Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Özgür yazılımın özgürleştirdiği kullanıcı

1.118 visualizaciones

Publicado el

"Özgür yazılım kullanmaya başlayan bir insan açık fikirli olmak, bilimsel yönteme yatkın olmak, doğayı, hayatı, ülkeyi ve dünyayı daha iyi anlamak açısından olumlu yönde değişir."

1 Ekim 2014 günü Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Özgür Yazılım ve Linux Konferansında yaptığım sunum.

Publicado en: Internet
 • Sé el primero en comentar

Özgür yazılımın özgürleştirdiği kullanıcı

 1. 1. Özgür Yazlmn Özgürle³tirdi§i Kullanc Onur Güngör onurgu@boun.edu.tr Bilgisayar Mühendisli§i, Bo§aziçi Üniversitesi 1 Ekim 2014
 2. 2. Sunum çerçevesi 1 Kendi hikayem 2 ddia 3 Özgürle³tirir Koruyarak mkân tanyarak 4 Sonuç
 3. 3. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Kendi hikayem 1993 ylnda, babamn osindeki bir makine Anahtar kelimeler DOS DBASE TEST DRIVE? Ne yapyordum? Basit komutlar: dir, copy, md vs. Bakmak: BASIC kodlar Oyun oynamak Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 3 / 21
 4. 4. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Kendi hikayem 1995 Kendi makinem Anahtar kelimeler (Yine) DOS YEN! Windows 95 Excel Ne yapyordum? Oyun oynamak (do§al olarak) Kooperatin aidat tablosunu yönetmek (??) Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 4 / 21
 5. 5. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Bu noktada bilgisayara genel bak³m Birileri bir ³eyler yazyor, biz de kullanyoruz Belki bir gün ben de büyük programlar yazabilirim, ama çok zor galiba, hem geli³tirme araçlar bile pahaldr. “u i³i de yapan bir program olsayd ke³ke, gerçi varm³ ama nedense Windows'un bu versiyonunda çal³myor Çok yararl bir program varm³ ama çok pahal... Tamam küçük programcklar yazabiliyoruz, ama... Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 5 / 21
 6. 6. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Ama noktas Ama duru³lar artmaya ba³lad para verecek olsam da istedi§imi yapacak program yok ben X'in Y özelli§inin ³öyle olmasn istiyorum. Mümkün de§il diyorlar Derken Internet'te Linux'u ke³fettim. Bir bilgisayar dergisinin verdi§i Slackware CDsi. Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 6 / 21
 7. 7. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Linux ça§ Hayatmda yeni bir dönem! (Neredeyse) her ³eyi yapmak mümkünmü³ Kendi programn yazmak kolay geli³tirme ortam hazr (gcc + IDE'ler) tüm programlarn kaynak kodu var. zaten genelde ./congure make yolunu izlemeniz gerekti§i için ister istemez al³yorsunuz :) Dolaysyla Kendine güven Motivasyon Bilimsel bak³ açs Program neden çal³mad? “uray de§i³tirince çal³yor Yeniden deneyeyim, oldu! Dur bakiyim oras ne i³e yaryormu³? Hmm Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 7 / 21
 8. 8. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Anladm ki Tam anlamyla bilgisayar anlamann tek yolu bu. Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 8 / 21
 9. 9. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Bugüne dönersek DDA Özgür yazlm kullanmaya ba³layan bir insan açk kirli olmak bilimsel yönteme yatkn olmak do§ay, hayat, ülkeyi ve dünyay daha iyi anlamak açsndan olumlu yönde de§i³ir. Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 9 / 21
 10. 10. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Niye? Ksa yant: kapal yazlmlarn tutsakl§ndan kurtulur. Uzun yant: Özgür yazlm iki yolla özgürle³tirir 1 Koruyarak 2 mkân tanyarak Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 10 / 21
 11. 11. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Koruyarak mkân tanyarak Internet Gezerken izlenip yönlendirilmek istemezse AdBlock Plus NoScript kullanabilece§ini bilir. Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 11 / 21
 12. 12. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Koruyarak mkân tanyarak Internet Girmesinin birisi tarafndan engelledi§i sitelere Tor, veya Tails kullanarak girebilece§ini bilir. Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 12 / 21
 13. 13. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Koruyarak mkân tanyarak leti³im Birileri e-postalarm okumasn derse, GnuPG Thunderbird (veya Mutt) anlk mesajla³malarm da güvenli olsun isterse, OTR teknolojisini kullanabilece§ini bilir. Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 13 / 21
 14. 14. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Koruyarak mkân tanyarak Çocuklar Akll telefonlar ve tabletler çocuklar için biçilmi³ kaftan gibi. ama gerçekten öyle mi? Gerçekte kapal yazlm ortamlar deneme yanlmaya olanak vermiyor her ne kadar milyonlarca uygulama olsa da ço§u özelle³tirmeye olanak tanmayan tüketime yönelik uygulamalar Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 14 / 21
 15. 15. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Koruyarak mkân tanyarak Çocuklar ve Özgür Yazlm Aksine özgür yazlm felsefesinin içinden gelen Scratch Arduino Raspberry PI gibi yazlm ve donanm ortamlar e§lenceli gerçek ve bilimsel yönteme uygun deneyimler sunuyor. Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 15 / 21
 16. 16. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Koruyarak mkân tanyarak Mekan tanmlayan kapal yazlmlar Kapal yazlm ortamlarnn pek fark edilmeyen ama çok derinden bir etkisi olan yan zaman geçirdi§imiz mekanlar belirleyebilme yetkisine sahip olmasdr. nsann dikkati, bakt§ yönün biraz üstündeki i³aretlere oldukça duyarldr. Sistemler bunu kullanr. Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 16 / 21
 17. 17. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Koruyarak mkân tanyarak Mekann yeniden ele geçirilmesi Özgür yazlmda ise mekan her bireye özel veya ³irketlerden ba§msz ortakla³a belirlenebilir Özgür yazlm kullanan ki³i bunun yaplabilece§inin farkndadr. Diaspora kendinize veya arkada³ çevrenize özel görünümünü tamamen sizin belirleyebilece§iniz verinizin her zaman sizde kald§ bir ortam sunar. Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 17 / 21
 18. 18. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Koruyarak mkân tanyarak Ki³isel verilerin yeniden ele geçirilmesi E-postalarnz Google tarafndan, verileriniz Dropbox tarafndan ücretsiz olarak tutuluyor, de§il mi? Yanl³. içeriklerinin i³lenip size hangi reklam göstermeleri gerekti§ini hesaplamalar kimlerle konu³tu§unuzu veya i³ yapt§nz ö§renmeleri kar³l§nda. Özgür yazlm kullanan ki³i bu hizmetleri de kendi ba³na sa§layabilece§ini bilir Mailpile ile kendi e-posta hizmetine sahip olur, (henüz geli³me a³amasnda) ownCloud ile de kendi dosya payla³m sistemi olur. Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 18 / 21
 19. 19. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Sonuçta Özgür yazlm müdahalelerden koruyarak, imkânlar tanyarak özgürle³tirir. Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 19 / 21
 20. 20. TE“EKKÜRLER
 21. 21. Kendi hikayem ddia Özgürle³tirir Sonuç Images 1 http://www.slate.com/articles/technology/the_browser/2007/10/googles_2 http://wvde.state.wv.us/oaa/images/lecabinet.gif Onur Güngör (onurgu@boun.edu.tr) 1 Ekim 2014, Lüt Krdar, Bili³im Zirvesi '14 21 / 21

×