Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Cuidados PPrree yy PPoosstt OOppeerraattoorriiooss
PPAALLAABBRRAASS CCLLAAVVEESS 
EEEEVVVVAAAALLLLUUUUAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN PPPPRRRREEEEMMMMEEEEDDDDIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNN...
 AAnnttiissééppttiiccooss 
 AAnnssiioollííttiiccooss 
 AAnnaallggééssiiccooss 
 AAnnttiimmiiccrroobbiiaannooss 
 GGll...
Evaluación PPrree QQuuiirrúúrrggiiccaa 
■ EEvvaalluuaarr llooss ddaattooss ddee llaa HH..CC.. 
■ IInntteerrpprreettaarr ll...
PPrree MMeeddiiccaacciióónn 
SSeeggúúnn llaa pprreeddiicccciióónn ddeell ggrraaddoo ddee ttrraauummaa qquuiirrúúrrggiiccoo...
PPrree MMeeddiiccaacciióónn 
PPaarraa ppaacciieenntteess aadduullttooss jjóóvveenneess ssaannooss 
• CCiirruuggííaa mmiinn...
CCoonnttrroolleess 
 SSiieemmpprree ccoonnttrroollaarr aa llooss ppaacciieenntteess ddeessppuuééss ddee llaass cciirruugg...
PPrree qquuiirrúúrrggiiccaass 
PPoosstt qquuiirrúúrrggiiccaass
Los antisépticos son sustancias uussaaddaass ppaarraa ddeessttrruuiirr eell 
ccrreecciimmiieennttoo ddee mmiiccrroobbiioos...
ANTIINFLAMATORIOS NNOO EESSTTEERROOIIDDEESS -- AAIINNEESS 
Los AINES se encuentran entre los medicamentos más utilizados e...
La elección ssee bbaassaa eenn ttrreess 
ccaarraacctteerrííssttiiccaass :: 
-- bbaacctteerriicciiddaa 
-- ddee ppeeqquueeñ...
Primera elección :: AAmmooxxiicciilliinnaa 
SSeegguunnddaa eelleecccciióónn :: CCeeffaalleexxiinnaa,, cceeffaaddrrooxxiill...
GGGGlllluuuuccccooooccccoooorrrrttttiiiiccccooooiiiiddddeeeessss
EEEEffffeeeeccccttttoooossss AAAAnnnnttttiiiiiiiinnnnffffaaaammmmaaaattttoooorrrriiiioooossss 
LLooss GGCC iinnhhiibbeenn ...
EEEEffffeeeeccccttttoooossss IIIInnnnmmmmuuuunnnnoooossssuuuupppprrrreeeessssoooorrrreeeessss 
AAtteennúúaann llooss ssiig...
EEEEffffeeeeccccttttoooossss aaaaddddvvvveeeerrrrssssoooossss ddddeeee lllolooossss GGGGCCCC 
- Por ssuupprreessiióónn dde...
□ LLooss aanneessttééssiiccooss llooccaalleess ssoonn iinndduuddaabblleemmeennttee llooss mmeeddiiccaammeennttooss ddee mm...
HHHHeeeemmmmoooossssttttááááttttiiiiccccoooossss 
SSUUBBGGAALLAATTOO DDEE BBIISSMMUUTTOO 
EESSPPOONNJJAA DDEE FFIIBBRRIINN...
OOOOttttrrrroooossss 
BBAALLSSAAMMOO DDEE PPEERRUU 
CCLLOORRHHIIDDRRAATTOO DDEE TTEETTRRAACCIICCLLIINNAA 
EENN PPOOLLVVOO
RESUMEN 
 EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN 
 PPRREEMMEEDDIICCAACCIIÓÓNN 
 CCOONNTTRROOLLEESS
Medicacion nueva
Medicacion nueva
Medicacion nueva
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Medicacion nueva

415 visualizaciones

Publicado el

Cuidados pre y post operatorios. Dr miguel vuotto.

Publicado en: Salud y medicina
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Medicacion nueva

 1. 1. Cuidados PPrree yy PPoosstt OOppeerraattoorriiooss
 2. 2. PPAALLAABBRRAASS CCLLAAVVEESS EEEEVVVVAAAALLLLUUUUAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN PPPPRRRREEEEMMMMEEEEDDDDIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN CCCCOOOONNNNTTTTRRRROOOOLLLLEEEESSSS  EEvvaalluuaarr pprreevviiaammeennttee aa llooss ppaacciieenntteess..  PPllaanneeaarr llaa cciirruuggííaa..  RReeaalliizzaarr llaa pprreemmeeddiiccaacciióónn..  DDaarr llaass iinnddiiccaacciioonneess pprreevviioo aa llaa cciirruuggííaa ppoorr eessccrriittoo..  HHaacceerr ssiieemmpprree uunn sseegguuiimmiieennttoo ddeell ppaacciieennttee..
 3. 3.  AAnnttiissééppttiiccooss  AAnnssiioollííttiiccooss  AAnnaallggééssiiccooss  AAnnttiimmiiccrroobbiiaannooss  GGlluuccooccoorrttiiccooiiddeess  AAnneessttééssiiccooss  HHeemmoossttááttiiccooss  OOttrrooss
 4. 4. Evaluación PPrree QQuuiirrúúrrggiiccaa ■ EEvvaalluuaarr llooss ddaattooss ddee llaa HH..CC.. ■ IInntteerrpprreettaarr llooss eessttuuddiiooss ppoorr iimmáággeenneess.. ■ DDeetteerrmmiinnaarr eell ggrraaddoo ddee ccoommpplleejjiiddaadd qquuiirrúúrrggiiccaa.. ■ PPllaanneeaarr llaa cciirruuggííaa.. ■ PPrreeddeecciirr eell ggrraaddoo ddee ttrraauummaa qquuiirrúúrrggiiccoo.. ■ AAnnttiicciippaarr llaass ppoossiibblleess ccoommpplliiccaacciioonneess ddee eessaa cciirruuggííaa.. ■ AArrmmaarr eell eeqquuiippoo qquuiirrúúrrggiiccoo.. ¿PPuueeddoo rreeaalliizzaarr eessttaa cciirruuggííaa ssoolloo?? ¿SSooyy ccaappaazz ddee ssoolluucciioonnaarr llaass ppoossiibblleess ccoommpplliiccaacciioonneess?? ¿DDiissppoonnggoo ddeell eeqquuiippaammiieennttoo ee iinnssttrruummeennttaall nneecceessaarriioo?? ■ SSoolliicciittaarr llaa mmeeddiiccaacciióónn nneecceessaarriiaa..
 5. 5. PPrree MMeeddiiccaacciióónn SSeeggúúnn llaa pprreeddiicccciióónn ddeell ggrraaddoo ddee ttrraauummaa qquuiirrúúrrggiiccoo • CCiirruuggííaa mmiinniimmaammeennttee iinnvvaassiivvaa eexxooddoonncciiaa ssiimmppllee iimmppllaannttee uunniittaarriioo • CCiirruuggííaa ddee mmeeddiiaannaa ccoommpplleejjiiddaadd eexxooddoonncciiaass mmúúllttiipplleess ppiieezzaass rreetteenniiddaass 44 oo mmááss iimmppllaanntteess • CCiirruuggííaa ccoommpplleejjaa ppiieezzaass rreetteenniiddaass mmúúllttiipplleess iinnjjeerrttooss iimmppllaanntteess ccoonn rreeggeenneerraacciioonneess ttiissuullaarreess vvaarriiooss ssiittiiooss qquuiirrúúrrggiiccooss
 6. 6. PPrree MMeeddiiccaacciióónn PPaarraa ppaacciieenntteess aadduullttooss jjóóvveenneess ssaannooss • CCiirruuggííaa mmiinniimmaammeennttee iinnvvaassiivvaa AAnnttiissééppttiiccooss eell ddííaa aanntteess AAnnaallggééssiiccooss AAIINNEESS 4455´ aa 1 hhss aanntteess • CCiirruuggííaa ddee mmeeddiiaannaa ccoommpplleejjiiddaadd iiddeemm ++ AAnnttiibbiióóttiiccoo 1 hhss aanntteess CCoorrttiiccooiiddee 22 hhss aanntteess • CCiirruuggííaa ccoommpplleejjaa iiddeemm ++ AAnnaallggééssiiccooss ooppiiáácceeoo pprreevviioo aa llaa cciirruuggííaa AAnneessttééssiiccooss ddee llaarrggaa dduurraacciióónn aall ttéérrmmiinnoo ddee llaa cciirruuggííaa
 7. 7. CCoonnttrroolleess  SSiieemmpprree ccoonnttrroollaarr aa llooss ppaacciieenntteess ddeessppuuééss ddee llaass cciirruuggííaass..  CCoommoo ppaarráámmeettrroo ggeenneerraall aall ppaacciieennttee ddee cciirruuggííaa lloo vveemmooss 33 vveecceess:: aa llaass 2244 hhss aa llaass 7722 hhss yy aa llooss 55 aa 1155 ddííaass ppaarraa rreettiirroo ddee ssuuttuurraass yy ddaarr ddee aallttaa..  LLooss ccoonnttrroolleess ccoonnssiisstteenn eenn:: • IInntteerrrrooggaattoorriioo ppoosstt qquuiirrúúrrggiiccoo • IInnssppeecccciióónn ddee llaass hheerriiddaass • DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddeell ccuurrssoo ppoosstt ooppeerraattoorriioo • PPoossiibblleess mmooddiiffiiccaacciioonneess ddee llaa mmeeddiiccaacciióónn • CCoonntteenncciióónn eemmoocciioonnaall • LLaavvaajjeess • CCuurraacciioonneess
 8. 8. PPrree qquuiirrúúrrggiiccaass PPoosstt qquuiirrúúrrggiiccaass
 9. 9. Los antisépticos son sustancias uussaaddaass ppaarraa ddeessttrruuiirr eell ccrreecciimmiieennttoo ddee mmiiccrroobbiiooss ssoobbrree llooss tteejjiiddooss.. LLooss mmááss uussaaddooss eenn ooddoonnttoollooggííaa ssoonn -- CClloorrhheexxiiddiinnaa -- AAcceeiitteess eesseenncciiaalleess -- TTrriicclloossaann SSee uussaann ttaannttoo eenn eell pprree ccoommoo eenn eell ppoosstt qquuiirrúúrrggiiccoo..
 10. 10. ANTIINFLAMATORIOS NNOO EESSTTEERROOIIDDEESS -- AAIINNEESS Los AINES se encuentran entre los medicamentos más utilizados en Odontología. Presentan tres acciones principales, todas ellas debidas a la inhibición de la ciclooxigenasa. Acción antiinflamatoria. Efecto analgésico. Efecto antipirético.
 11. 11. La elección ssee bbaassaa eenn ttrreess ccaarraacctteerrííssttiiccaass :: -- bbaacctteerriicciiddaa -- ddee ppeeqquueeññoo eessppeeccttrroo -- yy ddee bbaajjaa ttooxxiicciiddaadd EEvvaalluuaarr llaa sseevveerriiddaadd ddee llaa iinnffeecccciióónn ppaarraa ooppttaarr ppoorr llaa vvííaa oorraall oo ppaarreenntteerraall,, llaa aassoocciiaacciióónn ccoonn oottrroo aannttiibbiióóttiiccoo oo ccoonnssiiddeerraarr llaa ddeerriivvaacciióónn ddeell ppaacciieennttee.. EElleeggiirr llaa ddrrooggaa aapprrooppiiaaddaa,, aa ddoossiiss tteennddiieenntteess aa llaass mmááxxiimmaass ((nnoo ttóóxxiiccaass)),, rreessppeettaannddoo llaa dduurraacciióónn ddeell ttrraattaammiieennttoo ((uunnaa vveezz qquuee cceeddeenn llooss ssíínnttoommaass ccllíínniiccooss ccoonnttiinnuuaarr 4488--7722 hhoorraass mmááss))..
 12. 12. Primera elección :: AAmmooxxiicciilliinnaa SSeegguunnddaa eelleecccciióónn :: CCeeffaalleexxiinnaa,, cceeffaaddrrooxxiilloo CCuuaannddoo llooss ppaacciieenntteess ssoonn aalléérrggiiccooss :: EErriittrroommiicciinnaa oo aazziittrroommiicciinnaa SSoolloo eenn iinnffeecccciioonneess lleevveess ppoorrqquuee nnoo aaccttúúaann ssoobbrree aannaaeerroobbiiooss oobblliiggaaddooss,, qquuiieenneess pprreeddoommiinnaann eenn llaass iinnffeecccciioonneess mmooddeerraaddaass aa ggrraavveess..
 13. 13. GGGGlllluuuuccccooooccccoooorrrrttttiiiiccccooooiiiiddddeeeessss
 14. 14. EEEEffffeeeeccccttttoooossss AAAAnnnnttttiiiiiiiinnnnffffaaaammmmaaaattttoooorrrriiiioooossss LLooss GGCC iinnhhiibbeenn llaa rreeaacccciióónn iinnffllaammaattoorriiaa iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee ddee ccuuaall sseeaa eell aaggeennttee ccaauussaall,, ttaannttoo eenn llaass ffaasseess pprreeccoocceess ccoommoo eenn llaass ttaarrddííaass.. - DDiissmmiinnuuyyeenn llaa pprroodduucccciióónn yy aaccttiivviiddaadd ddee llooss ddiiffeerreenntteess mmeeddiiaaddoorreess ((hhiissttaammiinnaa,, bbrraaddiiqquuiinniinnaa,, yy ddeerrvvaaddooss ddeell aacciiddoo aarraaqquuiiddóónniiccoo)).. - DDiissmmiinnuuyyeenn eell qquuiimmiioottaaccttiissmmoo ddee ppoolliimmoorrffoonnuucclleeaarreess,, mmoonnoocciittooss yy mmaaccrróóffaaggooss aassíí ccoommoo ssuu aaccttiivviiddaadd ffaaggoocciittaarriiaa.. - EEssttaabbiillzzaann llaass mmeemmbbrraannaass ddee llooss lliissoossoommaass yy ddiissmmiinnuuyyeenn llaa lliibbeerraacciióónn ddee eennzziimmaass.. -- DDiissmmiinnuuyyeenn llaa pprroodduucccciióónn ddee cciittooqquuiinnaass pprrooiinnffllaammaattoorriiaass..
 15. 15. EEEEffffeeeeccccttttoooossss IIIInnnnmmmmuuuunnnnoooossssuuuupppprrrreeeessssoooorrrreeeessss AAtteennúúaann llooss ssiiggnnooss ccllíínniiccooss,, ppeerroo aaggrraavvaann llaass iinnffeecccciioonneess bbaacctteerriiaannaass yy vvíírriiccaass.. LLooss ffeennóómmeennooss lliiggaaddooss aa hhiippeerrsseennssiibbiilliiddaadd rreettaarrddaaddaa,, ccoommoo eell rreecchhaazzoo ddee iinnjjeerrttooss,, ttaammbbiiéénn ddiissmmiinnuuyyeenn.. SSuu aacccciióónn aaffeeccttaa pprriinncciippaallmmeennttee aa llaa iinnmmuunniiddaadd cceelluullaarr yy eenn mmeennoorr mmeeddiiddaa aa llaa rreessppuueessttaa hhuummoorraall..
 16. 16. EEEEffffeeeeccccttttoooossss aaaaddddvvvveeeerrrrssssoooossss ddddeeee lllolooossss GGGGCCCC - Por ssuupprreessiióónn ddeell ttrraattaammiieennttoo -- PPoorr ttrraattaammiieennttoo pprroolloonnggaaddoo AAlltteerraacciioonneess eenn eell eeqquuiilliibbrriioo hhiiddrrooeelleeccttrroollííttiiccoo IInnccrreemmeennttoo ddee llaa sseennssiibbiilliiddaadd aa iinnffeecccciioonneess PPoossiibbllee rriieessggoo ddee úúllcceerraass MMiiooppaattííaass CCaammbbiiooss ccoonndduuccttuuaalleess CCaattaarraattaass OOsstteeooppoorroossiiss RReettaarrddoo ddeell ccrreecciimmiieennttoo RRiieessggoo pprreennaattaall CCCCoooonnnnttttrrrraaaaiiininnnddddiiicicccaaaacccciiioiooonnnneeeessss HHiippeerrtteennssiióónn ggrraavvee IInnssuuffiicciicceenncciiaa ccaarrddííaaccaa ccoonnggeessttiivvaa ggrraavvee DDiiaabbeetteess TTrroommbboocciittooppeenniiaa rreecciieennttee TTBBCC oo mmiiccoossiiss ssiinn eell ttrraattaammiieennttoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee IInnffeecccciioonneess hheerrppééttiiccaass PPssiiccoossiiss oo aanntteecceeddeenntteess ddee eellllaass EEppiilleeppssiiaa OOsstteeooppoorroossiiss GGllaauuccoommaa EEmmbbaarraazzoo yy llaaccttaanncciiaa UUllcceerraass
 17. 17. □ LLooss aanneessttééssiiccooss llooccaalleess ssoonn iinndduuddaabblleemmeennttee llooss mmeeddiiccaammeennttooss ddee mmaayyoorr uussoo eenn llaass ddiissttiinnttaass eessppeecciiaalliiddaaddeess ooddoonnttoollóóggiiccaass.. □ LLooss aanneessttééssiiccooss llooccaalleess bbllooqquueeaann ddee mmaanneerraa rreevveerrssiibbllee llaa ccoonndduucccciióónn nneerrvviioossaa.. □ LLaass aammiiddaass,, iinncclluuyyeenn aa llaa lliiddooccaaíínnaa,, pprriillooccaaíínnaa,, mmeeppiivvaaccaaíínnaa,, ccaarrttiiccaaíínnaa,, bbuuppiivvaaccaaíínnaa □ IInnddeeppeennddiieenntteemmeennttee ddee llaa ddoossiiss aaddmmiinniissttrraaddaa,, eell uussoo ddee aanneessttééssiiccooss llooccaalleess ppuueeddee ddaarr lluuggaarr aa rreeaacccciioonneess ddee hhiippeerrsseennssiibbiilliiddaadd.. □ RReessppeeccttoo aa llaa dduurraacciióónn ddee aacccciióónn ssee ppuueeddeenn ccllaassiiffiiccaarr eenn llooss ssiigguuiieenntteess ggrruuppooss:: DDee aacccciióónn ccoorrttaa:: pprrooccaaíínnaa DDee aacccciióónn iinntteerrmmeeddiiaa:: lliiddooccaaíínnaa,, pprriillooccaaíínnaa,, mmeeppiivvaaccaaíínnaa yy ccaarrttiiccaaíínnaa DDee aacccciióónn pprroolloonnggaaddaa:: bbuuppiivvaaccaaíínnaa,, rrooppiivvaaccaaíínnaa.. □ LLaa ccaauussaa mmááss ffrreeccuueennttee ddee iinnttooxxiiccaacciióónn eess llaa iinnyyeecccciióónn iinnttrraavveennoossaa aacccciiddeennttaall..
 18. 18. HHHHeeeemmmmoooossssttttááááttttiiiiccccoooossss SSUUBBGGAALLAATTOO DDEE BBIISSMMUUTTOO EESSPPOONNJJAA DDEE FFIIBBRRIINNAA CCOOLLAAGGEENNOO PPOORRCCIINNOO
 19. 19. OOOOttttrrrroooossss BBAALLSSAAMMOO DDEE PPEERRUU CCLLOORRHHIIDDRRAATTOO DDEE TTEETTRRAACCIICCLLIINNAA EENN PPOOLLVVOO
 20. 20. RESUMEN  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  PPRREEMMEEDDIICCAACCIIÓÓNN  CCOONNTTRROOLLEESS

×