Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Kredo, Ika-3 Artikulo

2.699 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Meditación
 • Don't forget another good way of simplifying your writing is using external resources (such as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ). This will definitely make your life more easier
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

Kredo, Ika-3 Artikulo

 1. 1. Kredo, Ika-3 Artikulo “Nagkatawang-tao siyalalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.”
 2. 2. Si Jesus ay naging tao, hindibunga ng pagtatalik ng isang lalaki at babae.Si Jesus ay nilalang ng Espiritu Santo sa sinapupunan ng Birheng Maria.
 3. 3. Sinabi ni Anghel Gabriel: “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ngKataas-taasan, kaya magiging banal ang iyong isisilang at tatawaging Anak ng Diyos” (Lukas 1:35).
 4. 4. Si Jesus ay tunay na tao, dugo at laman ni Maria. Subalit nanatili pa rinsi Jesus na tunay na Diyos.
 5. 5. Pumili ang Diyos ng isang taong matuwidmula sa lipi ni Haring David na tumayong ama-amahan ni Jesus dito sa lupa, si Jose.
 6. 6. Upang matupad angsinasabi ng mga propeta, si Jesus ay isinilang sa Betlehem, sa bayan ni Haring David.
 7. 7. Dahil sa kanyang mgamagulang na si Maria atJose, si Jesus ay isinilang bilang isang Hudyo na sumusunod sa Batas ni Moises.
 8. 8. Bilang pagsunod sa Batas ni Moises, ang sanggol pa si Jesusay tinulian noong siya aywalong araw pa lamang.
 9. 9. Noong si Jesus ay isinilang, una siyang napakita sa mga pastol, upang ipahiwatigna siya ay naparito para sa mga dukha at maliliit.
 10. 10. Sumunod ay napakita rin siya sa mga Hentil – mga pantas mula sa Silangan,upang ipahiwatig na siya ayisinilang, hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat.
 11. 11. Ang sanggol na si Jesus ay dinala ni Jose at Maria saTemplo sa Jerusalem upangsundin ang ipinag-uutos sa Batas ni Moises.
 12. 12. Ayon sa Batas ni Moses:Sa ika-40 araw, ang sanggol na lalaki ay ihahandog sa Templo sa Jerusalem, at ang inang nagsilang sa sanggol ay sasailalim sa ritwal ng paglilinis.
 13. 13. Dahil sa mga Pantas na nagpunta kay HaringHerodes ay nalaman niHerodes na isinilang ang “Hari ng mga Hudyo.”
 14. 14. Ito ay naging dahilanupang ipapatay ni Herodes ang lahat ng mga sanggol na lalaki, dalawang taon at pababa.
 15. 15. Sa babala ng anghel sapanaginip ni Jose, naitakas agad ni Jose ang kanyang mag-ina sa Ehipto at doon sila nanirahan hanggangnamatay si Haring Herodes.
 16. 16. Bata pa si Jesus ay alam na niya na mayroon siyangmisyon. Sa pagdalaw nila sa Jerusalem, ang batang si Jesus ay nagpa-iwan na hindi namalayan ng kanyang mga magulang.
 17. 17. Tatlong araw ding hinanap niMaria at Jose si Jesus bago nila natagpuan ito sa Templo. Ang sabi ni Jesus, “Bakit poninyo ako hinahanap, hindi nyo ba alam na ako ay dapat na nasa Tahanan ng aking Ama?”
 18. 18. Pagkatapos ng pangyayaring ito sa Jerusalem ay wala nangnabanggit sa Kasulatan tungkolkay Jesus. Ito ang tinatawag na “Kubling Buhay ni Jesus.” Lumabas lamang siya muli sa Ilog Jordan nang siya napabinyag kay Juan.
 19. 19. Bakit nga ba walangnaisulat sa kubling-buhay ni Jesus? Meron bang itinatago tungkol sa kanya?
 20. 20. Ang dahilan: Wala namangisusulat sa kanya, sapagkat si Jesus ay nabuhay bilang isang pangkaraniwang tao na naghanap-buhay para tumulong sa kanyang mga magulang.
 21. 21. Nang dumating na ang takdang panahon,muling lumabas si Jesusat napabinyag kay Juan sa Ilog Jordan.
 22. 22. Pagkatapos magpa- binyag kay Juan saIlog Jordan, si Jesus aydinala ng Espiritu Santosa ilang upang doon ay tuksuhin ni Satanas.
 23. 23. Bakit kailangan pang dumaan sa tukso si Jesus?
 24. 24. Ang mga tukso ay pagsubok na nagpapatibay sa pananampalataya, tulad ng lantay na ginto na pinadaraan sa apoy upang lumabas ang dalisay na ginto.
 25. 25. Aral: Kasama natin ang Espiritu Santo maging sa harap ng tukso. Hindipahihintulutan ng Diyos na tayo ay tuksuhin higit sa ating makakaya.
 26. 26. Si Jesus ay namalagi sa ilang sa loob ng 40 araw na pananalangin at pag-aayuno, bilangpaghahanda sa pagsisimula ng kanyang misyon.
 27. 27. Si Jesus ay nagsimula sa kanyang misyon sa pagpapahayag sa Kaharian ng Diyosat pagpapagaling ng mga maysakit.
 28. 28. Mula sa mga taongsumampalataya sa kanya, si Jesus ay pumili ng Labindalawa at ito ay tinawag na mga apostol.
 29. 29. Si Birheng Maria sa atingPananampalataya
 30. 30. “Sumasampalataya kami kay Santa Mariang Birhenna Ina ng Diyos, ipinaglihingwalang bahid ng kasalanang mana, nanatiling birhen atmaluwalhating naluklok sa kalangitan.”
 31. 31. Apat na Dogma kay Maria:1. Imaculada Concepcion2. Ina ng Diyos3. Nanatiling Birhen4. Iniakyat sa Langit,Katawan at Kaluluwa
 32. 32. Immaculate Conception “Ineffabilis Deus” Pope Pius IX December 8, 1854
 33. 33. Si Maria ang“Imaculada Concepcion,”ipinaglihing walang bahid ng kasalanang mana.
 34. 34. Si Maria ang “Babae” na tinutukoy sa Gen 3:15, “Ikaw at ang babae ay laging mag-aaway, binhi mo at binhi niyaay laging mag-lalaban.”
 35. 35. Si Maria ang “Babae” nainingatan ng Diyos sa simula pa nang panahon upang hindi siya mabahiran ng kasalanan dahil siya ang hinirang bilang “Ina ng Anak ng Diyos.”
 36. 36. Pebrero 11, 1858 sa Lourdes, France, ang Birheng Maria aynagpakita at nagpakilala kay Bernadette. “Ako ang Imaculada Concepcion.”
 37. 37. The Mother of God “Theotokos” “Bearer of God”Council of Ephesus 431 AD
 38. 38. Katibayan na ang isinilang ni Maria ay Anak ng Diyos: 1. Ang Pagbati ng Anghel kay Maria 2. Ang Pagdalaw ni Maria kay Elizabet
 39. 39. Si Maria ay “Ina ng Diyos”sapagkat si Jesus ay Diyos na totoo at Tao pa ring totoo, may dalawang kalikasan na hindi maaaring paghiwalayin.
 40. 40. Mary’s Perpetual Virginity In the Apostles’ Creed Council of Nicea 325 AD
 41. 41. Si Maria ay nanatiling birhen pagkatapos niyangisilang si Jesus, hanggang sa wakas ng kanyang buhay.
 42. 42. Mary’s VirginityBefore and After the Birth of Jesus Proofs: 1. The Annunciation 2. Joseph’s dream
 43. 43. Si Maria ay nanatiling birhen hanggang wakas. Wala siyang ibang anak liban kay Jesus.Katibayan: Si Maria sa paanan ng krus ni Jesus. Mga kapatid ni Jesus: mga pinsan
 44. 44. The Assumption Pope Pius XI“Munificentissimus Deus” November 1, 1950
 45. 45. Feast of the Assumption“Falling Asleep of Mary”Celebrated since the5th century in Jerusalem
 46. 46. Dahil si Maria ay ipinaglihing walang sala at nanatiling walang sala,kaya walang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan.
 47. 47. Ang buhay ni Maria sa lupa ay natapos sa isangmahimbing na “pagtulog.”
 48. 48. Si Maria ay maluwalhating iniakyat sa langit, magkasama ang kanyang katawan at kaluluwa.
 49. 49. (Proposed) Fifth Marian DogmaMary as “Co-Redemptrix”The Mediatrix of all Graces
 50. 50. Pope Benedict XV on May 31, 1921 Annual Feast of Mary“Mediatrix of All Graces”

×