Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Dog as teacher kannada

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Reddiarmail jan mar 2021
Reddiarmail jan mar 2021
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 18 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de nprasannammalayalam (20)

Anuncio

Dog as teacher kannada

 1. 1. 14 LIFE LESSONS 14 ಜೀವನ ಪಾಠಗಳು ಕನನಡ
 2. 2. If a dog were your teacher, you might learn these 14 Life Lessons. ನಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರರ , ನಿೀವು ಈ 14 ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನನನ ಕಲಿಯಬಹನದ್ದನ
 3. 3. 1) When someone you love come home, always run, and meet them. ನಿೀವು ಪ್ರೀತಿಸನವ ಯಾರಾದ್ದರೂ ಮ್ನ ಗ ಬಂದಾಗ, ಯಾವಾಗಲೂ ಓಡಿ ಅವರನನನ ಭ ೀಟಿ ಮಾಡಿ.
 4. 4. 2) Always let the feelings of fresh air and the wind on your face to be reason enough for ecstatic happiness. ಭಾವಪರವಶರಾದ್ದ ಸಂತೂೀಷಕ್ ೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಮ್ತ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಖದ್ದ ಸಂತೂೀಷಕ್ ೆ ಕ್ಾರಣವಾಗಲಿ
 5. 5. 3) Don’t bite when it is enough to growl. ಕೂಗನವುದ್ದನ ಸಾಕನ ಕಚ್ನುವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲ.
 6. 6. 4) Let others know when they encroach on your territory ಇತ್ರರನ ನಿಮ್ಮ ಪರದ ೀಶವನನನ ಅತಿಕರಮಿಸನವಾಗ ತಿಳಿಸಿ.
 7. 7. 5) Run, Jump and have fun for a while each day. ಪರತಿದಿನ ಸವಲಪ ಸಮ್ಯದ್ದವರ ಗ ಓಡಿ, ಜಗಿಯಿರಿ ಮ್ತ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
 8. 8. 6) Take a nap every now and then, and stretch before getting up. ಒಂದ್ದನ ಕಿರನ ನಿದ ರ ಮಾಡಿ, ಮ್ತ್ನು ಎದ ರೀಳುವ ಮೊದ್ದಲನ ಹಿಗಿಿರಿ
 9. 9. 7) If it is hot outside, pause occasionally and lie down on your back in the grass ಹೂರಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರರ , ಸಾಂದ್ದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ವಿರಾಮ್ಗ ೂಳಿಸಿ ಮ್ತ್ನು ಹನಲಿಲನ ಮೀಲ ಮ್ಲಗಿ ವಿರಾಮ್ ತ ಗ ದ್ದನಕ್ ೂಳಿಿ
 10. 10. 8) When you’re happy, dance around and shake your entire body. ನಿೀವು ಸಂತೂೀಷವಾಗಿರನವಾಗ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಮ್ತ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಡಿೀ ದ ೀಹವನನನ ಅಲಾಲಡಿಸನತಾು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ.
 11. 11. 9) When you’re scolded, don’t pout, run right back and say you’re sorry ನೀವು ಗದರಿಸಿದಾಗ, ಕುಣಿಯಬ ೀಡಿ, ಹಿಂದಕ್ ೆ ಹ ೀಗಿ ನನನನುನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಿಂದು ಹ ೀಳಿನೀವು ಗದರಿಸಿದಾಗ, ಕುಣಿಯಬ ೀಡಿ, ಹಿಂದಕ್ ೆ ಹ ೀಗಿ ನನನನುನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಿಂದು ಹ ೀಳಿನೀವು ಗದರಿಸಿದಾಗ, ಕುಣಿಯಬ ೀಡಿ, ಹಿಂದಕ್ ೆ ಹ ೀಗಿ ನನನನುನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಿಂದು ಹ ೀಳಿನೀವು ಗದರಿಸಿದಾಗ, ಕುಣಿಯಬ ೀಡಿ, ಹಿಂದಕ್ ೆ ಹ ೀಗಿ ನನನನುನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಿಂದು ಹ ೀಳಿನೀವು ಗದರಿಸಿದಾಗ, ಕುಣಿಯಬ ೀಡಿ, ಹಿಂದಕ್ ೆ ಹ ೀಗಿ ನನನನುನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಿಂದು ಹ ೀಳಿನೀವು ಗದರಿಸಿದಾಗ, ಕುಣಿಯಬ ೀಡಿ, ಹಿಂದಕ್ ೆ ಹ ೀಗಿ ನನನನುನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಿಂದು ಹ ೀಳಿ ನಿೀವು ಗದ್ದರಿಸಿದಾಗ ಕನಣಿಯಬ ೀಡಿ, ಹಿಂದ್ದಕ್ ೆ ಹೂೀಗಿ ನನನನನನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದ್ದನ ಹ ೀಳಿ
 12. 12. 10) Enjoy the simple pleasure of a walk ನಡಿಗ ಯ ಸರಳ ಆನಂದ್ದವನನನ ಆನಂದಿಸಿ ನಡಿಗ ಯ ಸರಳ ಆನಿಂದವನುನ ಆನಿಂದಿಸಿನಡಿಗ ಯ ಸರಳ ಆನಿಂದವನುನ ಆನಿಂದಿಸಿನಡಿಗ ಯ ಸರಳ ಆನಿಂದವನುನ ಆನಿಂದಿಸಿನಡಿಗ ಯ ಸರಳ ಆನಿಂದವನುನ ಆನಿಂದಿಸಿನಡಿಗ ಯ ಸರಳ ಆನಿಂದವನುನ ಆನಿಂದಿಸಿ
 13. 13. 11) Be loyal ನಷ್ಾಾವಿಂತರಾಗಿರಿನಷ್ಾಾವಿಂತರಾಗಿರಿ ನಿಷ್ಾಾವಂತ್ರಾಗಿರಿ
 14. 14. 12) Never pretend to be something you are not ಇದ್ದನ ನನನ ತ್ನವಲಲ ಎಂದ್ದನ ಎಂದಿಗೂ ವಾದಿಸಬ ೀಡಿ
 15. 15. 13) If what you want lies buried, dig until you find it. ಹನದ್ದನಗಿರನವ ಸನಳಿನನನ ಅಗ ದ್ದನ ತ ಗ ಯಿರಿ
 16. 16. 14) When someone is having a bad day – be silent, sit close and offer comfort by just being there. ಯಾರಾದರ ಕ್ ಟ್ಟ ದಿನವನುನ ಹ ಿಂದಿರುವಾಗ - ಮೌನವಾಗಿರಿ, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕ್ ಳಿಿ ಮತುಿ ಅವರಿಗ ಸಾಿಂತವನ ನೀಡಿ. ಯಾರಾದರ ಕ್ ಟ್ಟ ದಿನವನುನ ಹ ಿಂದಿರುವಾಗ - ಮೌನವಾಗಿರಿ, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕ್ ಳಿಿ ಮತುಿ ಅವರಿಗ ಸಾಿಂತವನ ನೀಡಿ.
 17. 17. ಶ್ಾಲಘಿಸಿರಿ
 18. 18. Author unknown It is taken from FACEBOOK Video, converted into Power Point 9791714474

Notas del editor

 • ನಡಿಗೆಯ ಸರಳ ಆನಂದವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ
 • ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರಿ
 • ಇದು ನನ್ನ ತನವಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ವಾದಿಸಬೇಡಿ
 • ಯಾರಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ದಿನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ - ಮೌನವಾಗಿರಿ, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿ.

×