Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

อาเซ ยน

182 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

อาเซ ยน

  1. 1. แบบฟอร์ มโครงร่ างโครงงาน ร โ โครงร่ างเพือเสนอขอทําโครงงานคอมพิวเตอร์ ร ่ อ ง ( Com mputer Pro oject) ชื่อโครงงาน น ผลกระทบเมือประเทศไทยก้ าวเข้ าสู่ อาเเซียน ่ ก ชั้นมัธยมศึกษาปี ่ 5/4 ั ปที โรงเรียนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน ถ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ั สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ้ ่ มั กลุ่มส สาระการเรียนรูการงานอาชีพและ ้ก ะเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน รี ป
  2. 2. 1. ชื่อโครงงาน ผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 2. ผู้รับผดชอบ ิ 2.1 นางสาวรุ ้งลาวรรณ ณ คําตัน ชั้น ม. 5/4 เลขที่ 25 2.2 นางสาวประติมาภรณ์ ไชยอุปละ ชั้น ม.5/4 เลขที่ 26 2.3 นางสาวอัญมณี ศุภกา ชั้น ม. 5/4 เลขที่ 27 ชั้น ม.5/4 เลขที่ 28 2.4 นางสาวธนัชพร ศรี สุบิน 3. ครู ทปรึกษา ี่ อ. ทวีป แซ่ฉิน 4. ทีมาและความสํ าคัญ ่ อาเซี ยน (ASEAN) หรื อ สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of South East Asian Nations) เป็ นองค์กรระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ บรู ไนดารุ สซาลาม ราชอาณาจักร กัม พู ช า สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศ มาเลเซี ย สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม และสหภาพพม่า ในสภาวะแห่ งยุคทุนนิ ยม ที่เศรษฐกิจเป็ นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ก้าว ่ ่ รุ ดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับประเทศต่าง ๆ นั้นอยูรวมกันเป็ นสังคมโลก ไม่สามารถอยูโดดเดี่ยว เดี ยวดายได้ จึงต้องมีการรวมตัวกันของประเทศในแต่ละภูมิภาคเพื่อเพิ่มอํานาจในการต่อรองและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์ร่วมและพัฒนาประเทศใน ภูมิภาคไปพร้อม ๆ กัน ผลกระทบเมื่ อประเทศไทยก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน ผลกระทบจากการที่ ประเทศไทยก้าวสู่ ประชาคมอาเซียนจะส่ งผลร้ายแรงและต่อเนื่องให้แก่ประชาชนในประเทศไทยอย่างไรเมื่อมองในอีกมุมหนึ่ง การก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยนของประเทศไทยไม่ ได้ส่งผลกระทบเพียงด้านลบอย่างเดี ยวแต่ มีผลกระทบ ทางด้านบวกด้วย เช่น ไทยได้เปรี ยบเรื่ องการท่องเที่ยว เพราะอยู่ในทําเลศูนย์กลางกว่าอีกหลายประเทศ , เศรษฐกิจไทยขยายตัว เพราะการเปิ ดเสรี ดานการค้า และประชากรอาเซี ยน 10 ประเทศรวมทั้งอาเซี ยน +3 ้ และอาเซี ยน +6 รวมอยู่ในตลาดเดี ยวกัน ,ต่างฝ่ ายต่างได้รับประโยชน์ จากการแลกเปลี่ยนความรู ้และ เทคโนโลยีระหว่างกัน ,มีความเจริ ญครอบคุมากขึ้น จากการพัฒนาถนนเชื่อมต่อภูมิภาค ,ราคาสิ นค้าอุปโภค บริ โภคถูกลง จากการนําเข้าวัตถุดิบปลอดภาษี และการนําเข้าสิ นค้าเกษตรราคาถูกจากประเทศสมาชิก , ผูประกอบการไทยสามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกทีมีค่าแรงถูกกว่าได้เพื่อลดต้นทุน ,พลเมือง ้ ไทยที่อ่อนด้วยภาษาอังกฤษ จะหางานทํายากขึ้น ,แรงงานต่างด้าวแย่งใช้บริ การพื้นฐานต่างๆ กับคนไทย เช่น โรงพยาบาล ไฟฟ้ า ประปา และ มีปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ปั ญหาสังคม และสิ่ งแวดล้อมเพิ่มขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  3. 3. องทราบถึงปั ญหา ้ ผลกระทบด้านบวกด้านลบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ อาเซียนโดยเฉพาะเด็กจึงจําเป็ นอย่างยิง ่ คณะผูศึกษาจึงได้สืบค้นข้อมูลรวบรวมข้อมูลผลกระทบทั้งด้านบวกด้านลบ รวบรวมกิจกรรมที่ได้ ้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ให้แก่เด็กๆ เพื่อให้เด็กๆ สามารถเตรี ยมตัวรับมือ รู ้จกวางแผน หาวิธีแก้ไขปั ญหา ั และปรับตัวเพื่อรับมือกับอาเซี ยนที่จะมาถึงนี้ ท้ งในรู ปแบบของข้อมูล รู ปภาพ และวิดิโอ เพื่อนําข้อมูลมา ั ศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางที่ จะสามารถนําความรู ้ มาช่ วยปลูกจิ ตสํานึ กให้แกบุคคลทัวไปและองค์กรต่างให้ ่ ตระหนัก มองเห็นความสําคัญของผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ ประชาคมอาเซียนและสามารถนําความรู ้ ไปเผยแพร่ แก่ชุมชน และบุคคลที่สนใจต่อไป 5. วัตถุประสงค์ ่ ี เพือทีจะนํ าเสนอเผยแพร่ผลกระทบเมือประเทศไทยเข ้าสูประชาคมอาเซยนทังด ้านบวกและ ่ ่ ่ ้ ด ้านลบให ้แก่บุคคลทีสนใจในรูปแบบเว็บไซต์ ่ 6. สมมติฐาน เพื่ อ บุ ค คลที่ ส นใจได้รั บ การความรู ้ แ ละความเข้า ใจในเรื่ อ งผลกระทบเมื่ อ ประเทศไทยก้า วสู่ ประชาคมอาเซียน และสามารถนําไปปรับปรุ งตัวเอง และเตรี ยมการรับมือต่อผลกระทบที่ตวเองจะได้รับ ั 7. ขอบเขตของการทําโครงงาน 7.1 ขอบเขตของกลุ่มประชากร/กลุ่มเป้ าหมาย บุคคลทัวไปที่สนใจเกี่ยวกับผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ่ 7.2 ขอบเขตของเนื้อหา เพื่อต้องการเผยแพร่ โครงงานผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนใน รู ปแบบเว๊บไซดโดยกล่าวถึง ์ - อาเซียน - ผลกระทบด้านบวกเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน - ผลกระทบด้านลบเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน - กิจกรรมเผยแพร่ ผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1.การจัดกิจกรรมเผยแพร่ ผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในรู ปแบบวิดีทศน์ ั 2. ภาพประกอบกิจกรรมเผยแพร่ ผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  4. 4. 8. วิธีดําเนินการ 8.1ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2257 8.2 ขั้นตอนการดําเนินการ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 วัน เดือน ปี การดําเนินการ ผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค 22 พฤศจิกายน 2556 ครู ที่ปรึ กษาอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของการ ได้วางแผนการ จัดตั้งทําโครงงาน จัดทําโครงงาน ได้ทราบถึง 29 พฤศจิกายน 2556 คิดชื่อโครงงาน เป้ าหมายในการ ทําโครงงาน ได้รับการอนุมติ 6 ธันวาคม 2556 นําเสนอชื่อโครงงานให้ครู ที่ปรึ กษา ั ให้จดตั้งทํา ั โครงงาน ได้จดทําโครงร่ าง การเขียนโครง ั 13 ธันวาคม 2556 วางโครงร่ างของโครงงาน ของโครงงาน ร่ างของ โครงงาน 20 ธันวาคม 2556 นําเสนอโครงร่ างของโครงงานให้ครู ที่ปรึ กษา ได้แก้ไขปัญหาใน การแก้ไขปัญหา ในการเขียน ครั้งที่ 1 โครงร่ างของ โครงงาน โครงงาน 27 ธันวาคม 2556 นําเสนอโครงร่ างของโครงงานให้ครู ที่ปรึ กษา ได้แก้ไขปัญหาใน การแก้ไขปัญหา โครงร่ างของ ในการเขียน ครั้งที่ 2 โครงงาน โครงงาน 3 มกราคม 2557 นําเสนอโครงร่ างของโครงงานให้ครู ที่ปรึ กษา ได้แก้ไขปัญหาใน การแก้ไขปัญหา โครงร่ างของ ในการเขียน ครั้งที่ 3 โครงงาน โครงงาน 6 มกราคม 2557 ส่ งโครงร่ างของโครงงานให้ครู ที่ปรึ กษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  5. 5. 8.3งบประมาณ ( ระบุรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย ) รวมเงิน - บาท ่ 8.4สถานทีดําเนินการ โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน 8.5ผู้ รับผิดชอบ 8.1 นางสาวรุ ้งลาวรรณ ณ คําตัน ชั้น ม. 5/4 8.2 นางสาวประติมาภรณ์ ไชยอุปละ ชั้น ม.5/4 8.3 นางสาวอัญมณี ศุภกา ชั้น ม. 5/4 8.4 นางสาวธนัชพร ศรี สุบิน ชั้น ม.5/4 เลขที่ 25 เลขที่ 26 เลขที่ 27 เลขที่ 28 ( และรายชื่อดังเอกสารที่แนบ ) ่ 9. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ 9.1 มีความสามัคคีในหมู่คณะ 9.2 มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม ํ 9.3 เป็ นแหล่งความรู ้ให้แก่บุคคลที่สนในเรื่ องผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 9.4 บุคคลทัวไปได้ทราบถึงปั ญหาเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน ่ 9.5 เป็ นแนวทางให้แก่บุคคลทัวไปได้รับทราบถึงปัญหาและเตรี ยมรับมือเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ่ ประชาคมอาเซียน 10. ปัญหาและแนวทางแก้ ไข 10.1 การกําหนดวันและเวลาในการทําโครงงาน 10.2 การวางแผนในการจัดทําโครงงาน ลงชื่อ นางสาวรุ ้งลาวรรณ ณ คําตัน และคณะผูเ้ สนอโครงร่ าง (นางสาวรุ ้งลาวรรณ ณ คําตัน และคณะ) ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมติโครงร่ าง ้ ั (….…..…………………..…..…………..) ครู ที่ปรึ กษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  6. 6. หลักฐานการดําเนินงาน 1. บันทึกการปฏิบติงาน ั วัน เดือน ปี 22 พฤศจิกายน 2556 รายการปฏิบัตงาน ิ ครู ที่ปรึ กษาอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของ การจัดตั้งทําโครงงาน 29 พฤศจิกายน 2556 คิดชื่อโครงงาน ลายมือชื่อผู้บนทึก ั นางสาวรุ ้งลาวรรณ ณ คําตัน นางสาวประติมาภรณ์ ไชยอุปละ 6 ธันวาคม 2556 นําเสนอชื่อโครงงานให้ครู ที่ปรึ กษา นางสาวอัญมณี ศุภกา 13 ธันวาคม 2556 วางโครงร่ างของโครงงาน นางสาวธนัชพร ศรี สุบิน 20 ธันวาคม 2556 นําเสนอโครงร่ างของโครงงานให้ครู ที่ปรึ กษา นางสาวรุ ้งลาวรรณ ณ คําตัน ครั้ งที่ 1 27 ธันวาคม 2556 นําเสนอโครงร่ างของโครงงานให้ครู ที่ปรึ กษา นางสาวประติมาภรณ์ ไชยอุครั้งที่ 2 ปละ 3 มกราคม 2557 นําเสนอโครงร่ างของโครงงานให้ครู ที่ปรึ กษา นางสาวอัญมณี ศุภกา ครั้งที่ 3 6 มกราคม 2557 ส่ งโครงร่ างของโครงงานให้ครู ที่ปรึ กษา นางสาวธนัชพร ศรี สุบิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  7. 7. 2. แบบประเมิน โครงงานผลกระทบเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ อาเซี ยน คําชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว ํ รายการประเมิน ดีมาก เกณฑการประเมิน ์ ดี ปาน พอใช้ กลาง ปรับปรุ ง 1. ผูเ้ รี ยนเลือกทําโครงงานตามความสนใจของตนเองและเป็ น ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 2. ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพื่อหารื อเกี่ยวกับการทําโครงงาน 3. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผน ดําเนินการตามแผน และแบ่งหน้าที่ กันรับผิดชอบ 4. ผูเ้ รี ยนบันทึกการจัดทําโครงงานเป็ นระยะ ๆ 5. สมาชิกทุกคนให้ความร่ วมมือในการทําโครงงาน 6. ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้อย่าง ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นแผนการดําเนินงาน ผล การดําเนินการเป็ นระยะๆ มีการบันทึกความคืบหน้าในการทํา โครงงาน รายละเอียดการดําเนินการ วัน เดือน ปี ตลอดจน ปั ญหา อุปสรรคและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้น ๆ 7. ผูเ้ รี ยนแสดงหลักฐานยืนยันผลของการดําเนินงาน ความสําเร็ จสอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ ํ 8. ผูเ้ รี ยนปฏิบติกิจกรรมตามปฏิทินที่กาหนดไว้ตามแผนการ ั ดําเนินการ รวม ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… ผลการประเมิน⃞ ผ่าน ่ ⃞ ไม่ผาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน
  8. 8. ลงชื่อ ……………………………………….ครู ที่ปรึ กษา ( …………………………………………….) ผูประเมิน ้ 4. ข้อคิดเห็นของผูรับบริ การหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ้ 5. ภาพกิจกรรมประกอบคําบรรยาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน

×