Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Διδακτικοί στόχοι κατά Bloom(20)

Publicidad

Más de Γιάννης Παπαδάκης(20)

Διδακτικοί στόχοι κατά Bloom

 1. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Διδακτική Μεθοδολογία Εξάμηνο 1ο Ενότητα : Β. Bloom
 2. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Από τους Στόχους και την Στοχοθεσία στο Μοντέλο του B. Bloom
 3. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τι σκέφτεσαι; Μου αρέσει η ιστορία της τέχνης και θα ήθελα να ασχοληθώ με την συντήρηση έργων τέχνης. Τι να κάνω; Θέσε Στόχους...
 4. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τι είναι ο Στόχος; Ένας στόχος είναι ένα προσωπικό ή οργανωτικό επιθυμητό τελικό σημείο στην ανάπτυξη. Είναι συνήθως αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο και σε καθορισμένες προθεσμίες. Είναι συνεπώς αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε. Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι Μακροπρόθεσμοι Στόχοι Ένας στόχος που τίθεται να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μιας μακράς χρονικής περιόδου. Ένας στόχος που ολοκληρώνεται σε μια μικρή χρονική περίοδο Ο καθορισμός ενός μακροπρόθεσμου στόχου περιλαμβάνει συνήθως τη ρύθμιση των βραχυπρόθεσμων στόχων για να διαιρέσει το χρόνο της επίτευξης του μακροπρόθεσμου στόχου.
 5. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Στοχοθεσία Η στοχοθεσία είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόοδο των ανθρώπων. Ο καθορισμός των στόχων είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στους ανθρώπους να εξειδικεύουν και έπειτα να δουλεύουν προς τους στόχους τους. Αυτό συμβαίνει με την εξασφάλιση του ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν σαφώς τι να αναμένουν από τους εαυτούς τους, όταν ένας στόχος πρόκειται να επιτευχθεί. Στόχοι Πρέπει να Είναι SMART: Specific – Ακριβείς Measurable - Μετρήσιμοι Acceptable - Αποδεκτοί Realistic - Ρεαλιστικοί Extending - Επεκτάσιμοι Rewarding - Ανταποδοτικοί
 6. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Στόχοι στην Εκπαιδευτική Πράξη Διδακτικοί Στόχοι:  είναι η μερικότερη έκφραση των γενικών και ειδικών σκοπών της εκπαίδευσης  είναι η οριοθέτηση του τι πρέπει να γίνει μέσα στην τάξη, σε κάθε μάθημα  Προσανατολίζονται πάντοτε σταθερά και υπηρετούν τους εκπαιδευτικούς σκοπούς Είναι προτάσεις που προσδιορίζουν με ακρίβεια και σαφήνεια το «τι» οι μαθητές θα είναι ικανοί να κάνουν ως αποτέλεσμα μιας διδασκαλίας.
 7. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Διδακτικοί Στόχοι Σημαντικός είναι ο ρόλος της διατύπωσης των στόχων με τη χρήση σαφών και καλά προσδιορισμένων λέξεων. Σημαντικά Στοιχεία των Στόχων Βασικό ρήμα Στόχου. Πρέπει να προσδιορίζει τι θα είναι ικανοί να κάνουν οι μαθητές μετά το τέλος της διδασκαλίας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ρήματα που δηλώνουν συγκεκριμένη και φανερή ενέργεια όπως: ανακοινώνω, εξηγώ, καθορίζω, περιγράφω, ανακεφαλαιώνω, γράφω, εκτελώ πράξεις, λύνω Συνθήκες επίτευξης του στόχου. Οι μαθητές κατά την παρουσίαση της νέας συμπεριφοράς επηρεάζονται από τα μέσα , τα όργανα, τον εξοπλισμό, τις πηγές και το χρόνο που έχουν στην διάθεση τους. Κριτήριο επίτευξης του στόχου. Το κριτήριο επίτευξης δείχνει το επίπεδο εκτέλεσης ή τον βαθμό επίδοσης μιας συμπεριφοράς.
 8. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Ταξινόμηση Διδακτικών Στόχων Με τη βοήθεια των στοχοταξινομιών γίνεται κατάταξη των στόχων με βάση το βαθμό:  ποιότητας,  πολυπλοκότητας και  αφαίρεσης σε διαφορετικά επίπεδα ιεραρχικώς δομημένα. Η έννοια της ιεραρχικής δόμησης σημαίνει ότι η μετάβαση στο επόμενο επίπεδο του στόχου προϋποθέτει την κατάκτηση των προηγούμενων επιπέδων. Στοχοταξινομία
 9. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Ταξινόμηση Διδακτικών Στόχων – B. Bloom (1956) Εισαγωγή των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Το άτομο γίνεται δια-βίου μαθητής, θέτει στόχους, καθοδηγείται από τα κίνητρα του, χρησιμοποιεί κατάλληλες στρατηγικές και μεθόδους Ταξινόμηση Διδακτικών Στόχων Benjamin Bloom (1956) Γνωστική Περιοχή Συναισθηματική Περιοχή Ψυχοκινητική Περιοχή Γνώση Κατανόηση Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Αξιολόγηση Αποδοχή Αντίδραση Αξία Οργάνωση Χαρακτηρισμός Μίμηση Χειρισμός Ακρίβεια Συντονισμός Φυσικότητα
 10. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Ταξινόμηση Στόχων από τον B. Bloom Ταξινόμηση Διδακτικών Στόχων Benjamin Bloom (1956) Γνωστική Περιοχή Συναισθηματική Περιοχή Ψυχοκινητική Περιοχή Γνώση Κατανόηση Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Αξιολόγηση Αποδοχή Αντίδραση Αξία Οργάνωση Χαρακτηρισμός Μίμηση Χειρισμός Ακρίβεια Συντονισμός Φυσικότητα Ο Bloom προσδιόρισε τρεις τομείς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι τομείς αυτοί είναι:  Ο Γνωστικός - Cognitive: διανοητικές δεξιότητες (γνώση - knowledge)  Ο Συναισθηματικός - Affective: ανάπτυξη μέσω συναισθημάτων ή συγκινησιακών περιοχών (στάση - attitude)  O Ψυχοκινητικός - Psychomotor: χειρωνακτικές ή φυσικές δεξιότητες (δεξιότητες)
 11. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Ταξινόμηση Διδακτικών Στόχων Ταξινόμηση Διδακτικών Στόχων Benjamin Bloom (1956) Γνωστική Περιοχή Συναισθηματική Περιοχή Ψυχοκινητική Περιοχή Γνώση Κατανόηση Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Αξιολόγηση Αποδοχή Αντίδραση Αξία Οργάνωση Χαρακτηρισμός Μίμηση Χειρισμός Ακρίβεια Συντονισμός Φυσικότητα Οργάνωση και κατηγοριοποίηση των δεξιοτήτων της σκέψης και των στόχων. Η ταξινομία ακολουθεί τη διαδικασία του συλλογισμού, αποτελεί ένα συνεχές από τις χαμηλότερες δεξιότητες σκέψης (Lower Order Thinking Skills-LOTS) στις ανώτερες δεξιότητες της σκέψης (Higher Order Thinking Skills-HOTS). Σκεπτικό Ταξινομίας: Δεν μπορείς να κατανοήσεις μία έννοια εάν πρώτα δεν τη θυμάσαι, αντίστοιχα δεν μπορείς να εφαρμόσεις τη γνώση εάν δεν την κατανοήσεις. Κάθε κατηγορία περιγράφεται ως ουσιαστικό.
 12. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Ταξινόμηση Γνωστικών Στόχων  Η μάθηση κλιμακώνεται σε 6 διαφορετικά ιεραρχικώς δομημένα επίπεδα.  Τα επίπεδα αυτά κατά ανιούσα τάξη πολυπλοκότητας και παιδαγωγικής σπουδαιότητας είναι τα εξής: Γνώση Κατανόηση Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Αξιολόγηση
 13. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Κατά το σχεδιασμό του περιεχομένου, η ταξινομία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας ολιστικής προσέγγισης μάθησης και ανάπτυξης, παρά ως ένα γραμμικό πρότυπο. Χρήση Ταξινομίας Γνωστικών Στόχων στην Πράξη Γνώση Κατανόηση Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Αξιολόγηση Σχήμα ->Bloom’s Rose μπορούμε να παρατηρήσουμε το γεγονός αυτό αναλυτικά: Από το γραμμικό Πρότυπο
 14. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Χρήση Ταξινομίας Γνωστικών Στόχων στην Πράξη Στο Ολιστικό Πρότυπο 1 2 Γνώση Κατανόηση 34 5 6 Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Αξιολόγηση Συγκρίνω Αναλύω Καθορίζω Καταδεικνύω Διαχω ρίζω κατηγοριοποιώ Διαφο-ροποιώΥποδιαιρώ ΥπονοώΕρευνώΕπιλέγωΒάζωπροτεραιό- τητες Έ ρευνα γράφημαΣυλλογισμός Αναφορά Διάσπαση ύλης Ερωτηματολόγιο ΕπιχείρημαΠροπαγάνδα Ορισμόςλέξης Δήλωση Αναγνώριση Συμπέρασμα Έλεγχος ΣυνθέτωΑρχικοποιώ Υποθέτω Αναπτύσσω Σχεδιάζω Συνδυάζω Δομώ Παράγω Σχεδιάζω Δημιουργώ Επινοώ Οργανώνω Σύνολο σταθερών Παιχνίδι Τραγούδι μηχανή Άρθρο Επινόηση Αναφορά Σύνολο Κανόνων Παιχνίδι Πείραμα Εναλλακτική Δράση ΥπόθεσηΜορφοποίησηΒιβλίο Κρίνω Συσχετίζω Κριτικάρω Υποστηρίζω Αξιολογώ Σκέφτομαι Κριτικάρω Προτείνω Συνοψίζω Συγκρίνω Εκτιμώ Συμπέρασμα Αυτό- Αξιολόγηση Πρόταση Σημαίνον Δοκιμήδίκης έρευνα Σύγκριση σταθερών Ορισμός σταθερών Συζήτηση Αποτίμηση Bloom’s Taxonomy Learning in Action Επιλέγω Κατατάσσω Ονομάζω Ορίζω Περιγράφω Απομνη-μονεύω Χαρακτηρίζω Αναγνωρίζω Εντοπίζω Εκθέτω Δηλώνω Αναγνωρίζω Συνδέω Αναδιατυπώνω Παραφράζω Επανεγράφω Δίνω παραδείγματα Εκφράζω Ερμηνεύω ΕξηγώΥποστηρίζω Διαφοροποιώ Συνοψίζω Συσχετίζω Αποσαφινίζω Επεκτείνω Ο ργανώ νω Γενικεύω Δραματοποιώ Π ροετοιμάζω Κατασκευάζω Επιλέγω Σχεδιάζω Εφαρμόζω Επιλύω Σκιαγραφώ Αποκαλύπτω Περιγράφω Γεγονότα Άνθρωποι Ηχογραφήσεις Βίντεο Έργα Εικόνεςαπόταινίες Ράδιο Ανάγνω ση κειμένω ν Ταινίες Εφημερίδες Περιοδικά Τηλεόραση Ηχογράφηση Δραματο- ποίηση Σκίτσο Ιστορία Λόγος Φωτογραφία Διάγραμμα Προσωπικές διαπιστώσεις ΜοντέλοΠόρισμαΣυνέπεις ιδεώνΠεριστασιακοίσυσχετισμοί Αναλογία Σκιαγράφηση Σύγκριση Περίληψη Λίστα Δραματο- ποίηση Ζω γραφική Γλυπτική Κοσμημα- τοποιία Ποίηση Εικονο- γράφηση Λύση Ερώτηση Ακολουθία βασικών γραμμών Χάρτης Σχέδιο εργασίας Πρόβλεψη Διάγραμμα Bloom’s Rose
 15. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Παραδείγματα Ανάπτυξης της Ταξινομίας των Στόχων Β. Bloom (1956)
 16. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων http://www.novamind.com/connect/nm_documents/show_branch/asilva/05D9FF88-5D0A-4F4B-8BE4- 17486BA72BF5/711280272 Ταξινομία Γνωστικών Στόχων σε μορφή Mind Maps
 17. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Ταξινομία Γνωστικών Στόχων στα πλαίσια ενός Wiki http://tech-0708-t3-c.wikispaces.com/Bloom's+Taxonomy+Diagram
 18. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Ταξινομία Γνωστικών Στόχων στo Second Life Second Life: 3D models of Bloom’s Taxonomy http://flexiblelearning.wordpress.com/2008/06/07/second-life-3d- models-of-blooms-taxonomy-and-wengers-communities-of-practice/
 19. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων  Το 1990 οι Lorin Anderson και D. Krathwohl αναθεώρησαν την ταξινομία του Bloom και έτσι το 2001 δημοσίευσαν την Αναθεωρημένη Ταξινομία του Bloom.  Κλειδί της Αναθεωρημένης Ταξινομίας του Bloom είναι η χρήση των ρημάτων σε αντιδιαστολή με τη χρήση των ουσιαστικών για κάθε κατηγορία καθώς και μία επαναδιοργάνωση της αλληλουχίας της ταξινομίας. Η σειρά με την οποία είναι καθορισμένες οι κατηγορίες είναι από το χαμηλό επίπεδο σε υψηλό επίπεδο.  Θεωρείται ότι η δημιουργικότητα είναι υψηλότερα σε θέση από την αξιολόγηση στό πλαίσιο του γνωστικού τομέα Αναθεωρημένη Ταξινομία Στόχων του B. Bloom
 20. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Αναθεωρημένη Ταξινομία Στόχων του B. Bloom από τους L. Anderson και D. Krathwohl Θυμάμαι Κατανοώ Εφαρμόζω Αναλύω Αξιολογώ Δημιουργώ Χαμηλού Επιπέδου Δεξιότητες Σκέψης Υψηλού Επιπέδου Δεξιότητες Σκέψης Γνώση Κατανόηση Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Αξιολόγηση Υψηλού Επιπέδου Δεξιότητες Σκέψης Χαμηλού Επιπέδου Δεξιότητες Σκέψης Αναθεωρημένης Ταξινομία BloomΤαξινομία Bloom
 21. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - Σκέψου πάνω στα θέματα της ενότητας και προσπάθησε να θέσεις τους δικούς σου στόχους (Reflective Thinking). - Μπορείς να σκεφτείς τους στόχους του μαθήματος και πώς αυτοί συμβαδίζουν με τους ατομικούς σου στόχους; - Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γνωστικοί στόχοι σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα εκμάθησης π.χ. ισπανικών; - Μπορείς να καταγράψεις ποιους στόχους χρησιμοποιείς από την ψηφιακή και συνεργατική ταξινομία στόχων του Bloom; Reflective Questions
 22. eΨeΨΠανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Ματσαγγούρας, Η. (2005): Θεωρία & Πράξη της Διδασκαλίας, τ. Α & Β [Θεωρία & Στρατηγικές Διδασκαλίας, εκδ. Gutenberg. Κασσωτάκης, M. & Φλουρής, Γ (2005): Μάθηση και Διδασκαλία, τ. Α΄, B΄Αθήνα. Bloom B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co. Inc. Orlich, C., Harder, R., Callahan, R., Trevisian, M., & Brown, A. (2004). Teaching strategies: A guide to effective instruction. (7th ed.). Boston: Houghton Mifflin Company. St. Edward’s University Center for Teaching Excellence. (2004) Task Oriented Question Construction Wheel Based on Bloom’s Taxonomy.[Michael Hanley, Eduspaces Bιβλιογραφία
Publicidad