Publicidad

Predmet i metode psihologije

14 de Feb de 2013
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Predmet i metode psihologije(20)

Publicidad

Predmet i metode psihologije

 1. Predmet i metode psihologije Predavač: Prof. dr Mirjana Franceško francmir@eunet.yu
 2. Osnovna pitanja na koje tražimo odgovore  Šta je psihologija i čime se bavi?  Kojim se metodama koristi psihologija pri proučavanju svog predmeta?  Kako se grana savremena psihologija?
 3. Poreklo reči....  Psihologija: psyche – duša i logos – nauka = nauka o duši  Savremeno određenje: - Psihologija je nauka koja se bavi proučavanjem čovekovog PSIHIČKOG ŽIVOTA -
 4. Objektivne i subjektivne pojave  Objektivne ili fizičke pojave: postoje i dešavaju se nezavisno o Slika: nama kao osobama koje = ih mogu ali i ne moraju ≠ primećivati tj. doživljavati ~  Subjektivne ili psihičke pojave: neposredno zavise od osobe koja ih doživljava; nastaju u čoveku i čine njegov psihički život; Reakcija Stimulus
 5. Metode kojima se koristi savremena psihologija  Samoopažanje – introspekcija: Nedostaci: - postoje psihički doživljaji koje ne možemo u celini introspektivno zahvatiti - Subjektivnost samoprocene  Metoda opažanja: značajno je jasno definisati cilj i plan sprovođenja: - ŠTA će biti predmet opažanja; GDE će se opažanje sprovesti; KADA će se sprovesti; ČIME tj. kojim sredstvima će se opažati i KAKO će se beležiti podaci
 6. VEŽBA  Zadatak da u parovima osmislite šta bi i na koji način mogli pratiti posmatranjem u okviru svog budućeg poziva. Pri tome se rukovodite pitanjima koja čine plan opažanja.  Za rad imate 5 minuta. Nakon toga ćemo vaše ideje razmotriti na nivou grupe, a beleške ćete predati nastavniku.  Budite što kreativniji u osmišljavanju situacija koje bi bile zanimljive za posmatranje u cilju upotrebe rezultata u unapređenju poslovanja.  Primer: posmatranje studenata dok zauzimaju mesta u učionici
 7. Metoda eksperimenta  Inicijalno stanje: način komunikacije osobe A i osobe B  Eksperiment: Prošao kroz kurs psihologije Nije prošao kroz kurs psihologije Da li se osoba A i B razlikuju u odnosu na način komunikacije?  Primer Levinovog eksperimenta
 8. Grane psihologije Primenjena psihologija: Teorijska psihologija: -Pedagoška psihologija -Opšta psihologija -Psihologija rada -Razvojna psihologija -Psihologija propagande -Socijalna psihologija -Savetodavna psihologija -Psihometrija itd. -Mentalna higijena -Sportska psihologija -Psihologija saobraćaja -Poslovna psihologija
 9. Saznajni procesi Opažanje = percepcija  Proces kojim se čovek orijentiše među pojavama i stvarima spoljnjeg sveta naziva: SPOZNAJNI PROCES Spoznajni proces čine: oseti, percepcija, mišljenje, učenje, pamćenje Kako da se orijentišem?
 10. Šta su oseti? Šta je percepcija?  Oseti su odrazi pojedinih svojstava predmeta i pojava spoljnjeg sveta u našoj svesti  Percepcija je aktivan proces organizovanja, integrisanja i interpretiranja osetnih informacija koji nam omogućava upoznavanje i prepoznavanje značenja predmeta, pojava i događanja u našoj okolini  Primer način izgovora: .................
 11. Od čega zavisi naše opažanje?  Fizikalni faktori: intenzitet, trajanje i struktura podražaja  Fiziološki faktori: osobine osetnog analizatora i opšte stanje organizma  Psihološki faktori: osobine koje čine psihički život pojedinca i u skladu sa kojima on tumači podražaje iz okolnog sveta, daje im značenje i interpretira ih. Faktori subjektivnih razlika u percepciji.  Primer individualnih razlika: percepcije psa na ulici; percepcija ljudi koji prelaze granicu; kako percipiraju granicu oni koji je stalno prelaze i oni sa iskustvom od pre 15 godina? Kako percipiraju carinike stanovnici EU, a kako naši građani?
 12. Neki zakoni percipiranja Nemački naučnici “Geštaltisti” /geštalt =celina, struktura/ Formirali zakone percepcije koje važe za sve ljude na zemlji bez obzira na razlike u kulturama
 13. Šta vidite na slici?
 14. Šta vidite na slici?
 15. Zakon lika i pozadine Vidimo u zavisnosti od toga šta smatramo likom, a šta pozadinom!
 16. Šta vidite na slici?
 17. Princip blizine Slične strukture koje su međusobno blizu doživljavamo kao celinu!
 18. Šta vidite na slici?
 19. : Rešite zadatak Kroz 9 tačaka treba proći s četiri ravne crte ne dižući olovku sa papira
 20. Rešenje 1 4 3 2
 21. Princip zatvorenosti  Međusobno udaljene strukture doživljavamo kao celine  Problem sa tačkama i linijama predstavlja poteškoću zbog principa zatvorenosti i dobre forme. Pogled na 9 tačaka nam odmah stvara sliku kvadrata i tražimo rešenje u okviru kvadrata što niko nije rekao pri postavci zadatka.
 22. Šta vidite na slici?
 23. Princip istovrsnih znakova  Sklonost da istovrsne znakove doživljavamo kao strukturu za koju je nekako samo po sebi razumljivo da njezini elementi idu zajedno.  Zato vidimo redove, a ne kolone
 24. Šta vidite na slici?
 25. Princip dobre forme  Svaka od krivulja pokazuje neku svoju pravilnost, “logičnost” ili “dobru formu”  Primena: ako se prvi grafik značajno je da svaka linija bude drugačija kako bi se mogla percipirati kao celina
 26. Još neke zanimljive pojave vezane za percepciju  Mehanizam perceptivne udešenosti – tendenicja da potvrđujemo svoje hipoteze. Kad čovek očekuje da će se nešto desiti, on zbivanja oko sebe percipira, tumači i ponaša se u skladu sa tim očekivanjima. Na primer: ljubomoran momak ili devojka; carinik koji očekuje da su Romi šverceri........primeri studenata  Fenomen kontrasta: ako smo imali iskustva sa nekoliko loših studenata prosečan odgovor studenta ćemo doživeti kao odličan; odlazak iz siromašne i srednje razvijenu zemlju i slično.
 27. Još neki fenomeni percepcije Koja je linija duža? Muller-Lyerova iluzija
 28. Koja je linija duža? Oppelova iluzija
 29. Zadatak za vežbu percepcije  U parovima popričajte o mogućnostima šta bi to bili značajni predmeti vaše percepcije u budućem zanimanju.  Ideje /vizije/ zapišite pa ćemo ih prokomentarisati zajedno
 30. Mišljenje i govor Neposredno Počeci Posredno i doživljavanje apstrakcije i uopšteno objektivnog generalizacije doživljavanje sveta objektivnog sveta Oseti i Predstave Mišljenje percepcija
 31. Šta su predstave?  Predtave nastaju apstrahovanjem (zanemarivanjem) nebitnih elemenata perceptivno osetnih slika, a ujedno su i rezultat određenih uopštavanja.  Vrste predstava: - Predstave pamćenja – obnavljanje ranije opaženih pojava i predmeta - Predstave mašte – oblikovanje predmeta i pojava u mislima koje se nikada nisu percipirale - Bezpredstavne misli
 32. Šta je mišljenje?  Proces posebnog i uopštenog zahvaćanja veza i odnosa među pojavama u objektivnoj stvarnosti  Primer: eksperiment sa majmunom u kavezu koji treba da dohvati bananu  Miso o celoj skupini sličnih predmeta i pojava, a koja odražava njihovo opšta i bitna svojstva zove se pojam  Pojmovi se označavaju rečima, te je reč materijalni oblik izražavanja misli
 33. Vežba  Razmislite o pojmovima /atributima/ koji bi bili interesantni za ispitivanje mišljenja ljudi o: - Policajcima - Menadžerima /direktorima/ - Carinicima Pri određenju atributa pođite od svog ličnog iskustva sa ovim profesijama.
 34. Hvala na pažnji! Vidimo se sledeći ponedeljak!  Popunite listiće molim vas i predajte ih Pozdrav!
Publicidad