Metode interactive (lim. lit. rom)

Metode interactive (lim. lit. rom)
Obiective:

 Familiarizarea cu metode de
 integrare interactive a
 conţinuturilor învăţării.
 Aplicarea metodelor interactive în
 vederea diversificării şi
 flexibilizării conţinuturilor
 integrate.
 Conştientizarea elevului de
 explorare şi descoperire a
 conţinuturilor învăţării.
MOTTO :
« Dacă îmi spui o să uit, dacă îmi
arăţi o să ţin minte, dar dacă mă
implici o să înţeleg. » Anonim.
Metodele moderne au tendința de a se apropia cât
   mai mult de metodele cercetării științifice,
  antrenând elevii în activități de investigare și
   ceretare directă a fenomenelor. Utilizarea
 metodelor interactive în activitatea didactică are
 ca rezultat creșterea motivației pentru învățare și
   a încrederii în sine, contribuie la formarea
  atitudinii pozitive față de obiectele de studiu în
  școală și asigură condițiile formării capacită ții
   copiilor de a interacționa și de a comunica,
 pregătându-i mai bine pentru activitatea socială.
 Prin măiestria și priceperea de care dăm dovadă
  putem dezvolta creativitatea la elevi, dar și să
   ajungem la o autostimulare a creativității.
Avantajele metodelor moderne:

 transformă elevul din obiect în subiect al
 învățării;
 elevii devin încrezători în forțele proprii și se
 exprimă mai ușor oral și în scris;
 angajează intens forțele psihice de cunoaștere;
 asigură condiții de lucru individual și în echipă;
 dezvoltă gândirea critică și limbajul;
 activizează vocabularul elevilor.
Metode interactive în cadrul orelor integrate:

 Portofoliu
 Lucrul în grup
 Ciorchinele
 Hexagonul
 Benzi desenate
 Copacul ideilor
 Algoritmul
 Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat
 Calculatorul
 Cadranul
Întrunirea metodicã a
profesorilor de limba românã
    si literaturã
    ,
Tema: Metode interactive la orele
integrate
Asocia ții între discipline:
 limba română – literatura
 literatura – arta plastică
 literatura – muzica
 limba română – biologia
 literatura – istoria
 limba română – ecologia
 limba română – informatica
 literatura - etica
Portofoliul
Portofoliul reprezintă ”cartea de vizită” a elevului
  prin care profesorul poate să-i urmărească
 progresul. Îi oferă posibilitatea să dispună de
 materiale didactice care îi ajută la studierea
 materialului prevăzut de programele școlare:
diferite tipuri de exerciții;
jocuri didactice;
fișe;
teste;
scheme;
imagini;
texte.
Oră de limba română
   Comunicare orală ”Îngerul și ghiocelul”
   Oră integrată: limba română – biologia
Obiective: receptarea textului literar și analiza lui;
 familiarizarea cu florile și caracteristicile lor.
Metode interactive (lim. lit. rom)
Oră de lectură
în grup la
biblotecă
         Dialogul cu
         bibliotecara:
          ”Cum să
         procedăm ca
         oamenii să fie
           buni?”
În finalul muncii lor
              creative au ajuns la
              o expresie comună:
                o prietenie
              adevărată e pe viața
                  toată.
 Lucru în grup
”Știu, vreau să știu, am
învățat”
 Elevii vor alcătui cele
 mai frumoase expresii
 la temele repartizate:
  prietenie, omenie.
                 limba română - etica
CIORCHINELE
 Metoda ciorchinelui reprezintă modelul sau ansamblul organizat al
procedeelor sau modurilor de realizare practică a operaţiilor carestau la baza
acţiunilor parcurse în comun de profesori şi elevi şi care conduc în mod
planificat şi eficace la realizarea scopurilor propuse.Este o tehnică menită
să încurajeze elevii să gândească liber şi să stimuleze conexiunile de idei. Este
o modalitate de a realiza asociaţii de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor
însuşite anterior. Este o tehnică de căutare a drumului spre propriile cunoştinţe
evidenţiind propria înţelegere a unui conţinut.

  Avantaje:
  • Nu se critică ideile propuse;
  • Stimulează conexiunile dintre idei;
  • Iese în evidenţă modul propriu de a înţelege o temă anume;
  • Realizează asociaţii noi de idei sau relevă noi sensuri ale ideilor;
  • Caută căi de acces spre propriile cunoştinţe;
  • Poate fi utilizată ca metodă liberă sau cu indicare prealabilă a
categoriilor de informaţii aşteptate de la elevi;
  • Prin acest exerciţiu se încurajează participarea întregii clase. Poate
fi folosit cu succes la evaluarea unei unităţi de conţinut, dar şi pe
parcursul predării, făcându-se apel la cunoştinţele dobândite de elevi.
Oră de comunicare în
   clasa a 7-a
   Stabilirea
  caracteristicilor
ghiocelului după textul
    propus.
             Lucrul cu posterele.
Algoritmul
 Algoritmizarea este metoda care se bazează pe folosirea
algoritmilor în procesul predării cu scopul familiarizării cu o
  serie de scheme care îi ajută pe elevi să rezolve diferite
           sarcini de instruire.
                         limba română - literatura
Algoritmizarea constă în formarea unor deprinderi de
   gândire logică și creativă. Este aplicată la
caracterizarea personajelor, descifrarea schemelor,
       rebusurilor, integramelor.
HEXAgoNul
 Este un organizator grafic utilizat în situaţiile de învăţare care
implică şase aspecte diferite ale unei probleme/subiect/temă. Este
o strategie flexibilă, putând fi utilizată frontal, individual sau în
perechi. Pe parcursul activităţii se răspunde la şase întrebări: 
   Activitate individuală: „Vânătorii de rațe”, de Ion Druță.
  După ce veţi citi povestirea, fiecare aveţi sarcina de a completa
 triunghiurile din interiorul hexagonului cu răspunsurile la
 întrebările de pe laturile lui. Prezentaţi colegului de
 bancă ceea ce aţi completat.
BENzi dEsENAtE
              Procedee de stimulare a
             creativitatii printr-o succesiune
             de desene, schite ilustrate
             prezentate cronologic.
              Obiectiv: Dezvoltarea
             capacitatii de a realiza desene
             succesive.
 Cerinte: orice banda
desenata are 2 parti: o
parte scrisa, o parte
desenata.

 Textul va contine
cuvinte cheie.

                      literatura – arta plastică
Oră de limba română în
   clasa a 9-a
 Prezentarea schemelor la
  tema ”Raporturile de
 coordonare și subordonare
în propoziție și în fraz ă ” va
  plasa elevii în diferite
  situații problematizate.
                   Sub conducerea
                 profesorului elevii vor
                    fi capabili să
                 alcă tuiască scheme la
                   calculator și să
                     comenteze.
                      limba română - informatica
Copacul ideilor este o metodă grafică în care cuvântul cheie este scris într-un
dreptunghi la baza foii, în partea centrală. De la acest dreptunghi se ramifică
 asemenea crengilor unui copac, toate cunoştinţele evocate. Copacul ideilor
       poate fi completat individual, în perechi sau în grup.
AVANTAJE:
• Suscită curiozitatea, invită la căutări.
• Determină găsirea unor soluţii noi, originale.
• Stimulează elevii.
Oră de comunicare ”Să ocrotim natura”
Elevii vor completa ramurile copacului cu idei adecvate temei. limba română - ecologia
CADRANELE

   M etoda activa de rezumare ş i sistematizare a unui conţ inut
informaţ ional, solicitând participarea ş i implicarea elevilor în înţ elegerea
lui adecvată .
   Incurajeaz ă participarea întregii clase ş i a lucrului în echipe. M etoda
poate fi folosită cu succes la evaluarea unei unităţ i de conţ inut dar ş i în
vederea consolidă rii, fă cându-se apel la cunoş tinţ ele dobândite de elevi.
   Stimuleaz ă atenţ ia ş i gândirea, prin cautarea unor că i de acces spre
propriile cunoş tinţ e, credinţ e ş i convingeri.
   Conş tientizeaz ă elevul asupra propriului nivel al cunoş tinţ elor.

           Reguli pentru utilizarea metodei cadranelor:
   Scrieţ i tot ce v ă trece prin minte referitor la tema pusă în discuţ ie în
sectorul indicat al cadranului;
   Sintetizaţ i conţ inutul informaţ ional asimilat;
   Nu va opriţ i până nu epuizaţ i toate ideile care v ă vin în minte,
insistaţ i până apar idei noi ş i completaţ i;
   Gă siţ i un titlu sau o fraz ă cheie care să sistematizeze toate
informaţ iile adunate.
Avantaje:
stimuleaza atentia si gandirea;
scoate in evidenta modul propriu de intelegere;
conduce la sintetizare/esentializare.


”Amintiri din copilărie” de Ion Creangă:


       personaje   expresii
       Întâmplări   concluzii
Oră integrată: Literatura-istoria
în clasa a 8-a
Tema: D. Cantemir
 „Descrierea Moldovei”
Obiective:
D. Cantemir – personalitate de cultură vastă;
date importante din istoria neamului;
obiceiuri şi tradiţii.
                     Oră integrată: Literatura-muzica
                     în clasa a 10-a
                    Tema: M.Eminescu. Poezia „Sara pe
                   pe deal”- poezie a dorului de dragoste
                     Obiective:
                     - cunoştinţa cu textul;
                     - lucru asupra textului;
                     - explicarea şi însuşirea melodiei;
                     - lucru asupra tempoului;
                     - lucru asupra ritmului.
7,2
                              S2 Anuală    2L

 7
                       S1    2L        1L
             Anuală    2L    1L
6,8       S1 1L 2L S2    1L

6,6
      2L
    1L
6,4


6,2


 6
   2010/2011 ( clasa a 5-a )  2011/2012 (clasa a 6-a )       2012/2013 (clasa a 7-a)
1 de 25

Recomendados

Atelierul de comunicare por
Atelierul de comunicareAtelierul de comunicare
Atelierul de comunicareDanielaMuncaAftenev
3.1K vistas20 diapositivas
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx por
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptx
”TOȚI SUNTEM COPII”- ppt ces.pptxNadyaRacila
2.6K vistas24 diapositivas
Lecția de tip atelier.pptx por
Lecția de tip atelier.pptxLecția de tip atelier.pptx
Lecția de tip atelier.pptxDanielaMuncaAftenev
5.4K vistas18 diapositivas
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx por
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptxCREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptxDaniela Munca-Aftenev
1.8K vistas16 diapositivas
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx por
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxFORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxDaniela Munca-Aftenev
13.2K vistas59 diapositivas
Primavara copilariei 30nou por
Primavara copilariei 30nouPrimavara copilariei 30nou
Primavara copilariei 30nouNicole France
12.6K vistas104 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sfaturi pentru părinţi por
Sfaturi pentru părinţiSfaturi pentru părinţi
Sfaturi pentru părinţiTundeLaudat
5.1K vistas8 diapositivas
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1) por
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Valeriu Sandru
7.7K vistas26 diapositivas
Strategii didactice activ participative por
Strategii didactice activ participativeStrategii didactice activ participative
Strategii didactice activ participativeConstanta Nedelcof
11.3K vistas17 diapositivas
Atelierul-de-lectură.pptx por
Atelierul-de-lectură.pptxAtelierul-de-lectură.pptx
Atelierul-de-lectură.pptxDaniela Munca-Aftenev
3.2K vistas19 diapositivas
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului por
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copiluluiRolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copiluluiLumi Codrescu
8.3K vistas47 diapositivas
Evaluarea criterială prin descriptori por
Evaluarea criterială prin descriptoriEvaluarea criterială prin descriptori
Evaluarea criterială prin descriptoriDaniela Munca-Aftenev
6K vistas12 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Sfaturi pentru părinţi por TundeLaudat
Sfaturi pentru părinţiSfaturi pentru părinţi
Sfaturi pentru părinţi
TundeLaudat5.1K vistas
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1) por Valeriu Sandru
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Valeriu Sandru7.7K vistas
Strategii didactice activ participative por Constanta Nedelcof
Strategii didactice activ participativeStrategii didactice activ participative
Strategii didactice activ participative
Constanta Nedelcof11.3K vistas
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului por Lumi Codrescu
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copiluluiRolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Lumi Codrescu8.3K vistas
Metode de predare por Alexei Crețu
Metode de predareMetode de predare
Metode de predare
Alexei Crețu39.4K vistas
Cercetare pedagogica cosma por Diana Borleanu
Cercetare pedagogica cosmaCercetare pedagogica cosma
Cercetare pedagogica cosma
Diana Borleanu13.5K vistas
Cls 1 metoda fonetica-analitico_sintetica por Larisa Naidin
Cls 1 metoda fonetica-analitico_sinteticaCls 1 metoda fonetica-analitico_sintetica
Cls 1 metoda fonetica-analitico_sintetica
Larisa Naidin16.1K vistas
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice por anamaria89
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
anamaria8916K vistas
Obiective operationale por econsiliere
Obiective operationaleObiective operationale
Obiective operationale
econsiliere47K vistas
Managementul proiectelor educationale por NEGRILAANGELICA
Managementul proiectelor educationaleManagementul proiectelor educationale
Managementul proiectelor educationale
NEGRILAANGELICA3.6K vistas
Comunicarea cu parintii por Ina Dumbrava
Comunicarea cu parintiiComunicarea cu parintii
Comunicarea cu parintii
Ina Dumbrava3.4K vistas
Problematizarea in didactica por Sxr Suxir
Problematizarea in didactica Problematizarea in didactica
Problematizarea in didactica
Sxr Suxir21.7K vistas
Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice por dorinavacari
Standarde de competență profesională ale cadrelor didacticeStandarde de competență profesională ale cadrelor didactice
Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice
dorinavacari2.4K vistas

Destacado

Stimularea crreativitatii ... (1) por
Stimularea crreativitatii ... (1)Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)Pad Marius
50.7K vistas121 diapositivas
Metode de predare por
Metode de predareMetode de predare
Metode de predarePetru Dolhescu
6.7K vistas10 diapositivas
Metode interactive de predare por
Metode interactive de predareMetode interactive de predare
Metode interactive de predareoles vol
7.2K vistas9 diapositivas
Metoda Mozaicul por
Metoda MozaiculMetoda Mozaicul
Metoda Mozaiculiaya
12.3K vistas18 diapositivas
„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED... por
„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...
„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...Livia Dobrescu
12.4K vistas15 diapositivas
Strategii didactice 1 por
Strategii didactice 1Strategii didactice 1
Strategii didactice 1Cristiana Stoica
7K vistas44 diapositivas

Destacado(6)

Stimularea crreativitatii ... (1) por Pad Marius
Stimularea crreativitatii ... (1)Stimularea crreativitatii ... (1)
Stimularea crreativitatii ... (1)
Pad Marius50.7K vistas
Metode interactive de predare por oles vol
Metode interactive de predareMetode interactive de predare
Metode interactive de predare
oles vol7.2K vistas
Metoda Mozaicul por iaya
Metoda MozaiculMetoda Mozaicul
Metoda Mozaicul
iaya12.3K vistas
„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED... por Livia Dobrescu
„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...
„MODALITĂŢI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR PRIN METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN PRED...
Livia Dobrescu12.4K vistas

Similar a Metode interactive (lim. lit. rom)

4. planificarea activitatilor prof. vanca gabriela por
4. planificarea activitatilor prof. vanca gabriela4. planificarea activitatilor prof. vanca gabriela
4. planificarea activitatilor prof. vanca gabrielaAna Elena Puscas
291 vistas1 diapositiva
Formare in literatie por
Formare in literatieFormare in literatie
Formare in literatieChelariu Mihai
4.3K vistas27 diapositivas
Creativitate si tehnologie_in_abordarea_procesului_instructiveducativ por
Creativitate si tehnologie_in_abordarea_procesului_instructiveducativCreativitate si tehnologie_in_abordarea_procesului_instructiveducativ
Creativitate si tehnologie_in_abordarea_procesului_instructiveducativela_duta
48 vistas12 diapositivas
Visible learning 2014 por
Visible learning 2014Visible learning 2014
Visible learning 2014Maria ŢUCA
5.8K vistas12 diapositivas
0_metode_interactive_de_evalaure (1).docx por
0_metode_interactive_de_evalaure (1).docx0_metode_interactive_de_evalaure (1).docx
0_metode_interactive_de_evalaure (1).docxLilianaIvasc
22 vistas5 diapositivas
Modul ii tema por
Modul ii temaModul ii tema
Modul ii temaPop Anca
1.2K vistas4 diapositivas

Similar a Metode interactive (lim. lit. rom)(20)

4. planificarea activitatilor prof. vanca gabriela por Ana Elena Puscas
4. planificarea activitatilor prof. vanca gabriela4. planificarea activitatilor prof. vanca gabriela
4. planificarea activitatilor prof. vanca gabriela
Ana Elena Puscas291 vistas
Creativitate si tehnologie_in_abordarea_procesului_instructiveducativ por ela_duta
Creativitate si tehnologie_in_abordarea_procesului_instructiveducativCreativitate si tehnologie_in_abordarea_procesului_instructiveducativ
Creativitate si tehnologie_in_abordarea_procesului_instructiveducativ
ela_duta48 vistas
Visible learning 2014 por Maria ŢUCA
Visible learning 2014Visible learning 2014
Visible learning 2014
Maria ŢUCA5.8K vistas
0_metode_interactive_de_evalaure (1).docx por LilianaIvasc
0_metode_interactive_de_evalaure (1).docx0_metode_interactive_de_evalaure (1).docx
0_metode_interactive_de_evalaure (1).docx
LilianaIvasc22 vistas
Modul ii tema por Pop Anca
Modul ii temaModul ii tema
Modul ii tema
Pop Anca1.2K vistas
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale” por Daniela Munca-Aftenev
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Proba „Interviul de evaluare a competențelor profesionale”
Educația timpurie, Interviul de evaluare a competențelot profesionale por Daniela Munca-Aftenev
Educația timpurie, Interviul de evaluare a competențelot profesionaleEducația timpurie, Interviul de evaluare a competențelot profesionale
Educația timpurie, Interviul de evaluare a competențelot profesionale
Metode si procedee active si incluzive por viorelfaina
Metode si procedee active si incluziveMetode si procedee active si incluzive
Metode si procedee active si incluzive
viorelfaina15.1K vistas
PROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docx por Ortenzia Gotcu
PROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docxPROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docx
PROIECT DE LECŢIE_finala_Jurnalul.docx
Ortenzia Gotcu61 vistas
Cerc pedagogic comunicare_lectura por Maria
Cerc pedagogic comunicare_lecturaCerc pedagogic comunicare_lectura
Cerc pedagogic comunicare_lectura
Maria29K vistas
Proiect didactic scoala finlandeza por adelina245
Proiect didactic scoala finlandezaProiect didactic scoala finlandeza
Proiect didactic scoala finlandeza
adelina2451.5K vistas
Metode activ participative_istorie por Sima Sorin
Metode activ participative_istorieMetode activ participative_istorie
Metode activ participative_istorie
Sima Sorin3.1K vistas
Abordarea integrată a competențelor de comunicare por Stella Grama
Abordarea integrată a competențelor de comunicareAbordarea integrată a competențelor de comunicare
Abordarea integrată a competențelor de comunicare
Stella Grama394 vistas
O explozie de creativitate por Adina Popa
O explozie de creativitateO explozie de creativitate
O explozie de creativitate
Adina Popa30 vistas

Más de Mary Dulits

методоб'єднання вчителів іноземних мов, історії та правознавства por
методоб'єднання вчителів іноземних мов, історії та правознавстваметодоб'єднання вчителів іноземних мов, історії та правознавства
методоб'єднання вчителів іноземних мов, історії та правознавстваMary Dulits
581 vistas15 diapositivas
робота кафедри українських філологів por
робота кафедри українських філологівробота кафедри українських філологів
робота кафедри українських філологівMary Dulits
445 vistas31 diapositivas
кафедра природничих дисциплін por
кафедра природничих дисциплінкафедра природничих дисциплін
кафедра природничих дисциплінMary Dulits
571 vistas19 diapositivas
кафедра матеметичних наук por
кафедра матеметичних науккафедра матеметичних наук
кафедра матеметичних наукMary Dulits
377 vistas25 diapositivas
презентация колективу методобєднання початкових класів por
презентация колективу методобєднання початкових класівпрезентация колективу методобєднання початкових класів
презентация колективу методобєднання початкових класівMary Dulits
2K vistas44 diapositivas
завуч про мо por
завуч про мозавуч про мо
завуч про моMary Dulits
287 vistas22 diapositivas

Más de Mary Dulits(6)

методоб'єднання вчителів іноземних мов, історії та правознавства por Mary Dulits
методоб'єднання вчителів іноземних мов, історії та правознавстваметодоб'єднання вчителів іноземних мов, історії та правознавства
методоб'єднання вчителів іноземних мов, історії та правознавства
Mary Dulits581 vistas
робота кафедри українських філологів por Mary Dulits
робота кафедри українських філологівробота кафедри українських філологів
робота кафедри українських філологів
Mary Dulits445 vistas
кафедра природничих дисциплін por Mary Dulits
кафедра природничих дисциплінкафедра природничих дисциплін
кафедра природничих дисциплін
Mary Dulits571 vistas
кафедра матеметичних наук por Mary Dulits
кафедра матеметичних науккафедра матеметичних наук
кафедра матеметичних наук
Mary Dulits377 vistas
презентация колективу методобєднання початкових класів por Mary Dulits
презентация колективу методобєднання початкових класівпрезентация колективу методобєднання початкових класів
презентация колективу методобєднання початкових класів
Mary Dulits2K vistas
завуч про мо por Mary Dulits
завуч про мозавуч про мо
завуч про мо
Mary Dulits287 vistas

Metode interactive (lim. lit. rom)

 • 2. Obiective: Familiarizarea cu metode de integrare interactive a conţinuturilor învăţării. Aplicarea metodelor interactive în vederea diversificării şi flexibilizării conţinuturilor integrate. Conştientizarea elevului de explorare şi descoperire a conţinuturilor învăţării.
 • 3. MOTTO : « Dacă îmi spui o să uit, dacă îmi arăţi o să ţin minte, dar dacă mă implici o să înţeleg. » Anonim.
 • 4. Metodele moderne au tendința de a se apropia cât mai mult de metodele cercetării științifice, antrenând elevii în activități de investigare și ceretare directă a fenomenelor. Utilizarea metodelor interactive în activitatea didactică are ca rezultat creșterea motivației pentru învățare și a încrederii în sine, contribuie la formarea atitudinii pozitive față de obiectele de studiu în școală și asigură condițiile formării capacită ții copiilor de a interacționa și de a comunica, pregătându-i mai bine pentru activitatea socială. Prin măiestria și priceperea de care dăm dovadă putem dezvolta creativitatea la elevi, dar și să ajungem la o autostimulare a creativității.
 • 5. Avantajele metodelor moderne: transformă elevul din obiect în subiect al învățării; elevii devin încrezători în forțele proprii și se exprimă mai ușor oral și în scris; angajează intens forțele psihice de cunoaștere; asigură condiții de lucru individual și în echipă; dezvoltă gândirea critică și limbajul; activizează vocabularul elevilor.
 • 6. Metode interactive în cadrul orelor integrate: Portofoliu Lucrul în grup Ciorchinele Hexagonul Benzi desenate Copacul ideilor Algoritmul Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat Calculatorul Cadranul
 • 7. Întrunirea metodicã a profesorilor de limba românã si literaturã ,
 • 8. Tema: Metode interactive la orele integrate Asocia ții între discipline:  limba română – literatura  literatura – arta plastică  literatura – muzica  limba română – biologia  literatura – istoria  limba română – ecologia  limba română – informatica  literatura - etica
 • 9. Portofoliul Portofoliul reprezintă ”cartea de vizită” a elevului prin care profesorul poate să-i urmărească progresul. Îi oferă posibilitatea să dispună de materiale didactice care îi ajută la studierea materialului prevăzut de programele școlare: diferite tipuri de exerciții; jocuri didactice; fișe; teste; scheme; imagini; texte.
 • 10. Oră de limba română Comunicare orală ”Îngerul și ghiocelul” Oră integrată: limba română – biologia Obiective: receptarea textului literar și analiza lui; familiarizarea cu florile și caracteristicile lor.
 • 12. Oră de lectură în grup la biblotecă Dialogul cu bibliotecara: ”Cum să procedăm ca oamenii să fie buni?”
 • 13. În finalul muncii lor creative au ajuns la o expresie comună: o prietenie adevărată e pe viața toată. Lucru în grup ”Știu, vreau să știu, am învățat” Elevii vor alcătui cele mai frumoase expresii la temele repartizate: prietenie, omenie. limba română - etica
 • 14. CIORCHINELE Metoda ciorchinelui reprezintă modelul sau ansamblul organizat al procedeelor sau modurilor de realizare practică a operaţiilor carestau la baza acţiunilor parcurse în comun de profesori şi elevi şi care conduc în mod planificat şi eficace la realizarea scopurilor propuse.Este o tehnică menită să încurajeze elevii să gândească liber şi să stimuleze conexiunile de idei. Este o modalitate de a realiza asociaţii de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor însuşite anterior. Este o tehnică de căutare a drumului spre propriile cunoştinţe evidenţiind propria înţelegere a unui conţinut. Avantaje: • Nu se critică ideile propuse; • Stimulează conexiunile dintre idei; • Iese în evidenţă modul propriu de a înţelege o temă anume; • Realizează asociaţii noi de idei sau relevă noi sensuri ale ideilor; • Caută căi de acces spre propriile cunoştinţe; • Poate fi utilizată ca metodă liberă sau cu indicare prealabilă a categoriilor de informaţii aşteptate de la elevi; • Prin acest exerciţiu se încurajează participarea întregii clase. Poate fi folosit cu succes la evaluarea unei unităţi de conţinut, dar şi pe parcursul predării, făcându-se apel la cunoştinţele dobândite de elevi.
 • 15. Oră de comunicare în clasa a 7-a Stabilirea caracteristicilor ghiocelului după textul propus. Lucrul cu posterele.
 • 16. Algoritmul Algoritmizarea este metoda care se bazează pe folosirea algoritmilor în procesul predării cu scopul familiarizării cu o serie de scheme care îi ajută pe elevi să rezolve diferite sarcini de instruire. limba română - literatura
 • 17. Algoritmizarea constă în formarea unor deprinderi de gândire logică și creativă. Este aplicată la caracterizarea personajelor, descifrarea schemelor, rebusurilor, integramelor.
 • 18. HEXAgoNul Este un organizator grafic utilizat în situaţiile de învăţare care implică şase aspecte diferite ale unei probleme/subiect/temă. Este o strategie flexibilă, putând fi utilizată frontal, individual sau în perechi. Pe parcursul activităţii se răspunde la şase întrebări:  Activitate individuală: „Vânătorii de rațe”, de Ion Druță. După ce veţi citi povestirea, fiecare aveţi sarcina de a completa triunghiurile din interiorul hexagonului cu răspunsurile la întrebările de pe laturile lui. Prezentaţi colegului de bancă ceea ce aţi completat.
 • 19. BENzi dEsENAtE  Procedee de stimulare a creativitatii printr-o succesiune de desene, schite ilustrate prezentate cronologic.  Obiectiv: Dezvoltarea capacitatii de a realiza desene succesive.  Cerinte: orice banda desenata are 2 parti: o parte scrisa, o parte desenata. Textul va contine cuvinte cheie. literatura – arta plastică
 • 20. Oră de limba română în clasa a 9-a Prezentarea schemelor la tema ”Raporturile de coordonare și subordonare în propoziție și în fraz ă ” va plasa elevii în diferite situații problematizate. Sub conducerea profesorului elevii vor fi capabili să alcă tuiască scheme la calculator și să comenteze. limba română - informatica
 • 21. Copacul ideilor este o metodă grafică în care cuvântul cheie este scris într-un dreptunghi la baza foii, în partea centrală. De la acest dreptunghi se ramifică asemenea crengilor unui copac, toate cunoştinţele evocate. Copacul ideilor poate fi completat individual, în perechi sau în grup. AVANTAJE: • Suscită curiozitatea, invită la căutări. • Determină găsirea unor soluţii noi, originale. • Stimulează elevii. Oră de comunicare ”Să ocrotim natura” Elevii vor completa ramurile copacului cu idei adecvate temei. limba română - ecologia
 • 22. CADRANELE M etoda activa de rezumare ş i sistematizare a unui conţ inut informaţ ional, solicitând participarea ş i implicarea elevilor în înţ elegerea lui adecvată . Incurajeaz ă participarea întregii clase ş i a lucrului în echipe. M etoda poate fi folosită cu succes la evaluarea unei unităţ i de conţ inut dar ş i în vederea consolidă rii, fă cându-se apel la cunoş tinţ ele dobândite de elevi. Stimuleaz ă atenţ ia ş i gândirea, prin cautarea unor că i de acces spre propriile cunoş tinţ e, credinţ e ş i convingeri. Conş tientizeaz ă elevul asupra propriului nivel al cunoş tinţ elor. Reguli pentru utilizarea metodei cadranelor: Scrieţ i tot ce v ă trece prin minte referitor la tema pusă în discuţ ie în sectorul indicat al cadranului; Sintetizaţ i conţ inutul informaţ ional asimilat; Nu va opriţ i până nu epuizaţ i toate ideile care v ă vin în minte, insistaţ i până apar idei noi ş i completaţ i; Gă siţ i un titlu sau o fraz ă cheie care să sistematizeze toate informaţ iile adunate.
 • 23. Avantaje: stimuleaza atentia si gandirea; scoate in evidenta modul propriu de intelegere; conduce la sintetizare/esentializare. ”Amintiri din copilărie” de Ion Creangă: personaje expresii Întâmplări concluzii
 • 24. Oră integrată: Literatura-istoria în clasa a 8-a Tema: D. Cantemir „Descrierea Moldovei” Obiective: D. Cantemir – personalitate de cultură vastă; date importante din istoria neamului; obiceiuri şi tradiţii.  Oră integrată: Literatura-muzica  în clasa a 10-a  Tema: M.Eminescu. Poezia „Sara pe  pe deal”- poezie a dorului de dragoste  Obiective:  - cunoştinţa cu textul;  - lucru asupra textului;  - explicarea şi însuşirea melodiei;  - lucru asupra tempoului;  - lucru asupra ritmului.
 • 25. 7,2 S2 Anuală 2L 7 S1 2L 1L Anuală 2L 1L 6,8 S1 1L 2L S2 1L 6,6 2L 1L 6,4 6,2 6 2010/2011 ( clasa a 5-a ) 2011/2012 (clasa a 6-a ) 2012/2013 (clasa a 7-a)