«ng suÊt mçi m¸y lµ 25MVA. PhÝa cao ¸p sö dông cÊp ®iÖn ¸p
110KV, phÝa trung ¸p sö dông cÊp ®iÖn ¸p 35KV, phÝa h¹ ¸p sö dông cÊp
®iÖn ¸p 6KV.

                       12
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


    TËp ®oµn ®iÖn lùc ViÖt Nam vµ ban qu¶n lý dù ¸n nhµ m¸y thñy ®iÖn
S¬n La ®· thùc hiÖn b¸o c¸o §TM cho dù ¸n nµy. UBND huyÖn Mêng TÌ (c«ng
v¨n sè 82/XN-UBND ngµy 14/5/2008) vµ UBND huyÖn TuÇn Gi¸o (145/XN-
UBND ngµy 13/5/2008) ®· nhÊt trÝ víi néi dung dù ¸n vµ x¸c nhËn b¶n ®¨ng
kÝ cam kÕt b¶o vÖ m«i trêng cña chñ dù ¸n.
6. HÖ thèng ®êng giao th«ng.
    HÖ thèng ®êng giao th«ng cña CTT§ Lai Ch©u gåm:
    1. CÇu Lai Hµ qua S«ng §µ phÝa h¹ lu tuyÕn ®Ëp vµ ®êng giao th«ng
vµo ®Þa ®iÓm x©y dùng thñy ®iÖn Lai Ch©u ®îc thiÕt kÕ theo quy m« ®êng
cÊp IV miÒn nói theo tiªu chuÈn TCVN 4054- 85 (®êng tØnh lé 127-tuyÕn tr¸nh
ngËp khi x©y dùng thñy ®iÖn S¬n La) víi tæng chiÒu dµi ®îc x©y dùng lµ 31,6
km.
    TØnh lé 127 lµ tuyÕn ®êng giao th«ng huyÕt m¹ch gi÷a huyÖn Mêng TÌ,
tØnh Lai Ch©u víi thÞ x· Mêng Lay, tØnh §iÖn Biªn, dµi 91km ®i qua ®Þa phËn
c¸c huyÖn S×n Hå vµ Mêng TÌ. Dù ¸n x©y dùng cÇu Lai Hµ vµ ®êng giao th«ng
vµo ®Þa ®iÓm x©y dùng thñy ®iÖn Lai Ch©u nh»m tr¸nh ngËp khi tÝch níc hå
thñy ®iÖn S¬n La, t¨ng n¨ng lùc vËn t¶i hµng hãa phôc vô x©y dùng thñy ®iÖn
Lai Ch©u vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh Lai Ch©u, ®Æc biÖt lµ huyÖn
miÒn nói biªn giíi Mêng TÌ cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n.
    Dù ¸n ®· ®îc TËp ®oµn ®iÖn lùc ViÖt Nam vµ Ban qu¶n lý dù ¸n nhµ m¸y
thñy ®iÖn S¬n La lËp b¸o c¸o §TM vµ ®· ®îc UBND huyÖn Mêng TÌ x¸c nhËn
b¶n ®¨ng ký cam kÕt b¶o vÖ m«i trêng khi triÓn khai thùc hiÖn cña chñ dù ¸n
theo c«ng v¨n sè 96/GXN-UBND ngµy 02/6/2008.
    2. §êng giao th«ng trong c«ng trêng cã tæng chiÒu dµi lµ 48,44 km,
gåm:
   - HÖ thèng ®êng thi c«ng kÕt hîp vËn hµnh (6,4km): lµ c¸c tuyÕn ®êng
vËn hµnh c«ng tr×nh sau nµy, trong giai ®o¹n thi c«ng sÏ ®îc sö dông lµm ®-
êng thi c«ng. HÖ thèng ®êng vËn hµnh bao gåm :
    + C¸c ®êng ®Õn khu vùc tr¹m ph©n phèi ®iÖn vµ ®Õn khu vùc nhµ m¸y
ë c¸c cao tr×nh 228,5 m vµ 208,5 m
    + §êng ®Õn ®Ønh ®Ëp bê tr¸i vµ bê ph¶i ë cao tr×nh 303,0m
   Toµn bé hÖ thèng ®êng vËn hµnh trong khu vùc c«ng tr×nh ®îc nèi vµo
®êng giao th«ng chÝnh ®i vµo thÞ trÊn Mêng TÌ sau nµy (®êng tr¸nh ngËp
cña tØnh lé 127 ®i Mêng TÌ hiÖn nay khi cã Thuû ®iÖn S¬n La). §o¹n ®êng
nèi nµy dµi 8 km. C¸c ®êng vËn hµnh trong khu vùc c«ng tr×nh sö dông t¹m

                       13
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


thêi trong thêi gian thi c«ng, sÏ ®îc hoµn chØnh n©ng cÊp sau khi kÕt thóc
x©y dùng c«ng tr×nh.
    - HÖ thèng ®êng t¹m cè ®Þnh phôc vô thi c«ng (10,44km): lµ c¸c tuyÕn
®êng t¹m chØ phôc vô thi c«ng nhng cè ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng vµ
c¸c ®êng chØ tån t¹i trong tõng thêi k× thi c«ng vµ chÊm døt nhiÖm vô khi hÕt
thêi k× ®ã.
   3. HÖ thèng giao th«ng ®Õn tõng ®iÓm , khu T§C: Víi tæng chiÒu dµi
dù kiÕn x©y dùng lµ 61km. Tuy nhiªn, hÖ thèng ®êng giao th«ng nµy sÏ ®îc
lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng sau khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt Quy
ho¹ch tæng thÓ båi thêng, hç trî T§C dù ¸n thñy ®iÖn Lai Ch©u cña Thñ tíng
ChÝnh phñ.

1.4.1.2. C¸c c«ng tr×nh phô trî

1. HÖ thèng cÊp ®iÖn cho c«ng trêng
    Trªn c¬ së tæng mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh, c¸c c¬ së phôc vô thi
c«ng, khu nhµ ë c«ng nh©n, khèi lîng x©y l¾p vµ biÖn ph¸p thi c«ng chñ yÕu
®· tÝnh to¸n nhu cÇu phô t¶i cña c«ng trêng kho¶ng 25.700 KVA. §iÖn thi
c«ng dù kiÕn sÏ ®îc cÊp tõ tr¹m biÕn ¸p 110/35 KV Lai Ch©u. Tr¹m nµy sÏ ®îc
®Æt t¹i bê tr¸i, c¸ch tuyÕn NËm Nhïn 3 kho¶ng 2km vÒ phÝa h¹ lu, l¾p ®Æt
1MBA cã c«ng suÊt 25MVA.
2. HÖ thèng cÊp níc cho c«ng trêng
   - Níc sinh ho¹t: CÊp cho sinh ho¹t cña c¸n bé vµ c«ng nh©n víi tæng sè
kho¶ng 15.900 ngêi trªn c«ng trêng tõ nguån níc ngÇm t¹i c¸c giÕng khoan. Tõ
c¸c giÕng khoan sÏ x©y dùng ®êng èng cÊp níc ®Õn c¸c khu vùc nhµ ë ®Ó
cÊp níc vµo c¸c bÓ chung cho toµn khu vùc. Trong giai ®o¹n sau sÏ kh¶o s¸t
nguån níc tù ch¶y cña c¸c s«ng suèi trong khu vùc vµ sÏ quy ho¹ch nguån níc
phôc vô sinh ho¹t nh»m gi¶m chi phÝ.
   - Níc kü thuËt: Dù kiÕn lÊy tõ nguån níc tù ch¶y cña c¸c s«ng suèi gÇn
khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc níc b¬m tõ s«ng §µ hoÆc suèi NËm
Nhïn.
3. HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c
    ViÖc ®¶m b¶o th«ng tin liªn l¹c gi÷a c«ng trêng víi bªn ngoµi do hÖ
thèng th«ng tin liªn l¹c cña nhµ cung cÊp ®¶m nhiÖm. Tuú theo nhu cÇu th«ng
tin liªn l¹c tõng giai ®o¹n thi c«ng c¸c ®¬n vÞ ký hîp ®ång dÞch vô th«ng tin víi
nhµ cung cÊp.
4. Nhµ lµm viÖc vµ khu nhµ ë


                       14
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


   Dù kiÕn x©y dùng khu nhµ lµm viÖc cho 267 c¸n bé víi diÖn tÝch lµm
viÖc phßng lµm viÖc yªu cÇu lµ 1138m 2 vµ khu nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng
cho c¸n bé c«ng nh©n x©y dùng t¹i khu vùc cöa suèi NËm Hµng, c¸ch h¹ lu
tuyÕn ®Ëp kho¶ng 3km.
1.4.1.3. Hå chøa

1. Lùa chän MNDBT
   DiÖn tÝch vµ dung tÝch hå chøa níc øng víi c¸c mùc níc d©ng b×nh th-
êng dù kiÕn nh sau:
   - 285 m: diÖn tÝch : 3.034 ha, dung tÝch níc :    869 x 106 m3
   - 290 m: diÖn tÝch : 3.428 ha, dung tÝch níc : 1.030 x 106 m3
   - 295 m: diÖn tÝch : 3.963 ha, dung tÝch níc : 1.215 x 106 m3
   - 300 m: diÖn tÝch : 4.425 ha, dung tÝch níc : 1.424 x 106 m3.
   VÊn ®Ò lùa chän MNDBT cã g©y ¶nh hëng ®Õn biªn giíi ViÖt - Trung
hay kh«ng, tÝnh to¸n cña C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I trong b¸o c¸o nghiªn
cøu kh¶ thi CTT§ Lai Ch©u ®· cho thÊy:
    - ë MNDBT 295 m, mùc níc d©ng c¸ch biªn giíi 18 km vµ khi cã níc dÒnh
do lò (P=1%) mùc níc d©ng cao nhÊt cßn c¸ch biªn giíi 2 km.
   - KiÓm tra víi MNDBT 300 m, mùc níc d©ng c¸ch biªn giíi 8 km vµ khi cã
níc dÒnh do lò (P=1%) mùc níc vît qua biªn giíi ViÖt - Trung.
   Tõ kÕt luËn trªn, kiÕn nghÞ chän MNDBT lµ 295 m, sÏ ®¶m b¶o:
   - Kh«ng ¶nh hëng ®Õn biªn giíi ViÖt - Trung.
    - Mùc níc d©ng trªn dßng chÝnh s«ng §µ vÉn ®¶m b¶o hµnh lang tõ 15-
20 km ®Õn biªn giíi ViÖt - Trung, kh«ng “t¹o ®êng thuû” tõ biªn giíi vµo s©u
trong l·nh thæ.
   - Khi cã níc dÒnh do lò (P=1%), mùc níc d©ng cao nhÊt kh«ng lµm
ngËp biªn giíi ViÖt - Trung, c¸ch biªn giíi 2km.
   - MNDBT ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c«ng tr×nh.
   Ph¬ng ¸n kiÕn nghÞ chän tuyÕn vµ bè trÝ c«ng tr×nh trong giai ®o¹n
nghiªn cøu kh¶ thi lµ ph¬ng ¸n tuyÕn NËm Nhïn III, bè trÝ nhµ m¸y hë, ®êng
dÉn ¸p lùc bê tr¸i.
   B¶ng 1.3: C¸c th«ng sè cña hå chøa c«ng tr×nh thñy ®iÖn Lai Ch©u

     TT     Th«ng sè & chØ tiªu      §¬n vÞ     Th«ng sè
     I     VÞ trÝ x©y dùng
        - Trªn s«ng                 §µ


                       15
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


        - HuyÖn, tØnh                 Mêng TÌ, Lai Ch©u
     II        Thñy v¨n
     1  DiÖn tÝch lu vùc          km2       26.000
                          3
     2  Qtb nhiÒu n¨m           m /s       854
     3  Wtb nhiÒu n¨m           109m3      26,8
                          3
     4  Q (P=0.01%)            m /s      22.259
                          3
     5  Q (P=0.1%)             m /s      15.075
     6  Q (P=1%)              m3/s      11.974
                          3
     7  Q (P=5%)              m /s       9.677
                          3
     8  Q (P=10%)             m /s       8.623
        Lò lín nhÊt cã thÓ x¶y ra
     9  (PMF)               m3/s      27.823
     III        Hå chøa
     1  ChÕ ®é ®iÒu tiÕt                  Ngµy
     2  MNDBT                m        295
     3  MNGC (øng víi lò 0,01%)       m       296,13
     4  MNKT (øng víi lò PMF)        m        302,7
     5  MNC                 m        270
     6  Wtoµn bé              106m3      1.215
                          6  3
     7  Whi                10 m       711
                          6  3
     8  Wchèng lò             10 m        0
     9  F mÆt hå øng víi MNDBT       km2       39,63


2. TiÕn ®é tÝch níc hå chøa
   - Tríc th¸ng XI/2009: X¶ níc qua lßng s«ng tù nhiªn. Mùc níc nh trung
b×nh nhiÒu n¨m (xem b¶ng 3.15)
   - Tõ th¸ng XI/2009 ®Õn th¸ng VIII/2013 dÉn dßng thi c«ng qua cèng. T¹i
khu vùc thi c«ng kh«ng cã níc ë cao ®é ®¸y s«ng lµ 191,5 m.
   - Tõ th¸ng IX/2003 tÝch níc trong hå chøa ®Õn mùc 275 m .
   - Tõ 2004 tÝch níc ®Õn MNDBT ®Õn 295 m.
3. ChÕ ®é vËn hµnh
   Chèng lò hÖ thèng s«ng §µ do c¸c c«ng tr×nh Hoµ B×nh vµ S¬n La
®¶m nhiÖm. CTT§ Lai Ch©u chØ lµm nhiÖm vô ph¸t ®iÖn lµ chñ yÕu vµ vËn
hµnh theo chÕ ®é ®iÒu tiÕt ngµy. Giai ®o¹n lËp b¸o c¸o ®Çu t c«ng tr×nh cha
lËp quy tr×nh vËn hµnh. Tuy nhiªn, cã thÓ x¸c ®Þnh c«ng tr×nh lµm viÖc nh
sau:
   Cuèi mïa lò, hå chøa tÝch níc ®Õn ®é cao 295 m. Sau mïa mò, lu lîng
vµo hå thêng nhá h¬n lu lîng ph¸t ®iÖn. C¨n cø yªu cÇu cña phô t¶i vµ lu lîng                       16
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


  vµo hå ®Ó ®iÒu ®é ph¸t ®iÖn thÝch hîp. Trong thêi gian nµy mùc níc hå sÏ
  gi¶m dÇn ®Õn mùc níc chÕt 270 m.
      Khi mùc níc hå ®Õn mùc níc chÕt c«ng tr×nh ph¸t ®iÖn theo lu lîng
  ®Õn.
  1.4.2. HÖ thèng thiÕt bÞ c«ng nghÖ
  1.4.2.1. HÖ thèng thiÕt bÞ c«ng nghÖ

      HÖ thèng thiÕt bÞ ®îc l¾p ®Æt bao gåm: thiÕt bÞ c¬ khÝ, thuû lùc,
  thuû c«ng vµ thiÕt bÞ kü thuËt ®iÒu khiÓn. Tæng träng lîng l¾p ®Æt lµ
  11.705,16 tÊn (víi ph¬ng ¸n MNDBT 295 m, MNC 270 m, c«ng suÊt l¾p m¸y
  1200 MW, b¶ng 1.4).
          B¶ng 1.4: B¶ng liÖt kª thiÕt bÞ thuû lùc chÝnh vµ phô
                   (Ph¬ng ¸n kiÕn nghÞ)
                             §¬n  Sè l-  Khèi lîng (TÊn)   Ghi
TT      Tªn thiÕt bÞ      Th«ng sè chÝnh
                             vÞ  îng   §¬n vÞ Toµn bé    chó
  1       2            3       4   5     6     7     8
A    ThiÕt bÞ thuû lùc chÝnh
                  Francis;
  1  Tua bin          Htt=80.66m;      bé  04    892,6   3570,4
                  Nt=304,569 MW;
     §iÒu tèc (thiÕt bÞ dÇu  ¸p lùc dÇu 6,3MPa
  2                          bé  04    20     80
     ¸p lùc, m¸y ®iÒu tèc)   §iÖn - kü thuËt sè
                  N=300MW;
     M¸y ph¸t ®iÖn ®ång
  3               U=15,75Kv;      bé  04   1722,8   6891,2
     bé ba pha
                  cosϕ=0,9;
  4  HÖ thèng kÝch thÝch               bé  04    25     100
                                       Céng: 10641.6 (TÊn)
B    ThiÕt bÞ phô tæ m¸y
 B1   HÖ thèng tho¸t níc tæ m¸y
  1   Tæ m¸y b¬m ly t©m    Q=800m3/h,H=50m     bé   03    3     9
  2   Tæ m¸y b¬m ly t©m    Q=20m3/h,H=50m     bé   02    0,5     1
  3   Phô tïng ®êng èng                l«   01    70     70
                                         Céng: 80,0 (TÊn)
B2 HÖ thèng tiªu níc rß rØ nhµ m¸y thuû ®iÖn
 1 Tæ m¸y b¬m ly t©m    Q=75m3/h,H=45m        bé   04    1     4
 2 Phô tïng ®êng èng                  l«   01    36     31
                                          Céng: 35 (TÊn)
B3    HÖ thèng níc lµm m¸t tæ m¸y
 1   ERECTOR                     bé   08    2      16
 2   ThiÕt bÞ läc níc                bé   12   0,5     6
 3   Phô tïng ®êng èng                l«   01   158     158
                                         Céng: 180 (TÊn)
B4 HÖ thèng níc lµm m¸t m¸y biÕn ¸p
 1 ThiÕt bÞ läc níc                   Bé   08    0,5     4

                          17
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


                           §¬n  Sè l-   Khèi lîng (TÊn)   Ghi
 TT     Tªn thiÕt bÞ     Th«ng sè chÝnh
                           vÞ  îng    §¬n vÞ Toµn bé    chó
 1        2              3    4   5      6     7     8
   2 Phô tïng ®êng èng               l«   01     126    126
                                        Céng: 130 (TÊn)
 B5   HÖ thèng khÝ nÐn
  1   Tæ m¸y nÐn khÝ     Q=12m3/ph-6.3MPa   bé   02     5     10
  2   Tæ m¸y nÐn khÝ     Q=10m3/ph-0.8MPa   bé   02     3     6
  3   B×nh khÝ nÐn cao ¸p   V=5m3, p=6.5MPa   c¸i  06     3,5    21
  4   B×nh khÝ nÐn h¹ ¸p   V=5m3, p=0.8MPa   c¸i  03     2     6
  5   Phô tïng ®êng èng              l«   01     62     62
                                        Céng: 105 (TÊn)
B6    HÖ thèng dÇu
   1  ThiÕt bÞ lµm s¹ch dÇu            bé   02     8     16
                     3
   2  Thïng dÇu        V=35m        c¸i  06     8     48
   3  Thïng dÇu        V=5m3        c¸i  02     3     6
   4  Thïng dÇu        V=3m3        c¸i  02     1,5    3
   5  Phô tïng ®êng èng              l«   01     82     82
                                        Céng: 155 (TÊn)
B7   HÖ thèng ®o lêng thuû lùc
   1 C¸c thiÕt bÞ ®o                l«   01     2     2
   2 Gi¸ g¸ l¾p                   l«   01     8     8
                                         Céng: 10 (TÊn)
B8   HÖ thèng phßng ch¸y
   1 ThiÕt bÞ                    l«   01     25     25
   2 Phô tïng ®êng èng               l«   01     35     35
                                         Céng: 60 (TÊn)
B9   Xëng söa ch÷a c¬ khÝ
   1 C¸c m¸y c«ng cô                l«   01     85    85
   2 VËt t dù phßng                 l«   01     35    35
                                         Céng: 120 TÊn
B10  VÖ sinh c«ng nghiÖp vµ m«i trêng
    Th«ng giã ®iÒu hoµ
   1                        l«   01     20     20
    kh«ng khÝ
   2 Xö lÝ níc th¶i                 l«   01     25     25
                                         Céng: 45,0 TÊn
B11 VËt t phô tïng thay thÕ kh¸c
  1 VËt t                      l«   01     80     80
  2 Phô tïng                     l«   01    64.16   64.16
                                       Céng: 144.16 (TÊn)
                                    Tæng B: 1064.16 (TÊn)
                                  Céng A + B: 11705.16 (TÊn)

 1.4.2.2. Ph¬ng ph¸p thi c«ng

 1. §Ëp chÝnh
    Trong ph¬ng ¸n kiÕn nghÞ, kÕt cÊu ®Ëp chÝnh ®îc chän chÝnh lµ kÕt
 cÊu ®Ëp bª t«ng träng lùc. §©y lµ d¹ng thi c«ng bª t«ng khèi lín, thêi gian hoµn

                         18
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


thµnh x©y dùng phô thuéc vµo cêng ®é thi c«ng bª t«ng ®Ëp. Dù ¸n ®· kiÕn
nghÞ chän c«ng nghÖ thi c«ng ®Ëp bª t«ng träng lùc thñy ®iÖn Lai Ch©u
theo c«ng nghÖ ®Çm l¨n.
2. §µo ®Êt
    - T¹i c¸c khu vùc cã tÇng ®µo lín sö dông m¸y ®µo 2.5÷4.6m3 xóc trùc
tiÕp lªn « t« chuyÓn ra b·i th¶i.
   - §µo ®Êt ë c¸c ®êng thi c«ng sÏ dïng m¸y ñi do chiÒu dµy tÇng ®µo
kh«ng lín vµ cã thÓ th¶i gÇn.
3. §µo ®¸ hë
   §îc thùc hiÖn b»ng ph¬ng ph¸p khoan næ, bèc xóc vËn chuyÓn ra b·i
tr÷ ®Ó sö dông hoÆc ra b·i th¶i. Sö dông c¸c ph¬ng ph¸p khoan næ:
   - Khoan næ lín víi ®êng kÝnh lç khoan ®Õn 105 mm.
   - Khoan næ nhæ víi ®êng kÝnh lç khoan ®Õn 56 mm, ®îc sö dông
trong ph¹m vi 2m s¸t ®¸y vµ m¸i hè cña mãng c«ng tr×nh bª t«ng.
   - Khoan næ ®êng viÒn víi ®êng kÝnh lç khoan ®Õn 105 mm, bíc khoan
a= 0.7m t¹i nh÷ng vÞ trÝ hè mãng.
4. Xö lý c¸c ®øt g·y khe nøt
    C¸c ®øt g·y, khe nøt trªn mÆt ®¸ sau khi ®µo lµ nÒn c«ng tr×nh bª t«ng
ph¶i ®îc ®µo më réng ®Ó t¹o m¸i cã ®é dèc 4:1 hoÆc tho¶i h¬n däc theo khe
®øt g·y, c¹y dän hÕt ®¸ lßng rêi ®Õn ®é s©u kh«ng nhá h¬n 2 lÇn chiÒu réng
®øt g·y, khe nøt, sau ®ã ®îc lÊp ®Çy b»ng bª t«ng ®Õn ®é cao mÆt nÒn
thiÕt kÕ.
5. §µo ngÇm
    §µo ®¸ ngÇm ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng ph¸p khoan næ th«ng thêng. §¸
®µo ®êng hÇm dÉn níc ®îc chuyÓn ra ngoµi qua phÇn hÇm ®· ®µo. Trong
qu¸ tr×nh ®µo ngÇm, t¹i c¸c vÞ trÝ cã ®øt g·y, s¹t lë ... ®êng hÇm ®îc gia cè
b»ng khung thÐp h×nh, khoan nÐo ...
6. C«ng t¸c bª t«ng
   - Khèi lîng bª t«ng thêng hë ®îc thi c«ng b»ng ph¬ng ph¸p th«ng thêng:
Trén b»ng tr¹m trén cè ®Þnh, vËn chuyÓn b»ng xe chuyÓn– trén, ®æ b»ng
cÇn trôc hoÆc m¸y b¬m .
   - Bª t«ng ngÇm ®îc ®æ b»ng m¸y b¬m víi cèt pha trît.
    - Bª t«ng ®Çm l¨n ®îc s¶n xuÊt b»ng m¸y trén liªn tôc ®Æt t¹i tr¹m trén
bª t«ng ®Çm l¨n, c¸ch h¹ lu tuyÕn ®Ëp kho¶ng 200m trªn ®é cao 235 m. Tõ
tr¹m trén, hçn hîp bª t«ng ®Çm l¨n ®îc chuyÓn ®Õn c¸c thïng bª t«ng cë lín

                       19
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


®Æt ë bê tr¸i vµ bê ph¶i ®Ëp b»ng c¸c hÖ thèng b¨ng t¶i. Tõ vÞ trÝ thung
phÔu sö dông « t« tù ®æ vËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng ®Çm l¨n ®Õn c¸c b·i
®¾p. T¹i b·i ®¾p sÏ sö dông m¸y ñi ®Ó san thµnh líp cã chiÒu dµy kho¶ng 35
cm, sau ®ã ®îc ®Çm b»ng m¸y ®Çm rung b¸nh thÐp tr¬n.
7. Khoan phun gia cè nÒn ®Ëp
   C«ng t¸c khoan phun gia cè nÒn ®îc tiÕn hµnh xen kÏ gi÷a c¸c ®ît thi
c«ng, ngay sau khi ®æ líp bª t«ng ®¸y ®Ëp vµ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c m¸y
khoan tù hµnh cã tÇm khoan phï hîp, tèc ®é nhanh.
8. C«ng t¸c khoan phun chèng thÊm vµ khoan tho¸t níc
    §îc thùc hiÖn b»ng c¸c m¸y khoan sö dông khÝ nÐn hoÆc m¸y khoan tù
hµnh. Sau khi khoan xong c¸c lç khoan phôt tiÕn hµnh Ðp níc kiÓm tra ®Ó x¸c
®Þnh lîng mÊt níc díi nÒn, lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh nång ®é dung dÞch phôt.
C«ng t¸c phôt xi m¨ng chèng thÊm vµ nÒn ®Ëp ®îc thùc hiÖn tõng ®o¹n phôt
dµi 5 m vµ tïy thuéc bµo hè khoan, ph¶i thùc hiÖn theo 2 ph¬ng ph¸p: Phôt tõ
trªn xuèng vµ díi lªn b»ng c¸c thiÕt bÞ phôt xi m¨ng chuyªn dïng.
1.4.3. ThiÕt bÞ phôc vô thi c«ng bª t«ng
   Do c«ng tr×nh thñy ®iÖn Lai Ch©u lµ mét c«ng tr×nh cã chiÒu cao ®Ëp
rÊt cao (130m) vµ c«ng suÊt nhµ m¸y lín (1.200MW) nªn trong x©y dùng dù
kiÕn sÏ sö dông c¸c thiÕt bÞ n©ng tiªn tiÕn nh:
    - CÇn trôc b¨ng t¶i MD 2200 Top belt 30 chiÒu cao n©ng tíi 185m, tÇm
víi lín nhÊt 105 m.
   - CÇn trôc MD 1400 víi chiÒu cao n©ng tíi 107m, tÇm víi lín nhÊt 80m.
   - CÇn trôc MD 900 víi chiÒu cao n©ng tíi 107m, tÇm víi lín nhÊt 70 m.
1.4.4. Nguyªn vËt liÖu x©y dùng
   • VËt liÖu x©y dùng:
   - VËt liÖu ®Êt dÝnh ®îc lÊy tõ 2 má. Má ®Êt dÝnh sè 1 n»m ë bê ph¶i
suèi NËm Nhïn, c¸ch tuyÕn c«ng tr×nh ë phÝa h¹ du 2-2,5km, cã diÖn tÝch
khai th¸c 0,35 km2. ChÊt lîng cña ®Êt ®¶m b¶o kü thuËt cho viÖc sö dông
®¾p ®Ëp ®Êt. Má ®Êt dÝnh sè 2 ë bê ph¶i c¸ch tuyÕn ®Ëp 3 kho¶ng 3 km
vÒ phÝa h¹ lu. ChÊt lîng ®¶m b¶o cho c«ng viÖc sö dông lµm vËt liÖu ®¾p
®Ëp, lµm nâi chèng thÊm.
    - VËt liÖu c¸t sái: Gåm b·i cuéi sái lÉn c¸t ë Ch¨n Na, n»m ë bê ph¶i
s«ng NËm Na, c¸ch tuyÕn c«ng tr×nh 4km. C¸t dïng ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh
lµ c¸t xay tõ má ®¸ sè 1.                       20
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


   - VËt liÖu ®¸ cøng: Má ®¸ sè 1 (má ®Êt dÝnh sè 1) sau khi bãc líp ®Êt
dÝnh sÏ sö dông ®Ó khai th¸c ®¸. Má cã chÊt lîng ®¸ ®¶m b¶o cho viÖc xay
nghiÒn lµm d¨m bª t«ng, xay c¸t, ®¸ x©y...bÒ dµy bãc bá trung b×nh 20-22 m.
   • B·i th¶i x©y dùng
   X©y dùng 3 b·i th¶i. B·i th¶i 1 cã diÖn tÝch 10,20 ha ®Æt ë bê tr¸i, c¸ch
®Ëp gÇn 1630 m ®Õn ®é cao ®Õn 300 m; b·i th¶i 2 cã diÖn tÝch 3,49 ha
®Æt ë bê ph¶i c¸ch ®Ëp gÇn 620 m ®Õn ®é cao 300 m. Hai b·i th¶i nµy ®Òu
®îc ®Æt ë tríc ®Ëp. B·i th¶i sè 3 cã diÖn tÝch 12,58 ha ®Æt ë bê ph¶i sau
®Ëp vµ c¸ch ®Ëp 1,5-2 km ®Õn ®é cao 260m. ChÊt th¶i x©y dùng khi ®a
®Õn c¸c b·i th¶i nµy sÏ dïng c¸c biÖn ph¸p san ñi ®Çm l¨n nªn kh«ng ¶nh hëng
®Õn bê s«ng vµ chÊt lîng níc.
1.4.5. Khèi lîng thi c«ng
   Theo sè liÖu tÝnh to¸n trong dù ¸n ®Çu t cña c«ng ty T vÊn x©y dùng
®iÖn I, khèi lîng c«ng tr×nh chÝnh theo ph¬ng ¸n kiÕn nghÞ (MND 295 m)
gåm: ®µo ®Êt ®¸: 8,652 triÖu m3, ®æ bª t«ng c¸c lo¹i: 2,72 triÖu m3, cèt thÐp:
49.227 tÊn, khoan phun: 79,73 m3 (xem chi tiÕt ë b¶ng 1.5 )
   B¶ng 1.5: Khèi lîng thi c«ng chÝnh c«ng tr×nh thñy ®iÖn Lai Ch©u
     TT     Th«ng sè & chØ tiªu      §¬n vÞ     Th«ng sè
     1  §µo ®Êt ®¸             103m3      8.692
        - §µo ®Êt              103m3      2.519
        - §µo ®¸              103m3      6.173
     2  §¾p ®Êt ®¸             103m3
     3  Bª t«ng c¸c lo¹i          103m3      2.783
     4  Khoan phôt xi m¨ng         103md      71,6
     5  ThiÕt bÞ c«ng nghÖ         103tÊn     31,112
1.4.6. TiÕn ®é thi c«ng
   Dù ¸n dù kiÕn sÏ ®îc thùc hiÖn tõ n¨m 2009-2015, trong ®ã
1. Giai ®o¹n chuÈn bÞ: 2007-2008: Thi c«ng c¸c h¹ng môc phô trî vµ nhµ ë, ®-
êng trong vµ ngoµi c«ng trêng, tiÕn hµnh ®µo hè mãng ®ît mét cña c«ng
tr×nh chÝnh.
2. X©y dùng c«ng tr×nh: 6 n¨m (2009-2014)
- Khëi c«ng: QuÝ IV/2009.
    +Trong n¨m 2009: Hoµn thµnh c¬ b¶n c«ng t¸c ®µo hè mãng, cöa lÊy
níc, ®Ëp kh«ng trµn, tiÕp tôc ®µo hè mãng nhµ m¸y thuû ®iÖn.
   + Trong n¨m 2010: Thi c«ng ®Ëp kh«ng trµn bê tr¸i, cöa lÊy níc ®Õn ®é
cao 245 m, thi c«ng bª t«ng ®Ëp kh«ng trµn bê ph¶i. §Çu quý III b¾t ®Çu thi
c«ng bª t«ng nhµ m¸y thuû ®iÖn. Thùc hiÖn lÊp s«ng hoµn toµn vµo cuèi n¨m
2010.                       21
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


    + N¨m 2011: TiÕn hµnh ®µo mãng ®Ëp trµn lßng s«ng ph¶i, khoan
phun gia cè nÒn, ®æ bª t«ng ®¸y mãng. Thùc hiÖn c«ng t¸c ®æ bª t«ng ®Çm
l¨n. Sau khi ng¨n s«ng hoµn thiÖn ®ª quai thîng lu theo mÆt c¾t thiÕt kÕ,
hoµn thµnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh kh¸c nh, cöa lÊy níc, nhµ m¸y thuû ®iÖn.
   + N¨m 2012: Thi c«ng bª t«ng ®Ëp trµn phÇn lßng s«ng. T¹i cöa lÊy níc
vµ nhµ m¸y thuû ®iÖn b¾t ®Çu c«ng t¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ.
    + N¨m 2013: Thi c«ng bª t«ng t¹i ph©n ®o¹n x¶ mÆt lªn trªn ®é cao
278m ®Ó ®¶m b¶o ®é cao chèng lò. TiÕn hµnh th¶ c¸c cöa van thi c«ng, tÝch
níc lu lîng dßng dÉn thi c«ng. Hoµn thµnh thi c«ng cöa lÊy níc theo thiÕt kÕ.
Ch¹y tæ m¸y sè 1.
   + N¨m 2014: Hoµn chØnh toµn bé phÇn x©y dùng c«ng tr×nh. C¸c tæ
m¸y cßn l¹i ®îc lÇn lît ®a vµo vËn hµnh c¸ch nhau 4 th¸ng. Hoµn thµnh toµn bé
nhµ m¸y vµo quý IV n¨m 2014.

1.5. Tæ chøc qu¶n lý vËn hµnh nhµ m¸y thuû ®iÖn

    Tæ chøc qu¶n lý vËn hµnh nhµ m¸y thuû ®iÖn gåm 2 bé phËn: bé
phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ bé phËn gi¸n tiÕp.
    • NhiÖm vô cña c¸c bé phËn
    Bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt
    - VËn hµnh nhµ m¸y thuû ®iÖn s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng theo chÕ ®é 4 ca
liªn tôc.
   - Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o dìng di tu thêng xuyªn vµ ®Þnh kú c¸c thiÕt bÞ
c«ng nghÖ cña c«ng tr×nh thuû c«ng vµ nhµ m¸y thuû ®iÖn.
   - Gi¸m s¸t c«ng tr×nh thuû c«ng, ph¸t hiÖn vµ söa ch÷a nh÷ng h h¹i nhá
cña c«ng tr×nh, nhµ xëng do ma lò g©y ra.
    Bé phËn gi¸n tiÕp
    - Qu¶n lý toµn bé nh©n sù trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ gi¸n tiÕp.
   - B¶o qu¶n vµ cung øng vËt t, phô tïng vµ c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu kh¸c
cho c«ng t¸c vËn hµnh nhµ m¸y thuû ®iÖn, thiÕt bÞ c«ng nghÖ c«ng tr×nh
thuû c«ng vµ söa ch÷a nh÷ng h h¹i cña c«ng tr×nh, nhµ xëng do ma lò g©y ra.
    - Ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt,tinh thÇn cho mäi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña nhµ
m¸y.
   - B¶o vÖ cña c¶i vËt t cña nhµ níc. B¶o ®¶m an toµn cho nhµ m¸y vµ
c«ng tr×nh ®Ó s¶n xuÊt, tr¸nh mäi x©m h¹i tõ bªn ngoµi.
    • Biªn chÕ nh©n sù trong tæ chøc qu¶n lý vËn hµnh nhµ m¸y thuû
®iÖn
    L·nh ®¹o: 04 ngêi
    01 Gi¸m ®èc (Phô tr¸ch chung)
                       22
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


   02 Phã gi¸m ®èc (Phô tr¸ch kü thuËt)
   01 Phã gi¸m ®èc (Phô tr¸ch tæ chøc, ®êi sèng)
   Bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt: 154 ngêi
   Bé phËn gi¸n tiÕp: 109 ngêi
   Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y: 267 ngêi.
                       23
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u
             B¶ng 1.6: Khèi lîng c«ng t¸c chÝnh ph¬ng ¸n bè trÝ c«ng tr×nh kiÕn nghÞ

  TuyÕn III, MNDBT= 295.00 m, MNC= 270.00 m; N=1200.00 MW; 4x300MW Nhµ m¸y hë bê tr¸i; §êng èng ¸p lùc)
  TT    Tªn c«ng viÖc     §¬n vÞ §Ëp kh«ng  §Ëp kh«ng  CLN+Kªnh    NM+Kªnh  TuyÕn trµn  Tr¹m OPY  Kªnh dÉn  Tæng
                      trµn tr¸i  trµn ph¶i   vµo       x¶               thi c«ng
  1  §µo ®Êt ®¸        103 m3  937,10    742,90   616,83     2738,86  553,37    875,77  2187,35   8652,18
     §Êt líp edQ        103 m3  70,00    58,61    42,90      122,93   4,33     94,10   202,30   595,17
     §Êt líp IA1        103 m3  422,33    121,69    67,24      334,81   16,38    574,82   386,52   1923,78
     §¸ phong ho¸ líp IA2   103 m3  150,96    122,75   138,19      218,63   65,93    133,59   467,77   1297,81
     §¸ phong ho¸ líp IB    103 m3  266,58    389,35   190,99      466,40  356,13    60,25   793,55   2523,24
     §¸ cøng líp IIA      103 m3  27,24    50,50   162,25     1155,00  110,61    13,01   335,63   1854,24
     §¸ cøng líp IIB      103 m3               15,26      441,10               1,58    457,94
  2  §µo ®¸ ngÇm         103m3                       39,93                    39,93
  3  Bª t«ng hë         103m3  433,24   430,13    350,93      420,45  1049,73         59,79   2744,27
    Bª T«ng M30         103m3                            277,68               277,68
    Bª t«ng M25         103m3              203,50     420,45               59,79    683,74
    Bª T«ng M20         103m3  97,21    95,75    26,40            95,47               314,83
    RCC             103m3  336,03   334,38    121,03           676,58               1468,02
  4  Bª t«ng ngÇm        103m3                       6,85               31,86    38,71
    Bª T«ng M25         103m3                       6,85                      6,85
    Bª T«ng M20         103m3                                        31,86   31,86
  5  Cèt thÐp hë         TÊn              10175,00    21022,50  13884,20        2989,50  48071,20
    Cèt thÐp trong bª t«ng    TÊn              10175,00    21022,50  13884,20        2989,50  48071,20
  6  Cèt thÐp ngÇm        TÊn                       205,50               950,40   1155,90
    Cèt thÐp trong bª t«ng    TÊn                       205,50               950,4   1155,90
  7  Khoan phun         103m   12,07    13,45    9,80      12,91   19,30          4,14    71,66
     Khoan phun chèng thÊm   103m   6,37    7,10     5,19            10,26          2,26    31,18
                    3
     Khoan phun gia cè     10 m   5,71    6,35     4,61            9,04          1,88    27,58
     Khoan phun gia cè §.hÇm  103m                       12,91
  8  Khoan neo §.hÇm      103m                       8,07                     8,07
  9  ThiÕt bÞ c«ng nghÖ      T                                              31.112
    - C¬ khÝ thuû lùc       -                                              11.705
    - C¬ khÝ thuû c«ng      -                                              16.436

                                        24
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u
    - ThiÕt bÞ ®iÖn       -                     2971,0
                                      25
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


1.6. Tæng møc ®Çu t s¬ bé ph¬ng ¸n kiÕn nghÞ

               Tæng hîp Tæng møc ®Çu t
             C«ng tr×nh thñy ®iÖn Lai Ch©u
        Ph¬ng ¸n kiÕn nghÞ: MND = 295 m; Nlm = 1200 MW
    (C¬ cÊu tæng hîp theo TT.05/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y
                   dùng)
                             (§¬n vÞ tÝnh: TriÖu VN§)
                    Gi¸ trÞ   tr-          Gi¸ trÞ sau
TT        Danh môc vèn               ThuÕ VAT
                      íc thuÕ              thuÕ
 I      Chi phÝ x©y dùng      11.714.429    1.171.443    12.885.872
 II      Chi phÝ thiÕt bÞ      5.101.980    103.882     5.205.862
 III   Chi phÝ båi thêng gi¶i phãng   2.153.820    177.273     2.331.057
     mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c, m«i tr-
     êng
 IV     Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n     90.348              90.348
 V     Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y    648.373     62.013      746.385
           dùng
 VI        Chi phÝ kh¸c      7.729.900    15.809     7.745.710
VI.1       Chi phÝ kh¸c       316.447     15.809      332.257
VI.2         L·i vay       7.413.453            7.413.453
 VII        Dù phßng       5.015.349    382.596     5.397.945
VII.   Dù phßng do yÕu tè khèi lîng   1.003.070    76.519      1.079.589
 1    c«ng viÖc ph¸t sinh (5%)
VII.    Dù phßng do yÕu tè trît gi¸  4.012.279    306.077     4.318.356
 2          (10%)
          Tæng céng       32.490.199    1.912.980    34.403.180
(Nguån: Dù ¸n “CTT§Lai Ch©u” C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I)
     Ghi chó:
     - L·i vay trong thêi gian x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh qua c©n b»ng tµi
      chÝnh víi vèn tù cã cña chñ ®Çu t lµ 30%,
     -  Vay th¬ng m¹i lµ 70%
                     26
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u
        Ch¬ng 2: ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i trêng
              vµ kinh tÕ - x· héi

2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn

2.1.1. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt
    CÊu tróc ®Þa chÊt hiÖn t¹i vµ thµnh phÇn th¹ch häc cña nã lµ sù ph¶n
¶nh hÖ qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng ®Þa chÊt trong qu¸ khø, ®îc g¾n kÕt trong mèi
t¬ng t¸c gi÷a c¸c quyÓn theo c¶ trôc kh«ng gian vµ thêi gian. V× vËy, khi thùc
hiÖn nh÷ng nghiªn cøu nµy sÏ gãp phÇn x¸c ®Þnh xu thÕ vËn ®éng trong líp
vá ®Þa lý vµ t¹o tiÒn ®Ò thuËn lîi h¬n trong quy ho¹ch vµ sö dông l·nh thæ nãi
chung vµ nhÊt lµ ®èi víi CTT§ Lai Ch©u nãi riªng.
    §Æc ®iÓm ®Þa chÊt t¹i khu vùc x©y dùng CTT§ Lai Ch©u cÇn ®îc xem
xÐt trªn c¬ së ph©n tÝch tæng thÓ vÒ cÊu tróc vµ kiÕn t¹o cña Lai Ch©u nãi
riªng vµ MiÒn kiÕn t¹o T©y b¾c ViÖt Nam nãi chung, víi nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬
b¶n sau:

2.1.1.1. CÊu tróc ®Þa chÊt vµ thµnh phÇn th¹ch häc

   N»m trong MiÒn kiÕn t¹o T©y B¾c, lu vùc lßng hå thuû ®iÖn Lai Ch©u
n»m trong c¸c ®íi kiÕn t¹o Pu Si Lung, Mêng TÌ - Mêng NhÐ. §Æc ®iÓm
chung cña vïng theo c¸c tµi liÖu träng lùc vµ tõ thÓ hiÖn lµ mét vïng cã ho¹t
®éng cña vá kh¸ tÝch cùc, biÓu hiÖn ë chç cã sù biÕn ®æi phøc t¹p vµ Ýt t-
¬ng ®ång gi÷a trêng träng lùc vµ tõ. BÒ mÆt mãng kÕt tinh cña khu vùc dao
®éng trong kho¶ng 3-5km, vµ ®é s©u cña bÒ mÆt Moho n»m ë møc 36 ®Õn
38 km (Cao §×nh TriÒu, 1998).
   C¸c ®íi kiÕn t¹o nµy ®îc ph©n chia víi nhau bëi c¸c ®øt g·y Mêng TÌ.
Ranh giíi phÝa §«ng, §«ng nam cña nh÷ng phô ®íi kiÕn tróc nµy vît qua ranh
giíi lu vùc hå chøa vµ kÐo dµi ®Õn ®íi ®øt g·y chÝnh §iÖn Biªn - Lai Ch©u.
   Thµnh phÇn th¹ch häc vµ møc ®é biÕn c¶i cña nã phô thuéc rÊt nhiÒu
vµo lÞch sö ph¸t triÓn cña c¸c ®íi kiÕn tróc ®Þa chÊt vµ cêng ®é ho¹t ®éng cña
hÖ thèng ®øt g·y.
   §íi kiÕn t¹o Pu Si Lung:
   Ph©n bè ë phÇn phÝa B¾c lu vùc nghiªn cøu. PhÝa Nam cña ®íi tiÕp
gi¸p víi ®íi Mêng TÌ qua ®øt g·y MÌ Gi¶ng - Mêng M« - Nµ H (gäi t¾t lµ ®øt g·y
Mêng TÌ). §íi ®îc cÊu thµnh bëi c¸c phøc hÖ th¹ch kiÕn t¹o Paleozoi trung (S-D),
Paleozoi thîng - Mesozoi h¹ (P1-T1), Kainozoi (KZ).

                    27
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


   Thµnh phÇn th¹ch häc cña ®íi kiÕn tróc gåm c¸c thµnh t¹o x©m nhËp
phøc hÖ Pu Si Lung, trÇm tÝch biÕn chÊt hÖ tÇng NËm Cêi vµ mét phÇn nhá
trÇm tÝch phun trµo hÖ tÇng S«ng §µ.
   Phøc hÖ x©m nhËp Pu Si Lung (γaC1 pl) lµ d¹ng x©m nhËp thÓ nÒn
batholit (tuæi cña phøc hÖ ®îc §ovjikov A.E. (1965) xÕp vµo s¸t tríc Nori
(γaT3n), sau ®ã TrÇn V¨n TrÞ (1977) x¸c ®Þnh vµo Paleozoi muén - s¸t tríc
Cacbon sím (γaC1)). Khèi x©m nhËp nµy kÐo dµi theo ph¬ng TB - §N trªn 70
km däc theo biªn giíi ViÖt - Trung, víi diÖn tÝch kho¶ng 964 km 2. CÊu t¹o nªn
khèi Phu Si Lung lµ c¸c ®¸ granit biotit sÉm mµu d¹ng porphyr, granit hai mica
vµ c¸c ®¸ m¹ch s¸ng mµu, ®îc ph©n chia thµnh 2 pha x©m nhËp vµ 1 pha ®¸
m¹ch:
   + Pha 1 (γaC1 pl1): granit biotit sÉm mµu, granit biotit d¹ng porphyr,
granit hai mica h¹t võa ®Õn lín, bÞ Ðp.
   + Pha 2 (γaC1 pl2): granit biotit, granit hai mica h¹t nhá s¸ng mµu.
   + Pha ®¸ m¹ch: granit aplit.
    Nh×n chung, c¸c ®¸ ®Òu bÞ Ðp m¹nh víi cÊu t¹o ph©n d¶i râ, ë n¬i tiÕp
xóc víi c¸c ®¸ trÇm tÝch v©y quanh ®«i khi cã biÓu hiÖn greizen hãa yÕu.
   Khèi Pu Si Lung xuyªn c¾t vµ g©y sõng hãa m¹nh c¸c trÇm tÝch lôc
nguyªn cña hÖ tÇng NËm Cêi (S-D nc) víi c¸c ®¸ sõng biotit, ®¸ sõng ®èm cã
cor®ierit t¹i ®íi tiÔp xóc. Trong khi ®ã thµnh phÇn chÝnh cña hÖ tÇng NËm
Cêi lµ ®¸ phiÕn sÐt, ®¸ phiÕn sÐt bÞ serixit ho¸, xen c¸t kÕt, c¸t kÕt d¹ng
quazit, ®¸ v«i.
   §íi kiÕn t¹o Mêng TÌ- Mêng NhÐ:
   Ph©n bè ë phÇn T©y nam lu vùc nghiªn cøu. §íi ®îc cÊu thµnh bëi c¸c
phøc hÖ th¹ch kiÕn t¹o Paleozoi thîng - Mesozoi h¹ (P1-T1), Mesozoi trung - th-
îng (T3n-K) vµ Kainozoi (/ - Q).
   §íi næi bËt víi c¸c thµnh t¹o trÎ vµ x©m nhËp cßn sãt l¹i ë phÇn cao cña
ph«ng ®Þa h×nh chung, trong khi ®ã c¸c thµnh t¹o cã tuæi cæ h¬n thêng bÞ
bãc lé däc theo c¸c thung lòng vµ c¸c ®íi ®øt g·y víi ®é cao ®Þa h×nh t¬ng
®èi thÊp h¬n. Thµnh t¹o cña ®íi cÊu tróc bao gåm c¸c ®Êt ®¸ cña hÖ tÇng
S«ng §µ, Suèi Bµng, NËm P«, NËm Bay vµ phøc hÖ x©m nhËp §iÖn Biªn,
trong ®ã cã xen kÏ víi diÖn tÝch rÊt h¹n chÕ cña nh÷ng thµnh t¹o trÎ ®Ö tø díi
d¹ng c¸c b·i båi, v¹t tÝch tô vµ bËc thÒm kh«ng ph©n chia.
                    28
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


   HÖ tÇng S«ng §µ (P1-2 s®): trÇm tÝch cña hÖ tÇng lé thµnh c¸c d¶i hÑp
ë cÊu tróc nÕp lâm Cao Ch¶i vµ ë cÊu tróc nÕp låi B¶n Den Din. D¶i lín h¬n
c¶ lµ d¶i lé däc s«ng §µ tõ P¸c Ma ®Õn NËm P« dµi hµng tr¨m kil«met, réng
vµi chôc kil«met. HÖ tÇng S«ng §µ cã thµnh phÇn vËt chÊt ®îc ®Æc trng lµ
trÇm tÝch lôc nguyªn silic, ®¸ v«i h¹t mÞn xen phun trµo andesitobazan,
andesit b×nh thêng vµ tuf, ®¸ phiÕn tuf.
    HÖ tÇng Suèi Bµng (T3 n-rsb): trong ph¹m vi nghiªn cøu, hÖ tÇng Suèi
Bµng t¹o thµnh c¸c nÕp lâm ë vïng NËm P« (Vµng X©m - Nµ Ðn), Mêng NhÐ,
Mêng Toong, SÝn ThÇu, Gß Cø....HÖ tÇng Suèi Bµng ®îc ®Æc trng ë phÇn
trªn lµ trÇm tÝch lôc nguyªn h¹t mÞn chøa c¸c vØa than máng. C¸c ho¸ th¹ch
cã trong hÖ tÇng ®Æc trng cho tuæi Nori vµ Ret.
   HÖ tÇng NËm P« (J1-2 np): ph©n bè thµnh d¶i kh¸ lín ë phÇn trung t©m
cña ®íi cÊu tróc víi diÖn tÝch 1500 km 2 vµ bÒ dµy 1800 - 2000 m, vµ n»m
chØnh hîp trªn trÇm tÝch cña hÖ tÇng Suèi Bµng. Thµnh phÇn gåm c¸t kÕt
mµu ®á, tr¾ng ®ôc h¹t th« xen s¹n kÕt, c¸t bét kÕt, bét kÕt, sÐt kÕt.
    HÖ tÇng NËm Ma (K nm): ®îc ®Æc trng bëi trÇm tÝch lôc ®Þa vôn th«
mµu n©u ®á, n©u tÝm ®á, ph©n líp dµy chøa dÊu vÕt giun bß vµ vÕt in cµnh
c©y, bµo tö phÊn hoa tuæi Jura - Creta. TrÇm tÝch nµy cã ®Æc ®iÓm th¹ch
häc, mµu s¾c gièng víi trÇm tÝch mµu ®á hÖ tÇng Yªn Ch©u, nhng cã kiÓu
mÆt c¾t kh¸c biÖt víi hÖ tÇng Yªn Ch©u lµ khèi lîng cuéi kÕt Ýt, kh«ng cã
tÇng cuéi kÕt v«i. Chóng cã thÓ t¬ng øng víi phÇn thÊp cña thµnh t¹o mµu ®á
chøa muèi (halit) vµ th¹ch cao (anhy®rit - th¹ch cao) ë vïng Nam Lµo cã ho¸
th¹ch: Trigonoides sp., Nippononaia mekongensis, Plicatowria sp., Paraodonta
(?) khonatensis tuæi Creta muén (Kobayashi, 1963).
    HÖ tÇng NËm Bay: ph©n bè ë phÝa nam khu vùc NËm Bay (/nb), ph©n
bè tËp trung ë s¸t biªn giíi ViÖt - Lµo t¹i phÝa t©y nam lu vùc. Thµnh phÇn cuéi
kÕt, t¶ng kÕt, c¸t kÕt mµu x¸m phít xanh, bét kÕt, sÐt kÕt mÇu n©u ®á, n©u
x¸m. C¸c ®¸ thuéc hÖ tÇng NËm Bay cã møc ®é g¾n kÕt yÕu, mµu n©u ®á,
n©u x¸m, thÕ n»m n»m ngang ®Õn dèc 10-15 o. C¸c d¹ng phÊn hoa kháa tö,
bµo tö cho tuæi Oligocen (Paleogen muén) nhng do møc ®é nghiªn cøu cßn
h¹n chÕ, nªn xÕp tuæi hÖ tÇng vµo Paleogen kh«ng ph©n chia.
   Phøc hÖ x©m nhËp §iÖn Biªn (νδγP3-T1 ®b): phøc hÖ magma x©m
nhËp §iÖn Biªn Phñ ®· ®îc Izokh E.P. (1965) ghi nhËn vµ m« t¶, gåm cã c¸c
khèi lín ph©n bè theo ph¬ng TB - §N tõ khu vùc b¶n P« LÕch ®Õn khu vùc M-
êng M« däc theo hai bê S«ng §µ: khèi Mêng M« cã diÖn tÝch lín h¬n c¶ (gÇn
40 km2), c¸c khèi cßn l¹i ®Òu cã diÖn tÝch nhá ®Õn rÊt nhá (1,5-3,0 km2,

                    29
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


thËm chÝ 0,5-1 km2), lé ë vïng thîng nguån s«ng §µ. C¸c khèi granitoit thuéc
phøc hÖ §iÖn Biªn Phñ xuyªn c¾t g©y sõng hãa (cã n¬i réng 300-500 m) c¸c
thµnh t¹o lôc nguyªn xen carbonat tuæi Silur - Devon thuéc hÖ tÇng NËm Cêi
(S2-D1 nc), vµ c¸c trÇm tÝch - phun trµo cña hÖ tÇng S«ng §µ (P1-2 s®). Thµnh
phÇn th¹ch häc chñ yÕu cña phøc hÖ gåm: gabro-®iorit, ®iorit, ®iorit th¹ch
anh, granodiorit vµ granit. Theo thêi gian thµnh t¹o, phøc hÖ cã thÓ chÝ thµnh
3 pha x©m nhËp:
   + Pha 1: gabro - ®iorit, ®iorit h¹t nhá - võa.
   + Pha 2: ®iorit th¹ch anh, grano®iorit
   + Pha 3: granit biotit cã hornblen® h¹t lín-võa, granit giµu felspat kali
   Xuyªn lªn nh÷ng pha x©m nhËp chÝnh nµy lµ c¸c ®¸ m¹ch:
gabro®iabas, ®iabas, ®iorit porphyr, grano®iorit porphyr, granit aplit vµ
lamprophyr.

2.1.1.2. Trêng øng suÊt hiÖn ®¹i khu vùc

   - ChuyÓn ®éng m¶ng t©n kiÕn t¹o:
   Sù ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®øt g·y vµ chÕ ®é ®Þa chÊn lu vùc hå
chøa phô thuéc rÊt nhiÒu vµo bèi c¶nh ®Þa ®éng lùc hiÖn t¹i do dÞch
chuyÓn c¸c m¶ng t¹o nªn. Do vËy, nh÷ng nhËn thøc vÒ ho¹t ®éng dÞch
chuyÓn m¶ng lµ nÒn t¶ng x¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm ®Þa ®éng lùc néi sinh vµ
dÉn xuÊt ®Þa ®éng lùc ngo¹i sinh cña khu vùc.
   Xem xÐt khu vùc nghiªn cøu trong tæng thÓ miÒn kiÕn t¹o T©y B¾c cã
thÓ thÊy r»ng vïng n»m trong ®íi t¬ng t¸c gi÷a §Þa khèi Nam Trung Hoa (qua
®íi ®øt g·y S«ng Hång ë phÝa ®«ng b¾c vïng nghiªn cøu) víi Vµnh kiÕn tróc
r×a t©y (ë phÝa T©y b¾c), M¶ng kiÕn tróc SÇm Na - Xiªng Kho¶ng (ë phÝa
T©y nam), vµ BÓ trÇm tÝch S«ng Hång kÕ cËn biÓn §«ng (ë phÝa §«ng).
    Trong Kainozoi, vËn ®éng cña c¸c kiÕn tróc nµy x¶y ra trong bèi c¶nh t-
¬ng t¸c ®ång thêi cña m¶ng Th¸i B×nh D¬ng vµ m¶ng Ên - óc vµo lôc ®Þa ¢u
- ¸. §©y ®îc xem lµ nh÷ng vËn ®éng mang tÝnh quyÕt ®Þnh trong thiÕt lËp tr-
êng øng suÊt cña vïng nghiªn cøu. Cã thÓ chia giai ®o¹n nµy thµnh 2 pha
kiÕn t¹o chÝnh: Paleogen - Mioxen, vµ Pliocen - HiÖn ®¹i.
    Trong giai ®o¹n Paleogen - Mioxen, m¶ng Th¸i B×nh D¬ng chói ch×m tõ
phÝa §«ng, vµ phÇn T©y b¾c m¶ng Ên - óc (lôc ®Þa Ên §é vµ phô cËn) x«
hóc vµo lôc ®Þa ¢u - ¸, trît däc theo ®Þa khèi Indosini. Hai qu¸ tr×nh nµy t¹o ra
trêng øng suÊt nÐn Ðp chÝnh cã ph¬ng §«ng - T©y t¹i khu vùc, g©y nªn qu¸
tr×nh trît b»ng tr¸i däc ®íi ®øt g·y s«ng Hång vµ trît b»ng ph¶i däc ®íi ®øt g·y

                    30
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


§iÖn Biªn - Lai Ch©u. Trong khi ®ã lu vùc nghiªn cøu cã phÇn lu gi÷ ®îc thÓ
cÊu tróc ban ®Çu cña vµnh kiÕn tróc r×a t©y, song nh÷ng biÕn c¶i cña nã
còng thÓ hiÖn ë mét lo¹t c¸c ®øt g·y cã ph¬ng T©y b¾c - §«ng nam, råi bÞ
uèn cong dÇn sang ph¬ng §«ng b¾c- T©y nam víi tÝnh chÊt cña ®øt g·y chñ
yÕu lµ vËn ®éng chêm nghÞch. Tuy nhiªn trong giai ®o¹n nµy, cêng ®é ho¹t
®éng cña hÖ thèng ®øt g·y nµy ®îc x¸c ®Þnh lµ cßn rÊt yÕu, chØ lµ bíc
chuÈn bÞ tiÒn ®Ò trong pha kiÕn t¹o tiÕp theo.
    Giai ®o¹n Pliocen- HiÖn ®¹i, x¶y ra trong bèi c¶nh m¶ng Ên - óc di
chuyÓn m¹nh lªn phÝa B¾c, chói m¹nh xuèng quÇn ®¶o Indonesia, vµ lôc
®Þa Ên §é chói s©u xuèng díi d·y Hymalaya lµm cho lôc ®Þa Nam Trung Hoa
bÞ ®Èy vÒ phÝa §«ng nam g©y t¸c ®éng t¬ng hç víi ®Þa khèi Indosini tõ
phÝa B¾c. V× vËy, trêng øng suÊt víi lùc nÐn Ðp khu vùc tríc cã ph¬ng §«ng
- T©y th× trong giai ®o¹n nµy chuyÓn sang ph¬ng B¾c - Nam. Díi ¶nh hëng
cña trêng øng suÊt trªn víi ph¬ng nÐp Ðp ¸ kinh tuyÕn ®· t¹o nªn ph«ng chung
trît b»ng cho c¸c ®íi ®øt g·y ë T©y B¾c. Song víi vïng nghiªn cøu, do tÝnh kÕ
thõa tõ giai ®o¹n tríc, thuéc tÝnh chÞu ¶nh hëng yÕu tõ c¸c ®Þa khèi vµ tÝnh
côc bé ®Þa ph¬ng ®· t¹o ra tÝnh chÊt thuËn cña ®øt g·y Lai Ch©u - §iÖn Biªn
(®øt gÉy chÝnh khèng chÕ n»m ë phÇn h¹ lu c«ng tr×nh). Trong khi ®ã vÒ c¬
b¶n nh÷ng ®íi ®øt g·y kh¸c trong khu vùc nghiªn cøu ®Òu cã tÝnh chÊt trît
b»ng thuËn.
    - HÖ thèng ®øt g·y chÝnh:
   Trong ph¹m vi lu vùc hå chøa thuû ®iÖn Lai Ch©u, ph¸t triÓn c¸c ®íi ®øt
g·y chÝnh: ®íi ®øt g·y Mêng TÌ, Mêng NhÐ, NËm Ch¶. Ngoµi ra cßn ph¶i tÝnh
®Õn kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña ®íi ®øt gÉy s©u §iÖn Biªn - Lai Ch©u v× nã cã
¶nh hëng lín ®Õn an toµn ®Þa ®éng lùc néi sinh tuyÕn ®Ëp.
   Nh×n chung c¸c ®øt g·y trong ph¹m vi nghiªn cøu ho¹t ®éng kh¸ tÝch
cùc vµ phøc t¹p, song theo ph¬ng ph¸t triÓn cña ®øt g·y cã thÓ chia chóng
theo 3 ph¬ng chÝnh T©y b¾c - §«ng nam, ¸ kinh tuyÕn vµ ¸ vÜ tuyÕn.
1 - HÖ thèng ®øt g·y theo ph¬ng T©y b¾c - §«ng nam: lµ hÖ thèng ph¸t triÓn
m¹nh nhÊt khèng chÕ c¸c cÊu tróc ®Þa chÊt trong vïng, trong ®ã cã 4 ®øt g·y
chÝnh lµ ®øt g·y Mêng TÌ (MÌ Gi¶ng - Nµ H), ®øt g·y Pac Ma, ®øt g·y NËm
Chµ, ®øt g·y Mêng Toong.
    - §øt g·y Mêng TÌ: kÐo dµi vµi tr¨m kilomet, tõ biªn giíi ViÖt - Trung qua
MÌ Gi¶ng theo bê ph¶i s«ng §µ, ®Õn nam Nµ H (vît qua giíi h¹n diÖn tÝch
nghiªn cøu) ®øt g·y uèn cong theo ph¬ng kinh tuyÕn vµ nhËp vµo hÖ thèng
®øt g·y §iÖn Biªn - Lai Ch©u. §øt g·y lµ ranh giíi gi÷a ®íi Phu Si Lung vµ ®íi

                    31
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


   Mêng TÌ. Däc theo ®øt g·y nµy xuÊt hiÖn c¸c ®íi dËp vì, milonit hãa réng vµi
   chôc mÐt; mÆt trît vµ mÆt nghiªng cña ®øt g·y c¾m vÒ ®«ng b¾c dèc 60-
   70o. Ngoµi ra trong ®íi ®øt g·y cßn xuÊt lé c¸c thµnh t¹o x©m nhËp phøc hÖ
   §iÖn Biªn.
      - §øt g·y Pac Ma: kÐo dµi tõ biªn giíi ViÖt - Trung qua Pac Ma xuèng M-
   êng Bum, dµi gÇn 100 km sang Lµo Cai - Kim B×nh. Lµ ®øt g·y lín nhng lµ
   ®øt g·y néi ®íi cña ®íi Phu Si Lung, däc ®øt g·y cã ®íi ph¸ hñy tõ vµi chôc mÐt
   ®Õn hµng tr¨m mÐt, mÆt nghiªng cña ®øt g·y nghiªng vÒ ®«ng b¾c gãc dèc
   60-75o.
      - §øt g·y NËm Chµ: cã ph¬ng T©y b¾c - §«ng nam kÐo dµi 50 km, n»m
   trong ®íi Mêng TÌ, ph¸ hñy hÖ tÇng S«ng §µ (P 1-2 s®) vµ c¸c thµnh t¹o cã tuæi
   Trias.
      - §øt g·y Mêng Toong: còng kÐo dµi tõ biªn giíi ViÖt - Lµo vÒ Mêng
   Toong, dµi h¬n 50 km, lµ ®øt g·y néi ®íi Mêng TÌ, cã ®íi ph¸ hñy ®Õn vµi chôc
   mÐt, thÓ hiÖn râ trªn ®Þa h×nh.
   2 - HÖ thèng ®øt g·y theo ph¬ng ¸ kinh tuyÕn: hÖ thèng nµy kh¸ ph¸t triÓn nh-
   ng thêng kh«ng lín, chØ kÐo dµi vµi chôc kilomet, ®ãng vai trß lµm phøc t¹p
   c¸c cÊu tróc néi ®íi. Trong sè ®ã cã thÓ kÓ ®Õn ®øt g·y NËm Sa, ®øt g·y
   NËm P«... Nh÷ng ®øt g·y trªn thêng lµ ®øt g·y thuËn trît ph¶i.
   3 - HÖ thèng ®øt g·y theo ph¬ng ¸ vÜ tuyÕn: còng kh¸ ph¸t triÓn nhng thêng
   rÊt ng¾n, ®Òu lµ c¸c ®øt g·y nh¸nh cña hai hÖ thèng ®øt g·y trªn. Chóng chØ
   ®ãng vai trß ph¸ hñy c¸c cÊu tróc néi ®íi. Trong sè ®øt g·y nµy cã thÓ kÓ ®Õn
   c¸c ®øt g·y Phu Si Lung - C«ng Kha, Tac Nga,...
   2.1.1.3. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n

      Tµi nguyªn kho¸ng s¶n theo b¸o c¸o: “KÕt qu¶ kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ kho¸ng
   s¶n vïng hå CTT§ Lai Ch©u” do Liªn ®oµn ®Þa chÊt x¹ hiÕm Côc ®Þa chÊt
   kho¸ng s¶n thùc hiÖn n¨m 2004, kÕt hîp víi sè liÖu cña Së C«ng nghiÖp-X©y
   dùng Lai Ch©u th× chØ cã c¸c mét sè má nhá vµ ®iÓm quÆng. KÕt qu¶ ®iÒu
   ®îc tr×nh bµy trong b¶ng 2.1 vµ s¬ ®å 2.1.
       B¶ng 2.1: C¸c lo¹i h×nh kho¸ng s¶n ®· ®îc thèng kª trong lu vùc
     Kho¸ng s¶n  Tªn má/  Quy m«    To¹ ®é ®Þa lý          Ghi chó
            ®iÓm
            quÆng
1.      Than   Vµng X«n   §iÓm   b¶n Vµng X«n, Mêng    Dù b¸o kho¶ng 50.000
                  quÆn    Lay           tÊn.
                   g   102o52’35”-22o01’12”
                       32
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


2.      S¾t   NËm Pôc    §iÓm  X· NËm Khao- Mêng TÌ.   Kh¶o s¸t s¬ bé
                   quÆn   102o42’12” - 22o23’21”
                     g
3.           Si Thao    §iÓm   X· Kan Hå- Mêng TÌ.    T×m kiÕm chi tiÕt,
              Ch¶i   quÆn   102o48’00” - 22o16’50”    quÆng d¹ng hÖ
                     g                 m¹ch lo¹i Hematit
                                      d¹ng v¶y, hµm lîng
                                      Fe 39,7%.
4.           Th¸c Míi   §iÓm   X· Kan Hå- Mêng TÌ.    Kh¶o s¸t s¬ bé.
                   quÆn   102o49’10”- 22o15’20”
                    g
5.      §ång   Kan Hå-    §iÓm   X· Kan Hå- Mêng TÌ.    T×m kiÕm, hµm lîng Cu
             P«     quÆn   102o49’25”- 22o17’43”    0,228-3,36%, dù b¸o
             LÕch     g                 tr÷ lîng trªn 1500 tÊn
                                      quÆng ®ång.
6.     Wolfram   Na Hõ     §iÓm   102o52’34”- 22o22’24”   P2=27000 tÊn Cu,
                   quÆn                 24000 tÊn W.
                     g
7.      Vµng   B¶n Bo     Má   thÞ trÊn Mêng TÌ- Mêng  T×m kiÕm chi tiÕt, vµng
                     nh    TÌ.           gèc, tr÷ lîng nhá.
                     á  102o49’12”- 22o22’32”.
8.            Kan Hå    §iÓm   X· Kan Hå- Mêng TÌ.   T×m kiÕm chi tiÕt, vµng
                        102o49’50”- 22o18’00”    gèc, hµm lîng Au 0,4-
                                          5,4 g/t.
9.           NËm Khao   §iÓm   X· NËm Khao- Mêng TÌ.   T×m kiÕm chi tiÕt, vµng
                        102o40’30”- 22o24’55”  gèc, Au 0.4-5.4 g/t, tr÷ l-
                                         îng nhá.
10.          DÞu S»ng   §iÓm   X· NËm Khao- Mêng TÌ.   T×m kiÕm chi tiÕt, vµng
                        102o42’18”- 22o23’50”  gèc, Au 0.1-6 g/t, tr÷ lîng
                                          nhá.
11.          NËm Péc-   §iÓm   X· NËm Khao- Mêng TÌ   T×m kiÕm chi tiÕt, vµng
            Ph×n Khß         22o23’30’’-22o25’30”  gèc, Au 0,1-2,8 g/t, tr÷ l-
                       102o39’40”-102o44’10”     îng dù b¸o nhá.
12.           P« LÕch   §iÓm    X· Kan Hå, Mêng TÌ   T×m kiÕm chi tiÕt, vµng
                        102o45’50”- 22o22’30”   gèc, Au 0.1-3.2 g/t.
13.           Mêng TÌ   §iÓm   X· Mêng TÌ- Mêng TÌ.     Kh¶o s¸t s¬ bé
                        102o37’40”- 22o31’00”
14.          Mêng M«    §iÓm   X· Mêng M«- Mêng TÌ.   Kh¶o s¸t s¬ bé, vµng gèc.
       Vµng               102o52’30”- 22o11’40”
15.           B¶n MÊu   §iÓm    X· Bum Të- Mêng TÌ   Kh¶o s¸t s¬ bé, vµng gèc.
                        102o47’10”- 22o22’00”
16.          Sang Sui-   Má    X· Bum Na- Mêng TÌ    T×m kiÕm chi tiÕt, hµm l-
             NËm                       îng cao, tr÷ lîng nhá.
            Suæng
17.           Ta P¸n    §iÓm   102o46’54”- 22o21’47”
18.     X¹ hiÕm  Urani thori  §iÓm   X· Mêng Boum, huyÖn    Nghiªn cøu dõng l¹i ë møc
             Mêng            Mêng TÌ.          ®é phæ tra.
             Boum
19.          Urani- Thori  §iÓm   X· NËm Luång- Mêng TÌ. Nghiªn cøu míi ë møc ®é
           NËm Luång        102o44’00”- 22o21’00”     phæ tra.
20.          Urani- Thori  §iÓm    X· Kan Hå, Mêng TÌ.  Nghiªn cøu ë møc phæ
            Kan Hå         102o50’00”- 22o17’00”      tra.


                        33
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


21.            P« LÕch    §iÓm   X· Kan Hå, Mêng TÌ     Kh¶o s¸t s¬ bé.
                         102o47’20”- 22o20’40”
22.            Pac Ma    §iÓm  X· Mêng TÌ-Mêng TÌ.     Kh¶o s¸t s¬ bé.
                         102o31’01”- 22o33’41”
23.     Pyrit     Xinª     §iÓm   B¶n Xinª- Mêng TÌ     Kh¶o s¸t s¬ bé
24.           Salo- Mifa   §iÓm   X· Ka L¨ng- Mêng TÌ     Kh¶o s¸t s¬ bé.
                         102o26’08”- 22o43’33”
25.            B¶n Bo    §iÓm   X· B¶n Bo- Mêng TÌ     Kh¶o s¸t s¬ bé
                         102o48’40”-22o33’41”
26.            NËm Tin    §iÓm  B¶n MêngChï-Mêng TÌ     Kh¶o s¸t s¬ bé
                         102o47’15”- 21o55’20”
27.           Rubi NËm    §iÓm   NËm SÎ- Mêng TÌ      Kh¶o s¸t s¬ bé
               SÎ
28.            Rubi P«    §iÓm   X· Kan Hå- Mêng TÌ     Kh¶o s¸t s¬ bé
             LÕch 1         102o47’35”- 22o22’15’
29.            Rubi P«    §iÓm   X· Kan Hå- Mêng TÌ     Kh¶o s¸t s¬ bé
             LÕch 2         102o47’00”- 22o22’00’
30.     §¸ quÝ    Corindon    §iÓm  X· Bum Na- Mêng TÌ      Kh¶o s¸t s¬ bé
             sa kho¸ng        102o51’00- 22o21’00”
             Vµng San
31.           Corindon    §iÓm  X· Mêng TÌ- Mêng TÌ     Kh¶o s¸t s¬ bé
             sa kho¸ng        102o49’00”- 22o23’40”
             NËm Cèm
32.            B¶n Bo     §iÓm  X· Bum Na- Mêng TÌ      Kh¶o s¸t s¬ bé
                         102o50’10”- 22o22’30”
33.     §¸ v«i    Can Hå    Má    X· Can Hå, Mêng TÌ   Tµi nguyªn dù b¸o 432 tr
                         102o49’06”-22o17’33”.       m3.
34.     Kaolin    B¶n MÊn    §iÓm  b¶n MÊn x· Bum Të, M-     Ýt triÓn väng.
                            êng TÌ
                         102 52’37”-22o22’29”.
                           o


35.           Gabrodiaba   Má   X· NËm H¾ng- Mêng TÌ   T×m kiÕm s¬ bé, ®¸ mµu
             NËm Ty         102o49’40”- 22o14’30”   hång, Ýt nøc nÎ, ®é
      §¸ èp l¸t                            nguyªn khèi > 1m3.
36.           Silic säc d¶i  Má   X· Mêng M«- Mêng TÌ.   Kh¶o s¸t s¬ bé, kh«ng nøt
                        102o55’08”- 22o10’10”  nÎ, ®é bãng tèt, hoa v©n
                                     ®Ñp. Tr÷ lîng dù b¸o 26
                                          tr.m3.
37.            §¸ tr¾ng-   Má   X· Mêng M«- Mêng TÌ.   Kh¶o s¸t s¬ bé, tr÷ lîng
             th¹ch anh       102o55’16”-22o12’27”      100.000 m3.
              fenspat
38.    §¸ phiÕn lîp  NËm Cãc    Má   X· Bum Na- Mêng TÌ      Kh¶o s¸t s¬ bé
                         102o50’05”- 22o04’00”
39.    C¸t, cuéi, B¶n Gi¶ng     Má   X· Mêng TÌ- Mêng TÌ.     Kh¶o s¸t s¬ bé.
       sái                102o37’49”- 22o30’37”
40.    Níc kho¸ng, Níc kho¸ng     Nhá   X· P¨c Ma- Mêng TÌ.     Kh¶o s¸t, lo¹i níc
      níc nãng  P¨c Ma          102o32’00”- 22o30’00”  bicarbonat natri, nhiÖt ®é
                                      63,5oC, lu lîng 1.2l/s.
41.           Níc kho¸ng   Nhá   X· Kan Hå- Mêng TÌ   Kh¶o s¸t, nhiÖt ®é 50oC,
             MËn Lu«ng        102o42’00”- 22o19’27”    lu lîng 0.33 l/s.
42.             La Si    Nhá   X· Ka L¨ng- Mêng TÌ    Kh¶o s¸t, lo¹i níc
                         102o30’59”- 22o42’22”  bicarbonat, lu lîng 1.2 l/s.


                         34
§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u


(Nguån: Liªn ®oµn ®Þa chÊt x¹ hiÕm, Côc ®Þa chÊt kho¸ng s¶n, 2004
    Së C«ng NghiÖp- X©y dùng Lai Ch©u, 2003)

2.1.2. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh - ®Þa m¹o
   §Æc ®iÓm ®Þa m¹o khu vùc nghiªn cøu ®îc xem xÐt díi gãc ®é ®Æc
®iÓm s¬n v¨n vµ m¹ng líi thuû v¨n; tr¾c lîng h×nh th¸i ®Þa h×nh; c¸c d¹ng ®Þa
h×nh víi c¸c qu¸ tr×nh ngo¹i sinh thèng trÞ.

2.1.2.1. §Æc ®iÓm s¬n v¨n vµ hÖ thèng thuû v¨n

   §Æc ®iÓm s¬n v¨n cña lu vùc nghiªn cøu cã thÓ chia thµnh 3 vïng
chÝnh: vïng nói cao Pu Si Lung, vïng nói trung b×nh - thÊp xen thung lòng
hÑp Mêng TÌ, Mêng NhÐ vµ vïng nói trung b×nh Pu §en §inh.
   D·y nói cao Pu Si Lung:
   Ph©n bè ë phÝa B¾c ph¹m vi nghiªn cøu, kÐo dµi theo ph¬ng TB - §N
däc biªn giíi ViÖt - Trung. D·y nói cÊu t¹o tõ ®¸ x©m nhËp, cã ®Þa h×nh mang
s¾c th¸i cña vïng nói kiÕn t¹o x©m thùc víi sèng nói hÑp, víi c¸c ®Ønh ë ®é
cao 2000-3000m. Sên nói chñ yÕu ph¸t triÓn qu¸ tr×nh x©m thùc, bãc mßn
x©m thùc vµ ®æ lë. HiÖn t¹i sên cña khèi nói bÞ chia c¾t m¹nh bëi hÖ thèng
s«ng suèi, vµ nhÊt lµ c¸c dßng ch¶y t¹m thêi.
   Vïng nói trung b×nh - thÊp Mêng TÌ:
   §©y lµ vïng nói uèn nÕp n»m ë ®é cao 1000-2100m víi c¶nh quan chung
lµ c¸c d·y nói song song tr¶i réng l¹i bÞ chia c¾t ®· t¹o nªn c¸c c¶nh nói rõng
trïng ®iÖp. §Þa h×nh ®ang bÞ chia c¾t bëi ho¹t ®éng x©m thùc cña s«ng §µ
vµ hÖ thèng phô lu cña nã. Qu¸ tr×nh ngo¹i sinh chñ yÕu lµ x©m thùc bãc mßn
vµ bãc mßn tæng hîp. HiÖn t¹i, d¹ng ®Þa h×nh chñ yÕu lµ c¸c d¹ng sên träng
lùc víi ®êng ph©n thuû tho¶i hÑp. VÒ phÝa T©y - T©y nam cña vïng, di tÝch
cña bÒ mÆt san b»ng 1000-1300m cßn gi÷a l¹i ®îc víi c¸c m¶nh b»ng kh¸ réng.
HÖ thèng s«ng suèi cã hai híng ch¶y chÝnh: híng ch¶y t©y b¾c-®«ng nam phï
hîp víi híng cÊu tróc ®Þa chÊt, vµ híng ch¶y §«ng b¾c- T©y nam c¾t qua ph-
¬ng cÊu tróc ®Þa chÊt vµ ®æ vµo s«ng §µ.
   D·y nói trung b×nh (chñ yÕu ®Þa h×nh ®¬n nghiªng) Pu §en §inh:
   D·y nói cã ®êng chia níc n»m ë ®é cao 1800-2000m (vïng biªn giíi ViÖt
Lµo), nói thêng cã sên kh«ng c©n xøng, víi sên tho¶i nghiªng vÒ phÝa §«ng -
§«ng b¾c, phï hîp víi híng c¾m cña ®¸ nÒn. §êng chia níc cña d·y nói chÝnh
lµ mét phÇn ®êng ph©n thuû gi÷a hÖ thèng s«ng Hång vµ s«ng Mª K«ng.
TÝnh ®Þnh híng hÖ thèng dßng ch¶y ë phÇn cao cña sên nói theo híng T©y

                    35
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in
Tdlc chinhthuc in

Recomendados

Qdktdnt 2006 quy dinh ky thuat dien nong thon por
Qdktdnt 2006 quy dinh ky thuat dien nong thonQdktdnt 2006 quy dinh ky thuat dien nong thon
Qdktdnt 2006 quy dinh ky thuat dien nong thonHong Duy Truong
223 vistas99 diapositivas
22 tcn 18 79 (chuong 1, quy dinh co ban) por
22 tcn 18 79 (chuong 1, quy dinh co ban)22 tcn 18 79 (chuong 1, quy dinh co ban)
22 tcn 18 79 (chuong 1, quy dinh co ban)GTVT
762 vistas26 diapositivas
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu... por
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu...Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu...
Báo Cáo Thực Tập Nhà Máy Nhiệt Điện Phả Lại (Các Quy Trình Vận Hành, Tài Liệu...nataliej4
770 vistas90 diapositivas
2008 qd bxd 1551 hd them tt-bxd 09-2008 por
2008 qd bxd 1551 hd them tt-bxd 09-20082008 qd bxd 1551 hd them tt-bxd 09-2008
2008 qd bxd 1551 hd them tt-bxd 09-2008ta_la_ta_157
167 vistas4 diapositivas
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm B3 - E8 tỉnh Hà Giang por
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm B3 - E8 tỉnh Hà GiangĐề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm B3 - E8 tỉnh Hà Giang
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua hai điểm B3 - E8 tỉnh Hà GiangDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
40 vistas121 diapositivas
Phan iii(cau bt&btdul) por
Phan iii(cau bt&btdul)Phan iii(cau bt&btdul)
Phan iii(cau bt&btdul)robinking277
551 vistas34 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Tcvn 4453 1995 por
Tcvn 4453 1995Tcvn 4453 1995
Tcvn 4453 1995Nvt Nvt
359 vistas39 diapositivas
Ql chi phi dtxd cong trinh por
Ql chi phi dtxd cong trinhQl chi phi dtxd cong trinh
Ql chi phi dtxd cong trinhtuyenximangxuanthanh
233 vistas14 diapositivas
Nb 03 lap ho so trong dong moi por
Nb 03 lap ho so trong dong moiNb 03 lap ho so trong dong moi
Nb 03 lap ho so trong dong moiHieu Dang
21 vistas75 diapositivas
14 tcn 59 2002 por
14 tcn 59 200214 tcn 59 2002
14 tcn 59 2002XUAN DANG
51 vistas68 diapositivas
Luận văn: Quyền tác giả đối với phần mềm máy tính một số vấn đề lý luận và th... por
Luận văn: Quyền tác giả đối với phần mềm máy tính một số vấn đề lý luận và th...Luận văn: Quyền tác giả đối với phần mềm máy tính một số vấn đề lý luận và th...
Luận văn: Quyền tác giả đối với phần mềm máy tính một số vấn đề lý luận và th...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
155 vistas21 diapositivas
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm N1-Q1 Tỉnh Lai Châu por
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm N1-Q1 Tỉnh Lai ChâuĐề tài: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm N1-Q1 Tỉnh Lai Châu
Đề tài: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm N1-Q1 Tỉnh Lai ChâuDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
32 vistas121 diapositivas

La actualidad más candente(18)

Tcvn 4453 1995 por Nvt Nvt
Tcvn 4453 1995Tcvn 4453 1995
Tcvn 4453 1995
Nvt Nvt359 vistas
Nb 03 lap ho so trong dong moi por Hieu Dang
Nb 03 lap ho so trong dong moiNb 03 lap ho so trong dong moi
Nb 03 lap ho so trong dong moi
Hieu Dang21 vistas
14 tcn 59 2002 por XUAN DANG
14 tcn 59 200214 tcn 59 2002
14 tcn 59 2002
XUAN DANG51 vistas
205 98 tcxd-thiet_ke_mong_coc por ngoctung5687
205 98 tcxd-thiet_ke_mong_coc205 98 tcxd-thiet_ke_mong_coc
205 98 tcxd-thiet_ke_mong_coc
ngoctung568787 vistas
Thông tư 17-2011-khaokiemnghiemphanbon-mien-nam por iMS Vietnam
Thông tư 17-2011-khaokiemnghiemphanbon-mien-namThông tư 17-2011-khaokiemnghiemphanbon-mien-nam
Thông tư 17-2011-khaokiemnghiemphanbon-mien-nam
iMS Vietnam242 vistas
22 tcn 263 2000 por Nguyen Tuan
22 tcn 263 200022 tcn 263 2000
22 tcn 263 2000
Nguyen Tuan637 vistas
Phan1 por Ttx Love
Phan1Phan1
Phan1
Ttx Love258 vistas
Pluc2 d~1 por Ttx Love
Pluc2 d~1Pluc2 d~1
Pluc2 d~1
Ttx Love258 vistas
Tcvn 5738 1993 he thong bao chay-yeu cau ky thuat por Tran Vinh
Tcvn 5738  1993 he thong bao chay-yeu cau ky thuatTcvn 5738  1993 he thong bao chay-yeu cau ky thuat
Tcvn 5738 1993 he thong bao chay-yeu cau ky thuat
Tran Vinh278 vistas
Nb 03 lap ho so trong dong moi 2 por Hieu Dang
Nb 03 lap ho so trong dong moi 2Nb 03 lap ho so trong dong moi 2
Nb 03 lap ho so trong dong moi 2
Hieu Dang16 vistas

Similar a Tdlc chinhthuc in

22tcn18 79chuong1quydinhcoban-121223060009-phpapp02 por
22tcn18 79chuong1quydinhcoban-121223060009-phpapp0222tcn18 79chuong1quydinhcoban-121223060009-phpapp02
22tcn18 79chuong1quydinhcoban-121223060009-phpapp02Nguyễn Thuấn
224 vistas26 diapositivas
Luận án: Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Vi... por
Luận án: Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Vi...Luận án: Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Vi...
Luận án: Nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình giao thông ở Vi...Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
51 vistas21 diapositivas
Tcxdvn104 2007 por
Tcxdvn104 2007Tcxdvn104 2007
Tcxdvn104 2007Ttx Love
1.4K vistas74 diapositivas
Qđ 957 qđ-bxd về công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu... por
Qđ 957 qđ-bxd về công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu...Qđ 957 qđ-bxd về công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu...
Qđ 957 qđ-bxd về công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu...Lập Dự Án Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
356 vistas42 diapositivas
Qđ 957 qđ-bxd về công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu... por
Qđ 957 qđ-bxd về công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu...Qđ 957 qđ-bxd về công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu...
Qđ 957 qđ-bxd về công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu...ThaoNguyenXanh2
221 vistas42 diapositivas
Qd957 bxd-2009 1254807859953 por
Qd957 bxd-2009 1254807859953Qd957 bxd-2009 1254807859953
Qd957 bxd-2009 1254807859953Viet-Hung Nguyen
52 vistas42 diapositivas

Similar a Tdlc chinhthuc in(20)

22tcn18 79chuong1quydinhcoban-121223060009-phpapp02 por Nguyễn Thuấn
22tcn18 79chuong1quydinhcoban-121223060009-phpapp0222tcn18 79chuong1quydinhcoban-121223060009-phpapp02
22tcn18 79chuong1quydinhcoban-121223060009-phpapp02
Nguyễn Thuấn224 vistas
Tcxdvn104 2007 por Ttx Love
Tcxdvn104 2007Tcxdvn104 2007
Tcxdvn104 2007
Ttx Love1.4K vistas
Qđ 957 qđ-bxd về công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu... por ThaoNguyenXanh2
Qđ 957 qđ-bxd về công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu...Qđ 957 qđ-bxd về công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu...
Qđ 957 qđ-bxd về công bố định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu...
ThaoNguyenXanh2221 vistas
Qđ 634 2014 - suất vốn đầu tư por ThaoNguyenXanh2
Qđ 634 2014 - suất vốn đầu tưQđ 634 2014 - suất vốn đầu tư
Qđ 634 2014 - suất vốn đầu tư
ThaoNguyenXanh2257 vistas
Chuyen de 1 qlda (sua theo nd12) por Tài Lê Quang
Chuyen de 1  qlda (sua theo nd12)Chuyen de 1  qlda (sua theo nd12)
Chuyen de 1 qlda (sua theo nd12)
Tài Lê Quang346 vistas
Tcxdvn305 2004 ve thi cong bt khoi lon por Ttx Love
Tcxdvn305 2004 ve thi cong bt khoi lonTcxdvn305 2004 ve thi cong bt khoi lon
Tcxdvn305 2004 ve thi cong bt khoi lon
Ttx Love225 vistas
De cuong thi nghiem pda por Tuấn Hoàng
De cuong thi nghiem pdaDe cuong thi nghiem pda
De cuong thi nghiem pda
Tuấn Hoàng136 vistas
Bao cao hioan chinh por cagolin2003
Bao cao hioan chinhBao cao hioan chinh
Bao cao hioan chinh
cagolin2003296 vistas
205 98 tcxd-thiet ke mong coc por Trần Cảm
205 98 tcxd-thiet ke mong coc205 98 tcxd-thiet ke mong coc
205 98 tcxd-thiet ke mong coc
Trần Cảm383 vistas
Phap Luat Dau Tu por upgvn
Phap Luat Dau TuPhap Luat Dau Tu
Phap Luat Dau Tu
upgvn414 vistas
bctntlvn (63).pdf por Luanvan84
bctntlvn (63).pdfbctntlvn (63).pdf
bctntlvn (63).pdf
Luanvan84625 vistas
Thong tu 14 huong dan phan loai nha chung cu por huongquynh
Thong tu 14 huong dan phan loai nha chung cuThong tu 14 huong dan phan loai nha chung cu
Thong tu 14 huong dan phan loai nha chung cu
huongquynh193 vistas
Ndt moi han tcvn5113 1990 por Hungndt
Ndt moi han tcvn5113 1990Ndt moi han tcvn5113 1990
Ndt moi han tcvn5113 1990
Hungndt78 vistas

Tdlc chinhthuc in

 • 1. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u Më ®Çu 1. XuÊt xø dù ¸n 1.1. C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u trong quy ho¹ch bËc thang thuû ®iÖn s«ng §µ S«ng §µ b¾t ®Çu tõ vïng nói Nguþ S¬n (V©n Nam - Trung Quèc) cã chiÒu dµi 980 km, ch¶y theo híng T©y B¾c - §«ng Nam ®Õn ViÖt Nam vµ nhËp víi s«ng Hång t¹i ViÖt Tr×. ChiÒu dµi s«ng §µ thuéc l·nh thæ ViÖt Nam lµ 540 km, phÇn l·nh thæ Trung Quèc lµ 440 km. DiÖn tÝch lu vùc s«ng §µ réng 52.500 km 2 (phÇn thuéc l·nh thæ ViÖt Nam cã diÖn tÝch 27.000 km2, chiÕm 51,4% diÖn tÝch lu vùc, vµ 25.500 km2 thuéc l·nh thæ Trung Quèc), cã chiÒu réng trung b×nh 80 km vµ kÐo dµi 380 km theo híng T©y B¾c - §«ng Nam; ®é cao b×nh qu©n lu vùc lµ 965 m, ®é dèc s«ng trung b×nh lµ 3,58%. Lßng s«ng ë thîng lu hÑp, nhiÒu th¸c ghÒnh. ë h¹ lu, lßng s«ng më réng h¬n. Tæng lîng dßng ch¶y s«ng §µ tÝnh ®Õn Hoµ B×nh lµ 55,6 tû m 3 trong ®ã tæng lîng tÝnh ®Õn biªn giíi ViÖt - Trung lµ 14,8 tû chiÕm 26,6%. Dßng ch¶y lò s«ng §µ chñ yÕu h×nh thµnh trªn l·nh thæ ViÖt Nam. S«ng §µ cã tiÒm n¨ng thuû ®iÖn rÊt lín. Theo b¸o c¸o quy ho¹ch bËc thang thuû ®iÖn S«ng §µ do C«ng ty T vÊn x©y dùng ®iÖn I lËp vµo th¸ng 7/2002 ®· nghiªn cøu 4 s¬ ®å tæ hîp tõ 10 ph¬ng ¸n khai th¸c bËc thang lu vùc s«ng §µ. Thñ tíng ChÝnh phñ ®· phª duyÖt Quy ho¹ch bËc thang s«ng §µ (v¨n b¶n sè 1320/CP-CN ngµy 20/10/2002) víi néi dung khai th¸c thuû ®iÖn s«ng §µ theo 3 bËc thang nh sau: - Hoµ B×nh quy m« c«ng tr×nh cã mùc níc d©ng b×nh thêng (MNDBT) 115m (®· hoµn thµnh n¨m 1994). - S¬n La thÊp quy m« c«ng tr×nh cã MNDBT tõ 205-215m trªn s«ng nh¸nh NËm Mu, tæ hîp B¶n Ch¾t quy m« c«ng tr×nh cã MNDBT 470m vµ Huéi Qu¶ng quy m« c«ng tr×nh cã MNDBT 370 m. - Lai Ch©u (®o¹n thuéc tuyÕn NËm Nhïn) quy m« cã MNDBT 295m. XÐt vÒ nhiÒu ph¬ng diÖn: hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi, rñi ro sù cè vì ®Ëp, kh¶ n¨ng t¸i ®Þnh c d©n vïng lßng hå... th× ph¬ng ¸n quy m« S¬n La 1
 • 2. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u thÊp víi MND 205-215m tho¶ m·n ®îc c¸c yªu cÇu cña quèc héi ®Æt ra lµ: ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ tæng hîp, gi¶m thiÓu thiÖt h¹i vµ ®¶m b¶o an toµn h¹ l u cao nhÊt. 1.2. C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u C«ng tr×nh thñy ®iÖn (CTT§) Lai Ch©u lµ mét c«ng tr×nh cã quy m« rÊt lín, dù kiÕn c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 1.200 MW víi nguån n¨ng lîng ®¹t 4,625 tû KWh. Tæng møc ®Çu t dù kiÕn lµ 27.188,390 tû ®ång. CTT§ Lai Ch©u cã môc tiªu lµ: - Ph¸t ®iÖn: Nhµ m¸y sÏ cã 4 tæ m¸y x 300 MW = 1200 MW. Hµng n¨m sÏ cung cÊp cho hÖ thèng ®iÖn quèc gia lµ 4,625 tû KWh ®iÖn, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn ®iÖn theo quy ho¹ch ph¸t triÓn ®iÖn lùc giai ®o¹n 2006-2015 xÐt ®Õn triÓn väng n¨m 2025. - ViÖc x©y dùng CTT§ Lai Ch©u sÏ gãp phÇn ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, kinh tÕ - x· héi cho mét sè huyÖn miÒn nói T©y B¾c, cã ý nghÜa chÝnh trÞ to lín ®èi víi c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, n©ng cao d©n trÝ, ®oµn kÕt d©n téc cña §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt Nam. - Theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ, nhiÖm vô chèng lò h¹ du cña c¸c bËc thang trªn s«ng §µ víi tæng dung tÝch phßng lò yªu cÇu lµ 7 tû m 3 do 2 CTT§ S¬n La vµ CTT§ Hoµ B×nh ®¶m nhiÖm. BËc thang trªn cïng lµ thuû ®iÖn Lai Ch©u kh«ng cã nhiÖm vô chèng lò h¹ du. 1.3. Ph¹m vi vµ ®èi tîng thùc hiÖn §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u. Dù ¸n CTT§ Lai Ch©u ®· ®îc TËp ®oµn ®iÖn lùc ViÖt Nam giao cho Ban qu¶n lý dù ¸n thuû ®iÖn S¬n La lµm chñ dù ¸n vµ tæ chøc x©y dùng c¸c dù ¸n, gåm: - Dù ¸n chÝnh: Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh do c«ng ty t vÊn x©y dùng ®iÖn I thùc hiÖn. Dù ¸n nµy bao gåm c¸c néi dung chÝnh sau: §iÒu kiÖn khÝ tîng thuû v¨n, nghiªn cøu ®Þa h×nh vµ ®Þa chÊt c«ng tr×nh thuû n¨ng kinh tÕ n¨ng lîng, c¸c c«ng tr×nh chÝnh, tæ chøc x©y dùng, ®¸nh gi¸ møc ®é thiÖt h¹i vµ tæng møc ®Çu t s¬ bé . - C¸c dù ¸n hîp phÇn, gåm: + Quy ho¹ch tæng thÓ båi thêng, hç trî, t¸i ®Þnh c CTT§ Lai Ch©u. + Dù ¸n ®êng d©y 110KV TuÇn Gi¸o - Thñy ®iÖn Lai Ch©u vµ tr¹m biÕn ¸p 110KV thñy ®iÖn Lai Ch©u. +Dù ¸n hÖ thèng ®êng giao th«ng CTT§ Lai Ch©u. 2
 • 3. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng c¸c dù ¸n hîp phÇn nµy ®· ®îc TËp ®oµn ®iÖn lùc ViÖt Nam vµ Ban qu¶n lý dù ¸n nhµ m¸y thñy ®iÖn S¬n La giao cho c¸c bé phËn chøc n¨ng cña TËp ®oµn ®iÖn lùc ViÖt Nam thùc hiÖn. V× vËy, Ban qu¶n lý dù ¸n nhµ m¸y thñy ®iÖn S¬n La lµ c¬ quan chñ ®Çu t chØ ký hîp ®ång víi c¬ quan t vÊn lµ ViÖn §Þa lý thùc hiÖn §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n chÝnh : §Çu t x©y dùng c«ng tr×nh thñy ®iÖn Lai Ch©u. Tuy nhiªn, ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ t¸c ®éng m«i trêng cña tÊt c¶ c¸c h¹ng môc ®Çu t x©y dùng CTT§ Lai Ch©u, trong b¸o c¸o §TM nµy tæ t vÊn sÏ trÝch dÉn mét sè kÕt qu¶ chÝnh cña viÖc ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng ®èi víi c¸c dù ¸n hîp phÇn. B¸o c¸o §TM Dù ¸n ®Çu t x©y dùng CTT§ Lai Ch©u sau khi ®îc TËp ®oµn ®iÖn lùc ViÖt Nam vµ Ban qu¶n lý dù ¸n nhµ m¸y thñy ®iÖn S¬n La nghiÖm thu sÏ ®îc tr×nh Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng (TN&MT) thÈm ®Þnh, th«ng qua vµ lµ mét trong nh÷ng hå s¬ ®Ó tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t x©y dùng CTT§ Lai Ch©u. 2. C¨n cø ph¸p luËt vµ kü thuËt cña viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr- êng (§TM) §Ó lËp b¸o c¸o §TM dù ¸n CTT§ Lai Ch©u, chóng t«i ®· sö dông nhiÒu nguån tµi liÖu, sè liÖu cña c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu liªn quan ®· cã, ®ång thêi ®· dùa vµo nh÷ng c¨n cø vµ tµi liÖu nghiªn cøu míi cña c¸c t vÊn kh¸c trong qu¸ tr×nh lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi dù ¸n CTT§ Lai Ch©u. Sau ®©y lµ nh÷ng c¨n cø vµ tµi liÖu ®îc sö dông: 2.1. C¸c c¨n cø ph¸p lý - LuËt b¶o vÖ m«i trêng 2005 ®îc Quèc héi th«ng qua ngµy 29/11/2006 vµ cã hiÖu lùc tõ 1/7/2006. - NghÞ ®Þnh 80/2006/N§-CP ngµy 9/8/2006 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt b¶o vÖ m«i tr- êng. - Th«ng t 08/2006/TT-BTNMT ngµy 8/9/2006 cña Bé TN&MT híng dÉn vÒ ®¸nh gi¸ m«i trêng chiÕn lîc, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng vµ cam kÕt b¶o vÖ m«i tr- êng. - C«ng v¨n sè 1320/CP-CN cña ChÝnh phñ ký ngµy 22/10/2002 göi Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam vÒ viÖc th«ng qua quy ho¹ch bËc thang s«ng §µ. 3
 • 4. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u - C«ng v¨n sè 400/CP-CN cña ChÝnh phñ ký ngµy 26/3/2004 göi Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam vÒ viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ ®èi víi c¸c dù ¸n thuû ®iÖn. - C«ng v¨n sè 1718CV/EVN-KH ký ngµy 15/4/2004 göi C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, Ban qu¶n lý dù ¸n thuû ®iÖn S¬n La... vÒ viÖc lËp BCNCKT, TKKT - TDT c¸c dù ¸n nhiÖt ®iÖn M«ng D¬ng, thuû ®iÖn Lai Ch©u vµ thuû ®iÖn Héi Qu¶ng. - NghÞ ®Þnh sè 21/2008/N § - CP ngµy 28/2/2008 vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña nghÞ ®Þnh sè 80/2006/N§ - CP ngµy 9/8/2006 cña chÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt b¶o vÖ m«i trêng. 2.2. C¸c tµi liÖu khoa häc, kü thuËt lµm c¨n cø ®¸nh gi¸ - B¸o c¸o Quy ho¹ch bËc thang thuû ®iÖn trªn s«ng §µ. B¸o c¸o chÝnh. C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, th¸ng 7/2002. - B¸o c¸o CTT§ Lai Ch©u. §Ò c¬ng kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû v¨n. C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, 5/2004. - B¸o c¸o thuyÕt minh chung nghiªn cøu kü thuËt CTT§ Lai Ch©u cña C«ng ty T vÊn X©y dùng §iÖn I, 5/2005. - B¸o c¸o Nghiªn cøu båi l¾ng níc dÒnh hå chøa cña ViÖn KhÝ tîng - Thuû v¨n, Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, 11/2004. - B¸o c¸o ®iÒu kiÖn khÝ tîng thuû v¨n tËp II, C«ng ty t vÊn x©y dùng §iÖn I th¸ng 11/2004. - B¸o c¸o §¸nh gi¸ ®é nguy hiÓm ®éng ®Êt vµ ph©n vïng ®Þa chÊn CTT§ Lai Ch©u cña ViÖn VËt lý §Þa cÇu, 12/2004. - B¸o c¸o §êng vËn t¶i ngoµi c«ng trêng phôc vô x©y dùng NMT§ Lai Ch©u cña C«ng ty T vÊn thiÕt kÕ ®êng bé, 11/2000. - B¸o c¸o KÕt qu¶ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®iÒu tra kh¶o cæ häc vïng ngËp CTT§ S¬n La. ViÖn Kh¶o cæ häc, Trung t©m Khoa häc vµ Nh©n v¨n Quèc gia, 1998. - B¸o c¸o Tæng hîp tµi nguyªn kho¸ng s¶n tØnh Lai Ch©u, n¨m 2003 cña Së c«ng nghiÖp-x©y dùng tØnh Lai Ch©u. - B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ kho¸ng s¶n vïng hå CTT§ Lai Ch©u do Liªn ®oµn ®Þa chÊt x¹ hiÕm, Côc ®Þa chÊt vµ kho¸ng s¶n ViÖt Nam thùc hiÖn, 11/2004 4
 • 5. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u - C«ng v¨n tr¶ lêi cña Côc ®Þa chÊt vµ kho¸ng s¶n ViÖt Nam sè 912/CV- §CKS-§C ngµy 8/6/2005 vÒ kho¸ng s¶n vïng hå thuû ®iÖn Lai Ch©u. - B¸o c¸o §iÒu tra thiÖt h¹i vïng hå, mÆt b»ng c«ng trêng, quy ho¹ch tæng thÓ khu t¸i ®Þnh canh, ®Þnh c CTT§ Lai Ch©u. C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, th¸ng 6/2005. - B¸o c¸o Tæ chøc x©y dùng, tËp 6, CTT§ Lai Ch©u. C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, th¸ng 6/2005. - TËp b¶n vÏ tæ chøc x©y dùng. CTT§ Lai Ch©u. C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, th¸ng 6/2005. - C¸c sè liÖu ®iÒu tra vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi, c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu ®Êt, níc, thùc vËt, ®éng vËt lu vùc dù ¸n Nhµ m¸y thuû ®iÖn Lai Ch©u do ViÖn §Þa lý thùc hiÖn th¸ng 9/2004. - QuyÕt ®Þnh sè 22/2006/Q§-BTNMT ngµy 18/12/2006 cña Bé Tµi Nguyªn vµ M«i trêng vÒ viÖc b¾t buéc ¸p dông TCVN vÒ m«i trêng (TCVN 5937-2005 - ChÊt lîng kh«ng khÝ, Tiªu chuÈn chÊt lîng kh«ng khÝ xung quanh; TCVN 5938-2005 – ChÊt lîng kh«ng khÝ, Nång ®é tèi ®a cho phÐp cña mét sè chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ xung quanh; TCVN 5939-2005 - ChÊt lîng kh«ng khÝ, Tiªu chuÈn khÝ th¶i ®èi víi bôi vµ c¸c chÊt v« c¬; TCVN 5940-2005 - ChÊt lîng kh«ng khÝ, Tiªu chuÈn khÝ th¶i c«ng nghiÖp ®èi víi mét sè chÊt h÷u c¬; TCVN 5945-2005 - Tiªu chuÈn th¶i, Níc th¶i c«ng nghiÖp); - QuyÕt ®Þnh sè 35/2002/Q§-BKHCNMT ngµy 25/06/2002 vÒ viÖc c«ng bè danh môc TCVN vÒ m«i trêng ¸p dông (TCVN 5942-1995 - ChÊt lîng níc, Tiªu chuÈn chÊt lîng níc mÆt; TCVN 5944-1995 - ChÊt lîng níc, Tiªu chuÈn chÊt lîng níc ngÇm; TCVN 6772-1995 - ChÊt lîng níc, Níc th¶i sinh ho¹t cho phÐp; TCVN 6773-1995 - ChÊt lîng níc, ChÊt lîng níc ngät b¶o vÖ ®êi sèng thuû sinh...). 2.3. C¸c tµi liÖu kü thuËt lµm c¨n cø ®Ó ®iÒu chØnh, cËp nhËt b¸o c¸o §TM CTT§ Lai Ch©u - B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng CTT§ Lai Ch©u. ThuyÕt minh chung, C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, th¸ng 10/2006. - B¸o c¸o Quy ho¹ch tæng thÓ t¸i ®Þnh c CTT§ Lai Ch©u. B¸o c¸o bæ sung, C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, th¸ng 7/2007. - B¸o c¸o hiÖu chØnh bæ sung hiÖu qu¶ kinh tÕ tµi chÝnh CTT§ Lai Ch©u, C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, th¸ng 7/2007. 5
 • 6. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u - B¸o c¸o tæng møc ®Çu t s¬ bé (hiÖu chØnh vµ bæ sung) CTT§ Lai Ch©u, C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, th¸ng 7/2007. - TËp b¶n vÏ ®Þa chÊt c«ng tr×nh. CTT§ Lai Ch©u. C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I, th¸ng 9/2006. - B¸o c¸o §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh thuû ®iÖn S¬n La (®· ®îc chØnh söa theo ý kiÕn cña héi ®ång thÈm ®Þnh ngµy 17/10/2006), th¸ng 7/2007. 3. Tæ chøc thùc hiÖn §TM 3.1. Tæ chøc thùc hiÖn Chñ dù ¸n ®Çu t CTT§ Lai Ch©u lµ tËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam. TËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam giao tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o vµ uû quyÒn tr×nh nép b¸o c¸o lªn Héi ®ång thÈm ®Þnh cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng cho Ban qu¶n lý dù ¸n thuû ®iÖn S¬n La (theo c«ng v¨n sè 4574/CV-EVN-KHCN&MT ngµy 28/8/2007). V× vËy, b¸o c¸o §TM ®îc thµnh lËp díi sù chñ tr× cña Ban qu¶n lý dù ¸n nhµ m¸y thuû ®iÖn S¬n La thuéc TËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam. C¬ quan t vÊn lËp b¸o c¸o §TM lµ ViÖn §Þa lý, ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam víi sù tham gia cña mét sè ViÖn nghiªn cøu kh¸c nh ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt, ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ ViÖt Nam. - §Þa chØ c¬ quan t vÊn: ViÖn §Þa lý, ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam, 18 Hoµng Quèc ViÖt, quËn CÇu GiÊy, Hµ néi - Ngêi ®øng ®Çu c¬ quan: PGS.TSKH. NguyÔn V¨n C B¸o c¸o §TM Dù ¸n CTT§ Lai Ch©u ®îc thµnh lËp theo hîp ®ång t vÊn sè 72/EVN-ASLA-KH-H§ ký ngµy 13/9/2004 gi÷a Ban qu¶n lý dù ¸n Nhµ m¸y thuû ®iÖn S¬n La vµ ViÖn §Þa lý, ViÖn KH&CN ViÖt Nam. B¸o c¸o §TM dù ¸n CTT§ Lai Ch©u ®îc thµnh lËp phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña nghÞ ®Þnh 175 CP ngµy 18/10/1994 cña ChÝnh phñ vµ ®· ®îc Ban qu¶n lý dù ¸n nhµ m¸y thuû ®iÖn S¬n La thuéc Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam nghiÖm thu vµo th¸ng 12/2004. Sau khi chØnh söa b¸o c¸o theo kÕt luËn cña héi ®ång, ViÖn §Þa lý ®· giao nép cho Ban qu¶n lý Dù ¸n thñy ®iÖn S¬n La vµo th¸ng 3/2006. Tuy nhiªn, thùc hiÖn LuËt B¶o vÖ m«i trêng n¨m 2005 vµ nghÞ ®Þnh sè 80/2006/N§-CP ngµy 9/8/2006, th«ng t 08/2006/TT-BTNMT ngµy 8/9/2006, Ban qu¶n lý Dù ¸n thñy ®iÖn S¬n La ®· yªu cÇu c¬ quan t vÊn lËp l¹i b¸o c¸o §TM theo cÊu tróc vµ néi dung cña phô lôc 4 trong th«ng t 08/2006, ®ång thêi cËp nhËt vµ hiÖu chØnh sè liÖu trong b¸o c¸o §TM theo b¸o c¸o ®Çu t ®îc hiÖu chØnh vµo th¸ng 10/2006 vµ mét sè b¸o c¸o hîp phÇn ®îc hiÖu chØnh vµo th¸ng 7/2007. 6
 • 7. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u §Ó cËp nhËt sè liÖu tríc khi ®¸nh gi¸, chóng t«i ®· tiÕn hµnh chuyÕn kh¶o s¸t dµi ngµy (th¸ng 9/2004) thu thËp tµi liÖu, sè liÖu thèng kª, lÊy mÉu ph©n tÝch m«i trêng níc vµ ®Êt trong ph¹m vi lu vùc hå chøa phÇn l·nh thæ ViÖt Nam, trao ®æi víi c¸c nhµ qu¶n lý tõ cÊp tØnh, huyÖn ®Õn x· n»m trong ph¹m vi hå chøa. T¹i héi nghÞ thÈm ®Þnh b¸o c¸o §TM dù ¸n CTT§ Lai Ch©u do Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng tæ chøc vµo th¸ng 10/2007 Héi ®ång ®· ®¸nh gi¸ b¸o c¸o §TM ®¹t yªu cÇu nhng ph¶i chØnh söa, ®Æc biÖt cÇn bæ sung sè liÖu vÒ hiÖn tr¹ng m«i trêng míi nhÊt b»ng c¸ch tæ chøc ®iÒu tra, kh¶o s¸t, lÊy mÉu ph©n tÝch khu vùc dù ¸n. ViÖn §Þa lý ®· ®îc Ban qu¶n lý dù ¸n NMT§ S¬n La ký hîp ®ång bæ sung, cÊp kinh phÝ vµ ®· thùc hiÖn c«ng viÖc nµy vµo th¸ng 3/2008. B¶n b¸o c¸o §TM dù ¸n CTT§ Lai Ch©u nµy ®· ®îc chØnh söa, bæ sung, cËp nhËt sè liÖu míi theo ®óng yªu cÇu cña Héi ®ång thÈm ®Þnh vµo th¸ng 10/2007. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, chóng t«i ®· cã sù hîp t¸c chÆt chÏ víi C«ng ty t vÊn X©y dùng §iÖn I, ®¬n vÞ lËp dù ¸n ®Çu t CTT§ Lai Ch©u díi nhiÒu h×nh thøc nh: trao ®æi thèng nhÊt c¸c lo¹i sè liÖu kü thuËt, gi¸ c¶ ®Çu t, di d©n t¸i ®Þnh c, tham kh¶o c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸ chuyªn ngµnh kh¸c trong hå s¬ cña dù ¸n. 3.2. Danh s¸ch nh÷ng ngêi trùc tiÕp tham gia lËp b¸o c¸o §TM TT Hä vµ tªn §¬n vÞ c«ng t¸c C«ng viÖc trong b¸o c¸o §TM 1 KS. Vâ Danh Thuþ Ban qu¶n lý dù ¸n Cung cÊp tµi liÖu, tham gia viÕt NMT§ S¬n La phÇn giíi thiÖu dù ¸n 2 CN. Hoµng Minh Ban qu¶n lý dù ¸n Tham gia phÇn c¸c gi¶i ph¸p vµ HiÕu NMT§ S¬n La biªn tËp b¸o c¸o tæng hîp. 3 Vò V¨n TuÊn Trëng phßng DD- §¹i diÖn chñ dù ¸n. Cung cÊp tµi T§C, Ban qu¶n lý liÖu vµ tham gia biªn tËp b¸o c¸o dù ¸n NMT§ S¬n La §TM 4 Lª V¨n Hïng Ban qu¶n lý dù ¸n Cung cÊp tµi liÖu vµ tham gia NMT§ S¬n La biªn tËp b¸o c¸o §TM 5 TS. Mai Träng Th«ng ViÖn §Þa lý Chñ tr× thùc hiÖn, chñ tr× viÕt phÇn kinh tÕ - x· héi, viÕt b¸o c¸o §TM tæng hîp 6 ThS. Tèng Phóc TuÊn ViÖn §Þa lý Chñ tr× viÕt phÇn m«i trêng ®Þa chÊt, ®Þa m¹o 7 TS. L¹i Huy Anh ViÖn §Þa lý Tham gia viÕt phÇn m«i trêng ®Þa chÊt, ®Þa m¹o 8 ThS. Hoµng Lu Thu ViÖn §Þa lý Chñ tr× viÕt phÇn khÝ hËu vµ m«i Thuû trêng kh«ng khÝ 9 KS. Vò ThÞ Hßa ViÖn §Þa lý Tham gia viÕt phÇn khÝ hËu vµ 7
 • 8. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u m«i trêng kh«ng khÝ 10 TS. NguyÔn LËp D©n ViÖn §Þa lý Chñ tr× viÕt phÇn m«i trêng níc mÆt 11 TS. Vò ThÞ Thu Lan ViÖn §Þa lý Tham gia viÕt phÇn m«i trêng níc mÆt 12 ThS. Phan ThÞ Thanh ViÖn §Þa lý Tham gia viÕt phÇn m«i trêng níc H»ng mÆt 13 KS. Ph¹m V¨n Ng¹c ViÖn §Þa lý Tham gia viÕt phÇn m«i trêng níc mÆt 14 ThS. TrÞnh Ngäc ViÖn §Þa lý Chñ tr× viÕt phÇn m«i trêng níc TuyÕn díi ®Êt (ND§) 15 TS. Lª Thanh T©m ViÖn §Þa lý Tham gia viÕt phÇn m«i trêng ND§ 16 NCS. §Æng Xu©n ViÖn §Þa lý Tham gia viÕt phÇn m«i trêng Phong ND§ 17 KS. NguyÔn B¸ ViÖn §Þa lý Chñ tr× viÕt phÇn m«i trêng ®Êt NhuËn vµ xãi mßn ®Êt 18 KS. NguyÔn Ngäc ViÖn §Þa lý Tham gia viÕt phÇn m«i trêng Anh ®Êt, xãi mßn ®Êt 19 KS. Huúnh Nhung ViÖn §Þa lý Chñ tr× viÕt phÇn thùc vËt vµ th¶m thùc vËt 20 KS. NguyÔn ViÕt L- ViÖn §Þa lý Tham gia viÕt phÇn thùc vËt vµ ¬ng th¶m thùc vËt 21 CN. TrÇn ThÞ Thóy ViÖn §Þa lý Chñ tr× viÕt phÇn hiÖn tr¹ng sö dông V©n ®Êt 22 CN. Lª Phó Cêng ViÖn §Þa lý Chñ tr× x©y dùng c¸c b¶n ®å GIS 23 CN. Ph¹m ThÞ Lý ViÖn §Þa lý Tham gia hiÖu chØnh b¸o c¸o §TM 24 TS. §ç H÷u Th ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi Tham gia viÕt phÇn thùc vËt vµ nguyªn sinh vËt th¶m thùc vËt 25 TS. Hå Thanh H¶i ViÖn ST&TNSV Chñ tr× viÕt phÇn thñy sinh vËt 26 KS. Ph¹m V¨n M¹ch ViÖn ST&TNSV Tham gia viÕt phÇn thñy sinh vËt 27 TS. NguyÔn V¨n S¸ng ViÖn ST&TNSV Chñ tr× viÕt phÇn ®éng vËt 8
 • 9. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u Ch¬ng 1: m« t¶ tãm t¾t dù ¸n 1.1. Tªn dù ¸n: Dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thñy ®iÖn Lai Ch©u 1.2. Chñ dù ¸n: TËp ®oµn §iÖn lùc ViÖt Nam, Bé C«ng Th¬ng §Þa chØ: 18 TrÇn Nguyªn H·n, quËn Hoµn KiÕm, Hµ néi Ngêi ®øng ®Çu: §µo V¨n Hng, Chñ tÞch tËp ®oµn 1.3. VÞ trÝ ®Þa lý cña dù ¸n CTT§ Lai Ch©u dù kiÕn ®îc x©y dùng trªn s«ng §µ thuéc x· NËm Hµng huyÖn Mêng TÌ tØnh Lai Ch©u (thuéc tuyÕn NËm Nhïn). §©y lµ CTT§ bËc cao nhÊt trªn hÖ thèng bËc thang thuû ®iÖn s«ng §µ, bao gåm 3 CTT§ lín lµ Lai Ch©u, S¬n La vµ Hoµ B×nh. HuyÖn Mêng TÌ phÝa b¾c gi¸p tØnh V©n Nam Trung Quèc, phÝa t©y vµ phÝa nam gi¸p huyÖn Mêng Lay, Mêng NhÐ tØnh §iÖn Biªn, phÝa ®«ng gi¸p huyÖn S×n Hå tØnh Lai Ch©u. TuyÕn ®Ëp dù kiÕn (tuyÕn NËm Nhïn III) ®Æt t¹i b¶n Mêng Teng x· NËm Hµng thuéc huyÖn Mêng TÌ cã to¹ ®é 22 007’ vÜ B¾c vµ 102 057’ kinh §«ng, c¸ch thÞ x· Lai Ch©u kho¶ng 20 km vÒ phÝa T©y. MÆt b»ng c«ng tr- êng ®îc bè trÝ ë c¶ 2 bê thuéc ®Þa phËn hµnh chÝnh x· NËm H»ng. Vïng hå chøa sÏ gåm mét phÇn ®Êt tù nhiªn cña 8 x·, thÞ trÊn thuéc huyÖn Mêng TÌ: x· NËm H»ng, x· Mêng M«, Can Hå, thÞ trÊn Mêng TÌ, Bum Të, x· NËm Khao, Mêng TÌ vµ Mï C¶. Ph¬ng ¸n chän MND cña C«ng ty t vÊn x©y dùng §iÖn I lµ 295 m víi MNDBT c¸ch biªn giíi ViÖt - Trung 18 km vµ trong trêng hîp mùc níc d©ng cao nhÊt do lò còng cßn c¸ch biªn giíi ViÖt - Trung 2 km. Nh vËy, nh÷ng biÕn ®éng vÒ m«i trêng ë phÇn lu vùc s«ng §µ thuéc l·nh thæ Trung Quèc sÏ kh«ng ®îc xem xÐt vµ ®a vµo ®¸nh gi¸ trong b¸o c¸o nµy. 1.4. néi dung chñ yÕu cña dù ¸n 1.4.1. C¸c c«ng tr×nh chÝnh vµ c«ng tr×nh phô trî 1.4.1.1. C«ng tr×nh chÝnh 1. TuyÕn n¨ng lîng - Nhµ m¸y thñy ®iÖn - Nhµ m¸y thuû ®iÖn ®îc bè trÝ th¼ng gãc víi c¸c ®êng dÉn níc c¸ch cöa lÊy níc theo tim c«ng tr×nh lµ 125,0 m. Nhµ m¸y gåm 4 tæ m¸y, c«ng suÊt mçi tæ 300 MW, tuèc bin lo¹i Francis, buång xo¾n kim lo¹i, kÝch thíc trªn mÆt 9
 • 10. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u b»ng : 135 m x 46,7 m, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim tæ m¸y lµ 26,0 m, chiÒu dµi sµn l¾p gi¸p lµ 26,0 m. ChiÒu réng gian m¸y lµ 22,7 m, cao tr×nh sµn l¾p m¸y vµ sµn m¸y lµ 208,8 m. Trong gian m¸y bè trÝ cÇn trôc ®Ó l¾p gi¸p thiÕt bÞ. + Sµn phÝa thîng lu gian m¸y tiÕp gi¸p ®êng èng ¸p lùc cã chiÒu réng 42,0 m, bè trÝ thiÕt bÞ m¸y biÕn ¸p bao gåm 12 m¸y biÕn ¸p (vµ 1 m¸y dù phßng) 1 pha 15,75/525 kV vµ c¸c cét ®Êu nèi víi tr¹m ph©n phèi 500 kV bªn ngoµi. PhÝa díi sµn nµy bè trÝ c¸c phßng ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn cña nhµ m¸y. + Cao tr×nh ®Æt tuèc bin ®îc x¸c ®Þnh tõ mùc níc vËn hµnh thÊp nhÊt cña nhµ m¸y thuû ®iÖn lµ 193,5 m cao tr×nh ®¸y èng hót ®îc x¸c ®Þnh lµ 173,87 m. Nèi tiÕp èng hót lµ ®o¹n s©n sau dµi 44 m cã ®é dèc 1:3, ®Õn kªnh ra cña nhµ m¸y cã chiÒu réng 107 m vµ cao tr×nh 190,0 m, dµi theo tim kªnh lµ 300 m. - Cöa lÊy níc vµo nhµ m¸y ®îc bè trÝ trong phÇn ®Ëp cã chiÒu dµi theo ®Ønh lµ 105,5m, ng¨n c¸ch gi÷a phÇn ®Ëp - cöa lÊy níc vµ c«ng tr×nh x¶ s©u lµ phÇn ®Ëp kh«ng trµn cã chiÒu dµi theo ®Ønh lµ 55 m. Cöa lÊy níc bao gåm 8 cöa, chiÒu réng mçi cöa lµ 10m, cao tr×nh ngìng ë 250,0 m, bè trÝ trong 4 ph©n ®o¹n, mçi ph©n ®o¹n gåm 2 cöa vµo. Cöa lÊy níc ®îc bè trÝ hÖ thèng, líi ch¾n r¸c, cöa van ph¼ng söa ch÷a vµ vËn hµnh víi c¸c thiÕt bÞ n©ng h¹ b»ng cÇn trôc. Nèi tiÕp cöa lÊy níc lµ hÖ thèng 4 ®êng èng ¸p lùc b»ng thÐp ®êng kÝnh 9 m, ®îc ®Æt trªn m¸i h¹ lu cña phÇn ®Ëp - cöa lÊy níc, dÉn níc vµo c¸c tuèc bin cña nhµ m¸y thuû ®iÖn. B¶ng 1.1: C¸c th«ng sè chÝnh nhµ m¸y thñy ®iÖn Lai Ch©u TT Th«ng sè & chØ tiªu §¬n vÞ Th«ng sè 3 1 Qmax m /s 1.732 2 Hmax M 96,5 3 Hmin M 66,89 4 HtÝnh to¸n M 80,66 5 C«ng suÊt ®¶m b¶o (Nbd) MW 136 6 CS l¾p m¸y MW 1200 9 7 NLTB nhiÒu n¨m (E0) 10 kWh 4704 8 Lo¹i nhµ m¸y Sau ®Ëp 9 Sè tæ m¸y Tæ 4 2. C«ng tr×nh x¶ lò Bè trÝ lßng s«ng bao gåm c«ng tr×nh x¶ mÆt vµ x¶ s©u 10
 • 11. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u - C«ng tr×nh x¶ mÆt bè trÝ trong khèi ®Ëp chiÒu dµi theo tim ®Ëp lµ 78,0 m ë phÇn lßng s«ng bªn ph¶i, 8 khoang x¶ b = 15,0 m. Cao tr×nh ngìng x¶ lµ 278,0 m. MÆt c¾t ®Ëp kiÓu thùc dông, mòi phãng ë cao tr×nh 234,4 m tiªu n¨ng b»ng dßng ch¶y phun xa. - §Ønh ®Ëp trµn ë cao tr×nh 303.0 m ®îc x¸c ®Þnh tõ mùc níc lò tÝnh to¸n kiÓm tra, chiÒu réng ®Ønh lµ 46,0 m theo c¸c yªu cÇu bè trÝ thiÕt bÞ n©ng h¹ vµ giao th«ng. VËn hµnh x¶ lò b»ng cöa van cung vµ thiÕt bÞ n©ng h¹ thuû lùc. - C«ng tr×nh x¶ s©u, bè trÝ ë lßng s«ng bªn tr¸i trong khèi ®Ëp cã chiÒu dµi theo tim ®Ëp lµ 78,0 m, gåm 8 lç x¶ kÝch thíc bxh = 6x8 m, ngìng ë cao tr×nh 235,0 m, mòi phãng ë cïng mòi phãng cña c«ng tr×nh x¶ mÆt lµ 234,4 m. §Ønh ®Ëp cã chiÒu réng 28,0 m, cao tr×nh 303,0 m vËn hµnh x¶ lò b»ng cöa van cung bè trÝ trong hµnh lang th©n ®Ëp. ChiÒu cao lín nhÊt cña c«ng tr×nh x¶ lò lµ 119,0 m. C«ng tr×nh x¶ lò ®îc tÝnh to¸n víi lò P = 0,01% Qmax = 22.259 m3/s vµ kiÓm tra víi lò PMF Qmax = 27.823 m 3/s. Kh¶ n¨ng x¶ cña c«ng tr×nh x¶ lò ë mùc níc gia cêng (MNGC) 296,13 m Q = 19.510 m3/s. Kh¶ n¨ng x¶ cña c«ng tr×nh x¶ lò ë mùc níc kiÓm tra (MNKT) 302,7 m Q = 25.400 m3/s. PhÇn th©n ®Ëp träng lùc c«ng tr×nh x¶ lò ®îc dù kiÕn chñ yÕu b»ng bª t«ng ®Çm l¨n (RCC), c¸c kÕt cÊu mÆt trµn vµ c¸c phÇn kÕt cÊu máng sö dông bª t«ng ®Çm rung th«ng thêng. 3. §Ëp kh«ng trµn PhÇn ®Ëp kh«ng trµn bao gåm : §o¹n 55 m n»m gi÷a c«ng tr×nh x¶ lò vµ phÇn ®Ëp - cöa lÊy níc, ®o¹n 31,5 m trªn cèng dÉn dßng thi c«ng vµ ®o¹n nèi tiÕp vai bê ph¶i 166,9 m, ®o¹n nèi tiÕp vai bê tr¸i 139,7 m. §Ëp cã kÕt cÊu bª t«ng träng lùc ®Çm l¨n chiÒu réng ®Ønh 12 m, mÆt c¾t ®Ëp cã d¹ng mÆt thîng lu th¼ng ®øng, mÆt h¹ lu m = 0,8 xuÊt ph¸t tõ mÐp thîng lu ®Ønh ®Ëp. ChiÒu cao lín nhÊt cña ®Ëp kh«ng trµn lµ 113 m. B¶ng 1.2: C¸c th«ng sè cña c¸c c«ng tr×nh chÝnh nhµ m¸y thñy ®iÖn Lai Ch©u TT Th«ng sè & chØ tiªu §¬n vÞ Th«ng sè I. §Ëp d©ng 1 Lo¹i Bª t«ng träng lùc 2 ChiÒu cao lín nhÊt m 120 II. C«ng tr×nh x¶ lò 1 Qx¶ max m3/s 19.510 11
 • 12. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u TÇn suÊt thiÕt kÕ + X¶ s©u: - Sè lç x¶ (b x h) Lç 8 (6 x 8 m) 2 - Cao ®é ngìng x¶ M 235 + X¶ mÆt: - Sè khoang x¶ (b x h) Khoang 4 (6 x17) - Cao ®é ngìng x¶ m 278 4. Tr¹m ph©n phèi ®iÖn 500KV vµ ph¬ng ¸n ®Êu nèi nhµ m¸y vµo líi ®iÖn quèc gia. Tr¹m ph©n phèi ®iÖn 500 KV ®îc bè trÝ trªn sên ®åi bê tr¸i n¬i cã c¸c tô thuû nhá c¾t qua phÝa h¹ lu tuyÕn ®Ëp, cã cao tr×nh tù nhiªn kho¶ng 230-270 m. VÞ trÝ tr¹m thuËn lîi cho viÖc ®Êu nèi tõ nhµ m¸y ®Õn tr¹m vµ xuÊt tuyÕn cña ®êng d©y 500 KV vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©m cña khu vùc ®Æt t¹i Pi toong - Mêng La - S¬n La (c¸ch Thuû ®iÖn S¬n La 5 km). Tr¹m cã kÝch thíc trªn mÆt b»ng lµ 230x120 m bè trÝ trªn cïng ®é cao lµ 235,0 m. Phï hîp víi quy ho¹ch líi ®iÖn khu vùc T©y B¾c, ph¬ng ¸n ®Êu nèi dù kiÕn nh sau: Toµn bé c¸c tæ m¸y cña thñy ®iÖn Lai Ch©u ®Òu ph¸t lªn líi ë cÊp ®iÖn ¸p 500KV vµ ®Êu nèi ®Õn thanh c¸i 500KV cña tr¹m biÕn ¸p 500/220KV S¬n La b»ng 2 m¹ch ®êng d©y 500KV, d©y dÉn sö dông lo¹i ACSR-4x330, cét thÐp. 5. §êng d©y 110 KV TuÇn Gi¸o – Thñy ®iÖn Lai Ch©u vµ tr¹m biÕn ¸p 110KV Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®êng d©y 110 KV TuÇn Gi¸o – Thñy ®iÖn Lai Ch©u vµ tr¹m biÕn ¸p 110KV thñy ®iÖn Lai Ch©u ®· ®îc Tæng gi¸m ®èc TËp ®oµn ®iÖn lùc ViÖt Nam phª duyÖt theo quyÕt ®Þnh sè 626/Q§-EVN ngµy 14/4/2008. §êng d©y 110KV TuÇn Gi¸o – Thñy ®iÖn Lai Ch©u vµ tr¹m biÕn ¸p 110KV thñy ®iÖn Lai Ch©u n»m trªn 5 huyÖn thuéc 2 tØnh §iÖn Biªn vµ Lai Ch©u, ®ã lµ: S×n Hå, Mêng TÌ thuéc tØnh Lai Ch©u vµ TuÇn Gi¸o, M- êng Chµ, thÞ x· Mêng Lay thuéc tØnh §iÖn Biªn. - §êng d©y 110KV TuÇn Gi¸o – Thñy ®iÖn Lai Ch©u cã cÊp ®iÖn ¸p 110KV víi tæng chiÒu dµi 92,067km, cét thÐp m· kÏm nhóng nãng. Trªn toµn tuyÕn ®êng d©y cã 278 vÞ trÝ mãng cét, tØnh §iÖn Biªn cã 213 vÞ trÝ cét vµ tØnh Lai Ch©u cã 75 vÞ trÝ cét. C¸c vÞ trÝ mãng cét chñ yÕu n»m trªn nói cao, ®Þa h×nh phøc t¹p. - Tr¹m biÕn ¸p 110KV thñy ®iÖn Lai Ch©u ®îc thiÕt kÕ l¾p ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt mçi m¸y lµ 25MVA. PhÝa cao ¸p sö dông cÊp ®iÖn ¸p 110KV, phÝa trung ¸p sö dông cÊp ®iÖn ¸p 35KV, phÝa h¹ ¸p sö dông cÊp ®iÖn ¸p 6KV. 12
 • 13. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u TËp ®oµn ®iÖn lùc ViÖt Nam vµ ban qu¶n lý dù ¸n nhµ m¸y thñy ®iÖn S¬n La ®· thùc hiÖn b¸o c¸o §TM cho dù ¸n nµy. UBND huyÖn Mêng TÌ (c«ng v¨n sè 82/XN-UBND ngµy 14/5/2008) vµ UBND huyÖn TuÇn Gi¸o (145/XN- UBND ngµy 13/5/2008) ®· nhÊt trÝ víi néi dung dù ¸n vµ x¸c nhËn b¶n ®¨ng kÝ cam kÕt b¶o vÖ m«i trêng cña chñ dù ¸n. 6. HÖ thèng ®êng giao th«ng. HÖ thèng ®êng giao th«ng cña CTT§ Lai Ch©u gåm: 1. CÇu Lai Hµ qua S«ng §µ phÝa h¹ lu tuyÕn ®Ëp vµ ®êng giao th«ng vµo ®Þa ®iÓm x©y dùng thñy ®iÖn Lai Ch©u ®îc thiÕt kÕ theo quy m« ®êng cÊp IV miÒn nói theo tiªu chuÈn TCVN 4054- 85 (®êng tØnh lé 127-tuyÕn tr¸nh ngËp khi x©y dùng thñy ®iÖn S¬n La) víi tæng chiÒu dµi ®îc x©y dùng lµ 31,6 km. TØnh lé 127 lµ tuyÕn ®êng giao th«ng huyÕt m¹ch gi÷a huyÖn Mêng TÌ, tØnh Lai Ch©u víi thÞ x· Mêng Lay, tØnh §iÖn Biªn, dµi 91km ®i qua ®Þa phËn c¸c huyÖn S×n Hå vµ Mêng TÌ. Dù ¸n x©y dùng cÇu Lai Hµ vµ ®êng giao th«ng vµo ®Þa ®iÓm x©y dùng thñy ®iÖn Lai Ch©u nh»m tr¸nh ngËp khi tÝch níc hå thñy ®iÖn S¬n La, t¨ng n¨ng lùc vËn t¶i hµng hãa phôc vô x©y dùng thñy ®iÖn Lai Ch©u vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh Lai Ch©u, ®Æc biÖt lµ huyÖn miÒn nói biªn giíi Mêng TÌ cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n. Dù ¸n ®· ®îc TËp ®oµn ®iÖn lùc ViÖt Nam vµ Ban qu¶n lý dù ¸n nhµ m¸y thñy ®iÖn S¬n La lËp b¸o c¸o §TM vµ ®· ®îc UBND huyÖn Mêng TÌ x¸c nhËn b¶n ®¨ng ký cam kÕt b¶o vÖ m«i trêng khi triÓn khai thùc hiÖn cña chñ dù ¸n theo c«ng v¨n sè 96/GXN-UBND ngµy 02/6/2008. 2. §êng giao th«ng trong c«ng trêng cã tæng chiÒu dµi lµ 48,44 km, gåm: - HÖ thèng ®êng thi c«ng kÕt hîp vËn hµnh (6,4km): lµ c¸c tuyÕn ®êng vËn hµnh c«ng tr×nh sau nµy, trong giai ®o¹n thi c«ng sÏ ®îc sö dông lµm ®- êng thi c«ng. HÖ thèng ®êng vËn hµnh bao gåm : + C¸c ®êng ®Õn khu vùc tr¹m ph©n phèi ®iÖn vµ ®Õn khu vùc nhµ m¸y ë c¸c cao tr×nh 228,5 m vµ 208,5 m + §êng ®Õn ®Ønh ®Ëp bê tr¸i vµ bê ph¶i ë cao tr×nh 303,0m Toµn bé hÖ thèng ®êng vËn hµnh trong khu vùc c«ng tr×nh ®îc nèi vµo ®êng giao th«ng chÝnh ®i vµo thÞ trÊn Mêng TÌ sau nµy (®êng tr¸nh ngËp cña tØnh lé 127 ®i Mêng TÌ hiÖn nay khi cã Thuû ®iÖn S¬n La). §o¹n ®êng nèi nµy dµi 8 km. C¸c ®êng vËn hµnh trong khu vùc c«ng tr×nh sö dông t¹m 13
 • 14. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u thêi trong thêi gian thi c«ng, sÏ ®îc hoµn chØnh n©ng cÊp sau khi kÕt thóc x©y dùng c«ng tr×nh. - HÖ thèng ®êng t¹m cè ®Þnh phôc vô thi c«ng (10,44km): lµ c¸c tuyÕn ®êng t¹m chØ phôc vô thi c«ng nhng cè ®Þnh trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng vµ c¸c ®êng chØ tån t¹i trong tõng thêi k× thi c«ng vµ chÊm døt nhiÖm vô khi hÕt thêi k× ®ã. 3. HÖ thèng giao th«ng ®Õn tõng ®iÓm , khu T§C: Víi tæng chiÒu dµi dù kiÕn x©y dùng lµ 61km. Tuy nhiªn, hÖ thèng ®êng giao th«ng nµy sÏ ®îc lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng sau khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt Quy ho¹ch tæng thÓ båi thêng, hç trî T§C dù ¸n thñy ®iÖn Lai Ch©u cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 1.4.1.2. C¸c c«ng tr×nh phô trî 1. HÖ thèng cÊp ®iÖn cho c«ng trêng Trªn c¬ së tæng mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh, c¸c c¬ së phôc vô thi c«ng, khu nhµ ë c«ng nh©n, khèi lîng x©y l¾p vµ biÖn ph¸p thi c«ng chñ yÕu ®· tÝnh to¸n nhu cÇu phô t¶i cña c«ng trêng kho¶ng 25.700 KVA. §iÖn thi c«ng dù kiÕn sÏ ®îc cÊp tõ tr¹m biÕn ¸p 110/35 KV Lai Ch©u. Tr¹m nµy sÏ ®îc ®Æt t¹i bê tr¸i, c¸ch tuyÕn NËm Nhïn 3 kho¶ng 2km vÒ phÝa h¹ lu, l¾p ®Æt 1MBA cã c«ng suÊt 25MVA. 2. HÖ thèng cÊp níc cho c«ng trêng - Níc sinh ho¹t: CÊp cho sinh ho¹t cña c¸n bé vµ c«ng nh©n víi tæng sè kho¶ng 15.900 ngêi trªn c«ng trêng tõ nguån níc ngÇm t¹i c¸c giÕng khoan. Tõ c¸c giÕng khoan sÏ x©y dùng ®êng èng cÊp níc ®Õn c¸c khu vùc nhµ ë ®Ó cÊp níc vµo c¸c bÓ chung cho toµn khu vùc. Trong giai ®o¹n sau sÏ kh¶o s¸t nguån níc tù ch¶y cña c¸c s«ng suèi trong khu vùc vµ sÏ quy ho¹ch nguån níc phôc vô sinh ho¹t nh»m gi¶m chi phÝ. - Níc kü thuËt: Dù kiÕn lÊy tõ nguån níc tù ch¶y cña c¸c s«ng suèi gÇn khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc níc b¬m tõ s«ng §µ hoÆc suèi NËm Nhïn. 3. HÖ thèng th«ng tin liªn l¹c ViÖc ®¶m b¶o th«ng tin liªn l¹c gi÷a c«ng trêng víi bªn ngoµi do hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c cña nhµ cung cÊp ®¶m nhiÖm. Tuú theo nhu cÇu th«ng tin liªn l¹c tõng giai ®o¹n thi c«ng c¸c ®¬n vÞ ký hîp ®ång dÞch vô th«ng tin víi nhµ cung cÊp. 4. Nhµ lµm viÖc vµ khu nhµ ë 14
 • 15. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u Dù kiÕn x©y dùng khu nhµ lµm viÖc cho 267 c¸n bé víi diÖn tÝch lµm viÖc phßng lµm viÖc yªu cÇu lµ 1138m 2 vµ khu nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng céng cho c¸n bé c«ng nh©n x©y dùng t¹i khu vùc cöa suèi NËm Hµng, c¸ch h¹ lu tuyÕn ®Ëp kho¶ng 3km. 1.4.1.3. Hå chøa 1. Lùa chän MNDBT DiÖn tÝch vµ dung tÝch hå chøa níc øng víi c¸c mùc níc d©ng b×nh th- êng dù kiÕn nh sau: - 285 m: diÖn tÝch : 3.034 ha, dung tÝch níc : 869 x 106 m3 - 290 m: diÖn tÝch : 3.428 ha, dung tÝch níc : 1.030 x 106 m3 - 295 m: diÖn tÝch : 3.963 ha, dung tÝch níc : 1.215 x 106 m3 - 300 m: diÖn tÝch : 4.425 ha, dung tÝch níc : 1.424 x 106 m3. VÊn ®Ò lùa chän MNDBT cã g©y ¶nh hëng ®Õn biªn giíi ViÖt - Trung hay kh«ng, tÝnh to¸n cña C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I trong b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi CTT§ Lai Ch©u ®· cho thÊy: - ë MNDBT 295 m, mùc níc d©ng c¸ch biªn giíi 18 km vµ khi cã níc dÒnh do lò (P=1%) mùc níc d©ng cao nhÊt cßn c¸ch biªn giíi 2 km. - KiÓm tra víi MNDBT 300 m, mùc níc d©ng c¸ch biªn giíi 8 km vµ khi cã níc dÒnh do lò (P=1%) mùc níc vît qua biªn giíi ViÖt - Trung. Tõ kÕt luËn trªn, kiÕn nghÞ chän MNDBT lµ 295 m, sÏ ®¶m b¶o: - Kh«ng ¶nh hëng ®Õn biªn giíi ViÖt - Trung. - Mùc níc d©ng trªn dßng chÝnh s«ng §µ vÉn ®¶m b¶o hµnh lang tõ 15- 20 km ®Õn biªn giíi ViÖt - Trung, kh«ng “t¹o ®êng thuû” tõ biªn giíi vµo s©u trong l·nh thæ. - Khi cã níc dÒnh do lò (P=1%), mùc níc d©ng cao nhÊt kh«ng lµm ngËp biªn giíi ViÖt - Trung, c¸ch biªn giíi 2km. - MNDBT ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c«ng tr×nh. Ph¬ng ¸n kiÕn nghÞ chän tuyÕn vµ bè trÝ c«ng tr×nh trong giai ®o¹n nghiªn cøu kh¶ thi lµ ph¬ng ¸n tuyÕn NËm Nhïn III, bè trÝ nhµ m¸y hë, ®êng dÉn ¸p lùc bê tr¸i. B¶ng 1.3: C¸c th«ng sè cña hå chøa c«ng tr×nh thñy ®iÖn Lai Ch©u TT Th«ng sè & chØ tiªu §¬n vÞ Th«ng sè I VÞ trÝ x©y dùng - Trªn s«ng §µ 15
 • 16. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u - HuyÖn, tØnh Mêng TÌ, Lai Ch©u II Thñy v¨n 1 DiÖn tÝch lu vùc km2 26.000 3 2 Qtb nhiÒu n¨m m /s 854 3 Wtb nhiÒu n¨m 109m3 26,8 3 4 Q (P=0.01%) m /s 22.259 3 5 Q (P=0.1%) m /s 15.075 6 Q (P=1%) m3/s 11.974 3 7 Q (P=5%) m /s 9.677 3 8 Q (P=10%) m /s 8.623 Lò lín nhÊt cã thÓ x¶y ra 9 (PMF) m3/s 27.823 III Hå chøa 1 ChÕ ®é ®iÒu tiÕt Ngµy 2 MNDBT m 295 3 MNGC (øng víi lò 0,01%) m 296,13 4 MNKT (øng víi lò PMF) m 302,7 5 MNC m 270 6 Wtoµn bé 106m3 1.215 6 3 7 Whi 10 m 711 6 3 8 Wchèng lò 10 m 0 9 F mÆt hå øng víi MNDBT km2 39,63 2. TiÕn ®é tÝch níc hå chøa - Tríc th¸ng XI/2009: X¶ níc qua lßng s«ng tù nhiªn. Mùc níc nh trung b×nh nhiÒu n¨m (xem b¶ng 3.15) - Tõ th¸ng XI/2009 ®Õn th¸ng VIII/2013 dÉn dßng thi c«ng qua cèng. T¹i khu vùc thi c«ng kh«ng cã níc ë cao ®é ®¸y s«ng lµ 191,5 m. - Tõ th¸ng IX/2003 tÝch níc trong hå chøa ®Õn mùc 275 m . - Tõ 2004 tÝch níc ®Õn MNDBT ®Õn 295 m. 3. ChÕ ®é vËn hµnh Chèng lò hÖ thèng s«ng §µ do c¸c c«ng tr×nh Hoµ B×nh vµ S¬n La ®¶m nhiÖm. CTT§ Lai Ch©u chØ lµm nhiÖm vô ph¸t ®iÖn lµ chñ yÕu vµ vËn hµnh theo chÕ ®é ®iÒu tiÕt ngµy. Giai ®o¹n lËp b¸o c¸o ®Çu t c«ng tr×nh cha lËp quy tr×nh vËn hµnh. Tuy nhiªn, cã thÓ x¸c ®Þnh c«ng tr×nh lµm viÖc nh sau: Cuèi mïa lò, hå chøa tÝch níc ®Õn ®é cao 295 m. Sau mïa mò, lu lîng vµo hå thêng nhá h¬n lu lîng ph¸t ®iÖn. C¨n cø yªu cÇu cña phô t¶i vµ lu lîng 16
 • 17. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u vµo hå ®Ó ®iÒu ®é ph¸t ®iÖn thÝch hîp. Trong thêi gian nµy mùc níc hå sÏ gi¶m dÇn ®Õn mùc níc chÕt 270 m. Khi mùc níc hå ®Õn mùc níc chÕt c«ng tr×nh ph¸t ®iÖn theo lu lîng ®Õn. 1.4.2. HÖ thèng thiÕt bÞ c«ng nghÖ 1.4.2.1. HÖ thèng thiÕt bÞ c«ng nghÖ HÖ thèng thiÕt bÞ ®îc l¾p ®Æt bao gåm: thiÕt bÞ c¬ khÝ, thuû lùc, thuû c«ng vµ thiÕt bÞ kü thuËt ®iÒu khiÓn. Tæng träng lîng l¾p ®Æt lµ 11.705,16 tÊn (víi ph¬ng ¸n MNDBT 295 m, MNC 270 m, c«ng suÊt l¾p m¸y 1200 MW, b¶ng 1.4). B¶ng 1.4: B¶ng liÖt kª thiÕt bÞ thuû lùc chÝnh vµ phô (Ph¬ng ¸n kiÕn nghÞ) §¬n Sè l- Khèi lîng (TÊn) Ghi TT Tªn thiÕt bÞ Th«ng sè chÝnh vÞ îng §¬n vÞ Toµn bé chó 1 2 3 4 5 6 7 8 A ThiÕt bÞ thuû lùc chÝnh Francis; 1 Tua bin Htt=80.66m; bé 04 892,6 3570,4 Nt=304,569 MW; §iÒu tèc (thiÕt bÞ dÇu ¸p lùc dÇu 6,3MPa 2 bé 04 20 80 ¸p lùc, m¸y ®iÒu tèc) §iÖn - kü thuËt sè N=300MW; M¸y ph¸t ®iÖn ®ång 3 U=15,75Kv; bé 04 1722,8 6891,2 bé ba pha cosϕ=0,9; 4 HÖ thèng kÝch thÝch bé 04 25 100 Céng: 10641.6 (TÊn) B ThiÕt bÞ phô tæ m¸y B1 HÖ thèng tho¸t níc tæ m¸y 1 Tæ m¸y b¬m ly t©m Q=800m3/h,H=50m bé 03 3 9 2 Tæ m¸y b¬m ly t©m Q=20m3/h,H=50m bé 02 0,5 1 3 Phô tïng ®êng èng l« 01 70 70 Céng: 80,0 (TÊn) B2 HÖ thèng tiªu níc rß rØ nhµ m¸y thuû ®iÖn 1 Tæ m¸y b¬m ly t©m Q=75m3/h,H=45m bé 04 1 4 2 Phô tïng ®êng èng l« 01 36 31 Céng: 35 (TÊn) B3 HÖ thèng níc lµm m¸t tæ m¸y 1 ERECTOR bé 08 2 16 2 ThiÕt bÞ läc níc bé 12 0,5 6 3 Phô tïng ®êng èng l« 01 158 158 Céng: 180 (TÊn) B4 HÖ thèng níc lµm m¸t m¸y biÕn ¸p 1 ThiÕt bÞ läc níc Bé 08 0,5 4 17
 • 18. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u §¬n Sè l- Khèi lîng (TÊn) Ghi TT Tªn thiÕt bÞ Th«ng sè chÝnh vÞ îng §¬n vÞ Toµn bé chó 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Phô tïng ®êng èng l« 01 126 126 Céng: 130 (TÊn) B5 HÖ thèng khÝ nÐn 1 Tæ m¸y nÐn khÝ Q=12m3/ph-6.3MPa bé 02 5 10 2 Tæ m¸y nÐn khÝ Q=10m3/ph-0.8MPa bé 02 3 6 3 B×nh khÝ nÐn cao ¸p V=5m3, p=6.5MPa c¸i 06 3,5 21 4 B×nh khÝ nÐn h¹ ¸p V=5m3, p=0.8MPa c¸i 03 2 6 5 Phô tïng ®êng èng l« 01 62 62 Céng: 105 (TÊn) B6 HÖ thèng dÇu 1 ThiÕt bÞ lµm s¹ch dÇu bé 02 8 16 3 2 Thïng dÇu V=35m c¸i 06 8 48 3 Thïng dÇu V=5m3 c¸i 02 3 6 4 Thïng dÇu V=3m3 c¸i 02 1,5 3 5 Phô tïng ®êng èng l« 01 82 82 Céng: 155 (TÊn) B7 HÖ thèng ®o lêng thuû lùc 1 C¸c thiÕt bÞ ®o l« 01 2 2 2 Gi¸ g¸ l¾p l« 01 8 8 Céng: 10 (TÊn) B8 HÖ thèng phßng ch¸y 1 ThiÕt bÞ l« 01 25 25 2 Phô tïng ®êng èng l« 01 35 35 Céng: 60 (TÊn) B9 Xëng söa ch÷a c¬ khÝ 1 C¸c m¸y c«ng cô l« 01 85 85 2 VËt t dù phßng l« 01 35 35 Céng: 120 TÊn B10 VÖ sinh c«ng nghiÖp vµ m«i trêng Th«ng giã ®iÒu hoµ 1 l« 01 20 20 kh«ng khÝ 2 Xö lÝ níc th¶i l« 01 25 25 Céng: 45,0 TÊn B11 VËt t phô tïng thay thÕ kh¸c 1 VËt t l« 01 80 80 2 Phô tïng l« 01 64.16 64.16 Céng: 144.16 (TÊn) Tæng B: 1064.16 (TÊn) Céng A + B: 11705.16 (TÊn) 1.4.2.2. Ph¬ng ph¸p thi c«ng 1. §Ëp chÝnh Trong ph¬ng ¸n kiÕn nghÞ, kÕt cÊu ®Ëp chÝnh ®îc chän chÝnh lµ kÕt cÊu ®Ëp bª t«ng träng lùc. §©y lµ d¹ng thi c«ng bª t«ng khèi lín, thêi gian hoµn 18
 • 19. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u thµnh x©y dùng phô thuéc vµo cêng ®é thi c«ng bª t«ng ®Ëp. Dù ¸n ®· kiÕn nghÞ chän c«ng nghÖ thi c«ng ®Ëp bª t«ng träng lùc thñy ®iÖn Lai Ch©u theo c«ng nghÖ ®Çm l¨n. 2. §µo ®Êt - T¹i c¸c khu vùc cã tÇng ®µo lín sö dông m¸y ®µo 2.5÷4.6m3 xóc trùc tiÕp lªn « t« chuyÓn ra b·i th¶i. - §µo ®Êt ë c¸c ®êng thi c«ng sÏ dïng m¸y ñi do chiÒu dµy tÇng ®µo kh«ng lín vµ cã thÓ th¶i gÇn. 3. §µo ®¸ hë §îc thùc hiÖn b»ng ph¬ng ph¸p khoan næ, bèc xóc vËn chuyÓn ra b·i tr÷ ®Ó sö dông hoÆc ra b·i th¶i. Sö dông c¸c ph¬ng ph¸p khoan næ: - Khoan næ lín víi ®êng kÝnh lç khoan ®Õn 105 mm. - Khoan næ nhæ víi ®êng kÝnh lç khoan ®Õn 56 mm, ®îc sö dông trong ph¹m vi 2m s¸t ®¸y vµ m¸i hè cña mãng c«ng tr×nh bª t«ng. - Khoan næ ®êng viÒn víi ®êng kÝnh lç khoan ®Õn 105 mm, bíc khoan a= 0.7m t¹i nh÷ng vÞ trÝ hè mãng. 4. Xö lý c¸c ®øt g·y khe nøt C¸c ®øt g·y, khe nøt trªn mÆt ®¸ sau khi ®µo lµ nÒn c«ng tr×nh bª t«ng ph¶i ®îc ®µo më réng ®Ó t¹o m¸i cã ®é dèc 4:1 hoÆc tho¶i h¬n däc theo khe ®øt g·y, c¹y dän hÕt ®¸ lßng rêi ®Õn ®é s©u kh«ng nhá h¬n 2 lÇn chiÒu réng ®øt g·y, khe nøt, sau ®ã ®îc lÊp ®Çy b»ng bª t«ng ®Õn ®é cao mÆt nÒn thiÕt kÕ. 5. §µo ngÇm §µo ®¸ ngÇm ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng ph¸p khoan næ th«ng thêng. §¸ ®µo ®êng hÇm dÉn níc ®îc chuyÓn ra ngoµi qua phÇn hÇm ®· ®µo. Trong qu¸ tr×nh ®µo ngÇm, t¹i c¸c vÞ trÝ cã ®øt g·y, s¹t lë ... ®êng hÇm ®îc gia cè b»ng khung thÐp h×nh, khoan nÐo ... 6. C«ng t¸c bª t«ng - Khèi lîng bª t«ng thêng hë ®îc thi c«ng b»ng ph¬ng ph¸p th«ng thêng: Trén b»ng tr¹m trén cè ®Þnh, vËn chuyÓn b»ng xe chuyÓn– trén, ®æ b»ng cÇn trôc hoÆc m¸y b¬m . - Bª t«ng ngÇm ®îc ®æ b»ng m¸y b¬m víi cèt pha trît. - Bª t«ng ®Çm l¨n ®îc s¶n xuÊt b»ng m¸y trén liªn tôc ®Æt t¹i tr¹m trén bª t«ng ®Çm l¨n, c¸ch h¹ lu tuyÕn ®Ëp kho¶ng 200m trªn ®é cao 235 m. Tõ tr¹m trén, hçn hîp bª t«ng ®Çm l¨n ®îc chuyÓn ®Õn c¸c thïng bª t«ng cë lín 19
 • 20. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u ®Æt ë bê tr¸i vµ bê ph¶i ®Ëp b»ng c¸c hÖ thèng b¨ng t¶i. Tõ vÞ trÝ thung phÔu sö dông « t« tù ®æ vËn chuyÓn hçn hîp bª t«ng ®Çm l¨n ®Õn c¸c b·i ®¾p. T¹i b·i ®¾p sÏ sö dông m¸y ñi ®Ó san thµnh líp cã chiÒu dµy kho¶ng 35 cm, sau ®ã ®îc ®Çm b»ng m¸y ®Çm rung b¸nh thÐp tr¬n. 7. Khoan phun gia cè nÒn ®Ëp C«ng t¸c khoan phun gia cè nÒn ®îc tiÕn hµnh xen kÏ gi÷a c¸c ®ît thi c«ng, ngay sau khi ®æ líp bª t«ng ®¸y ®Ëp vµ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c m¸y khoan tù hµnh cã tÇm khoan phï hîp, tèc ®é nhanh. 8. C«ng t¸c khoan phun chèng thÊm vµ khoan tho¸t níc §îc thùc hiÖn b»ng c¸c m¸y khoan sö dông khÝ nÐn hoÆc m¸y khoan tù hµnh. Sau khi khoan xong c¸c lç khoan phôt tiÕn hµnh Ðp níc kiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh lîng mÊt níc díi nÒn, lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh nång ®é dung dÞch phôt. C«ng t¸c phôt xi m¨ng chèng thÊm vµ nÒn ®Ëp ®îc thùc hiÖn tõng ®o¹n phôt dµi 5 m vµ tïy thuéc bµo hè khoan, ph¶i thùc hiÖn theo 2 ph¬ng ph¸p: Phôt tõ trªn xuèng vµ díi lªn b»ng c¸c thiÕt bÞ phôt xi m¨ng chuyªn dïng. 1.4.3. ThiÕt bÞ phôc vô thi c«ng bª t«ng Do c«ng tr×nh thñy ®iÖn Lai Ch©u lµ mét c«ng tr×nh cã chiÒu cao ®Ëp rÊt cao (130m) vµ c«ng suÊt nhµ m¸y lín (1.200MW) nªn trong x©y dùng dù kiÕn sÏ sö dông c¸c thiÕt bÞ n©ng tiªn tiÕn nh: - CÇn trôc b¨ng t¶i MD 2200 Top belt 30 chiÒu cao n©ng tíi 185m, tÇm víi lín nhÊt 105 m. - CÇn trôc MD 1400 víi chiÒu cao n©ng tíi 107m, tÇm víi lín nhÊt 80m. - CÇn trôc MD 900 víi chiÒu cao n©ng tíi 107m, tÇm víi lín nhÊt 70 m. 1.4.4. Nguyªn vËt liÖu x©y dùng • VËt liÖu x©y dùng: - VËt liÖu ®Êt dÝnh ®îc lÊy tõ 2 má. Má ®Êt dÝnh sè 1 n»m ë bê ph¶i suèi NËm Nhïn, c¸ch tuyÕn c«ng tr×nh ë phÝa h¹ du 2-2,5km, cã diÖn tÝch khai th¸c 0,35 km2. ChÊt lîng cña ®Êt ®¶m b¶o kü thuËt cho viÖc sö dông ®¾p ®Ëp ®Êt. Má ®Êt dÝnh sè 2 ë bê ph¶i c¸ch tuyÕn ®Ëp 3 kho¶ng 3 km vÒ phÝa h¹ lu. ChÊt lîng ®¶m b¶o cho c«ng viÖc sö dông lµm vËt liÖu ®¾p ®Ëp, lµm nâi chèng thÊm. - VËt liÖu c¸t sái: Gåm b·i cuéi sái lÉn c¸t ë Ch¨n Na, n»m ë bê ph¶i s«ng NËm Na, c¸ch tuyÕn c«ng tr×nh 4km. C¸t dïng ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh lµ c¸t xay tõ má ®¸ sè 1. 20
 • 21. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u - VËt liÖu ®¸ cøng: Má ®¸ sè 1 (má ®Êt dÝnh sè 1) sau khi bãc líp ®Êt dÝnh sÏ sö dông ®Ó khai th¸c ®¸. Má cã chÊt lîng ®¸ ®¶m b¶o cho viÖc xay nghiÒn lµm d¨m bª t«ng, xay c¸t, ®¸ x©y...bÒ dµy bãc bá trung b×nh 20-22 m. • B·i th¶i x©y dùng X©y dùng 3 b·i th¶i. B·i th¶i 1 cã diÖn tÝch 10,20 ha ®Æt ë bê tr¸i, c¸ch ®Ëp gÇn 1630 m ®Õn ®é cao ®Õn 300 m; b·i th¶i 2 cã diÖn tÝch 3,49 ha ®Æt ë bê ph¶i c¸ch ®Ëp gÇn 620 m ®Õn ®é cao 300 m. Hai b·i th¶i nµy ®Òu ®îc ®Æt ë tríc ®Ëp. B·i th¶i sè 3 cã diÖn tÝch 12,58 ha ®Æt ë bê ph¶i sau ®Ëp vµ c¸ch ®Ëp 1,5-2 km ®Õn ®é cao 260m. ChÊt th¶i x©y dùng khi ®a ®Õn c¸c b·i th¶i nµy sÏ dïng c¸c biÖn ph¸p san ñi ®Çm l¨n nªn kh«ng ¶nh hëng ®Õn bê s«ng vµ chÊt lîng níc. 1.4.5. Khèi lîng thi c«ng Theo sè liÖu tÝnh to¸n trong dù ¸n ®Çu t cña c«ng ty T vÊn x©y dùng ®iÖn I, khèi lîng c«ng tr×nh chÝnh theo ph¬ng ¸n kiÕn nghÞ (MND 295 m) gåm: ®µo ®Êt ®¸: 8,652 triÖu m3, ®æ bª t«ng c¸c lo¹i: 2,72 triÖu m3, cèt thÐp: 49.227 tÊn, khoan phun: 79,73 m3 (xem chi tiÕt ë b¶ng 1.5 ) B¶ng 1.5: Khèi lîng thi c«ng chÝnh c«ng tr×nh thñy ®iÖn Lai Ch©u TT Th«ng sè & chØ tiªu §¬n vÞ Th«ng sè 1 §µo ®Êt ®¸ 103m3 8.692 - §µo ®Êt 103m3 2.519 - §µo ®¸ 103m3 6.173 2 §¾p ®Êt ®¸ 103m3 3 Bª t«ng c¸c lo¹i 103m3 2.783 4 Khoan phôt xi m¨ng 103md 71,6 5 ThiÕt bÞ c«ng nghÖ 103tÊn 31,112 1.4.6. TiÕn ®é thi c«ng Dù ¸n dù kiÕn sÏ ®îc thùc hiÖn tõ n¨m 2009-2015, trong ®ã 1. Giai ®o¹n chuÈn bÞ: 2007-2008: Thi c«ng c¸c h¹ng môc phô trî vµ nhµ ë, ®- êng trong vµ ngoµi c«ng trêng, tiÕn hµnh ®µo hè mãng ®ît mét cña c«ng tr×nh chÝnh. 2. X©y dùng c«ng tr×nh: 6 n¨m (2009-2014) - Khëi c«ng: QuÝ IV/2009. +Trong n¨m 2009: Hoµn thµnh c¬ b¶n c«ng t¸c ®µo hè mãng, cöa lÊy níc, ®Ëp kh«ng trµn, tiÕp tôc ®µo hè mãng nhµ m¸y thuû ®iÖn. + Trong n¨m 2010: Thi c«ng ®Ëp kh«ng trµn bê tr¸i, cöa lÊy níc ®Õn ®é cao 245 m, thi c«ng bª t«ng ®Ëp kh«ng trµn bê ph¶i. §Çu quý III b¾t ®Çu thi c«ng bª t«ng nhµ m¸y thuû ®iÖn. Thùc hiÖn lÊp s«ng hoµn toµn vµo cuèi n¨m 2010. 21
 • 22. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u + N¨m 2011: TiÕn hµnh ®µo mãng ®Ëp trµn lßng s«ng ph¶i, khoan phun gia cè nÒn, ®æ bª t«ng ®¸y mãng. Thùc hiÖn c«ng t¸c ®æ bª t«ng ®Çm l¨n. Sau khi ng¨n s«ng hoµn thiÖn ®ª quai thîng lu theo mÆt c¾t thiÕt kÕ, hoµn thµnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh kh¸c nh, cöa lÊy níc, nhµ m¸y thuû ®iÖn. + N¨m 2012: Thi c«ng bª t«ng ®Ëp trµn phÇn lßng s«ng. T¹i cöa lÊy níc vµ nhµ m¸y thuû ®iÖn b¾t ®Çu c«ng t¸c l¾p ®Æt thiÕt bÞ. + N¨m 2013: Thi c«ng bª t«ng t¹i ph©n ®o¹n x¶ mÆt lªn trªn ®é cao 278m ®Ó ®¶m b¶o ®é cao chèng lò. TiÕn hµnh th¶ c¸c cöa van thi c«ng, tÝch níc lu lîng dßng dÉn thi c«ng. Hoµn thµnh thi c«ng cöa lÊy níc theo thiÕt kÕ. Ch¹y tæ m¸y sè 1. + N¨m 2014: Hoµn chØnh toµn bé phÇn x©y dùng c«ng tr×nh. C¸c tæ m¸y cßn l¹i ®îc lÇn lît ®a vµo vËn hµnh c¸ch nhau 4 th¸ng. Hoµn thµnh toµn bé nhµ m¸y vµo quý IV n¨m 2014. 1.5. Tæ chøc qu¶n lý vËn hµnh nhµ m¸y thuû ®iÖn Tæ chøc qu¶n lý vËn hµnh nhµ m¸y thuû ®iÖn gåm 2 bé phËn: bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ bé phËn gi¸n tiÕp. • NhiÖm vô cña c¸c bé phËn Bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt - VËn hµnh nhµ m¸y thuû ®iÖn s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng theo chÕ ®é 4 ca liªn tôc. - Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o dìng di tu thêng xuyªn vµ ®Þnh kú c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña c«ng tr×nh thuû c«ng vµ nhµ m¸y thuû ®iÖn. - Gi¸m s¸t c«ng tr×nh thuû c«ng, ph¸t hiÖn vµ söa ch÷a nh÷ng h h¹i nhá cña c«ng tr×nh, nhµ xëng do ma lò g©y ra. Bé phËn gi¸n tiÕp - Qu¶n lý toµn bé nh©n sù trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ gi¸n tiÕp. - B¶o qu¶n vµ cung øng vËt t, phô tïng vµ c¸c nhu cÇu thiÕt yÕu kh¸c cho c«ng t¸c vËn hµnh nhµ m¸y thuû ®iÖn, thiÕt bÞ c«ng nghÖ c«ng tr×nh thuû c«ng vµ söa ch÷a nh÷ng h h¹i cña c«ng tr×nh, nhµ xëng do ma lò g©y ra. - Ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt,tinh thÇn cho mäi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña nhµ m¸y. - B¶o vÖ cña c¶i vËt t cña nhµ níc. B¶o ®¶m an toµn cho nhµ m¸y vµ c«ng tr×nh ®Ó s¶n xuÊt, tr¸nh mäi x©m h¹i tõ bªn ngoµi. • Biªn chÕ nh©n sù trong tæ chøc qu¶n lý vËn hµnh nhµ m¸y thuû ®iÖn L·nh ®¹o: 04 ngêi 01 Gi¸m ®èc (Phô tr¸ch chung) 22
 • 23. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u 02 Phã gi¸m ®èc (Phô tr¸ch kü thuËt) 01 Phã gi¸m ®èc (Phô tr¸ch tæ chøc, ®êi sèng) Bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt: 154 ngêi Bé phËn gi¸n tiÕp: 109 ngêi Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y: 267 ngêi. 23
 • 24. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u B¶ng 1.6: Khèi lîng c«ng t¸c chÝnh ph¬ng ¸n bè trÝ c«ng tr×nh kiÕn nghÞ TuyÕn III, MNDBT= 295.00 m, MNC= 270.00 m; N=1200.00 MW; 4x300MW Nhµ m¸y hë bê tr¸i; §êng èng ¸p lùc) TT Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ §Ëp kh«ng §Ëp kh«ng CLN+Kªnh NM+Kªnh TuyÕn trµn Tr¹m OPY Kªnh dÉn Tæng trµn tr¸i trµn ph¶i vµo x¶ thi c«ng 1 §µo ®Êt ®¸ 103 m3 937,10 742,90 616,83 2738,86 553,37 875,77 2187,35 8652,18 §Êt líp edQ 103 m3 70,00 58,61 42,90 122,93 4,33 94,10 202,30 595,17 §Êt líp IA1 103 m3 422,33 121,69 67,24 334,81 16,38 574,82 386,52 1923,78 §¸ phong ho¸ líp IA2 103 m3 150,96 122,75 138,19 218,63 65,93 133,59 467,77 1297,81 §¸ phong ho¸ líp IB 103 m3 266,58 389,35 190,99 466,40 356,13 60,25 793,55 2523,24 §¸ cøng líp IIA 103 m3 27,24 50,50 162,25 1155,00 110,61 13,01 335,63 1854,24 §¸ cøng líp IIB 103 m3 15,26 441,10 1,58 457,94 2 §µo ®¸ ngÇm 103m3 39,93 39,93 3 Bª t«ng hë 103m3 433,24 430,13 350,93 420,45 1049,73 59,79 2744,27 Bª T«ng M30 103m3 277,68 277,68 Bª t«ng M25 103m3 203,50 420,45 59,79 683,74 Bª T«ng M20 103m3 97,21 95,75 26,40 95,47 314,83 RCC 103m3 336,03 334,38 121,03 676,58 1468,02 4 Bª t«ng ngÇm 103m3 6,85 31,86 38,71 Bª T«ng M25 103m3 6,85 6,85 Bª T«ng M20 103m3 31,86 31,86 5 Cèt thÐp hë TÊn 10175,00 21022,50 13884,20 2989,50 48071,20 Cèt thÐp trong bª t«ng TÊn 10175,00 21022,50 13884,20 2989,50 48071,20 6 Cèt thÐp ngÇm TÊn 205,50 950,40 1155,90 Cèt thÐp trong bª t«ng TÊn 205,50 950,4 1155,90 7 Khoan phun 103m 12,07 13,45 9,80 12,91 19,30 4,14 71,66 Khoan phun chèng thÊm 103m 6,37 7,10 5,19 10,26 2,26 31,18 3 Khoan phun gia cè 10 m 5,71 6,35 4,61 9,04 1,88 27,58 Khoan phun gia cè §.hÇm 103m 12,91 8 Khoan neo §.hÇm 103m 8,07 8,07 9 ThiÕt bÞ c«ng nghÖ T 31.112 - C¬ khÝ thuû lùc - 11.705 - C¬ khÝ thuû c«ng - 16.436 24
 • 25. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u - ThiÕt bÞ ®iÖn - 2971,0 25
 • 26. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u 1.6. Tæng møc ®Çu t s¬ bé ph¬ng ¸n kiÕn nghÞ Tæng hîp Tæng møc ®Çu t C«ng tr×nh thñy ®iÖn Lai Ch©u Ph¬ng ¸n kiÕn nghÞ: MND = 295 m; Nlm = 1200 MW (C¬ cÊu tæng hîp theo TT.05/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2007 cña Bé X©y dùng) (§¬n vÞ tÝnh: TriÖu VN§) Gi¸ trÞ tr- Gi¸ trÞ sau TT Danh môc vèn ThuÕ VAT íc thuÕ thuÕ I Chi phÝ x©y dùng 11.714.429 1.171.443 12.885.872 II Chi phÝ thiÕt bÞ 5.101.980 103.882 5.205.862 III Chi phÝ båi thêng gi¶i phãng 2.153.820 177.273 2.331.057 mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c, m«i tr- êng IV Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n 90.348 90.348 V Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y 648.373 62.013 746.385 dùng VI Chi phÝ kh¸c 7.729.900 15.809 7.745.710 VI.1 Chi phÝ kh¸c 316.447 15.809 332.257 VI.2 L·i vay 7.413.453 7.413.453 VII Dù phßng 5.015.349 382.596 5.397.945 VII. Dù phßng do yÕu tè khèi lîng 1.003.070 76.519 1.079.589 1 c«ng viÖc ph¸t sinh (5%) VII. Dù phßng do yÕu tè trît gi¸ 4.012.279 306.077 4.318.356 2 (10%) Tæng céng 32.490.199 1.912.980 34.403.180 (Nguån: Dù ¸n “CTT§Lai Ch©u” C«ng ty T vÊn x©y dùng §iÖn I) Ghi chó: - L·i vay trong thêi gian x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh qua c©n b»ng tµi chÝnh víi vèn tù cã cña chñ ®Çu t lµ 30%, - Vay th¬ng m¹i lµ 70% 26
 • 27. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u Ch¬ng 2: ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i trêng vµ kinh tÕ - x· héi 2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn 2.1.1. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt CÊu tróc ®Þa chÊt hiÖn t¹i vµ thµnh phÇn th¹ch häc cña nã lµ sù ph¶n ¶nh hÖ qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng ®Þa chÊt trong qu¸ khø, ®îc g¾n kÕt trong mèi t¬ng t¸c gi÷a c¸c quyÓn theo c¶ trôc kh«ng gian vµ thêi gian. V× vËy, khi thùc hiÖn nh÷ng nghiªn cøu nµy sÏ gãp phÇn x¸c ®Þnh xu thÕ vËn ®éng trong líp vá ®Þa lý vµ t¹o tiÒn ®Ò thuËn lîi h¬n trong quy ho¹ch vµ sö dông l·nh thæ nãi chung vµ nhÊt lµ ®èi víi CTT§ Lai Ch©u nãi riªng. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt t¹i khu vùc x©y dùng CTT§ Lai Ch©u cÇn ®îc xem xÐt trªn c¬ së ph©n tÝch tæng thÓ vÒ cÊu tróc vµ kiÕn t¹o cña Lai Ch©u nãi riªng vµ MiÒn kiÕn t¹o T©y b¾c ViÖt Nam nãi chung, víi nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau: 2.1.1.1. CÊu tróc ®Þa chÊt vµ thµnh phÇn th¹ch häc N»m trong MiÒn kiÕn t¹o T©y B¾c, lu vùc lßng hå thuû ®iÖn Lai Ch©u n»m trong c¸c ®íi kiÕn t¹o Pu Si Lung, Mêng TÌ - Mêng NhÐ. §Æc ®iÓm chung cña vïng theo c¸c tµi liÖu träng lùc vµ tõ thÓ hiÖn lµ mét vïng cã ho¹t ®éng cña vá kh¸ tÝch cùc, biÓu hiÖn ë chç cã sù biÕn ®æi phøc t¹p vµ Ýt t- ¬ng ®ång gi÷a trêng träng lùc vµ tõ. BÒ mÆt mãng kÕt tinh cña khu vùc dao ®éng trong kho¶ng 3-5km, vµ ®é s©u cña bÒ mÆt Moho n»m ë møc 36 ®Õn 38 km (Cao §×nh TriÒu, 1998). C¸c ®íi kiÕn t¹o nµy ®îc ph©n chia víi nhau bëi c¸c ®øt g·y Mêng TÌ. Ranh giíi phÝa §«ng, §«ng nam cña nh÷ng phô ®íi kiÕn tróc nµy vît qua ranh giíi lu vùc hå chøa vµ kÐo dµi ®Õn ®íi ®øt g·y chÝnh §iÖn Biªn - Lai Ch©u. Thµnh phÇn th¹ch häc vµ møc ®é biÕn c¶i cña nã phô thuéc rÊt nhiÒu vµo lÞch sö ph¸t triÓn cña c¸c ®íi kiÕn tróc ®Þa chÊt vµ cêng ®é ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®øt g·y. §íi kiÕn t¹o Pu Si Lung: Ph©n bè ë phÇn phÝa B¾c lu vùc nghiªn cøu. PhÝa Nam cña ®íi tiÕp gi¸p víi ®íi Mêng TÌ qua ®øt g·y MÌ Gi¶ng - Mêng M« - Nµ H (gäi t¾t lµ ®øt g·y Mêng TÌ). §íi ®îc cÊu thµnh bëi c¸c phøc hÖ th¹ch kiÕn t¹o Paleozoi trung (S-D), Paleozoi thîng - Mesozoi h¹ (P1-T1), Kainozoi (KZ). 27
 • 28. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u Thµnh phÇn th¹ch häc cña ®íi kiÕn tróc gåm c¸c thµnh t¹o x©m nhËp phøc hÖ Pu Si Lung, trÇm tÝch biÕn chÊt hÖ tÇng NËm Cêi vµ mét phÇn nhá trÇm tÝch phun trµo hÖ tÇng S«ng §µ. Phøc hÖ x©m nhËp Pu Si Lung (γaC1 pl) lµ d¹ng x©m nhËp thÓ nÒn batholit (tuæi cña phøc hÖ ®îc §ovjikov A.E. (1965) xÕp vµo s¸t tríc Nori (γaT3n), sau ®ã TrÇn V¨n TrÞ (1977) x¸c ®Þnh vµo Paleozoi muén - s¸t tríc Cacbon sím (γaC1)). Khèi x©m nhËp nµy kÐo dµi theo ph¬ng TB - §N trªn 70 km däc theo biªn giíi ViÖt - Trung, víi diÖn tÝch kho¶ng 964 km 2. CÊu t¹o nªn khèi Phu Si Lung lµ c¸c ®¸ granit biotit sÉm mµu d¹ng porphyr, granit hai mica vµ c¸c ®¸ m¹ch s¸ng mµu, ®îc ph©n chia thµnh 2 pha x©m nhËp vµ 1 pha ®¸ m¹ch: + Pha 1 (γaC1 pl1): granit biotit sÉm mµu, granit biotit d¹ng porphyr, granit hai mica h¹t võa ®Õn lín, bÞ Ðp. + Pha 2 (γaC1 pl2): granit biotit, granit hai mica h¹t nhá s¸ng mµu. + Pha ®¸ m¹ch: granit aplit. Nh×n chung, c¸c ®¸ ®Òu bÞ Ðp m¹nh víi cÊu t¹o ph©n d¶i râ, ë n¬i tiÕp xóc víi c¸c ®¸ trÇm tÝch v©y quanh ®«i khi cã biÓu hiÖn greizen hãa yÕu. Khèi Pu Si Lung xuyªn c¾t vµ g©y sõng hãa m¹nh c¸c trÇm tÝch lôc nguyªn cña hÖ tÇng NËm Cêi (S-D nc) víi c¸c ®¸ sõng biotit, ®¸ sõng ®èm cã cor®ierit t¹i ®íi tiÔp xóc. Trong khi ®ã thµnh phÇn chÝnh cña hÖ tÇng NËm Cêi lµ ®¸ phiÕn sÐt, ®¸ phiÕn sÐt bÞ serixit ho¸, xen c¸t kÕt, c¸t kÕt d¹ng quazit, ®¸ v«i. §íi kiÕn t¹o Mêng TÌ- Mêng NhÐ: Ph©n bè ë phÇn T©y nam lu vùc nghiªn cøu. §íi ®îc cÊu thµnh bëi c¸c phøc hÖ th¹ch kiÕn t¹o Paleozoi thîng - Mesozoi h¹ (P1-T1), Mesozoi trung - th- îng (T3n-K) vµ Kainozoi (/ - Q). §íi næi bËt víi c¸c thµnh t¹o trÎ vµ x©m nhËp cßn sãt l¹i ë phÇn cao cña ph«ng ®Þa h×nh chung, trong khi ®ã c¸c thµnh t¹o cã tuæi cæ h¬n thêng bÞ bãc lé däc theo c¸c thung lòng vµ c¸c ®íi ®øt g·y víi ®é cao ®Þa h×nh t¬ng ®èi thÊp h¬n. Thµnh t¹o cña ®íi cÊu tróc bao gåm c¸c ®Êt ®¸ cña hÖ tÇng S«ng §µ, Suèi Bµng, NËm P«, NËm Bay vµ phøc hÖ x©m nhËp §iÖn Biªn, trong ®ã cã xen kÏ víi diÖn tÝch rÊt h¹n chÕ cña nh÷ng thµnh t¹o trÎ ®Ö tø díi d¹ng c¸c b·i båi, v¹t tÝch tô vµ bËc thÒm kh«ng ph©n chia. 28
 • 29. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u HÖ tÇng S«ng §µ (P1-2 s®): trÇm tÝch cña hÖ tÇng lé thµnh c¸c d¶i hÑp ë cÊu tróc nÕp lâm Cao Ch¶i vµ ë cÊu tróc nÕp låi B¶n Den Din. D¶i lín h¬n c¶ lµ d¶i lé däc s«ng §µ tõ P¸c Ma ®Õn NËm P« dµi hµng tr¨m kil«met, réng vµi chôc kil«met. HÖ tÇng S«ng §µ cã thµnh phÇn vËt chÊt ®îc ®Æc trng lµ trÇm tÝch lôc nguyªn silic, ®¸ v«i h¹t mÞn xen phun trµo andesitobazan, andesit b×nh thêng vµ tuf, ®¸ phiÕn tuf. HÖ tÇng Suèi Bµng (T3 n-rsb): trong ph¹m vi nghiªn cøu, hÖ tÇng Suèi Bµng t¹o thµnh c¸c nÕp lâm ë vïng NËm P« (Vµng X©m - Nµ Ðn), Mêng NhÐ, Mêng Toong, SÝn ThÇu, Gß Cø....HÖ tÇng Suèi Bµng ®îc ®Æc trng ë phÇn trªn lµ trÇm tÝch lôc nguyªn h¹t mÞn chøa c¸c vØa than máng. C¸c ho¸ th¹ch cã trong hÖ tÇng ®Æc trng cho tuæi Nori vµ Ret. HÖ tÇng NËm P« (J1-2 np): ph©n bè thµnh d¶i kh¸ lín ë phÇn trung t©m cña ®íi cÊu tróc víi diÖn tÝch 1500 km 2 vµ bÒ dµy 1800 - 2000 m, vµ n»m chØnh hîp trªn trÇm tÝch cña hÖ tÇng Suèi Bµng. Thµnh phÇn gåm c¸t kÕt mµu ®á, tr¾ng ®ôc h¹t th« xen s¹n kÕt, c¸t bét kÕt, bét kÕt, sÐt kÕt. HÖ tÇng NËm Ma (K nm): ®îc ®Æc trng bëi trÇm tÝch lôc ®Þa vôn th« mµu n©u ®á, n©u tÝm ®á, ph©n líp dµy chøa dÊu vÕt giun bß vµ vÕt in cµnh c©y, bµo tö phÊn hoa tuæi Jura - Creta. TrÇm tÝch nµy cã ®Æc ®iÓm th¹ch häc, mµu s¾c gièng víi trÇm tÝch mµu ®á hÖ tÇng Yªn Ch©u, nhng cã kiÓu mÆt c¾t kh¸c biÖt víi hÖ tÇng Yªn Ch©u lµ khèi lîng cuéi kÕt Ýt, kh«ng cã tÇng cuéi kÕt v«i. Chóng cã thÓ t¬ng øng víi phÇn thÊp cña thµnh t¹o mµu ®á chøa muèi (halit) vµ th¹ch cao (anhy®rit - th¹ch cao) ë vïng Nam Lµo cã ho¸ th¹ch: Trigonoides sp., Nippononaia mekongensis, Plicatowria sp., Paraodonta (?) khonatensis tuæi Creta muén (Kobayashi, 1963). HÖ tÇng NËm Bay: ph©n bè ë phÝa nam khu vùc NËm Bay (/nb), ph©n bè tËp trung ë s¸t biªn giíi ViÖt - Lµo t¹i phÝa t©y nam lu vùc. Thµnh phÇn cuéi kÕt, t¶ng kÕt, c¸t kÕt mµu x¸m phít xanh, bét kÕt, sÐt kÕt mÇu n©u ®á, n©u x¸m. C¸c ®¸ thuéc hÖ tÇng NËm Bay cã møc ®é g¾n kÕt yÕu, mµu n©u ®á, n©u x¸m, thÕ n»m n»m ngang ®Õn dèc 10-15 o. C¸c d¹ng phÊn hoa kháa tö, bµo tö cho tuæi Oligocen (Paleogen muén) nhng do møc ®é nghiªn cøu cßn h¹n chÕ, nªn xÕp tuæi hÖ tÇng vµo Paleogen kh«ng ph©n chia. Phøc hÖ x©m nhËp §iÖn Biªn (νδγP3-T1 ®b): phøc hÖ magma x©m nhËp §iÖn Biªn Phñ ®· ®îc Izokh E.P. (1965) ghi nhËn vµ m« t¶, gåm cã c¸c khèi lín ph©n bè theo ph¬ng TB - §N tõ khu vùc b¶n P« LÕch ®Õn khu vùc M- êng M« däc theo hai bê S«ng §µ: khèi Mêng M« cã diÖn tÝch lín h¬n c¶ (gÇn 40 km2), c¸c khèi cßn l¹i ®Òu cã diÖn tÝch nhá ®Õn rÊt nhá (1,5-3,0 km2, 29
 • 30. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u thËm chÝ 0,5-1 km2), lé ë vïng thîng nguån s«ng §µ. C¸c khèi granitoit thuéc phøc hÖ §iÖn Biªn Phñ xuyªn c¾t g©y sõng hãa (cã n¬i réng 300-500 m) c¸c thµnh t¹o lôc nguyªn xen carbonat tuæi Silur - Devon thuéc hÖ tÇng NËm Cêi (S2-D1 nc), vµ c¸c trÇm tÝch - phun trµo cña hÖ tÇng S«ng §µ (P1-2 s®). Thµnh phÇn th¹ch häc chñ yÕu cña phøc hÖ gåm: gabro-®iorit, ®iorit, ®iorit th¹ch anh, granodiorit vµ granit. Theo thêi gian thµnh t¹o, phøc hÖ cã thÓ chÝ thµnh 3 pha x©m nhËp: + Pha 1: gabro - ®iorit, ®iorit h¹t nhá - võa. + Pha 2: ®iorit th¹ch anh, grano®iorit + Pha 3: granit biotit cã hornblen® h¹t lín-võa, granit giµu felspat kali Xuyªn lªn nh÷ng pha x©m nhËp chÝnh nµy lµ c¸c ®¸ m¹ch: gabro®iabas, ®iabas, ®iorit porphyr, grano®iorit porphyr, granit aplit vµ lamprophyr. 2.1.1.2. Trêng øng suÊt hiÖn ®¹i khu vùc - ChuyÓn ®éng m¶ng t©n kiÕn t¹o: Sù ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®øt g·y vµ chÕ ®é ®Þa chÊn lu vùc hå chøa phô thuéc rÊt nhiÒu vµo bèi c¶nh ®Þa ®éng lùc hiÖn t¹i do dÞch chuyÓn c¸c m¶ng t¹o nªn. Do vËy, nh÷ng nhËn thøc vÒ ho¹t ®éng dÞch chuyÓn m¶ng lµ nÒn t¶ng x¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm ®Þa ®éng lùc néi sinh vµ dÉn xuÊt ®Þa ®éng lùc ngo¹i sinh cña khu vùc. Xem xÐt khu vùc nghiªn cøu trong tæng thÓ miÒn kiÕn t¹o T©y B¾c cã thÓ thÊy r»ng vïng n»m trong ®íi t¬ng t¸c gi÷a §Þa khèi Nam Trung Hoa (qua ®íi ®øt g·y S«ng Hång ë phÝa ®«ng b¾c vïng nghiªn cøu) víi Vµnh kiÕn tróc r×a t©y (ë phÝa T©y b¾c), M¶ng kiÕn tróc SÇm Na - Xiªng Kho¶ng (ë phÝa T©y nam), vµ BÓ trÇm tÝch S«ng Hång kÕ cËn biÓn §«ng (ë phÝa §«ng). Trong Kainozoi, vËn ®éng cña c¸c kiÕn tróc nµy x¶y ra trong bèi c¶nh t- ¬ng t¸c ®ång thêi cña m¶ng Th¸i B×nh D¬ng vµ m¶ng Ên - óc vµo lôc ®Þa ¢u - ¸. §©y ®îc xem lµ nh÷ng vËn ®éng mang tÝnh quyÕt ®Þnh trong thiÕt lËp tr- êng øng suÊt cña vïng nghiªn cøu. Cã thÓ chia giai ®o¹n nµy thµnh 2 pha kiÕn t¹o chÝnh: Paleogen - Mioxen, vµ Pliocen - HiÖn ®¹i. Trong giai ®o¹n Paleogen - Mioxen, m¶ng Th¸i B×nh D¬ng chói ch×m tõ phÝa §«ng, vµ phÇn T©y b¾c m¶ng Ên - óc (lôc ®Þa Ên §é vµ phô cËn) x« hóc vµo lôc ®Þa ¢u - ¸, trît däc theo ®Þa khèi Indosini. Hai qu¸ tr×nh nµy t¹o ra trêng øng suÊt nÐn Ðp chÝnh cã ph¬ng §«ng - T©y t¹i khu vùc, g©y nªn qu¸ tr×nh trît b»ng tr¸i däc ®íi ®øt g·y s«ng Hång vµ trît b»ng ph¶i däc ®íi ®øt g·y 30
 • 31. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u §iÖn Biªn - Lai Ch©u. Trong khi ®ã lu vùc nghiªn cøu cã phÇn lu gi÷ ®îc thÓ cÊu tróc ban ®Çu cña vµnh kiÕn tróc r×a t©y, song nh÷ng biÕn c¶i cña nã còng thÓ hiÖn ë mét lo¹t c¸c ®øt g·y cã ph¬ng T©y b¾c - §«ng nam, råi bÞ uèn cong dÇn sang ph¬ng §«ng b¾c- T©y nam víi tÝnh chÊt cña ®øt g·y chñ yÕu lµ vËn ®éng chêm nghÞch. Tuy nhiªn trong giai ®o¹n nµy, cêng ®é ho¹t ®éng cña hÖ thèng ®øt g·y nµy ®îc x¸c ®Þnh lµ cßn rÊt yÕu, chØ lµ bíc chuÈn bÞ tiÒn ®Ò trong pha kiÕn t¹o tiÕp theo. Giai ®o¹n Pliocen- HiÖn ®¹i, x¶y ra trong bèi c¶nh m¶ng Ên - óc di chuyÓn m¹nh lªn phÝa B¾c, chói m¹nh xuèng quÇn ®¶o Indonesia, vµ lôc ®Þa Ên §é chói s©u xuèng díi d·y Hymalaya lµm cho lôc ®Þa Nam Trung Hoa bÞ ®Èy vÒ phÝa §«ng nam g©y t¸c ®éng t¬ng hç víi ®Þa khèi Indosini tõ phÝa B¾c. V× vËy, trêng øng suÊt víi lùc nÐn Ðp khu vùc tríc cã ph¬ng §«ng - T©y th× trong giai ®o¹n nµy chuyÓn sang ph¬ng B¾c - Nam. Díi ¶nh hëng cña trêng øng suÊt trªn víi ph¬ng nÐp Ðp ¸ kinh tuyÕn ®· t¹o nªn ph«ng chung trît b»ng cho c¸c ®íi ®øt g·y ë T©y B¾c. Song víi vïng nghiªn cøu, do tÝnh kÕ thõa tõ giai ®o¹n tríc, thuéc tÝnh chÞu ¶nh hëng yÕu tõ c¸c ®Þa khèi vµ tÝnh côc bé ®Þa ph¬ng ®· t¹o ra tÝnh chÊt thuËn cña ®øt g·y Lai Ch©u - §iÖn Biªn (®øt gÉy chÝnh khèng chÕ n»m ë phÇn h¹ lu c«ng tr×nh). Trong khi ®ã vÒ c¬ b¶n nh÷ng ®íi ®øt g·y kh¸c trong khu vùc nghiªn cøu ®Òu cã tÝnh chÊt trît b»ng thuËn. - HÖ thèng ®øt g·y chÝnh: Trong ph¹m vi lu vùc hå chøa thuû ®iÖn Lai Ch©u, ph¸t triÓn c¸c ®íi ®øt g·y chÝnh: ®íi ®øt g·y Mêng TÌ, Mêng NhÐ, NËm Ch¶. Ngoµi ra cßn ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña ®íi ®øt gÉy s©u §iÖn Biªn - Lai Ch©u v× nã cã ¶nh hëng lín ®Õn an toµn ®Þa ®éng lùc néi sinh tuyÕn ®Ëp. Nh×n chung c¸c ®øt g·y trong ph¹m vi nghiªn cøu ho¹t ®éng kh¸ tÝch cùc vµ phøc t¹p, song theo ph¬ng ph¸t triÓn cña ®øt g·y cã thÓ chia chóng theo 3 ph¬ng chÝnh T©y b¾c - §«ng nam, ¸ kinh tuyÕn vµ ¸ vÜ tuyÕn. 1 - HÖ thèng ®øt g·y theo ph¬ng T©y b¾c - §«ng nam: lµ hÖ thèng ph¸t triÓn m¹nh nhÊt khèng chÕ c¸c cÊu tróc ®Þa chÊt trong vïng, trong ®ã cã 4 ®øt g·y chÝnh lµ ®øt g·y Mêng TÌ (MÌ Gi¶ng - Nµ H), ®øt g·y Pac Ma, ®øt g·y NËm Chµ, ®øt g·y Mêng Toong. - §øt g·y Mêng TÌ: kÐo dµi vµi tr¨m kilomet, tõ biªn giíi ViÖt - Trung qua MÌ Gi¶ng theo bê ph¶i s«ng §µ, ®Õn nam Nµ H (vît qua giíi h¹n diÖn tÝch nghiªn cøu) ®øt g·y uèn cong theo ph¬ng kinh tuyÕn vµ nhËp vµo hÖ thèng ®øt g·y §iÖn Biªn - Lai Ch©u. §øt g·y lµ ranh giíi gi÷a ®íi Phu Si Lung vµ ®íi 31
 • 32. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u Mêng TÌ. Däc theo ®øt g·y nµy xuÊt hiÖn c¸c ®íi dËp vì, milonit hãa réng vµi chôc mÐt; mÆt trît vµ mÆt nghiªng cña ®øt g·y c¾m vÒ ®«ng b¾c dèc 60- 70o. Ngoµi ra trong ®íi ®øt g·y cßn xuÊt lé c¸c thµnh t¹o x©m nhËp phøc hÖ §iÖn Biªn. - §øt g·y Pac Ma: kÐo dµi tõ biªn giíi ViÖt - Trung qua Pac Ma xuèng M- êng Bum, dµi gÇn 100 km sang Lµo Cai - Kim B×nh. Lµ ®øt g·y lín nhng lµ ®øt g·y néi ®íi cña ®íi Phu Si Lung, däc ®øt g·y cã ®íi ph¸ hñy tõ vµi chôc mÐt ®Õn hµng tr¨m mÐt, mÆt nghiªng cña ®øt g·y nghiªng vÒ ®«ng b¾c gãc dèc 60-75o. - §øt g·y NËm Chµ: cã ph¬ng T©y b¾c - §«ng nam kÐo dµi 50 km, n»m trong ®íi Mêng TÌ, ph¸ hñy hÖ tÇng S«ng §µ (P 1-2 s®) vµ c¸c thµnh t¹o cã tuæi Trias. - §øt g·y Mêng Toong: còng kÐo dµi tõ biªn giíi ViÖt - Lµo vÒ Mêng Toong, dµi h¬n 50 km, lµ ®øt g·y néi ®íi Mêng TÌ, cã ®íi ph¸ hñy ®Õn vµi chôc mÐt, thÓ hiÖn râ trªn ®Þa h×nh. 2 - HÖ thèng ®øt g·y theo ph¬ng ¸ kinh tuyÕn: hÖ thèng nµy kh¸ ph¸t triÓn nh- ng thêng kh«ng lín, chØ kÐo dµi vµi chôc kilomet, ®ãng vai trß lµm phøc t¹p c¸c cÊu tróc néi ®íi. Trong sè ®ã cã thÓ kÓ ®Õn ®øt g·y NËm Sa, ®øt g·y NËm P«... Nh÷ng ®øt g·y trªn thêng lµ ®øt g·y thuËn trît ph¶i. 3 - HÖ thèng ®øt g·y theo ph¬ng ¸ vÜ tuyÕn: còng kh¸ ph¸t triÓn nhng thêng rÊt ng¾n, ®Òu lµ c¸c ®øt g·y nh¸nh cña hai hÖ thèng ®øt g·y trªn. Chóng chØ ®ãng vai trß ph¸ hñy c¸c cÊu tróc néi ®íi. Trong sè ®øt g·y nµy cã thÓ kÓ ®Õn c¸c ®øt g·y Phu Si Lung - C«ng Kha, Tac Nga,... 2.1.1.3. Tµi nguyªn kho¸ng s¶n Tµi nguyªn kho¸ng s¶n theo b¸o c¸o: “KÕt qu¶ kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ kho¸ng s¶n vïng hå CTT§ Lai Ch©u” do Liªn ®oµn ®Þa chÊt x¹ hiÕm Côc ®Þa chÊt kho¸ng s¶n thùc hiÖn n¨m 2004, kÕt hîp víi sè liÖu cña Së C«ng nghiÖp-X©y dùng Lai Ch©u th× chØ cã c¸c mét sè má nhá vµ ®iÓm quÆng. KÕt qu¶ ®iÒu ®îc tr×nh bµy trong b¶ng 2.1 vµ s¬ ®å 2.1. B¶ng 2.1: C¸c lo¹i h×nh kho¸ng s¶n ®· ®îc thèng kª trong lu vùc Kho¸ng s¶n Tªn má/ Quy m« To¹ ®é ®Þa lý Ghi chó ®iÓm quÆng 1. Than Vµng X«n §iÓm b¶n Vµng X«n, Mêng Dù b¸o kho¶ng 50.000 quÆn Lay tÊn. g 102o52’35”-22o01’12” 32
 • 33. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u 2. S¾t NËm Pôc §iÓm X· NËm Khao- Mêng TÌ. Kh¶o s¸t s¬ bé quÆn 102o42’12” - 22o23’21” g 3. Si Thao §iÓm X· Kan Hå- Mêng TÌ. T×m kiÕm chi tiÕt, Ch¶i quÆn 102o48’00” - 22o16’50” quÆng d¹ng hÖ g m¹ch lo¹i Hematit d¹ng v¶y, hµm lîng Fe 39,7%. 4. Th¸c Míi §iÓm X· Kan Hå- Mêng TÌ. Kh¶o s¸t s¬ bé. quÆn 102o49’10”- 22o15’20” g 5. §ång Kan Hå- §iÓm X· Kan Hå- Mêng TÌ. T×m kiÕm, hµm lîng Cu P« quÆn 102o49’25”- 22o17’43” 0,228-3,36%, dù b¸o LÕch g tr÷ lîng trªn 1500 tÊn quÆng ®ång. 6. Wolfram Na Hõ §iÓm 102o52’34”- 22o22’24” P2=27000 tÊn Cu, quÆn 24000 tÊn W. g 7. Vµng B¶n Bo Má thÞ trÊn Mêng TÌ- Mêng T×m kiÕm chi tiÕt, vµng nh TÌ. gèc, tr÷ lîng nhá. á 102o49’12”- 22o22’32”. 8. Kan Hå §iÓm X· Kan Hå- Mêng TÌ. T×m kiÕm chi tiÕt, vµng 102o49’50”- 22o18’00” gèc, hµm lîng Au 0,4- 5,4 g/t. 9. NËm Khao §iÓm X· NËm Khao- Mêng TÌ. T×m kiÕm chi tiÕt, vµng 102o40’30”- 22o24’55” gèc, Au 0.4-5.4 g/t, tr÷ l- îng nhá. 10. DÞu S»ng §iÓm X· NËm Khao- Mêng TÌ. T×m kiÕm chi tiÕt, vµng 102o42’18”- 22o23’50” gèc, Au 0.1-6 g/t, tr÷ lîng nhá. 11. NËm Péc- §iÓm X· NËm Khao- Mêng TÌ T×m kiÕm chi tiÕt, vµng Ph×n Khß 22o23’30’’-22o25’30” gèc, Au 0,1-2,8 g/t, tr÷ l- 102o39’40”-102o44’10” îng dù b¸o nhá. 12. P« LÕch §iÓm X· Kan Hå, Mêng TÌ T×m kiÕm chi tiÕt, vµng 102o45’50”- 22o22’30” gèc, Au 0.1-3.2 g/t. 13. Mêng TÌ §iÓm X· Mêng TÌ- Mêng TÌ. Kh¶o s¸t s¬ bé 102o37’40”- 22o31’00” 14. Mêng M« §iÓm X· Mêng M«- Mêng TÌ. Kh¶o s¸t s¬ bé, vµng gèc. Vµng 102o52’30”- 22o11’40” 15. B¶n MÊu §iÓm X· Bum Të- Mêng TÌ Kh¶o s¸t s¬ bé, vµng gèc. 102o47’10”- 22o22’00” 16. Sang Sui- Má X· Bum Na- Mêng TÌ T×m kiÕm chi tiÕt, hµm l- NËm îng cao, tr÷ lîng nhá. Suæng 17. Ta P¸n §iÓm 102o46’54”- 22o21’47” 18. X¹ hiÕm Urani thori §iÓm X· Mêng Boum, huyÖn Nghiªn cøu dõng l¹i ë møc Mêng Mêng TÌ. ®é phæ tra. Boum 19. Urani- Thori §iÓm X· NËm Luång- Mêng TÌ. Nghiªn cøu míi ë møc ®é NËm Luång 102o44’00”- 22o21’00” phæ tra. 20. Urani- Thori §iÓm X· Kan Hå, Mêng TÌ. Nghiªn cøu ë møc phæ Kan Hå 102o50’00”- 22o17’00” tra. 33
 • 34. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u 21. P« LÕch §iÓm X· Kan Hå, Mêng TÌ Kh¶o s¸t s¬ bé. 102o47’20”- 22o20’40” 22. Pac Ma §iÓm X· Mêng TÌ-Mêng TÌ. Kh¶o s¸t s¬ bé. 102o31’01”- 22o33’41” 23. Pyrit Xinª §iÓm B¶n Xinª- Mêng TÌ Kh¶o s¸t s¬ bé 24. Salo- Mifa §iÓm X· Ka L¨ng- Mêng TÌ Kh¶o s¸t s¬ bé. 102o26’08”- 22o43’33” 25. B¶n Bo §iÓm X· B¶n Bo- Mêng TÌ Kh¶o s¸t s¬ bé 102o48’40”-22o33’41” 26. NËm Tin §iÓm B¶n MêngChï-Mêng TÌ Kh¶o s¸t s¬ bé 102o47’15”- 21o55’20” 27. Rubi NËm §iÓm NËm SÎ- Mêng TÌ Kh¶o s¸t s¬ bé SÎ 28. Rubi P« §iÓm X· Kan Hå- Mêng TÌ Kh¶o s¸t s¬ bé LÕch 1 102o47’35”- 22o22’15’ 29. Rubi P« §iÓm X· Kan Hå- Mêng TÌ Kh¶o s¸t s¬ bé LÕch 2 102o47’00”- 22o22’00’ 30. §¸ quÝ Corindon §iÓm X· Bum Na- Mêng TÌ Kh¶o s¸t s¬ bé sa kho¸ng 102o51’00- 22o21’00” Vµng San 31. Corindon §iÓm X· Mêng TÌ- Mêng TÌ Kh¶o s¸t s¬ bé sa kho¸ng 102o49’00”- 22o23’40” NËm Cèm 32. B¶n Bo §iÓm X· Bum Na- Mêng TÌ Kh¶o s¸t s¬ bé 102o50’10”- 22o22’30” 33. §¸ v«i Can Hå Má X· Can Hå, Mêng TÌ Tµi nguyªn dù b¸o 432 tr 102o49’06”-22o17’33”. m3. 34. Kaolin B¶n MÊn §iÓm b¶n MÊn x· Bum Të, M- Ýt triÓn väng. êng TÌ 102 52’37”-22o22’29”. o 35. Gabrodiaba Má X· NËm H¾ng- Mêng TÌ T×m kiÕm s¬ bé, ®¸ mµu NËm Ty 102o49’40”- 22o14’30” hång, Ýt nøc nÎ, ®é §¸ èp l¸t nguyªn khèi > 1m3. 36. Silic säc d¶i Má X· Mêng M«- Mêng TÌ. Kh¶o s¸t s¬ bé, kh«ng nøt 102o55’08”- 22o10’10” nÎ, ®é bãng tèt, hoa v©n ®Ñp. Tr÷ lîng dù b¸o 26 tr.m3. 37. §¸ tr¾ng- Má X· Mêng M«- Mêng TÌ. Kh¶o s¸t s¬ bé, tr÷ lîng th¹ch anh 102o55’16”-22o12’27” 100.000 m3. fenspat 38. §¸ phiÕn lîp NËm Cãc Má X· Bum Na- Mêng TÌ Kh¶o s¸t s¬ bé 102o50’05”- 22o04’00” 39. C¸t, cuéi, B¶n Gi¶ng Má X· Mêng TÌ- Mêng TÌ. Kh¶o s¸t s¬ bé. sái 102o37’49”- 22o30’37” 40. Níc kho¸ng, Níc kho¸ng Nhá X· P¨c Ma- Mêng TÌ. Kh¶o s¸t, lo¹i níc níc nãng P¨c Ma 102o32’00”- 22o30’00” bicarbonat natri, nhiÖt ®é 63,5oC, lu lîng 1.2l/s. 41. Níc kho¸ng Nhá X· Kan Hå- Mêng TÌ Kh¶o s¸t, nhiÖt ®é 50oC, MËn Lu«ng 102o42’00”- 22o19’27” lu lîng 0.33 l/s. 42. La Si Nhá X· Ka L¨ng- Mêng TÌ Kh¶o s¸t, lo¹i níc 102o30’59”- 22o42’22” bicarbonat, lu lîng 1.2 l/s. 34
 • 35. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng dù ¸n x©y dùng C«ng tr×nh thuû ®iÖn Lai Ch©u (Nguån: Liªn ®oµn ®Þa chÊt x¹ hiÕm, Côc ®Þa chÊt kho¸ng s¶n, 2004 Së C«ng NghiÖp- X©y dùng Lai Ch©u, 2003) 2.1.2. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh - ®Þa m¹o §Æc ®iÓm ®Þa m¹o khu vùc nghiªn cøu ®îc xem xÐt díi gãc ®é ®Æc ®iÓm s¬n v¨n vµ m¹ng líi thuû v¨n; tr¾c lîng h×nh th¸i ®Þa h×nh; c¸c d¹ng ®Þa h×nh víi c¸c qu¸ tr×nh ngo¹i sinh thèng trÞ. 2.1.2.1. §Æc ®iÓm s¬n v¨n vµ hÖ thèng thuû v¨n §Æc ®iÓm s¬n v¨n cña lu vùc nghiªn cøu cã thÓ chia thµnh 3 vïng chÝnh: vïng nói cao Pu Si Lung, vïng nói trung b×nh - thÊp xen thung lòng hÑp Mêng TÌ, Mêng NhÐ vµ vïng nói trung b×nh Pu §en §inh. D·y nói cao Pu Si Lung: Ph©n bè ë phÝa B¾c ph¹m vi nghiªn cøu, kÐo dµi theo ph¬ng TB - §N däc biªn giíi ViÖt - Trung. D·y nói cÊu t¹o tõ ®¸ x©m nhËp, cã ®Þa h×nh mang s¾c th¸i cña vïng nói kiÕn t¹o x©m thùc víi sèng nói hÑp, víi c¸c ®Ønh ë ®é cao 2000-3000m. Sên nói chñ yÕu ph¸t triÓn qu¸ tr×nh x©m thùc, bãc mßn x©m thùc vµ ®æ lë. HiÖn t¹i sên cña khèi nói bÞ chia c¾t m¹nh bëi hÖ thèng s«ng suèi, vµ nhÊt lµ c¸c dßng ch¶y t¹m thêi. Vïng nói trung b×nh - thÊp Mêng TÌ: §©y lµ vïng nói uèn nÕp n»m ë ®é cao 1000-2100m víi c¶nh quan chung lµ c¸c d·y nói song song tr¶i réng l¹i bÞ chia c¾t ®· t¹o nªn c¸c c¶nh nói rõng trïng ®iÖp. §Þa h×nh ®ang bÞ chia c¾t bëi ho¹t ®éng x©m thùc cña s«ng §µ vµ hÖ thèng phô lu cña nã. Qu¸ tr×nh ngo¹i sinh chñ yÕu lµ x©m thùc bãc mßn vµ bãc mßn tæng hîp. HiÖn t¹i, d¹ng ®Þa h×nh chñ yÕu lµ c¸c d¹ng sên träng lùc víi ®êng ph©n thuû tho¶i hÑp. VÒ phÝa T©y - T©y nam cña vïng, di tÝch cña bÒ mÆt san b»ng 1000-1300m cßn gi÷a l¹i ®îc víi c¸c m¶nh b»ng kh¸ réng. HÖ thèng s«ng suèi cã hai híng ch¶y chÝnh: híng ch¶y t©y b¾c-®«ng nam phï hîp víi híng cÊu tróc ®Þa chÊt, vµ híng ch¶y §«ng b¾c- T©y nam c¾t qua ph- ¬ng cÊu tróc ®Þa chÊt vµ ®æ vµo s«ng §µ. D·y nói trung b×nh (chñ yÕu ®Þa h×nh ®¬n nghiªng) Pu §en §inh: D·y nói cã ®êng chia níc n»m ë ®é cao 1800-2000m (vïng biªn giíi ViÖt Lµo), nói thêng cã sên kh«ng c©n xøng, víi sên tho¶i nghiªng vÒ phÝa §«ng - §«ng b¾c, phï hîp víi híng c¾m cña ®¸ nÒn. §êng chia níc cña d·y nói chÝnh lµ mét phÇn ®êng ph©n thuû gi÷a hÖ thèng s«ng Hång vµ s«ng Mª K«ng. TÝnh ®Þnh híng hÖ thèng dßng ch¶y ë phÇn cao cña sên nói theo híng T©y 35