Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

7 thoi quen cua nguoi thanh cong

7 thoi quen cua nguoi thanh cong

 • Inicia sesión para ver los comentarios

7 thoi quen cua nguoi thanh cong

 1. 1. 7 THOÙI QUEN CUÛA NGÖÔØI THAØNH COÂNG
 2. 2. TUYÊN THỆ
 3. 3. ĐẶT VẤN ĐỀ <ul><li>Muốn thành công trong nghề nghiệp tôi phải trả giá bằng hy sinh cuộc sống cá nhân? </li></ul><ul><li>Tôi luôn tự hứa với mình là tôi thay đổi nhưng được vài tuần tôi lại quay trở lại như cũ </li></ul><ul><li>Tôi cố gắng tỏ ra thân thiện với mọi người nhưng có vẻ họ chẳng để ý tới điều ấy </li></ul><ul><li>Có quá nhiều việc phải làm và tôi thì không có đủ thời gian </li></ul><ul><li>Tôi nỗ lực thay đổi mọi thứ nhưng xem ra mọi việc vẫn không nhúc nhích được </li></ul><ul><li>Phải chăng trước khi thay đổi mọi thứ tôi phải bắt đầu thay đổi chính mình? Và nếu như thế tôi phải bắt đầu từ đâu? </li></ul>
 4. 4. SỨC MẠNH CỦA MÔ HÌNH MẪU <ul><li>7 Thói quen của người thành đạt là những nguyên tắc cơ bản giúp chúng ta có được sự thành công và hạnh phúc lâu dài </li></ul><ul><li>Đây chỉ là mô hình mẫu, bản đồ chỉ đường </li></ul><ul><li>Khi đã có bản đồ đúng phần còn lại là quyết tâm lên đường và đi đến cùng </li></ul>
 5. 5. NHỮNG GÌ CÓ ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC <ul><li>KHÓA HỌC CUNG CẤP CHO BẠN NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN. </li></ul><ul><li>KHÓA HỌC NÊU LÊN MỘT SỐ VÍ DỤ CHO THỰC HÀNH </li></ul><ul><li>KHÓA HỌC TẠO CƠ HỘI CHO BẠN THỬ NGHIỆM MỘT VÀI ĐIỀU ĐƠN GIẢN. </li></ul><ul><li>KHÓA HỌC TẠO CHO BẠN MẠNH DẠN ĐƯA RA CAM KẾT CỦA MÌNH. </li></ul><ul><li>TẤM BẢN ĐỒ KHÔNG PHẢI LÀ THÀNH PHỐ MÀ CHỈ LÀ CHỈ DẪN ĐỂ ĐI ĐẾN NƠI NHANH HƠN HOẶC TRÁNH KHÔNG BỊ LẠC. </li></ul>
 6. 6. TÍNH CAÙCH VAØ THOÙI QUEN <ul><li>Gieo tö töôûng gaët haønh ñoäng, gieo haønh ñoäng gaët thoùi quen, gieo thoùi quen gaët tính caùch, gieo tính caùch gaët soá phaän. </li></ul><ul><li>Tích caùch laø taäp hôïp cuûa caùc thoùi quen </li></ul><ul><li>Thoùi quen laø nhöõng suy nghó vaø vieäc laøm thöôøng xuyeân laëp ñi laëp laïi nhöng haàu heát chuùng ta ñeàu khoâng nhaän ra thoùi quen cuûa mình </li></ul><ul><li>Thoùi quen raát khoù thay ñoåi nhöng khoâng phaûi laø khoâng thay ñoåi ñöôïc, con ngöôøi luoân maïnh meõ hôn thoùi quen cuûa mình </li></ul><ul><li>Taäp nhöõng thoùi quen toát seõ giuùp cho baïn raát nhieàu vaø ngược lại nhöõng thoùi quen xaáu seõ gaây caûn trôû cho baïn. </li></ul>
 7. 7. SỰ HÌNH THÀNHVÀ ĐỊNH DẠNG CÁC THÓI QUEN KIẾN THỨC KỸ NĂNG ĐỘNG CƠ THÓI QUEN
 8. 8. 7 THOÙI QUEN CUÛA NGÖÔØI KHOÂNG THAØNH COÂNG <ul><li>Thuï ñoäng </li></ul><ul><li>Löôøi suy nghó </li></ul><ul><li>Nöôùc ñeán chaân môùi nhaûy </li></ul><ul><li>Chæ nghó ñeán chuyeän thaéng thua </li></ul><ul><li>Noùi tröôùc roài môùi nghe sau </li></ul><ul><li>Khoâng hôïp taùc </li></ul><ul><li>Soáng moøn </li></ul>
 9. 9. 7 THOÙI QUEN CUÛA NGÖÔØI KHOÂNG THAØNH COÂNG <ul><li>Tại sao như vậy? </li></ul>
 10. 10. 7 THOÙI QUEN CUÛA NGÖÔØI KHOÂNG THAØNH COÂNG <ul><li>THUÏ ÑOÄNG: </li></ul><ul><li>Ñoå loãi cho ngöôøi khaùc, hay hoaøn caûnh khi coù thaát baïi </li></ul><ul><li>Hay vieän nhieàu lyù do ñeå traùnh ñoái maët nhöõng khoù khaên, thöû thaùch </li></ul><ul><li>Laøm vieäc vaø soáng khoâng coù traùch nhieäm </li></ul><ul><li>Haønh ñoäng theo baûn naêng hôn laø lyù trí </li></ul>
 11. 11. 7 THOÙI QUEN CUÛA NGÖÔØI KHOÂNG THAØNH COÂNG <ul><li>LÖÔØI SUY NGHÓ </li></ul><ul><li>Baèng moïi caùch neù traùnh caùc keá hoaïch thay ñoåi thoùi quen vaø cuoäc soáng của mình </li></ul><ul><li>Höôûng thuï tröôùc khi coù thaønh quaû </li></ul><ul><li>Khoâng chuaån bò & saün saøng cho thaønh coâng </li></ul>
 12. 12. 7 THOÙI QUEN CUÛA NGÖÔØI KHOÂNG THAØNH COÂNG <ul><li>NÖÔÙC ÑEÁN CHAÂN MÔÙI NHAÛY </li></ul><ul><li>Hay laàn löõa trì hoaõn trong thöïc hieän coâng vieäc hoặc khoâng chòu thay ñoåi thoùi quen keå caû nhöõng vieäc quan troïng vaø thoùi quen xaáu </li></ul><ul><li>Khoâng coi troïng nhöõng vieäc phaûi laøm </li></ul><ul><li>Caâu noùi quen thuoäc: ñeå ngaøy mai, ñeå tuaàn sau, ñeå thaùng sau, ñeå luùc naøo raûnh </li></ul>
 13. 13. 7 THOÙI QUEN CUÛA NGÖÔØI KHOÂNG THAØNH COÂNG <ul><li>CHÆ NGHÓ ÑEÁN CHUYEÄN THAÉNG THUA </li></ul><ul><li>Nhìn cuoäc ñôøi nhö canh baïc </li></ul><ul><li>Ngöôøi khaùc thaéng thì mình thua </li></ul><ul><li>Mình saép thua thì phaûi keùo ngöôøi khaùc theo cuøng </li></ul>
 14. 14. 7 THOÙI QUEN CUÛA NGÖÔØI KHOÂNG THAØNH COÂNG <ul><li>NOÙI TRÖÔÙC ROÀI MÔÙI NGHE SAU </li></ul><ul><li>Luoân giaønh phaàn noùi veà mình tröôùc khi ñeå ngöôøi khaùc baøy toû quan ñieåm </li></ul>
 15. 15. 7 THOÙI QUEN CUÛA NGÖÔØI KHOÂNG THAØNH COÂNG <ul><li>KHOÂNG HÔÏP TAÙC </li></ul><ul><li>Mình laø ngöôøi tuyeät vôøi, mình laø ngoâi sao neân khoâng caàn hôïp taùc vôùi ai mình vaãn thaønh coâng </li></ul>
 16. 16. 7 THOÙI QUEN CUÛA NGÖÔØI KHOÂNG THAØNH COÂNG <ul><li>SOÁNG MOØN </li></ul><ul><li>Khoâng chòu thay ñoåi </li></ul><ul><li>Khoâng chòu hoïc hoûi nhöõng caùi môùi </li></ul><ul><li>Khoâng thích öùng vôùi hoaøn caûnh môùi </li></ul>
 17. 17. 7 Thói quen của người thành công Thói quen = Kiến thức + kỹ năng + mong muốn CÓ HAI THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ TRỒNG CÂY MỘT LÀ 20 NĂM TRƯỚC HAI LÀ NGAY HÔM NAY CÓ HAI THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ HÌNH THÀNH THÓI QUEN TỐT MỘT LÀ 20 NĂM TRƯỚC HAI LÀ NGAY HÔM NAY 7 Gọt dũa kỹ năng ĐỘC LẬP CÙNG PHỐI HỢP CHIẾN THẮNG TẬP THỂ Cả 2 cùng thắng 4 Hiểu và chia sẻ 5 Hợp đồng tác chiến 6 PHỤ THUỘC 1 Năng động CHIẾN THẮNG CÁ NHÂN 2 Có định hướng 3 Biết sắp xếp
 18. 18. 7 THOÙI QUEN CUÛA NGÖÔØI THAØNH COÂNG <ul><li>Soáng naêng ñoäng </li></ul><ul><li>Coù ñònh höôùng </li></ul><ul><li>Bieát saép xeáp coâng vieäc </li></ul><ul><li>Tinh thaàn caû hai cuøng thaéng </li></ul><ul><li>Bieát laéng nghe tích cöïc </li></ul><ul><li>Hôïp ñoàng taùc chieán </li></ul><ul><li>Luoân goït duõa kyõ naêng </li></ul>Chieán thaéng caù nhaân Chieán thaéng taäp theå
 19. 19. NGUYÊN TẮC TIẾN HÓA CỦA 7 THÓI QUEN <ul><li>7 THÓI QUEN ĐƯỢC PHÁT TRIỂN THEO QUI LUẬT CÂN BẰNG GIỮA KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC. </li></ul><ul><li>BẠN KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ CAO HƠN KHẢ NĂNG CỦA MÌNH </li></ul><ul><li>MUỐN TẠO DỰNG KẾT QUẢ TRƯỚC HẾT PHẢI TẠO DỰNG KHẢ NĂNG </li></ul>
 20. 20. QUAN ÑIEÅM & NGUYEÂN TAÉC SOÁNG <ul><li>Gieo gioù gaët baõo = baïn nhaän thöùc theá giôùi nhö theá naøo thì baïn seõ coù thoùi quen nhö theá aáy </li></ul><ul><li>Traùi ñaát laø trung taâm vuõ truï (Ploleny-nhaø chieâm tinh hoïc) </li></ul><ul><li>Nhaân loaïi khoâng bao giôø leân ñöôïc maët traêng (TS.Lee De Forest – phaùt minh ñeøn 3 cöïc + Radio) </li></ul><ul><li>Chaúng coù lyù do gì maø phaûi mua 1 maùy vi tính taïi nhaø (Kenneth Olsen – saùng laäp coâng ty maùy tính Digital) </li></ul><ul><li>Toâi khoâng th ể naøo thay ñoåi ñöôïc </li></ul>
 21. 21. NHAÄN THÖÙC LAØ GÌ? <ul><li>Nhaän thöùc laø caùch baïn nhìn nhaän söï vieäc, quan ñieåm vaø nieàm tin cuûa baïn </li></ul><ul><li>Nhaän thöùc thöôøng taïo ra giôùi haïn trong suy nghó </li></ul>
 22. 22. NHAÄN THÖÙC GIUÙP ÑÔÕ HAY CAÛN TRÔÛ BAÛN THAÂN ? <ul><li>Nhaän thöùc tieâu cöïc taïo ra giôùi haïn caûn trôû baûn thaân </li></ul><ul><li>Nhaän thöùc tích cöïc môû ra con ñöôøng cho phaùt trieån </li></ul>
 23. 23. NHAÄN THÖÙC VEÀ NGÖÔØI KHAÙC <ul><li>Caâu chuyeän haøi cuûa Reader Digest </li></ul><ul><li>Nhaän xeùt töø caâu chuyeän </li></ul><ul><li>Caûm nghó cuûa coâ gaùi luùc ñaàu: thaèng cha naøy thaät quaù quaét & baát lòch söï </li></ul><ul><li>Caûm nghó sau ñoù: thaät xaáu hoå, anh ta thaät toát buïng </li></ul>
 24. 24. NHAÄN THÖÙC VEÀ NGÖÔØI KHAÙC <ul><li>Ví duï cuûa baïn </li></ul>
 25. 25. VAÁN ÑEÀ NAÈM ÔÛ ÑAÂU ? <ul><li>Nhaän thöùc cuûa chuùng ta thöôøng khoâng ñaày ñuû </li></ul><ul><li>Nhaän thöùc cuûa chuùng ta thöôøng thieáu chính xaùc </li></ul><ul><li>Nhaän thöùc chuùng ta chöa bao truøm heát hoaøn caûnh </li></ul><ul><li>Chuùng ta nhìn moïi vieäc qua laêng kính cuûa mình (theo kieán thöùc, hieåu bieát, kinh nghieäm, sôû thích, mong muoán…) </li></ul><ul><li>Chuùng ta ít khi chòu chaáp nhaän mình ñaõ nhaän thöùc sai </li></ul>
 26. 26. LYÙ THUYEÁT NHAÄN THÖÙC CUÛA JOHARI Baûn thaân bieát Ngöôøi khaùc khoâng bieát Baûn thaân bieát Ngöôøi khaùc bieát Baûn thaân khoâng bieát Ngöôøi khaùc bieát Baûn thaân khoâng bieát Ngöôøi khaùc khoâng bieát
 27. 27. NHAÄN THÖÙC COÙ TAÏO RA KHOÙ KHAÊN CAÛN TRÔÛ BAÏN KHOÂNG? <ul><li>Xeùt cho cuøng nhieàu khoù khaên trong khoù khaên trong ñôøi chính laø do nhaän thöùc sai leäch </li></ul><ul><li>OÂng khaùch haøng naøy seõ khoâng chòu tieáp toâi ñaâu </li></ul><ul><li>OÂng ñaïi lyù naøy luùc naøo cuõng tìm caùch gaây khoù khaên cho toâi </li></ul><ul><li>Ví duï cuûa caùc baïn </li></ul>
 28. 28. NHAÄN THÖÙC VEÀ CUOÄC SOÁNG <ul><li>Ñieàu gì ñònh höôùng cho toâi trong cuoäc soáng vaø trong coâng vieäc </li></ul><ul><li>Toâi maát thôøi gian nhieàu vaøo nhöõng ñieàu gì? Nhöõng ñieàu ñoù coù quan troïng khoâng? </li></ul><ul><li>Ai thöôøng aùm aûnh toâi? Ai thöôøng laáy maát thôøi gian cuûa toâi? </li></ul>
 29. 29. ÑAËT TROÏNG TAÂM CUOÄC SOÁNG VAØO BAÏN BEØ <ul><li>Coù nhieàu baïn thaät laø vui </li></ul><ul><li>Taïi sao luùc mình khoù khaên chaúng ma naøo tôùi! </li></ul><ul><li>➪ Baïn beø laø quan troïng nhöng khoâng neân ñaët troïng taâm vaøo baïn beø </li></ul><ul><li>Baïn beø coù theå thay ñoåi taâm traïng </li></ul><ul><li>Baïn beø coù ngöôøi noùi xaáu sau löng, coù ngöôøi coù môùi nôùi cuõ, coù ngöôøi giaøu phuï baïn </li></ul><ul><li>Chuùng ta thöôøng phaûi goø eùp mình ñeå hoaø hôïp vôùi baïn beø </li></ul>
 30. 30. ÑAËT TROÏNG TAÂM VAØO VAÄT CHAÁT <ul><li>Toâi phaûi coù chieác xe xòn! </li></ul><ul><li>Toâi phaûi coù caùi nhaø to! </li></ul><ul><li>Vaäy baïn laø ai khi nhöõng vaät chaát naøy khoâng coøn toàn taïi ? </li></ul><ul><li>Vaät chaát laø quan troïng nhöng vaät chaát phöông tieän hay muïc tieâu? </li></ul>
 31. 31. ÑAËT TROÏNG TAÂM VAØO HOÏC TAÄP – VAØO AÊN CHÔI <ul><li>Hoïc khoâng chôi laø phí hoaøi tuoåi treû </li></ul><ul><li>Chôi khoâng hoïc laø baùn reû töông lai </li></ul>
 32. 32. ÑAËT TROÏNG TAÂM VAØO CHÍNH BAÛN THAÂN <ul><li>Chæ lo laéng veà nhöõng gì xaûy ra cho baûn thaân maø khoâng chuù yù ñeán nhöõng thay ñoåi xung quanh </li></ul>
 33. 33. ÑAËT TROÏNG TAÂM VAØO NGUYEÂN TAÉC SOÁNG Nguyeân taéc soáng Vaät chaát Ñoái thuû Sôû thích Baûn thaân Coâng vieäc Baïn beø Gia ñình
 34. 34. ÑAËT TROÏNG TAÂM VAØO NGUYEÂN TAÉC SOÁNG LÖÏA CHOÏN THIEÁT THÖÏC <ul><li>Nguyeân taéc soáng khoâng phuï thuoäc baát cöù ai </li></ul><ul><li>Nguyeân taéc soáng laø la baøn cho cuoäc soáng </li></ul>
 35. 35. THỰC TẬP <ul><li>Bạn vui lòng cho mọi người biết bạn có những gì hay và tốt đẹp? </li></ul><ul><li>Bạn hãy cho mọi người biết bạn hay có mặc cảm gì và những gì bạn sẽ làm để vượt qua các mặc cảm đó? </li></ul><ul><li>Nguyên tắc sống của bạn là gì? </li></ul>
 36. 36. ÑÖA NGUYEÂN TAÉC VAØO THÖÏC TEÁ <ul><li>Ñöa nguyeân taéc vaøo thöïc teá: khôûi ñaàu cho 7 thoùi quen toát – xaây döïng taøi khoaûn caù nhaân cho caùc thoùi quen </li></ul><ul><li>Chuùng ta khoâng theå chieán thaéng khoù khaên tröôùc khi chieán thaéng baûn thaân. </li></ul><ul><li>Logic cuûa söï vieäc: bieát boø -> bieát ñi -> bieát chaïy </li></ul><ul><li>Thay ñoåi seõ baét ñaàu töø chính chuùng ta ! Chuùng ta khoâng thay ñoåi ñöôïc moâi tröôøng nhöng chuùng ta coù theå thay ñoåi caùch öùng xöû cuûa mình tröôùc moâi tröôøng . </li></ul>
 37. 37. TAØI KHOAÛN CAÙ NHAÂN CUÛA THOÙI QUEN TOÁT <ul><li>TAØI KHOAÛN NGHEØO </li></ul><ul><li>Deã bò ngöôøi khaùc taùc ñoäng </li></ul><ul><li>Hay maëc caûm, töï ti </li></ul><ul><li>Hay thaát höùa </li></ul><ul><li>Bi quan </li></ul><ul><li>Töï cao töï ñaïi </li></ul><ul><li>Hay ghen tî </li></ul><ul><li>TAØI KHOAÛN GIAØU </li></ul><ul><li>Ñöùng treân ñoâi chaân cuûa mình, kieân ñònh </li></ul><ul><li>Töï tin </li></ul><ul><li>Giöõ lôøi höùa </li></ul><ul><li>Laïc quan </li></ul><ul><li>Khieâm toán </li></ul><ul><li>Chia seû thaønh coâng </li></ul>
 38. 38. TAØI KHOAÛN CAÙ NHAÂN CUÛA THOÙI QUEN TOÁT <ul><li>RÚT RA </li></ul><ul><li>Thất hứa </li></ul><ul><li>Ích kỷ </li></ul><ul><li>Mặc cảm tự ti </li></ul><ul><li>Thiếu chân thật </li></ul><ul><li>Sống mòn </li></ul><ul><li>Để thui chột khả năng và tài năng </li></ul>GỞI VAØO Giöõ lôøi höùa Bieát chia seû Töï tin Trung thöïc Naêng ñoäng Luoân maøi duõa, thể hieän khaû naêng
 39. 39. GIÖÕ LÔØI HÖÙA VÔÙI BAÛN THAÂN & NGÖÔØI KHAÙC <ul><li>Baïn coù bao giôø bò ai thaát höùa chöa? </li></ul><ul><li>Baïn nghó nhö theá naøo? </li></ul><ul><li>Baïn coù bao giôø bò ai thöôøng xuyeân thaát höùa chöa? </li></ul><ul><li>Baïn nghó nhö theá naøo? </li></ul><ul><li>Baïn coù thöôøng xuyeân thaát höùa vôùi baûn thaân khoâng? </li></ul><ul><li>Baïn nghó nhö theá naøo? </li></ul>
 40. 40. THỰC TẬP <ul><li>Liệt kê những điểm hay của bạn và cho biết bạn sẽ phát huy chúng như thế nào? </li></ul><ul><li>Hãy nêu các họat động bạn có thể làm để đem lại sức sống mới cho bạn và bạn sẽ cam kết thực hiện chúng như thế nào? </li></ul>
 41. 41. THOÙI QUEN 1: NAÊNG ÑOÄNG <ul><li>Naêng ñoäng hay thuï ñoäng töø ñaâu ra? Do hoaøn caûnh, do taâm traïng, do ngöôøi khaùc ? </li></ul><ul><li>➪ do baïn choïn </li></ul><ul><li>Baïn seõ laøm gì khi 1 ngöôøi baêng qua ñöôøng ñoät ngoät vaø baïn phaûi thaéng xe gaáp? </li></ul><ul><li>Chửi ruûa? </li></ul><ul><li>Gaây loän, ñaùnh nhau? </li></ul><ul><li>Ñi tieáp </li></ul><ul><li>Baïn laøm gì khi 1 khaùch haøng phaøn naøn ñeán “noùng maùy” veà saûn phaåm? </li></ul>
 42. 42. THOÙI QUEN 1: NAÊNG ÑOÄNG <ul><li>Laéng nghe ngoân ngöõ cuûa baïn </li></ul>Phaûi coù caùch naøo ñoù Boù tay roài Toâi choïn Toâi bò Toâi coøn coù thể laøm toát hôn Toâi quen vaäy roài Toâi seõ laøm Toâi seõ coá gaéng CHUÛ ÑOÄNG THUÏ ÑOÄNG
 43. 43. HÀNH ĐỘNG HAY BỊ TÁC ĐỘNG TÁC NHÂN KÍCH THÍCH CÁC ĐÁP ỨNG CÁC LỰA CHỌN HIỂU RÕ MÌNH SỨC SÁNG TẠO Ý CHÍ ĐỘC LẬP Ý THỨC
 44. 44. NĂNG ĐỘNG <ul><li>Bạn làm gì nếu sếp cất nhắc đồng nghiệp thay vì bạn lên vị trí cao hơn? </li></ul>Gặp và hỏi sếp tại sao đồng nghiệp được lên chức Lên kế họach để có được những kỹ năng cần thiết để làm quản lý Học hỏi để nâng cao năng lực Xem xem công việc có thật là quá chán như mình nghĩ không Tốn thời giờ kêu ca với mọi người về sự bất công Theo dõi tìm nhược điểm và nói xấu đồng nghiệp Tin rằng sếp đang đì mình Uể oải trong công việc Năng động Thụ động
 45. 45. PHẠM VI QUAN TÂM VÀ PHẠM VI Ảnh hưởng PHẠM VI QUAN TÂM KHÔNG QUAN TÂM PHẠM VI QUAN TÂM PHẠM VI Ảnh Hưởng
 46. 46. PHẠM VI QUAN TÂM VÀ PHẠM VI Ảnh hưởng PHẠM VI QUAN TÂM PHẠM VI Ảnh Hưởng PHẠM VI QUAN TÂM PHẠM VI Ảnh Hưởng PHẠM VI QUAN TÂM PHẠM VI Ảnh Hưởng NĂNG LỰC TIÊU CỰC NĂNG LỰC TÍCH CỰC TÔI ĐANG CÓ TÔI KHÔNG NGHĨ MÌNH CÓ TÔI CÓ THỂ CÓ
 47. 47. THÓI QUEN 1: NĂNG ĐỘNG <ul><li>VIRUS THỤ ĐỘNG </li></ul>Tin rằng bệnh là do mình, nếu thay đổi bệnh sẽ hết Chấp nhận sự thật Chịu trách nhiệm những gì mình làm Suy nghĩ kỹ trước khi hành động Chủ động tạo ra hòan cảnh mong muốn Đi trước một bước Tin rằng bệnh là do người khác truyền cho họ Dễ tự ái, cái tôi lớn Đổ lỗi cho người khác về các thất bại Dễ kích động và sau đó lại hối hận Ngồi chờ đợi Chỉ thay đổi trong tình thế bắt buộc Người có kháng nguyên Triệu chứng của người không có kháng nguyên
 48. 48. THOÙI QUEN 1: NAÊNG ÑOÄNG <ul><li>Baïn khoâng theå löïa choïn ñöôïc caùc yeáu toá khaùch quan nhöng baïn coù theå löïa choïn caùch öùng xöû tröôùc nhöõng yeáu toá ñoù </li></ul>-Kiểm soát trực tiếp: hành vi và hành động của mình -Kiểm soát gián tiếp: liên quan đến hành vi và hành động của người chúng ta có thể gây tác động -Không kiểm soát được
 49. 49. Thaùi ñoä öùng xöû Trong voøng ñieàu khieån Löïa choïn traùch nhieäm Ngoaøi voøng ñieàu khieån Caùch laøm vieäc cuûa ñoái thuû Bình phaåm noùi xaáu ngöôøi khaùc Sai laàm trong quaù khöù Bieán ñoäng thò tröôøng Nếu chỉ lo ngại mà không có ứng xử phù hợp Chúng ta sẽ mất tự chủ và Trở thành nạn nhân
 50. 50. THOÙI QUEN 1: NAÊNG ÑOÄNG <ul><li>Luoân tìm caùch chuyeån baïi thaønh thaéng </li></ul><ul><li>Trôû thaønh nhaân toá cuûa söï thay ñoåi </li></ul><ul><li>Thaùi ñoä öùng xöû: “coù theå” </li></ul><ul><li>THAÙI ÑOÄ COÙ THEÅ </li></ul><ul><ul><ul><li>Chuû ñoäng </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nghó veà giaûi phaùp </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Haønh ñoäng </li></ul></ul></ul><ul><li>THAÙI ÑOÄ KHOÂNG THEÅ </li></ul><ul><li>Chôø ñôïi söï vieäc xaûy ra </li></ul><ul><li>Nghó veà khoù khaên </li></ul><ul><li>Phaûn öùng </li></ul>
 51. 51. 4 CÔNG CỤ ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH <ul><li>Nhận thức : để khách quan xem xét, phân tích các suy nghĩ và hành động. </li></ul>Lương tâm : để nghe tiếng nói của lòng mình và biết đâu là đúng và sai . Óc sáng tạo : để thấy xa hơn những gì đang có hàng ngày. Ý chí : để có sức mạnh vượt qua khó khăn
 52. 52. Thực tập <ul><li>Hãy liệt kê tất cả các câu nói dưới hình thức thụ động mà bạn hay dùng và thay thế bằng những câu chủ động. </li></ul><ul><li>Xác định những vấn đề ngoài vòng điều khiển của bạn mà bạn thường hay lo lắng và đưa ra cách ứng xử của bạn trong những tình huống đó. </li></ul><ul><li>Hãy liệt kê ra những thói quen xấu của mình và điều nên làm để tránh những thói quen đó </li></ul>
 53. 53. THOÙI QUEN 2: LUOÂN ÑÒNH HÖÔÙNG MUÏC TIEÂU <ul><li>Baïn quyeát ñònh cuoäc soáng coâng vieäc cuûa mình hay ngöôøi khaùc quyeát? </li></ul>“ Xin Ông cho tôi biết nên đi đường nào?” “ Còn tùy cô bé muốn đi đâu?” “ Tôi cũng không biết là mình muốn đi đến đâu nữa!” “ Vậy thì đi con đường nào cũng không có gì quan trọng”
 54. 54. THOÙI QUEN 2: LUOÂN ÑÒNH HÖÔÙNG MUÏC TIEÂU <ul><li>Baïn seõ laøm gì & muoán ñaït ñöôïc gì ? </li></ul><ul><li>Trong hoâm nay? </li></ul><ul><li>Trong ngaøy mai? </li></ul><ul><li>Trong tuaàn naøy? </li></ul><ul><li>Trong tuaàn tôùi? </li></ul><ul><li>Trong thaùng naøy? </li></ul><ul><li>Trong thaùng tôùi? </li></ul><ul><li>Trong 3 thaùng tôùi? Trong 6 thaùng tôùi? </li></ul><ul><li>Trong 1 naêm tôùi? Trong 5 naêm tôùi? </li></ul>
 55. 55. THOÙI QUEN 2: LUOÂN ÑÒNH HÖÔÙNG MUÏC TIEÂU <ul><li>Ñaët muïc tieâu SMART: </li></ul><ul><li>S PECIFIC : Cuï theå </li></ul><ul><li>M EASURABLE : Ño löôøng ñöôïc </li></ul><ul><li>A TTAINABLE : Coù theå ñaït ñöôïc </li></ul><ul><li>R ESULT ORIENTED: Coù ñònh höôùng hieäu quaû </li></ul><ul><li>T IME FRAMED : Coù khung thôøi gian hoaøn thaønh </li></ul>
 56. 56. THOÙI QUEN 2: LUOÂN ÑÒNH HÖÔÙNG MUÏC TIEÂU <ul><li>Chìa khoùa ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu </li></ul><ul><li>Chìa khoaù 1 : ñöøng quaù tham lam Khoâng ñi töø thaùi cöïc naøy sang thaùi cöïc khaùc Töø khoâng coù muïc tieâu sang muïc tieâu quaù lôùn </li></ul><ul><li>Chìa khoùa 2 : phaûi chaáp nhaän traû giaù Phaûi cho ñi ñeå nhaän laïi </li></ul><ul><li>Chìa khoùa 3 : vieát ra giaáy caùc muïc tieâu & keá hoaïch </li></ul><ul><li>Chìa khoùa 4: choïn ñuùng thôøi cô </li></ul><ul><li>Chìa khoùa 5: kieán tha laâu ñaày toå -> chia nhoû muïc tieâu </li></ul><ul><li>Chìa khoùa 6 : phaûi laøm ngay </li></ul>
 57. 57. 3 chiều của kế họach công việc Ý tưởng Chiến lược thực hiện Hướng cụ thể Chương trình hành động Chương trình phối hợp 1 tháng 1 quí 2 quí 3 quí 4 quí Đã bắt đầu đi đúng hướng Con người nguồn lực đã đầy đủ Kết quả bắt đầu có Chiều sâu Chiều Xa Chiều thực thi
 58. 58. THỰC TẬP <ul><li>Xác định những kỹ năng kiến thức mình cần có để thành công hơn trong công việc </li></ul><ul><li>Xây dựng bản nhiệm vụ để học hỏi và nâng cao những kỹ năng và kiến thức đó </li></ul>
 59. 59. THOÙI QUEN 3: BIEÁT SAÉP XEÁP COÂNG VIEÄC <ul><li>4 LOAÏI COÂNG VIEÄC </li></ul>Bạn hãy nêu lên danh sách của các công việc của mình và xếp chúng vào từng lọai Trang trí lại sổ ghi chép cho đẹp Nghĩ cách nói xấu trêu chọc người khác Chuyện tầm phào Trận bóng đá trực tiếp Quyết định có nên đi uống cà phê với bạn Trả lời chuông điện thọai reo Không quan trọng Kế họach học tập nâng cao kỹ năng Định hướng phát triển bản thân Sự cố trong công việc Kế họach làm việc Quan trọng Không khẩn cấp Khẩn cấp
 60. 60. Người lừng khừng <ul><li>Không quyết đoán được việc gì là quan trọng- việc gì cũng thấy quan trọng. </li></ul><ul><li>Không biết nên hy sinh thời gian cho việc nào. </li></ul><ul><li>Hay khất lần </li></ul><ul><li>Dễ bị rối tung, đang làm chuyện này lại muốn nhảy vào chuyện khác </li></ul><ul><li>Bị stress, áp lực công việc, không có sự thỏa mãn công việc do chẳng thấy công việc đi đến đâu </li></ul>
 61. 61. Người ba phải <ul><li>Việc quan trọng là làm theo ý người xung quanh </li></ul><ul><li>Luôn muốn đáp ứng mọi yêu cầu của mọi người </li></ul><ul><li>Dễ trở thành vô kỷ luật </li></ul><ul><li>Cả thèm nhưng chóng chán </li></ul><ul><li>Dễ trở thành xu nịnh và mất tín nhiệm của người khác. </li></ul>
 62. 62. Người lười biếng <ul><li>Việc quan trọng là những gì dễ dãi </li></ul><ul><li>Thích cái gì an nhàn </li></ul><ul><li>Thích cái gì không phải chịu </li></ul><ul><li>trách nhiệm </li></ul><ul><li>Thích vui chơi giải trí </li></ul><ul><li>Dễ trở thành thiếu trách nhiệm </li></ul>
 63. 63. Người biết ưu tiên công việc <ul><li>Biết cái gì phải làm trước cái gì phải làm sau </li></ul><ul><li>Biết hy sinh thời gian của công việc không quan trọng để tập trung vào những việc quan trọng </li></ul><ul><li>Có kế họach hài hòa giữa làm việc và giải trí, nghỉ ngơi </li></ul><ul><li>Quyết đoán, dứt khóat khi thực hiện công việc, làm tới đâu dứt điểm đến đó. </li></ul><ul><li>Biết lập kế họach </li></ul>
 64. 64. PHAÂN LOÏAI VAØ SAÉP XEÁP COÂNG VIEÄC THEO VAI TROØ Nguyeân taéc soáng Vaät chaát Ñoái thuû Sôû thích Baûn thaân Coâng vieäc Baïn beø Gia ñình
 65. 65. PHÂN LỌAI CÔNG VIỆC <ul><li>Nguyên tắc pareto- quy luật 20/80 </li></ul><ul><li>Hòn đá tảng trong công việc phải làm là gì? </li></ul><ul><li>Thời gian xử lý mất bao lâu? </li></ul><ul><li>Các công việc còn lại là gì? Dự tính xử lý ra sao? </li></ul>
 66. 66. VUØNG AN NHAØN & VUØNG DUÕNG CAÛM Vuøng an nhaøn Vieäc thích laøm Vieäc an toaøn Vieäc quen laøm Vieäc deã daøng Vuøng duõng caûm Vieäc coù nhieàu ruûi ro Khaùch haøng khoù tính Vieäc ñoøi hoûi traùch nhieäm cao Vieäc toâi sôï Vieäc chöa bao giôø laøm Vieäc khoù khaên Vùng dũng cảm của bạn và cần có điều gì để vượt qua vùng này?
 67. 67. THOÙI QUEN 3: BIEÁT SAÉP XEÁP COÂNG VIEÄC <ul><li>Baïn ra quyeát ñònh khi naøo? </li></ul><ul><li>Khi ñang sôï haõi? </li></ul><ul><li>Khi ñang bình tónh? </li></ul><ul><li>Khi ñang bò aùp löïc? </li></ul><ul><li>Khi caàn phaûi ra quyeát ñònh? </li></ul><ul><li>Ví duï cuûa baïn? </li></ul>
 68. 68. THÀNH CÔNG LÀ BIẾT ĐỨNG DẬY SAU THẤT BẠI <ul><li>22 Tuổi kinh doanh thất bại </li></ul><ul><li>23 tuổi thi rớt trường luật </li></ul><ul><li>25 tuổi thất bại lần nữa trong kinh doanh </li></ul><ul><li>27 tuổi suy nhược thần kinh </li></ul><ul><li>29 tuổi thất bại trong vai trò MC </li></ul><ul><li>34 tuổi thất bại trong tranh cử thượng nghị sĩ </li></ul><ul><li>39 tuổi thất cử, 46 tuổi thất cử </li></ul><ul><li>47 tuổi thất cử phó tổng thống </li></ul><ul><li>49 tuổi thất cử thượng nghị sĩ </li></ul><ul><li>51 tuổi trúng cử tổng thống Mỹ </li></ul><ul><li>Abraham Lincoln </li></ul>Hãy nêu những thất bại mà bạn đã trải qua và bạn đã đứng dậy sau thất bại đó như thế nào
 69. 69. Mạnh mẽ lúc khó khăn và vượt qua áp lực <ul><li>Lúc khó khăn là lúc phải đấu tranh tư tuởng khi quyết định </li></ul><ul><li>Khó khăn nhỏ như dậy đúng giờ, đọc sách lúc rảnh rỗi thay vì coi TV </li></ul><ul><li>Khó khăn lớn thay đổi công việc, kế họach cho cuộc đời </li></ul><ul><li>Lựa chọn áp lực tích cực thay vì chấp nhận mọi áp lực tiêu cực và tích cực </li></ul><ul><li>Người thành công là người đủ dũng cảm, mạnh mẽ quyết định lúc cần thiết chứ không phải lúc mình thoải mái hay dưới áp lực </li></ul>
 70. 70. Thực tập <ul><li>Bạn hãy nêu những sợ hãi của mình khi thực hiện kế họach công việc và đạt được mục tiêu và các xử lý các sợ hãi đó </li></ul><ul><li>Khi quyết định bạn thường gặp những áp lực gì? Bạn sẽ phân loại lựa chọn áp lực ra sao? </li></ul>
 71. 71. THOÙI QUEN 4: TINH THAÀN CAÛ HAI CUØNG THAÉNG <ul><li>Cuoäc ñôøi laø moät böõa buffet maø ai cuõng coù theå tham gia vaø aên nhöõng gì mình thích </li></ul>
 72. 72. THOÙI QUEN 4: TINH THAÀN CAÛ HAI CUØNG THAÉNG <ul><li>Kieåu nghó mình thaéng ngöôøi thua </li></ul><ul><li>Lôïi duïng ngöôøi khaùc </li></ul><ul><li>Laøm lôïi cho mình vaø thieät cho ngöôøi khaùc </li></ul><ul><li>Noùi xaáu ngöôøi khaùc ñeå naâng vò theá cuûa mình </li></ul><ul><li>Ñoäc ñoaùn khoâng quan taâm ngöôøi khaùc </li></ul><ul><li>Hay ñoá kî ghanh gheùt </li></ul><ul><li>➪ Haäu quaû ? </li></ul>
 73. 73. THOÙI QUEN 4: TINH THAÀN CAÛ HAI CUØNG THAÉNG <ul><li>Kieåu nghó mình thua ngöôøi thaéng </li></ul><ul><li>Để khỏi mất hòa khí! </li></ul><ul><li>Giải quyết hay đè nén? </li></ul><ul><li>Giải pháp tốt hay nhu nhược? </li></ul><ul><li>Nhường nhịn chuyện nhỏ hay cả chuyện lớn lẫn chuyện nhỏ? </li></ul><ul><li>➪ Haäu quaû </li></ul>
 74. 74. THOÙI QUEN 4: TINH THAÀN CAÛ HAI CUØNG THAÉNG <ul><li>Kieåu nghó caû hai cuøng thua: löôõng baïi caâu thöông ! </li></ul><ul><li>Do caû hai ñeàu mang taâm lyù thaéng thua </li></ul><ul><li>Ai cuõng muoán thaéng baèng baát cöù giaù naøo theo kieåu cuûa mình </li></ul><ul><li>➪ Haäu quaû? </li></ul>
 75. 75. THOÙI QUEN 4: TINH THAÀN CAÛ HAI CUØNG THAÉNG <ul><li>Laøm theá naøo ñeå caû hai cuøng thaéng? </li></ul><ul><li>Nghó veà giaûi phaùp saùng taïo, khoâng nghó veà caù nhaân </li></ul><ul><li>Coù nhöõng chieán thaéng caù nhaân tröôùc </li></ul><ul><li>Caïnh tranh vôùi caùc khoù khaên thaùch thöùc thay vì caïnh tranh laãn nhau </li></ul><ul><li>So saùnh vôùi khaû naêng, tieàm naêng cuûa mình thay vì so saùnh vôùi ngöôøi khaùc. </li></ul>
 76. 76. 5 TẦNG CỦA TINH THAÀN CAÛ HAI CUØNG THAÉNG CÁC PHƯƠNG PHÁP CÁC HỆ THỐNG NÂNG ĐỠ THẮNG/THẮNG CÁC THỎA THUẬN THẮNG/THẮNG CÁC MỐI QUAN HỆ THẮNG/THẮNG TÍNH CÁCH
 77. 77. THẮNG THẮNG CÁC PHƯƠNG PHÁP <ul><ul><li>Con ngöôøi : taùch con ngöôøi ra khoûi vaán ñeà. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lôïi ích : taäp trung vaøo giaûi phaùp lôïi ích, khoâng maëc caû laäp tröôøng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Phöông aùn giaûi quyeát: phaùt trieån nhieàu giaûi phaùp cho moät vaán ñeà. </li></ul></ul><ul><ul><li>Phaân chia lôïi ích : treân cô sôû caùc tieâu chuaån khaùch quan </li></ul></ul>(SẼ ĐƯỢC NÊU CHI TIẾT TRONG PHƯƠNG PHÁP THƯƠNG LƯỢNG THEO NGUYÊN TẮC)
 78. 78. CÁC HỆ THỐNG NÂNG ĐỠ <ul><li>Ý TƯỞNG THẮNG THẮNG CHỈ TỒN TẠI KHI CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐI THEO HƯỚNG ĐÓ. Ví dụ muốn hợp tác phải có hệ thống thưởng đồng đội thay vì thưởng do tranh đua cá nhân. </li></ul><ul><li>HỆ THỐNG NÂNG ĐỠ PHẢI TẠO RA MÔI TRƯỜNG ĐI ĐẾN TẠO THUẬN LỢI CHO NHAU VÀ CÙNG THẮNG LỢI. </li></ul>
 79. 79. THẮNG THẮNG CÁC THỎA THUẬN <ul><li>Là những nguyên tắc cơ bản để tạo dựng lòng tin ban đầu để chuyển từ dè chừng, đối đầu sang cộng tác để cùng thành công </li></ul><ul><li>Bao gồm 5 yếu tố cơ bản </li></ul><ul><ul><li>Định hướng cùng làm việc </li></ul></ul><ul><ul><li>Chương trình cùng hành động </li></ul></ul><ul><ul><li>Nguồn lực cùng sử dụng (con người, tài chính…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Trách nhiệm cùng chia sẻ </li></ul></ul><ul><ul><li>Kết quả cùng mong muốn đạt được </li></ul></ul>
 80. 80. THẮNG THẮNG CÁC MỐI QUAN HỆ <ul><li>Xây dựng lòng tin </li></ul><ul><li>Cởi mở và chia sẻ </li></ul><ul><li>Thiện chí </li></ul><ul><li>Cứng về nguyên tắc nhưng mềm về mối quan hệ </li></ul>
 81. 81. THẮNG THẮNG TÍNH CÁCH THẮNG / THUA DÀNH PHẦN HƠN VỀ MÌNH BẤT CHẤP SỨT MẺ TÌNH CẢM THUA / THUA HAI BÊN KHÔNG NHẤT QUÁN TRONG CAM KẾT VÀ HÀNH ĐỘNG TÌNH CẢM THẤP THẮNG / THẮNG CÔNG BẰNG TRONG THÀNH QUẢ CỦA HAI BÊN THUA/ THẮNG HAY NHẬN THIỆT VỀ MÌNH ĐỂ DUY TRÌ QUAN HỆ TÌNH CẢM CAO DŨNG CẢM CAO DŨNG CẢM THẤP
 82. 82. THỰC TẬP <ul><li>Hãy suy nghĩ về các tình huống tranh chấp mà bạn đã gặp phải trong công việc và cách giải quyết tình huống đó theo hướng cả hai cùng thắng </li></ul>
 83. 83. THOÙI QUEN 5: LAÉNG NGHE ĐỂ THẤU HIỂU, THẤU HIỂU ĐỂ ĐƯỢC LẮNG NGHE <ul><li>Ví duï coå ñieån veà cöûa haøng baùn giaày </li></ul>
 84. 84. THOÙI QUEN 5: BIEÁT LAÉNG NGHE TÍCH CÖÏC <ul><li>Naêm caùch laéng </li></ul><ul><li>nghe khoâng toát: </li></ul><ul><li>Khoâng taäp trung </li></ul><ul><li>Nghe giaû taïo </li></ul><ul><li>Nghe nhöõng gì mình thích </li></ul><ul><li>Chæ nghe lôøi noùi </li></ul><ul><li>Nghe chuû quan: “Roài bieát roài…” </li></ul>
 85. 85. THOÙI QUEN 5: BIEÁT LAÉNG NGHE TÍCH CÖÏC <ul><li>Bieát laéng nghe tích cöïc: </li></ul><ul><li>Nghe baèng maét, baèng tim, bằng oùc vaø baèng tai </li></ul>53% qua cöû chæ 40% qua gioïng noùi 7% qua lôøi noùi Thoâng tin khi noùi chuyeän
 86. 86. THOÙI QUEN 5: BIEÁT LAÉNG NGHE TÍCH CÖÏC <ul><li>Laéng nghe tích cöïc </li></ul><ul><li>Ñaët mình vaøo ñòa vò ngöôøi ñoái thoïai </li></ul><ul><li>Ñaët mình vaøo ñòa vò ngöôøi khaùc khoâng coù nghóa laø phaûi ñoàng yù </li></ul>
 87. 87. THOÙI QUEN 5: BIEÁT LAÉNG NGHE TÍCH CÖÏC <ul><li>Tìm hieåu tröôùc khi qui keát : taäp trung vaøo phaïm vi aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa mình tröôùc </li></ul><ul><ul><li>Baïn coù ñuû thoâng tin khoâng? </li></ul></ul><ul><ul><li>Baïn coù theo kòp nhòp ñoä khoâng? </li></ul></ul><ul><ul><li>Baïn ñaõ xaây döïng ñöôïc nieàm tin chöa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Baïn ñaõ caûm nhaän ñöôïc baûn chaát vaán ñeà chöa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Baïn ñaõ hoûi saâu hôn ñeå hieåu vaø thaáy roõ vaán ñeà chöa? </li></ul></ul>
 88. 88. Thực tập <ul><li>Hãy nêu lên ví dụ về một người mà bạn không ưa nhất và cách bạn lắng nghe người đó. Bạn có thể thay đổi cách lắng nghe với người đó như thế nào? </li></ul><ul><li>Thực tập trao đổi sử dụng câu hỏi 5 tại sao? </li></ul>
 89. 89. THOÙI QUEN 6: HÔÏP ÑOÀNG TAÙC CHIEÁN CÙNG HỢP TÁC ĐỂ ĐẠT KẾT QUẢ CAO HƠN <ul><li>Chòu ñöïng söï khaùc bieät </li></ul><ul><li>Laøm vieäc moät mình </li></ul><ul><li>Chuû quan mình luoân ñuùng </li></ul><ul><li>Thoûa hieäp </li></ul><ul><li>Hoan ngheânh söï khaùc bieät </li></ul><ul><li>Laøm vieäc ñoàng ñoäi </li></ul><ul><li>Hoøa ñoàng & khaùch quan </li></ul><ul><li>Tìm giaûi phaùp saùng taïo </li></ul>KHOÂNG LAØ HÔÏP ÑOÀNG TAÙC CHIEÁN HÔÏP ÑOÀNG TAÙC CHIEÁN
 90. 90. Mức độ tiến triển trong hợp đồng tác chiến Lòng tin Sự hợp tác Phòng thủ (thắngthua) Phối hợp (thắngthắng) Tôn trọng (thỏa hiệp)
 91. 91. LỰC TRUYỀN VÀ LỰC CẢN Môi trường thiếu tin tưởng, bất an Môi trường tin tưởng, an toàn
 92. 92. THOÙI QUEN 6: HÔÏP ÑOÀNG TAÙC CHIEÁN <ul><li>Ba kieåu haønh vi ñoái vôùi söï ña daïng </li></ul><ul><li>Xa laùnh, töø choái söï ña daïng: chæ coù 1 caùch toát nhaát </li></ul><ul><li>Chòu ñöïng söï ña daïng: anh laøm kieåu cuûa anh, toâi laøm kieåu cuûa toâi </li></ul><ul><li>Hoan ngheânh söï ña daïng </li></ul><ul><li>➪ Caùch naøo toát nhaát </li></ul>
 93. 93. THOÙI QUEN 6: HÔÏP ÑOÀNG TAÙC CHIEÁN <ul><li>Ba vaät caûn lôùn nhaát cuûa söï ña daïng </li></ul><ul><li>Döûng döng, “ñieác laâm saøng” </li></ul><ul><ul><li>khoâng thu nhaän vaø truyeàn ñaït ñöôïc thoâng tin </li></ul></ul><ul><li>Beø phaùi </li></ul><ul><ul><li>Ñoàng hoùa vaø maát baûn saéc </li></ul></ul><ul><li>Thaønh kieán </li></ul><ul><ul><li>Quyeát ñònh voäi vaøng vaø khoâng khaùch quan </li></ul></ul>
 94. 94. THOÙI QUEN 6: HÔÏP ÑOÀNG TAÙC CHIEÁN <ul><li>Giữa hai người luôn có khác biệt : </li></ul><ul><ul><li>Nhận thức </li></ul></ul><ul><ul><li>Thông tin tiếp cận </li></ul></ul><ul><ul><li>Kinh nghiệm </li></ul></ul><ul><ul><li>Trình độ </li></ul></ul><ul><ul><li>Bản lĩnh </li></ul></ul><ul><ul><li>Khả năng </li></ul></ul>
 95. 95. THOÙI QUEN 6: HÔÏP ÑOÀNG TAÙC CHIEÁN <ul><li>4 mô hình tính cách (cho điểm từ 1 đến 4) </li></ul>Ưu suy nghĩ Thử nghiệm Hay lý luận Hay phán xét Suy nghĩ kỹ Ham đọc sách Có đầu óc Có logic Có trực giác Có hệ thống Có trình độ Hay tranh cãi Chỉ trích Óc phân tích CỘT 4 Tỉ mỉ Sáng tạo Dễ chịu Thực hành Phiêu lưu Có cá tính Có quan điểm Ham tìm hiểu Dễ làm quen Có tổ chức Tò mò Dễ thích nghi Thực tế Thích điều tra Tưởng tượng Siêng năng Mạo hiểm Nhạy cảm Cầu tòan Cạnh tranh Hòa đồng Có kế họach Quyết đóan Nhân hậu Ưa làm Từng trải Tình cảm Hành động Thách đố Hay quan tâm Thận trọng Khám phá Nhiều thông tin Có mục đích Thay đổi Tự phát Nhớ dai Độc đáo Hợp tác Chín chắn Độc lập Biết chia sẻ CỘT 3 CỘT 2 CỘT 1
 96. 96. TÍNH CÁCH “NHO” điểm cột 1 cao nhất Để phát huy cần Học hỏi tốt khi Gặp khó khăn khi Khả năng tự nhiên Chú ý nhiều hơn vào chi tiết Suy nghĩ kỹ hơn trước khi làm Quyết đoán hơn khi quyết định Làm việc và chia sẻ Có thông tin Không bị cạnh tranh thúc ép Thoải mái Cho những câu trả lời chính xác Chú tâm vào 1 công việc cụ thể Tổ chức công việc Nhạy cảm Dễ thích nghi Có tính xây dựng Dễ làm việc theo nhóm
 97. 97. TÍNH CÁCH “CAM” điểm cột 2 cao nhất Để phát huy cần Học hỏi tốt khi Gặp khó khăn khi Khả năng tự nhiên Đuợc giao trách nhiệm Được người khác chấp nhận ý tưởng Chịu học hỏi những người giỏi hơn Thử nghiệm và rút kinh nghiệm Có kết quả thực sự Có cạnh tranh Sống hướng nội Bị giới hạn về thời gian Gặp các tình huống lý thuyết Có ít sự chọn lựa Biết tích lũy kinh nghiệm Độc lập Nghiêm khắc Biết tạo sự khác biệt Biết tạo sự đổi mới
 98. 98. TÍNH CÁCH “CHUỐI” điểm cột 3 cao nhất Để phát huy cần Học hỏi tốt khi Gặp khó khăn khi Khả năng tự nhiên Thể hiện tình cảm nhiều hơn Lắng nghe người khác chia sẻ và trình bày Bớt cứng nhắc máy móc Có môi trường Có những tác động đặc biệt Tin người khác hơn Có những tình huống phù hợp và rõ ràng Hiểu cảm nghĩ của người khác Đấu trí với đối thủ Trả lời các tình huống với các giả định thay đổi Lập kế họach tốt Tìm thông tin Óc tổ chức Theo sát định hướng
 99. 99. TÍNH CÁCH “DƯA” điểm cột 4 cao nhất Để phát huy cần Học hỏi tốt khi Gặp khó khăn khi Khả năng tự nhiên Chấp nhận việc không hòan hảo Suy xét lại việc làm Cân nhắc cảm giác của người khác khi quyết định Có nguồn lực sẵn sàng Làm việc độc lập Được đánh giá cao Làm theo các phương pháp đã quen thuộc Làm việc theo nhóm Bị chỉ trích Thuyết phục người khác Tranh luận Tìm giải pháp Phân tích ý tưởng Xác định tầm quan trọng
 100. 100. MÔ HÌNH HỢP ĐỒNG TÁC CHIẾN <ul><li>Xác định tình huống (khó khăn, cơ hội) </li></ul><ul><li>Cách của họ (trước tiên phải hiểu ý người khác) </li></ul><ul><li>Cách của mình (Để cho mọi người hiểu mình thông qua trao đổi, chia sẻ) </li></ul><ul><li>Động não (Tìm kiếm cách tốt nhất) </li></ul><ul><li>Chọn con đường cùng đi </li></ul>
 101. 101. KIỂU NGƯỜI TRONG TẬP THỂ VÀ HỢP ĐỒNG TÁC CHIẾN <ul><li>Người cần cù : chậm chạp nhưng chắc chắn, kiên nhẫn cho tới khi làm xong </li></ul><ul><li>Người theo sau : có thể giúp đỡ thực hiện các sáng kiến </li></ul><ul><li>Người đổi mới: đưa ra nhiều ý tưởng và sáng tạo </li></ul><ul><li>Người hòa đồng : tạo sự gắn kết trong đội </li></ul><ul><li>Người khoe khoang: tạo động lực động viên cả nhóm </li></ul>SƯ TỬ RA TRẬN Trước khi xuất quân đánh giặc, sư tử - chúa tể của muôn loài bèn tập họp tất cả các loài vật lại để bàn kế sách và phân công nhiệm vụ. -Voi phụ trách chuyên chở, gấu là tướng tiên phong, Hồ ly và khỉ rất thông minh nên có nhiệm vụ vạch ra kế sách và cung cấp tin tình báo. -Bỗng con vật nói: -Con lừa ngu si, con thỏ thì nhát gan chẳng làm được việc gì cả, để bọn chúng về đi. Nhưng sư tử kiên quyết nói: -Không, ta không thể thiếu họ được. Lừa có thể giúp ta thổi kèn phát hiệu lệnh, thỏ thì giúp ta truyền tin tức.  
 102. 102. THỰC TẬP <ul><li>Hãy nghĩ về người hay làm bạn bực mình và suy xét xem họ có những gì khác với bạn? Bạn sẽ làm gì để tạo nên mối quan hệ làm việc hợp đồng tác chiến? </li></ul><ul><li>Xác định một hoàn cảnh mà bạn nghĩ nếu có hợp đồng tác chiến sẽ có kết quả cao hơn và những gì cần phải làm để tạo ra môi trường đó? </li></ul>
 103. 103. THOÙI QUEN 7: LUOÂN GOÏT GIUÕA KYÕ NAÊNG <ul><li>Yeáu toá vaät chaát : luyeän taäp söùc khoûe, aên uoáng nghæ ngôi, thö giaõn </li></ul><ul><li>Yeáu toá trí tueä : hoïc hoûi, naâng cao </li></ul><ul><li>Yeáu toá tình caûm ; giao tieáp chia seû, giuùp ñôõ </li></ul><ul><li>Yeáu toá tinh thaàn : suy tö, nghó ngôïi, caùc giaù trò theo ñuoåi… </li></ul>4 yếu tố chính của con người
 104. 104. THỰC TẬP <ul><li>Liệt kê các hoạt động bạn có thể thực hiện được mà bạn nghĩ có thể giúp đem lại thể lực, trí tuệ, tình cảm và tinh thần cho bạn. </li></ul><ul><li>Chọn một vài họat động và lập chương trình hành động để thực hiện các họat động đó. </li></ul><ul><li>Phát biểu cảm tưởng sau khóa học </li></ul>
 105. 105. <ul><li>CHUÙC CAÙC BAÏN THAØNH COÂNG </li></ul>http://facebook.com/phucnguyenngoc http://tapchipcworld.blogspot.com http://digimarketing.blogspot.com http://123vietnam.vn

×