Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Evoluce v Hrdliˇkovˇ muzeu ˇlovˇka
c e
c e
Mgr. Nina Seyˇkov´, DiS., Mgr. Marco Stella
c a
Hrdliˇkovo muzeum ˇlovˇka PˇF U...
Historie

Tradice – univerzita – veˇejnost
r
1937 – 2013
univerzitn´ sb´ m´
ı ırka a
potenci´l st´t se
a a
platformou pro ...
Posl´n´
a ı

Dr. Aleˇ Hrdliˇka
s
c
Jest to ironie osudu, ˇe kaˇd´ zemˇ m´ sv´ Musea zv´rat, a vˇeho
z
z a
e a a
ıˇ
s
”
co ...
C´ projektu
ıle

zmodernizovat a
zpˇıstupnit t´mata
r´
e
souˇasn´mu n´vˇtˇvn´
c e
a s e ıkovi
realisticky pˇedstavit t´ma
...
Teoretick´ v´chodiska
a y

Komunikace – otevˇenost – spolupr´ce
r
a
Muzeum a nov´ m´dia
a e
teorie komunikace
muzeum jako ...
Ideov´ koncept
y

Cesta – zmˇna – rozd´
e
ıl
z didaktick´ch d˚vod˚ je expozice poj´ ana jako pˇıbˇh
y
u
u
ım´
r´ e
1. dˇjo...
Expoziˇn´ pˇıstup
c ı r´

vych´z´ z koncepce
a ıme
Dr. Aleˇe Hrdliˇky
s
c
obecn´ principy evoluce
e
budou pˇedstaveny na
r...
Zapojen´ n´vˇtˇvn´ – model interakce
ı a s e ıka

workshopy
noˇn´ prohl´
c ı
ıdky
pracovn´ listy
ı
c´ e skupiny (ˇkoln´
ıl...
Vyuˇit´ nov´ch m´di´
z ı
y
e ı

nov´ webov´ str´nky
e
e a
mobiln´ aplikace
ı
3D tisk´rny
a
dotykov´ panely – virtu´ln´ pit...
Dˇkujeme za pozornost!
e

Nina Seyˇkov´: nina.seyckova@gmail.com
c a
Marco Stella: marco.stella@email.cz

Evoluce v Hrdliˇ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Evoluce v Hrdlickove muzeu

505 visualizaciones

Publicado el

Prezentace k příspěvku na konferenci Muzeum a změna IV, který představil projekt na přeměnu stálé expozice v Hrdličkově muzeu člověka, naše cíle, záměry i teoretická východiska. Více na www.nnis.cz.

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Evoluce v Hrdlickove muzeu

 1. 1. Evoluce v Hrdliˇkovˇ muzeu ˇlovˇka c e c e Mgr. Nina Seyˇkov´, DiS., Mgr. Marco Stella c a Hrdliˇkovo muzeum ˇlovˇka PˇF UK; c c e r ´ Ustav informaˇn´ studi´ a knihovnictv´ FF UK c ıch ı ı, 14. 11. 2013 Evoluce v Hrdliˇkovˇ muzeu ˇlovˇka c e c e slide 1/10
 2. 2. Historie Tradice – univerzita – veˇejnost r 1937 – 2013 univerzitn´ sb´ m´ ı ırka a potenci´l st´t se a a platformou pro komunikaci akademick´ho prostˇed´ e r ı, vˇdˇck´ch pracovn´ u a e e y ık˚ veˇejnosti r Evoluce v Hrdliˇkovˇ muzeu ˇlovˇka c e c e slide 2/10
 3. 3. Posl´n´ a ı Dr. Aleˇ Hrdliˇka s c Jest to ironie osudu, ˇe kaˇd´ zemˇ m´ sv´ Musea zv´rat, a vˇeho z z a e a a ıˇ s ” co ˇlovˇk dˇlal, ale ani jedna, vlivem zakoˇenˇn´ch dogmat, c e e r e y nezmohla se dosud na Museum lidsk´ filogenie, ontogenie, variace e a fysick´ho pokroku. A mezi t´ cel´ zaj´ e ım a ımav´ pokolen´ lidsk´ se a ı a ztr´cej´ vym´ an´ m´sen´ a mˇnˇn´ pod vlivem nov´ch a ı ır´ ım, ıˇ ım e e ım y pomˇr˚.“ eu prezentovat souˇasn´ stav pozn´n´ a z´roveˇ jej c y a ı a n kontextualizovat v jeho historick´m v´voji e y ˇ ˇ vzdˇl´vat a doplˇovat v´uku biologie na ZS a SS ea n y propojovat vˇdce a veˇejnost e r Evoluce v Hrdliˇkovˇ muzeu ˇlovˇka c e c e slide 3/10
 4. 4. C´ projektu ıle zmodernizovat a zpˇıstupnit t´mata r´ e souˇasn´mu n´vˇtˇvn´ c e a s e ıkovi realisticky pˇedstavit t´ma r e evoluce propojit star´ s nov´m – e y zachovat tradici a obohatit ji o nov´ vystavn´ moˇnosti e ı z Evoluce v Hrdliˇkovˇ muzeu ˇlovˇka c e c e vytvoˇit tv˚rˇ´ prostor a r u cı inspirovat n´vˇtˇvn´ a s e ıky vˇlenit do nov´ st´l´ c e ae expozice prostor pro poˇ´d´n´ doˇasn´ch v´stav ra a ı c y y slide 4/10
 5. 5. Teoretick´ v´chodiska a y Komunikace – otevˇenost – spolupr´ce r a Muzeum a nov´ m´dia a e teorie komunikace muzeum jako tˇet´ prostor r ı interakce: ruce versus mysl intertextualita uˇivatelsky generovan´ z y obsah Evoluce v Hrdliˇkovˇ muzeu ˇlovˇka c e c e Vzdˇl´v´n´ ea a ı neform´ln´ vzdˇl´v´n´ a ı ea a ı z´ˇitkov´ uˇen´ az e c ı kooperativn´ uˇen´ ı c ı konstruktivistick´ didaktika a soci´ln´ kontext muzea a ı slide 5/10
 6. 6. Ideov´ koncept y Cesta – zmˇna – rozd´ e ıl z didaktick´ch d˚vod˚ je expozice poj´ ana jako pˇıbˇh y u u ım´ r´ e 1. dˇjov´ linie: Cesta (v´voj lidsk´ho druhu a v´voj vˇdy o e a y e y e ˇlovˇku) c e 2. dˇjov´ linie: Zmˇna a rozd´ (pˇedstavit v´voj ˇlovˇka s jeho e a e ıl r y c e slep´mi vˇtvemi jako pˇıbˇh adaptace na nov´ prostˇed´ y e r´ e e r ı) Evoluce v Hrdliˇkovˇ muzeu ˇlovˇka c e c e slide 6/10
 7. 7. Expoziˇn´ pˇıstup c ı r´ vych´z´ z koncepce a ıme Dr. Aleˇe Hrdliˇky s c obecn´ principy evoluce e budou pˇedstaveny na r sb´ evoluce prim´t˚ ırce au expon´ty budou instalov´ny a a v renovovan´ch vitr´ ach y ın´ siln´m motivem je y stromov´ struktura a expozice a t´ma mapy e Evoluce v Hrdliˇkovˇ muzeu ˇlovˇka c e c e slide 7/10
 8. 8. Zapojen´ n´vˇtˇvn´ – model interakce ı a s e ıka workshopy noˇn´ prohl´ c ı ıdky pracovn´ listy ı c´ e skupiny (ˇkoln´ ılov´ s ı skupiny, studenti, pedagogov´, ˇirok´ e s a veˇejnost) r Evoluce v Hrdliˇkovˇ muzeu ˇlovˇka c e c e slide 8/10
 9. 9. Vyuˇit´ nov´ch m´di´ z ı y e ı nov´ webov´ str´nky e e a mobiln´ aplikace ı 3D tisk´rny a dotykov´ panely – virtu´ln´ pitevn´ st˚l e a ı ı u audiovizu´ln´ instalace (video smyˇky, animace) a ı c interaktivn´ instalace a hry (mapy, skl´daˇky) ı a c Evoluce v Hrdliˇkovˇ muzeu ˇlovˇka c e c e slide 9/10
 10. 10. Dˇkujeme za pozornost! e Nina Seyˇkov´: nina.seyckova@gmail.com c a Marco Stella: marco.stella@email.cz Evoluce v Hrdliˇkovˇ muzeu ˇlovˇka c e c e slide 10/10

×