Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

PHARMANA- CORONA VACCINE.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

PHARMANA- CORONA VACCINE.pdf

 1. 1. ‫م‬ ‫با‬ ‫صبحت‬ ‫قهوه‬ ‫ا‬ ! ‫صبح‬ ‫قهوه‬ ‫وقت‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫واکسن‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫شرکت‬ ‫مشارکتی‬ ‫ساختارهای‬ ‫و‬ ‫تول‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫ید‬
 2. 2. 01 02 03 04 05 ‫ها‬ ‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫های‬ ‫واکسن‬ ‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ Covid-19 ‫مجوز‬ ‫اخذ‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫های‬ ‫واکسن‬ ‫مقایسه‬ ‫مشارکت‬ ‫ساختار‬ Pfizer ، BioNTech ‫و‬ Fosun Pharma ‫فارمانا‬ ‫در‬ ‫معامالت‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ( Transaction advisory ) 06 ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬
 3. 3. “We are in this together and we will get through this, together.”
 4. 4. ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ 0 5 10 15 20 25 30 35 ‫سایر‬ ‫پروتئین‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫نوکلئیک‬ ‫اسید‬ ‫ویروسی‬ ‫وکتور‬ ‫ویروس‬ ‫انواع‬ ‫ها‬ ‫واکسن‬ ‫پروتئین‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫واحد‬ ‫زیر‬ ‫پروتئین‬ ‫مانند‬ ‫ویروس‬ ‫ذرات‬ ‫نوکلئیک‬ ‫اسید‬ DNA RNA ‫و‬ ‫ویروسی‬ ‫کتور‬ ‫شونده‬ ‫تکرار‬ ‫غیر‬ ( Non-replicating ) ‫شونده‬ ‫تکرار‬ Replicating) ) ‫ویروس‬ ‫شده‬ ‫ضعیف‬ ‫شده‬ ‫غیرفعال‬ * ‫سایر‬ ‫واکسن‬ ‫ها‬ ‫شامل‬ ‫آزمایشاتی‬ ‫است‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫واکسن‬ ‫های‬ ‫موجود‬ ‫علیه‬ ‫ویروس‬ ‫فلج‬ ‫اطفال‬ ‫یا‬ ‫سل‬ ‫در‬ ‫راستای‬ ‫ایجاد‬ ‫یک‬ ‫پاس‬ ‫خ‬ ‫ایمنی‬ ‫عمومی‬ ( ‫به‬ ‫جای‬ ‫مصونیت‬ ‫خاص‬ ‫تطبیقی‬ ) ‫برای‬ ‫مبارزه‬ ‫با‬ SARS-CO-2 ‫استفاده‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫همچنین‬ ‫سلول‬ ‫های‬ ‫ایمنی‬ ‫خاصی‬ ‫می‬ ‫توانند‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫ژنتیکی‬ ‫برای‬ ‫هدف‬ ‫قرار‬ ‫دادن‬ ‫ویروس‬ ‫تغییر‬ ‫یابند‬ . ‫تولید‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫واکسن‬ ‫تعداد‬ ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ 4 ‫بیش‬ ‫از‬ 90 ‫واکسن‬ ‫در‬ ‫برابر‬ 2 SARS-CoV- ‫توسط‬ ‫تیم‬ ‫های‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫دانشگاه‬ ‫های‬ ‫سراسر‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫حال‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫است‬ . ‫محققان‬ ‫در‬ ‫حال‬ ‫آزمایش‬ ‫فناوری‬ ‫های‬ ‫مختلفی‬ ‫هستند‬ ‫که‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ً ‫ا‬‫ل‬‫قب‬ ‫در‬ ‫واکسن‬ ‫های‬ ‫متداول‬ ‫استفاده‬ ‫نشده‬ ‫است‬ . ‫حداقل‬ ‫ده‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫حال‬ ‫حاضر‬ ‫تزریق‬ ‫فرموالسیون‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫داوطلبان‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫آزمایشات‬ ‫بالینی‬ ‫آغاز‬ ‫و‬ ‫سایرین‬ ‫نیز‬ ‫آزمایش‬ ‫روی‬ ‫حیوانات‬ ‫را‬ ‫شروع‬ ‫کرده‬ ‫اند‬ . ‫ها‬ ‫واکسن‬ ‫انواع‬
 5. 5. ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ ‫فازهای‬ ‫ها‬ ‫واکسن‬ ‫مطالعاتی‬ ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ 4 ‫پیش‬ ‫بالینی‬ I I/II II III ً‫دارای‬ ‫مجوز‬ RNA 25 2 2 1 2 DNA 14 1 4 Non-replicating 25 4 4 Replicating 17 2 1 Inactivated 7 1 3 3 Live-attenuated 4 Protein subunit 62 8 4 1 1 Virus like particle 13 1 1 Other/unknown 32 3 ‫از‬ 12 ‫اکتبر‬ BioNTech/Fosun/Pfizer* Moderna/ NIAD* Uni of Oxford/ AstraZeneca* Janssen/ Johnson& Johnson* CanSino/ Beijing Institute Gamaleya Beijing Institute/ Sinopharm* Wuhan Institute/ Sinopharm* Sinovac/ Instituto Butantan Novavax ‫سازمان‬ ‫بهداشت‬ ‫جهانی‬ 42 ‫واکسن‬ ‫کاندید‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫مرحله‬ ‫آزمایشات‬ ‫بالینی‬ ‫شناسایی‬ ‫کرده‬ ‫است‬ . ‫ده‬ ‫کاندید‬ ‫واکسن‬ ‫در‬ ‫پیشرفته‬ ‫ترین‬ ‫مرحله‬ ‫مطالعات‬ ‫بالینی‬ ( ‫فاز‬ 3 ) ‫هستند‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اثر‬ ‫بخشی‬ ‫واکسن‬ ‫در‬ ‫مقیاس‬ ‫وسیع‬ ، ‫بر‬ ‫روی‬ ‫ده‬ ‫ها‬ ‫هزار‬ ‫نفر‬ ‫در‬ ‫چندین‬ ‫قاره‬ ‫آزمایش‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫مجوز‬ ‫اخذ‬ ‫فاز‬ III ‫فاز‬ II ‫فاز‬ I ‫بالینی‬ ‫پیش‬ • ‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬ ‫ساخت‬ • ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫برای‬ ‫مستمر‬ ‫نظارت‬ ‫اثربخشی‬ • ‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬ ( 1000 - 10000 )+ • ‫ایمنی‬ ‫پاسخ‬ ‫تأثیر‬ • ‫متن‬ ‫و‬ ‫بزرگتر‬ ‫جمعیت‬ ‫بر‬ ‫ایمنی‬ ‫وع‬ ‫تر‬ • ‫انسانی‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫تعداد‬ ( 100 - 1000 ) • ‫ایمنی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ • ‫ایمنی‬ ‫پاسخ‬ ‫قدرت‬ • ‫روی‬ ‫انسانی‬ ‫آزمایشات‬ ‫اولین‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫کم‬ ‫تعداد‬ ( 10 - 100 ) • ‫ایمن‬ ‫پاسخ‬ ‫قدرت‬ ، ‫ایمنی‬ ‫بررسی‬ ،‫ی‬ ‫بهینه‬ ‫دوز‬ • ‫ژن‬ ‫آنتی‬ ‫کشف‬ • ‫واکسن‬ ‫فرموالسیون‬ • ‫حیوانی‬ ‫تست‬ * ‫احتمال‬ ‫باالتر‬ ‫برای‬ ‫دریافت‬ ‫مجوزهای‬ ‫قاونونی‬
 6. 6. ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ ‫ظرفیت‬ ‫تخمین‬ ‫در‬ ‫تولید‬ 2021 ‫در‬ ‫حدودی‬ ‫قیمت‬ ‫آمریکا‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫بودن‬ ‫موثر‬ ‫مقدار‬ ‫دوز‬ ‫تعداد‬ ‫نوع‬ ‫شرکت‬ 1.3 ‫دوز‬ ‫میلیارد‬ 20 ‫دالر‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دوز‬ -70C ‫تا‬ 6 ‫ماه‬ ‫در‬ ‫یخچال‬ ‫تا‬ 5 ‫روز‬ 95 % x2 RNA Pfizer-Bio Ntech* 1 ‫دوز‬ ‫میلیارد‬ 15 - 25 ‫دالر‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دوز‬ . C 20 - ‫تا‬ 6 ‫ماه‬ ‫در‬ ‫یخچال‬ ‫تا‬ 1 ‫ماه‬ 94.10 % x2 RNA ( ‫بخشی‬ ‫کد‬ ‫از‬ ‫ویروس‬ ‫ژنتیکی‬ ) Moderna** 3 ‫دوز‬ ‫میلیارد‬ 4 ‫دوز‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫یخچال‬ ‫دمای‬ 70 % ( ‫کارآزمایی‬ ‫میانگین‬ ‫ها‬ ) X2 ‫وکتور‬ ‫ویروسی‬ Oxford Uni- AstraZeneca 1 ‫دوز‬ ‫میلیارد‬ 10 ‫دوز‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫یخچال‬ ‫دمای‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫ایمنی‬ ‫پاسخ‬ X1 ‫ویروسی‬ ‫وکتور‬ Johnson & Johnson 1 ‫دوز‬ ‫میلیارد‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ 10 ‫در‬ ‫دالر‬ ‫دوز‬ ‫هر‬ ‫یخچال‬ ‫دمای‬ 92% x2 ‫ویروسی‬ ‫وکتور‬ ( ‫تغییر‬ ‫ویروس‬ ‫ژنتیکی‬ ‫یافته‬ ) Gemaleya (Spautnik V) ‫مقایسه‬ 5 ‫در‬ ‫اصلی‬ ‫واکسن‬ Covid-19 6 • 5 ‫واکسن‬ ‫اصلی‬ ‫ای‬ ‫که‬ ‫تا‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫ساخته‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫ابعاد‬ ‫بزرگی‬ ‫مورد‬ ‫مطالعه‬ ‫قرار‬ ‫گرفته‬ ‫اند‬ ‫در‬ ‫جدول‬ ‫زیر‬ ‫آورده‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫ویژگی‬ ‫های‬ ‫آنها‬ ‫مورد‬ ‫مقایسه‬ ‫قرار‬ ‫گرفته‬ ‫است‬ . • ‫از‬ ‫بین‬ ‫واکسن‬ ‫های‬ ‫زیر‬ ‫واکسن‬ ‫شرکت‬ ‫آسترا‬ ‫زنکا‬ ‫از‬ ‫لحاظ‬ ‫دمای‬ ‫نگه‬ ،‫داری‬ ‫ظرفیت‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫همچنین‬ ‫قیمت‬ ‫دارای‬ ‫مزیت‬ ‫رقابتی‬ ‫است‬ . ‫دو‬ ‫دوز‬ ‫تزریق‬ ‫آن‬ ‫حدودا‬ ‫معادل‬ 8 ‫دالر‬ ‫می‬ ‫شود‬ . ‫همچنین‬ ‫واکسن‬ ‫شرکت‬ ‫جانسون‬ ‫اند‬ ‫جانسون‬ ‫به‬ ‫علت‬ ‫یک‬ ‫باز‬ ‫تزریق‬ ‫و‬ ‫همچنین‬ ‫دمای‬ ‫نگه‬ ‫داری‬ ‫یخچالی‬ ‫دارای‬ ‫مزیت‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫رقبای‬ ‫خود‬ ‫است‬ . • ‫پیش‬ ‫بینی‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ،‫فایزر‬ ‫مدرنا‬ ‫و‬ ‫آسترازنکا‬ ‫در‬ ‫مجموع‬ 5.3 ‫میلیارد‬ ‫دوز‬ ‫واکسن‬ ‫در‬ ‫سال‬ 2021 ‫تولید‬ ‫نمایند‬ ‫که‬ ‫حدودا‬ ‫بین‬ 2.6 ‫تا‬ 3.1 ‫میلیارد‬ ‫نفر‬ ‫را‬ ‫واکسینه‬ ‫نماید‬ . * ‫واکسن‬ ‫فایزر‬ - ‫بایونتک‬ ‫مجوز‬ EUA ‫را‬ ‫از‬ FDA ‫اخذ‬ ‫نموده‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫حال‬ ‫حاضر‬ ‫کشور‬ ‫های‬ ،‫آمریکا‬ ‫کانادا‬ ‫و‬ ‫محدوده‬ ‫اروپا‬ ‫در‬ ‫صدر‬ ‫محدوده‬ ‫هایی‬ ‫هستند‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫واکسن‬ ‫مجوز‬ ‫تزریق‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫اند‬ . ‫همچنین‬ ‫کشورهای‬ ‫سنگاپور‬ ‫بحرین‬ ‫و‬ ... ‫نیز‬ ‫مجوز‬ ‫اولیه‬ ‫استفاده‬ ‫واکسن‬ ‫را‬ ‫صادر‬ ‫نموده‬ ‫اند‬ . ** ‫واکسن‬ ‫مدرنا‬ ‫مجوز‬ EUA ‫را‬ ‫از‬ FDA ‫دریافت‬ ‫نموده‬ ‫است‬ .
 7. 7. ‫ساختار‬ ‫مشارکت‬ ,Pfizer ,BioNTech Fosun Pharma
 8. 8. ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ ‫انبو‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫مدل‬ ‫ه‬ ‫واکسن‬ Pfizer ‫و‬ BioNTech 8 ‫جغرافیایی‬ ‫محدوده‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫عملیاتی‬ ‫تعهدات‬ ‫خاص‬ ‫مالحظات‬ ‫در‬ ‫همکاری‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ / ‫قانونی‬ ‫مجوزهای‬ ‫اخذ‬ / ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫محصول‬ ‫کردن‬ ‫محصول‬ ‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫الیسنس‬ ‫قرارداد‬ ‫فایزر‬ : ‫د‬ ،‫خود‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫امکانات‬ ‫انحصاری‬ ‫گذاشتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ر‬ ،‫تولید‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫انحصاری‬ ‫غیر‬ ‫گذاشتن‬ ‫اختیاز‬ ‫تجاری‬ ‫فایزر‬ ‫جغرافیایی‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫سازی‬ ‫فارما‬ ‫فوسان‬ : ‫اخذ‬ ،‫بازاریابی‬ ،‫محدوده‬ ‫در‬ ‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ ‫انجام‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کل‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ،‫مجوزها‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫مالکیت‬ ‫حقوق‬ ،‫ها‬ ‫فرموالسیون‬ ،‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫نظیر‬ ‫محرمانه‬ ‫اطالعات‬ ‫افشای‬ ‫عدم‬ .. ... ‫به‬ Fosun Pharma ‫باشد‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ها‬ ‫مجوز‬ ‫اخذ‬ ‫و‬ ‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫مگر‬ . ‫قرارداد‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مناطق‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬ ‫جهانی‬ ‫بازار‬ BioNtech ‫و‬ Fosun ‫ترکیه‬ ‫و‬ ‫آلمان‬ ‫ماکائو‬ ‫و‬ ‫تایوان‬ ،‫کنگ‬ ‫هنگ‬ ،‫چین‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫تعهدات‬ ‫پرداختی‬ ‫صفحه‬ 9 ‫صفحه‬ 9 ‫بیونتک‬ : ‫تحقیقاتی‬ ‫امکانات‬ ‫انحصاری‬ ‫گذاشتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ،‫خود‬ ‫در‬ ،‫تولید‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫انحصاری‬ ‫غیر‬ ‫گذاشتن‬ ‫اختیاز‬ ‫تجاری‬ ‫جغرافیایی‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫سازی‬ ‫بیونتک‬ ‫بیونتک‬ : ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫تکنیکال‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬ ،‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ ‫گسترده‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ ‫برای‬ ‫محصول‬
 9. 9. ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ ‫انبو‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫مدل‬ ‫ه‬ ‫واکسن‬ Pfizer ‫و‬ BioNTech 9 ‫ها‬ ‫پرداخت‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫پرداختی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫تعهدات‬ ‫منافع‬ ‫تسهیم‬ ‫مدل‬ ‫پرداخت‬ 72 ‫بیونتک‬ ‫به‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ ‫پرداخت‬ ‫پیش‬ ) Upfront payment( ‫سهام‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ( Equity investment ) ‫پیشرفت‬ ‫بر‬ ‫مشروط‬ ‫پرداخت‬ ( Milestone payment ) ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ 113 ‫سهام‬ ‫در‬ ‫دالری‬ ‫میلیون‬ ‫بیونتک‬ ‫شرکت‬ ‫چه‬ ‫فایزر‬ ‫توسط‬ ‫چه‬ ‫محصول‬ ‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫جهت‬ ‫رگوالتوری‬ ‫مجوز‬ ‫اخذ‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫بیونتک‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫موظف‬ ‫فایزر‬ ،‫بیونتک‬ . 50 ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬ 50 ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬ ( ‫بدون‬ ‫وام‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فایزر‬ ‫توسط‬ ‫ابتدا‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫این‬ ‫ج‬ ‫رویداد‬ ‫زمانیکه‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫پرداخت‬ ‫بیونتک‬ ‫به‬ ‫بهره‬ ‫ذب‬ ‫نیفتد‬ ‫اتفاق‬ ‫بیونتک‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫سرمایه‬ . ‫ص‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫ورت‬ ‫تفاوت‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ ‫ا‬ ‫را‬ ‫مبالغ‬ ‫این‬ ‫بیونتک‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پرداخت‬ ‫فایزر‬ ‫توسط‬ ‫ز‬ ،‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫طریق‬ milestone payment ‫از‬ ‫سهم‬ ، ‫نماید‬ ‫پرداخت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫ناخالص‬ ‫سود‬ ). ‫ناخالص‬ ‫سود‬ ‫از‬ ‫سهم‬ ‫ناخالص‬ ‫سود‬ ‫از‬ ‫سهم‬ ‫پرداخت‬ 1 ‫بیونتک‬ ‫به‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫امکان‬ 50 ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ ‫بیونتک‬ ‫سهام‬ - 14 ‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫های‬ ‫تاییدیه‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ - 20 ‫از‬ ‫بیش‬ ‫فروش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ 200 ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ . - 50 ‫از‬ ‫بیش‬ ‫فروش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ 500 ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫دالر‬ ‫میلیون‬ . 100 ،‫سازی‬ ‫تجاری‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫درصد‬ ‫در‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ،‫بالینی‬ ‫مطالعات‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫ناحیه‬ . ‫پرداخت‬ 35 % ‫ب‬ ‫سالیانه‬ ‫ناخالص‬ ‫سود‬ ‫از‬ ‫ه‬ ‫بیونتک‬
 10. 10. ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ ‫فوق‬ ‫شرکت‬ ‫سه‬ ‫سهام‬ ‫ارزش‬ ‫تغییرات‬ ‫سیر‬ 10 ‫بیونتک‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫و‬ ‫فایزر‬ ‫فوسان‬ ‫بیونتک‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ - P/E 104.24 $ ‫ارزشًسهام‬ ( 30 ‫آذر‬ ) - ‫بازدهیًتقسیمًس‬ ‫ود‬ $65 ‫ارزش‬ ً‫سهامًقبلًاز‬ ‫قراردادًواکسن‬ NASDAQ ‫بازارًمبادله‬ ‫سهم‬ 25B USD ‫ارزشًبازار‬ 24.38 P/E 37.68 $ ‫ارزشًسهام‬ ( 30 ‫آذر‬ ) 4.14% ‫بازدهیًتقسیمًس‬ ‫ود‬ $30 ‫ارزش‬ ً‫سهامًقبلًاز‬ ‫قراردادًواکسن‬ NYSE ‫بازارًمبادله‬ ‫سهم‬ 210B USD ‫ارزشًبازار‬ 24.53 P/E 39.95 $ ‫ارزشًسهام‬ ( 30 ‫آذر‬ ) 1.08 % ‫بازدهیًتقسیمًس‬ ‫ود‬ $20 ‫ارزش‬ ً‫سهامًقبلًاز‬ ‫قراردادًواکسن‬ HKG ‫بازارًمبادله‬ ‫سهم‬ 20B USD ‫ارزشًبازار‬
 11. 11. ‫معامالت‬ ‫مشاوره‬ ( Transaction Advisory ) ‫ارزیابیًمعاملت‬ (Transaction Evaluation) • ‫ارزیابیًموشکافانه‬ (Due Diligence) • ً‫استراتژیًادغامًوًتملیک‬ ( ‫استراتژیًتوسعهًشرکتی‬ ) (M&A Strategy (Corporate Development Strategy) • ‫شناساییًوًاولویتًبندیًطرف‬ ً‫ین‬ ‫بالقوهًمعاملت‬ (Target Identification Prioritization) • ‫مشاورهًآمادهًسازیًواگذاری‬ (Market Diligence) ‫خدماتًمشاورهًمعاملت‬ (Transaction Advisory Services) • ‫ادغامًوًتملیک‬ (Mergers & Acquisitions) • ‫واگذاری‬ (Management Buy-outs) • ‫عرضهًاولیه‬ (Buy-ins, Fundraisings) • ‫بازخریدًسهام‬ / ‫جذبًسرمایه‬ (Initial Public Offering) • ‫قبضهًمالکیت‬ (Takeovers) • ً‫خریدًبهًقصدًخصوصیًسازی‬ ً‫توسطًمدیرانًشرکت‬ ( MBI ) ‫مشاورهًپشتیبانیًمعاملت‬ (Transaction Support Advisory) • ً ‫ل‬‫ارزیابیًموشکافانهًمعام‬ ‫ت‬ (Transaction Diligence) • ‫ساختاربندیًمعامله‬ (Deal Structuring) • ‫مدیریتًبرنامهًها‬ (Program Management) • ‫مذاکرهًوًاجرا‬ (Negotiation & Execution) • ً‫ارزشًگذاریًوًطراحیًمدل‬ ‫کسبًوًکار‬ (Valuation & Business Modeling) • ‫ثبتًاسنادًمعاملت‬ (Transaction Related Documentation) ً‫سرمایهًگذاریًمشترکًو‬ ‫اتحادًاستراتژیک‬ (Joint Ventures & Business Alliances) • ً‫برنامهًریزیًوًاجرای‬ ‫سرمایهًگذاریًمشترک‬ (Joint Venture Planning & Execution) • ‫مدیریتًسرمایهًگذاریًها‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫مهارت‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ،‫کار‬ ‫مسائل‬ ،‫مدیریتی‬ ‫مالی‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاری‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫ها‬ ‫کمک‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ ‫تا‬ ‫استراتژی‬ ‫دقیق‬ ‫معاملت‬ ‫را‬ ‫پایه‬ ‫ریزی‬ ‫نمایند‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫شروع‬ ‫مسیر‬ ‫تا‬ ‫پای‬ ‫ان‬ ،‫آن‬ ‫به‬ ‫خلق‬ ‫ارزش‬ ‫افزوده‬ ‫دست‬ ‫پیدا‬ ‫کنند‬ . ‫ما‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫سریع‬ ‫محیط‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫اهداف‬ ‫شما‬ ‫در‬ ‫جهت‬ ‫قدرتمند‬ ‫کردن‬ ‫پایه‬ ‫های‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کارتان‬ ‫حمایت‬ ‫می‬ ‫کنیم‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫کنار‬ ‫شما‬ ‫هست‬ ‫یم‬ ‫تا‬ ‫توانمندی‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ‫های‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫بازار‬ ‫عرضه‬ ‫کنید‬ . ‫مشاورین‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫کنار‬ ‫شما‬ ‫هستند‬ ‫تا‬ ‫با‬ ‫مدیریت‬ ‫تغییرات‬ ،‫امروز‬ ‫توانمندی‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫قابلیت‬ ‫های‬ ‫شما‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫آینده‬ ‫نمایان‬ ‫س‬ ‫ازند‬ .
 12. 12. ‫های‬‫واکسن‬ ‫انواع‬ ‫بر‬ ‫مروری‬ Covid-19 ‫فارمانا‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫مشاوره‬ ‫دپارتمان‬ ‫فارمانا‬ ‫تخصصی‬ ‫خدمات‬ ‫درباره‬ ‫ما‬ ‫گروه‬ ‫مشاوره‬ ‫مانا‬ ‫خدمات‬ ‫تخصصی‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫حوزه‬ ‫مشاوره‬ ،‫مالی‬ ‫مدیریتی‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاری‬ ‫ارائه‬ ‫ًدهد‬ ‫ی‬‫م‬ . ‫فارمانا‬ ، ‫دپارتمان‬ ‫دارویی‬ ‫این‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫صورت‬ ‫اختصاصی‬ ‫خدمات‬ ‫مذکور‬ ‫را‬ ‫برای‬ ‫صنعت‬ ‫دارویی‬ ‫کشور‬ ‫فراهم‬ ‫ًآورد‬ ‫ی‬‫م‬ . ‫فارمانا‬ ‫با‬ ‫تیم‬ ‫متخصص‬ ‫و‬ ‫بین‬ ‫ًای‬ ‫ه‬‫رشت‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫طول‬ ‫ًهای‬ ‫ل‬‫سا‬ ‫گذشته‬ ‫توانسته‬ ‫تا‬ ‫خدمات‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫راهکارهای‬ ‫نوآورانه‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫اختیار‬ ‫فعالین‬ ‫زنجیره‬ ‫ارزشی‬ ‫دارویی‬ ‫از‬ ‫قبیل‬ ‫ًهای‬ ‫ه‬‫حوز‬ ‫دارویی‬ ،‫شیمیایی‬ ،‫بیوتکنولوژی‬ ‫د‬ ‫اروهای‬ ‫مشتق‬ ‫از‬ ‫پلسما‬ ‫و‬ .... ‫بگذارد‬ . ‫هدف‬ ‫فارمانا‬ ‫قرار‬ ‫گرفتن‬ ‫در‬ ‫کنار‬ ‫ًهای‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫صنعت‬ ‫دارویی‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهی‬ ‫پزشکی‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫ظور‬ ‫توانمندسازی‬ ‫ًها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫طریق‬ ‫ًکارگیری‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫دانش‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫راستای‬ ‫حل‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬ ‫هرچه‬ ‫بهتر‬ ‫آنها‬ ‫است‬ . Copyright © PHARMANA, Mana AdvisoryGroup 26374565 - 021 www.manadvisory.com/pharmana info@manadvisory.com ً‫ًمجتمعًتجاریًوًاداری‬،‫ًبزرگراهًارتش‬،‫تهران‬ ً‫شمیرانًسنترًواحد‬ 707

×