Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Sri Vishnu Grand Non AC Menu

887 visualizaciones

Publicado el

Sri Vishnu Grand is a new entity from the management of Sri Vishnu Veg, having more than three years of experience in serving high quality & testy Vegetarian food. Peek at the menu and you’ll find the prices extremely affordable. Order and you’ll be served in a flash. Take a bite and it will be your freshest, most delicious experience ever.

Publicado en: Alimentación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sri Vishnu Grand Non AC Menu

 1. 1. Welcome ToWelcome To Sri Vishnu Grand Sri Vishnu Grand # 18, Prakruthi Enclave, Balagere Road, Panattur, Bangalore - 560 103. P. : 080-42013256 / M. : 9535007111 ²æà «µÀÄÚ UÁæAqï
 2. 2. HOT BEVERAGES ºÁmï ¨ÉªÉgÉÃeï SOUTH INDIAN DELICASE DOSA Special zÉÆøÁ ¸ÀàµÀ¯ï Coffee / Tea 20-00 PÁ¦ü / nà Badam Milk 20-00 §zÁªÀiï «Ä¯ïÌ Bournvita 25-00 ¨ÉÆÃjéößmÁ Horlicks 25-00 ºÁ°ðPïì Idly (2 No) 25-00 Erè (2PÉÌ) Vada 25-00 ªÀqÁ 1 Idli 1 Vada 40-00 1 Er 1 ªÀqÁ 2 Idli 1 Vada 50-00 2 Er 1 ªÀqÁ Rava Idli 30-00 gÀªÁ Erè Curd Vada 35-00 ªÉƸÀgÀÄ ªÀqÁ Rice Bath 40-00 gÉÊ¸ï ¨Ávï Poori 45-00 ¥ÀÇj Kara Bath 30-00 SÁgÁ ¨Ávï Kesari Bath 30-00 PÉøÀj ¨Ávï Chow Chow Bath 55-00 ZË ZË ¨Ávï Pakoda / Baji / Veg. Bonda) 35-00 ¥ÀPÉÆÃqÀ/§fÓ/¨ÉÆÃAqÁ Bonda Soup 35-00 ¨ÉÆÃAqÁ ¸ÀÆ¥ï (Sunday & Wednesday Evening) (D¢vÀåªÁgÀ, §ÄzsÀªÁgÀ ¸ÀAeÉ ªÀiÁvÀæ) Masala Dosa 50-00 ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Plain Dosa 45-00 ¥Éèãï zÉÆøÁ Butter Masala Dosa 55-00 §lgï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Onion Masala Dosa 55-00 D¤AiÀÄ£ï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Butter Plain Dosa 50-00 §lgï ¥Éèãï zÉÆøÁ Paper Masala Dosa 60-00 ¥ÉÃ¥Àgï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Paper Plain Dosa 55-00 ¥ÉÃ¥Àgï ¥Éèãï zÉÆøÁ Onion Dosa 55-00 FgÀĽî zÉÆøÁ Set Dosa 50-00 ¸Émï zÉÆøÁ Palak Masala Dosa 55-00 ¥À¯ÁPï zÉÆøÁ Palak Plain Dosa 50-00 ¥À¯ÁPï ¥Éèãï zÉÆøÁ ¸Ëvï EArAiÀÄ£ï qÉ°PÉøï
 3. 3. Cheese Plain Dosa 55-00 aÃ¸ï ¥Éèãï zÉÆøÁ Cheese Masala Dosa 60-00 aÃ¸ï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Paper Butter Masala Dosa 65-00¥ÉÃ¥Àgï §lgï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Paper Butter Plain Dosa 60-00 ¥ÉÃ¥Àgï ¥Éèãï zÉÆøÁ Panner Masala Dosa 65-00 ¥ÉÃ¥Àgï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Panner Plain Dosa 60-00 ¥À¤Ãgï ¥Éèãï zÉÆøÁ Rava Dosa 55-00 gÀªÁ zÉÆøÁ Rava Onion Masala Dosa 70-00 gÀªÁ FgÀÄ½î ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Rava Masala Dosa 65-00 gÀªÁ ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Rava Onion Dosa 65-00 ¥ÉÃ¥Àgï ªÀĸÁ® zÉÆøÁ Veg. Sandwich 35-00 ªÉeï ¸ÁåAqï«Zï Veg. Toast Sandwich 50-00 ªÉeï mÉÆøïÖ ¸ÁåAqï«Zï Fruit Sandwich 50-00 ¥sÀÆæmï ¸ÁåAqï«Zï Cheese Sandwich 60-00 aÃ¸ï ¸ÁåAqï«Zï Cheese Toast Sandwich 65-00 aøï mÉÆøïÖ ¸ÁåAqï«Zï Russian Sandwich 60-00 gÀ¶AiÀÄ£ï ¸ÁåAqï«Zï Bread Butter Jam 40-00 ¨Éæqï§lgï eÁªÀiï Bread Butter Jam Toast 55-00 ¨Éæqï§lgï eÁªÀiï mÉÆøïÖ Toast Butter 45-00 mÉÆøïÖ §lgï Bread Butter 40-00 ¨Éæqï§lgï Italian sandwiches 65-00 El°AiÀÄ£ï ¸ÁåAqï«Zï Veg. Cheese Sandwich 55-00 ªÉeï aÃ¸ï ¸ÁåAqï«Zï (4p.m. to 10.20p.m.) Pani Puri 35-00 ¥Á¤ ¥ÀÆj Masala Puri 35-00 ªÀĸÁ® ¥ÀÆj Bhel Puri 35-00 ¨ÉÃ¯ï ¥ÀÆj Special Bhel Puri 40-00 ¸ÉàµÀ¯ï ¨ÉÃ¯ï ¥ÀÆj Sev Puri 35-00 ¸ÉÃªï ¥ÀÆj Special Sev Puri 40-00 ¸ÉàµÀ¯ï ¸ÉÃªï ¥ÀÆj Alu Puri 35-00 D®Æ ¥ÀÆj SANDWICHES ¸ÁåAqï «Zï CHATS ZÁmïì
 4. 4. Papadi Chat 45-00 ¥Á¥Àr ZÁmï Plain Samosa 20-00 ¥ÉèÃ£ï ¸ÀªÉÆøÀ Samosa Masala 40-00 ¸ÀªÉÆøÀ ªÀĸÁ® Plain Cutlet 25-00 ¥Éèãï PÀmÉèmï Cutlet Masala 40-00 PÀmÉèmï ªÀĸÁ® Sev Alu Puri 40-00 ¸Éêï D®Æ ¥ÀÆj Sev Dhai Alu Puri 40-00 ¸Éêï zÀ» D®Æ ¥ÀÆj Dhai Alu Puri 40-00 zÀ» D®Æ ¥ÀÆj Dhai Puri 40-00 zÀ» ¥ÀÆj Paneer Pav Baji 60-00 ¥À¤Ãgï ¥Áªï §f Pav Baji 50-00 ¥Áªï §f Extra Pav 20-00 JPÁì÷Öç ¥Áªï Dhai Papdi Chat 50-00 zÀ» ¥Á¥Àr ZÁmï Ragada Patish 45-00 gÀUÀzÀ ¥Án±ï Masala Pav 45-00 ªÀĸÁ® ¥Áªï Cheese Pav Baji 60-00 aÃ¸ï ¥Áªï §f Vishnu Spl. Pav Baji 80-00 «µÀÄÚ ¸ÉàµÀ¯ï ¥Áªï §f Mushroom Pav Baji 60-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ¥Áªï §f
 5. 5. Cream of Tomato Soup 55-00 QæêÀiï lªÉÆÃmÉÆà ¸ÀÆ¥ï Sweet Corn Soup 60-00 ¸À¹éÃmï PÁ£ïð ¸ÀÆ¥ï Cream of Veg. Soup 60-00 QæêÀiï ªÉeï ¸ÀÆ¥ï Cream of Mushroom Soup 70-00 QæêÀiï ªÀÄıÀÆæªÀiï ¸ÀÆ¥ï Sweet Corn Veg. Soup 60-00 ¹éÃmï PÁ£ïð ªÉeï ¸ÀÆ¥ï Hot & Sour Soup 65-00 ºÁmï CAqï ¸ÀÆgï ¸ÀÆ¥ï Lung Fung Soup 65-00 ®AUï ¥sÀAUï ¸ÀÆ¥ï Manchow Soup 65-00 ªÀÄAZÀÆ ¸ÀÆ¥ï Veg, Clear Soup 60-00 ªÉeï QèAiÀÄgï ¸ÀÆ¥ï Mushroom- Veg Clear Soup 70-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ªÉeï QèAiÀÄgï ¸ÀÆ¥ï French Onion Soup 65-00 ¥sÉæAZï FgÀÄ½î ¸ÀÆ¥ï Green Peas Soup 60-00 VæÃ£ï ¦Ã¸ï ¸ÀÆ¥ï Veg. Noodle Soup 65-00 ªÉeï £ÀÆqÀ¯ï ¸ÀÆ¥ï Veg. Royal Soup 60-00 ªÉeï gÁAiÀÄ¯ï ¸ÀÆ¥ï Palak Jade Soup 65-00 ¥Á¯ÁPï dqÉà ¸ÀÆ¥ï Vishnu Special Soup 70-00 «µÀÄÚ ¸ÉàµÀ¯ï ¸ÀÆ¥ï Veg. Ball Chilly 95-00 ªÉeï ¨Á¯ï a°è Mushroom Chilly/65 110-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï a°è Gobi Chilly/65 75-00 UÉÆé a°è/65 Spanish Chilly 100-00 ¸Áàö夵ï a°è Panner Chilly/65 110-00 ¥À¤Ãgï a°è/65 Baby Corn Chilly/65 100-00 ¨Éé PÁ£ïð/65 Veg. Ball Manchurian 90-00 ªÉeï ¨Á¯ï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï APPITISIER STARTERS CHINESE SPL. VEGETABLES ZÉÊ¤Ã¸ï ¸ÉàµÀ¯ï ªÉeÉmÉç¯ïì (BOTH DRY OR GRAVY) (12.00 p.m. to 3.50 p.m. - 7 p.m. to 10.20 p.m.)
 6. 6. Veg. Ball Manchurian 90-00 ªÉeï ¨Á¯ï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Gobi Manchurian 75-00 UÉÆé ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Mushroom Manchurian 100-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Baby Corn Manchurian 100-00 ¨ÉéPÁ£ïð ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Spanish Manchurian 100-00 ¸Áàöå¤µï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Panner Manchurian 110-00 ¥À¤ßÃgï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï Veg. Ball Ginger Sauce 105-00 ªÉeï ¨Á¯ï fAdgï ¸Á¸ï Veg. Ball Hot GarlicSauce 105-00 ªÉeï¨Á¯ï ºÁmï UÁ°ðPï Panner Ginger Sauce 105-00 ¥À¤ßÃgï fAdgï ¸Á¸ï Veg. Ball Jade Sauce 105-00 ªÉeï ¨Á¯ï dqÉÃd ¸Á¸ï Vishnu Special Roll 100-00 «µÀÄÚ ¸ÉàµÀ¯ï gÉÆïï Papad 20-00 ¥Á¥Àqï Masala Papad 40-00 ªÀĸÁ® ¥Á¥Àqï Finger Chips 70-00 ¦AUÀgï a¥ïì Alu Fry (Dry) 70-00 D®Æ ¥sÉæöÊ qÉæöÊ Alu Jeera (Dry) 75-00 D®Æ fÃgÁ qÉæöÊ Alu Gobi (Dry) 75-00 D®Æ UÉÆé qÉæöÊ Peas Gobi 75-00 ¦Ã¸ï UÉÆé Green Peas (Chilly) 75-00 VæÃ£ï ¦Ã¸ï a°è Panner Burjee (Dry) 115-00 ¥À¤ßÃgï §Äfð qÉæöÊ Babycorn Pepper (Dry) 105-00 ¨ÉéPÁ£ïð ¥É¥Ààgï Panner Pepper (Dry) 110-00 ¥À¤ßÃgï ¥É¥Ààgï qÉæöÊ Mushroom Pepper (Dry) 110-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ¥É¥Ààgï qÉæöÊ Mushroom Sukka 110-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ¸ÀÄPÀÌ INDIAN SPECIAL VEG. EArAiÀÄ£ï ¸ÀàµÀ¯ï ªÉeï
 7. 7. Roti 20-00 gÉÆÃn Naan 30-00 £Á£ï Parota 30-00 ¥ÀgÉÆÃl Kulcha 30-00 PÀįÁÑ Batura 35-00 §vÀÆgÀ Masala Kulcha 45-00 ªÀĸÁ® PÀįÁÑ Butter Naan 40-00 §lgï £Á£ï Butter Kulcha 35-00 §lgï PÀįÁÑ Stuffed Parota 45-00 ¸ÀÖ¥sïØ ¥ÀgÉÆÃl Stuffed Kulcha 45-00 ¸ÀÖ¥sïØ PÀįÁÑ Stuffed Naan 50-00 ¸ÀÖ¥sïØ £Á£ï Channa Batura 75-00 ZÀ£Áß §vÀÆgÀ Mughalai Naan 60-00 ªÀÄÄUÀ¯ÁAiÀiï £Á£ï Kashmiri Naan 60-00 PÁ²äÃj £Á£ï Butter Roti 30-00 §lgï gÉÆÃn Pudina Roti 35-00 ¥ÀÄ¢£À gÉÆÃn Methi Parota 45-00 ªÉÄw ¥ÀgÉÆÃl Garlic Naan 50-00 UÁ°ðPï £Á£ï Panner Cheese Naan 65-00 ¥À¤ßÃgï aÃ¸ï £Á£ï Panner Cheese Kulcha 60-00 ¥À¤ßÃgï aøï PÀįÁÑ Methi Roti 40-00 ªÉÄw gÉÆÃn Alu Parota 45-00 D®Æ ¥ÀgÉÆÃl Dal Fry 80-00 zÁ¯ï ¥sÉæöÊ Dal Tadka 85-00 zÁ¯ï vÀqÀÌ Dal Palak 85-00 zÁ¯ï ¥Á¯ÁPï Dal Punjabi 85-00 zÁ¯ï ¥ÀAeÁ© Alu Gobi Masala 85-00 D®Æ UÉÆé ªÀĸÁ® Gobi Masala 85-00 UÉÆé ªÀĸÁ® TANDOORI SPECIALITIES vÀAzÀÆj ¸ÉàµÁ°n¸ï NORTH INDIAN DELICASE (12.00 p.m. to 3.50 p.m. - 7-10 p.m. to 10.20 p.m.) £Ávïð EArAiÀÄ£ï qÉ°Pɸï (12.00 p.m. to 4.00 p.m. - 7 p.m. to 10.20 p.m.)
 8. 8. Channa Masala 85-00 ZÀ£Àß ªÀĸÁ® Mutter Masala 85-00 ªÀÄlgï ªÀĸÁ® Peas Palak 85-00 ¦Ã¸ï ¥Á¯ÁPï Alu Palak 85-00 D®Æ ¥Á¯ÁPï Alu Mutter 85-00 D®Æ ªÀÄlgï Alu Channa 80-00 D®Æ ZÀ£Àß Channa Panner 100-00 ZÀ£Àß ¥À¤ßÃgï Dum Alu Kashmiri (Sweet) 110-00 ¦Ã¸ï D®Æ PÁ²äÃj Peas Gobi Masala 85-00 ¦Ã¸ï UÉÆé ªÀĸÁ® Palak Gobi 85-00 ¥Á¯ÁPï UÉÆé Panner Kofta 115-00 ¥À¤ßÃgï PÉÆÃ¥sÀÖ Veg. Malai Kofta 115-00 ªÉeï ªÀįÁAiÀiï PÉÆÃ¥sÀÖ Vegetable Kofta 110-00 ªÉeÉmÉç¯ï PÉÆÃ¥sÀÖ Nargis Kofta 115-00 £ÀVÃð¸ï PÉÆÃ¥sÀÖ Kashmiri Kofta 110-00 PÁ²äÃj PÉÆÃ¥sÀÖ Veg. Do Pyaza 110-00 ªÉeï zÉÆà ¥Áåd Veg. Pepper Masala 105-00 ªÉeï ¥É¥Àgï ªÀĸÁ® Veg. Hyderabadi 105-00 ªÉeï ºÉÊzÀgÁ¨Á¢ Veg. Shahi Kurma 105-00 ªÉeï ±À» PÀĪÀiÁð Navarathna Kurma (Sweet) 110-00 £ÀªÀgÀvÀß PÀĪÀiÁð (¹éÃmï) Panner Kurma 110-00 ¥À¤ßÃgï PÀĪÀiÁð Panner Butter Masala 100-00 ¥À¤ßÃgï §lgï ªÀĸÁ® Panner Gucchi 115-00 ¥À¤ßÃgï UÀÄaÑ Mushroom Mutter 115-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ªÀÄlgï Kaju Mutter 120-00 PÁdÆ ªÀÄlgï Kaju Masala 120-00 PÁdÆ ªÀĸÁ® Mushroom Masala 110-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ªÀĸÁ® Vishnu Special Curry 120-00 «µÀÄÚ ¸ÀàµÀ¯ï PÀjæ Kashmiri Gobi (Sweet) 95-00 PÁ²äÃj UÉÆé Vegetable Kurma 100-00 ªÉfmÉç¯ï PÀĪÀiÁð Vegetable Kheema 100-00 ªÉfmÉç¯ï QêÀÄ Babycorn Green Masala 110-00 ¨ÉéPÁ£ïð VæÃ£É ªÀĸÁ® Babycorn Mushroom Masala 110-00 ¨ÉéPÁ£ïðªÀÄıÀÆæªÀiï ªÀĸÁ®
 9. 9. Malai Methi Mutter 105-00 ªÀįÁAiÀiï ªÉÄw ªÀÄÄlgï Shai Panner 110-00 ±Á» ¥À¤ßÃgï Panner Shai Kurma 110-00 ¥À¤ßÃgï ±Á» PÀPÀĪÀiÁð Mixed Vegetable Curry 90-00 «ÄPÉìqï ªÉeÉmÉç¯ï PÀjæ Palak Panner 115-00 ¥Á¯ÁPï ¥À¤ßÃgï Panner Mutter 110-00 ¥À¤ßÃgï ªÀÄlgï Plain Palak 95-00 ¥Éèö棃 ¥Á¯ÁPï Dum Alu 100-00 zÀA D®Æ Stuffed Alu 100-00 ¸ÀÖ¥sïqï D®Æ Stuffed Tomato 110-00 ¸ÀÖ¥sïqï mÉÆêÉÄmÉÆà Stuffed Capsicum 100-00 ¸ÀÖ¥sïqï PÁå¦ìPÀA Capsicum Masala 95-00 PÁå¦ìPÀA ªÀĸÁ¯Á Babycorn Masala 105-00 ¨Éé PÁ£ïð ªÀĸÁ® Kadai Panner 115-00 PÀqÁ¬Ä ¥À¤ßÃgï Mix Veg. Kadai 115-00 «ÄPïì ªÉeï PÀqÁ¬Ä Kadai Mushroom 115-00 PÀqÁ¬Ä ªÀÄıÀÆæªÀiï Kadai Jaipuri 115-00 PÀqÁ¬Ä eÉÊ¥ÀÄj Panner Kolhapuri 115-00 ¥À¤ßÃgï PÉƯÁí¥ÀÄj Veg. Kolhapuri 110-00 ªÉeï PÉƯÁí¥ÀÄj Kadai Gobi Mutter 110-00 PÀqÁ¬Ä UÉÆé ªÀÄlgï Veg. Kadai 110-00 ªÉeï PÀqÁ¬Ä KADAI SPECIALITIES PÀqÁAiÀiï ¸ÉàµÁ°nøï
 10. 10. Panner Butter Masala 110-00 ¥À¤ßÃgï §lgï ªÀĸÁ® Mixed Veg. Curry 100-00 «ÄPÉìqï ªÉeï PÀjæ Veg. Shahi Kurma 110-00 ªÉeï ±Á» PÀĪÀiÁð Malai Mutter 110-00 ªÀįÁ¬Ä ªÀÄlgï Shahi Panner 115-00 ±Á» ¥À¤ßÃgï Veg. Kurma 110-00 ªÉeï PÀĪÀiÁð Veg. Kheema 110-00 ªÉeï QêÀÄ Panner Burji 125-00 ¥À¤ßÃgï §Äfð Navarathna Kurma (Sweet) 115-00 £ÀªÀgÀvÀß PÀĪÀiÁð ¹émï Kaju Mutter 120-00 PÁdÆ ªÀÄlgï Panner Mutter 110-00 ¥À¤ßÃgï ªÀÄlgï Kaju Masala 120-00 PÁdÆ ªÀĸÁ® JAIN VEGETABLE NORTH INDIAN DISHES eÉÊ£ï ªÉfmɧ¯ï £Ávïð EArAiÀÄ£ï r±À¸ï North Indian Delux Meals 130-00 £ÁvïðEArAiÀÄ£ï r®Pïì North Indian Mini Meals 90-00 £ÁvïðEArAiÀÄ£ï «Ä¤ NORTH MEALS £Ávïð EArAiÀÄ£ï «Äïïì (12.00 p.m. to 4.00 p.m. - 7 p.m. to 10.20 p.m.) South Indian Delux Meals 90-00 ¸Ëvï EArAiÀÄ£ï r®Pï South Indian Meals 60-00 ¸Ëvï EArAiÀÄ£ï «Äïïì SOUTH INDIAN MEALS ¸Ëvï EArAiÀÄ£ï «Äïïì (LUNCH ONLY) 11.30 A.M. TO 4.00 P.M.
 11. 11. Basmathi Rice 55-00 ¨Á¸ÀĪÀÄw gÉʸï Veg. Pulao 75-00 ªÉeï ¥À¯Áªï Peas Pulav 75-00 ¦Ã¸ï ¥À¯Áªï Veg. Biryani 80-00 ªÉeï ©jAiÀiÁ¤ Peas Biryani 80-00 ¦Ã¸ï ©jAiÀiÁ¤ Mughlai Biryani 90-00 ªÀÄÄWÀ¯ÁAiÀiï ©jAiÀiÁ¤ Shahajahani Pulav 90-00 ±ÀºÀdºÁ¤ ¥À¯Áªï Kashmiri Pulav 100-00 PÁ²äÃj ¥À¯Áªï Ghee Rice 70-00 Và gÉʸï Jeera Rice 70-00 fÃgÁ gÉʸï Curd Rice 45-00 ªÉƸÀgÀ£Àß Handi Pulav 80-00 ºÀAr ¥À¯Áªï Handi Biryani 90-00 ºÀAr ©jAiÀiÁ¤ Hyderabadi Biryani 90-00 ºÉÊzÀgÁ¨Á¢ ©jAiÀiÁ¤ RICE SPECIALITIES - INDIAN gÉÊ¸ï ¸ÀàµÁ°nøï-EArAiÀÄ£ï Veg. Szeswan Fried Rice 90-00 ªÉeï ¹ÃeÁé£ï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Veg. Fried Rice 70-00 ªÉeï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Veg. Ginger Fried Rice 75-00 ªÉeï fAdgï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Veg. Manchow Fried Rice 80-00 ªÉeï ªÀÄAZÀÆªï ¥sÉæöÊqïgÉʸï Peking Fried Rice 80-00 ¥ÉQAUï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Mushroom Fried Rice 90-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Veg. Triple Fried Rice 100-00 ªÉeï næ§¯ï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Singapore Fried Rice 90-00 ¹AuÀ¥ÀÆgï ¥sÉæöÊqï gÉʸï Panner Fried Rice 95-00 ¥À¤ßÃgï ¥sÉæöÊqï gÉʸï CHINESE RICE SPECIAL ZÉʤøï gÉÊ¸ï ¸ÀàµÁ°nøï 11.30 A.M. TO 10.30 P.M.
 12. 12. Veg. Szeswan Noodles 100-00 ªÉeï ¹ÃeÁé£ï £ÀÆqÀ¯ïì Veg. Noodles 80-00 ªÉeï £ÀÆqÀ¯ïì Nanking Noodles 80-00 £Á£ï QAUï £ÀÆqÀ¯ïì Peking Noodles 85-00 ¥ÉÃQAUï £ÀÆqÀ¯ïì Veg. Hakka Noodles 85-00 ªÉeï ºÀPÀÌ £ÀÆqÀ¯ïì Mushroom Noodles 90-00 ªÀÄıÀÆæªÀiï £ÀÆqÀ¯ïì Manchow Noodles 85-00 ªÀiÁåAZÀÆ £ÀÆqÀ¯ïì Singapore Noodles 90-00 ¹AuÀ¥ÀÆgï £ÀÆqÀ¯ïì Veg. Chowmien 100-00 ªÉeï ZË«Ä£ï American Chopsucey 90-00 CªÉÄÃjPÀ£ï ZÁ¦ì Chinese Chopsucey 90-00 ZÉʤøï ZÁ¦ì NOODLES £ÀÆqÀ¯ïì Green Salad 35-00 VæÃ£ï ¸À¯Áqï Tomato Salad 40-00 mÉƪÉÄÃmÉÆ ¸À¯Áqï Onion Salad 40-00 FgÀÄ½î ¸À¯Áqï Cucumber Salad 40-00 PÀÄPÀÄA§gï ¸À¯Áqï Tomato Raitha 45-00 mÉƪÉÄmÉÆà gÁ¬ÄvÁ Punjabi Raitha 45-00 ¥ÀAeÁ© gÁ¬ÄvÁ Alu Raitha 45-00 D®Æ gÁ¬ÄvÁ Onion Raitha 45-00 FgÀĽî gÁ¬ÄvÁ Kashmiri Raitha 50-00 PÁ²äÃj gÁ¬ÄvÁ Boondi Raitha 50-00 §ÆA¢ gÁ¬ÄvÁ Pineapple Raitha 50-00 ¥ÉÊ£Á¥À¯ï gÁ¬ÄvÁ Mixed Raitha 40-00 «ÄPÀìqï gÁ¬ÄvÁ Cucumber Raitha 40-00 PÀÄPÀÄA§gï gÁ¬ÄvÁ SALADS ¸À¯Áqïì RAITHA gÁ¬ÄvÁ
 13. 13. Basundi 35-00 ¨Á¸ÀÄA¢ Rasmalai 35-00 gÀ¸ï ªÀįÁAiÀiï Champakali 20-00 ZÀA¥ÁPÀ° Cham Cham 20-00 ZÀA ZÀA Malai Sandwiches 25-00 ªÀįÁAiÀiï ¸ÁåAnéZï Gulab Jamoon 15-00 UÀįÁ¨ï eÁªÀÄÄ£ï Dry Jamoon 15-00 qÉæöÊ eÁªÀÄÆ£ï Moosambi 35-00 ªÀÄƸÀA© Orange 35-00 DgÉAeï Pineapple 35-00 ¥sÉÊ£ï D¥À¯ï Grape 35-00 UÉæÃ¥ï Mocktail 55-00 ªÀiÁPï mÉïï Watermelon 35-00 ªÁlgï ªÉÄ®£ï Mango 40-00 ªÀiÁåAUÉÆà Ganga Jamuna 40-00 UÀAUÁ dªÀÄÄ£À Fresh Lime Soda 30-00 ¥sÉæ±ï ¯ÉʪÀiï ¸ÉÆÃqÀ Fresh Lime Juice 25-00 ¥sÉæ±ï ¯ÉʪÀiï dÆå¸ï Kara Lassi 40-00 SÁgÀ ®¹ì Sweet Lassi 40-00 ¹éÃmï ®¹ì Salt Lassi 40-00 ¸Á¯ïÖ ®¹ì Special Lassi 50-00 ¸ÉàµÀ¯ï ®¹ì SWEETS ¹éÃmïì FRESH FRUIT JUICES ¥sÉæ±ï ¥sÀÆæmï dÆå¸ï
 14. 14. Apple Milk Shake 50-00 D¥À¯ï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Chicko Milk Shake 50-00 aPÀÆ «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Mango Milk Shake 50-00 ªÀiÁåAUÉÆà «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Banana Milk Shake 50-00 §£Á£À «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Badam Milk Shake 60-00 ¨ÁzÁªÀiï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Vanilla Milk Shake 60-00 ªÉ¤¯Áè «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Chocolate Milk Shake 60-00 ZÁPÉÆïÉÃmï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Strawberry Milk Shake 60-00 ¸ÁÖç¨Éjæ «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Coffee Milk Shake 60-00 PÁ¦ü «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Pista Milk Shake 70-00 ¦¸ÁÛ «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Grand Spl. Milk Shake 75-00 UÁæöåAqï¸ÀàµÀ¯ï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Butterscotch Milk Shake 75-00 §lgï ¸ÁÌZï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Mineral Water - 1ltr. 25-00 «Ä£ÀgÀ¯ï ªÁlgï - 1°Ã MILK SHAKES «Ä¯ïÌ ±ÉÃPïì Vanilla 30-00 ªÉ¤¯Áè Strawberry 30-00 ¸ÁÖç ¨Éjæ Pista 40-00 ¦¸ÁÛ Kesari Pista 45-00 PÉøÀgÀ ¦¸ÁÛ Mango 40-00 ªÀiÁåAUÉÆà Chocolate 40-00 ZÁPÉÆïÉÃmï Dry Fruit 45-00 qÉæöÊ ¥sÀÆæmï Three in One 45-00 wæÃ-E£ï-M£ï Tutty Fruity 45-00 lÄn ¥sÀÆæn Cassatta 45-00 PÀ¸ÀmÁÖ Fig & Honey 45-00 ¦üUï CAqï ºÀ¤Ã Chocobar 40-00 ZÁPÉÆèÁgï Butterscotch 50-00 §lgï ¸ÁÌZï ICE CREAMS L¸ï QæêÀiïì
 15. 15. Mango Queen 75-00 ªÀiÁåAUÉÆà Qéãï Chocolate Nut Sunday 80-00 ZÁPÉÆïÉÃmï ¸ÀAqÉà Golden Cherry 80-00 UÉÆîأï ZÉgÉæ Black Forest Special 85-00 ¨ÁèPï ¥sÁgɸïÖ ¸ÉàµÀ¯ï Raja Rani 75-00 gÁd gÁt Silver Queen 85-00 ¹®égï Qéãï Honeymoon Special 90-00 ºÀ¤ªÀÄÆ£ï ¸ÀàµÀ¯ï My Darling 80-00 ªÉÄÊ qÁ°ðAUï Double Sunday 80-00 qÀ§¯ï ¸ÀAqÉà Tripple Sunday 85-00 næ§¯ï ¸ÀAqÉà Banana Split 80-00 §£Á£À ¹à÷èmï My Dream 75-00 ªÉÄÊ ræÃA Vanilla Nut Sunday 75-00 ªÉ¤¯Áè £Àmï ¸ÀAqÉà Nut Sunday 85-00 £Àmï ¸ÀAqÉà Golden King 70-00 UÉÆîأï QAUï Tutty Fruity Special 75-00 lÆn ¥sÀÆæn Vishnu Grand Special 90-00 «µÀÄÚ UÁæAqï ¸ÉàµÀ¯ï Ice Cream Bowl Special 90-00 L¸ï QæÃA ¨Ë¯ï ¸ÉàµÀ¯ï Wedding Special 90-00 ªÉrØAUï ¸ÉàµÀ¯ï Gadbad 75-00 UÀqï §qï Special Double 85-00 ¸ÉàµÀ¯ï qÀ§¯ï Fruit Sunday 75-00 ¥sÀÆæmï ¸ÀAqÉà SPECIAL ICE CREAMS ¸ÉàµÀ¯ï L¸ï QæêÀiïì Dry Fruit Milk Shake 80-00 qÉæöÊ ¥sÀÆæmï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPï Dry Fruit Pista 80-00 qÉæöÊ ¥sÀÆæmï ¦¸ÁÛ Dry Fruit Kesari 80-00 qÉæöÊ ¥sÀÆæmï PÉøÀj Dry Fruit Badam Shake 80-00 qÉæöÊ ¥sÀÆæmï ¨ÁzÁªÀiï ±ÉÃPï SPECIAL DRY FRUIT MILK SHAKES ¸ÉàµÀ¯ï qÉæöÊ ¥sÀÆæmï «Ä¯ïÌ ±ÉÃPïì
 16. 16. Cup Jelly 40-00 PÀ¥ï eÉ°è Jelly & Ice Cream 50-00 eÉ° èCAqï L¸ï QæÃA Fruit Salad 40-00 ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï Fruit Salad with Ice Cream 60-00 ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï «vï L¸ï Fruit Salad Jelly with Ice Crm 65-00 ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï «vï eÉ°è Fruit Salad with Jelly 60-00 ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï «vï eÉ°è Falooda 65-00 ¥sÀ®ÆqÀ Special Falooda 70-00 ¸ÉàµÀ¯ï ¥sÀ®ÆqÀ Kesari Falooda 70-00 PÉøÀj ¥sÀ®ÆqÀ Royal Falooda 70-00 gÁAiÀÄ¯ï ¥sÀ®ÆqÀ FRESH FRUIT SALAD AND JELLY ¥sÉæ±ï ¥sÀÆæmï ¸À¯Áqï CAqï eÉ°è FALOODA ¥sÀ®ÆqÀ Please Note : • Timings of the available food are given under each section. • Items mentioned in this menu are subjected to availability. • Kindly bear with us for 15 to 20 minutes serve your ordered food. • Right of admission reserved. • Outside eatables are not allowed. • Smoking is strictly prohibited • OUR SERVICES : OUT DOOR CATERING

×