Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

CC2_aspectes_energetics.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 5 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

CC2_aspectes_energetics.pdf

  1. 1. Aspectes energètics del corrent continu Energia i potència elèctrica La potència elèctrica es pot calcular mitjançant l'expressió: P = V·I ; fent servir, és clar, les unitats SI: P(W) = V(V)·I(A) Aquesta expressió és conseqüència de les definicions d'intensitat del corrent elèctric i de diferència de potencial: I(A)=Q(C)/t(s) ; V=E(J)/Q(C) Per a calcular l'energia, E = P·t . En unitats del SI: E(J) = P(W)·t(s). L'energia elèctrica sol expressar-se en quilowatts-hora (kWh) perquè el Joule és una unitat massa petita: E(kWh) = P(kW)·t(h). Efecte Joule L'energia elèctrica pot transformar-se en els receptors en d'altres formes d'energia útil (mecànica, lluminosa, ...), però sempre es converteix, en part, en calor degut als xocs dels electrons amb els ions metàl·lics dels conductors. Es produeix, per tant, un augment de temperatura del conductor, conegut com efecte Joule. En una resistència R: Apliquem la llei d'Ohm: V = R·I → per obtenir P = V·I = R·I2 = V2 /R I és el corrent que travessa la resistència, i V és la tensió mesurada en borns de la resistència, o la d.d.p. entre els seus extrems. Generadors Un generador és un dispositiu capaç de transformar algun tipus d'energia no elèctrica (química, mecànica, lluminosa) en energia elèctrica per subministrar-la a les càrregues que el travessen. Resistència interna d'un generador Qualsevol generador s'escalfa en ser travessat per un corrent elèctric. Això demostra, segons la llei de Joule, que ofereix una resistència al pas del corrent. Aquesta resistència rep el nom de resistència interna “r”. A efectes de càlcul, podem considerar un generador ideal (sense resistència interna) en sèrie amb una resistència de valor r (la resistència interna). Força electromotriu d'un generador En qualsevol generador existeix proporcionalitat entre l'energia no elèctrica consumida i la càrrega elèctrica que subministra al circuit: W = ε·Q = ε·I·t La constant de proporcionalitat ε s'anomena força electromotriu (f.e.m). La unitat de mesura de la f.e.m. és el Volt. Es pot definir la f.e.m. com la quantitat d'energia consumida pel generador per unitat de càrrega que el travessa. Potència d'un generador La potència d'un generador es pot calcular mitjançant l'expressió P = ε·I És igual a l'expressió de la potència elèctrica vista inicialment, però referida a la f.e.m. Caldrà tenir en compte, però, que una part es transforma en calor en el mateix generador, degut a la seva resistència interna. Podem dir, per tant, que es perd perquè no arriba a la resta del circuit. Fent el balanç energètic, i dividint entre I: P = Pu + Pp → ε·I = V·I + r·I2 → ε = V + r·I → V = ε – r·I , essent P la potència total o la consumida pel generador.
  2. 2. Tensió en borns d'un generador Depèn de la càrrega que s'hi connecta. És menor ( V = ε – r·I ) que la que es mesuraria en buit, que seria igual a la f.e.m. ε del generador. Aquesta diferència és negligible si la resistència interna r del generador és molt més petita que la resistència R de la càrrega; seria nul·la si r=0. Com ja s'ha dit, també coincideixen la d.d.p. en borns del generador, V, i la f.e.m. ε si I=0, condició que només és dóna quan el circuit està obert. Rendiment d'un generador També a partir de l'anterior: η = Pu / Ptotal= V/ ε. Seria del 100% per a un generador (ideal) sense resistència interna. Receptors Són els elements del circuit elèctric que reben l'energia elèctrica del generador i la transformen en un altre tipus d'energia. Força contraelectromotriu Igual que per als generadors, també en els receptors existeix una proporcionalitat entre l'energia útil (no calorífica) que subministren i la quantitat de càrrega que els travessa. W = ε'·Q = ε'·I·t La constant de proporcionalitat ε' s'anomena força contraelectromotriu (f.c.e.m). També es mesura en Volt. Receptors sense f.c.e.m. Són aquells que transformen íntegrament l'energia elèctrica en calor (estufes elèctriques, ...). Els anomenem receptors purament resistius. Són les resistències. Potència i f.c.e.m. d'un motor Un motor és un generador que transforma l'energia elèctrica en mecànica. La potència útil d'un motor es pot calcular mitjançant l'expressió: Pu = ε'·I → ε'=Pu/I ; de manera que la força contraelectromotriu d'un motor és la relació entre la seva potència útil i la intensitat del corrent elèctric que el travessa. Resistència interna d'un receptor (motor) Igual que per als generadors, qualsevol receptor s'escalfa en ser travessat per un corrent elèctric; dit d'una altra manera, segons la llei de Joule té una resistència interna, que designem per r'. En el cas d'un motor, la resistència interna seria igual a la resistència dels fils dels bobinats, les escombretes, .... En aquesta resistència interna es produeixen pèrdues per efecte Joule: Pp = r'·I2 Fent el balanç energètic, i dividint entre I: P = Pu + Pp → V·I = ε'·I + r'·I2 → V = ε' + r'·I → ε' = V – r'·I , en aquest cas P=V·I és la potència elèctrica consumida pel motor. Òbviament, un motor ideal seria aquell que no té resistència interna i transforma íntegrament l'energia elèctrica en energia mecànica. A efectes de càlcul, podem considerar un motor ideal (sense resistència interna) de f.c.e.m. ε' en sèrie amb una resistència de valor r' (la resistència interna del motor).
  3. 3. Tensió en borns d'un motor V = ε' +r'·I . La d.d.p. entre els borns d'un receptor és més gran que la seva f.c.e.m. Rendiment d'un motor També a partir de l'anterior: η = Pu / Ptotal= ε' / V (=1 si r'=0) Llei d'Ohm generalitzada En un circuit elèctric, podem calcular la intensitat del corrent elèctric dividint la suma de totes les f.e.m. I f.c.e.m. entre la resistència total del circuit. Signes Cal tenir en compte que les f.c.e.m. tenen signe contrari al de la suma de les f.e.m. i que les f.e.m. tenen signe positiu o negatiu segons com es connectin els generadors al circuit: un generador tindrà f.e.m. positiva si el corrent surt del pol positiu. Exemple Considerem un generador no ideal (amb resistència interna r) i un circuit que consta únicament d'una resistència R com a receptor. En aquest cas: que equival a un circuit sèrie. Diferència de potencial Podem calcular la diferència de potencial (d.d.p.) entre dos punts qualsevol d'un circuit elèctric mitjançant l'expressió: UA - UB = IΣR - Σε Cal tenir en compte els següents criteris de signes: • El corrent és positiu si circula de A a B, i negatiu en cas contrari. • Les resistències són sempre positives. • Les f.c.e.m. són de signe contrari al de la suma de les f.e.m. • Un generador tindrà f.e.m. positiva si el corrent surt del pol +; o, el que és el mateix, si el corrent el travessa per dins del pol – al +. Són els mateixos criteris de signes que s'utilitzaran en aplicar la segona llei de Kirchhoff a la resolució de circuits més complexos. La suma de les d.d.p. en un camí tancat (malla) és igual a zero (2ª llei de Kirchoff) Exemples: 1.- Per al circuit anterior: El corrent surt del pol + de la pila, perquè sempre circula des dels punts de potencial alt als de potencial baix per l'exterior dels generadors (sentit convencional del corrent; els electrons que tenen càrrega negativa es mouen en sentit contrari). És VB>VA (VA =0). Volem calcular VA -VB. La I (A→B) és positiva. La f.e.m. és positiva La I (B→A) és negativa, no hi ha cap f.e.m. ni f.c.e.m VA -VB = r·I-ε VB -VA = ε-r·I VA -VB = -R·I VB -VA = R·I =V(R) Simplement, hem calculat la d.d.p. entre els pols d'un generador: VB -VA = ε-rI < ε. I igualant, recuperem la llei d'Ohm: ε = (R+r)·I 2.- Per a un circuit sèrie, sense considerar la resistència interna del generador:
  4. 4. VB -VA = ε VB -VC = R1·I = VR1 VC -VD = R2·I = VR2 VD -VA = R3·I = VR3 Per a un circuit paral·lel: VB -VA = ε VB -VA = R1·I1 = VR1 VB -VA = R2·I2 = VR2 3.- Per a obtenir la d.d.p. entre els borns d'un receptor (motor): Tal com s'ha dibuixat, el corrent circula de B a A (+ de la pila a B). Llavors, de A a B, I negativa. La f.c.e.m també és negativa (?). VA -VB = - r'·I - ε' VB -VA = ε' + r'·I > ε' Caiguda de tensió i pèrdues en els conductors El transport d'electricitat es fa a alta tensió per minimitzar les pèrdues per efecte Joule. Imaginem una línia elèctrica que ha de transportar una potència P a una distància L, Sigui I la intensitat que circula pels cables i V la tensió de transport. La potència P és proporcional a V·I: P=V·I en CC; P=V·I·cosφ en CA monofàsic; i en CA trifàsic P=√3·V·I·cosφ cosφ s'anomena factor de potència, φ és l'angle de desfasament entre tensió i corrent. En qualsevol cas, donat P: si V augmenta I disminueix. Sigui Rc la resistència dels cables (2 o 3). La potència dissipada per efecte Joule, perduda en forma de calor, als cables és igual a Pp=Rc·I2 . La resistència dels cables depèn del material del que estan fets (resistivitat), de la longitud i de la seva secció. Per a un cable donat, les pèrdues seran menors si la intensitat és menor; i la manera de fer que I sigui més petita és augmentat la tensió V del transport. La caiguda de tensió (c.d.t.) als cable es pot calcular aplicant la llei d'Ohm: e = Rc·I ,almenys en el cas de CC o de CA monofàsic sense desfasament. Resistivitat i resistència A temperatura constant*, la resistència d'un conductor és directament proporcional a la seva longitud (l) i inversament proporcional a la seva secció (S). Depèn, a més, del material del que està fet el conductor. La constant de proporcionalitat (ρ) s'anomena resistivitat i depèn del material i de la temperatura : ρ es mesura en Ω·m.
  5. 5. Càlcul de la secció dels conductors d'una línia Es pot calcular la secció mínima dels conductors a partir de la caiguda de tensió màxima permesa, que acostuma a expressar-se com a % de la total. Ve determinada pel REBT  per exemple és del 3 % per a les instal·lacions domèstiques, del 5 % en alguns casos, de l'1 % per a les línies repartidores d'un edifici,...  i altres normes. En el cas simple d'un circuit de CC, o de CA monofàsic sense desfasament, n'hi ha prou amb resoldre un circuit sèrie (veure exemples). Tanmateix, hi ha altres factors a tenir en compte en el dimensionament de línies: • La densitat de corrent (J=I/S en A/mm2 ) màxima permesa per un cable. Depèn del material i del tipus d'aïllament. Se sol obtenir de taules proporcionades pels fabricants o els organismes de normalització. • En el cas de línies de transport aèria, la resistència mecànica. Potencial elèctric: El concepte de potencial elèctric està lligat al de camp elèctric. Es defineix com l'energia potencial elèctrica per unitat de càrrega i es mesura en V=J/C. Camp elèctric és la regió de l'espai on una càrrega elèctrica estaria sotmesa a forces electrostàtiques (1) d'atracció o repulsió originades per la presència d'una o diverses càrregues elèctriques. Els camps elèctrics es representen mitjançant línies de força, que són línies imaginàries tangents al vector intensitat del camp elèctric en cada punt. La intensitat del camp elèctric en un punt es defineix com la força que actuaria sobre la unitat de càrrega positiva (1 Coulomb) situada en aquell punt  vector E=F/Q . En el cas de camps electrostàtics, es pot calcular la força electrostàtica d'atracció o repulsió mitjançant la llei de Coulomb, el principi de superposició, etc. Com per al camp gravitatori, perquè tant el camp elèctric com el gravitatori són conservatius (2) , es pot definir l'energia potencial elèctrica d'una càrrega Q com l'energia que aquesta càrrega situada en un punt del camp elèctric (V=E/Q). No es pot calcular l'energia en un punt sinó la diferència entre dos punts A i B com el treball que cal per dur Q des de A fins a B fent una força oposada a la del camp (EB-EA=WA→B). Seguint amb l'analogia amb el camp gravitatori. Prop de la superfície terrestre: el camp gravitatori  força gravitatòria per unitat de massa  és pràcticament constant i igual a g=9,8 m/s2 ; la força gravitatòria és F=m·g=Pes; l'energia potencial gravitatòria es calcula com Epg=m·g·h, referida a un punt arbitrari, el terra o un altre d'origen de h; i el potencial gravitatori definit com l'energia potencial gravitatòria de la unitat de massa seria igual a g·h. Per elevar una massa m des d'un punt A fins a un punt B situat més amunt, cal fer un treball WA→B=mg(hB-hA)=EpgB-EpgA. En el cas dels camps electrostàtics, l'origen de potencial se situa a l'infinit, on el camp és nul. En el cas dels circuits de CC amb una única font, V=0 al pol negatiu de la pila o en la connexió a terra o a massa. Llavors, en travessar la pila de – a + augmenta el potencial, perquè la pila transmet energia a les càrregues (positives, sentit convencional del corrent) i al llarg del recorregut per fora de la pila disminueix el potencial, perquè es va transformant l'energia elèctrica en d'altres formes. Es pot calcular el potencial en cada punt d'un circuit, o la diferència de potencial entre dos punts del mateix: augment en les fonts, almenys quan només n'hi ha una, i caiguda de tensió als receptors. (1) En el cas de càrregues en moviment, tenim camps electromagnètics. (2) El treball necessari per desplaçar un cos (càrrega o massa) entre dos punts dels camp no depèn del camí.

×