Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
laoK Á 1,          (Date – 04-01-2013)                (News Paper : RamPrahar)          ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×
Próxima SlideShare
Mercury Transit 2016 Details by Santosh Takale
Siguiente
Descargar para leer sin conexión y ver en pantalla completa.

2

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Article in RamPrahar by Santosh Takale (2013-1)

Descargar para leer sin conexión

Social Cooperation - Newspaper article by Santosh Takale on Need to Help each other in every aspect of Life.

Article in RamPrahar by Santosh Takale (2013-1)

 1. 1. laoK Á 1, (Date – 04-01-2013) (News Paper : RamPrahar) ekmaokaM sahayya k$¸ AvaGao Qa$ saupMqa. navavaYaa-cao svaagat mhNaUna GaratIla ADgaL saaf krt haotao¸ tovhaca pustkaMcyaa iZgaaáyaaKalaI baalaBaartIcaopustk saapDlao. pustkacao mauKpRYz pahtaca mana baalapNaat gaolao. to mauKpRYz pahUna malaa lahanapNaI naohmaI p`SnapDayacaa kI yaa ica~atIla jao pustk daKivalao Aaho¸ %yaavar sauwa tr tsaoca ica~ Aaho¸ maga hI SaRMKlaa saMpt trIkaozo AsaolaÆ tMd`I BaMgalaI¸ karNa pustkaMcaa iZgaara kaosaLlaa haota. kumaarBaartItIla ‘sahkar $javaNaaáyaa’iva.Ko.paTIla yaaMcyaavarIla QaDa samaaor haota. Aaplyaa baalapNaIcyaa pustkaMt p`%yaxa kRtInao samaajasaovaa krNaaáyaaASaa maaNausakInao AaoqaMbalaolyaa vya@tIma%vaaMcaI kahI kmaI naahI. KrMtr jagaat sauwa ASaI Anaok mahana maaNasao¸maanavaanao ekmaokaMsa kolaolyaa madtImauLoca GaDlaI. [MijanaIyarIMga krt Asatanaa eoklaolaI ek gaaoYT saaMgatao. idvasaBar Aaplyaa Saotat maohnat k$na GarakDoinaGaalaolyaa ska^TlaMDmaQaIla eka FlaoimaMga naavaacyaa Saotkáyaalaa baajaUcyaa JaaDItIla dladlaItUna madtIcaa Qaavaa krNaaraAavaaja eokU Aalaa. jaa}na pahtao tr kayaÆ ek lahana inaragasa maulagaa dladlaIt AQaa- bauDalaa haota va svatÁlaasaaoDvatanaa madtIsaazI QaavaahI krt haota. ek sausvaBaavaI maaNasaacaI sahja p`vaR<aI mhNauna %yaa Saotkáyaanao dladlaItADklaolyaa lahana maulaalaa madt k$na vaacaivalao. kdaicat yaa madtIABaavaI tao maulagaa AitSaya saavakaSa pNaBayaanakpNao maR%yaUcyaa daZot gaolaa Asata. dusaáyaa idvaSaI AitSaya idmaaKdar gaaDI yao}na Saotkáyaacyaa Garasamaaor ]BaI raihlaI. %yaatUna ek EaImaMt]maVa vyai@tma%vaacaa maaNaUsa baahor Aalaa va %yaanao Saotkáyaasa saaMigatlaoo kI¸ %yaanao kala jyaa maulaasa vaacaivalao¸ %yaacaatao ipta Aaho. tao mhNaalaa kI¸ tumhI maaJyaa maulaacaa jaIva vaacaivalaat yaaba_la maI tumacaa AaBaarI Aahoca pNatumacyaasaazI kahI krNyaasa malaa na@kI AavaDola. Saotkáyaanao saaMigatlao kI %yaanao ho sava- maaNausakIKatr kolao AsaUna%yaalaa kuzlyaahI p`karcaI prtfoD nakao Aaho. evaZyaatca Saotkáyaacaa maulagaa %yaaMcyaa JaaopDIvajaa GaratUna baahorAalaa. %yaasa pahUna tao ]mada maaNaUsa mhNaalaa kI jar maaNausakI mhNaUna maI tuJyaa maulaalaa ]<ama iSaxaNa idlao tr tuJaIkahI hrkt nasaavaI¸ karNa malaa maaiht Aaho¸ tao sauwa puZo maaoza hao}na tuJyaap`maaNaoca samaajaacaI saovaa krola va maaozonaava kmaavaola. puZo %yaa Saotkáyaacaa maulagaa saoMT maorIja vaOVkIya ivaValayaa maQyao iSakUna Da^@Tr Jaalaa va puZo poinaisalaInacyaaSaaoQaasaazI sar Alao@JaaMDr FlaoimaMga mhNauna jagaat Ajaramar Jaalaa. kahI vaYaa-MnaI %yaa ]maVa vyai@tcyaa maulaalaanyaUmaaoinayaa ³fuPfusaacaa dah´ Jaalaa. kSaanao vaacaivalao %yaalaaÆ poinaisalaInanao² kaoNa haota tao SaotkáyaacaI madtkrNaara ]mada maaNaUsa ­ laa^D- ranDa^lf caica-la va %yaacyaa maulaacao naava haoto sar ivasTna caica-la. jarI varIla gaaoYTIcaI sa%ya­Asa%yata baajaUlaa zovalaI¸ trI ho na@kI kI¸ maaNasaanao maaNasaacaI madt krNao hIkaLacaI garja haotI¸ Aaho va rahNaar Aaho. “ ekmaokaM sahayya k$¸ AvaGao Qa$ saupMqa.” ­ saMtaoYa Tklao santoshatbarc@gmail.com
 • afreenans2582

  Sep. 8, 2016
 • sarikapatil14

  Feb. 12, 2016

Social Cooperation - Newspaper article by Santosh Takale on Need to Help each other in every aspect of Life.

Vistas

Total de vistas

716

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

2

Acciones

Descargas

1

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

2

×