Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 35 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Vocabulari escolar (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anuncio

Vocabulari escolar

 1. 1. VOCABULARI EDUCATIU
 2. 2. ACI Adaptació Curricular Individualitzada. Document tècnic on es prenen decisions respecte d’alumnes amb nee: Objectius, continguts, avaluació, metodologia, horari ...materials complementaris
 3. 3. Ampliació d’escolaritat Quan un alumne/a ha de fer un curs més dins la mateixa etapa (repetició). Etapa Infantil: Cal demanar una modificació curricular. Primària: De manera ordinària un cop al llarg de l’etapa.I de manera extraordinària un segon cop (amb modificació curricular). Les ampliacions s’acumulen al llarg de l’escolaritat.
 4. 4. AULA de SUPORT Espai del centre on treballa un mestre especialista d’Educació Especial i s’atenen alumnes amb nee i d’altres dificultats d’aprenentatge. És fonamental prioritzar els alumnes atesos ja que normalment hi ha més demanda que oferta de places. No sempre el suport es fa dins d’aquesta aula.
 5. 5. AULA d’ACOLLIDA Recurs del centre on treballa un especialista i s’atenen alumnes nouvinguts (estrangers) al sistema educatiu durant un període màxim de 24 mesos. Normalment caldria programar una ACI amb l’objectiu de tenir clars els continguts prioritaris a treballar i pactar els criteris d’avaluació i promoció.
 6. 6. AUXILIAR d’EDUCACIÓ ESPECIAL Professional que te cura de l'alumnat amb distints tipus de necessitats educatives especials . (lligades a retardament mental, autisme, discapacitats motóriques, sensorials, etc.)
 7. 7. BULLYING Assetjament entre iguals. Existeixen diferents tipus de bullying
 8. 8. CAD Comissió d’Atenció a la Diversitat. Equip de treball format pel C.d’estudis, els coordinadors de cicle i l’EAP per prendre decisions respecte a la diversitat. Són una novetat a l’ensenyament primari: Les seves funcions estan especificades a les Instruccions d’inici de curs.
 9. 9. CB Competència Bàsica El saber teòric, les habilitats i les actituds. És una característica general de l’acció humana
 10. 10. CEDIAP Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca. Els infants (menors de cinc anys) que necessiten estimulació són derivats a un CEDIAP pel pediatra o per l’EAP.
 11. 11. CF2 Cicle formatiu de GRAU MITJÀ. CF3 Cicle formatiu de GRAU SUPERIOR
 12. 12. Comissió d’Escolarització Comissió formada per un inspector, un professional de l’EAP, un Director d’un centre, un representant dels pares i un altre de l’Ajuntament que adjudica als infants centre educatiu. Es basa en els criteris que dicta cada curs escolar el Departament d’Educació.
 13. 13. CREDA C. de Recursos Pedagògics per a D. Auditius. Servei educatiu per a donar suport als alumnes deficients auditius i amb trastorns del llenguatge: Avaluació, tractament i orientacions. Normalment fa el suport als centres educatius.
 14. 14. CRP Centres de Recursos Pedagògics. Són serveis educatius del Departament que donen suport a l’activitat docent: Organitza cursos, cessió de materials, informacions ...
 15. 15. DGAI Direcció General d’atenció a la Infància Equip del Departament de Justícia responsable dels infants amb mesures judicials. Poden anar als centres educatius a demanar informació sobre els infants.
 16. 16. DICTAMEN Document tècnic oficial on l’EAP valora les nee d’un alumne/a i proposa una escolarització tenint en compte els recursos i l’opinió de la família. La família ha d’estar d’acord amb el seu contingut, i per això el signa. Quan l’EAP presenta el dictamen als SSTT, el director fa una resolució i li dona valor legal.
 17. 17. EAIA Equip d’Atenció d’Infancia i Adolescència Equip de psicòlegs, pedagogs i Assistents Socials que valoren les situacions d’infants en risc. Treballen conjuntament i de manera coordinada amb d’altres serveis d’altres Departaments de la Generalitat
 18. 18. Escolaritat Compartida Sistema d’escolarització d’alumnes amb nee que estan uns dies al centre ordinari i d’altres al d’Educació Especial. De vegades pot ser una manera d’anar a buscar recursos específics i d’altres serveix de període d’adaptació al nou emplaçament escolar.
 19. 19. CSMIiJ Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil. Servei que valora i tracta els infants amb necessitat de suport psicològic o psiquiàtric. També treballen amb les famílies i es coordinen amb els centres educatius a través de l’EAP.
 20. 20. EAP Equip d’Assessorament Psicopedagògic.
 21. 21. FPA Formació de persones adultes. Els adults més grans de 16 anys tenen l’oportunitat d’integrar-se novament al sistema educatiu.
 22. 22. ICASS Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Òrgan amb capacitació de certificar una disminució. Si l’infant és menor de 5 anys el deriva a un CEDIAP.
 23. 23. LIC Llengua, interculturalitat i Cohesió Social. És l’equip que dona suport als docents per a facilitar la integració d’alumnes nouvinguts al sistema educatiu tenint com a proritat l’aprenentatge de la llengua. Treballen coordinadament amb els mestres de les aules d’acollida.
 24. 24. MD Modificació Curricular. Document legal pel qual el Departament d’Educació autoritza canvi del primer NC d’un alumne/a. Ha d’estar justificat amb un informe del tutor/a i un altre de l’EAP i únicament es demana per alumnes amb necessitats educatives especials o situacions personals molt extraordinàries.
 25. 25. NAC Nivell de competències Tot allò que l’alumne/a és capaç de fer sense ajut a nivell personal, interpersonal i curricular.
 26. 26. NEE Necessitats educatives Específiques Recursos que cal posar a l’abast de determinats alumnes que presenten un hàndicap físic, psíquic, motriu i social.
 27. 27. NOUVINGUT És considera nouvingut l’alumne/a que porta menys de 24 mesos en el nostre sistema educatiu i procedeix d’un país de parla no oficial a Catalunya. Abans dels 7 anys no hi ha nouvinguts
 28. 28. PAT Pla d’Acció Tutorial Document on estan programades totes les activitats que oferta el centre en l’àmbit de la tutoria . Hauria de servir per guiar i orientar als tutors en la planificació de la seva tasca tutorial.
 29. 29. PCC Projecte Curricular de centre. Document on els centres elaboren el segon nivell de concreció. Ha de donar informació al professorat per elaborar les unitats de programació.
 30. 30. PEC Projecte Educatiu de Centre. Document on cada centre presenta el seu model educatiu i i els seus objectius de manera global. El PEC ha d’estar adaptat a l’entorn i ha de tenir en compte a l’alumnat i les seves famílies.
 31. 31. PGS Programa de Garantia Social. Opció professional per als alumnes que no obtenen el graduat i s’incorporen al sistema laboral/educatiu post-oblig.
 32. 32. Pre-inscripció: reserva de plaça en un centre sense compromís formal. Matriculació: Procés de compromís centre-alumne amb lliurament de documentació i adjudicació de vacant.
 33. 33. PTT Pla de Transició al Treball. És un model de PGS, el més habitual junt amb aules-taller.
 34. 34. UEC Unitat d’escolarització compartida. Els alumnes que presenten problemes conductuals greus o absentisme es poden derivar a un centre extern per realitzar activitats adaptades. (continuen essent alumnes de l’IES)
 35. 35. USEE Unitats de Suport a l’Educació Especial. Aula d’un centre ordinari de primària o secundària que atén alumnes amb nee susceptibles d’estar en un centre d’educació especial.

×