Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการนำเสนอ

76.187 visualizaciones

Publicado el

การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการนำเสนอ

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการนำเสนอ

 1. 1. คำถำม กำรเขียนแผนธุรกิจ เพื่อกำรนำเสนอ มีวิธีกำรอย่ำงไร
 2. 2. กำรนำเสนอโดยกำรเขียน การเขียน สิ่งที่อยู่ในสมอง ออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นนามธรรม (ความคิด) ออกมาเป็นรูปธรรม (ลายลักษณ์อักษร)
 3. 3. แผนงานทางธุรกิจ วิธีการ กระบวนการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติในการลงทุน ในการดาเนินธุรกิจตามเป้ าหมายและ วัตถุประสงค์และแสดงถึงผลลัพธ์ของธุรกิจ ความหมายของแผนธุรกิจ (Business Plan)
 4. 4. แผนธุรกิจ คือเอกสารที่แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ในการวางแผนธุรกิจที่มาจากผู้เขียน หรือจากตัวธุรกิจ แผนการตลาด แผนการบริหารงานบุคคล แผนการผลิตสินค้าและบริการ แผนการเงิน ความหมายของแผนธุรกิจ (Business Plan)
 5. 5. กำรเขียนแผนธุรกิจเพื่อนำเสนอ แผนการตลาด แผนการบริหารงานบุคคล แผนการผลิตสินค้าและบริการ แผนการเงิน
 6. 6. แนวคิดในกำรนำเสนอแผนธุรกิจ ผู้เขียนแผนธุรกิจจะต้องทาความเข้าใจ เกี่ยวกับนาเสนอแผนธุรกิจ ดังนี้ • ผู้อ่านจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของผู้เขียน • การเขียนแผนธุรกิจไม่ใช่เพื่อให้ตนเองอ่าน • การเขียนแผนธุรกิจจะต้องทาผู้อ่าน เกิดความเข้าใจในธุรกิจของผู้นาเสนอ
 7. 7. กำรออกแบบเค้ำโครงของแผน กำรออกแบบสินค้ำ และบริกำร กำรถ่ำยทอดให้ผู้อื่นเข้ำใจลักษณะดำเนินกำร ศำสตร์ องค์ควำมรู้จำกประสบกำรณ์ ทฤษฎีและกำรค้นคว้ำ ศิลป์ จริยธรรม กำรจัดทำแผนธุรกิจ กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต่อลูกน้อง ต่อลูกค้ำ ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ กำรดำเนินธุรกิจยั่งยืน
 8. 8. • ไม่ขึ้นอยู่กับจานวนหน้าหรือความหนาบาง ของแผนธุรกิจ กำรเขียนแผนธุรกิจที่ดี • เขียนโดยข้อเท็จจริง และความมีประสิทธิภาพของธุรกิจ • สามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจในธุรกิจ ต่อผู้อ่านแผน
 9. 9. แผนธุรกิจแบ่งเป็น 5 ประเภท 5. แผนธุรกิจที่ใช้ในการประกวดแข่งขัน 1. แผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงิน 4. แผนธุรกิจเพื่อใช้ในการศึกษา 3. แผนธุรกิจเพื่อการบริหารจัดการ 2. แผนธุรกิจเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ
 10. 10. แผนธุรกิจเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงิน • แผนธุรกิจเพื่อการขอสินเชื่อหรือการขอกู้ยืมเงิน ใช้ประกอบการพิจารณาจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน • แผนธุรกิจเพื่อการร่วมลงทุน นาเสนอต่อ กองทุนร่วมลงทุน หน่วยงาน องค์กร • แผนธุรกิจเพื่อการขอรับเงินสนับสนุนช่วยเหลือ จากศูนย์บ่มเพาะวิสากิจ มหาวิทยาลัย
 11. 11. กำรวิเครำะห์ กำรพยำกรณ์ กำรติดตำมและประเมินผล ใช้เป็นแผนที่ (Map) ใช้เป็นข้อตกลง (Agreement) ระหว่ำงคู่สัญญำหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งภำยในหรือภำยนอกองค์กร ระหว่ำงธุรกิจกับเจ้ำหนี้ธุรกิจกับผู้ถือหุ้น ธุรกิจกับคู่ค้ำ ผู้บริหำรกับผู้ถือหุ้น ใช้เป็นเครื่องมือ (Tools) กำรใช้ประโยชน์ของแผนธุรกิจ เป็นเอกสำรหรือเป็นลำยลักษณ์อักษรที่บอกถึงควำมคิดที่เป็น กำรวำงแผน กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติและกำรดำเนินงำน
 12. 12. ส่วนประกอบของแผนธุรกิจ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 บทนาและการบริหารธุรกิจ ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ตลาด ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ทางการเงิน
 13. 13. ปกหน้ำ สำรบัญ บทสรุปผู้บริหำร วัตถุประสงค์ในกำรนำเสนอ แผนธุรกิจ ควำมเป็นมำของธุรกิจหรือ แนวคิดกำรเริ่มต้นธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ สินค้ำ หรือบริกำร กำรวิเครำะห์ตลำด แผนกำรบริหำรจัดกำร แผนกำรตลำด แผนกำรผลิต หรือกำรบริกำร แผนกำรเงิน แผนฉุกเฉินหรือ แผนประเมินควำมเสี่ยง หัวข้อหลักของการเขียนแผนธุรกิจ
 14. 14. ปกหน้ำของแผนธุรกิจ แผนธุรกิจ (Business Plan Picture, Graphic or Company Logo ชื่อธุรกิจ___________________________________ ที่อยู่ _____________________________________ หมายเลขโทรศัพท์ __________________________ e-mail address _____________________________ นาเสนอต่อ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
 15. 15. หัวข้อ 1 หัวข้อย่อย 1.1 และ 1.1.1 สำรบัญ เป็นส่วนที่แสดงลำดับเนื้อหำของแผนธุรกิจ ในกรณีที่มีหัวข้อย่อยหรือรำยละเอียดจำนวนมำก ควรแบ่งหัวข้อออกเป็นลำดับ โดยมีตัวเลขหัวข้อกำกับ พร้อมลำดับหัวข้อย่อย ดังนี้ ในกรณีที่มีตารางหรือรูปภาพ ควรแยกเป็น สารบัญตารางและสารบัญรูปภาพ
 16. 16. บทสรุปผู้บริหาร เป็นการสรุปรายละเอียดที่สาคัญทั้งหมด ของแผนธุรกิจหรือหัวข้อเฉพาะส่วนเนื้อหาที่สาคัญ ในแผนบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการผลิต และแผนการเงิน ภายใน 1-2 หน้ากระดาษ ควรจัดทาในขั้นตอนสุดท้าย ภายหลังจาก การจัดทาแผนธุรกิจแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
 17. 17. ประกอบด้วย • แนวความคิดในการดาเนินธุรกิจ บทสรุปผู้บริหาร • ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของธุรกิจ • สภาวะตลาด • ความสามารถทางการแข่งขันและวิธีการแข่งขัน • ลูกค้าเป้ าหมายกลยุทธ์ทางการตลาด แผนการบริการ • การบริหารจัดการ สรุปผลทางการเงิน
 18. 18. วัตถุประสงค์ในการนาเสนอแผนธุรกิจ เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ในการนาเสนอแผนธุรกิจ เพื่อขอการสนับสนุน จากหน่วยงานหรือเพื่อขอรับการสนับสนุน วงเงินสินเชื่อ แจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ จานวนเงิน วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน หลักประกัน ในการขอกู้ การให้ผลตอบแทนหรือเงื่อนไขต่าง ๆ
 19. 19. ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ ประกอบด้วย สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ อย่างน้อย 3 ปี ขั้นตอนการเริ่มดาเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ จนถึงคาดว่าจะแล้วเสร็จ ประวัติความเป็นมาหรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ ได้แก่ ชื่อกิจการ ผู้เริ่มก่อตั้ง ปีที่ก่อตั้ง เหตุผลในการก่อตั้ง ทุนจดทะเบียน การเติบโตของกิจการ
 20. 20. บริการ รายละเอียดการบริการ เป็นการแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ครบถ้วน ได้แก่ รูปแบบ ราคา การบรรจุหีบห่อ ตราสินค้า การให้บริการก่อน - หลังการขาย ประกอบด้วย ภาพถ่ายการบริการ เช่น สถานที่ให้บริการ ขั้นตอน การบริการ บรรยากาศต่าง ๆ
 21. 21. การวิเคราะห์ตลาด การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ สภาพโดยรวมของตลาด ที่ธุรกิจดาเนินการอยู่ทั้งทางตรง ทางอ้อม การประมาณ การยอดขายที่มีความสัมพันธ์กับสภาพตลาด ประกอบด้วย การแบ่งส่วนตลาดและส่วนแบ่งทางการตลาด แนวโน้มทางการตลาด ตลาดเป้ าหมาย ลักษณะ ลูกค้าด้านประชากร ด้านจิตวิทยา ด้านพฤติกรรม
 22. 22. การวิเคราะห์ตลาด • สภาพการแข่งขัน ประกอบด้วย • คู่แข่งขัน รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน • การวิเคราะห์ปัจจัยของธุรกิจ SWOT Analysis การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เกี่ยวกับ โอกาส อุปสรรค
 23. 23. ปัจจัยการพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงิน ปัจจัยการพิจารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย สถานการณ์การแข่งขัน สังคม เทคโนโลยีสภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กลุ่มผู้จาหน่าย เครือข่าย การวิเคราะห์ SWOT
 24. 24. แผนบริหารจัดการ • ข้อมูลธุรกิจ ได้แก่ ชื่อกิจการ ที่ตั้ง ทุนดาเนินการ ประกอบด้วย • รายนามคณะกรรมการบริษัท • ประวัติกรรมการหรือผู้บริหาร • รายชื่อผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนและสัดส่วนการถือครอง • แผนผังองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบและ คุณสมบัติของบุคลากรหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร
 25. 25. แผนผังองค์กร
 26. 26. แผนบริหารจัดการ ประกอบด้วย • วิสัยทัศน์ เป็นกำรแสดงภำพของธุรกิจในอนำคต ข้ำงหน้ำว่ำต้องกำรให้ธุรกิจเป็นเช่นใด • พันธกิจ เป็นกำรแสดงภำระหน้ำที่ที่ธุรกิจ จะดำเนินกำรตำมวิสัยทัศน์ของธุรกิจที่กำหนดไว้ • เป้ าหมายของธุรกิจ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ • นโยบายการจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทน • แผนดาเนินการอื่น ๆ ของธุรกิจ
 27. 27. แผนการตลาด ประกอบด้วย • เป้ ำหมำยทำงกำรตลำด กำรกำหนดกลุ่มลูกค้ำป้ ำหมำย • กลยุทธ์ทำงกำรตลำด (4P’s) ได้แก่ - กลยุทธ์ด้ำนผลิต/ภัณฑ์บริกำร - กลยุทธ์ด้ำนรำคำ - กลยุทธ์ด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย - กลยุทธ์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด • กิจกรรมหรือการดาเนินการทางการตลาด
 28. 28. แผนการบริการ ประกอบด้วย • แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการ และรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานประกอบการ ทั้งในส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แผนที่ตั้งสถาน ประกอบการและภาพถ่ายสถานประกอบการ • รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินค้าที่ใช้ในการบริการ • อุปกรณ์และเครื่องมือในการบริการ • ขั้นตอนการบริการ แผนผังกระบวนการบริการ
 29. 29. แผนการเงิน ประกอบด้วย • แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการลงทุนในธุรกิจ การแสดงมูลค่าการลงทุนทั้งหมดที่เป็นสินทรัพย์ ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ ทั้งส่วน การผลิต การบริหารและการขาย • ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน • นโยบายทางการเงิน
 30. 30. เป็นกำรประเมินจำกแผนกำรบริหำรจัดกำร แผนกำรตลำด แผนกำรบริกำร แผนกำรเงิน การลอกเลียนแบบสินค้า ต้นทุนการบริการที่สูงขึ้น การลดราคาขายสินค้าของคู่แข่งขัน ภาวะอัคคีภัย ภาวะตกต่าของเศรษฐกิจ ระเบียบข้อบังคับพิเศษที่ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงของการขายสินค้า หรือการบริหารงานภายในเกิดปัญหาความขัดแย้ง ตัวอย่างความเสี่ยง แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง
 31. 31. ข้อพิจำรณำในกำรเขียนแผนธุรกิจเพื่อนำเสนอ ใช้แสดงกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ วิธีการ ขั้นตอน ในการลงทุนประกอบการในการดาเนินธุรกิจ ใช้เป็นเครื่องมือ แผนที่ ข้อตกลง ประกอบการพิจารณา การขอสนับสนุนเงินทุน หรือกู้เงินจากสถาบันการเงิน แผนธุรกิจถูกเขียนขึ้นเพื่อให้บุคคลภายนอกเป็นผู้อ่าน
 32. 32. แหล่งข้อมูล สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม (สสว.) http://www.db4business.com/business_plan.htm คู่มือกำรเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจกำรบริกำร สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง และขนำดย่อม (สสว.)

×