Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
KPI Untuk Guru Cemerlang<br />Cik Fatimah bt Othman<br />KetuaSektorPengurusanAkademik<br />JPN Pulau Pinang<br />
Apakahitu KPI?<br />Key Performance Indicators(KPI):<br />Petunjuk-petunjukprestasiutama yang ditentukansebagaiasasmenguku...
Konsep KPI<br />Satusistempengukuran yang mudah, berkesandanmembantuorganisasimenjelaskandanmengawaltahapkemajuansesuatupr...
Penggubalan KPI<br />Organisasiperlumemulakanpelaksanaanpengukurandenganmenetapkan<br />perkhidmatanteras (core business) ...
Proses…<br />Seterusnya, agensiperlumenentukansemuaprosesutama (core process) dibawahperkhidmatanterasdanmengenalpastiperk...
Pengukuran…<br />Semuaperkhidmatan yang disampaikanolehsesebuahorganisasikepadapelangganperludiukuruntukmenilaiprestasinya...
Pelaksanaan…<br />Pelaksanaanpengukuranmemerlukanagensimewujudkan KPI danmenetapkansasaranprestasibagisetiap KPI sebagaias...
Penggubalan KPI<br />KPI yang diwujudkanhendaklahmerangkumiaspekkecekapandankeberkesananproses-prosesutamadalammenghasilda...
Kecekapan…<br />Kecekapanproses-prosesutamamenghasildanmenyampaikanperkhidmatankepadapelanggandiukurkhususnya, darisegibet...
Keberkesanan…<br />Keberkesanan pula diukurdarisegibilangan output yang dihasilkandalamsatutempoh yang ditetapkansebagaima...
Prestasi …<br />Prestasipenghasilandanpenyampaianperkhidmatanperludiukur, dinilai, dipantaudanditambahbaiksecaraberterusan...
Pemantauan…<br />Organisasiperlumengkajisemulaperkhidmatan yang disampaikankepadapelanggansecaramenyeluruhbagimemastikania...
SasaranPrestasi<br />Bagisetiap KPI yang telahdiwujudkan, sasaranprestasiperluditetapkanbagimembolehkan KPI berkenaand...
Langkah-langkahuntukmewujudkan KPI danmelaksanakanprestasi<br />Tahapprestasi<br />TambahBaikprestasi<br />Pantautahappres...
Contoh:KPIdansasaranPrestasibagipengurusankurikulum<br />
Contoh: KPI dansasaranprestasibagi P&P<br />
Rumusan<br />Penggunaan KPI merupakansatuamalan yang harusditerapkankedalambudayakerja guru cemerlang<br />Melaluipengguna...
Rujukan<br />PKPA Bilangan 2(2005). Garispanduanbagimewujudkanpetunjuk-petunjukprestasiutamaatau key performance indicator...
KPI UPSR 2011<br />KPI UPSR TAHUN 2011<br />JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG<br />
KPI PMR 2011<br />KPI PMR TAHUN 2011<br />JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG<br />
Peranan Guru Cemerlangdalammencapai KPI<br />Guru Cemerlangturutberperananbesardalammembantumencapai KPI sekolahmasing-mas...
Peranan Guru Cemerlangdalammencapai KPI<br />Sumbangandankhidmat bantu Guru Cemerlangdiperlukandalamsemuamatapelajarandank...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Kpi untuk guru cemerlang

8.582 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Kpi untuk guru cemerlang

 1. 1. KPI Untuk Guru Cemerlang<br />Cik Fatimah bt Othman<br />KetuaSektorPengurusanAkademik<br />JPN Pulau Pinang<br />
 2. 2. Apakahitu KPI?<br />Key Performance Indicators(KPI):<br />Petunjuk-petunjukprestasiutama yang ditentukansebagaiasasmengukurprestasi;<br />
 3. 3. Konsep KPI<br />Satusistempengukuran yang mudah, berkesandanmembantuorganisasimenjelaskandanmengawaltahapkemajuansesuatuprosesperkhidmatan yang disampaikankepadapelangganselarasdenganmisidanvisisesebuahorganisasi<br /> PKPA,2005<br />
 4. 4. Penggubalan KPI<br />Organisasiperlumemulakanpelaksanaanpengukurandenganmenetapkan<br />perkhidmatanteras (core business) masing-masingsejajardenganvisi, misi ,danobjektifagensi<br />Core business guru ialah “PengajarandanPembelajaran(P&P)<br />
 5. 5. Proses…<br />Seterusnya, agensiperlumenentukansemuaprosesutama (core process) dibawahperkhidmatanterasdanmengenalpastiperkhidmatan yang perludihasilkandandisampaikankepadapelanggandibawahsetiapprosesutamaberkenaan<br />
 6. 6. Pengukuran…<br />Semuaperkhidmatan yang disampaikanolehsesebuahorganisasikepadapelangganperludiukuruntukmenilaiprestasinya.<br />
 7. 7. Pelaksanaan…<br />Pelaksanaanpengukuranmemerlukanagensimewujudkan KPI danmenetapkansasaranprestasibagisetiap KPI sebagaiasasuntukmengukurprestasiperkhidmatanmasing-masing.<br />
 8. 8. Penggubalan KPI<br />KPI yang diwujudkanhendaklahmerangkumiaspekkecekapandankeberkesananproses-prosesutamadalammenghasildanmenyampaikanperkhidmatankepadapelanggansertaaspekkepuasanhatipelangganterhadapperkhidmatan yang diterima.<br />
 9. 9. Kecekapan…<br />Kecekapanproses-prosesutamamenghasildanmenyampaikanperkhidmatankepadapelanggandiukurkhususnya, darisegibetapacepatdantepatperkhidmatandihasildandisampaikankepadapelanggan.<br />
 10. 10. Keberkesanan…<br />Keberkesanan pula diukurdarisegibilangan output yang dihasilkandalamsatutempoh yang ditetapkansebagaimana yang dirancangmanakalaproduktivitisumbermanusiadankewanganuntukmenghasilkan output tersebutjugadiukur. <br />
 11. 11. Prestasi …<br />Prestasipenghasilandanpenyampaianperkhidmatanperludiukur, dinilai, dipantaudanditambahbaiksecaraberterusansupayaperkhidmatanberkenaandapatdisampaikankepadapelanggandengancepat, tepatdanberkesan<br />
 12. 12. Pemantauan…<br />Organisasiperlumengkajisemulaperkhidmatan yang disampaikankepadapelanggansecaramenyeluruhbagimemastikanianyasentiasarelevandanberkesanselarasdengankehendakvisi, misidanobjektifagensisertakehendakpelanggan.<br />
 13. 13. SasaranPrestasi<br />Bagisetiap KPI yang telahdiwujudkan, sasaranprestasiperluditetapkanbagimembolehkan KPI berkenaandiukur. <br />Sasaranprestasihendaklahspesifik, bolehdiukur, realistiksertabolehdicapaidalamtempohtertentu<br />
 14. 14. Langkah-langkahuntukmewujudkan KPI danmelaksanakanprestasi<br />Tahapprestasi<br />TambahBaikprestasi<br />Pantautahapprestasi<br />NilaiSecaraBerterusan<br />Ukurdannilaiprestasi<br />Wujudkan KPI dantetapkansasaran<br />Masa<br />
 15. 15. Contoh:KPIdansasaranPrestasibagipengurusankurikulum<br />
 16. 16. Contoh: KPI dansasaranprestasibagi P&P<br />
 17. 17. Rumusan<br />Penggunaan KPI merupakansatuamalan yang harusditerapkankedalambudayakerja guru cemerlang<br />Melaluipenggunaan KPI, kitadapatmengambiltindakanpenambahbaikansecaraberterusanbagimenjaminkeberkesanan P&P kitauntukteruscemerlang.<br />
 18. 18. Rujukan<br />PKPA Bilangan 2(2005). Garispanduanbagimewujudkanpetunjuk-petunjukprestasiutamaatau key performance indicators (KPI) danmelaksanakanpengukuranprestasidiagensikerajaan. JabatanPerdanaMenteri.<br />
 19. 19. KPI UPSR 2011<br />KPI UPSR TAHUN 2011<br />JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG<br />
 20. 20. KPI PMR 2011<br />KPI PMR TAHUN 2011<br />JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG<br />
 21. 21. Peranan Guru Cemerlangdalammencapai KPI<br />Guru Cemerlangturutberperananbesardalammembantumencapai KPI sekolahmasing-masing.<br />Perananutamaadalahmelihatpencapaianakademikdalamkelas yang mereka ajar terlebihdahulu. <br />Kemudian, membantudalamPanitiamasing-masing.<br />
 22. 22. Peranan Guru Cemerlangdalammencapai KPI<br />Sumbangandankhidmat bantu Guru Cemerlangdiperlukandalamsemuamatapelajarandankelasamnya, danterhadapkelas-kelaspeperiksaanawamkhususnya. <br />Jikasemua Guru Cemerlangmemainkanperananmereka, KPI yang ditetapkanolehsekolahdapatdicapai.<br />

×