Publicidad
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Publicidad
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Publicidad
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Publicidad
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Próximo SlideShare
XarxesXarxes
Cargando en ... 3
1 de 17
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Xarxes

 1. XARXES INFORMÀTIQUES Hugo Alguacil Camero
 2. 4tB
 3. ÍNDEX Contenido Introducció ..............................................................................................................................................................1 Parts d’una xarxa informàtica.....................................................................................................................2 Router....................................................................................................................................................................2 Targeta de xarxa.............................................................................................................................................2 Switch....................................................................................................................................................................4 Cables de xarxa...............................................................................................................................................4  Cable de coure de parells trenats: ..................................................................................4  Cable coaxial:.................................................................................................................................6  Cable de fibra òptica:...............................................................................................................6  El mitjà sense fil. Wifi: ..............................................................................................................6 Arquitectura de xarxa.......................................................................................................................................7  Bus........................................................................................................................................................7  Anell.....................................................................................................................................................7  Estrella................................................................................................................................................8  Cel·lular..............................................................................................................................................8 Configuració de la xarxa ................................................................................................................................9 Adreça Mac........................................................................................................................................................9 Adreça IP .............................................................................................................................................................9 Sistemes operatius..........................................................................................................................................10 Sistemes digitals ...............................................................................................................................................11 Codi Binari ............................................................................................................................................................11
 4. 1 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 5. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferent dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
 6. 3
 7. 4 Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permet connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cable de coure de parells trenats: Es el mes utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.
 8. 5
 9. 6  Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.  Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitja més ràpid però també el més car.  El mitjà sense fil. Wifi: La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
 10. 7 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les mes utilitzades són:  Bus: Els ordinadors surten d’un punt central  Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.
 11. 8  Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades .  Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil
 12. 9 Configuració de la xarxa Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
 13. 10 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, permet l’execució normal de la rest de les operacions. Els sistemes operatius mes utilitzats són:  Windows  Linux  Mac Os
 14. 11 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari es un sistema de enumeració que nomes utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un BIT és la unitat mínima d’informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kbyte 1024 bytes 1 Mbyte 1024 Kbytes 1 Gbyte 1024 Mbytes 1 Tbyte 1024 Gbytes Codi Binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, el 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera manera consisteix en dividir el número decimal entre dos i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat.
 15. 12 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
 16. 13
Publicidad