Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Presentació al Consell de la Universitat de Milà

 1. Informe per al Consell de la Universitat de Milà Grup 3: Marta Finazzi, Núria Prats i Anna Sanz PAC 3 - Direcció estratègica i lideratge Consultor: Miguel Angel Comas
 2. Index Situació actual Diagnosi Altres aspectes a analitzar Condicionants per a l'èxit Gestió del canvi Recomanacions
 3. Situació actual Universitat de Milà Problemes Pública, multidisciplinària, ● Poc compromís amb la CTU grans dimensions ● Poca difusió de l'e-learning ● Poc control dels resultats CTU Problemes Gestió ● Gran càrrega de treball e-learning ● Tasques poc definides ● Funcions no percebudes ni ● Disseny i producció compreses pel personal ● Formació i suport al professorat ● Relació amb l'alumnat S'evidencia que cap de les accions d’e-learning desenvolupades per la CTU no ha aconseguit superar la fase inicial i passar a ser d’ús general.
 4. Situació actual Realització d'una enquesta al professorat per a valorar la situació de l'e- learning a la Universitat de Milà. Conclusions de l'enquesta CONTRES Baixa participació en l'enquesta Escassa experiència en l'ensenyament i l'aprenentatge del professorat Concepte erroni de l'e-learning PROS ● Oportunintat per Percepció positiva envers l'e-learning integrar TIC La universitat aposta per la cultura e-learning ● Transformar rols tecnològica tradicionals ● Avançar cap al we-learning
 5. Diagnosi Anàlisi interna de la Universitat de Milà
 6. Diagnosi Causes del fracàs de l'estratègia d'e-learning a la universitat • Administrativa: Manca de coordinació i de comunicació entre la CTU i els diversos departaments i professorat. • Pràctica: Falta d’habilitats o competències en maneig de les TIC, tant del professorat com de l'alumnat. • Emocional: Els dissenys d’aprenentatge online no han previst la dimensió emocional que regeix aquests processos. Cal apostar per la necessitat de contacte humà per sentir-se part d’una comunitat d’aprenentatge. • Econòmica: Manca d’inversió per part de la universitat. • Model: En general tots els models d'e-learning són iguals, fet que dificulta oferir un servei personalitzat.
 7. Altres aspectes a analitzar Es recomana complementar l’enquesta feta al professorat amb el punt de vista de la CTU, mitjançant diversos grups de discussió amb personal d’aquest servei i amb membres del consell de la CTU. Algunes qüestions a resoldre: • Quines són les causes del desconeixement sobre les tasques i funcions de la CTU? • Quines funcions i responsabilitats són exclusivament de la CTU? • Quines són les polítiques de qualitat a la universitat? També necessiten una resposta clara les qüestions sobre publicació de materials, drets d'autor, legislació, disponibilitat de recursos econòmics, accessibilitat per part dels professors i estudiants a les tecnologies i la qualificació dels recursos humans.
 8. Condicionants per a l’èxit Objectiu: Incorporació de les TIC com a plataforma per a la millora de la qualitat de l’ensenyament, sempre que les pràctiques d’e-learning es difonguin de manera oficial i generalitzada entre el professorat. Per a garantir l'èxit, cal assegurar l'existència dels següents condicionants: • Existència de coneixements i habilitats • Disponibilitat de recursos • Disponibilitat de temps • Disponibilitat de recompenses i incentius • Participació en les decisions • Compromís de la direcció • Lideratge i suport en nivells intermedis
 9. Gestió del canvi La gestió del canvi entre el personal docent és un dels factors clau en la implantació de l’estratègia d’e-learning Les necessitats del professorat es concreten en: • un model que defineixi els objectius i les eines específics per a cada disciplina • un sistema propi per a l’e-learning que permeti compartir coneixements i tasques en línia • un sistema d’avaluació eficient de la qualitat de tots els projectes d’e- learning • un pla de formació i capacitació en competències pedagògiques i TIC d’e- learning per al professorat, que faciliti el canvi cultural a nous models d’ ensenyament
 10. Recomanacions Recomanacions per definir la nova estratègia d’e-learning: 1. Polítiques, procediments i processos, tenint en compte la qualitat i els estàndards actuals. 2. Suport institucional i tècnic als empleats oferint formació a mida, oportuna i especialitzada. 3. Compartir pràctiques i lliçons apreses entre el professorat. 4. Investigació i publicació de noves metodologies i recursos utilitzats. 5. Fixar normes de la propietat intel·lectual i els aspectes legals. 6. Reconèixer, valorar i recompensar l’esforç del professorat. 7. Crear un campus virtual per a l'alumnat. 8. Presència i diversificació de la Universitat de Milà a la xarxa. 9. Intercanvi d’experiències d’e-learning amb altres universitats. 10. Explotar el potencial de les TIC per a corregir situacions de desigualtat, dificultat d'accés da l'arenentatge, etc.
 11. Grup 3: Marta Finazzi, Núria Prats i Anna Sanz PAC 3 - Direcció estratègica i lideratge Consultor: Miguel Angel Comas
Publicidad