My portfolio arfandi

Norlisa Ndilies

portlio

CARTA ORGANISASI
1.1 CARTA ORGANISASI SMK (F) SUNGAI KOYAN
PPD LIPIS
JPN PAHANG
1.2 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SMK (F) SUNGAI KOYAN
PENGETUA
PENOLONG
KANAN PETANG
PENOLONG
KANAN
TINGKATAN ENAM
PENOLONG
KANAN
PENTADBIRAN
PENOLONG
KANAN HEM
PENOLONG
KANAN
KOKURIKULUM
GURU AKADEMIK
BIASA
CARTA FUNGSI
GURU AKADEMIK BIASA
Bertanggungjawab dalam
memastikan pelaksanaan PdP
selaras dengan dasar KPM
Bertanggungjawab dalam
menjaga hal ehwal murid
Bertanggungjawab dalam
meningkatkan kemahiran dan
bakat murid dalam
kokurikulum
PENGURUSAN
Pengurusan
Pembangunan Sumber
Manusia
Pengurusan Perhubungan
Luar
PENGOPERASIAN
Pengurusan Kurikulum
Pengurusan Kokurikulum
Pengurusan Hal Ehwal
Murid
AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI
GURU AKADEMIK BIASA
PENGURUSAN ORGANISASI
a. Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
b. Melaksanakan pembangunan sumber manusia meliputi latihan personel
c. Mengadakan program lawatan dan hubungan dengan pihak luar
PENGURUSAN KURIKULUM
a. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual dan pekeliling
yang yang telah ditetapkan
b. Melaksanakan program panitia bagi meningkatkan tahap profesionalisme
guru dan pencapaian murid
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
a. Melaksanakan program disiplin murid
b. Melaksanakan pengurusan kesihatan, kebajikan dan keceriaan sekolah
PENGURUSAN KOKURIKULUM
a. Melaksanakan program Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan
Permainan
DESKRIPSI TUGAS
MAKLUMAT UMUM
GELARAN
JAWATAN
Guru Akademik Biasa
KETUA
PERKHIDMATAN
Ketua Pengarah Pelajaran
Malaysia
RINGKASAN
GELARAN
JAWATAN
GAB
KEDUDUKAN DI
WARAN
PERJAWATAN
Rujuk waran B63
GRED JAWATAN DG41/DG42/DG44 BIDANG UTAMA Pendidikan
GRED JD SUB-BIDANG Pengajaran dan Pembelajaran
STATUS
JAWATAN
Tetap
DISEDIAKAN
OLEH
Mohd Arfandi Zaini Bin Mohd
Zain
HIRARKI 1
(BAHAGIAN)
SMK ( F ) SUNGAI
KOYAN
DISEMAK OLEH
Pn.Siti Ahsah Binti Ali
Penolong Kanan Pentadbiran
HIRARKI 2
(CAWANGAN/
SEKTOR/UNIT)
DILULUSKAN
OLEH
En.Rosdin Bin Rahmat
Pengetua
SKIM
PERKHIDMATAN
Pegawai
Perkhidmatan
Pendidikan
TARIKH
DOKUMEN
30 November 2018
TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN
Mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir murid selari dengan Akta Pendidikan 1996 (Akta
550), Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelan
Pembangunan Pendidikan 2013-2025 ke arah memperkembangkan potensi individu secara
holistik.
AKAUNTABILITI TUGAS UTAMA
Melaksanakan PdP menggunakan kaedah
kaedah pedagogi yang bersesuaian bagi
memastikan objektif pembelajaran tercapai
1. Menyediakan rancangan PdP dan sumber pendidikan
2. Melaksanakan PdP yang bersesuaian berdasarkan
Rancangan Pengajaran Harian (RPH)
3. Membimbing murid dalam meningkatkan prestasi
4. Membuat refleksi dan penambahbaikan
Melaksanakan penilaian dan pentaksiran ke atas
perkembangan dan pencapaian murid/
program/ aktiviti bagi mencapai objektif
yang dirancang
1. Melaksanakan penilaian dan pentaksiran murid/ program/
aktiviti
2. Merekod dan menganalisis tahap perkembangan dan
pencapaian murid/ program/ aktiviti
3. Menyediakan pelaporan
Melaksanakan pengurusan kokurikulum
bagi mengoptimumkan bakat dan potensi
murid
1. Melaksanakan aktiviti Unit Beruniform, Kelab dan
Persatuan, Sukan dan Permainan
2. Memantau kemajuan murid
3. Merekod dan menganalisis kemajuan murid
4. Membimbing dan melatih murid bagi peningkatan potensi
Membantu pengurusan hal ehwal murid
bagi memastikan kebajikan setiap murid
terpelihara
1. Memastikan persekitaran yang kondusif untuk PdP
2. Menguatkuasakan peraturan sekolah
3. Memastikan keselamatan murid diutamakan
4. Memastikan keselamatan murid terjaga
5. Mengenalpasti keperluan bantuan pelajaran kepada
murid
Membangunkan profesionalisme secara
berterusan untuk peningkatan kendiri
1. Melibatkan diri dalam pembelajaran pprofesional secara
formal dan tidak formal untuk meningkatkan pengetahuan
dan kemahiran dalam PdP
2. Melibatkan diri dalam PLC
DIMENSI
● Mata pelajaran yang diajar: Asas Tanaman Pendidikan Khas
● Kelas yang diajar: Ppki Darul Salam, Ppki Darul Takzim
● Bilangan murid yang diajar: 10 Orang
● Bilangan waktu PdP: 26 waktu
● Kelab & Persatuan: Ketua Guru Penasihat Kelab Rukun Negara
● Badan Beruniform: Guru Penasihat Kadet Polis
● Sukan: Guru Penasihat Ping Pong, Jurulatih Kokurikulum PPKI
KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS
● Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
● Sijil Perguruan / Diploma Pendidikan
ATAU
● Ijazah Sarjana Muda Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
KOMPETENSI
● Kemahiran pedagogi
● Kemahiran merancang dan menganalisis
● Kemahiran membimbing
● Kemahiran mengukur, menilai dan mentaksir
● Kemahiran berkomunikasi
PENGALAMAN
● Sekurang-kurang 1 tahun berpengalaman sebagai guru pelatih
Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN
YANG ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-UNDANG,
PERATURAN DAN
PUNCA KUASA
1. GAB
Sebelum PdP
Menyediakandokumen-dokumenyangperluserta
disahkanolehPentadbirSekolah
P
2. GAB
MenyediakanRancanganPdP atauFail Rekod
PersediaanMengajariaitu:
a) SukatanPelajarandan
b) HuraianSukatan Pelajaran
c) Rancangan PelajaranTahunan
d) Jadual Waktu Peribadi dan
e) Jadual Waktu Kelasbagi
Guru Kelas.
f) Senarai NamaMurid
g) ‘Headcount’
PK(P)
3. GAB
MenyediakanRancanganPelajaranHarian(KSSR)
mengikutformatpenulisanberdasarkansekurang-
kurangnya:
(RujukPanitiaMataPelajaran)
a) Tema/Tajuk
b) StandardKandungan
c) StandardPembelajaran
d) Objektif
e) Aktiviti
f) BBM
g) Refleksi/Impak
PK(P)
4. GAB
Semasa PdP
Memastikansuasanabilikdarjahdalamkeadaan
kondusif.
PK(P)
5. GAB
Mencatat BukuLaporan KehadirandanDisiplin
Murid. PK(P)
PROSES KERJA
6. GAB
MelaksanakanPdPdanmembimbingmuridseperti
yang telahdirancangdalamBukuPersediaan
Mengajar(kecuali jikaterdapatperkarayangtidak
dapat dielakkan)
PK(P)
7. GAB
Di dalamBilikMakmal/BilikKhas/PJPK:
a) Merekodkanpengambilanperalatandan
bahan yangdiperlukanuntukPdPsebelum
kelasbermula(jikaberkaitan)
b) MerekodkanpenggunaanPdPdi bilik-bilk
khas
(jikaberkaitan)
c) Merekodpemulanganperalatanyang
telahdigunakanselepastamatPdP
PK(P)
8. GAB
PemeriksaanLatihandanTugasanMurid:
a) Memeriksahasil kerjamurid.
b) Memulangkantugasmuridyangtelah
diperiksa.
c) Memastikanmuridmembuatpembetulan.
d) Menganalisishasil pembelajaran
e) Membuatrefleksi danpenambahbaikan.
PK(P)
Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH
GAB Menyediakan dokumen yang perlu serta
disahkan oleh Pentadbir Sekolah
150 Minit
GAB
Menyediakan Rancangan Mengajar atau Fail
Rekod Persediaan Mengajar
15 Minit
GAB
Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian
(KSSR )
15 Minit
GAB
Memastikan suasana bilik darjah dalam
keadaan kondusif
3 Minit
GAB Merekodkan pengambilan dan pemulangan
peralatan dan bahan yang diperlukan
3 Minit
GAB Melaksanakan PdP dan bimbingan 45 minit
GAB Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid 15 Minit
CARTA ALIR
Mula
Mula
Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1.
Menyediakan dokumen-dokumenyangperlusertadisahkanoleh
PentadbirSekolah
2.
MenyediakanRancanganPdP atauFail RekodPersediaanMengajar
iaitu:
a) SukatanPelajarandanHuraianSukatanPelajaran
a) Rancangan PelajaranTahunan
b) Jadual Waktu Peribadi dan
c) Jadual Waktu Kelasbagi
Guru Kelas.
d) Senarai NamaMurid
e) ‘Headcount’
3.
MenyediakanRancanganPelajaranHarian(KSSR) mengikutformat
penulisanberdasarkansekurang-kurangnya:
(RujukPanitiaMataPelajaran)
a) Tema/Tajuk
b) StandardKandungan
c) Standard Pembelajaran
d) Objektif
e) Aktiviti
f) BBM
g) Refleksi/Impak
4. Memastikansuasanabilikdarjahdalamkeadaankondusif.
5. Mencatat BukuLaporan KehadirandanDisiplinMurid.
6
MelaksanakanPdPdanmembimbingmuridsepertiyangtelah
dirancangdalamBuku PersediaanMengajar(kecuali jikaterdapat
perkarayang tidakdapat dielakkan)
7
Di dalamBilikMakmal/BilikKhas/PJPK:
a) Merekodkanpengambilanperalatandanbahanyang
diperlukanuntukPdPsebelumkelasbermula(jikaberkaitan)
b) MerekodkanpenggunaanPdPdi bilik-bilkkhas
(jikaberkaitan)
c) Merekodpemulanganperalatanyangtelahdigunakanselepas
tamat PdP
8
PemeriksaanLatihandanTugasanMurid:
a) Memeriksahasil kerjamurid.
b) Memulangkantugasmuridyangtelahdiperiksa.
c) Memastikanmuridmembuatpembetulan.
d) Menganalisishasil pembelajaran
e) Membuatrefleksi danpenambahbaikan.
SENARAI SEMAK
PROSES KERJA
Aktiviti 2: Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN
YANG ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. P Arahan pelaksanaan program
PK(P) / PK
Petang
2. PK(P) / PK
Petang
A. PERANCANGAN
Menyediakan kertas kerja/
pelan tindakan yang
mempunyai keperluan minimum
seperti berikut :
a) Tajuk,
b) Tarikh, Masa, Tempat
c) Kumpulan Sasaran
d) Objektif
e) KPI (Indikator Output dan
Outcome)
f) Implikasi Kewangan (Bajet)
g) Jawatankuasa Program
h) Strategi Pelaksanaan /
Jadual / Pengisian Program
GKMP
3. PK(P) / PK
Petang
Menentukan kaedah
pemantauan berdasarkan salah
satu dari kaedah berikut :
a) Pelaporan Jawatan kuasa
Instrumen
b) Pengumpulan Data
c) Soal selidik
d) Temu bual
e) Semakan dokumen
GKMP
4. P Mendapatkan kelulusan
daripada PGB
PK(P) / PK
Petang
5. PK(P) / PK
Petang
Melaksanakan mesyuarat /
perbincangan jawatan kuasa
GAB
6. GAB
B. PELAKSANAAN
Melaksanakan program seperti
yang telah dirancang
GKMP / AKP
7. PK(P) / PK
Petang
C. PEMANTAUAN DAN
PENGUKURAN
Melaksanakan pemantauan
dan pengukuran
a) Pelaksanaan program
b) Pencapaian KPI
GKMP / GAB /
AKP
8. GKMP Menyediakan laporan program
setelah program selesai.
PK(P) / PK
Petang
9. P
D. KEBERKESANAN
Kajian semula;
Menjalankan mesyuarat post
mortem untuk mengenalpasti
kekuatan dan kelemahan
pelaksanaan program.
PK(P) / PK
Petang / GKMP /
GAB
10. PK(P) / PK
Petang
Membuat tindakan susulan
berdasarkan keputusan
mesyuarat post mortem.
GAB
11. GAB Penilaian prestasi;
Melaksanakan penilaian
prestasi ke atas kumpulan
sasar untuk melihat
keberkesanan pelaksanaan
program.
PK(P) / PK
Petang / GKMP
12. PK(P) / PK
Petang
Membentangkan laporan
penilaian prestasi dalam
mesyuarat.
GKMP / GAB
13. GKMP / GAB Membuat penambahbaikan
berdasarkan keputusan
mesyuarat.
PK(P) / PK
Petang
14. GKMP/ GAB Merekod dan mendokumentasi. AKP
CARTA ALIR
Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti
PK(P) / PK Petang
GAB
PK(P) / PK Petang
Mula
GAB
Mendapatkan kelulusan
Menyediakan kertas kerja
Melaksanakan pemantauan
pelaksanaan program
Melaksanakan program
Tindakan
pembetulan
Merekod dan mendokumentasi
Kajian semula
Tiada isu
Ada isu
Penambahbaikan
Tidak lulus
Lulus
Tindakan susulan
Menyedia dan membentang
laporan dalam mesyuarat
Melaksanakan tindakan
penambahbaikan
60 minit
60 minit
1170 minit
1440 minit
PK(P) / PK Petang
P
PK(P) / PK Petang
GAB
GAB
P
20 minit
60 minit
1440 minit
Tamat
SENARAI SEMAK
Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1. Menyediakan kertas kerja
2. Mendapatkan kelulusan
3 Melaksanakan program
4. Melaksanakan pemantauan
pelaksanaan program
5. Kajian semula
6. Tindakan Susulan
7. Membentang laporan dalam
mesyuarat
7. Melaksanakan tindakan
penambahbaikan
8. Merekod dan mendokumentasi
PROSES KERJA
Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATUR
AN DAN
PUNCA
KUASA
1. P Memberi arahan untuk
melaksanakan aktiviti kokurikulum
PK KO / GAB
2. PK KO Membuat pelantikan jawatankuasa
kokurikulum
GAB
3. PK KO Membuat perancangan tahunan dan
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum
GAB
4. GAB Melaksana aktiviti kokurikulum yang
ditetapkan
PK KO
5. PK KO Membuat pemantauan dan
penilaian kemajuan murid
GAB
6. GAB Membuat perekodan dan analisis
keputusan penilaian murid untuk
tindakan penambahbaikan prestasi
murid dalam kokurikulum
PK KO
7. PK KO Membuat penilaian keberkesanan
aktiviti kokurikulum dan membuat
penambahbaikan terhadap aktiviti
kokurikulum dari masa ke semasa
GAB
8. GAB Membuat pelaporan dan
dokumentasi
PK KO
CARTA ALIR
Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan.
Mula
Tamat
Tanggungjawab Proses Kerja
Memberi arahan untuk melaksanakan
aktiviti kokurikulum
Tempoh Masa
Melantik jawatankuasa kokurikulum
Membuat perancangan tahunan dan
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum
Melaksana aktiviti kokurikulum yang
ditetapkan
Memantau dan menilai kemajuan murid
Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum
dan membuatpenambahbaikan
Pelaporan dan dokumentasi
Merekod, menganalisis dan mengambil
tindakan penambahbaikan prestasi murid
dalam kokurikulum
P 30 minit
60 minit
120 minit
120 minit
120 minit
60 minit
PK KO
PK KO
GAB
PK KO
GAB
PK KO
GAB 20 minit
120 minit
SENARAI SEMAK
Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1. Menerima arahan daripada PGB untuk
melaksanakan aktiviti kokurikulum
2. Melantik jawatankuasa kokurikulum
3. Membuat perancangan tahunan dan
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum
4. Melaksana aktiviti kokurikulum yang
ditetapkan
5. Memantau dan menilai kemajuan murid
6. Merekod, menganalisis dan mengambil
tindakan penambahbaikan prestasi murid
dalam kokurikulum
7. Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum
dan membuat penambahbaikan
8. Pelaporan dan dokumentasi
PROSES KERJA
Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-UNDANG,
PERATURAN DAN
PUNCA KUASA
1. P
Melantik guru disiplin
(dalam kalangan GAB)
sekolah
PK HEM
2. P
Mengadakan mesyuarat
Pengurusan Disiplin
PK HEM
3.
PK HEM
Menyenaraikan kesalahan
disiplin sekolah:
1. Jenayah
2. Buli
3. Rokok
4. Ponteng sekolah
5. Lucah
6. Kurang sopan
7. Tingkah laku
musnah
8. Kelakuan nakal
9. Tidak patuh masa
10.Kekemasan diri
PK HEM
4.
GAB
Memantau dan
pemeriksaan bagi
pencegahan disiplin
sekolah.
PK HEM
5.
PK HEM Merekod kes-kes disiplin
dalam sistem
PK HEM
6.
PK HEM Menganalisis kes-kes
disiplin
7
PK HEM
Mengambil tindakan
berdasarkan prosedur
ditetapkan bagi kes-kes
disiplin.sekolah
sepertimana garis panduan
yang berkuatkuasa
8
PK HEM
Melaporkan kes-kes disiplin
sekolah sepertimana garis
panduan yang
berkuatkuasa.
CARTA ALIR
Tanggungjawab
Proses Kerja
P
GAB
PK HEM
P
PK HEM
PK HEM
PK HEM
PK HEM
Mengadakan mesyuarat pengurusan
disiplin
Melantik guru disiplin sekolah
Menyenaraikan kesalahan
disiplin sekolah
Menganalisis kes-kes disiplin sekolah
Merekod kes-kes disiplin
sekolah
Melapor kes disiplin sekolah
Mengambil tindakan bagi kes disiplin
berdasarkan garis panduan
Memantau dan melaksanakan
pemeriksaan pencegahan
disiplin sekolah
120 minit
120 minit
390 minit
60 hari
2 hari
120 minit
120 minit
1920 minit
120 minit
480 minit
Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid
Tempoh masa
Mula
Tamat
SENARAI SEMAK
Aktiviti 4: Mengurus disiplin murid
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1. Melantik guru disiplin sekolah
2.
Mengadakan mesyuarat Pengurusan
disiplin
3
Menyenaraikan kesalahan disiplin
sekolah:
1. Jenayah
2. Buli
3. Rokok
4. Ponteng sekolah
5. Lucah
6. Kurang sopan
7. Tingkah laku
musnah
8. Kelakuan nakal
9. Tidak patuh masa
10.Kekemasan diri
4.
Memantau dan melaksanakan
pemeriksaan bagi pencegahan disiplin
sekolah.
5. Merekod kes-kes disiplin dalam sistem SSDM
6. Menganalisis kes-kes disiplin
7.
Mengambil tindakan berdasarkan
prosedur ditetapkan bagi kes-kes
disiplin.sekolah sepertimana garis
panduan yang berkuatkuasa
Merujuk kepada
buku peraturan
disiplin sekolah
8.
Melaporkan kes-kes disiplin sekolah
sepertimana garis panduan yang
berkuatkuasa.
PROSES KERJA
Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. P
Mengarahkan guru untuk mengisi
Borang Matriks Kompetensi guru
untuk mengenal pasti keperluan
latihan.
2. PK (P)
Membuat Rumusan Analisis Matriks
Kompetensi
3. PK (P)
Mengkaji keperluan bidang latihan
berdasarkan Analisis Keperluan
Latihan
4. PK (P)
Menyerahkan cadangan
perancangan latihan kepada
Pengetua untuk kelulusan.
5. P
Meneliti cadangan dan menentukan
jenis latihan yang diperlukan
6. PK (P)
Menyediakan Jadual Perancangan
Latihan dalam takwim sekolah
selepas kelulusan Pengetua
7.
P
Memberi arahan kepada PK (P)
untuk menguruskan kursus / latihan
yang telah diluluskan
8.
PK (P) Menguruskan latihan (Sebelum ,
semasa dan selepas)
1. Anjuran Dalaman
i. Menyediakan Surat Jemputan
ii. Menyediakan Jadual Latihan
iii. Menyediakan Senarai Kehadiran
iv. Tempahan Tempat
v. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem SPL KPM
9.
GAB
GAB
GAB
2. Anjuran Agensi Luar (sebelum ,
semasa dan selepas)
i. Menyediakan senarai calon dan
menghantar senarai tersebut kepada
penganjur latihan.
ii. Memaklumkan kepada calon untuk
menghadiri latihan.
iii. Guru Akademik Biasa hendaklah
menyediakan minit curai dan
diserahkan kepada Pengetua/Guru
Besar/ PK (P) selepas latihan untuk
disimpan dan tindakan.
iv. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem SPL KPM.
v. Mengumpulkan salinan sijil atau
maklumat kehadiran untuk kemas kini
Buku Rekod Perkhidmatan
10. PK (P)
Mengedar borang penilaian kursus
kepada peserta pada hari terakhir
kursus untuk menilai keberkesanan
pelaksanaan latihan personel
11. GAB
Merekod kehadiran kursus dalam
SPL KPM
Agensi
Yang
Mengendali
kan Kursus
12. GAB
Melaksana penilaian kendiri selepas
menghadiri latihan
13. PK (P) Rekod dan dokumentasi
CARTA ALIR
Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel
TEMPOH MASATANGGUNGJAWAB PROSES KERJAMULA
Mengarahkan guru untuk mengisi Borang
Matriks Kompetensi guru secara online
untuk mengenal pasti keperluan latihan
dalam Sistem SPL KPM.
Mencetak Rumusan Analisis Matriks
Kompetensi dalam Sistem eSPLG
Mengkaji keperluan bidang latihan
berdasarkan Analisis Keperluan Latihan
Menyerahkan cadangan perancangan
latihan kepada Pengetua/Guru Besar
untuk kelulusan.
Meneliti cadangan dan menentukan jenis
latihan yang diperlukan
Menyediakan Jadual Perancangan Latihan
dalam takwim sekolah selepas kelulusan
Pengetua / Guru Besar
Memberi arahan kepada GPK untuk
menguruskan kursus /latihan yang telah
diluluskan
Menguruskan latihan (sebelum,semasa
dan selepas)
Mengedar borang penilaian kursus kepada
peserta pada hari terakhir kursus untuk
menilai keberkesanan pelaksanaan latihan
personel
Merekod kehadiran kursus dalam SPL
KPM
Melaksana penilaian kendiri selepas
latihan
Salinan dan Rekod Fail
P
PK (P)
PK (P)
PK (P)
P
PK (P)
PGB
PK (P)
PK (P)
GAB
GAB
PK (P)
3900 min
390 min
780 min
20 min
180 min
180 min
30 min
30 min
390 min
390 min
TAMAT
SENARAI SEMAK
Aktiviti 5: Mengurus Latihan Personel
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1.
Mengarahkan guru untuk mengisi Borang
Matriks Kompetensi guru untuk mengenal
pasti keperluan latihan
2.
Membuat rumusan Analisis Matriks
Kompetensi
3
Mengkaji keperluan bidang latihan
berdasarkan Analisis Keperluan Latihan
4.
Menyerahkan cadangan perancangan
latihan kepada Pengetua untuk
kelulusan.
5.
Meneliti cadangan dan menentukan jenis
latihan yang diperlukan
6.
Menyediakan Jadual Perancangan
Latihan dalam takwim sekolah selepas
kelulusan Pengetua.
7.
Memberi arahan kepada Penolong
Kanan Pentadbiran untuk menguruskan
kursus / latihan yang telah diluluskan
8.
Menguruskan latihan (Sebelum , semasa
dan selepas)
1. Anjuran Dalaman
i. Menyediakan Surat Jemputan
ii. Menyediakan Jadual Latihan
iii. Menyediakan Senarai Kehadiran
iv. Tempahan Tempat
v. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem eSPLG
9.
2. Anjuran Agensi Luar (sebelum ,
semasa dan selepas)
i. Menyediakan senarai calon dan
menghantar senarai tersebut kepada
penganjur latihan.
ii. Memaklumkan kepada calon untuk
SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA
menghadiri latihan.
iii. Guru Akademik Biasa hendaklah
menyediakan minit curai dan diserahkan
kepada Pengetua/Guru Besar/ Guru
Penolong Kanan selepas latihan untuk
disimpan dan tindakan..
iv. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem eSPLG.
v. Mengumpulkan salinan sijil atau
maklumat kehadiran untuk kemas kini
Buku Rekod Perkhidmatan
10.
Mengedar borang penilaian kursus
kepada peserta pada hari terakhir kursus
untuk menilai keberkesanan pelaksanaan
latihan personel
11.
Merekod kehadiran kursus dalam
eSPLKPM
12.
Mengedarkan dan mengumpul borang
keberkesanan program selepas 1 bulan
kursus kepada guru untuk melaksana
penilaian kendiri.
13. Rekod dan dokumentasi
1.0 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
3.0 Arahan Pegawai Pengawal
SENARAI BORANG
BIL. BORANG
KOD BORANG
1. Borang Pencerapan PdPc
Edaran PPS Standard 4
SKPMg2
2. Borang Pencapaian Penilaian Individu BPPi
3. Borang Rumusan Maklumat Diri Penilaian Individu
4. Nota Minta Lampiran 11-1
5. Akuan Penerimaan Wang
6. Borang Rumusan Aktiviti Sukan dan Permainan Lampiran C
7. Borang Rekod Kehadiran Aktiviti Kokurikulum Hadir 1-KP
8.
Borang Peruntukan Kewangan untuk Program
Sekolah (PIBG)
9.
Borang Penyertaan Pertandingan Nama Guru
Pengiring dan Pelajar
10. Borang Buku Teks SPBT
11. Borang Kutipan Sumbangan PIBG
12. Borang Surat Amaran Tidak Hadir ke Sekolah
13. Borang Surat Buang Sekolah
SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI
BIL. NAMA JAWATANKUASA
1. Penyelaras Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalan Pembelajaran
2. Guru Kelas Darul Salam
3. Setiausaha 3K
4. Penolong Setiausaha Hel Ehwal Murid Asli
5. Ketua Guru Penasihat Kelab Rukun Negara
6. Guru Penasihat Badan Beruniform Kadet Polis
7. Guru Penasihat Kelab Ping Pong
8.
9.
My portfolio arfandi

Recomendados

Borang dg44 por
Borang dg44Borang dg44
Borang dg44Mohd Zabidi Mohd Amin
49.4K vistas4 diapositivas
PELAN INTERVENSI PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PANITIA sejarah.docx por
PELAN INTERVENSI PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PANITIA sejarah.docxPELAN INTERVENSI PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PANITIA sejarah.docx
PELAN INTERVENSI PEMULIHAN DAN PENGAYAAN PANITIA sejarah.docxSHAZATULMURNIBTMOHDY
2.9K vistas2 diapositivas
ulasan PBD untuk 3 kategori murid.doc por
ulasan PBD untuk 3 kategori murid.doculasan PBD untuk 3 kategori murid.doc
ulasan PBD untuk 3 kategori murid.docAhmad Zaini Mohd Hassan
5.5K vistas2 diapositivas
KBAT dalam PdP por
KBAT dalam PdPKBAT dalam PdP
KBAT dalam PdPCatharina Stephen
88.4K vistas50 diapositivas
Rph perbincangan 1 por
Rph perbincangan 1Rph perbincangan 1
Rph perbincangan 1norihaharino
9.6K vistas3 diapositivas
laporan dialog prestasi 1.docx por
laporan dialog prestasi 1.docxlaporan dialog prestasi 1.docx
laporan dialog prestasi 1.docxADLINAHANIEBINTIABUB
2.7K vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

INTERVENSI PBD 1 2022.pptx por
INTERVENSI PBD 1 2022.pptxINTERVENSI PBD 1 2022.pptx
INTERVENSI PBD 1 2022.pptxssuser3fe836
8.3K vistas4 diapositivas
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx por
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docxBORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docxnsmm
50.3K vistas5 diapositivas
Myportfolio pk ko(1) por
Myportfolio pk ko(1)Myportfolio pk ko(1)
Myportfolio pk ko(1)Salahhuddin Salleh
10K vistas43 diapositivas
Fail pengurusan kokurikulum por
Fail pengurusan kokurikulumFail pengurusan kokurikulum
Fail pengurusan kokurikulumduan70
23.9K vistas8 diapositivas
PSO RBT.docx por
PSO RBT.docxPSO RBT.docx
PSO RBT.docxMuhammadIzuandiBinIb
974 vistas10 diapositivas
Contoh keberhasilan pk hal ehwal murid (hem) por
Contoh keberhasilan pk hal ehwal murid (hem)Contoh keberhasilan pk hal ehwal murid (hem)
Contoh keberhasilan pk hal ehwal murid (hem)jaidee abang
10.7K vistas2 diapositivas

La actualidad más candente(20)

INTERVENSI PBD 1 2022.pptx por ssuser3fe836
INTERVENSI PBD 1 2022.pptxINTERVENSI PBD 1 2022.pptx
INTERVENSI PBD 1 2022.pptx
ssuser3fe8368.3K vistas
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx por nsmm
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docxBORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
BORANG ULASAN BUKU SPLKPM.docx
nsmm50.3K vistas
Fail pengurusan kokurikulum por duan70
Fail pengurusan kokurikulumFail pengurusan kokurikulum
Fail pengurusan kokurikulum
duan7023.9K vistas
Contoh keberhasilan pk hal ehwal murid (hem) por jaidee abang
Contoh keberhasilan pk hal ehwal murid (hem)Contoh keberhasilan pk hal ehwal murid (hem)
Contoh keberhasilan pk hal ehwal murid (hem)
jaidee abang10.7K vistas
Cadangan kertas kerja penambahbaikan infrastruktur tandas dan keselamatan murid por SHAHIBOL
Cadangan kertas kerja penambahbaikan infrastruktur tandas dan keselamatan muridCadangan kertas kerja penambahbaikan infrastruktur tandas dan keselamatan murid
Cadangan kertas kerja penambahbaikan infrastruktur tandas dan keselamatan murid
SHAHIBOL35.4K vistas
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp por Hairu Nizam
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbpppContoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp
Contoh pengiraan-skor-keberhasilan-pbppp
Hairu Nizam17.1K vistas
Pelan intervensi bm por nur aliaa
Pelan intervensi bmPelan intervensi bm
Pelan intervensi bm
nur aliaa26.6K vistas
Program Transformasi 25 por Aswan Baba
Program Transformasi 25Program Transformasi 25
Program Transformasi 25
Aswan Baba2.9K vistas
Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Kesihatan PK TAHUN 6 por Hlmie Hrun
Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Kesihatan PK TAHUN 6Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Kesihatan PK TAHUN 6
Peperiksaan Pertengahan Tahun Pendidikan Kesihatan PK TAHUN 6
Hlmie Hrun39.3K vistas
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1 por Atikah Azmidi
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1
SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PJ&PK TAHUN 1
Atikah Azmidi23.3K vistas
PELAN INTERVENSI PBD P.JASMANI 2022.pptx por ssusercb9a58
PELAN INTERVENSI PBD P.JASMANI 2022.pptxPELAN INTERVENSI PBD P.JASMANI 2022.pptx
PELAN INTERVENSI PBD P.JASMANI 2022.pptx
ssusercb9a583.2K vistas
339548138 sinopsis-buku-bacaan-ilmiah por nurul bazilah
339548138 sinopsis-buku-bacaan-ilmiah339548138 sinopsis-buku-bacaan-ilmiah
339548138 sinopsis-buku-bacaan-ilmiah
nurul bazilah65.9K vistas
Borang pemarkahan kelas paling patriotik bulan kemerdekaan 2012 por julianah73
Borang pemarkahan kelas paling patriotik bulan kemerdekaan 2012Borang pemarkahan kelas paling patriotik bulan kemerdekaan 2012
Borang pemarkahan kelas paling patriotik bulan kemerdekaan 2012
julianah7317K vistas
Contoh keberhasilan guru akademik por Hazura Abu Bakar
Contoh keberhasilan guru akademikContoh keberhasilan guru akademik
Contoh keberhasilan guru akademik
Hazura Abu Bakar42.9K vistas

Similar a My portfolio arfandi

MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx por
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docxMYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docxNarBielBelikov
52 vistas28 diapositivas
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018 por
3. my portfolio gab sk pekan telupid 20183. my portfolio gab sk pekan telupid 2018
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018arashidah74
697 vistas28 diapositivas
MYPORTFOLIO-GAB-Menengah.docx por
MYPORTFOLIO-GAB-Menengah.docxMYPORTFOLIO-GAB-Menengah.docx
MYPORTFOLIO-GAB-Menengah.docxAINULADILAHBINTIISMA
3 vistas29 diapositivas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxNurSitiZahara
17 vistas28 diapositivas
MYPORTFOLIO GAB Rendah (2).docx por
MYPORTFOLIO GAB Rendah (2).docxMYPORTFOLIO GAB Rendah (2).docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah (2).docxSONGHWEECHEEMoe
56 vistas29 diapositivas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxDelloAidil
6 vistas29 diapositivas

Similar a My portfolio arfandi(20)

MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx por NarBielBelikov
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docxMYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx
NarBielBelikov52 vistas
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018 por arashidah74
3. my portfolio gab sk pekan telupid 20183. my portfolio gab sk pekan telupid 2018
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018
arashidah74697 vistas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por NurSitiZahara
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
NurSitiZahara17 vistas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por DelloAidil
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
DelloAidil6 vistas
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1] por Adzuan Rezza Rezza
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]
M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]
Adzuan Rezza Rezza859 vistas
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docx por El Dina
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docxMYPORTFOLIO GAB UMUM.docx
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docx
El Dina55 vistas
MYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docx por zam hassim
MYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docxMYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docx
MYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docx
zam hassim54 vistas
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx por ZuraidaAriff
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docxMYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx
ZuraidaAriff13 vistas
Senarai tugas gb por tabur
Senarai tugas gbSenarai tugas gb
Senarai tugas gb
tabur15.7K vistas
02 rumusan perancangan strategik por Jamaiah Mahli
02 rumusan perancangan strategik02 rumusan perancangan strategik
02 rumusan perancangan strategik
Jamaiah Mahli628 vistas
Pengurusan panitia por eyrina
Pengurusan panitiaPengurusan panitia
Pengurusan panitia
eyrina10.4K vistas
Perancangan strategik panitia bi 2013 por Hidayah Salleh
Perancangan strategik panitia bi 2013Perancangan strategik panitia bi 2013
Perancangan strategik panitia bi 2013
Hidayah Salleh3.9K vistas

My portfolio arfandi

 • 1. CARTA ORGANISASI 1.1 CARTA ORGANISASI SMK (F) SUNGAI KOYAN PPD LIPIS JPN PAHANG
 • 2. 1.2 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SMK (F) SUNGAI KOYAN PENGETUA PENOLONG KANAN PETANG PENOLONG KANAN TINGKATAN ENAM PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM GURU AKADEMIK BIASA
 • 3. CARTA FUNGSI GURU AKADEMIK BIASA Bertanggungjawab dalam memastikan pelaksanaan PdP selaras dengan dasar KPM Bertanggungjawab dalam menjaga hal ehwal murid Bertanggungjawab dalam meningkatkan kemahiran dan bakat murid dalam kokurikulum PENGURUSAN Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan Perhubungan Luar PENGOPERASIAN Pengurusan Kurikulum Pengurusan Kokurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid
 • 4. AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI GURU AKADEMIK BIASA PENGURUSAN ORGANISASI a. Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah b. Melaksanakan pembangunan sumber manusia meliputi latihan personel c. Mengadakan program lawatan dan hubungan dengan pihak luar PENGURUSAN KURIKULUM a. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual dan pekeliling yang yang telah ditetapkan b. Melaksanakan program panitia bagi meningkatkan tahap profesionalisme guru dan pencapaian murid PENGURUSAN HAL EHWAL MURID a. Melaksanakan program disiplin murid b. Melaksanakan pengurusan kesihatan, kebajikan dan keceriaan sekolah PENGURUSAN KOKURIKULUM a. Melaksanakan program Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan Permainan
 • 5. DESKRIPSI TUGAS MAKLUMAT UMUM GELARAN JAWATAN Guru Akademik Biasa KETUA PERKHIDMATAN Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia RINGKASAN GELARAN JAWATAN GAB KEDUDUKAN DI WARAN PERJAWATAN Rujuk waran B63 GRED JAWATAN DG41/DG42/DG44 BIDANG UTAMA Pendidikan GRED JD SUB-BIDANG Pengajaran dan Pembelajaran STATUS JAWATAN Tetap DISEDIAKAN OLEH Mohd Arfandi Zaini Bin Mohd Zain HIRARKI 1 (BAHAGIAN) SMK ( F ) SUNGAI KOYAN DISEMAK OLEH Pn.Siti Ahsah Binti Ali Penolong Kanan Pentadbiran HIRARKI 2 (CAWANGAN/ SEKTOR/UNIT) DILULUSKAN OLEH En.Rosdin Bin Rahmat Pengetua SKIM PERKHIDMATAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan TARIKH DOKUMEN 30 November 2018 TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN Mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir murid selari dengan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 ke arah memperkembangkan potensi individu secara holistik.
 • 6. AKAUNTABILITI TUGAS UTAMA Melaksanakan PdP menggunakan kaedah kaedah pedagogi yang bersesuaian bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai 1. Menyediakan rancangan PdP dan sumber pendidikan 2. Melaksanakan PdP yang bersesuaian berdasarkan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 3. Membimbing murid dalam meningkatkan prestasi 4. Membuat refleksi dan penambahbaikan Melaksanakan penilaian dan pentaksiran ke atas perkembangan dan pencapaian murid/ program/ aktiviti bagi mencapai objektif yang dirancang 1. Melaksanakan penilaian dan pentaksiran murid/ program/ aktiviti 2. Merekod dan menganalisis tahap perkembangan dan pencapaian murid/ program/ aktiviti 3. Menyediakan pelaporan Melaksanakan pengurusan kokurikulum bagi mengoptimumkan bakat dan potensi murid 1. Melaksanakan aktiviti Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan Permainan 2. Memantau kemajuan murid 3. Merekod dan menganalisis kemajuan murid 4. Membimbing dan melatih murid bagi peningkatan potensi Membantu pengurusan hal ehwal murid bagi memastikan kebajikan setiap murid terpelihara 1. Memastikan persekitaran yang kondusif untuk PdP 2. Menguatkuasakan peraturan sekolah 3. Memastikan keselamatan murid diutamakan 4. Memastikan keselamatan murid terjaga 5. Mengenalpasti keperluan bantuan pelajaran kepada murid Membangunkan profesionalisme secara berterusan untuk peningkatan kendiri 1. Melibatkan diri dalam pembelajaran pprofesional secara formal dan tidak formal untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam PdP 2. Melibatkan diri dalam PLC
 • 7. DIMENSI ● Mata pelajaran yang diajar: Asas Tanaman Pendidikan Khas ● Kelas yang diajar: Ppki Darul Salam, Ppki Darul Takzim ● Bilangan murid yang diajar: 10 Orang ● Bilangan waktu PdP: 26 waktu ● Kelab & Persatuan: Ketua Guru Penasihat Kelab Rukun Negara ● Badan Beruniform: Guru Penasihat Kadet Polis ● Sukan: Guru Penasihat Ping Pong, Jurulatih Kokurikulum PPKI KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS ● Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan ● Sijil Perguruan / Diploma Pendidikan ATAU ● Ijazah Sarjana Muda Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; KOMPETENSI ● Kemahiran pedagogi ● Kemahiran merancang dan menganalisis ● Kemahiran membimbing ● Kemahiran mengukur, menilai dan mentaksir ● Kemahiran berkomunikasi PENGALAMAN ● Sekurang-kurang 1 tahun berpengalaman sebagai guru pelatih
 • 8. Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. GAB Sebelum PdP Menyediakandokumen-dokumenyangperluserta disahkanolehPentadbirSekolah P 2. GAB MenyediakanRancanganPdP atauFail Rekod PersediaanMengajariaitu: a) SukatanPelajarandan b) HuraianSukatan Pelajaran c) Rancangan PelajaranTahunan d) Jadual Waktu Peribadi dan e) Jadual Waktu Kelasbagi Guru Kelas. f) Senarai NamaMurid g) ‘Headcount’ PK(P) 3. GAB MenyediakanRancanganPelajaranHarian(KSSR) mengikutformatpenulisanberdasarkansekurang- kurangnya: (RujukPanitiaMataPelajaran) a) Tema/Tajuk b) StandardKandungan c) StandardPembelajaran d) Objektif e) Aktiviti f) BBM g) Refleksi/Impak PK(P) 4. GAB Semasa PdP Memastikansuasanabilikdarjahdalamkeadaan kondusif. PK(P) 5. GAB Mencatat BukuLaporan KehadirandanDisiplin Murid. PK(P) PROSES KERJA
 • 9. 6. GAB MelaksanakanPdPdanmembimbingmuridseperti yang telahdirancangdalamBukuPersediaan Mengajar(kecuali jikaterdapatperkarayangtidak dapat dielakkan) PK(P) 7. GAB Di dalamBilikMakmal/BilikKhas/PJPK: a) Merekodkanpengambilanperalatandan bahan yangdiperlukanuntukPdPsebelum kelasbermula(jikaberkaitan) b) MerekodkanpenggunaanPdPdi bilik-bilk khas (jikaberkaitan) c) Merekodpemulanganperalatanyang telahdigunakanselepastamatPdP PK(P) 8. GAB PemeriksaanLatihandanTugasanMurid: a) Memeriksahasil kerjamurid. b) Memulangkantugasmuridyangtelah diperiksa. c) Memastikanmuridmembuatpembetulan. d) Menganalisishasil pembelajaran e) Membuatrefleksi danpenambahbaikan. PK(P)
 • 10. Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH GAB Menyediakan dokumen yang perlu serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah 150 Minit GAB Menyediakan Rancangan Mengajar atau Fail Rekod Persediaan Mengajar 15 Minit GAB Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR ) 15 Minit GAB Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif 3 Minit GAB Merekodkan pengambilan dan pemulangan peralatan dan bahan yang diperlukan 3 Minit GAB Melaksanakan PdP dan bimbingan 45 minit GAB Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid 15 Minit CARTA ALIR Mula Mula
 • 11. Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Menyediakan dokumen-dokumenyangperlusertadisahkanoleh PentadbirSekolah 2. MenyediakanRancanganPdP atauFail RekodPersediaanMengajar iaitu: a) SukatanPelajarandanHuraianSukatanPelajaran a) Rancangan PelajaranTahunan b) Jadual Waktu Peribadi dan c) Jadual Waktu Kelasbagi Guru Kelas. d) Senarai NamaMurid e) ‘Headcount’ 3. MenyediakanRancanganPelajaranHarian(KSSR) mengikutformat penulisanberdasarkansekurang-kurangnya: (RujukPanitiaMataPelajaran) a) Tema/Tajuk b) StandardKandungan c) Standard Pembelajaran d) Objektif e) Aktiviti f) BBM g) Refleksi/Impak 4. Memastikansuasanabilikdarjahdalamkeadaankondusif. 5. Mencatat BukuLaporan KehadirandanDisiplinMurid. 6 MelaksanakanPdPdanmembimbingmuridsepertiyangtelah dirancangdalamBuku PersediaanMengajar(kecuali jikaterdapat perkarayang tidakdapat dielakkan) 7 Di dalamBilikMakmal/BilikKhas/PJPK: a) Merekodkanpengambilanperalatandanbahanyang diperlukanuntukPdPsebelumkelasbermula(jikaberkaitan) b) MerekodkanpenggunaanPdPdi bilik-bilkkhas (jikaberkaitan) c) Merekodpemulanganperalatanyangtelahdigunakanselepas tamat PdP 8 PemeriksaanLatihandanTugasanMurid: a) Memeriksahasil kerjamurid. b) Memulangkantugasmuridyangtelahdiperiksa. c) Memastikanmuridmembuatpembetulan. d) Menganalisishasil pembelajaran e) Membuatrefleksi danpenambahbaikan. SENARAI SEMAK
 • 12. PROSES KERJA Aktiviti 2: Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. P Arahan pelaksanaan program PK(P) / PK Petang 2. PK(P) / PK Petang A. PERANCANGAN Menyediakan kertas kerja/ pelan tindakan yang mempunyai keperluan minimum seperti berikut : a) Tajuk, b) Tarikh, Masa, Tempat c) Kumpulan Sasaran d) Objektif e) KPI (Indikator Output dan Outcome) f) Implikasi Kewangan (Bajet) g) Jawatankuasa Program h) Strategi Pelaksanaan / Jadual / Pengisian Program GKMP 3. PK(P) / PK Petang Menentukan kaedah pemantauan berdasarkan salah satu dari kaedah berikut : a) Pelaporan Jawatan kuasa Instrumen b) Pengumpulan Data c) Soal selidik d) Temu bual e) Semakan dokumen GKMP 4. P Mendapatkan kelulusan daripada PGB PK(P) / PK Petang 5. PK(P) / PK Petang Melaksanakan mesyuarat / perbincangan jawatan kuasa GAB 6. GAB B. PELAKSANAAN Melaksanakan program seperti yang telah dirancang GKMP / AKP 7. PK(P) / PK Petang C. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Melaksanakan pemantauan dan pengukuran a) Pelaksanaan program b) Pencapaian KPI GKMP / GAB / AKP
 • 13. 8. GKMP Menyediakan laporan program setelah program selesai. PK(P) / PK Petang 9. P D. KEBERKESANAN Kajian semula; Menjalankan mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program. PK(P) / PK Petang / GKMP / GAB 10. PK(P) / PK Petang Membuat tindakan susulan berdasarkan keputusan mesyuarat post mortem. GAB 11. GAB Penilaian prestasi; Melaksanakan penilaian prestasi ke atas kumpulan sasar untuk melihat keberkesanan pelaksanaan program. PK(P) / PK Petang / GKMP 12. PK(P) / PK Petang Membentangkan laporan penilaian prestasi dalam mesyuarat. GKMP / GAB 13. GKMP / GAB Membuat penambahbaikan berdasarkan keputusan mesyuarat. PK(P) / PK Petang 14. GKMP/ GAB Merekod dan mendokumentasi. AKP
 • 14. CARTA ALIR Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti PK(P) / PK Petang GAB PK(P) / PK Petang Mula GAB Mendapatkan kelulusan Menyediakan kertas kerja Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program Melaksanakan program Tindakan pembetulan Merekod dan mendokumentasi Kajian semula Tiada isu Ada isu Penambahbaikan Tidak lulus Lulus Tindakan susulan Menyedia dan membentang laporan dalam mesyuarat Melaksanakan tindakan penambahbaikan 60 minit 60 minit 1170 minit 1440 minit PK(P) / PK Petang P PK(P) / PK Petang GAB GAB P 20 minit 60 minit 1440 minit Tamat
 • 15. SENARAI SEMAK Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Menyediakan kertas kerja 2. Mendapatkan kelulusan 3 Melaksanakan program 4. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program 5. Kajian semula 6. Tindakan Susulan 7. Membentang laporan dalam mesyuarat 7. Melaksanakan tindakan penambahbaikan 8. Merekod dan mendokumentasi
 • 16. PROSES KERJA Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan. BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATUR AN DAN PUNCA KUASA 1. P Memberi arahan untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum PK KO / GAB 2. PK KO Membuat pelantikan jawatankuasa kokurikulum GAB 3. PK KO Membuat perancangan tahunan dan mingguan dan penyediaan bahan kokurikulum GAB 4. GAB Melaksana aktiviti kokurikulum yang ditetapkan PK KO 5. PK KO Membuat pemantauan dan penilaian kemajuan murid GAB 6. GAB Membuat perekodan dan analisis keputusan penilaian murid untuk tindakan penambahbaikan prestasi murid dalam kokurikulum PK KO 7. PK KO Membuat penilaian keberkesanan aktiviti kokurikulum dan membuat penambahbaikan terhadap aktiviti kokurikulum dari masa ke semasa GAB 8. GAB Membuat pelaporan dan dokumentasi PK KO
 • 17. CARTA ALIR Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan. Mula Tamat Tanggungjawab Proses Kerja Memberi arahan untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum Tempoh Masa Melantik jawatankuasa kokurikulum Membuat perancangan tahunan dan mingguan dan penyediaan bahan kokurikulum Melaksana aktiviti kokurikulum yang ditetapkan Memantau dan menilai kemajuan murid Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum dan membuatpenambahbaikan Pelaporan dan dokumentasi Merekod, menganalisis dan mengambil tindakan penambahbaikan prestasi murid dalam kokurikulum P 30 minit 60 minit 120 minit 120 minit 120 minit 60 minit PK KO PK KO GAB PK KO GAB PK KO GAB 20 minit 120 minit
 • 18. SENARAI SEMAK Aktiviti 3: Pengurusan Aktiviti Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan Permainan. BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Menerima arahan daripada PGB untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum 2. Melantik jawatankuasa kokurikulum 3. Membuat perancangan tahunan dan mingguan dan penyediaan bahan kokurikulum 4. Melaksana aktiviti kokurikulum yang ditetapkan 5. Memantau dan menilai kemajuan murid 6. Merekod, menganalisis dan mengambil tindakan penambahbaikan prestasi murid dalam kokurikulum 7. Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum dan membuat penambahbaikan 8. Pelaporan dan dokumentasi
 • 19. PROSES KERJA Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. P Melantik guru disiplin (dalam kalangan GAB) sekolah PK HEM 2. P Mengadakan mesyuarat Pengurusan Disiplin PK HEM 3. PK HEM Menyenaraikan kesalahan disiplin sekolah: 1. Jenayah 2. Buli 3. Rokok 4. Ponteng sekolah 5. Lucah 6. Kurang sopan 7. Tingkah laku musnah 8. Kelakuan nakal 9. Tidak patuh masa 10.Kekemasan diri PK HEM 4. GAB Memantau dan pemeriksaan bagi pencegahan disiplin sekolah. PK HEM 5. PK HEM Merekod kes-kes disiplin dalam sistem PK HEM 6. PK HEM Menganalisis kes-kes disiplin 7 PK HEM Mengambil tindakan berdasarkan prosedur ditetapkan bagi kes-kes disiplin.sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa 8 PK HEM Melaporkan kes-kes disiplin sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa.
 • 20. CARTA ALIR Tanggungjawab Proses Kerja P GAB PK HEM P PK HEM PK HEM PK HEM PK HEM Mengadakan mesyuarat pengurusan disiplin Melantik guru disiplin sekolah Menyenaraikan kesalahan disiplin sekolah Menganalisis kes-kes disiplin sekolah Merekod kes-kes disiplin sekolah Melapor kes disiplin sekolah Mengambil tindakan bagi kes disiplin berdasarkan garis panduan Memantau dan melaksanakan pemeriksaan pencegahan disiplin sekolah 120 minit 120 minit 390 minit 60 hari 2 hari 120 minit 120 minit 1920 minit 120 minit 480 minit Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid Tempoh masa Mula Tamat
 • 21. SENARAI SEMAK Aktiviti 4: Mengurus disiplin murid BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Melantik guru disiplin sekolah 2. Mengadakan mesyuarat Pengurusan disiplin 3 Menyenaraikan kesalahan disiplin sekolah: 1. Jenayah 2. Buli 3. Rokok 4. Ponteng sekolah 5. Lucah 6. Kurang sopan 7. Tingkah laku musnah 8. Kelakuan nakal 9. Tidak patuh masa 10.Kekemasan diri 4. Memantau dan melaksanakan pemeriksaan bagi pencegahan disiplin sekolah. 5. Merekod kes-kes disiplin dalam sistem SSDM 6. Menganalisis kes-kes disiplin 7. Mengambil tindakan berdasarkan prosedur ditetapkan bagi kes-kes disiplin.sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa Merujuk kepada buku peraturan disiplin sekolah 8. Melaporkan kes-kes disiplin sekolah sepertimana garis panduan yang berkuatkuasa.
 • 22. PROSES KERJA Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. P Mengarahkan guru untuk mengisi Borang Matriks Kompetensi guru untuk mengenal pasti keperluan latihan. 2. PK (P) Membuat Rumusan Analisis Matriks Kompetensi 3. PK (P) Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan 4. PK (P) Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Pengetua untuk kelulusan. 5. P Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan 6. PK (P) Menyediakan Jadual Perancangan Latihan dalam takwim sekolah selepas kelulusan Pengetua 7. P Memberi arahan kepada PK (P) untuk menguruskan kursus / latihan yang telah diluluskan 8. PK (P) Menguruskan latihan (Sebelum , semasa dan selepas) 1. Anjuran Dalaman i. Menyediakan Surat Jemputan ii. Menyediakan Jadual Latihan iii. Menyediakan Senarai Kehadiran iv. Tempahan Tempat v. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem SPL KPM
 • 23. 9. GAB GAB GAB 2. Anjuran Agensi Luar (sebelum , semasa dan selepas) i. Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai tersebut kepada penganjur latihan. ii. Memaklumkan kepada calon untuk menghadiri latihan. iii. Guru Akademik Biasa hendaklah menyediakan minit curai dan diserahkan kepada Pengetua/Guru Besar/ PK (P) selepas latihan untuk disimpan dan tindakan. iv. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem SPL KPM. v. Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini Buku Rekod Perkhidmatan 10. PK (P) Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan latihan personel 11. GAB Merekod kehadiran kursus dalam SPL KPM Agensi Yang Mengendali kan Kursus 12. GAB Melaksana penilaian kendiri selepas menghadiri latihan 13. PK (P) Rekod dan dokumentasi
 • 24. CARTA ALIR Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel TEMPOH MASATANGGUNGJAWAB PROSES KERJAMULA Mengarahkan guru untuk mengisi Borang Matriks Kompetensi guru secara online untuk mengenal pasti keperluan latihan dalam Sistem SPL KPM. Mencetak Rumusan Analisis Matriks Kompetensi dalam Sistem eSPLG Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Pengetua/Guru Besar untuk kelulusan. Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan Menyediakan Jadual Perancangan Latihan dalam takwim sekolah selepas kelulusan Pengetua / Guru Besar Memberi arahan kepada GPK untuk menguruskan kursus /latihan yang telah diluluskan Menguruskan latihan (sebelum,semasa dan selepas) Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan latihan personel Merekod kehadiran kursus dalam SPL KPM Melaksana penilaian kendiri selepas latihan Salinan dan Rekod Fail P PK (P) PK (P) PK (P) P PK (P) PGB PK (P) PK (P) GAB GAB PK (P) 3900 min 390 min 780 min 20 min 180 min 180 min 30 min 30 min 390 min 390 min TAMAT
 • 25. SENARAI SEMAK Aktiviti 5: Mengurus Latihan Personel BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Mengarahkan guru untuk mengisi Borang Matriks Kompetensi guru untuk mengenal pasti keperluan latihan 2. Membuat rumusan Analisis Matriks Kompetensi 3 Mengkaji keperluan bidang latihan berdasarkan Analisis Keperluan Latihan 4. Menyerahkan cadangan perancangan latihan kepada Pengetua untuk kelulusan. 5. Meneliti cadangan dan menentukan jenis latihan yang diperlukan 6. Menyediakan Jadual Perancangan Latihan dalam takwim sekolah selepas kelulusan Pengetua. 7. Memberi arahan kepada Penolong Kanan Pentadbiran untuk menguruskan kursus / latihan yang telah diluluskan 8. Menguruskan latihan (Sebelum , semasa dan selepas) 1. Anjuran Dalaman i. Menyediakan Surat Jemputan ii. Menyediakan Jadual Latihan iii. Menyediakan Senarai Kehadiran iv. Tempahan Tempat v. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem eSPLG 9. 2. Anjuran Agensi Luar (sebelum , semasa dan selepas) i. Menyediakan senarai calon dan menghantar senarai tersebut kepada penganjur latihan. ii. Memaklumkan kepada calon untuk
 • 26. SENARAI UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA menghadiri latihan. iii. Guru Akademik Biasa hendaklah menyediakan minit curai dan diserahkan kepada Pengetua/Guru Besar/ Guru Penolong Kanan selepas latihan untuk disimpan dan tindakan.. iv. Mengisi kehadiran kursus secara online dalam sistem eSPLG. v. Mengumpulkan salinan sijil atau maklumat kehadiran untuk kemas kini Buku Rekod Perkhidmatan 10. Mengedar borang penilaian kursus kepada peserta pada hari terakhir kursus untuk menilai keberkesanan pelaksanaan latihan personel 11. Merekod kehadiran kursus dalam eSPLKPM 12. Mengedarkan dan mengumpul borang keberkesanan program selepas 1 bulan kursus kepada guru untuk melaksana penilaian kendiri. 13. Rekod dan dokumentasi 1.0 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 3.0 Arahan Pegawai Pengawal
 • 27. SENARAI BORANG BIL. BORANG KOD BORANG 1. Borang Pencerapan PdPc Edaran PPS Standard 4 SKPMg2 2. Borang Pencapaian Penilaian Individu BPPi 3. Borang Rumusan Maklumat Diri Penilaian Individu 4. Nota Minta Lampiran 11-1 5. Akuan Penerimaan Wang 6. Borang Rumusan Aktiviti Sukan dan Permainan Lampiran C 7. Borang Rekod Kehadiran Aktiviti Kokurikulum Hadir 1-KP 8. Borang Peruntukan Kewangan untuk Program Sekolah (PIBG) 9. Borang Penyertaan Pertandingan Nama Guru Pengiring dan Pelajar 10. Borang Buku Teks SPBT 11. Borang Kutipan Sumbangan PIBG 12. Borang Surat Amaran Tidak Hadir ke Sekolah 13. Borang Surat Buang Sekolah
 • 28. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI BIL. NAMA JAWATANKUASA 1. Penyelaras Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalan Pembelajaran 2. Guru Kelas Darul Salam 3. Setiausaha 3K 4. Penolong Setiausaha Hel Ehwal Murid Asli 5. Ketua Guru Penasihat Kelab Rukun Negara 6. Guru Penasihat Badan Beruniform Kadet Polis 7. Guru Penasihat Kelab Ping Pong 8. 9.