Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu

GIỚI THIỆU NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN ĐIỆN & PHỤ KIỆN / HỆ TREO &
GIÁ ĐỠ M&E / HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA & CHỐNG SÉT CỔ ĐIỂN FRANKLIN/ MÁNG LƯỚI CVL®
Công Ty CP Sản Xuất Thiết Bị Điện Công Nghiệp CÁT VẠN LỢI
Nhà máy: F1.2 Đường số 8, KCN Cơ Khí Ôtô TPHCM, Hòa Phú, Củ Chi, TPHCM
VPGD: 61 Đường số 7, KDC Cityland Center Hills, P7, Gò Vấp, TP.HCM
Gíam Đốc: Lê Mai Hữu Lâm (Msc. ISE – Viện Công nghệ Châu Á-AIT)
Tel: 84- 22533939/ 35886496 Cell phone: 84- 983030039 – 915433995
Email: baogia@catvanloi.com – lemaihuulam@catvanloi.com
1
KHÁT VỌNG THAY THẾ HÀNG NHẬP KHẨU!
2
3
WE ARE UNIQUE KNOW – HOW ENGINEERS IN M.E.P MATERIAL MANUFACTURER IN VIETNAM!
Chúng tôi là ai?Năng lực & Triết lý kinh doanh như thế nào?
Coâng ty CP Saûn Xuaát Thieát Bò Ñieän Coâng Nghieäp CAÙT VAÏN LÔÏI thaønh laäp naêm 2007, chuyeân saûn xuaát vaät tö cô ñieän duøng
trong thi coâng heä thoáng cô ñieän (MEP) cho nhaø maùy coâng nghieäp & toøa nhaø cao taàng taïi Vieät Nam. Coâng ty chuùng toâi tieàn thaân
Doanh Nghieäp Tö Nhaân Saûn Xuaát & Thöông Maïi Vaïn Lôïi vaø Coâng ty TNHH Huy Phaùt, chuyeân saûn xuaát & gia coâng cung caáp
troïn goùi caùc saûn phaåm cô khí. Tuy nhieân, tröôùc yeâu caàu phaùt trieån cuûa thò tröôøng vaø ñoùn ñaàu xu theá hoäi nhaäp kinh teá thôùi giôùi,
Coâng ty CP Saûn Xuaát Thieát Bò Ñieän Coâng Nghieäp CAÙT VAÏN LÔÏI ñöôïc thaønh laäp nhaèm ñaåy maïnh coâng taùc tieáp thò & taäp trung
phaùt trieån phaân khuùc vaät tö cô ñieän (MEP) cho coâng trình moät caùch chuyeân nghieäp, phuø hôïp theo caùc tieâu chuaån quoác teá nhö ANSI
(American National Standard Institute), JIS (Japan Industrial Standard), BS (Bristish Standard), IEC (International Electrotechnical
Commission) thay theá haøng nhaäp khaåu cho caùc nhaø thaàu cô ñieän.
Coâng ty CP Saûn Xuaát Thieát Bò Ñieän Coâng Nghieäp CAÙT VAÏN LÔÏI laø ñôn vò tieân phong & duy nhaát taïi Vieät Nam trong vieäc
nghieân cöùu & saûn xuaát thay theá vaät tö cô ñieän nhaäp khaåu taïi Vieät Nam nhaèm tieát kieäm chi phí cho caùc nhaø thaàu & ruùt ngaén tieán ñoä
thi coâng nhöng vaãn ñaùp öùng caùc tieâu chuaån chaát löôïng gaét gao cho coâng trình theo yeâu caàu cuûa tö vaán thieát keá & chuû ñaàu tö taïi
Vieät Nam.
Nhaø maùy saûn xuaát oáng theùp luoàn daây ñieän CAÙT VAÏN LÔÏI laø nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân taïi Vieät Nam, quy moâ 15.000 m2 , coâng
suaát ñaït 8.000 taán theùp/naêm. Quaù trình saûn xuaát caùc saûn phaåm mang thöông hieäu CVL® taïi nhaø maùy ñöôïc kieåm soaùt bôûi heä thoáng
quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001:2015 & Chứng nhận Hợp chuẩn ANSI C 80.1, UL797, IEC 61386, BS EN 61386, BS4568,
JIS C8305 (QUACERT) nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng ñoàng ñeàu vaø caùc yeâu caàu kyõ thuaät khaét khe töông ñöông vôùi haøng nhaäp khaåu.
Vì theá saûn phaåm cuûa CAÙT VAÏN LÔÏI luoân ñöôïc caùc nhaø thaàu Nhaät Baûn tin töôûng söû duïng nhö Toshiba, Marubeni, Kinden, Shinryo,
Sanyo E&C, Hitachi, Yurtec, Kandenco, Shimizu, Kurihara, Fuji Furukawa E&C, Jesco Asia, Mitsubishi Heavy Industries,
Sumitomo v.v…
4
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN CTY CP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI:
5
Taàm nhìn, Sứ mệnh, Giaù trò coát loõi
6
Taàm nhìn VISION
Trôû thaønh thöông hieäu daãn ñaàu trong saûn xuaát & cung caáp vaät tö cô ñieän MEP taïi Vieät Nam.
Söù meänh MISSION
Mang ñeán cho khaùch haøng giaûi phaùp troïn goùi vaät tö cô ñieän MEP phuø hôïp vôùi chaát löôïng quoác teá.
Giaù trò coát loõi CORE VALUES
CON NGÖÔØI / SAÙNG TAÏO / TIN CAÄY / CHAÁT LÖÔÏNG / CAÏNH TRANH / BEÀN VÖÕNG
Cam keát vôùi khaùch haøng COMMITMENTS
 Caùc saûn phaåm CVL®
vôùi giaù caïnh tranh & dòch vuï khaùch haøng vôùi chaát löôïng toát nhaát.
 Lieân tuïc caûi tieán chaát löôïng saûn phaåm CVL®
& dòch vuï nhaèm thoûa maõn nhu caàu ngaøy caøng
cao cuûa khaùch haøng.
 Giao haøng trong thôøi gian ngaén nhaát ñaùp öùng toát nhaát tieán ñoä thi coâng.
 Luoân duy trì lôïi theá caïnh tranh thoâng qua nhöõng saûn phaåm CVL®
ñöôïc gia taêng giaù trò trong
chaát löôïng vaø dòch vuï.
 Luoân laéng nghe, thaáu hieåu nhu caàu cuûa khaùch haøng ñeå ñöa ra giaûi phaùp phuø hôïp.
 Thích öùng nhanh vaø saùng taïo laø söùc maïnh caïnh tranh cuûa Coâng ty.
7
Traùch nhieäm xaõ hoäi CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
8
• Qũy học bổng hỗ trợ cho 20 trường CĐ & Đại học tại TPHCM: 300 tr VND/năm
• Hỗ trợ sinh viên CĐ&ĐH thực tập thực tế tại Nhà máy & Văn phòng: 420 sinh viên/ năm
• Hỗ trợ tạo việc làm cho người dân tộc khó khăn làm việc tại Công ty: 20% / Tổng số nhân viên
• Hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật tại Công ty: 3%/ Tổng số nhân viên
Vaên hoùa doanh nghieäp CORPORATE CULTURE
9
Chuùng toâi khoâng ngöøng saùng taïo ñeå höôùng tôùi muïc tieâu “ Con ngöôøi tinh hoa – Saûn phaåm tinh hoa – Cuoäc soáng tinh hoa – Xaõ hoäi tinh hoa”. Vaø moãi ngaøy
troâi qua taïi khaép caùc coâng trình nhaø maùy coâng nghieäp vaø toøa nhaø treân ñaát nöôùc Vieät Nam, baát keå ngaøy ñeâm, naéng möa, caùc saûn phaåm mang thöông hieäu
CVL® vaãn vöôn cao maõi. Taát caû vaãn ngaøy ñeâm noã löïc vì moät CAÙT VAÏN LÔÏI phaùt trieån beàn vöõng, vì moät cuoäc soáng toát ñeïp hôn cho theá heä töông lai vôùi
quyeát taâm:
“ XAÂY DÖÏNG HOÂM NAY CHO NGAØY MAI TÖÔI SAÙNG”
(BUILD TODAY FOR TOMORROW)
Vôùi tinh thaàn thöôïng toân kyû luaät, vaên hoùa CAÙT VAÏN LÔÏI, tröôùc heát chính laø vaên hoùa cuûa söï chuyeân nghieäp theå hieän qua 6 giaù trò coát loõi “ CON NGÖÔØI
– SAÙNG TAÏO – TIN CAÄY – CHAÁT LÖÔÏNG – CAÏNH TRANH – BEÀN VÖÕNG”. Vaø quan ñieåm “ Moãi nhaân vieân laø moät khaùch haøng noäi boä vaø laø ñieàu
kieän tieân quyeát cho söï phaùt trieån soáng coøn cuûa Coâng ty trong töông lai”, moãi thaønh vieân cuûa CAÙT VAÏN LÔÏI luoân chuû ñoäng, phaán ñaáu khoâng ngöøng HOÏC
HOÛI ñeå hoaøn thieän baûn thaân, luoân laáy Vaên hoùa Coâng ty vaø 6 giaù trò coát loõi cuûa Coâng ty laøm kim chæ nam ñeå ñieàu chænh moïi haønh vi cuûa mình.
Triết lý kinh doanh của Công ty:
Mang lại GIÁ TRỊ thông qua sản phẩm CVL® làm hài lòng Khách
hàng với GIÁ THÀNH HỢP LÝ, qua đó đem lại LỢI NHUẬN cho
Doanh Nghiệp.
Một phần Lợi nhuận sẽ đóng góp cho sự phát triển cho Xã Hội!
10
Khi Bạn mua hàng của CVL®, 1 phần LỢI NHUẬN của Công ty sẽ được trích đóng góp lại
cho XÂY DỰNG XÃ HỘI ngày càng tốt đẹp:
• Góp 1 phần nhỏ vào Qũy Học Bổng cho 20 trường CĐ & ĐH giúp các bạn sinh viên có
gia đình khó khăn ngành Điện- Điện lạnh/ Cơ Khí
• Tạo công việc làm cho các bạn KHUYẾT TẬT & NGƯỜI DÂN TỘC vùng khó khăn
• Xây dựng 1 nền Kinh tế TỰ CƯỜNG không phụ thuộc nước ngoài và Hỗ trợ phát triển
nền CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ Việt Nam còn non trẻ phát triển!
• Ủng hộ TINH THẦN DÂN TỘC VIỆT NAM với
KHÁT VỌNG THAY THẾ HÀNG NHẬP KHẨU!
11
6LYÙ DO SÖÛ DUÏNG SAÛN PHAÅM CAÙT VAÏN LÔÏI
12
• Saûn xuaát & cung caáp troïn goùi vaät tö cô ñieän MEP: OÁng theùp luoàn daây ñieän – Oáng ruoät gaø loõi theùp & phuï kieän, Keïp treo – Giaù ñôõ, Ty
ren, Thanh UNISTRUT & phuï kieän, Kim thu seùt cổ điển Franklin, Cọc tiếp địa, Phuï kieän heä thoáng choáng seùt & noái ñaát, Khuôn haøn
hoùa nhieät, Chất Giảm điện trở - GEM, Maùng caùp daïng löôùi, Maùng caùp, Khay caùp, Mieäng gioù…
• Taát caû caùc saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát & giaùm saùt nghieâm ngaët bôûi Heä thoáng Quaûn Lyù Chaát Löôïng ISO 9001:2015 vaø ñaït Chứng nhận
Hợp chuẩn ANSI C 80.1, UL797, JISC8305, IEC 61386, BS EN 61386, BS4568 theo QCVN 16:2017/BXD - QUY CHUẨN KỸ
THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG vôùi CHAÁT LÖÔÏNG OÅN ÑÒNH vaø AN TOAØN CAO.
• Coâng ty CAÙT VAÏN LÔÏI ñaõ cung caáp & khaúng ñònh chaát löôïng taïi nhieàu coâng trình troïng ñieåm ôû Vieät Nam vôùi söï TIN TÖÔÛNG
töø caùc nhaø thaàu thi coâng trong nöôùc & quoác teá noåi tieáng. Chúng tôi là tập hợp kỹ sư MEP nhiều kinh nghiệm & KNOW-HOW tại Việt nam
• Doanh nghieäp ñöôïc Toå chöùc Xuùc tieán Maäu dòch Nhaät Baûn (JETRO) bình choïn laø Doanh nghieäp Vieät Nam xuaát saéc ôû caùc tænh
phía Nam Vieät Nam ñeå giôùi thieäu cho doanh nghieäp Nhaät ñaàu tö taïi Vieät Nam 2010 -2019.
• Tieát kieäm hôn 30% so vôùi haøng ngoaïi nhaäp ñaït tieâu chuaån chaát löôïng quoác teá.
• Giaûi phaùp “ WIN – WIN – WIN” vôùi muïc tieâu höôùng tôùi phaùt trieån beàn vöõng.
13
Chứng nhận ISO 9001: 2015 -Hợp chuẩn JIS C 8305 – BS4568 - IEC 61386 – ANSI C80.1 – UL797
14
P a g e 1 | 1
NHỮNG SẢN PHẨM CỦA CTY CÁT VẠN LỢI SẢN XUẤT/ CUNG CẤP
15
16
Tại sao phải sử dụng Ống thép luồn dây điện trong thiết kế hệ thống cơ điện công trình?
17Soursce: https://steeltubeinstitute.org/steel-conduit/why-steel-conduit/advantages-3/
• Khả năng chống cháy lan và không tạo khói độc gây
chết người (Nguyên nhân chính gây 70% các vụ chết
người trong các vụ hỏa hoạn)
Việc sử dụng ống thép luồn dây điện không phải là giải pháp mới,
nhưng lại có hiệu quả và ứng dụng rộng rãi trong nhiều công
trình trên thế giới. Khi hỏa hoạn bùng lên, hệ thống điện của tòa
nhà sẽ bị tắt, chỉ có hệ thống điện PCCC cần đảm bảo hoạt động
để báo cháy. Việc sử dụng ống thép cho hệ thống điện sẽ không
làm cho ngọn lửa cháy lan. Ống thép chịu được nhiệt độ cao
trong nhiều giờ liền, không sinh ra khói độc khi cháy, giúp người
trong tòa nhà có nhiều thời gian thoát ra hơn.
Ống thép luồn dây điện thường sử dụng nhiều trong tầng hầm,
nhà để xe…. Những khu vực này có nguy cơ cháy nổ cao và khả
năng xảy ra các sự cố như chập điện, rò rỉ xăng… nên cần các vật
tư cơ điện bền và có tính chống chịu nhiệt tốt hơn. Bởi vậy, việc
tìm kiếm ống thép đạt chất lượng tốt luôn là một trong những tiêu
chí quan trọng của chủ dự án.
• Độ bền của ống thép luồn dây điện đến 50 năm
Ngày nay, các tòa nhà cao tầng được thiết kế nhằm phục vụ trong
khoảng thời gian 50 năm và ống thép luồn dây điện cũng có độ
bền cao, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài, giúp tiết kiệm chi phí
thay thế.
Các tiêu chuẩn ống thép luồn dây điện phổ biến trên thế giới
• UL (Underwriters Laboratory) là tên viết tắt của tổ chức hợp tác giữa các phòng thí nghiệm. Tổ chức UL kiểm tra mức
độ an toàn của các thiết bị điện tử. Nếu một thiết bị nào có tên trong danh mục UL-listed có nghĩa là thiết bị đó đã được tổ
chức UL kiểm tra và xác nhận đạt tiêu chuẩn an toàn của UL.
• ANSI (viết tắt từ American National Standards Institute là "Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ")
• IEC là Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (International Electrotechnical Commission)
• BS là (British Standards) có nghĩa là tiêu chuẩn Anh. Tiêu chuẩn Anh (BS) là các tiêu chuẩn do Tập đoàn BSI (British
Stadards Institue) sản xuất được thành lập theo Hiến chương Hoàng gia và được chính thức chỉ định là Cơ quan Tiêu
chuẩn Quốc gia (NSB) cho Vương quốc Anh.
• BS EN là việc Anh áp dụng tiêu chuẩn châu Âu (EN) vào tiêu chuẩn Anh BS
.
• JIS (Japanese Industrial Standards)-Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản là các tiêu chuẩn áp dụng cho hoạt động công
nghiệp ở Nhật Banrm được điều phối bởi Ủy ban Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản (Japanese Industrial Standards
Committee JISC) và được hiệp hội tiêu chuẩn Nhật Bản (Japanese Standards Association JSA) xuất bản.
18
19
20
21
22
23
CÁCH CHỌN ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN PHÙ HỢP DỰA TRÊN TIẾT DIỆN CÁP ĐIỆN THEO TIÊU CHUẨN IEE
24
QUY ĐỊNH KHOẢNG CÁCH LẮP ĐẶT KẸP ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN THEO TIÊU CHUẨN IEE
25
26
27
28
Tiêu chí đề xuất chọn nhà sản xuất/cung cấp ống thép luồn dây điện
29
I. Đánh giá về mặt Hồ sơ chất lượng & Hệ thống QLCL & năng lực để lựa chọn nhà cung
cấp:
1. Nhà máy có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
2. Nhà máy có Chứng nhận HỢP CHUẨN / HỢP QUY (ANSI C80.1 – UL 797 – BS4568 – BS EN61386 – IEC61386 – JIS C8305)
được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận. theo quy định QCVN 16:2017/BXD - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM,
HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG .
(Theo Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy
tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá Quá Trình Sản Xuất.
Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản
xuất kết hợp với đánh giá Quá Trình Sản Xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở
sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình
sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001)
30
3. Chứng nhận chất lượng do bên thứ 3 cấp đính kèm
31
(Khuyến nghị: Hiện nay, tại thị trường Việt nam một số Công ty cung cấp ống
thép luồn dây điện từ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc kém chất lượng & trôi nổi
nhưng cấp chứng nhận KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM do QUATEST thử nghiệm. Giấy
chứng nhận chất lượng này CHỈ CÓ GIÁ TRỊ trên MẪU GỬI THỬ NGHIỆM
(HÀNG TỐT) cho Quatest và KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ trên tất cả LÔ HÀNG cũng
như QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT & HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG ống thép
luồn dây điện khi giao cho khách hàng.)
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN THEO QCVN 16:2017/BXD
- QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM,
HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN
QUYẾT KHI CHỌN NHÀ CUNG CẤP ĐỂ KHÔNG BỊ
TƯ VẤN GIÁM SÁT / CHỦ ĐẦU TƯ KHÔNG NGHIỆM
THU KHI LẮP ĐẶT!
4. Sản phẩm phải có Chứng chỉ chất lượng đồng bộ với ống thép luồn dây điện để
đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống & tiến độ công trình thi công.
Ống thép luồn dây điện JIS C8305 Phụ kiện sử dụng đồng bộ
. Khớp nối ren (Tiêu chuẩn JIS C 8330)
. Hộp thép công tắc nổi ( JIS C 8340)
32
5. Sản phẩm đã khẳng định chất lượng tại nhiều công trình:
Tùy theo khu vực công trình & yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật mà chọn nhà sản xuất phù hợp với năng lực cũng
như chủng loại sản phẩm phù hợp (Theo hướng dẫn khuyến cáo nhà sản xuất)
33
II. Đánh giá về mặt chất lượng thực tế sản phẩm khi nhận hàng:
1. Kích thước theo từng loại Tiêu chuẩn với dung sai cho phép quy định trong Tiêu chuẩn của sản phẩm.
34
35
Ống thép luồn dây điện EMT- IMC- RSC ( UL797- UL1242- UL6)
36
Ống thép luồn dây điện JISC 8305 – E/C Ống thép luồn dây điện BS4568 Class 3 &4
2. Kiểm tra đầu ống không bị bavi và được gọt 1 góc 10 độ & không sắc bén, không bavi cắt vào tay khi
chạm vào.
37
3. Kiểm tra đường hàn không được cao hơn 0,38 mm cho ống ½”- 2” và 0,51 mm với ống lớn hơn 2 1/2”-4”
38
4. Kiểm tra bẻ ống thép luồn dây điện đảm bảo không MÓP & TÉT khi bẻ ( Chú ý bẻ đúng cách để hạn
chế sản phẩm hỏng bằng cách sử dụng lò xo & bỏ cát vảo ống khi bẻ)
39
5. Kiểm tra lớp mạ kẽm với ống thép luồn dây điện Class 3 ( >8 micron) khi sử dụng INDOOR và lớp mạ kẽm với
ống thép luồn dây điện Class 4 ( >40micron) khi sử dụng OUTDOOR & MÔI TRƯỜNG BIỂN & KHU VỰC YÊU CẦU
KỸ THUẬT CAO cho nhà máy.
Ống thép luồn dây điện mạ kẽm nhúng nóng Ống thép luồn dây điện mạ điện phân
40
41
42
43
3. PHỤ KIỆN ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN
44
45
46
47
48
49
50
51
52
https://www.yumpu.com/en/document/read/11634568/catalog-application-showcase-unistrut
53
54
55
56
57
58
59
60
Những công trình tiêu biểu cung cấp ở Việt nam & XUẤT KHẨU sang các nước ASEAN/ NEW ZEALAND
61
Những khách hàng tiêu biểu:
62
63
VUI LÒNG THEO DÕI & ĐĂNG KÝ VIDEO HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT SẢN PHẨM CVL TRÊN YOUTUBE & FANPAGE CỦA
CÔNG TY CP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI:
64
STT Sản phẩm Link
1 https://www.youtube.com/watch?v=TpfWz4h9zLo&t=11s
2 https://www.youtube.com/watch?v=zN31Phg70sw&t=1s
3 https://www.youtube.com/watch?v=Pb0F2S6iwhA&t=168s
4 https://www.youtube.com/watch?v=g9OMX82g9Oo&t=1s
5 Ống thép luồn dây điện BS4568, BS31 https://www.youtube.com/watch?v=F18sJDAWHVI&t=48s
6 Ống thép luồn dây điện JIS C8305 & Phụ kiện https://www.youtube.com/watch?v=lQfvjA8k0CU&t=2s
7 Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện https://www.youtube.com/watch?v=6yipsDfxBRY&t=32s
8 Phụ kiện Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện https://www.youtube.com/watch?v=46vjD3HE6gs&t=1s
9 Ống Ruột Gà Lõi Thép Bọc Nhựa Mỏng https://www.youtube.com/watch?v=oU6_7rJ4k9U
10 Ống Ruột Gà Lõi Thép Bọc Nhựa Dày https://www.youtube.com/watch?v=FY8DV7eayVc&t=10s
11 Ống Ruột Gà Lõi Thép Bọc Inox 304 https://www.youtube.com/watch?v=nxOEQNH3rKo
12 https://www.youtube.com/watch?v=wZ3oOUkMjzM&feature=youtu.be
13 https://www.youtube.com/watch?v=OJgYEKZxnWo&feature=youtu.be
14 Máng cáp dạng lưới và phụ kiện https://www.youtube.com/watch?v=N5lTOmxogB8&feature=youtu.be
15 Thanh chống đa năng Unistrut https://www.youtube.com/watch?v=vWrkdUH9jHo&feature=youtu.be
16 Hệ thống chống sét tiếp địa https://www.youtube.com/watch?v=JM4czh96JKE&feature=youtu.be
Ống thép luồn dây điện EMT
Ống thép luồn dây điện IMC , RSC
Hệ treo ống thép luồn dây điện
Link Video hướng dẫn sử dụng & lắp đặt sản phẩm CÁT VẠN LỢI – 100 video trên YOUTUBE
Download E-Catalog 2020 & E-Company Profile tại:
• E-Catalogue sản phẩm CVL® 2020 trên website WWW.CATVANLOI.COM:
https://drive.google.com/file/d/1jUzHzA35uui6KgS_yXSiJtbKgJ5lwt2t/view
• E- Company profile CVL® - Tiếng Anh tại địa chỉ:
https://drive.google.com/file/d/1vVjz4zlj2tk3j1wdp5QD7EivPbb7yw5D/view
65
66
XIN CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA QUÝ VỊ!
1 de 66

Recomendados

Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây... por
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...Ongthepluondaydien Catvanloi
403 vistas12 diapositivas
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa por
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Vattuthietbidien Catvanloi
1.6K vistas8 diapositivas
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex... por
Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...Cat Van Loi
427 vistas8 diapositivas
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t... por
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cat Van Loi
400 vistas12 diapositivas
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL por
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVLWWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVLEmtconduit Cvl
210 vistas8 diapositivas
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren por
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty renCung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty renVattuthietbidien Catvanloi
597 vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu

Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi por
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơiTổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơidichvutiecdung
434 vistas20 diapositivas
HOANG ANH_NANG CAO LOI THE CANH TRANH.pdf por
HOANG ANH_NANG CAO LOI THE CANH TRANH.pdfHOANG ANH_NANG CAO LOI THE CANH TRANH.pdf
HOANG ANH_NANG CAO LOI THE CANH TRANH.pdfthanhechip99
296 vistas82 diapositivas
Lean 6 Sigma Số 42 por
Lean 6 Sigma Số 42Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42IESCL
115 vistas32 diapositivas
Svmc brochure por
Svmc brochureSvmc brochure
Svmc brochureBrand Xanh
697 vistas8 diapositivas
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that por
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi thatBan tin 63 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi thatHAWA Viet Nam
369 vistas80 diapositivas
Dau hieu phan biet hang hoa dich vu bao ho quyen so huu cong nghiep por
Dau hieu phan biet hang hoa dich vu bao ho quyen so huu cong nghiepDau hieu phan biet hang hoa dich vu bao ho quyen so huu cong nghiep
Dau hieu phan biet hang hoa dich vu bao ho quyen so huu cong nghiepHung Nguyen
181 vistas118 diapositivas

Similar a Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu(20)

Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi por dichvutiecdung
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơiTổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi
dichvutiecdung434 vistas
HOANG ANH_NANG CAO LOI THE CANH TRANH.pdf por thanhechip99
HOANG ANH_NANG CAO LOI THE CANH TRANH.pdfHOANG ANH_NANG CAO LOI THE CANH TRANH.pdf
HOANG ANH_NANG CAO LOI THE CANH TRANH.pdf
thanhechip99296 vistas
Lean 6 Sigma Số 42 por IESCL
Lean 6 Sigma Số 42Lean 6 Sigma Số 42
Lean 6 Sigma Số 42
IESCL115 vistas
Svmc brochure por Brand Xanh
Svmc brochureSvmc brochure
Svmc brochure
Brand Xanh697 vistas
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that por HAWA Viet Nam
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi thatBan tin 63 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that
HAWA Viet Nam369 vistas
Dau hieu phan biet hang hoa dich vu bao ho quyen so huu cong nghiep por Hung Nguyen
Dau hieu phan biet hang hoa dich vu bao ho quyen so huu cong nghiepDau hieu phan biet hang hoa dich vu bao ho quyen so huu cong nghiep
Dau hieu phan biet hang hoa dich vu bao ho quyen so huu cong nghiep
Hung Nguyen181 vistas
Ebook - 50 cong ty lam thay doi the gioi por Duong Millionaire
Ebook - 50 cong ty lam thay doi the gioiEbook - 50 cong ty lam thay doi the gioi
Ebook - 50 cong ty lam thay doi the gioi
Duong Millionaire335 vistas
50 cong ty lam thay doi the gioi por Đặng Vui
50 cong ty lam thay doi the gioi50 cong ty lam thay doi the gioi
50 cong ty lam thay doi the gioi
Đặng Vui363 vistas
50 cong ty lam thay doi the gioi por Đặng Vui
50 cong ty lam thay doi the gioi50 cong ty lam thay doi the gioi
50 cong ty lam thay doi the gioi
Đặng Vui148 vistas
[Nguyễn Hữu Học] 50 Công Ty Làm Thay Đổi Thế Giới (Bản Đẹp HD) por Nguyễn Hữu Học Inc
[Nguyễn Hữu Học] 50 Công Ty Làm Thay Đổi Thế Giới (Bản Đẹp HD)[Nguyễn Hữu Học] 50 Công Ty Làm Thay Đổi Thế Giới (Bản Đẹp HD)
[Nguyễn Hữu Học] 50 Công Ty Làm Thay Đổi Thế Giới (Bản Đẹp HD)
Inter+iat eicc training-rv1 por Canh Pham
Inter+iat eicc training-rv1Inter+iat eicc training-rv1
Inter+iat eicc training-rv1
Canh Pham105 vistas
Xay dung cong nghiep ho tro tai vn por Thuy Nguyen
Xay dung cong nghiep ho tro tai vnXay dung cong nghiep ho tro tai vn
Xay dung cong nghiep ho tro tai vn
Thuy Nguyen177 vistas
Font vn time por Tran Ahien
Font vn timeFont vn time
Font vn time
Tran Ahien528 vistas
đề cườngFont vn time por Tran Ahien
đề cườngFont vn timeđề cườngFont vn time
đề cườngFont vn time
Tran Ahien311 vistas
Lean 6 Sigma Số 36 por IESCL
Lean 6 Sigma Số 36Lean 6 Sigma Số 36
Lean 6 Sigma Số 36
IESCL68 vistas
Cvii hang bookbooming por bookbooming
Cvii hang bookboomingCvii hang bookbooming
Cvii hang bookbooming
bookbooming285 vistas
Ban tin 69 HAWA - Go & Noi that por HAWA Viet Nam
Ban tin 69 HAWA - Go & Noi thatBan tin 69 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 69 HAWA - Go & Noi that
HAWA Viet Nam713 vistas

Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu

 • 1. GIỚI THIỆU NHÀ MÁY SẢN XUẤT ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN ĐIỆN & PHỤ KIỆN / HỆ TREO & GIÁ ĐỠ M&E / HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA & CHỐNG SÉT CỔ ĐIỂN FRANKLIN/ MÁNG LƯỚI CVL® Công Ty CP Sản Xuất Thiết Bị Điện Công Nghiệp CÁT VẠN LỢI Nhà máy: F1.2 Đường số 8, KCN Cơ Khí Ôtô TPHCM, Hòa Phú, Củ Chi, TPHCM VPGD: 61 Đường số 7, KDC Cityland Center Hills, P7, Gò Vấp, TP.HCM Gíam Đốc: Lê Mai Hữu Lâm (Msc. ISE – Viện Công nghệ Châu Á-AIT) Tel: 84- 22533939/ 35886496 Cell phone: 84- 983030039 – 915433995 Email: baogia@catvanloi.com – lemaihuulam@catvanloi.com 1
 • 2. KHÁT VỌNG THAY THẾ HÀNG NHẬP KHẨU! 2
 • 3. 3 WE ARE UNIQUE KNOW – HOW ENGINEERS IN M.E.P MATERIAL MANUFACTURER IN VIETNAM!
 • 4. Chúng tôi là ai?Năng lực & Triết lý kinh doanh như thế nào? Coâng ty CP Saûn Xuaát Thieát Bò Ñieän Coâng Nghieäp CAÙT VAÏN LÔÏI thaønh laäp naêm 2007, chuyeân saûn xuaát vaät tö cô ñieän duøng trong thi coâng heä thoáng cô ñieän (MEP) cho nhaø maùy coâng nghieäp & toøa nhaø cao taàng taïi Vieät Nam. Coâng ty chuùng toâi tieàn thaân Doanh Nghieäp Tö Nhaân Saûn Xuaát & Thöông Maïi Vaïn Lôïi vaø Coâng ty TNHH Huy Phaùt, chuyeân saûn xuaát & gia coâng cung caáp troïn goùi caùc saûn phaåm cô khí. Tuy nhieân, tröôùc yeâu caàu phaùt trieån cuûa thò tröôøng vaø ñoùn ñaàu xu theá hoäi nhaäp kinh teá thôùi giôùi, Coâng ty CP Saûn Xuaát Thieát Bò Ñieän Coâng Nghieäp CAÙT VAÏN LÔÏI ñöôïc thaønh laäp nhaèm ñaåy maïnh coâng taùc tieáp thò & taäp trung phaùt trieån phaân khuùc vaät tö cô ñieän (MEP) cho coâng trình moät caùch chuyeân nghieäp, phuø hôïp theo caùc tieâu chuaån quoác teá nhö ANSI (American National Standard Institute), JIS (Japan Industrial Standard), BS (Bristish Standard), IEC (International Electrotechnical Commission) thay theá haøng nhaäp khaåu cho caùc nhaø thaàu cô ñieän. Coâng ty CP Saûn Xuaát Thieát Bò Ñieän Coâng Nghieäp CAÙT VAÏN LÔÏI laø ñôn vò tieân phong & duy nhaát taïi Vieät Nam trong vieäc nghieân cöùu & saûn xuaát thay theá vaät tö cô ñieän nhaäp khaåu taïi Vieät Nam nhaèm tieát kieäm chi phí cho caùc nhaø thaàu & ruùt ngaén tieán ñoä thi coâng nhöng vaãn ñaùp öùng caùc tieâu chuaån chaát löôïng gaét gao cho coâng trình theo yeâu caàu cuûa tö vaán thieát keá & chuû ñaàu tö taïi Vieät Nam. Nhaø maùy saûn xuaát oáng theùp luoàn daây ñieän CAÙT VAÏN LÔÏI laø nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân taïi Vieät Nam, quy moâ 15.000 m2 , coâng suaát ñaït 8.000 taán theùp/naêm. Quaù trình saûn xuaát caùc saûn phaåm mang thöông hieäu CVL® taïi nhaø maùy ñöôïc kieåm soaùt bôûi heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001:2015 & Chứng nhận Hợp chuẩn ANSI C 80.1, UL797, IEC 61386, BS EN 61386, BS4568, JIS C8305 (QUACERT) nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng ñoàng ñeàu vaø caùc yeâu caàu kyõ thuaät khaét khe töông ñöông vôùi haøng nhaäp khaåu. Vì theá saûn phaåm cuûa CAÙT VAÏN LÔÏI luoân ñöôïc caùc nhaø thaàu Nhaät Baûn tin töôûng söû duïng nhö Toshiba, Marubeni, Kinden, Shinryo, Sanyo E&C, Hitachi, Yurtec, Kandenco, Shimizu, Kurihara, Fuji Furukawa E&C, Jesco Asia, Mitsubishi Heavy Industries, Sumitomo v.v… 4
 • 5. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN CTY CP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI: 5
 • 6. Taàm nhìn, Sứ mệnh, Giaù trò coát loõi 6 Taàm nhìn VISION Trôû thaønh thöông hieäu daãn ñaàu trong saûn xuaát & cung caáp vaät tö cô ñieän MEP taïi Vieät Nam. Söù meänh MISSION Mang ñeán cho khaùch haøng giaûi phaùp troïn goùi vaät tö cô ñieän MEP phuø hôïp vôùi chaát löôïng quoác teá. Giaù trò coát loõi CORE VALUES CON NGÖÔØI / SAÙNG TAÏO / TIN CAÄY / CHAÁT LÖÔÏNG / CAÏNH TRANH / BEÀN VÖÕNG
 • 7. Cam keát vôùi khaùch haøng COMMITMENTS  Caùc saûn phaåm CVL® vôùi giaù caïnh tranh & dòch vuï khaùch haøng vôùi chaát löôïng toát nhaát.  Lieân tuïc caûi tieán chaát löôïng saûn phaåm CVL® & dòch vuï nhaèm thoûa maõn nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng.  Giao haøng trong thôøi gian ngaén nhaát ñaùp öùng toát nhaát tieán ñoä thi coâng.  Luoân duy trì lôïi theá caïnh tranh thoâng qua nhöõng saûn phaåm CVL® ñöôïc gia taêng giaù trò trong chaát löôïng vaø dòch vuï.  Luoân laéng nghe, thaáu hieåu nhu caàu cuûa khaùch haøng ñeå ñöa ra giaûi phaùp phuø hôïp.  Thích öùng nhanh vaø saùng taïo laø söùc maïnh caïnh tranh cuûa Coâng ty. 7
 • 8. Traùch nhieäm xaõ hoäi CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 8 • Qũy học bổng hỗ trợ cho 20 trường CĐ & Đại học tại TPHCM: 300 tr VND/năm • Hỗ trợ sinh viên CĐ&ĐH thực tập thực tế tại Nhà máy & Văn phòng: 420 sinh viên/ năm • Hỗ trợ tạo việc làm cho người dân tộc khó khăn làm việc tại Công ty: 20% / Tổng số nhân viên • Hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật tại Công ty: 3%/ Tổng số nhân viên
 • 9. Vaên hoùa doanh nghieäp CORPORATE CULTURE 9 Chuùng toâi khoâng ngöøng saùng taïo ñeå höôùng tôùi muïc tieâu “ Con ngöôøi tinh hoa – Saûn phaåm tinh hoa – Cuoäc soáng tinh hoa – Xaõ hoäi tinh hoa”. Vaø moãi ngaøy troâi qua taïi khaép caùc coâng trình nhaø maùy coâng nghieäp vaø toøa nhaø treân ñaát nöôùc Vieät Nam, baát keå ngaøy ñeâm, naéng möa, caùc saûn phaåm mang thöông hieäu CVL® vaãn vöôn cao maõi. Taát caû vaãn ngaøy ñeâm noã löïc vì moät CAÙT VAÏN LÔÏI phaùt trieån beàn vöõng, vì moät cuoäc soáng toát ñeïp hôn cho theá heä töông lai vôùi quyeát taâm: “ XAÂY DÖÏNG HOÂM NAY CHO NGAØY MAI TÖÔI SAÙNG” (BUILD TODAY FOR TOMORROW) Vôùi tinh thaàn thöôïng toân kyû luaät, vaên hoùa CAÙT VAÏN LÔÏI, tröôùc heát chính laø vaên hoùa cuûa söï chuyeân nghieäp theå hieän qua 6 giaù trò coát loõi “ CON NGÖÔØI – SAÙNG TAÏO – TIN CAÄY – CHAÁT LÖÔÏNG – CAÏNH TRANH – BEÀN VÖÕNG”. Vaø quan ñieåm “ Moãi nhaân vieân laø moät khaùch haøng noäi boä vaø laø ñieàu kieän tieân quyeát cho söï phaùt trieån soáng coøn cuûa Coâng ty trong töông lai”, moãi thaønh vieân cuûa CAÙT VAÏN LÔÏI luoân chuû ñoäng, phaán ñaáu khoâng ngöøng HOÏC HOÛI ñeå hoaøn thieän baûn thaân, luoân laáy Vaên hoùa Coâng ty vaø 6 giaù trò coát loõi cuûa Coâng ty laøm kim chæ nam ñeå ñieàu chænh moïi haønh vi cuûa mình.
 • 10. Triết lý kinh doanh của Công ty: Mang lại GIÁ TRỊ thông qua sản phẩm CVL® làm hài lòng Khách hàng với GIÁ THÀNH HỢP LÝ, qua đó đem lại LỢI NHUẬN cho Doanh Nghiệp. Một phần Lợi nhuận sẽ đóng góp cho sự phát triển cho Xã Hội! 10
 • 11. Khi Bạn mua hàng của CVL®, 1 phần LỢI NHUẬN của Công ty sẽ được trích đóng góp lại cho XÂY DỰNG XÃ HỘI ngày càng tốt đẹp: • Góp 1 phần nhỏ vào Qũy Học Bổng cho 20 trường CĐ & ĐH giúp các bạn sinh viên có gia đình khó khăn ngành Điện- Điện lạnh/ Cơ Khí • Tạo công việc làm cho các bạn KHUYẾT TẬT & NGƯỜI DÂN TỘC vùng khó khăn • Xây dựng 1 nền Kinh tế TỰ CƯỜNG không phụ thuộc nước ngoài và Hỗ trợ phát triển nền CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ Việt Nam còn non trẻ phát triển! • Ủng hộ TINH THẦN DÂN TỘC VIỆT NAM với KHÁT VỌNG THAY THẾ HÀNG NHẬP KHẨU! 11
 • 12. 6LYÙ DO SÖÛ DUÏNG SAÛN PHAÅM CAÙT VAÏN LÔÏI 12 • Saûn xuaát & cung caáp troïn goùi vaät tö cô ñieän MEP: OÁng theùp luoàn daây ñieän – Oáng ruoät gaø loõi theùp & phuï kieän, Keïp treo – Giaù ñôõ, Ty ren, Thanh UNISTRUT & phuï kieän, Kim thu seùt cổ điển Franklin, Cọc tiếp địa, Phuï kieän heä thoáng choáng seùt & noái ñaát, Khuôn haøn hoùa nhieät, Chất Giảm điện trở - GEM, Maùng caùp daïng löôùi, Maùng caùp, Khay caùp, Mieäng gioù… • Taát caû caùc saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát & giaùm saùt nghieâm ngaët bôûi Heä thoáng Quaûn Lyù Chaát Löôïng ISO 9001:2015 vaø ñaït Chứng nhận Hợp chuẩn ANSI C 80.1, UL797, JISC8305, IEC 61386, BS EN 61386, BS4568 theo QCVN 16:2017/BXD - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG vôùi CHAÁT LÖÔÏNG OÅN ÑÒNH vaø AN TOAØN CAO. • Coâng ty CAÙT VAÏN LÔÏI ñaõ cung caáp & khaúng ñònh chaát löôïng taïi nhieàu coâng trình troïng ñieåm ôû Vieät Nam vôùi söï TIN TÖÔÛNG töø caùc nhaø thaàu thi coâng trong nöôùc & quoác teá noåi tieáng. Chúng tôi là tập hợp kỹ sư MEP nhiều kinh nghiệm & KNOW-HOW tại Việt nam • Doanh nghieäp ñöôïc Toå chöùc Xuùc tieán Maäu dòch Nhaät Baûn (JETRO) bình choïn laø Doanh nghieäp Vieät Nam xuaát saéc ôû caùc tænh phía Nam Vieät Nam ñeå giôùi thieäu cho doanh nghieäp Nhaät ñaàu tö taïi Vieät Nam 2010 -2019. • Tieát kieäm hôn 30% so vôùi haøng ngoaïi nhaäp ñaït tieâu chuaån chaát löôïng quoác teá. • Giaûi phaùp “ WIN – WIN – WIN” vôùi muïc tieâu höôùng tôùi phaùt trieån beàn vöõng.
 • 13. 13
 • 14. Chứng nhận ISO 9001: 2015 -Hợp chuẩn JIS C 8305 – BS4568 - IEC 61386 – ANSI C80.1 – UL797 14
 • 15. P a g e 1 | 1 NHỮNG SẢN PHẨM CỦA CTY CÁT VẠN LỢI SẢN XUẤT/ CUNG CẤP 15
 • 16. 16
 • 17. Tại sao phải sử dụng Ống thép luồn dây điện trong thiết kế hệ thống cơ điện công trình? 17Soursce: https://steeltubeinstitute.org/steel-conduit/why-steel-conduit/advantages-3/ • Khả năng chống cháy lan và không tạo khói độc gây chết người (Nguyên nhân chính gây 70% các vụ chết người trong các vụ hỏa hoạn) Việc sử dụng ống thép luồn dây điện không phải là giải pháp mới, nhưng lại có hiệu quả và ứng dụng rộng rãi trong nhiều công trình trên thế giới. Khi hỏa hoạn bùng lên, hệ thống điện của tòa nhà sẽ bị tắt, chỉ có hệ thống điện PCCC cần đảm bảo hoạt động để báo cháy. Việc sử dụng ống thép cho hệ thống điện sẽ không làm cho ngọn lửa cháy lan. Ống thép chịu được nhiệt độ cao trong nhiều giờ liền, không sinh ra khói độc khi cháy, giúp người trong tòa nhà có nhiều thời gian thoát ra hơn. Ống thép luồn dây điện thường sử dụng nhiều trong tầng hầm, nhà để xe…. Những khu vực này có nguy cơ cháy nổ cao và khả năng xảy ra các sự cố như chập điện, rò rỉ xăng… nên cần các vật tư cơ điện bền và có tính chống chịu nhiệt tốt hơn. Bởi vậy, việc tìm kiếm ống thép đạt chất lượng tốt luôn là một trong những tiêu chí quan trọng của chủ dự án. • Độ bền của ống thép luồn dây điện đến 50 năm Ngày nay, các tòa nhà cao tầng được thiết kế nhằm phục vụ trong khoảng thời gian 50 năm và ống thép luồn dây điện cũng có độ bền cao, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài, giúp tiết kiệm chi phí thay thế.
 • 18. Các tiêu chuẩn ống thép luồn dây điện phổ biến trên thế giới • UL (Underwriters Laboratory) là tên viết tắt của tổ chức hợp tác giữa các phòng thí nghiệm. Tổ chức UL kiểm tra mức độ an toàn của các thiết bị điện tử. Nếu một thiết bị nào có tên trong danh mục UL-listed có nghĩa là thiết bị đó đã được tổ chức UL kiểm tra và xác nhận đạt tiêu chuẩn an toàn của UL. • ANSI (viết tắt từ American National Standards Institute là "Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ") • IEC là Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (International Electrotechnical Commission) • BS là (British Standards) có nghĩa là tiêu chuẩn Anh. Tiêu chuẩn Anh (BS) là các tiêu chuẩn do Tập đoàn BSI (British Stadards Institue) sản xuất được thành lập theo Hiến chương Hoàng gia và được chính thức chỉ định là Cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia (NSB) cho Vương quốc Anh. • BS EN là việc Anh áp dụng tiêu chuẩn châu Âu (EN) vào tiêu chuẩn Anh BS . • JIS (Japanese Industrial Standards)-Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản là các tiêu chuẩn áp dụng cho hoạt động công nghiệp ở Nhật Banrm được điều phối bởi Ủy ban Tiêu Chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản (Japanese Industrial Standards Committee JISC) và được hiệp hội tiêu chuẩn Nhật Bản (Japanese Standards Association JSA) xuất bản. 18
 • 19. 19
 • 20. 20
 • 21. 21
 • 22. 22
 • 23. 23
 • 24. CÁCH CHỌN ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN PHÙ HỢP DỰA TRÊN TIẾT DIỆN CÁP ĐIỆN THEO TIÊU CHUẨN IEE 24
 • 25. QUY ĐỊNH KHOẢNG CÁCH LẮP ĐẶT KẸP ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN THEO TIÊU CHUẨN IEE 25
 • 26. 26
 • 27. 27
 • 28. 28
 • 29. Tiêu chí đề xuất chọn nhà sản xuất/cung cấp ống thép luồn dây điện 29
 • 30. I. Đánh giá về mặt Hồ sơ chất lượng & Hệ thống QLCL & năng lực để lựa chọn nhà cung cấp: 1. Nhà máy có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 2. Nhà máy có Chứng nhận HỢP CHUẨN / HỢP QUY (ANSI C80.1 – UL 797 – BS4568 – BS EN61386 – IEC61386 – JIS C8305) được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận. theo quy định QCVN 16:2017/BXD - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG . (Theo Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá Quá Trình Sản Xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá Quá Trình Sản Xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001) 30
 • 31. 3. Chứng nhận chất lượng do bên thứ 3 cấp đính kèm 31 (Khuyến nghị: Hiện nay, tại thị trường Việt nam một số Công ty cung cấp ống thép luồn dây điện từ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc kém chất lượng & trôi nổi nhưng cấp chứng nhận KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM do QUATEST thử nghiệm. Giấy chứng nhận chất lượng này CHỈ CÓ GIÁ TRỊ trên MẪU GỬI THỬ NGHIỆM (HÀNG TỐT) cho Quatest và KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ trên tất cả LÔ HÀNG cũng như QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT & HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG ống thép luồn dây điện khi giao cho khách hàng.) CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN THEO QCVN 16:2017/BXD - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT KHI CHỌN NHÀ CUNG CẤP ĐỂ KHÔNG BỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT / CHỦ ĐẦU TƯ KHÔNG NGHIỆM THU KHI LẮP ĐẶT!
 • 32. 4. Sản phẩm phải có Chứng chỉ chất lượng đồng bộ với ống thép luồn dây điện để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống & tiến độ công trình thi công. Ống thép luồn dây điện JIS C8305 Phụ kiện sử dụng đồng bộ . Khớp nối ren (Tiêu chuẩn JIS C 8330) . Hộp thép công tắc nổi ( JIS C 8340) 32
 • 33. 5. Sản phẩm đã khẳng định chất lượng tại nhiều công trình: Tùy theo khu vực công trình & yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật mà chọn nhà sản xuất phù hợp với năng lực cũng như chủng loại sản phẩm phù hợp (Theo hướng dẫn khuyến cáo nhà sản xuất) 33
 • 34. II. Đánh giá về mặt chất lượng thực tế sản phẩm khi nhận hàng: 1. Kích thước theo từng loại Tiêu chuẩn với dung sai cho phép quy định trong Tiêu chuẩn của sản phẩm. 34
 • 35. 35 Ống thép luồn dây điện EMT- IMC- RSC ( UL797- UL1242- UL6)
 • 36. 36 Ống thép luồn dây điện JISC 8305 – E/C Ống thép luồn dây điện BS4568 Class 3 &4
 • 37. 2. Kiểm tra đầu ống không bị bavi và được gọt 1 góc 10 độ & không sắc bén, không bavi cắt vào tay khi chạm vào. 37
 • 38. 3. Kiểm tra đường hàn không được cao hơn 0,38 mm cho ống ½”- 2” và 0,51 mm với ống lớn hơn 2 1/2”-4” 38
 • 39. 4. Kiểm tra bẻ ống thép luồn dây điện đảm bảo không MÓP & TÉT khi bẻ ( Chú ý bẻ đúng cách để hạn chế sản phẩm hỏng bằng cách sử dụng lò xo & bỏ cát vảo ống khi bẻ) 39
 • 40. 5. Kiểm tra lớp mạ kẽm với ống thép luồn dây điện Class 3 ( >8 micron) khi sử dụng INDOOR và lớp mạ kẽm với ống thép luồn dây điện Class 4 ( >40micron) khi sử dụng OUTDOOR & MÔI TRƯỜNG BIỂN & KHU VỰC YÊU CẦU KỸ THUẬT CAO cho nhà máy. Ống thép luồn dây điện mạ kẽm nhúng nóng Ống thép luồn dây điện mạ điện phân 40
 • 41. 41
 • 42. 42
 • 43. 43
 • 44. 3. PHỤ KIỆN ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN 44
 • 45. 45
 • 46. 46
 • 47. 47
 • 48. 48
 • 49. 49
 • 50. 50
 • 51. 51
 • 52. 52
 • 54. 54
 • 55. 55
 • 56. 56
 • 57. 57
 • 58. 58
 • 59. 59
 • 60. 60
 • 61. Những công trình tiêu biểu cung cấp ở Việt nam & XUẤT KHẨU sang các nước ASEAN/ NEW ZEALAND 61
 • 62. Những khách hàng tiêu biểu: 62
 • 63. 63 VUI LÒNG THEO DÕI & ĐĂNG KÝ VIDEO HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT SẢN PHẨM CVL TRÊN YOUTUBE & FANPAGE CỦA CÔNG TY CP SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI:
 • 64. 64 STT Sản phẩm Link 1 https://www.youtube.com/watch?v=TpfWz4h9zLo&t=11s 2 https://www.youtube.com/watch?v=zN31Phg70sw&t=1s 3 https://www.youtube.com/watch?v=Pb0F2S6iwhA&t=168s 4 https://www.youtube.com/watch?v=g9OMX82g9Oo&t=1s 5 Ống thép luồn dây điện BS4568, BS31 https://www.youtube.com/watch?v=F18sJDAWHVI&t=48s 6 Ống thép luồn dây điện JIS C8305 & Phụ kiện https://www.youtube.com/watch?v=lQfvjA8k0CU&t=2s 7 Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện https://www.youtube.com/watch?v=6yipsDfxBRY&t=32s 8 Phụ kiện Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện https://www.youtube.com/watch?v=46vjD3HE6gs&t=1s 9 Ống Ruột Gà Lõi Thép Bọc Nhựa Mỏng https://www.youtube.com/watch?v=oU6_7rJ4k9U 10 Ống Ruột Gà Lõi Thép Bọc Nhựa Dày https://www.youtube.com/watch?v=FY8DV7eayVc&t=10s 11 Ống Ruột Gà Lõi Thép Bọc Inox 304 https://www.youtube.com/watch?v=nxOEQNH3rKo 12 https://www.youtube.com/watch?v=wZ3oOUkMjzM&feature=youtu.be 13 https://www.youtube.com/watch?v=OJgYEKZxnWo&feature=youtu.be 14 Máng cáp dạng lưới và phụ kiện https://www.youtube.com/watch?v=N5lTOmxogB8&feature=youtu.be 15 Thanh chống đa năng Unistrut https://www.youtube.com/watch?v=vWrkdUH9jHo&feature=youtu.be 16 Hệ thống chống sét tiếp địa https://www.youtube.com/watch?v=JM4czh96JKE&feature=youtu.be Ống thép luồn dây điện EMT Ống thép luồn dây điện IMC , RSC Hệ treo ống thép luồn dây điện Link Video hướng dẫn sử dụng & lắp đặt sản phẩm CÁT VẠN LỢI – 100 video trên YOUTUBE
 • 65. Download E-Catalog 2020 & E-Company Profile tại: • E-Catalogue sản phẩm CVL® 2020 trên website WWW.CATVANLOI.COM: https://drive.google.com/file/d/1jUzHzA35uui6KgS_yXSiJtbKgJ5lwt2t/view • E- Company profile CVL® - Tiếng Anh tại địa chỉ: https://drive.google.com/file/d/1vVjz4zlj2tk3j1wdp5QD7EivPbb7yw5D/view 65
 • 66. 66 XIN CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA QUÝ VỊ!