Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

คู่มือโฆษกเสียงทอง

56.086 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

คู่มือโฆษกเสียงทอง

 1. 1. คูมือวาทะโฆษกงานยกชอฟา ฝงลูกนิมิต งานวัดทั่วไป รวบรวมโดย พระอาจารยปราโมทย วาทโกวิโท วัดอมรทายิการาม (ใหมยายมอญ) แขวงบานชาง หลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท. 02-8489745 , 07-0450608 , 06-1071119 , 05- 8032683
 2. 2. ****************************************** **** มีมือจงใชมือประครองถือแทงเทียนธรรม สองทางสวางนําสูความฝนสังคมไทย มีเสียงจงใชเสียงอยางเที่ยงแทและเกรียง ไกร มีใจจงเทใจผดุงไวซึ่งความดี โฆษกเสียงทองทํานองหรรษาปราโมทย วาทโกวิโท **********************************๑. ขอนอบนอมพระรัตนตรัย กราบ /วัดใดไมมีสมภาร /วัดจะมีหลักฐานเพราะบานชวย /วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบานชวย (สมอง)๒. ขอยินดีตอนรับ / อยากจะหลออยางเขาเตาหมิงซื่อ / เสียงไมดีเหมือนมนตสิทธิ์ / รูปก็หลอ ลูกคอก็ดี๓. ทานสุภาพบุรุษ / เอาเด็กจาบมาจดจองมองธรรมะ / ยุคทักษิณชินวัตร สารพัด / แมตะวัน / วันไหน ๆไมสําคัญ๔. จูงมือลูก ฉุดมือหวาน / ดูทีแรกเหมือนโดโด / ฟงเสียงเณรซึ้งตลอดมอสยังหลบ / วัดกําลังจะราง ตะราง๕. ไดเห็นเปนบุญตา / ไดทําบุญรวมชาติ / ตั้งจิตมาแตไกล / เสียงเพลงฟงแลวเพลิดเพลิน / อยูอยางคนสนใจในความสะอาด๖. พุทธังเอาสตังคใสตู ทุบตูเอาสตังค / ลูกชิ้นปง ขึ้นชิงชาสววรค / ผัวตบเมียถีบ / ยิ้มเถิดหนาหัวใจอยาศรีธัญญา / น้ําตาล๗. มีรางวัลให ทีวีเสีย / มีการถายสดทางประตู / ออกมาแลวโทรทัศน หนังสือ ยัง / กิจกรรมที่มัน ตม เผาเชื่อม ชางหัวเขา๘. ประกาศ ประกาศ / โฆษณา ปาลมโอลีพ / กระเปาอยางดี /๙. มีมามามากมายมิตรมอง / ไมสงเสริมอบายมุข กินแลวพรากผูเยาว / มาเที่ยวไดบุญ / อยากไดดีไมทําดี๑๐. ศิลปะและภาษา / บัณฑิต ไมใช บัณเฑาะณ / ยิ้มแยมใสเหมือนน้ํา / มองตาก็รูใจ / เซอซาชุมซาม
 3. 3. ๑๑. เหนือฟายังมีฟา / ดุเด็ดเผ็ดมันคันไปตามนิ้วมือ / ยุคเณรซิ่ง / ยุคเกษตรกรรม มะนาวจะหนาว / หนุมติดกาว สาวติด๑๒. เกิดปญญา / หนาตาดูเขมขรึม / อาภัพ อับโชค / พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน น้ําพึ่งเรือ / กีฬาที่เลนเสียวพวกลงรู๑๓. เปนโหล นอง ๆ ที่นี่ก็เปนโหล อาตมาไมโหล / อกเขาอกเรา / ขาวดวน ทารกวันหกเดือน๑๔. เลนเกมไดบุญ ไมเหมือนคอมพิว โตขึ้นจะตุด / แชง ขอใหไดแพนขี้เหร / ประเพณีแตละภาคก็ตางกัน๑๕. วัดไมเขาเหลาไมขาด / ชวนเด็กเขาวัด / ออกมาแลวสุดหลอกวาคนนั่ง / เมาเพศหมดราคา๑๖. พระภิกษุนั่งหนา / อันบุหรี่กรุงทองและกรองทิพย /จากวันนั้นจนถึงนี้ / หนาที่ของชาวประมง / ตนไมใหความรมรื่นแกชีวิต๑๗. อันเวลาวารีไมเคยเคยใคร / รูสิ่งที่ควรทํา / ใครชอบใครชางชางเถิด อวยพรประนมมือสิบนิ้วนอมนมัส / เคราะหวันขอใหเลื่อน เคราะหเดือนขอใหหนี เคราะหปขอใหหาย / สองมือจะไขวขวาขอใหมีฤทธิ์เหมืนพระโมคคัลลา / ทําบุญ ๑๐๐ บาน กลับถึงบานขอใหได ๑๐๐ ลานกอนจะจบการอนุโมทนาในครั้งนี้ / มีลูกหญิงใหไดเปนคุณนาย มีลูกชายขอใหไดเปนนายพลขอใหหลอศรราม ใหหุนงามเหมือนไชยา ใหมีวาสนาเหมือนพานทองแท ขอใหไมแกเหมือนเอกราช ใหจิตใจสะอาดเหมือนขอใหผิวขาวเหมือนแดน ขอใหมีแหวนสวย ๆ เหมือนเจมส ขอใหมีนิคเนมไพเราะ ขอใหเสียงเสนาะเหมือนไฮเปอร ขอใหเจอคนที่นารักเหมือนสุวนันท ขอใหฝนเห็นแตสิ่งดี ๆ ตลอดไป (ขอใหฝนเห็นสุวนันท กับลูกเกด)โยมจาเณรมาแลว มาฟงธรรมะ / เตรียมตัวกอนตาย / เปนรมไทรใบใหญ เปนรมไทรใบหนา เปนที่เคารพศรัทธา----อยากดูคนสวยไปดูที่ภาคเหนือ / สวมเสื้อผาใหมิดชิดปดหัวเขา / แมตะวันจะลับขอบฟา / ฟงเทศนใหหายซ้ําเรื่องเลวไมเคยมั่ว / ถาจะฆาจะไมฆาดวยอาวุธ / นามระบือลือไกลไปทั่วหลา / นิสัยไทยใจออนแตออนออก / 123 ปลามฉลามอยูบานสายลม / อันไมจันทรแมจะแหงก็ยังทิ้งกลิ่นหลวงพอ บูด บึ้ง เบี้ยว เบ หลวงพอ ยิ้ม แยม แจม ใส / ขอใหเธอไปดี ขอใหมีความสุขคุณนอง คุณพี่ คุณสตรี คุณบุรุษ คุณตุด คุณประเทืองในวันนี้มีอะไรก็ไมรู / มาวัดอยูงาย / ตื่นตัววองไวกาวหนา / รถมีขี่ บุหรี่มาสูบจมูกดูสันเปนคม / อยาฝาไฟแดง / อยากจะเปนยาแดงเมื่อหกลม / ความอดทนเปนสมบัติของนักสูซื้อหุนขอใหเจอ ซื้อเบอรก็ขอใหถูก /
 4. 4. ทําบุญซื้อที่ดิน จะไดมีอยูมีกิน จะไดมีชีวิตที่สดใส จะไดหางไกลโรคราย จะไดปราศจากอันตรายจะไดหายจากความโกรธ ถาเปนโสดก็จะไดมีแฟน ถามีเงิน ๑ แสน ก็จะมี ๑ ลาน ถามีเงินเต็มบานก็มารวมทําบุญรวมกันสรางอุโบสถ จากที่อดขอใหอิ่ม จากที่นิ่มขอใหนวล จากที่กวนขอใหสงบ จากที่จะตกนรกขอใหขึ้นสวรรคจากที่คดขอใหตรง จากที่ถูกโกงงขอใหถูกหวย จากที่ไมสวยขอใหสวย จากที่ไมรวยขอใหรวยผูมีจิตเลื่อมใส มีใจศรัทธา ปรารถนาความดี มารวมกันสรางกุศล เพื่อจะดลบันดาล ใหตนเองมีความสุขปราศจากความทุกข ปราศจากกรรม ปราศจากความระยํา ที่จะนําความเสื่อมมาใหเรากระทํากรรมดี เปนศรีแกตน คนนิยมทั่วหนา ภาวนาก็เจริญ เดินก็สงบ ประสบแตสิ่งที่ดี ๆใจเย็นเปนบุญ ใจขุนเปนบาป ใจวิปลาสเปนกรรม ใจระยําเปนเดรัจฉาน ใจมารเปนอสูรราย ใจหนายเปนอมุนุษย ใจประเสริฐสุด คือ ใจปราศนาความดีสูนิพพานในอนาคตกาล นะโยมนะ บทกลอนคําคมคารมเด็ด เกี่ยวกับการเชิญชวนมารวมทําบุญและอวยพรแบบสุด ๆทายนี้กอนจะจบและลาจาก อยากเตือนฝากใหตั้งจิตอธิฐานจงมุงมั่นสั่งสมอุดมการณ สุขสําราญใจเย็นเปนคนดีกําลังใจเปนเหมือนยารักษาจิต ทุกชีวิตอยูไดอยางสุขสันตจงมามอบกําลังใจใหแกกัน ทุกคืนวันชาติพัฒนากาวหนาเอยขออางอิงคุณคุณพระศรีรัตนเปนฉัตรกั้น ใหทุกทานภิญโญสโมสรใหเจริญดวยชาติศาสนา สถาพร ขอวิงวอนใหไดยศหมดทุกคนประสงคสิ่งใดที่ตั้งไวในดวงจิต ขอใหสัมฤทธิ์ตนทุนบุญกุศลหากแมพาลใด ๆ มาผจญ ขอใหผานพนประสบสุขทุกทานเทอญขอใหโยมเปนเฒาแกนาป เปนเศรษฐีนาปรัง มีนาดอนขอใหเขาทํา มีนาดําขอใหเขาหวานความเจ็บอยาใกล ความไขอยาเห็น ความเข็ญอยาไดมี ประสิทธิพรสวัสดีเจริญศรีเจริญชนเสมอสมัย นิราศทุกข นิราศโศก นิราศโรค นิราศภัย ประสงคสรรพกุศลใด จงสมประสงคเทอญ
 5. 5. มีคูสมหมาย สหายสมคิด ลูกสาวสมใจ ลูกชายสมจิต ลูกสะใภไมเปรียบเปรย ลูกเขยสุจริต มีลูกหญิงเอาไวสืบเชื้อสาย มีลูกชายเอาไวสืบสกุล ผูที่มาทําบุญขอใหมีลูกหญิงและลูกชาย เปนเด็กใหชื่นชุมเปนหนุมก็เขาทา เปนคนแกก็สงา เปนชราก็สบาย แมตายก็สงบพบสุคติ๓ เดือนก็ขอใหเปนเศรษฐี ๓ ป ขอใหเปนแมคาขายทองนอนขอใหไดเงินพัน นอนฝนขอใหไดเงินหมื่นนอนตื่นขอใหไดเงินแสน กางแขนขอใหไดโชคลาภมีความรูชูตนคนเคารพนับถือ มีฝมือไมเสื่อมคนเลื่อมใสมีของแพงแตงตนคนเกรงใจ มีเงินใชอยารูจนคนบูชานอนหลับขอใหไดเงินหมื่น นอนตื่นขอใหไดเงินแสน ( แบบมือมาขอใหไดเงินลาน ถาไผขี้ครานก็ขอใหจนคือเกา)เลี้ยงเปดขอใหเปดปากแบน มีแฟนขอใหเปนผูชายขอใหวัยรุน โตวัน โตคืน โตแขง โตขา โตสติ โตปญญา เรียนเกง ๆ ดี ๆ สอบไลไดปละ ๒ ขั้น จบเมืองไทยไดไปญี่ปุนไดทุนไปอังกฤษ เขาไปสูสวิตเชอรแลนด ออกไปแดนอเมริกา รับปริญญากลับมาเมืองไทย ใหพอแมชื่นอกชื่นใจมีคนเคารพนับถือเหมือนหลวงพอพุทธทาส เปนนักปราชญเหมือนหลวงพอปญญานันทะเกงธรรมะเหมือนเหมือนหลวงพอกิตติวุฑโฒ มีบุญใหญ บุญโต เหมือนหลวงพอโสธรเกงคําคมคํากลอนเหมือนสุนทรภู มีความรูเกงกาจเหมือนพระธรรมปฎกเขาบอกวาเปนเด็กตองตั้งเนื้อตั้งตัว เปนวัยรุนตองตั้งอกตั้งใจเปนผูใหญตองตั้งหนาตั้งตา เปนคนแกคนชราตั้ง พุทธะ นะโม ธรรมะโลโชมีลูกหญิงหรือลูกชายขอใหไดพึ่ง คนที่ ๑ ขอใหไดเปนทหาร คนที่ ๒ ขอใหไดเปนนางพยาบาล คนที่ ๓ ขอใหไดเปนผูวาคนที่ ๔ นั่นหนาขอใหไดเปนตํารวจ คนที่ ๕. ขอใหไดเปนนักบวชเกงศาสนา คนที่ ๖ ขอใหรูปหลอเหมือนอาตมาคนเราเกิดมาอยูบนกองดิน ทํามาหากินอยูบนกองงาน ทําบุญสุนทานดวยกองเงินเดินยางเทาเขาไปในกองฟอน นอนอยูบนกองไฟ เหลือแตกองกระดูก
 6. 6. คนสูงอายุ ชอบเขาวัด ชอบปฏิบัติธรรม ชอบบําเพ็ญทาน ชอบงานกุศล ชอบคนเอาใจ ชอบใชของเขาชอบเลาความหลังชอบนั่งนาน ชอบสวรรคนิพพานเปนสุด ตองมาทําบุญรวมกันอยาทําชั่วใหเด็กเห็น อยากอเวรใหเด็กเชื่อ อยาชวยเหลือผูทําผิด อยาชวยกิจผูกอกวน อยาชักชวนผูทําลายทําบุญตองเบิกบาน ทําทานตองไมเกิดหนี้ ทําไมเปนวุนทั้งป ทําถูกที่วางโปรงเย็น สงบจึงเปนบุญ วุนจึงเปนบาปน้ําอับ คือ น้ําเมา น้ําเศรา คือน้ําตา น้ํามายา คือ น้ําใจหญิง น้ําที่จริง คือ น้ําสัจจะ น้ําชนะ คือน้ําใจอริยะน้ําสะเปะสะปะ คือสุราเด็กสมัยนี้ ชอบเขาคลับเขาบาร หัวสั่นหัวคลอน ยกแขน ยกขา กระโดดหนา กระเดงหลัง ปาน เหยียบไฟซื้อหวยไดแคกระดาษ ซื้อเสื่อสาดยังปูนั่ง ปูนอน ซื้อออลยังไดอม ซื้อขนมยังไดกิน ซื้อหวยบนดิน มีตั้งแตถูกกินหละโยม
 7. 7.  เดี๋ยวนี้ที่วัดพระอาจารยกําลังมีโปรโมชั่น เมรุ คือ ใครเอาศพมาตั้งตองไดรับโปรโมชั่นทุกราย ซื้อโลงใหญแถมโลงเล็ก ตายหนึ่งศพเผาฟรีอีกหนึ่งศพ ฉะนั้น ใครจะเอาญาติมาเผาตองหาเพิ่มไปอีกศพ เพราะเปนนโยบายของวัดสุดทาย ฝาโลงอยาเอาทิ้ง เพราะทางวัดของเราเปดโอกาสใหสงมาชิงโชคเพื่อรับรางวัลการสั่งสมกอสรางซึ่งทางบุญ คือสรางคุณความดีไมมีเนา จะนําสุขมาใหสูใจเรา หมูหรือเกาใหผลดลบันดาลอยาดูหมิ่นบุญกรรมวาทํานอย จักไมตอยตามตองสนองผล แมตุมน้ําเปดหงายรับสายชล เต็มลนดวยอุทกที่ตกลงอันนักปราชญสั่งสมบมบุญบอย ทีละนอยทําไปไมไหลหลง ยอมเต็มลนดวยบุญนั่นอยางมั่นคง บุญยอมสงสบสถานวิมานทองการทําบุญทําทานหมั่นทําเถิด เปนบอเกิดแหงความสุขทุกสถาน อยาทอถอยศรัทธาหมั่นทําทาน ผลบุญนั้นตามสนองไมหมองมัวแมแตในชาตินี้ก็มีสุข บุญจะปลุกใหเราตื่นจากความชั่ว ใครทําดีไดดีเปนของตัว จงละชั่ว ทําดีเถิดประเสริฐเอยโปรดหันหนาเขาวัดเถิดโยมจา ปลูกศรัทธาในพระสงฆใหคงมั่นเพื่อศาสนาของพุทธองคยืนยงนาน ตลอดกาลจนกวาชั่วฟาดินหากสิ้นโยมพระสงฆคงสิ้นแน จะเหลือแตศาลารางวางพระสงฆโปรดเถิดหนาโยมจาชวยจรรโลง ใหศาสนาคงอยูคูฟาดินอยาเขาวัดแตกายใจตองเขา อยากินวัดเขาวัดมันบัดสีมีเงินทองเก็บไวทําความดี ชีพนี้จะสุขสันตนิรันดรการมาวัดเห็นพระเณรมีมากมาย ยังไมชื่อวาเห็นวัดดั่งคําขานการเห็นวัดตองเห็นธรรมสัมมาญาณ เพงกรรมฐานรูชัดเห็นวัดจริง .คนลืมธรรมลืมศีลก็สิ้นศักดิ์ ไมมีหลักยึดติดผิดวิสัย ลืมทั้งศีลลืมทั้งศีลประจําใจ จะหาดีไหนไดจากใจคนบวชเปนชีมีธรรมประจําจิต พาชีวิตสมสุขและสมหวังรักษาศีลปฏิบัติธรรมตามลําพัง จะสมหวังจิตสงบพบธรรมเอยบวชเปนชีตองมีความดีดวย ชีจะสวยเพราะรักในศักดิ์ศรีชีจะงามเพราะทําตามระเบียบชี ชีจะดีเพราะรูจักอภัยกันขอตอนรับขับสูเหมือนหมูญาติ ถึงแมขาดความรวยดวยทรัพยสิน แตน้ําใจไมตรีมีอาจิณ พรอมจักรินหลั่งสูผูมาเยือนขอใหทานมีสุขหมดทุกขโศก ใหมีโชคมีชัยหลาย ๆ ชั้น ใหมีจิตแจมกระจางดั่งพระจันทร ขอใหทานสุขฤทัยไมอาวรณขอใหทานภิญโญโกดวยยศ มีปรากฏลือไกลกวาเกากอน ใหมีสุขพรอมพรั่งดั่งอวยพร ใหถาวรดวยอํานาจวัฒนาขอเชิญชวนหมูญาติประกาศการ บําเพ็ญทานเสริมสรางทางกุศล ขอเชิญชวนมวลประชาสาธุชน รวมกุศลเลิ้ศล้ําดวยทําทานไดเปนสินทานมัยดั่งหมายมุง เพื่อบํารุงวัดไวอยาไหวหวั่น ผลคือสุขฤทัยไดจากทาน เชิญพรอมกันทางนี้ของดีเอย
 8. 8. ผูใดมีปุพเพกตะปุญญะตา ผูนั้นหนามีสุขไมทุกรอน เพราะบุญเกาตามชวยอํานวยพร จึงถาวรสุขสวัสดิ์พัฒนาอุดมดวยลาภยศปรากฏเกิด สรรเสริญสุขประเสริฐเลิศหรรษา เพราะบุญเกาเขาทํานําสงมา วาสนาจึงไดสงลงมาดีบุญจะไดชูชวยใหสวยงาม ผิวอรามชายมองตองลุมหลง เสียงทานจะไพเราะเสนาะองค ทั้งทรวดทรงไฉไลใหโสภาอีกทั้งรูปก็งามซ้ําเขาที แมเทวีเบื้องบนตองบนหา ทําบุญไวสิ่งไรไดผลมา วาสนาอํานวยดวยผลบุญบวชกันเถิดเกิดเปนชายตั้งใจบวช ใครผนวชบวชเปนพระประเสริฐใหญทุกหมูหมวดบวชสิ้นแผนดินไทย แลวตั้งใจอุทิศบุญคุณอนันตเมื่อพอแมไดแลเห็นเปนลูกพระ มีมานะมุงสรางทางสวรรคทานก็ไดสวนกุศลผลอนันต ตางพากันสิ้นทุกขสุขสําราญเพราะฉะนั้นทานทั้งมวลลวนเปนลูก อยาลบหลูดูถูกเปนลูกทานทั้งแมพอมีบุญคุณอนันต ตองทดแทนคุณทานทุกวันเอยกระจกสองมองเดนเห็นใบหนา ปญญาสองอัตตาพาแจมใส ตัวมองตัวชั่วดีมีเพียงใด ไมตองไปใหหมอดูก็รูดีเสือจะอยูคูพนาเพราะปารก ปาจะรกเพราะเสือมาอยูอาศัย ดินจะเย็นก็เพราะหญาขึ้นหนาใบ หญาอยูไดเพราะดินเย็นเห็นทุกคนมรดกพุทธศาสนสุดล้ําคา อันปูยาของเราเฝาหวงแหน มรดกนํามาจากตางแดน เปนแบบแผนที่ดีสูสังคมเหตุไฉนลูกหลานไทยไมเดือนรอน ชวยเกื้อกูลอาทรใหเหมาะสม เพื่อวิญญาณปูยาไดชื่นชม ใหอุดมประเสริฐเลิศวิไลมรดกพุทธศาสนสุดล้ําคา โปรดชวยกันพัฒนาความเลื่อมใส ชวยรักษาใหคงอยูคูชาติไทย สืบอายุพุทธศาสนไวใหยั่งยืนขอตอนรับขับสูเหมือนหมูญาติ ถึงแมขาดความรวยดวยทรัพยสิน แตน้ําใจไมตรีมีอาจิณ พรอมจักรินหลั่งสูผูมาเยือนปลอยใหยุงแลวมันแยแกมันยาก ยิ่งยุงมากมันยิ่งแยแกไมไหว อยาปลอยใหยุงนุงนักจะหนักใจ จงแกไขอยาใหยงนุงนักนาโลกทั้งโลกที่กวางใหญใชเปนบาน พื้นอาคารคือลานดินถิ่นอาศัย มีผนังกลางอากาศเปนปจจัย ทองฟาใสที่ลอยเดนเปนหลังคาหองทํางานอยูในกลดกําหนดจิต ไมใหคิดฟุงซานตามประสา เกิดนิมิตถึงดวงแกวแลวภาวนา วาสัมมาอรหังกลางดวงใจในวัยหนุมวัยสาวเฝาทําชั่ว หลงเมามัวมั่วกิเลสและตัณหา มัวระเริงเหลิงหลงทุกเวลา ไมนําพาคําสอนพุทธองคครั้นถึงวัยหนุมสาวคราวลาจาก ความทุกขยากแกเฒาคืบเขาหา เฝาเสียดายคืนวันที่ผานมา กวารูวาตัวเราควายใกลตายเอยเมื่อวันนี้เราเปนเด็กเล็ก ๆอยู มาวันนี้เราเปนปูยาแลวหนา หลงเมามัวเคลากิเลสจนชรา จวบความตายใกลเขามาผวากลัวจะมัวคิดทํากุศลพนวาระ ไมอาจจะทําไดดั่งใจหมาย ทั้งทรัพยสินสังขารก็เลื่อมคลาย ผลสุดทายกายดับพรอมอับบุญจงหยุดยั้งชั่งใจไวไดคิด รีบกลับจิตกลับใจไมไหลหลง กอนจะแกกอนจะตายมลายลง ใหชีพคงมั่นอยูคูความดีการทําดีใสตัวนั้นมันไมยาก ไมลําบากกวาทําชั่วมัวเหลวไหล ความหนุมสาวทุกเวลารั้งพาไป เอาความแกสวมใหอยูทุกวันเจาหนอเจาเฝาลําพองผยองอยู สุดจะกูใหเจากลับหรือไฉน ดิสโกเธคผับหรือคลับดึงเจาไป ผลสุดทายเจาแกตายไรความดี
 9. 9. ชีวิตนี้มีหวังยังเกิด ทําไวเถิดความดียอมมีผล บุญจะตามลิขิตตามตน ติดตามตนตอไปในโลกาอยูก็ดีไปก็ดีมีประโยชน ไดสรางโบสถสรางวัดดวยหัตถา ไดชวยชาติบานเมืองเลื่องลือชา ไดฉายาวาตนเปนคนดีไดมาปดทองพระเพื่อละบาป คนไมทราบชั่งเขาแตเราเห็น จะปดทองหลังหนาพระไมจําเปน สิ่งที่เห็นเดนชัดคือศรัทธาขออวยพรวอนอางคุณพระพุทธ ไดปกปองผองมนุษยโศกกษัย ขออางคุณพระธรรมอันอําไพ ชวยคุมสัตวทั่วไปไรโรคาขออวยพรวอนอางคุณพระสงฆ ชวยธํารงสุขสันตกันทั่วหนา ขาร่ํารองลํานําพร่ําภาวนา ทั่วโลกาสิ้นทุกขผาสุกเอย.ศุภวาระดิถีขึ้นปใหม ขอปวงไทยจงสุขเกษมศรี ใหสุขกายสุขใจปใหมนี้ ใหปลดหนี้ปลดโศกโรคภัยพาลใหทุกทานพบสุขไรทุกขโศก ประสบโชควาสนามหาศาล มีอายุวรรณะสุขะพละตลอดกาล สุขสําราญสวัสดีปใหมเอยศุภฤกษเบิกดิถีขึ้นปใหม ขออัญเชิญเทพไททุกสถาน ประสาทพรอันประเสริฐเลิศสราญ ดลบันดาลสมหวังดั่งใจตนใหอายุวรรณะพละเลิศ สุขจงเกิดสมดังจิตคิดมุงหมาย ขอวอนองคพระศรีรัตนตรัย อวยพรชัยแดทุกทานตราบนานเทอญอันกรรมเกาสงเราใหมาเกิด ถือกําเนิดคนสัตวเดรัจฉาน บางจนมีบางดีชั่วตัวบันดาล ชีวิตกับการงานเปนอยางไรชีวิตเปรียบฤดูกาลผานเย็นรอน ไมแนนอนสุขทุกขสนุกไฉน ทุกทุกอยางผานมาก็ผานไป ตองทําใจใหรูทันเทานั้นพอบุญที่ทํากรรมที่สรางไมหางหาย ติดตามกายใจเปนสุขทุกสถาน แมตัวตายบุญไมหายไปตามกาล ยังบันดาลความสุขใหทุกคนมียศศักดิ์อัครฐานบานบดินทร มีที่ดินแลสินทรัพยนับไมไหว มีอํานาจวาสนายิ่งกวาใคร รวยแคไหนใหญเหลือลนไมพนตายรักษาตัวกลัวกรรมอยาทําชั่ว จะหมองมัวหมนไหมไปเมืองผี จงเลือกทําแตกรรมที่ดีดี จะไดมีความสุขพนทุกขภัยคนดีอารมณดีมีเสนห คนขี้เหลอารมณรายไมสุขสม ถาขี้เหลอารมณดีมีนิยม ตางชื่นชมยินดีและปรีดาเกิดเปนคนทั้งทีตองดีบาง อยาคิดสรางสิ่งชั่วมัวมุสา ตองทําดีมีจิตคิดเมตตา ปวงประชาชื่นชมนิยมเอย. คําอธิษฐานกอนจะทําบุญขอเดชะแหงกุศลผลอันนี้ จงชวยชี้แนวทางสวางไสว ถือกําเนิดเกิดทุกชาติจงปราศภัย ดวงฤทัยใสดังแกวแววมณีขออํานาจแหงกรรมดีที่ทําแลว เปนยานแกวนําสูแควนแดนสุขี ตัดกิเลศเฉทหมูมารผานโลกีย สูแดนที่อันสุขสันตนิพพานเทอญ คําอุทิศสวนกุศลขอกุศลผลกรรมที่ทํานี้ จงเปนที่ประจักษแจงทุกแหงหน จงสําเร็จแกญาติมิตรสนิทชน ที่เวียนวนตายเกิดกําเนิดมาสรรพสัตวทุกถวนหนาเทพารักษ จงประจักษในกุศลผลนี้หนา พนจากทุกขประสบสุขทุกเวลา สมดังขาอุทิศใหดวยใจเทอญ.ขออุทิศสวนแหงผลกุศลให ทวยเทพไทในทั่วทิศดวยจิตหมาย ทั้งพอแมอีกปูยาและตายาย ญาติทั้งหลายทุกถวนหนาครูอาจารสิงสถิตอยูแหงใดไกลหรือใกล ขอจงไดมาพรอมพักตรสมัครสมาน นอมรับคุณบุญกุศลผลแหงทาน สูนิพพานอันสุขสันตทุกทานตั้งใจสรางลูกนิมิตปดทองแผนเชื่อแนบแนนแนแกใจวาไดผลอํานาจบุญเอื้ออํานวยชวยบันดลใหขาพนจากทุกขโศกและโรคภัยเกิดภพใดใหกุศลดลดวงจิต เหมือนนิมิตที่ตั้งมั่นอยาหวั่นไหว พนกิเลสเครื่องเศราหมองหมักดองใจ เปนบันไดสูสวรรคนิพพาน คําอธิษฐานปดทองลูกนิมิตขอเดชะบุญทานการกุศล ปดนิมิตอุโบสถทศพล เริ่มลูกตนกลางโบสถโชติตระการเปนนิมิตลูกเอกเสกประสาท งามโอภาสมาศเฉลิมเสริมสัณฐาน เปนนิมิตเตือนตาสาธุการ ทามกลางงานบุญพิธีผูกสีมา
 10. 10. เกิดชาติหนาอยารูเข็ญไดเปนใหญ รูปวิไลเปนเสนหดังเลขา ปดนิมิตลูกทิศบูรพา ใหกาวหนาเกียรติยศปรากฏไกลปดนิมิตลูกทิศอาคเนย ขอใหเทวาประสิทธิ์พิศสมัย ปดนิมิตทิศทักษิณศักดิชัย ใหสมใจสมบัติวัฒนาปดนิมิตลูกทิศหรดี ขอใหชีวิตมั่นชันษา ปดนิมิตทิศประจิมอิ่มอุรา ปรารถนาใดไดดั่งใจปองปดนิมิตทิศพายัพดับทุกขโศก นิราศโรคนิราศภัยรายทั้งผอง ปดนิมิตทิศอุดรกรประคอง ไดเงินทองสมหมายทุกรายการปดนิมิตทิศอีสานประการทาย ใหสมหมายไดสุขทุกสถาน รวมเกาลูกสุกใสใจเบิกบาน กวาจะถึงซึ่งนิพพาน เมื่อนั้นเทอญ.อภิวาทสัพพัญูผูทรงศรี ดวงฤดีนอมจิตติดประสงค อัญชุลีนิ้วนอยคอยประจง แลวกราบลงตรงบาทพระศาสดานมัสการพระธรรมที่ล้ําเลิศ จิตประเสริฐกวาใครในโลกหลา พุทธพจนพุทธธรรมพระสัมมา ชุมกายารักษาจิตพิชิตชัยขอนอบนอมพระสงฆผูทรงศักดิ์ เหลาผูรักษาธรรมนําสมัย ประกาศเกียรติศาสนาขจรไกล เสริมบุญใหศรัทธาสาธุชนกราบอาจารยทานครูผูสอนสั่ง ประดุจดังแสงสุรียที่เวหน แมนศิษยมีดีชั่วในตัวตน บุญคุณลนไมลืมเลือนคําเตือนครูมีเมีย ๆ ก็มีชู เลี้ยงหมู ๆ ก็ตาย คาขายก็ขาดทุน เขาหุนก็ถูกโกง มีลูกก็ไมไดอยางตัว มีผัวก็ไมไดอยางใจมีพอแมก็ใจราย มีสหายก็ใจคด มีศิษยก็ทรยศ มีผูใหญก็พึ่งไมได ตายายก็บอกยาก (ลาก แลก ลอก เลิก)มาทําบุญเปนเด็กขอใหเรียนเกง เปนเณรขอใหรูปหลอ เปนหมอขอใหเงินเดือนเยอะ ๆเกิดมาทั้งทีเอาดีใหได จะตายทั้งทีเอาดีฝากไว / กรรมที่เราสราง หนทางที่เราเดิน สวนเกินที่ควรตัด คือ ความชั่ว และหันมาทําความดี ใหเปนศรีแกตน เปนมงคลแกครอบครัว ไมตองกลัววาจะจนหรอกนะโยมขอใหล้ําใหรวย ใหถูกหวย ใหสวย ใหหลอ ใหพออยูพอกิน ใหเปนศิลปนของเมืองไทย ใหมีหัวใจแกรงกลา ใหมีวาสนาอันทรัพยสินถิ่นฐานทั้งบานชอง อีกเงินทองไรนามหาศาล เปนสมบัติติดตัวไดชั่วกาล จะตองผานจากกันเมื่อวันตายสวนความดีมีความสัตยสมบัติแท ถึงตัวแกกายดับไมลับหาย จะสถิตติดแนนแทนรางกาย ชนทั้งหลายสรรเสริญเจริญพรเด็กทําบุญจะไดเรียนเกง วัยรุนทําบุญทําบุญจะไดแฟนสวย คนกลางคนทําบุญจะไดการงานที่ดี คนแกทําบุญอายุจะยืน นึกไมออก บอกไมถูก วาจะไปทางไหน มาทางนี้นะญาติโยมนะ เงิน ๒๐ บาท ถึงมีก็ไมรวย มารวมทําบุญกับทางวัดของเราจะไดรวยในอนาคตนะโยมนะทําบุญ ๒๐ บาท เกือบหลอ หลอสวย ทําบุญ ๕๐ บาท ทั้งสวยทั้งหลอทําบุญ ๑๐๐ บาท โคตรหลอ โคตรสวย ทําบุญ ๕๐๐ บาท บรมโคตรหลอ บรมโคตรสวยทําบุญซื้อที่ดิน จะไดมีอยูมีกิน จะไดมีชีวิตที่สดใส จะไดหางไกลโรคราย จะไดปราศจากอันตราย จะไดหายจากความโกรธ ถาเปนโสดก็จะไดมีแฟน ถามีเงิน ๑ แสน ก็จะมี ๑ ลาน ถามีเงินเต็มบานก็มารวมทําบุญรวมกันสรางอุโบสถ จากที่อดขอใหอิ่ม จากที่นิ่มขอใหนวล จากที่กวนขอใหสงบ จากที่จะตกนรก ขอใหขึ้นสวรรคจากที่คดขอใหตรง จากที่ถูกโกงงขอใหถูกหวย จากที่ไมสวยขอใหสวย จากที่ไมรวยขอใหรวยผูมีจิตเลื่อมใส มีใจศรัทธา ปรารถนาความดี มารวมกันสรางกุศล เพื่อจะดลบันดาล ใหตนเองมีความสุข ปราศจากความทุกขปราศจากกรรม ปราศจากความระยํา ที่จะนําความเสื่อมมาใหเรา
 11. 11. ทําบุญทํากุศลในวันนี้แลว ทานที่ขาดราศีก็จะไดสวย ถาถึงคราวอับวาสนาชะตาซวย บุญก็จะไดชวย หวยก็จะถูก ปลูกสรางบุญเกาจนสิบจนไมเทากับจนความคิด เกาผิดสิบผิดไมเทากับผิดเจานาย เกาขายสิบขายไมเทากับขายลูกกินเกาหมิ่นสิบหมิ่นไมเทากับหมิ่นประมาท เกาขาดสิบขาดไมเทากับขาดการบุญ เกาสิบคุณไมเทาไมคุณพอแมเกาแผสิบแผไมเทากับแผเมตตา เกาหาสิบหาไมเทากับหาตนเองการทําบุญเหมือนนําน้ําสะอาด มาลางราดชําระอกุศล จิตสะอาดขาวผองใหหมองมน เปนบุญลนควรทําค่ําเชาเอยศีลธรรมนําสุขทุกสมัย เราเปนไทยเพราะมีธรรมประจําชาติ หากไรศีลสิ้นธรรมต่ําอํานาจ ประเทศชาติจะอยูไดอยางไรกันอันดีชั่วคือตัวทุจริต ทําใหจิตต่ําทรามตามกระแส ทั้งวันนี้วันหนาทุกขาแล ควรทําแตความดีเปนศรีตนถาแมนคนไรธรรมประจําจิต ดวงชีวิตยอมจักหมดศักดิ์ศรี มีคาเทาเทียมสัตวในปฐพี ชีวิตนี้ไรคานาเสียดายการทําดีถูกดีนั้นมีคา การทําดีถูกเวลาคามหันต การทําดีถูกบุคคลผลอนันต การทําดีดวยความหมั๋นนั่นแหละดี ลมหายใจไออุนบุญนอยนิด ชูชีวิตยืนนานผานสมัย บุญราศีที่ทําเปนกําไร คายิ่งใหญผองผุดมนุษยชนประโยชนแทแผทุกวันสรางสรรคโลก ทวีโชคกาวหนามหากุศล วันคืนเวียนเปลี่ยนหมุนเพิ่มทุกตน สุขเลิศลนสมหวังดังหมายปองเงินซื้อเตียงนอนได แตซื้อการหลับนอนที่เปนสุขไมได เงินซื้อปากกาได แตซื้อความเปนกวีไมไดเงินซื้อการตามใจได แตซื้อความจงรักภักดีไมได เงินซื้อเพชรนิลจินดาได แตซื้อความงามไมไดเงินซื้อความสุนทรียชั่วครูได แตซื้อความสุขที่ยั่งยืนไมได เงินซื้อเพื่อรวมทางได แตซื้อเพื่อนไมไดเงินซื้ออํานาจราชศักดิ์ได แตซื้อปญญาไมได เงินซื้ออาวุธยุทธภัณฑได แตซื้อสันติสุขไมไดเงินซื้อเมียที่สวยได แตซื้อแมที่ดีของลูกไมได เงินซื้อบานที่ใหญโตหรูหราไดแตซื้อครอบครัวที่อบอุนไมไดเงินซื้อความสนุกสนานใหลูกได แตซื้อความสุขใหลูกไมไดตื่นขึ้นเถิดชาวพุทธสุดที่รัก อยามัวพักพิงกายกายกับหมอน ฝูงวิหคนกกาถลาจร จากรังนอนมุงหนาออกหากินอยามัวหลับมัวไหลไกขันแลว เสียงเจื้อยแจวแผวมานาถวิล ตื่นขึ้นเถิดปวงประชาทั่วธานินทร จากไอกลิ่นนิทราสุขารมณจงเงี่ยโสตสดับรับฟงธรรม เพราะพระธรรมจะนําใหไดสุขสม นอมพระธรรมนําไปใสอารมณ สิ้นระทมสิ้นทุกขเปนสุขเอยประตูวัดเปดทั้งวันทานไมเขา ทําไมเลาถึงไมสนคนทั้งหลาย ประตูวัดเขาเสียบางทางสบาย รอเมื่อตายถึงเขาเศรานะคุณกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิด กําลังเกิดภัยรายอันใหญหลวง แกสัตวโลกทั่วถิ่นจักรวาลปวง นาเปนหวงความพินาศฉกาจเกินกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิด ในโลกเกิดกลียุคอยางฉุกเฉิน หลงวัตถุบาคลั่งเกินบังเอิญ มัวเพลิดเพลินสิ่งกาลีกําลังกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิด ความเลวรายลามเตลิดจวนหมดหวัง รีบกลับมาทันเวลาพาพลัง มายับยั้งโลกไวใหทันกาลถาศีลธรรมไมกลับมาโลกาวินาศ มนุษยชาติจะเลวรายกวาเดรัจฉานมัวหลงเรื่องกินกามเกียรติเกลียดนิพพาน ลวนดื้อดานไมเหนี่ยวรั้งบังคับใจอาชญากรรมเกิดกระหน่ําลงในโลก มีเลือดโชกแดงฉานแลวซานไหล
 12. 12. เพราะบากินบากามทรามเกินไป บาเกียรติก็พอไมไดใหเมาตนอยากครองเมืองครองโลกโยกกันใหญ ไมมีใครเมตตาใครใหสับสนขอศีลธรรมไดกลับมาพาหมูคน ใหผานพนวิกฤตการณทันเวลาศีลธรรมเลวคนก็ไดกลายเปนผี หาความดีไมประจักษสักเสนขน ศีลธรรมดีผีก็ไดกลายเปนคน ที่เลิศลนภูมิใจไหวตัวเองศีลธรรมต่ําเปลี่ยนคนจนคลายสัตว จะกินกัดโกงกันมันเขม็ง ศีลธรรมสูงคนสดใสไมอลเวง ลวนยําเกรงกันและกันฉันเพื่อนตายศีลธรรมนี้ทุกวันมันตายซาก คนมีปากก็ไมพลามศีลธรรมหาย ศีลธรรมกลับมาเมื่อไรทั้งใจกาย คนจะหายจากทุกขเปนสุขเอง..วัดใดไมมีไมมีอาจารย วัดนั้นไมพานเปนบา วัดใดไรจอมคาถา วัดนั้นไมฃาอับจนวัดใดไมมีสังฆทานเลิศ วัดนั้นยอมเกิดขัดสน วัดใดไรพระเณรโสภณ วัดนั้นไมพนเสื่อมทรามวัดใดไมมีสีกาแกว วัดนั้นไมแคลวคนหยาม วัดใดไมมีแมชีงาม วัดนั้นหมดความภูมิใจวัดใดไมความสะอาดเลิศ วัดนั้นยอมไมเกิดความเลื่อมใส วัดใดไรบังสุกุลอําไพ วัดนั้นบรรลัยแนนอนศีรษะใดไมมีเหา ศีรษะนั้นตองไรการเกาแน ศีรษะใดไรรังแค ศีรษะนั้นแนแทใชคลินิคศีรษะใดไรทรงผมคลาสสิค ศีรษะนั้นยอมไมฮิตติดสมัย ศีรษะใดที่มีแสงไฟ ศีรษะนั้นยอมแฟลตในตัวศีรษะใดไมมีผม ศีรษะนั้นตองมีคนชมวาลาน ศีรษะใดเปนลานลาน ศีรษะนั้นตองใชเบอรกามอส ชวยพระเณรที่อาพาธขาดปจจัย ชวยเด็กไทยที่ขัดสนจนหนักหนา ชวยคนจนที่ปวยไขไรเงินตรา ชวยพัฒนาเยาวชนใหพนภัยอานิสงสบุญใดไมเทียบดวย ทําบุญชวยทางดานการศึกษา เปนการสรางคนดีมีวิชา ล้ําเลิศกวาการสรางอยางใดใด สรางบานเรือนตึกรางามสงา พัฒนาการสื่อสารทันสมัย คมนาคมแสนสบายทั้งใกลไกล ทั้งของใชของประดิษฐวิจิตรงามแอรตูเย็นมีพรอมคอมพิวเตอร สิ่งบํารุงบําเรอมีลนหลาม เตาหุงขาวคาวหวานเครื่องถวยชาม ลวนแลวแตมีนามตามนิยมวิวัฒนาการดานวัตถุบรรลุผล แตใจคนพัฒนาไดไมเหมาะสม เพียงเปลือกนอกหลอกไวใหชื่นชม ชั่วหมักหมมซอนไวใหระอาฆากันตายไมหยุดสุดเหี้ยมโหด ผลประโยชนชิงแยงแสวงหา ไมซื่อตรงหลงอํานาจขาดเมตตา ไมนําพาศีลธรรมนําจิตใจอยากจะใหใจมนุษยวิสิทธิ์ล้ํา มีหลักธรรมนําชวยดวยเหตุผล แมวัตถุกาวไกลในหมูชน ขอทุกคนพัฒนาหาสิ่งดีพัฒนาทุกอยางไปใหกาวหนา การศึกษาความประพฤติยึดศักดิ์ศรี วัตถุดวยชวยเสริมเพิ่มทวี พรอมกับมีคุณธรรมประจําใจโลกวุนวายยุคเข็ญอยูเปนนิจ อยาไปคิดเบื่อหนายไปเมืองผี แดนสงบแดนนิพพานนั้นยังมี อยาดวนหนีเตลิดเปดไปไกลวัด…แหงนี้เปนที่วัด ใจสะอาดจิตสงบยังพบได ใหปญญาเพิ่มวิมุติหลุดพนไป ขอตอนรับทุกทานดวยใจผูใฝธรรม ใชสบูถูตัวหัวจรดเทา ทุกค่ําเชาชําระลางอยางสดใส เมื่ออาบน้ําเอาสบูถูเขาไป คราบเหงื่อไคลหายสิ้นทั้งอินทรียอาบน้ําหายเหม็นไดเพียงภายนอก สบูฟอกเทาไหรใจยังเหม็น อาบแตกายไมอาบใจใชอาบเปน ไมหายเหม็นถาไมถูสบูธรรมแตสบูถูไดเพียงภายนอก มิอาจฟอกจิตจิตใจใหเปนศรี ถาตองการใหใจตนพนราคี ธรรมะนี้แทนสบูถือกมลดอกไมชอนอย ๆ คอย ๆบาน งามตระการผูพบเห็นเปนสุขสันต
 13. 13. อีกไมนานรวงสูดินสิ้นทั้งนั้น กอนจากกันใหใครใครไดชื่นชมเปรียบเด็กนอยคอยเติบโตเปนผูใหญ ทุกวันไซรหมั่นทําดีมีสะสมใครพบเห็นเปนที่นานิยม คนยังชมแมลวงลับดับขันเอย.ขออํานาจพระไตรรัตนจงมาเปนฉัตรกั้น ชวยปองกันอภิบาลทานทั้งหลายแคลวทุกขโศกโรคภัยทั้งใจกาย อันตรายนานาอยาพบพานขอศัตรูหมูมารสันดานหยาบ จงสงบราบมลายสิ้นทุกถิ่นฐาน มีโชคชัยสุขสันตนิรันดรกาล บนบันดาลอิฐผลกมลปรีดิ์ประสงคใดไดดังมโรรส เกียรติปรากฏกําจายไรทุกขเข็ญ บรรลุวางดอกดับและหยุดเย็น ไดรูเห็นพุทธธรรมสําราญ เทอญ.ขออวยพรวอนอางคุณพระพุทธ ไดปกปองผองมนุษยโสกกษัย ขออางคุณพระธรรมอันอําไพ ชวยคุมสัตวทั่วไปในโลกาขออวยพรวอนอางคุณพระสงฆ ชวยดํารงสุขสันตกันทั่วหนา ขาร่ํารองลํานําพร่ําภาวนา ทั่วโลกาสิ้นทุกขผาสุกเอยสิบนิ้วขอยกขึ้นบรรจบ ขอนอบนพจอมมุนินทรพระชินศรี แมเสด็จนิพพานมานานป พระคุณมีมากอยูคูพระธรรมขอนอมกราบพระธรรมคําสั่งสอน หมูอมรมวลมนุษยสุดงามขํา ใหสุขสมรมเย็นเปนประจํา ตางนอมนําธรรมคุณแนบหนุนใจขอนอมกราบพระสงฆสาวกดิลกหลา ผูสืบทอดพระพุทธศาสนาใหสวางไสว เปนเนื้อนาบุญอันใหญหลวง สงฆทั้งปวงดํารงมั่นในหลักธรรมชาวพุทธ ตองหมั่นประกอบกิจ ชาวพุทธ ตองคิดเพื่อสรางสรรคชาวพุทธ ตองทําดีทุกวี่วัน ชาวพุทธ ตองชวยกันพัฒนาชาวพุทธ ตองศรัทธาความถูกตอง ชาวพุทธ ตองยกยองพระพุทธศาสนาชาวพุทธ ตองสนใจใชวิชา ชาวพุทธ ตองเมตตาผูยากจนคนมีบุญ เปนเด็กก็ชุมชื่น เปนหนุมก็เขาทา แกก็สงา ชราก็สบาย ตายก็สงบคนไมมีบุญ เปนเด็กก็โงเขลา เยาวก็แย แกก็ตัณหา ชราก็วุนวาย ตายก็ไมสงบคนมีบุญ เปนสุขตอนตื่น สดชื่นตอนสาย สบายตอนเพล เยือกเย็นตอนค่ํา ปฏิบัติธรรมตอนกลางคืนคนไมมีบุญ บูดตอนเชา เนาตอนเพล เหม็นตอนค่ํา ตกต่ําตอนกลางคืน โศกสะอื้นเมื่อใกลแจงยิ้มแหง ๆ เมื่อตอนตื่นคนบาปยิงนกตกปลา สนุกเอฮาล้ํายิ่ง ชกมวยชนไกแทจริง มันคือสิ่งทนทุกขทรมานคนบาปลักปลนฆาเขา สนุกไมเบานะทาน คนอื่นฉิบหายวายปราณ มันคือความหวานของหัวใจคนบาปขมขื่นแลวฆา ลูกเมียมนุษยมะนาหนาไหน คิดวาชีวิตมีกําไร นั่นแหละคือไฟเผาชีวันคนบาปโกหกตอแหล คิดวากูก็แนเขาขั้น ไดสวรรคหลายชั้น คิดวาชีวันมีกําไรคนบาปดื่มเหลาสูบฝน กัญชาแลบลิ้นลูบไล งกเงิ่นเดินโซเซไป คิดวากูไดขึ้นวิมานคนบาปจึงพบเดือดรอน นั่นนอนยืนเดินไมหวาน ชีวิตมืดมนอนธกาล นิสัยสันดานไมดี
 14. 14. คนบุญเลี้ยงนกเลี้ยงปลา เปนคนมีเมตตาสนุกยิ่ง เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงลิง พบแตสิ่งสนุกสําราญคนบุญทําบุญไมขาด พบแตความฉลาดฉาดฉาน ร่ํารวยเงินทองกองบาน ไมอัตคัดขอทานเขากินคนบุญรักลูกรักเมีย ไมเสียทางกามผิดศีล อยูกับลูกกับเมียเปนอาจิณ มีศีลมีธรรมประจําใจคนบุญพูดจาไพเราะ เสนาะแกวหูสดใส รองเพลงไพเราะจับใจ ไดเปนโฆษกเสียงทองคนบุญหลีกเหลาหลีกฝน กัญชางดกินไมเกี่ยวของ สิ่งเสพติดไมเคยทดลอง สมองสดใสไดปญญาคนบุญฉลาดหลักแหลม ยิ้มแยมแจมใสเต็มใบหนา รูจักเจริญสมาธิภาวนา มากดวยเมตตาพาเบิกบานวัยเด็ก ตองปลูกเสกดวยพระธรรมคําสอน วัยเรียน ตองขยันหมั่นเพียรทุกขั้นตอนวัยหนุมสาว ตองคิดใหยาวอยาสําสอน วัยมีครอบครัว ตองอยาทําชั่วกลัวความเดือดรอนวัยเขาสังคม ตองเก็บอารมณบมธรรมะกอน วัยสูงอายุ ตองหยุดมุทะลุจะไมเดือดรอนวัยชรา ตองรูเรื่องศาสนาหมดอาวรณ วัยชําระจิต ตองใชชีวิตคิดพักผอนวัยสงบ ตองรูหลีกหลบสุขครบวงจร วัยสนธยา เตรียมตัวเขาปาชาหาโลงศพมานอนบุญคือความดีแหงชีวิต นําดวงจิตพบสุขทุกสถานบุญนําใหทรัพยยิ่งศฤงคาร บุญนําผานสุขสมความรมเย็นบุญชวยใหผิวพรรณสีสันสวย บุญสงชวยชูตามใหงามเดนบุญเหมือนเงาตามนําผูบําเพ็ญ บุญยังเปนสื่อนําทางสัมมาบุญชวยใหอายุยืนอยูยาวมั่น บุญชวยสรรคใหพลังอยางสูงคาบุญชวยนําสงเสริมเพิ่มปญญา บุญชวยพาสูตระกูลสมบูรณครันบุญชวยใหหางโศกไกลโรคราย บุญชวยใหไกลทุกขพบสุขสันตบุญชวยใหสดชื่นทุกคืนวัน บุญชวยใหหลับฝนอันสลายบุญชวยใหเบิกบานสําราญจิต บุญชวยใหชีวิตมีความหมายบุญชวยเสริมเพิ่มคุณอุนใจกาย บุญสื่อสายโยงใจใกลนิพพานจึงควรกอบกอบุญเปนทุนไว เพื่อพนภัยโศกโอฆสงสารจุดชวยพนจากแดนแสนกันดาร กอบุญทานดีไวใหแกตน.วัดจะอยูคูโลกเพราะพุทธบริษัทชวย วัดจะสวยชวยกันสรางอยาหางหนีวัดจะทรุดเพราะชาวพุทธไมสามัคคี มันจะดีหรือรายลองทายดูวัดจะรางพากันสรางอยารางวัด คนเซซัดอยาไปซ้ํากรรมของเขาชวยกันอุดหนุนค้ําจุนบุญของเรา เหมือนเด็กเยาวชวยจูงพยุงเดินวัดจะเจริญเพราะเงินชาวบานสราง บานถูกทางพูนสวัสดิ์เพราะวัดสอนบานกับวัดขัดกันตัดญาติคงขาดรอน ถาวัดหยอนบานคงแยกแตกกัน ( วาทโกวิโทภิกขุ )
 15. 15. ตื่นเถิดพี่นองผองชาวพุทธ อยามัวหลับอุตหลุดอยูเลยหนา หลงสิ่งใดมัวสิ่งใดในโลการูไหมวาแสงพระธรรมใกลร่ําไร จะลาลับดับหายไปจากโลก ความวิโยคเขาคลอบงําทําไฉนอีกหนอยเดือนที่คางฟามลายไป จะเหลือสิ่งเมื่ออุกาบาทฟาดโลกเรา โยเร คริสต อิสลามพราหมณ ฮินดูตางกอบกูเชิดชูศาสนาเขา เราชาวพุทธจะมัวหลับอยูใยเลา ตื่นมารับเอาแสงพระธรรมใหฉ่ําเย็นอยาทอแทกับชีวิตที่ผิดพลาด อยาขยาดกับชีวิตที่ผิดหวัง อยามัวเศรากับชีวิตที่ตองพัง อยาหมดหวังลมหายใจคุณยังมีจงเริ่มใหมทั้งอดีตที่ผิดพลาด จงคิดวาดอนาคตที่คุณหวัง จงเสริมสรางความดีเปนพลัง จงสมหวังปรารถนาที่คุณมี ชีวิตคุณจะสมหวังไดดังจิต ชีวิตคุณยังมีสิทธิ์ไดสมหวัง ชีวิตคุณมีความดีเปนพลัง ชีวิตคุณมีความหวังเปนทางเดินขอมอบกลอนบทนี้เพื่อชีวิต ขอเปนมิตรกับทุกคนที่สิ้นหวัง ขอมอบใจดวงนี้เปนพลัง ขอทุกคนจงสมหวังทุกสิ่งไปประวัติศาสตร ทําใหคนฉลาด กวีนิพนธทําใหเกิดปญญา เลขทําใหคนละเอียดลออ ปรัชญาทําใหคนลึกซึ้งศีลธรรม ทําใหคนเครงครัด ตรรกวิทยา ทําใหคนสามารถโตแยง มาทําบุญฝงลูกนิมิต ทําใหคนไดบุญไดกุศลเปนชาวพุทธวันพระไมรูจัก จะพิทักษพุทธไดอยางไรหนาเปนชาวพุทธเห็นวันพระไมมีคาอีกไมชาพุทธคงสิ้นจากถิ่นไทยเปนชาวพุทธวันพระไมละเวน จะสรางกรรมสรางเวรไปถึงไหนเปนชาวพุทธทําชั่วไมกลัวภัยจะหมกไหมในนรกอเวจีเปนชาวพุทธควรถือศีลอุโบสถ ตถาคตตรัสวาเลิศประเสริฐศรีเปนชาวพุทธควรทํากรรมดีจะไดมีความสุขพนทุกเอย
 16. 16. ขอใหใจบุญเหมือนพระเวสสันดรขอใหไดรับพร ๑๐ ประการเหมือนนางผุสดีขอใหสวยรวยมั่งมีเหมือนนางวิสาขาขอใหมีปญญาเหมือนพระสารีบุตรขอใหมีฤทธิ์เหมือนพระโมคคัลลานะขอใหเจริญโภคะ เหมือนอนาถปณฑิกะเศรษฐีขอใหมีลาภมากเหมือนพระสีวลีขอใหหายโรคีมั่งมีเหลือใชถาไปอยูภาคเหนือขอใหเปนเจาของสวนลําใยไปอยูภาคใตขอใหไดเปนเจาของสวนยางไปอยูภาคกลางขอใหไดเปนนายธนาคารไปอยูภาคอีสานขอใหเปนราชาที่ดินสุขี สุขี อยูดีกินอรอย คาทาสใชสอย อยางนอยครึ่งโหล สุขะ พละ ฐานะใหญโต เคหาอาโอสมบัติมามีอนาคตเปนเศรษฐี มากมีดวยสมบัติพูดมาแคนี้พอสมประสงค ขอบุญกุศลตามเจตนจํานงค ขอใหเสริมสงใหวัฒนาขอใหอายุนั้นอยูราว ๆ รอย จะมากจะนอยตามปรารถนา ขอใหทรัพยสินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสาธาอยาไดขาดมือ ขอใหมีราศีทุกที่ทุกสถาน นอกบานในบานทุกคนนับถือยศศักดิ์โสภณผูคนเลื่องลือ เกียรติกองระบือดานคุณความดี ขอใหกําลังดังพญาชางสารมีจิตใจกลาหาญเหมือนพระราชสีห ผิวผองยองใยไรโรคราคี ตลอดชีวิตมีสุขสําราญขออํานาจพระไตรรัตนพิพัฒนพูนผล ใหมีสุขลนในทุกสถาน พูดมานี้ก็พอประมาณ ขออวสานไวเพียงแคนี้เทอญแมมิไดเปนสุระแสงอันแรงกลา สองนภาใหสกาวพราวสดใส ขอเปนเพียงแหงเสียงแหงดวงไฟ สองธรรมะใหมวลชนบนแผนดินอันความดีที่ทํานอมนําจิต คงสัมฤทธิ์ตามชีวิตหาสูญไม เหมือนดังเกลือรสเค็มรูเต็มใจ เล็กเทาไหรก็ยังเค็มเต็มไพบูลยดวยความดีนี้ไซรใหทําเถิด พรอมจะความสุขไมเลื่อมสูญ เหมือนดังเกลือรสเค็มเต็มมากพูนทวีคูณความดีเปนศรีเอย
 17. 17. ถาโยมใสเหรียญ อาตมาก็เวียนหัวใจ ถาโยมใสสีขาว อาตมาก็หนาวหัวใจ ถาโยมใสสีเขียวอาตมาก็เสียวหัวใจถาโยมใสสีเทา อาตมาเศราหัวใจ ถาโยมใสสีแดง อาตมาก็คลาดแคลงหัวใจ ถาโยมใสสีมวงอาตมาหมดแวงหมดใยถาโยมใสแบงคพัน อาตมาขอบอกวา โยมขึ้นสวรรคทันใด / ถามีลูกหญิงก็ใหยิ่งดวยยศศักดิ์ (หลอเหมือนดารา)  กอนจะถึงสาระอวสาน ขอใหทานเปรมปรีเกษมศรี ขอใหทานสมหวังทั้งโชคดี ขอใหทุกอยางพรั่งพรอมมูลพระอาทิตยยังอัสดง กระทงไชยายังหลงทาง มนตสิทธิ์ยังสั่งนาง มีหรือญาติโยมจะไมมารวม ทําบุญฝงลูกนิมิตกับทางวัดเรา ตกน้ําก็ไมไหล ตกไฟก็ไมจม ถูกลมก็ไมปลิว ยามจะหิวก็ไมอด เวลาจะตดก็ไมเหม็นรับบริการฟรี ใครที่ปวดหัว ปวดหาง ปวดคาง ปวดแขน แนนหนาอก ตกบันได ขากรรไกรหัก หรือแมแตไมรูจักธรรมะมารวมทําบุญกับทางวัดเรา รับรองหายแนนอนหุนดีลางถวย หุนสวยลางชาม หุนงามลางถาด หุนสมาสอยางอาตมาพูดลูกเดี่ยวนะโยมนะอยากงามใหลางถวย อยากสวยใหแกว อยากจิตใจผองแผวใหมารวมทําบุญรวมกันนะโยมนะใครเปรียบเทียบอาตมาเหมือนดาราไมเคยโกรธ ใครจะโทษเสียงอาตมาไมเคยสนมีคนทักวาเหมือนแดน ดีทูบี มาหลายคน แตสุดทนมีคนทักวาหนาหม่ําระยําจริง ๆไมรูเปนอยางไงในวันนี้ และวันนี้เปนอยางก็ไมรู เพราะไมรูวันนี้วันอะไรดี รูแตที่วันนี้แตอยางไรการทําบุญ ทําบุญ ๑๐ บาทแบงคสีน้ําตาลเทวดา รําคาญใจ ทําบุญ ๒๐ บาทแบงคสีเขียวเทวดา เปลาเปลี่ยวใจทําบุญ ๑๐๐ บาทแบงคสีแดงเทวดา ระแคงคาญใจ ทําบุญ ๕๐๐ บาทแบงคสีมวง เทวดาถึงหมดหวงหมดใยชี้ทางออก บอกทางบุญ / สละทรัพยเพื่อรับเอาบุญ มาตัดบาปเพื่อหาบเอาบุญ เอาแบงมาแลกเอาบุญหุงขาวตองอาศัยถาน ทําทานตองอาศัยทุน ทําบุญตองอาศัยทรัพย จะเดินทางกลับตองอาศัยปจจัยนะโยมนะอยากสวยใหลางชาม อยากงามใหลางแกว อยากจิตใจผองแผวมารวมทําฝูงลูกนิมิตดวยกันมาฝากชื่อเปนทุน ฝากนามสกุลเปนทรัพยในศาสนา
 18. 18. มาทําดีเพื่อลูก ทําถูกเพื่อหลาน ทําทานเพื่อตน / กินขาวรวมถวย กินกลวยรวมหวี มานั่งเกาอี้ทําความดีทําบุญ……ถาหลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต หลงชูรสก็ผอนสง แตถาหลงการทําบุญ…. จิตใจจะผองใสน้ําใจงามตั้งจิตมาแตไกล ตั้งใจมาจากบาน เสียทั้งคารถ เสียทั้งคาโดยสาร เพื่อมารวมงานฝงลูกนิมิตดวยกัน๒ มือลวงกระเปา ๒ เทาเดินเขามา จูงมือ-------- อุมปา อุมนอง กันเขามาทางนี้ เพื่อมาทําความดีรวมกันอยากรวยใหสรางศาลา อยากมีวาสนาใหมางานรวมฝงลูกนิมิตดวยกันวัตถุมงคลรุนแจกจาย พระแจกเหรียญโยมจายเงิน ขอก็ไมให ซื้อก็ไมขาย ถาอยากไดตอง………นอนในมุงยุงไมกัด นอนในวัดผีไมหลอก / พระศุกรเขา พระเสารแทรก อาทิตยแยก ราหูยาย ทานบอกวาเปนลางรายฝนจะตก แดดจะออก หมอกจะลง ขอใหสามเณรทุกรูปนั่งตัวใหตรง ดํารงสติใหมั่น เพราะพรุงนี้เปนวันจันทร วันนี้เราจะมีกิจกรรมที่มัน ๆ เชนพระสงฆจะลงสังฆกรรมไมได ถาไมมีอุโบสถ / อยาเอาไปทิ้งกลางทาง อยาเอาไปวางบนรถ อยาใหเหยียบย้ําใหทานกอนกิน รักษาศีลกอนไป ทําใจกอนนอน เอาศีลเปนสะพาน เอาทานเปนเสบียงไวเลี้ยงอัตภาพรูปก็หลอ พอก็สวย แมก็หลอนาขาว กับนาบุญ นาขาว ตองหวานใสปุยรอฤดูกาล นาบุญ ตองทําสูตร ๑๐ ๒๐ ๕๐ ๑๐๐ บาท ไมมีฤดูกาลบุญประจําวัน เดือน ป ( งานฝงลูกนิมิต )น้ําไหน ๆ ก็สูน้ําใจไมได --------- กระจกที่วาใส ยังแพน้ําใจที่บริสุทธิ์ น้ําบอชวยใหบัวสดใส น้ําใจชวยใหคนสดชื่นมองดวงตาก็รูวาไทยแท ขอเพียงแตมีน้ําใจใหกันบาง อยูอยางใจตอใจไมปดบัง เพราะอยูอยางคนไทยน้ําใจดีจะยิ้มเมื่อถูกเยย จะเฉยเมื่อถูกเยาะ จะหัวเราะเมื่อหยาม จะสาธุงาม ๆ เมื่อญาติโยมมารวมกันทําบุญดวยกันมาฟงกลอน กลอนนาฟง ตั้งหลายกลอน เริ่มที่กลอน กลอนนาฟง ทีละกลอนกลอนนาฟง ฟงกลอน ใจสั่นคลอน มาฟงกลอนทีละกลอนเปนกลอน ๆหากโยมทอดทิ้งวัดวา โบสถวิหารศาลาคงมอดมวยสกุลสงฆ กุฏิรางหักพังพินาศลง โยมจะทองนะโมตัสสะ ใหพระสงฆที่ไหนฟง / บานขาดเสา บานก็ลม วัดขาดโยม วัดก็แยนะโยมนะหนุมอุบาทซ สติไมเต็มบาท ใชบวงบาท พระภิกษุผูอุมบาตร กําลังบิณฑบาต ตกหลุมอุกาบาต ทําใหเทาบาด เพราะหนุมอุบาท

×