Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Snakes Myths & Facts in Marathi by Santosh Takale

The prime intent of this book is to eradicate all myths, among masses regarding snakes. But I have also added some information on how to identify snake, precautions to avoid snake bite, first aid after snake bite and very importantly, I have mentioned few references which can be referred for detailed information on the snakes.

I would like to express my Special Thanks to Raju Mumbaikar, Aniket Jadhav & All members of CON-Veshvi, the NGO working for protection of species like snake & our life support system-NATURE.

Regards.

- Santosh Takale.

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

Snakes Myths & Facts in Marathi by Santosh Takale

 1. 1. 1 saap : samaja va gaOrsamaja saMtaoYa Tklao Tklao ca^irTobala T/sT, iSarZaoNa, pnavaola, rayagaD, maharaYT/, Baart – 410206. marazI p`t
 2. 2. 2 manaaogat va p`stavanaa ‘saap’ ha Sabdsauwa bahutok laaokaMnaa iBatIdayak vaaTtao. saap va saMbaMiQat ivaYayaaMvar saKaola ivavaocana krNaarI Anaok pustko maanyavar vya@tIMnaI¸ jagajaagaRtI krNyaacyaa hotUnao ilahIlaI Aahot. ASaaca pustkaMcyaa AByaasaava$na va svaÁAnauBavaavar AaQaairt ho pustk AapNaa samaaor saadr krtanaa malaa AanaMd haot Aaho. ho pustk ilaihNyaacaa ]_oSa ha saapaMivaYayaIcao janamaanasaaMt Asalaolao gaOrsamaja dUr krNao Aahoca¸ saaobat saap AaoLKNyaasaazI AavaSyak jaujabaI maaihtI¸ p`qamaaopcaar¸ sap-dMSa hao} nayao mhNaUna p`itbaMQaa%mak ]paya va AiQak maaihtIsaazI pustk$panao va [MTrnaoTvar ]plabQa Asalaolao s~aotÀpyaa-ya sava-saamaanyaaMpya-Mt paohaocaivaNao ha Aaho. yaa pustkacyaa pUNa- haoNyaat maaJyaa p%naI vaOXaalaI yaaMcaa isaMhacaa vaaTa Aaho. sadr pustk ho maaoft AsaUna¸ AapNaasa ho pustk AavaDlyaasa doNagaI maUlya mhNaUna kmaIt kmaI $pyao 30/- kaoNa%yaahI saamaaijak saMsqaosa¸ svaKuSaInao Aaiqa-k madt mhNaUna Vavao¸ hI ivanaMtI. saMdBa- Á KalaIla sava- saMdBa-gaM`qaaMcao¸ saMkotsqaLaMcao¸ saMsqaacao va vya@tIMcao AamhI ?NaI Aahaot. 1. saMdBa-gaM`qa À pustko Á a. Aaplyaa BaartatIla saap ­ raomyaulasa vhITokr ³ Anauvaad ­ maa$tI icatmapllaI ´ b. sap-iva&ana ­ ]lhasa zakUr c. saapaMivaYayaI ­ Ja[- AaiNa ra^ma vhITokr ³Anauvaad ­ vasaMt iSarvaaDkr´ d. SNAKES ­ inailamakumaar KOro. 2. Websites À saMkotsqaL Á 1. http//www.indiansnakes.org 4. http//www.indianherps.org 2. http//www.landofthewild.com 5. http//www.naturfoto.cz 3. http//www.arkive.org 6. en.wikipedia.org 7. You tube Channel & Knowledge Hour video by Santosh Takale http://www.youtube.com/user/TakaleSantosh http://www.youtube.com/watch?v=xE1ss_p09sw 3. vya@tI À saMsqaa Á 1. Nilimkumar Khaire 3. Ashok Captain 5. Raju Mumbaikar & CON, Veshvi. 2. Ulhas Thakur 4. Kailas Darule 6. Wild Explorer, Panvel. ­ saMtaoYa Tklao.
 3. 3. 3 AnauËmaiNaka Anau. Ë. ivaYaya Paana naM. 1. mauKpRYz 1 2. manaaogat va p`stavanaa 2 3. saMdBa-ga`Mqa¸ saMkotsqaL va ?Nainado-SaÀAaBaar 2 4. AnauËmaiNaka 3 5. sap-ivaSvaacaI AaoLK À sap-jagat 4 6. saapaMcao vagaI-krNa 5 7. saap ­ maanavaima~ 6 8. saapaMivaYayaIcao sava-saamaanya gaOrsamaja 6 9. sap-dMSa TaLNyaasaazI GaoNyaacao KbardarIcaoÀ saavaQaanatocao ]paya 10 10. saapaSaI saamanaa Jaalyaasa kaya krala Æ 11 11. p`qamaaopcaar ikMvaa sap-dMSaanaMtr laxaat zovaUna AMmalaat AaNaNyaacyaa mah<vapUNa- saUcanaa 11 12. saapaMcao saMrxaNa krNaara kayada 12 13. saap AaoLKNyaasaazIcaa maulaBaUt sarava 12 14. ivaYaarI saap : BaartIya caYmaanaaga¸ ekaxa naaga¸ naagaraja¸ maNyaar¸ GaaoNasa¸ fursao¸ caapDa¸ paovaLasap-¸ samaud`sap-. 13 15. inamaivaYaarI saap : hrNaTaoL¸ maaMjaáyaa saap¸ saaonasap-¸ iJalana¸ rotI sap-¸ icaknaI naayakUla¸ SvaanamauKI sap-¸ AMDIKa} saap. 21 16. ibanaivaYaarI saap : naanaoTI¸ idvaD¸ gava%yaa¸ Ajagar¸ Dur@yaaGaaoNasa¸ maMDaoL¸ QaamaNa¸ QaULnaagaINa¸ kvaDyaa¸ kukrI¸ $ka¸ tskr¸ kaLtaoMDyaa¸ KaprKvalyaa¸ rjatbaMsaI¸ ekorI¸ vaaLa. 25 17. Attending Snake rescue call – Care & Precaution. 34 18. World famous venomous snakes - not found in India. 37 19. The eminent personalities, who worked for cause related to this field. 45 20. List of various free lectures by Santosh Takale 47 21. About the Author & Takale Charitable Trust 48
 4. 4. 4 sap-ivaSvaacaI AaoLKÀsap-jagat Á pRqvaIvar inamaa-Na Jaalaolyaa savaa-t p`acaIna sajaIva p`jaatIMpOkI ‘saap’ ho ek Aahot. pyaa-varNaaSaI jauLvaUna GaoNyaacyaa %yaaMcyaa jaIvanapwtImauLo %yaaMcao Aist%va AajahI iTkUna Aaho. AaScaya-kark baaba mhNajao Qa`uvaIya p`doSa vagaLta¸ pRqvaIcyaa pazIvar to sava-~ AaZLtat. jagaBarat saapaMcyaa saumaaro 3000 hUna AiQak p`jaatI Aahot. Baartat 275 hUnahI AiQak p`karcao saap AaZLtat. %yaatIla 52 p`jaatI ivaYaarI sadrat maaoDtat. javaL­javaL 40 p`jaatI yaa samaud`sapa-Mcyaa AsaUna ivaYaarI Aahot. Aqaa-tca AaplyaasaazI samaaQaanakark baaba mhNajao Aaplyaa pirsaratIla farca qaaoDo saap ho ivaYaarI Asatat. (a ivaYaarI saaMpapOkI naaga, maNyaar, GaaoNasa va fursao yaaMnaa ‘baDo caar’ mhNaUna saMbaaoQaNyaatÀAaoLKNyaat yaoto. saap ho SaIt r@tacao p`aNaI ³vaatavarNaat haoNaaáyaa badlaap`maaNao saapaMcyaa SarIracao tapmaana badlato´ AsaUna to AitSaya qaMD ikMvaa ]YNa hvaamaana sahna k$ Sakt naahIt. 80 saoilsaAsa to 450 saoilsaAsa ho tapmaana %yaaMnaa jagaNyaasa AnaukUla Asato. Kallaolao Anna ho SarIracao tapmaana iTkvaNyaasaazI vaaprlao jaat naahI %yaamauLo saap AnnaaiSavaaya Anaok idvasa jagaU Saktat. sap- ]VanaatIla kolaolyaa AByaasaat AjagaraMnaa daona vaYaa-hUnahI AiQak kaL Annaaivanaa ijavaMt Asalyaacao pahNyaat Aalao Aaho. Krotr saap AlpsaMtuYTca Asatat. %yaaMnaa AavaSyak Asaola tovhaca to Anna Gaotat. prMtu SarIracaa 70% Baaga ha paNyaanao banalaolaa Asalyaa karNaanao¸ paNaI ho %yaaMcyaasaazI AavaSyak Asato. paNaI ]plabQa nasatanaa¸ saap BaxyaatIla SarIr rsaaMcaa ]pyaaoga paNyaacaI garja BaagaivaNyaasaazI krtat. saapaMcyaa pirsaraSaI Anau$p Asalaolyaa rMga$pamauLo¸ inasagaa-t maubalak p`maaNaat saap AsatanaahI %yaaMcao AapNaasa sahsaa dSa-na haot naahI. saapaMcyaa SarIravar Asalaolyaa KvalyaaMmauLo %yaaMcaI %vacaa kaorDI rahto. Gaamaacyaa ga`MqaI nasalyaanao SarIratIla Taka} pdaqa- katIcyaa ³baa( %vacaocao AavarNa´ sva$pat baahor Taklao jaatat. sau$vaatIcao kat TakNyaacao p`maaNa ho AiQak Asato. %yaanaMtr p`%yaok ADIca to tIna maihnyaaMnaI saap kat Taktao. kat Taklyaavar saap tojasvaI va trtrIt idsatao. KvalyaaMmauLo AitnaIla va [nÍaroD ikrNaaMpasaUna %yaaMcao saMrxaNa haotoo. tsaoca eka izkaNaahUna dusaáyaa izkaNaI sarpTt jaata yaoto. maa~ KvalyaaMABaavaI samaud`saapaMnaa jaimanaIvar sarpTta yaot naahI. svasaMrxaNaasaazI saap Anaok pwtI vaaprtat. jasao Sa@yatao kaoNaacyaahI najarosa svatÁlaa pDU na doNao¸ Sa~USaI saamanaa Jaalyaasa pLUna jaaNao ikMvaa lapNao. AMgaavar baotlao Asata jaaorjaaoranao satt fu%kar saaoDNao¸ maana ]Mca k$na fNaa kaZNao¸ maana capTI krNao Aqavaa SarIr fugavaNao¸ SarIracao vaoTaoLo k$na inaScaoYT pDUna rahNao¸ SaopTI vaLvaLivaNao AaiNa kaoNaI pkDlaoca Asata ivaYza TakNao¸ duga-MQaI saaoDNao¸ AaokNao¸ [. AgadIca naa[-laaja Asaola tr saap hllaa krtat¸ AMgaavar yaotat va dMSa krtat. yaa maagao kuzlaahI pUva-inayaaoijat Dava ikMvaa saUDacaI Baavanaa nasato. sava- saapaMmaQyao DaoLo¸ ijaBa¸ %vacaa¸ dat¸ SaopTI ho Avayava Asatat. Ajagar AaiNa caapDa yaaMsaar#yaa saapaMmaQyao ]Ymaaga`ahk ³tapmaana saMvaodnaxama´ baarIk KDDo¸ DaoLo va naakpuDyaa yaaMcyaamaQyao Asatat. saapaMnaa baa(kNa- nasatat¸ %yaamauLo Aavaajaacao &ana hvaotIla QvanaIlahrIMmauLo haot naahI¸ prMtu jaimanaImaaf-t kMpnaanao haoto. saap daonhI DaoLyaaMnaI daona vaogavaogaLI dRSyao pahU Saktao. JaaDavar vaastvya krNaaáyaa saapaMcaI dRYTI [tr saapaMpoxaa caaMgalaI Asato. bahutaMSa idnacar vaR%tIcyaa saapaMcyaa DaoLyaaMcaI baahulaI gaaola va maaozI Asato tr inaSaacar saapaMcyaa DaoLyaaMcaI baahulaI ]BaI Asato. saapaMcyaa DaoLyaaMvar pardSa-k AavarNa Asato¸ prMtu maaNasaaMp`maaNao papNyaa nasatat. saap Kup jalad Asatat ha sava-saaQaarNa gaOrsamaja Aaho. vaastvatÁ %yaaMcaa vaoga Admaasao 7 ikmaI p`it tasaacyaa Aasapasa Asatao¸ savaa-t jalad halacaala krNaara AaiÍkotIla ivaYaarI ‘bla^k maambaa’ ha saap sauwa 12 to 15 ikmaI p`it tasa yaa vaogaanaoca halacaala krtao. saapacaI jaIBa laaMba AsaUna¸ TaokajavaL duBaMgalaolaI Asato. Baxya SaaoQatanaa saap jaIBa saarKI Aat baahor krt Asatao. saapacao daonhI jabaDo baMd AsatanaahI %yaalaa jaIBa baahor kaZta yaoto AaiNa ijaBaocaa vaapr nasatanaa tI KalaIla jabaDyaatIla gaaolaakar nailakot Asato. ijaBaocao rMga ivaivaQa AsaUna¸ daonhI Taoko naajaUk AaiNa Aaolasar Asatat. daonhI TaokaMcyaa saahayyaanao saap hvaotIla QaulaIkNa AaiNa gaMQakNa gaaoLa k$na varIla jabaDyaatIla ‘jaokbasana’ [Mid`yaapya-Mt Gao}na jaatao. yaamauLo saapalaa gaMQa&ana haoto. Baxyaalaa AaplyaakDo AakiYa-t krNyaasaazIhI kahI saap Aaplyaa ijaBaocaa vaapr krtat.
 5. 5. 5 saapaMcao vagaI-krNa Á saapaMcao Daoko¸ SaopTI¸ Kvalao¸ Aakar¸ DaoLyaaMcaI baahulaI¸ caala¸ vaastvya krNyaacaI jaagaa¸ p`janana pwtI¸ Baxya¸ [%yaadIMnaa AaQaar maanaUna Anaok P`akar pDtat. prMtu saapaMcaI ivaYa inamaa-Na krNyaacaI xamata va %yaapasaUna maanavaalaa haoNaaro Apaya¸ yaaMvar %yaaMcao mau#ya vagaI-krNa hao} Sakto. saamaanya maaNasaacyaa dRYTInao ho vagaI-krNa far mah%vaacao Aaho. yaa AaQaaro saapaMcao tIna mau#ya p`kar pDtat Á 1´ ibanaivaYaarI saap Á yaa saapaMmaQyao ivaYa Aqavaa ivaYaga`MqaI nasalyaakarNaanao %yaaMcaa dMSa maanavaasa Apayakark nasatao. %yaaMcyaa caavaNyaanao jaIivatasa Qaaoka inamaa-Na haot naahI. prMtu saapaMba_la AsaNaaáyaa A&anaamauLo va iBatImauLo bahusaM#ya AsaNaaáyaa yaa saapaMcaI ivanaakarNa h%yaa haoto. ]da. naanaoTI¸ idvaD¸ QaamaNa¸ [. 2´ inamaivaYaarI saap Á yaa saapaMmaQyao AsalaolaI ivaYaacaI maa~a AaiNa sva$p ho Baxyaalaa baoSauw krNyaasa va pcaivaNyaasa madt krto. yaa saapaMcyaa ivaYaanao sauwa maaNasaacyaa jaIivatasa kaoNatIhI hanaI paohaocat naahI. ]da. maaMjaáyaa¸ hrNaTaoL¸ [. 3´ ivaYaarI saap Á yaa saapaMmaQyao ivaYadMt va ivaYagaM`qaI Asatat. ivaYaga`MqaItIla ivaYa¸ ivaYadMtaWaro dMSa krtavaoLosa Baxyaacyaa SarIrat saaoDlao jaato. saapacao Baxya baoSauw krNyaasa¸ %yaacaa P`aitkar kmaI krNyaasa va igaLlyaanaMtr to pcaivaNyaasa ho ivaYa madt krto. manauYyap`aNyaasaazI sauwa ho ivaYa Apayakark Asato AaiNa yaaogya vaOVkIya ]pcaaraMcyaa ABaavaI ho ivaYa jaIvaGaoNao z$ Sakto. ]da. naaga¸ maNyaar¸ fursao¸ GaaoNasa¸ samaud`sap-¸ [. saapaMcao [tr P`akar Á  vaastvya krNyaacyaa jaagaonausaar Á  ibaLat rahNaaro saap Á ]da. maMDaoL¸ Dur@yaa GaaoNasa¸ naaga¸ [.  JaaDavar rahNaaro saap Á ]da. hrNaTaoL¸ caapDa¸ $kasap-¸ tskr¸ [.  paNyaat rahNaaro saap Á ]da. idvaD¸ samaud`sap-¸ [.  jaimanaIvar rahNaaro saap Á ]da. naanaoTI¸ Ajagar¸ QaamaNa¸ [. vaavarNyaacyaa savayaI va vaoLonausaar idnacar¸ inaSaacar ho P`akar pDtat. idnacar saapaMcyaa DaoLyaaMcaI baahulaI gaaola Asato. ]da. QaamaNa¸ naanaoTI¸ kvaDyaa¸ [. JaaDavar rahNaaáyaa saapaMcaI dRYTI [tr sava- saapaMpoxaa caaMgalaI Asato AaiNa %yaaMcao DaoLohI [tr saapaMpoxaa maaozo Asatat. inaSaacar saapaMcyaa DaoLyaaMcaI baahulaI ]BaI Asato. %yaaWaro Aaplyaa dRYTIpTlaavar pDNaara p`kaSa to inayaMi~t k$ Saktat. ]da. maaMjaáyaa¸ Ajagar¸ caapDa¸ [. hrNaTaoL yaa saapacao vaOiSaYTya mhNajao¸ %yaacyaa DaoLyaaMcaI baahulaI AaDvaI Asato.  saapaMcao puna$%padna daona p`karo haoto Á  AMDja sap- AMDI Gaalatat. ]da. naaga¸ maNyaar¸ Ajagar¸ QaamaNa¸ [.  tr kahI saapaMcyaa maaVa Dayaro@T ³p`%yaxa´ iplaaMnaa janma dotat. ]da. GaaoNasa¸ caapDa¸ hrNaTaoL¸ [.  saapaMcyaa caalaIcao tIna p`mauK p`kar Aahot Á naagamaaoDI caala¸ saurvaMTasaarKI caala AaiNa vaolaaMTI caala.  ‘naagamaaoDI caala’ krtanaa saap Dao@yaapasaUna SaopTIcyaa TaokapyaM-t jaimanaIvar ‘s’ saar#yaa naxaIp`maaNao puZo sarktanaa idsatao. laaMba SarIracao prMtu saDpatL Asalaolao sava- saap yaaca pwtIcaa vaapr krtat. ]da. naaga¸ QaamaNa¸ QaULnaaigaNa¸ gava%yaa [.  ‘saurvaMTasaar#yaa caalaI’t saap vaoTaoLo Takt naahIt. to saurvaMTap`maaNao Aaplao SarIr maQao ]calatat va puZo sarktat. ]da. Ajagar¸ GaaoNasa¸ [.  fursao¸ vaaLvaMTI P`adoSaat rahNaaro saap¸ AaplaI maana ]calaUna¸ itrkI k$na puZo sarkivatat. %yaamauLo %yaaMcao SarIr eka baajaUsa foklyaasarKo idsato. Asao itrko sarpTNyaacyaa pwtIsa ‘vaolaaMTI caala’ Asao mhNatat.
 6. 6. 6 ]MdIr¸ GauSaI¸ baoDUk¸ sarDo¸ palaI¸ CaoTo pxaI¸ JaaDa­panaaMvarIla ikTk¸ maasao [. Ka}na saap AaplaI gaujaraNa krtat. prMtu maNyaar¸ naaga va naagaraja ho sava- svajaatBaxak Aahot. yaacap`maaNao saap jyaaMcao Baxya Aaho¸ ASaa p`aNyaaMmaQyaoÀpxyaaMmaQyao GaubaD¸ maaor¸ mauMgausa¸ ga$D¸ bagaLa¸ sasaaNaa yaaMcaa samaavaoSa haotao. saap ho maaNasaacao Baxya nasatanaa doKIla¸ maaNaUsa ha saapaMcaa savaa-t maaoza Sa~U Aaho. sa%ya Saas~Iya maaihtIcaa ABaava va BaItIpaoTI tao %yaaMcaI h%yaa krtao. saap ­ maanavaima~ Á kRMtk p`aNyaaMcaa naaSa krNaaáyaa iSakarI pxyaaMcao mah<va saaMgatanaa¸ pixaima~ salaIma AlaI mhNaalao haoto kI¸ 20 to 50 T@ko AnnaacaI naasaaDI kRMtk p`aNaI krtat. cahacyaa maLyaaMcao laaKao $pyaaMcao nauksaana haoto. saapaMcao mau#ya Anna ]MdIr Aaho. ]MdraMcaI p`janana xamata p`caMD Aaho. ]MdraMcaI ek jaaoDI vaYaa-laa 850 poxaa AiQak iplaaMnaa janma doto. ]MdIr doSaatIla 25¹30 T@ko Anna Katat Aqavaa %yaacaI naasaaDI krtat. ipkaMvarIla ikTk¸ DasaaMcyaa ALyaa¹AMDI¸ ]MdIr¸ GauSaI yaaMvar naOsaiga-kir%yaa inayaM~Na zovaNyaacao kama sava- p`karcao saap krtat. ek QaamaNa 1 vaYaa-t SaokDao ]MdIr va GauSaI Kato. %yaamauLo saap ho f@t maanavaima~ nasaUna Kro inasaga-ima~ Aahot. to Anna saaKLItIla ek mah%vaacaa GaTk AsaUna¸ pyaa-varNa saMtulanaacao mah%vapUNa- kaya- Ap`%yaxapNao krt Asatat. maanavainaima-t ]MdIr pkDayacao ipMjaro Aqavaa ikTknaaSako yaaMpoxaa saapaMcao ]MdIr pkDNyaacao tM~ pirNaamakark Aaho¸ karNa to naOsaiga-k Aaho. saapaMcao ivaYa ho Ait ]pyau@t pdaqa- Aaho. ivaYaarI d`vyaasaaobat %yaaMmaQyao maanavaasa ]pyau@t Asao Anaok GaTk Asatat. sap-ivaYaacao pRqaÁkrNa k$na¸ %yaatIla GaTkaMcaa vaapr AaOYaQaaMmaQyao kolaa jaatao. jasao¸ r@ts~ava qaaMbaivaNyaasaazI GaaoNasaacyaa ivaYaacaa vaapr kolaa jaatao¸ karNa %yaamaQyao r@tacyaa gauzLyaa banaivaNyaacaa gauNaQama- Asatao. tsaoca s~IyaaMcao gaBaa-Saya¸ maanavaI DaoLyaaMcao baubbauL yaatUna haoNaaáyaa r@ts~avaavar ha ]pcaar kolaa jaatao. fofro¸ dmaa¸ saMiQavaat¸ ]saNa¸ maakDhaDacao duKNao¸ yaaMvar ]paya mhNauna sauwa naagaacyaa ivaYaapasaUna banaivalaolao vaodnaaSaamak vaaprlao jaato. tIva` sva$pacyaa vaodnaaMvar to gauNakarI Aaho. saapaMcyaa ivaYaapasaUnaca ivaYap`itbaMQak lasa banaivatat . ha %yaaMcaa AaNaKI ek mah%vaacaa ]pyaaoga Aaho. sap-dMSaavar f@t yaa lasaIcaaca Ka~ISaIr [laaja haotao. saap ­ gaOrsamaja Á AajaimatIsa sauwa jagaat saapaMivaYayaI Saas~Iya maaihtIpoxaa¸ laaokaMkDUna imaLalaolyaa kalpinak va eokIva maaihtIvar AaQaarIt gaaoYTIca¸ Anya kaoNa%yaahI ivaYayaapoxaa p`cailat Asalyaacao AaZLUna yaoto. ho vaastva sap- dMSa¸ sap- svaBaava¸ %yaaMcaa duYTpNaa¸ sap- dMSaavarIla ]paya¸ yaa savaaM-naa laagaU haoto. %yaamauLo Baartasaar#yaa AaiSayaa[- doSaat laaok sap-maMidro baaQaMtat¸ %yaaMcaI pUjaa krtat. pNa jaIvaacyaa iBatImauLo va A&anaanao AgadI ina$pd`vaI saapaMnaa sauwa zocaUna­zocaUna maartat. ha ivaraoQaaBaasa Saas~Iya maaihtIcyaa ABaavaamauLo Aaho. yaa savaa-MtUnaca Anaok AMQaEawaMcaa ]gama haotao. yaa AMQaEawa kQaI Qamaa-SaI¸ puratna vaa=mayaaSaI Aqavaa eokIva maaihtISaI inagaDIt Asatat. bauvaa¸ baabaa¸ gaa$DI¸ Aaplao paoT BarNyaasaazI ASaa Anaok BaItIp`d gaaoYTI samaajaat psarvat Asatat. p`%yaok saapaivaYayaI AMQaEawa ³gaOrsamaja´ Aahotca¸ prMtu sava-saaQaarNapNao ekMdr sap- jamaatI ivaYayaIcao gaOrsamaja p`qama pahU yaa. 1. sava-ca saap ivaYaarI Asatat va mhNaUna kuzlaahI saap caavalaa trI maaNaUsa martao. sa%ya : AapNa paihlao¸ farca qaaoDo saap ho ivaYaarI Asatat va yaaogya p`iSaxaNa AByaasaanao %yaaMnaa AaoLKNao sahja Sa@ya Aaho. tsaoca f@t ivaYaarI saapaMcaa dMSa Apayakark hao} Saktao. prMtu yaaogya vaoLI kolaolyaa vaOVkIya ]pcaaranao ha Apaya sauwa TaLta yao} Saktao.
 7. 7. 7 2. saap dUQa iptao karNa to %yaaMcao AavaDto KaV Aaho. sa%ya : saap ho sarpTNaaáyaa gaTatIla p`aNaI AsaUna maaMsaaharI Aahot. dUQa ho %yaaMcao Anna naahI¸ %yaamauLo %yaaMcyaa pcanasaMsqaolaa Apaya haotao. jaovha AapNa gaa$DyaakDo Asalaolyaa saapaMnaa dUQa iptanaa pahtao¸ %yaamaagaIla sa%ya far ivadark Asato. yaa sava- pkDlaolyaa saapaMnaa gaa$DI ik%yaok maihnao Anna­paNyaavaacaUna zovatat. ASaa Avasqaot thanalaolaa saap dUQaalaa paNaI samajaUna iptao. AapNasauwa Aaplyaa Qaaima-ktomauLo %yaaMcyaa duÁKat Bar Gaalatao. 3. saap¸ gaa[- va mhSaIMcyaa payaalaa vaoTaoLo GaalaUna kasaolaa taoMD laavaUna dUQa iptao. sa%ya : AapNaasa maaiht Aaho kI¸ dUQa ho saapacao Anna naahI. tsaoca saapacao dat ho far tIxNa va Qaardar Asatat. %yaaMcaa dMSa SaaMtpNao kaoNaIhI sahna k$ Sakt naahI. %yaamauLo varIla gaOrsamaja ha KrMca Aqa-hIna Aaho. 4. saapaMnaa saMgaIt AavaDto Aqavaa naaga puMgaIcyaa talaavar Daolatao. sa%ya Á saapaMnaa baa(kNa- nasatat¸ %yaamauLo %yaaMnaa hvaomaaf-t yaoNaaáyaa Aavaajaacao &ana haot naahI. prMtu jaimanaImaaf-t SarIrapyaM-t paohaocaNaarI kMpnao %yaaMnaa jaaNavaU Saktat. gaa$DyaaMcyaa puMgaI samaaor DaolaNao ha saapaMcaa¸ puMgaIcaa vaoQa GaoNyaacyaa p`ya%naacaa ek Baaga Asatao. svasaMrxaNaacaa tao ek bacaavaa%mak piva~a Asatao. baáyaacavaoLa saap puMgaIlaa caavaNyaacaa p`ya%na krtao¸ jyaakDo AapNa jaaNaunabaujaUna dula-xa krtao . 5. ra~I iSaL GaatlaI Asata Aqavaa saap ha Sabd ]ccaarlaa Asata¸ saap tao Aavaaja eokUna Garat yaotao. sa%ya Á AapNa var paihlao kI saapaMnaa baahyakNa- nasalyaanao %yaaMnaa hvaomaaf-t QvanaI&ana haot naahI. tsaoca %yaaMcaa maoMdU jaast ]%ËaMt nasalyaanao saMgaIt¸ SaIL Aqavaa maanavainaima-t BaaYaa samajaU Sakt naahI. %yaamauLo varIla ivaQaana ho gaOrsamaja Aaho ho maa~ na@kI. 6. saapaMnaa saugaMQa AavaDtao mhNaUna kovaDa¸ ratraNaI¸ caafa yaa JaaDaMvar %yaaMcao Aist%va Asato. sa%ya Á saapaMcao gaMQa&ana Kup caaMgalao Asato va %yaacaa vaapr to Baxya imaLivaNyaasaazI va Sa~UpasaUna bacaava krNyaasaazI krtat. varIla fulaJaaDo %yaaMcyaa saugaMQaamauLo Anaok p`karcao ikTk AakiYa-t krtat¸ %yaamauLo palaI¸ sarDo [. Baxak sauwa toqao yaotat. %yaaMcyaa maagaavar saap toqao yaotat. yaa JaaDaMcyaa rcanaomauLo Asalaolyaa dmaT¸ qaMD jaagaI to rahNao sauwa psaMt krtat. yaacaa Aqa- saapaMnaa saugaMQa AavaDtao Asaa haot naahI. 7. saap saMmaaoiht krtao ikMvaa saap jaadU[- Sa@tInao maaNasaaMsa AajaarI paDtat. sa%ya Á saap ho ek sarpTNaaro p`aNaI Aahot¸ %yaaMcyaamaQyao kuzlyaahI p`karcaI jaadU[- Sa@tI ikMvaa saMmaaohna klaa nasato. prMtu Gaabarlaolyaa vya@tIsaazI papNyaa nasalaolao saapacao ekTk pahNaaro DaoLo va lavalavaNaarI jaIBa ho tSaa p`karcaa AaBaasa inamaa-Na krt AsaavaI va %yaamauLo [tr kvaI klpnaaMnaa caalanaa imaLt AsaavaI. 8. saap yaaojanaabaw pwtInao ~asa doNaaáyaa vya@tI ikMvaa samaUhacaa badlaa Gaotat ikMvaa saUD ]gavatat. %yaacap`maaNao saap DUK Qartat Aqavaa pazlaaga krtat. sa%ya Á saapaMcaa maoMdU far ivakisat nasatao. sava- SarIracyaa 1 T@@yaahUnahI kmaI vajana %yaaMcyaa maoMdUcao Asato. maoMdU f@t SarIr p`iËyaa saaMBaaLtao. bauwIma%ta¸ smarNaSa@tI [tkoca kaya %yaaMcaI dRYTI sauwa far kmakuvat Asato. ASaa pirisqatIt maaNasao laxaat zovaNao¸ %yaaMcaa p%ta SaaoQaNao va yaaojanaabaw badlaa GaoNao ho saapaMsaazI ASa@yap`aya Aaho. baáyaaca saapaMmaQyao nar va maadItIla saMbaMQa samaagamaapurtaca Asatao. kahI vaoLa Baukolaolaa jaaoDIdar samaagamaanaMtr dusaáyaa jaaoDIdaralaaca Ka}na Taktao. %yaamauLo p`omaBaavanaa Aqavaa badlaa ho saapaMsaazI saVyaugaat ASa@ya Aaho. 9. saap pUjaonao p`saÙ haotao va maanavaI [cCa pUNa- krtao Aqavaa saapaMcaI pUjaa kolyaasa Aqavaa ]pvaasa kolyaasa sap-dMSa baaQat naahI. sa%ya Á saapaMcaa maoMdU Aivakisat Aaho¸ %yaamauLo prMpragat $ZI¸ maM~¸ naOvaoV yaaMcaa Aqa- %yaalaa samajaNao kzINa Aaho. Aaja %yaaMcaoca Aist<va Qaao@yaat Aalao Aaho¸ %yaaMcyaa kahI jaatI tr naYT sauwa Jaalyaa Aahot. ASaa pirisqatIt saapakDUna maaNasaaMcyaa Avaastva Apoxaa pUNa- haoNao %yaaMcyaa xamato baahorcao Aaho¸ Asao vaaTto.
 8. 8. 8 10. saap QanasaMp<aIcao rxaNa krtao. sa%ya Á Aaplyaa Sa~UpasaUna bacaava krNyaasaazI saap lapUna rahNao psaMt krtat. jaunao¸ inaja-na pDko vaaDo¸ [maartI¸ yaasaazI yaaogya jaagaa Asatat. tsaoca jaimanaIKalaI¸ BauyaarI jaagaot zovalaolao maatIcao maDko Aqavaa laakDI saMduk ho saapaMnaa pUrk qaMD¸ dmaT vaatavarNa dotat. %yaamauLo ASaa jaagaI AapNa gaolyaasa saap AaQaIca hjar Asalyaacao idsato va nakao to gaOrsamaja psartat. Kro pahta¸ saaonao¸ pOsaa¸ daga­daiganao yaa jagaNyaasa AnaavaSyak Asalaolyaa gaaoYTIt maaNasaa vyaitir@t kuzlyaaca p`aNyaalaa ³jaIvaalaa´ rsa nasatao. 11. saap punaja-nma Gaotat ikMvaa kahI janmaaMnaMtr saapalaa pMK fuTtat va tao ]DU Saktao Aqavaa [cCa$p QaarNa k$ Saktao Aqavaa maanavaI Avatar Gao} Saktao. sa%ya Á saap SarIratIla Taka} pdaqa-¸ baa( %vacaa¸ AavarNaacyaa sva$pat Taktao. dr kahI maihnyaaMnaI ho GaDt Asato. kat TakNyaapUvaI- va naMtrcao saapacao $pÀsva$p yaat baroca AMtr Asato. AQa-maolaa¸ AajaarI vaaTNaara saap kat TaklyaanaMtr¸ tjaoladar va sauMdr idsatao. yaa BaaOitk badlaacyaa A&anaamauLoca saapaMcyaa punaja-nmaacyaa khaNyaa rcalyaa gaolyaa Asaavyaat. tsaoca saapaMnaa pMK nasatat. kahI saap ]Mca JaaDava$na trMgat KalaI ]trtat. yaalaa SabdSaÁ ]DNao mhNata yaoNaar naahI. karNa yaaca pwtInao %yaaMnaa KalaUna var jaata yaot naahI. Asao ]Dto saap ]da. saaonasap- kahI maITr AMtrca trMgatat. Aaplyaalaa vaaTto %yaap`maaNao ikMvaa ica~pTat daKivatat %yaap`maaNao to kahI iklaaomaITr ]Dt naahIt. saapaMnaa AtIMid`ya Sa@tIWaro [tr kuzlaohI $p Gaota yaot naahI. karNa tsao Asato tr inasagaa-t rahUna inasagaa-SaIca baoiSastpNao vaagaNaaáyaa maaNasaalaa %yaaMnaI kQaIca QaDa iSakivalaa Asata. 12. gaaoDyaa paNyaatlao paNasap- ³ibanaivaYaarI´ jaimanaIvar Aalao Asata¸ ivaYaarI haotat Aqavaa ivaYaarI saap ³naaga´ paNyaat pDlyaasa¸ ibanaivaYaarI haotao. sa%ya Á ivaYaarI saapaMnaa janmaapasaUnaca ivaYaga`MqaI va ivaYadMt Asatat. prMtu ibanaivaYaarI saapaMnaa ho Baaga janmaapasaUnaca nasatat. yaa SaarIrIk AMgaacaa saapacao ta%purto paNyaat AsaNyaaSaI ikMvaa nasaNyaaSaI kahI saMbaMQa nasatao. %yaamauLo ibanaivaYaarI paNasaap jaimanaIvar Asatanaa sauwa ibanaivaYaarIca Asatao va ivaYaarI saap paNyaat AsatanaahI ivaYaarIca Asatao. yaabaabat mah%vaacao mhNajao paNyaat AsaUna sauWa samaud`sap- ho jagaatIla savaa-t ivaYaarI saap Asatat. 13. saap maarlyaanaMtr %yaaMcyaa r@tatUna Anaok ipllao tyaar haotat. sa%ya Á saapaMcao puna$%padna iplaja ikMvaa AMDja yaa sva$pacao Asato. AMDja saap maadInao Gaatlaolyaa AMDyaatUna janmaalaa yaotat¸ tr iplaja saapaMmaQyaoo¸ maadI puroSaI vaaZ JaalyaanaMtr¸ ipllaaMnaa Dayaro@T janma doto. %yaamauLo maolaolyaa saapaMcyaa r@tatUna navaIna saap inamaa-Na haoNao hI ek BaakDkqaa Aaho. 14. nauktaca zar maarlaolyaa saapavar ra^kola Taklao Asata tao ijavaMt haotao. sa%ya Á koraoisanacaa saMpk- tajyaa jaKmaoSaI Jaalaa Asata¸ BayaMkr vaodnaa haotat. yaacaaca Baaga mhNaUna ³p`itixaPt iËyaa´ marayalaa Toklaolyaa saapavar koraoisana Taklao Asata tao vaodnaonao ivavhLtao va qaaoDI halacaala krtao. prMtu hI xaiNak gaaoYT Asato. %yaamauLo saap ijavaMt haot naahI. 15. dovaacyaa saapavar ³ivaSaoYatÁ´ naagaavar kosa Asatat. sa%yaÁ saap ho sarpTNaaáyaa p`aNaI samaUhatIla AsaUna %yaaMcyaa AMgaavar kosa inasaga-tÁ nasatat. %yaaeovajaI daKivaNyaat yaoNaaro kosa ho bauvaa¸ baabaa¸ maaMi~k¸ gaa$DI yaaMnaI kRi~ma pwtInao laavalaolao Asatat. %yaasaazI to jaIvaMt saapaMcyaa AMgaavar jaKma krtat va SaoLIcao kosa %yaat ADkvatat jaKma BarlyaanaMtr to kosa saapacaoca AsalyaasaarKo Baasatat. maga gaa$DI yaaca saapaMnaa dovaacao saap mhNaUna papiBa$ Ba@t maMDLIMnaa daKivatat va to ivaSvaasa zovatat. yaa sagaLyaaMcaa ~asa maa~ ibacaaáyaa saapalaa haotao. 16. naaga QaamaNaIsaaobat imalanaÀ samaagama krtao. sa%ya Á saapaMcyaa p`%yaok p`karat nar va maadI AaZLUna yaotat. ho naaga va QaamaNa yaa daoGaaMnaahI laagaU pDto. %yaamauLo naaga¸ QaamaNa yaa saapasaaobat imalana krtao ho pUNa-tÁ Asa%ya Aaho. kdaicat marazIt naaga ha Sabd puillaMgaI va QaamaNa
 9. 9. 9 ha Sabd s~IilaMgaI yaa Aqaa-nao vaaprlaa jaatao %yaamauLo ha gaOrsamaja psarlaa Asaavaa. %yaacap`maaNao maadIvarIla h@k isadQa krNyaasaazI¸ jaovha daona nar QaamaNa naR%ya krtat tovha %yaacyaa DaolaNyaamauLo to naagaap`maaNao Baasatat. KrM tr kahI laaok yaalaaca gaOrsamajaUtInao nar va maadI QaamaNa yaaMcao imalana samajatat. Aaplyaa AiQak maaihtIsaazI ho na@kI laxaat Gyaa kI naaga ha saap Sa@yatao QaamaNa yaa saapalaa Ka}naca gaujaraNa krtao. 17. garaodr s~I va saap yaaMcaI najaranajar Jaalyaasa saapaMcao DaoLo jaatat. sa%ya Á varIla ivaQaana hI pUvaa-par caalat AalaolaI AMQaEawa Aaho. Aamacyaa ]rNa yaoqaIla CON yaa saMGaTnaocyaa sap- ima~ManaI (a gaaoYTIcaI sa%yaÀAsa%yata svayaMsaovakaMWaro tpasaUna paihlaI Asata tI Asa%ya Asalyaacao isaw Jaalao Aaho. Aaplyaa samaaQaanaasaazI AapNa sauwa ha p`ya%na k$na pahayalaa hrkt naahI. f@t saapacaI AaiNa sahBaagaI sadsyaMacaI yaaogya kaLjaI GyaavaI. 18. saap SaopTInao DMK maartao Aqavaa saap ijaBaonao caavatao. sa%ya Á saap ijaBaonao caavat naahI¸ karNa tI Kup maRdU Asato. %yaamaQyao kuzlyaahI p`karcao haD nasato¸ jao katDI CodU Sakola. SaopTIbaabat pNa kahIsao saarKoca Asato. prMtu kahI saapaMcyaa itrksa kap Asalaolyaa baaoqaT SaopTImauLo to CaoTI ibaLo ]k$ Saktat. kahI saapaMnaa maa~ SaopTIlaa kaTa Asatao va kQaI­kQaI to bacaava krNyaasaazI tao Taocatat. pNa %yaamaQyao ivaYa nasalyaakarNaanao jarI tao vaodnaakark Asalaa trI Apayakark nasatao. 19. saap SarIracao vaoTaoLo k$na caakasaarKo banaivatao va TokDyaaMva$na KalaI gargart yaot maaNasaaMcaa pazlaaga krtao. sa%ya Á saap svasaMrxaNaasaazI SarIracao vaoTaoLo krtao. var Apoixat Asalaolyaa gargart yaoNyaacyaa p`iËyaosaazI AavaSyak Asalaolaa tMdu$stpNaa saapamaQyao nasatao. %yaamauLo ha sava- maanavaI manaacyaa klpnaaivalaasaacaa Baaga Aaho va pUNa-tÁ Asa%ya Aaho. 20. sap-dMSa va %yaavarIla ]payaasaMbaMiQat gaOrsamaja Á 1. saapaMcaI pUjaa kolaI Asata Aqavaa %yaaMcyaa naavaanao ]pvaasa kolaa Asata vya@tIcao sap- dMSaapasaUna ikMvaa sap-ivaYaacyaa ApayaapasaUna saMrxaNa haoto. baabaa¸ bauvaa¸ Ammaa¸ svaamaI¸ maaMi~k yaaMcyaakDo [-Svara kDUna p```aPt kolaolaI idvya Sa@tI Asato. jyaaWaro to sap-ivaYaacaa Apayakark pirNaama kmaI k$ Saktat Aqavaa naYT k$ Saktat. hI Sa@tI ho baabaa laaok vaYaa-nauvaYaa-cyaa AByaasa¸ pUjaa va Aqak pirEamaanao p`aPt krtat. 2. saap caavalyaasa maMidralaa Aqavaa Qama-sqaLaMnaa foáyaa Gaatlyaanao¸ ivaYaacaa haoNaara Apayakark pirNaama TaLta yaotao. 3. mauMgaUsaalaa saapacao ivaYa baaQat naahI Aqavaa saap caavalyaasa tao ivaiSaYT JaaDacaa palaa/maUL Ka}na svatÁcaa bacaava krtao. 4. kuYzraogyaasa saap caavat naahI Aqavaa caavalaa trI baaQat naahI. 5. ivaYaarI sap-dMSaanaMtr “naagamaNaI” Aqavaa [tr t%sama jaDIbaUTIcaa ]tara kolaa Asata ivaYaacaa Apayakark pirNaama haot naahI. 6. sap-dMSaacyaa jaagaI taplaolyaa laaoKMDacaa caTka idlyaasa sap-ivaYa baaQat naahI. 7. maM~aopcaaranao sap-ivaYa ]trvata yaoto. 8. sap-dMSa Jaalaolyaa vya@tIsa imarcyaa ikMvaa kDuinaMbaacaa palaa gaaoD laagatao. sa%ya Á kRpyaa laxaat zovaa kI¸ ibanaivaYaarI va inamaivaYaarI sap-dSaaMcaa maanavaI SarIravar haoNaara pirNaama p`aNaGaatk nasatao¸ tsaoca bahutaMSa laxaNao hI ta%pur%yaa sva$pacaI Asatat. prMtu ivaYaarI saapaMcaa dMSa ha p`aNaGaatk Asalaa trI yaaogya vaOVkIya ]pcaaranao ³ p`it sap-ivaYa lasa ¹ASV´ p```aNa vaacaivalao jaa} Saktat. yaa vyaitir@t kolao jaaNaaro sava- ]paya ho ivaYaarI sap- dMSaavar ]pyaaogaI pDt naahIt. prMtu barocasao sap-dMSa ho ibanaivaYaarI ikMvaa inamaivaYaarI saapaMmauLo haot Asalyaanao¸ kahI vaoLanao raogaI AapaoAap bara haotao va Eaoya ]gaacaca Aqa-hIna AMQaEawaMvar AaQaarlaolyaa ]pcaaraMnaa idlao jaato. ivaYaarI
 10. 10. 10 sap-dMSaanaMtr yaaogya ]pcaarat kolaolaI hoLsaaMD va ivalaMba¸ tsaoca raogyaalaa Jaalaolaa maanaisak va SaarIirk ~asa¸ ivaYaacaa duYpirNaama vaaZivatao. mauMgaUsa ha AitSaya capL p`aNaI AsaUna saapaSaI saamanaa krt Asatanaa tao sap-dMSa na haoNyaacaI kaLjaI Gaotao. prMtu caukUna jar ivaYaarI saapacaa dMSa Jaalaa tr mauMgaUsa ma$ Saktao. naagamaNaI mhNaUna baajaarat ivaklyaa jaaNaaáyaa sfiTkMamaQyao kuzlyaahI p`karcao ivaYaacaa pirNaama kmaI krNaaro saamaqya- nasato. maanavaI va`tvaOklyao saapaMcyaa samajaNyaaplaIkDo Aahot. tsaoca dMSa krto vaoLI Taocalao gaolaolao ivaYa kuzlyaahI pwtInao¸ saap prt kaZU Sakt naahI. kuYzraogaanao baaiQat vya@tIcyaa spSa- AaiNa saMbaMiQat saMvaodnaa naahISaa Jaalaolyaa Asatat %yaamauLo sap-dMSa va %yaa AvayavaaMvarIla vaodnaa raogyaasa jaaNavat naahIt. prMtu ivaYaacaa SarIravar AinaYT pirNaama maa~ haotaoca va yaaogya ]pcaaracyaa ABaavaI maR%yaU hao} Saktao. saapacyaa ivaYaamauLo ³ivaSaoYatÁ naaga va maNyaar´ dMSa Jaalaolyaa vya@tIcyaa majjaasaMsqaovar pirNaama haotao va %yaacaI saMvaodnaxamata kmaI hao} laagato %yaamauLo %yaalaa cava sauwa samajat naahI. %yaamauLo $gNaasa imarcaI itKT Aqavaa kDuinMaba kDU laagat naahI. yaacaa Aqa- Asaa naahI¸ kI %yaalaa to gaaoD laagato. kdaicat dMSa ipDIt vya@tIsa ASaa pirisqatIt saaKrhI gaaoD laagaNaar naahI. varIla gaOrsamaja ho ekUNa sap- jamaatIivaYayaI Aahot. prMtu p`%yaok saapabaabat Asalaolao ivaiSaYT gaOrsamaja p`%yaok saapabaabatcyaa AiQak ivavaocanaat Aalao Aahot. Important Note : The symptoms of snake bite totally depend on type of snake, location of bite on victim body, severity of bite, quantity of injected venom, victim’s mental & physical condition during & after bite and also his immunity. sap-dMSa TaLNyaasaazI GaoNyaacao KbardarIcaoÀsaavaQaanatocao ]payaÁ saap ha jaIva inasaga- va maanava yaaMsaazI ]pyau@t AsalaatrIsauwa %yaacyaa ivaYaamauLo¸ %yaacaa dMSa ha Bayaavah va ~asadayak zrtao. ivaSaoYatÁ ivaYaarI saapaMcaa dMSa. mhNaUnaca ekMdr sap-dMSa hao} nayao mhNaUna KbardarI GaotlaolaI barI. Aaplyaalaa maaiht Aaho kI ]payaapoxaa saavaQagaIrI kQaIhI caaMgalaI. saap ho JaaDIt ikMvaa ADgaLIt mhNajao dmaT¸ AMQaaáyaa¸ Aaolasar jaagaI rahNao psaMt krtat. ho laxaat Gaotlyaasa sap-dMSa TaLNyaasaazI AapNa KalaIla KbardarI Gao} Saktao. Aqaa-tca¸ gaavaakDIla izkaNaI saap Garat¸ gaaozyaat ikMvaa Aasapasa yao} nayao mhNaUna sauwa ho ]paya p`BaavaI z$ Saktat. 1. Garalaa laagaUna va Aasapasa palaapacaaoLa¸ dgaD¸ ivaTa¸ laakDo¸ sarpNa¸ gaaovaáyaa yaaMcaa ZIga rcaU nayao. Sa@yatao Garat varIla sava- saazivaNao TaLavao.karNa yaa gaaoYTI saapalaa lapNyaasaazI ]%tma jaagaa ]plabQa k$na dotat. 2. varIla mauddyaalaa Anausa$na¸ dgaD¸ ivaTa¸ sarpNa¸ gaaovaáyaa yaaMcyaa ZIgaaáyaaKalaI Aqavaa ADgaLIcyaa jaagaot hat Gaalatanaa AaQaI vyavaisqat pahNaI k$na magaca puZIla kaya-vaahIÀkamao kravaI. 3. ]qaL paNyaat¸ dladlaIcyaa jaagaI¸ JaaDIt vaavartanaa sauwa kaLjaIpUva-k jaagaocaI pahNaI k$naca ]travao. 4. saapaMnaa gauLgauLIt¸ sapaT pRYzBaagaaMvar halacaala krNao¸ sarkNao kzINa jaato¸ mhNaUnaca Garacyaa baahorIla BaIMtI¸ payaa va lagatcaa kahI maITr pirsar saarvaUna Aqavaa rotI isamaoMT vaap$na ekdma gauLgauLIt kravaa. %yaamauLo saap Garat yao} SakNaar naahIt va sap-dMSa TaLlao jaa} SaktIla.
 11. 11. 11 5. iBaMtI¸ kuMpNa yaaMnaa tDa Aqavaa Baaoko pDlaI Asalyaasa vyavaisqat baujavaUna GyaavaIt. yaa jaagaa sauwa saapaMnaa ta%purta inavaara dotat¸ %yaaWaro saap Garat sauwa yao} Saktat. 6. baahorIla JaaDavarIla Aqavaa kuMpNaavarIla vaolaI va faMdyaa sarL iKD@yaaMnaa¸ CpraMnaa spSa- krNaar naahIt yaacaI kaLjaI GyaavaI. hIca kaLjaI GaratIla kuMDyaaMtIla vaolaIMbaabat GyaavaI. yaamauLo JaaDsap- Garat yaoNyaasa qaaoDyaa­far p`maaNaat majjaava hao} Saktao. 7. jaMgalaat¸ inasaga-sahlaI inaima%t ifrtanaa Felt hat, full pant, full shirt¸ tsaoca paya pUNa- saMrixat krNaarI pad~aNaoÀbaUT vaapravaot. Hand gloves, Shin guard, wrist guard yaaMcaa sauwa vaapr kravaa. tsaoca JaaDacaa¸ faMdIcaa¸ kparIcaa AaQaar GaoNyaapUvaI- vyavaisqat pahNaI kravaI. Sa@yatao hatat AaQaarasaazI va du$na pahNaI krNyaasaazI majabaUt kazI baaLgaavaI. 8. inasaga- sahlaI (Camping/trekking) drmyaana rahNyaacaI AaiNa paNaI saazivaNyaacaIÀvaaprNyaacaI jaagaa yaamaQyao yaaogya saurixat AMtr zovaavao. sadr izkaNaI jaaNyaasaazI ivajaorIcaa vaapr kravaa. 9. Aaplyaa Garapya-Mt yaoNaaro saap ho Sa@yatao¸ ]MdIr¸ GauSaI ikMvaa [tr BaxyaaMcaa maaga kaZt Aalaolao Asatat. %yaamauLo Gar ivaSaoYatÁ svayaMpakGar svacC zovalyaasa va Taka} KaV pdaqaa-caI vyavaisqat ivalhovaaT laavalyaasa kRMtk p`aNyaaMcaa va Aqaa-tca saapaMcaa Garat iSarkava haoNao kmaI hao} Sakto. 10. jaMgala safrIva$na GarI Aalyaavar sava- saamaana vyavaisqat tpasaUna Gyaavao¸ naahItr jaMgalaatUna tumacyaa ba^gaot va ba^gaotUna tumacyaa dhavyaa maaLyaavarIla Garat saap sahja paohcaU Saktat. 11. Sahr vastIt rahNaaáyaa¸ ivaSaoYatÁ tLmajalaa va pihlyaa majalyaavarIla rihvaaSyaaMnaI Aaplyaa GarapyaM-t yaoNaaro va GarapasaUna inaGaNaaro sava- pa[-p ifnaa[-la nao svacC zovalyaasa %yaaWaro saap Garat paohaocaNyaacaI Sa@yata far kmaI haoto. 12. rs%yaat Aqavaa eKado izkaNaI saap maolaolaa Aaho Asao vaaTlyaasa ekdma spSa- krNyaacaI vaa hatanao ]calaNyaacaI Gaa[- k$ nayao. laaMba kazInao tao maolaolaa Aaho yaacaI Ka~I k$na yaaogya¸ saurixat pwtInaoca %yaacaI hataLNaI kravaI. saapaSaI saamanaa Jaalyaasa kaya kralaÆ varIla sava- kaLjaI¸ KbardarI Gao}na sauwa saapaMcyaa maubalaktomauLo mhNaa naahItr Aaplyaa inasagaa-varIla AitËmaNaamauLo¸ naOsaiga-k yaaogaayaaogaanao jar saapaMSaI Aaplaa saamanaa Jaalaaca¸ tr KalaIla mauddo na@kI laxaat zovaaÁ 1. sap-ima~asa pacaarNa kravao. sap-ima~aMcaa AnauBava AaiNa AByaasapUNa- maaihtI pirisqatI hataLNyaasa baraca hatBaar laavato. 2. saapapasaUna saurixat AMtr zovaavao. 3. Sa@ya Asalyaasa dU$naca ivajaorIcaa ]pyaaoga k$na saap AaoLKNyaacaa p`ya%na kravaa. 4. saapalaa pLvaUna laavaNyaasaazI laaMba kazIcaa ]pyaaoga kravaa. 5. Sa@yatao saapalaa maarNyaacaa p`ya%na k$ nayao¸ AnauBava nasalaolyaa vya@tInao tr saap pkDNyaacaa Aqavaa maarNyaacaa ibalakulasauwa p`ya%na k$ nayao. yaaogya madt yao[-pyaM-t vaaT pahavaI. 6. AapNa paihlao kI saap ha halacaalaIMcaa vaoQa Gaot Asatao¸ %yaamauLo AitjavaLcyaa p`saMgaamaQyao Sa@yatao SaaMt rahUna¸ kmaIt kmaI halacaala k$na saapapasaUna dUr jaaNyaacaa p`ya%na kravaa Aqavaa tumhI SaaMt raihlyaasa¸ saapca pirisqatIcaa AMdaja Gao}na svatÁ dUr inaGaUna jaa[-la. samajaa tumhaMlaa ikMvaa tumacyaa AajaubaajaUcyaa kaoNaalaa yada kdaicat sap- dMSa Jaalyaasa ASaa vya@tIsa lavakrat lavakr ]pcaar krNyaasaazI dvaaKanyaat naoNyaacaa p``ya%na kravaa. maaihtI ABaavaI Gaaba$na na jaata drmyaanacyaa kaLat KalaIla p`qamaaopcaar kolyaasa Aqavaa KalaIla kaLjaI Gaotlyaasa pIiDt vya@tIsa SaarIrIk va maanaisak AaQaar imaLUna bahumaaola madt hao} Sakto. 1. sap-dMSa Jaalaolyaa vya@tIcaa BaItInao taola jaatao. %yaamauLo sava-p`qama %yaalaaÀitlaa QaIr Vavaa va %yaacyaa saurixattocaI hmaI VavaI.
 12. 12. 12 2. raogyaasa kuzlyaahI p`karcao SaarIrIkÀmaanaisak Eama na hao} dota¸ SaaMt pDUna rahavayaasa saaMgaavao¸ Aqavaa tSaI yaaogya vyavasqaa kravaI. 3. varIla Avasqaot¸ sap-dMSa Jaalaolaa Avayava )dyaacyaa patLIpoxaa Kalacyaa patLIvar ‘AaQaar do}na’ isqar zovaavaa. 4. dMSa JaalaolaI jaagaaÀjaKma hLUvaarpNao jaMtunaaSakanao svacC kravaI. 5. naaga ikMvaa maNyaar yaaMcaa dMSa Jaalaa Asalyaasaca¸ maaihtgaar vya@tIkDUna AavaLp+I baaMQaavaI¸ qaaoDyaa qaaoDyaa vaoLanao saOla k$na punha baaMQaavaI. GaaoNasa¸ fursao vagaa-tIla sap-dMSaat AavaLp+I baaMQaU nayao. 6. Sa@yatao jaKmaovar blaoDnaoÀQaardar vastUnao kapUna Gao} nayao. AiQak r@ts~ava hao}na jaIvaasa Qaaoka ]%pnna hao} Saktao. lavakrat lavakr ]pcaar krNyaasaazI dvaaKanyaat nyaavao. 7. maaMi~k¸ baabaa¸ hakIma¸ vaOdya yaaMcyaakDo raogyaasa nao} nayao. sap-dMSaavar “p`itsap- ivaYa” haca KatrIlaayak ]paya Aaho. ho AaOYaQa sava- sarkarI $gNaalayaaMt ]plabQa Asato. sap-dMSaavar ]paya krNyaasaazI caavalaolaa saap¸ pkDUna ikMvaa maa$na $gNaalayaat naoNyaacaI ibalakUla garja nasato. %yaamauLo ha BaImapraËma krNao TaLavao. 8. $gNaalayaat paohaocalyaavar saMbaMiQat Da^@TraMnaa $gNaacyaa [tr AajaaraMbaabat Aqavaa AaOYaQaaMcyaa A^lajaI-baabat pUNa- maaihtI dyaavaI. saapaMcao saMrxaNa AaiNa kayada Á saapaMcao rxaNa krNaara “vanyajaIvana saMrxaNa kayada” 1972 pasaUna Aist%vaat Aaho. yaa kayaVanausaar saap pkDNao¸ baaLgaNao¸ maarNao ha kayaVanausaar gaunha Aaho. kaoNatahI jaMgalaI p`aNaI paLNyaapUvaI- %yaasaMbaMQaI prvaanaa GaoNao AavaSyak Aaho. yaa kayaVasaaobatca 1975 saalacaa “inayaa-t QaaorNa ­ vanya jaIvaaMpasaUna ]%pnnaaivaYayaIcaa kayada” sauwa saapaMnaa saMrxaNa imaLvaUna dotao. Aqaa-tca f@t kayada pura pDNaar naahI. %yaasaazI laaokiSaxaNa hvaoca va taoca yaa pus%akacaa p`mauK hotU Aaho. jaMgalaaMcao saMrxaNa va saMvaQa-na hoca Káyaa Aqaa-nao vanyajaIvaaMcao va Aaplyaa saRYTIcao rxaNa Aaho. %yaasaazI Saasanaanao va SaasakIya yaM~Naonao AiQak laxa doNyaacaI garja Aaho. saap AaoLKNyaasaazIcaa maulaBaUt sarava Á saap AaoLKNyaacaI garja tr Aaplyaa laxaat AalaIca Aaho¸ %yaayaaogao AapNa saapaMcao va svatÁcaohI saMrxaNa k$ Saktao. mhNaUnaca kahI ivaSaoYa saapaMivaYayaI saKaola maaihtI k$na GaoNyaaAaQaI AapNa saap AaoLKNyaacaa AByaasa krNyaasaazI AavaSyak mau_o À saravaacyaa gaaoYTI laxaat Gao} yaa. prMtu %yaa AaQaI p`%yaok saap ha pustkaMt saaMgaItlaolyaa vaNa-naaSaI ikMvaa faoTaoSaI tMtaott jauLola Asao naahI. rahNyaacaI jaagaa¸ Anau$p pirisqatIlaa pUrk Asao baa(sva$p saap AvalaMbatat¸ ho vaacakaMnaI ivasarta kamaa nayao.  saapaMivaYayaI caaMgalaI pustko ja$r vaacaa¸ kahI mah%vaacaI AByaasapUNa- pustko AamhI namaUd kolaI Aahot.hI pustko ivakt Gao}na AavaSyakto nausaar reference mhNaUna vaaprlaI jaa} Saktat.  saapaMivaYayaI maaihtI doNaaáyaa [MTrnaoT varIla saMkot sqaLaMnaa BaoT Va. AavaSyak maaihtI¸ faoTao Da}nalaaoD kra va %yaacaa AByaasa kra. Internet Aqavaa CD maaQyamaaWaro saapaMcyaa ica~fItI pahUna saapaMcao %yaaMcyaa naOsagaI-k rahNaImaanaat inarIxaNa kra.  p`%yaxa saap pahNyaasaazI ‘raYT/Iya ]Vanao’¸ ‘sap- ]Vanao’ [%yaadI izkaNaaMnaa AavajaU-na BaoT Va. ]da.ka~ja¹puNao ikMvaa caonna[- sapao-Vana.  saap hataLNyaacaa AnauBava GaoNyaasaazI va saapaMba_lacaI BaItI kmaI krNyaasaazI sap-ima~Àsap-p`omaIÀinasaga-p`omaI saMGaTnaaMcyaa saMpka-t rha.  AnauBava vaaZivaNyaasaazI va kaOSalya p`aPt krNyaasaazI varIla p`karcyaa saMsqaaMmaQyaoÀsaMsqaaMsaazI svayaMsaovakacao kama kra.
 13. 13. 13  Aaplao inasaga- p`omaÀvanyajaIva p`omaÀsap-p`oma yaa savaa-Mnaa idKavaopNaa pasaUna dUr zovaa. Garat ikMvaa vastI izkaNaI AaZLlaolyaa saapaMcaI sauTka¸ hataLNaI va punava-sanaasaazI hI far AavaSyak baaba Aaho. AapNa paihlao Aaho kI Aaplyaa pirsaratIla bahutaMSa saap ho ibanaivaYaarI ikMvaa inamaivaYaarI Asatat. %yaamauLo sap-dMSaamauLo haoNaarI maanaisak va SaarIrIk hanaI hI %yaacyaa ivaYayaI Asalaolyaa maaihtIcyaa ABaavaamauLo va BaItImauLo haoto. mhNaUnaca BaItI va gaOrsamajaUtIcaI sava- baMQanao dUr saa$na p`ya%na k$ yaa¸ yaa saMudr jaIvaaMnaa samajaUna GaoNyaacaa. ivaYaarI saap Á 1. naaga Á Baartat AaZLNaaáyaa p`mauK caar ivaYaarI saapaMcyaa p`jaatIMpOkI ‘naaga’ ha ek p`mauK saap Aaho. tao jagap`isaw Aaho %yaacyaa ivaYaasaazI va %yaacyaa fNyaasaazI. fNaa ho %yaacyaa bacaavaacao p`dSa-na Asato. naaga ho AMDja saap Aahot. 1´ BaartIya caYmaa naaga Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ha ‘BaartIya caYmaa naaga’ Aaho. yaa saapacaI laaMbaI 3 to 7 fUT drmyaana Asato. saamaanyatÁ sava- AMga gad- tpikrI¸ ipvaLT paMZáyaa rMgaacao ikMvaa kaLo Asato. maanaocyaa Kalacyaa baajaUvar $Md p+a Asatao. AMgaavar paMZro izpko Aqavaa ipvaLyaa rMgaacaI naxaI Asato. yaa naagaacyaa fNyaavar AMgazI saarKI idsaNaarI daona icanho Asatat. kQaI kQaI tI caYmyaasaarKI ikMvaa 10 cyaa AakDyaasaarKI Baasatat. fNaa imaTlaolaa Asatanaa ha saap QaamaNaIsaarKa idsatao. prMtu QaamaNa yaa saapapoxaa laaMbaInao qaaoDI jaast Asato. itcao Daoko va maana capTI Asato. ha saap saMpUNa- BaartBar AaZLtao. mau#ya vaastvya BaatSaotI pirsarat Asato. karNa %yaaMcao KaV ]MdIr¸ baoDUk¸ QaamaNa yaMacaohI vaastvya yaoqaoca Asato. iDvacalyaasa ta%kaL fNaa kaZtao va gaLyaatUna ihssa­ihssa Asaa Aavaaja kaZtao . Please follow link below to see video’s on you tube for Spectacled Cobra – http://www.youtube.com/watch?v=N77xk79MJ0c http://www.youtube.com/watch?v=jYTK6j-6L68 http://www.youtube.com/watch?v=W_o4KgTjTVg http://www.youtube.com/watch?v=AVwUIOg3MjY 2´ ekaxa naaga Á ica~amaQyao daKvalaolaa saap ha ‘BaartIya ekaxa naaga’ Aaho. ha Baartacyaa ]%tr­pUva- pirsarat mhNajao¸ AaorIsaa¸ baMgaala¸ Aasaama¸ A$Naacala p`doSa yaa izkaNaI AaZLtao. yaalaa ‘baoMgaa^la naaga’ AsaohI mhTlao jaato. yaa saapaMcao ivaYa caYmaa naagaapoxaa kmaI jahala Asato. fNaa gaaolaakar va lahana Asatao. fNyaavar ek gaaolaakar¸ spYT KuNa Asato. rMgaanao ha ipvaLsar ihrvaT¸ tpikrI rMgaacaa Asatao. ha saap inaSaacar AsaUna¸ iDvacalyaasa AaËamak piva~a Gaotao.
 14. 14. 14 3´ naagaraja Á puZIla panaavarIla ica~amaQyao daKivalaolaa saap ha ‘naagaraja’ Aaho. ha saap laaMbaInao 9 to 14 fUT laaMba AsaU Saktao. tao BaartatIla savaa-t laaMba ivaYaarI saap Aaho. %yaacyaa maaozyaa AakaramauLo ivaYaacaI maa~a sauwa Kup Asato. %yaacyaa vaapranao ek pUNa- vaaZ Jaalaolaa h%tI Aqavaa 30­32 maaNasao sahja maR%yaUmauKI pDU Saktat. ha saap BaartatIla GanadaT jaMgalaaMt baMgaala¸ Aaoirsaa¸ knaa-Tk¸ taimaLnaaDU¸ ]%tr­pUvao-kDIla rajyao Aqavaa cahacao maLo yaoqao AaZLtao. yaaMcyaa ]drinavaa-hacao mau#ya saaQana saap hoca Asato. yaaMcaa fNaa caYmaa naagaap`maaNao pNa A$Md va KUp laaMba Asatao. ha saap fNaa kaZUna 3 to 4 fUT ]Baa rahU Saktao. yaaMcaa rMga ipvaLT ikMvaa gad- SaovaaLI Asatao. SaopTI kaLpT Asato. naagaraja saapaMcaI maadI AMDyaaMsaazI GarTo baaMQato. %yaasaazI JaaDaMcaI panao KrvaDUna ek~ krto va ZIga rcato. AMDI ]baopya-Mt GarTyaajavaLca rahto. Please follow link below to see video’s on you tube for King Cobra – http://www.youtube.com/watch?v=3Rj7ff2A2XI http://www.youtube.com/watch?v=c6yw28oTPwE
 15. 15. 15 naagadMSa pirNaama À laxaNao Á naagaacao ivaYa maaNasaacyaa majjaasaMsqaovar pirNaama krto. p`mauK laxaNaaMmaQyao¸ dMSa Jaalaolyaa jaagaI jaLjaL hao}na saUja yaoto¸ AMga jaD JaalyaasaarKo vaaTto. Jaaop yaoto va hatpaya gaLlyaasaarKo vaaTtat. DaoLyaaMcyaa papNyaa jaD hao}na imaTU laagatat. taMoDatUna laaL gaLU laagato¸ Gaama fuTtao¸ Evaasa GaoNao jaD jaato. )dyaacao zaoko vaaZtat. $gNa Sauw hrptao. yaaogya ]pcaaraABaavaI maR%yaU saMBavatao. naagaaivaYayaIcao gaOrsamaja Á 1. dUQa ho naagaacao mau#ya KaV Aaho. 2. naagaalaa saMgaIt AavaDto Aqavaa tao puMgaIcyaa talaavar Daolatao. 3. kahI ivaiSaYT izkaNaI¸ ivaiSaYT idvaSaI naaga¸ %yaaMnaa Ap-Na kolaolao dUQa ipNyaasaazI yaotat. 4. naagaacyaa Dao@yaavar naagamaNaI Asatao. 5. naagamaNaIcaa spSa- naagadMSa Jaalaolyaa izkaNaI kolyaasa¸ sap- ivaYa baaQat naahI. 6. naagapMcamaIlaa naaga dMSa Jaalyaasa %yaavar ]paya haot naahI. 7. naaga QaamaNa yaa saapasaaobat samaagama krtao. 8. vaiDlaaopajaI-t SaotIvaaDIcao saMrxaNa krNyaacao kama naaga¸ %yaacyaa Aasapasa rahUna krtao. 9. naaga jaunaa Jaalyaasa¸ %yaalaa paca taoMDo yaotat Aqavaa Anaok vaYa- tpScayaa- k$na naagaINa ³naagaacaI maadI´ [cCaQaarI banaU Sakto. 2. maNyaar Á ‘baDo caar’ samaudayaatIla ek sadsya maNyaar Aaho. yaa saapacao ivaYa A%yaMt jahala Asato. Asao mhNatat kI¸ %yaacao ivaYa naagaapoxaa 5 to 8 pT tIva` Asato. ho saap AMDja va inaSaacar Asatat. maharaYT/atIla rayagaD ÀkaokNa pirsarat yaalaa ‘saUya-kaMDr’ AsaohI mhTlao jaato. 1´ maNyaar Á puZIla panaavarIla ica~amaQyao daKvalaolaa saap ha sagaLIkDo sahjapNao AaZLNaara saamaanya maNyaar saap Aaho. yaa saapaMcaa rMga inaLsar kaLa Asatao. %yaaMcyaa AMgaavar paMZáyaa rMgaacao maanaonaMtr sau$ Jaalaolao¸ prMtu SaopTI pya-Mt gaolaolao baarIk p+o Asatat. ha saap p`qamadSa-naI ‘kvaDyaa’ saapap`maaNao idsatao. prMtu kvaDyaa saapacyaa Dao@yaapasaUna p+o Asatat. tsaoca kvaDyaa saapacao Daoko i~kaoNaI¸ capTo va maana Dao@yaapoxaa baarIk Asato. maNyaar saapacao Daoko gaaola Asato va pazIcyaa maQaaomaQa Asalaolao Kvalao YaTkaonaI Aakaracao Asatat. yaa saapacaI laaMbaI 3 to 6 fUT Asato. ha saap [tr lahana saap Ka}na AaplaI gaujaraNa krtao.
 16. 16. 16 Please follow link below to see video’s on you tube for Krait – http://www.youtube.com/watch?v=UkzwSiJx4pk http://www.youtube.com/watch?v=QOwqCoGzdp0 2´ p+orI maNyaar Á ica~amaQyao daKivaNyaat Aalaolaa saap ha ‘p+orI maNyaar’ sap- Aaho. gaDicaraolaI¸ caMd`pUr tsaoca baMgaala¸ Aaoirsaa¸ Aasaama yaoqao ha saap saapDtao. maa. Da^. p`kaSa AamaTo yaaMcyaa “laaokibaradrI p`klp” BaoTI drmyaana ha saap p`%yaxaat pahayalaa imaLalaa haota. ‘Aagyaa maNyaar’ mhNaUna AaoLKlaa jaaNaara ha saap¸ saamaanya maNyaarapoxaa jaast ivaYaarI Asatao. prMtu ittkaca SaaMt svaBaavaacaa Aaho. %yaacaI laaMbaI 4.5 to 7 fUT Asato. %yaacyaa i~kaoNaI SarIravar ipvaLo va kaLo p+o Asatat. Dao@yaavar ]laTyaa ‘V’ Aakaracao icanh Asato. ha saap sauwa inaSaacar Aaho. 3´ vaa^laisaMd maNyaar Á ha saap saamaanya maNyaar saarKaca Asatao. tao maharaYT/¸ ]<arp`doSa¸ ibahar va baMgaala maQyao saapDtao. ha saamaanya maNyaar poxaa jaast icaDKaor va AaËmak vaR<aIcaa saap Aaho. maNyaar dMSa laxaNao À pirNaama Á maNyaar saapaMcao ivaYa sauwa naagaacyaa ivaYaap`maaNao maaNasaacyaa majjaasaMsqaovar pirNaama krto. prMtu dMSa Jaalaolyaa jaagaI ivaSaoYa vaodnaa Aqavaa saUja lavakr na AalyaamauLo pIiDt vya>I gaafIla rahto. hI laxaNao hLUhLU dRSya sva$p daKvatat va naMtr JapaTyaanao vaaZtat. kahI vaoLanao saaMQyaaMmaQyao va paoTat BayaMkr vaodnaa sau$ haotat. yaaogya ]pcaaraABaavaI $gNaacaI SvasanasaMsqaa inakamaI hao}na $gNa dgaavaNyaacaI Sa@yata Asato. maNyaar gaOrsamaja Á maNyaar ha saap ra~I caavalyaasa¸ saUya- ]gaivaNyaaAaQaI va idvasaa caavalyaasa saUya- maavaLNyaaAaQaI $gNa dgaavatao. mhNaUnaca yaa saapalaa saUya-kaMDr mhTlao jaato. vaastvatÁ yaa saapaMcao ivaYa evaZo jahala Asato kI dMSa JaalyaanaMtr kahI tasaatca maR%yaU saMBavatao. 3. GaaoNasa Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ha ‘GaaoNasa’ Aaho. %yaasa kaokNa¸ rayagaD pirsarat ‘kaMbaLyaa’À ‘kaMbaLyaajaaogaI’ mhTlao jaato. GaaoNasa ha SarIranao la{ va baaojaD saap Aaho. prMtu tao kmaalaIcyaa vaogaanao hllaa krtao. %yaacyaa AMgaavar saaKLIsaarKI ica~akRtI Asato. %yaacao Daoko i~kaoNaI va capTo Asato. %yaacao ivaYadMt jabaDyaat dumaDUna basaivalaolao Asatat. (a saapacaI laaMbaI 3 to 6 fUT Asato. iDvacalaa Asata tao ihssa­ihssa Asaa Aavaaja k$na fu%kar saaoDtao va svatÁcaa bacaava krNyaasaazI kDaDUna caavatao. [tr jaatIcao saap¸ sarDo¸ ]MdIr¸ ivaMcaU yaaMvar tao gaujaraNa krtao. tsaa ha
 17. 17. 17 inaSaacar saap kQaI kQaI idvasaa sauwa najarosa pDtao. GaaoNasa ha sauwa ‘baDo caar’ samaudayaacaa sadsya Aaho va sava-~ AaZLtao. GaaoNasa ha iplaja mhNajaoca iplaaMnaa Dayaro@T janma doNaara saap Aaho. %yaaMcyaa rah%yaa jaagaonausaar %yaaMcyaavarIla rMgaakRtIcyaa CTa badlatat. GaaoNasa dMSa laxaNao À pirNaama Á GaaoNasa yaa saapacyaa ivaYaacaa pirNaama maaNasaacyaa r@tavar va r@t saMsqaovar haotao. dMSa Jaalaolyaa jaagaI p`qama jaLjaL sau$ hao}na naMtr tIva` va BayaMkr vaodnaa %yaa saMpUNa- Avayavaavar psarto. dMSa Jaalaolaa Baaga ihrvaT inaLsar hao}na saujaU laagatao. kQaI kQaI faoDI yaotat va AaMtirk r>s~ava haotao. dMSa Jaalaolyaa BaagaatUna¸ ihrDItUna¸ laGavaItUna¸ r@ts~ava sau$ haotao. %yaamauLo $gNaasa ASa@tpNaa yaotao. naaDIcao zaoko Ainayaimat haotat. paoTat maLmaLto¸ $gNaasa AsvasqapNaa jaaNavaU laagatao. yaa sap- dMSaamaQyao¸ blaoDnao kap GaoNao Aqavaa AavaLp+I baaMQalyaanao AitSaya ivaprIt pirNaama hao} Saktao. mhNaUna yaa daonhI hI gaaoYTI na@kI TaLavyaa. yaaogya ]pcaaraABaavaI ikDnaIcao ³mau~ipMDacao´ kaya- baMd hao} Sakto. Please follow link below to see video’s on you tube for Russell’s Viper – http://www.youtube.com/watch?v=6MSRiCK7w8U http://www.youtube.com/watch?v=Q0xTG5B9rF0 http://www.youtube.com/watch?v=rFWZEMhcA5c http://www.youtube.com/watch?v=GEYB21rjdzM http://www.youtube.com/watch?v=G9eUtRl1RhY gaOrsamaja Á yaa saapaMivaYayaI Asaa gaOrsamaja Aaho kI ha saap caavatanaa jar pazIvar ifrlaa naahI tr yaacao ivaYa maanavaI SarIrat Taocalao jaat naahI. prMtu sa%ya ho Aaho kI (a saapaMcao ivaYadMt yaaMcyaa jabaDyaat dumaDUna basalaolao Asatat. %yaamauLo dMSa krto vaoLI ha saap jabaDa pUNa- ]GaDtao va dMSa krtao. prMtu %yaacao ivaYadMt p`aNyaacyaa SarIratUna kaZNyaasaazI %yaalaa ikMcaIt pazIvar ifravao laagato. yaacaa ivaYa Taocalao jaaNyaaSaI ikMvaa %yaacyaa p```aNaGaatk pirNaamaaMSaI kahI saMbaMQa naahI. 4. fursao Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ha ‘fursao’ Aaho. ha ‘baDo caar’ gaTatIla savaa-t CaoTa saBaasad Asalaa trI bahutaMSa sap- dMSaalaa jabaabadar Aaho. yaa saapacaI maadI GaaoNaSaI p`maaNao ipllaaMnaa janma doto. yaa saapaMcaI laaMbaI 1 to 2 fUTca Asato. maanaopoxaa Daoko baroca maaozo va capTo Asato. pazIvarIla Kvalao kNaIdar Asatat. Dao@yaacyaa maQyaBaagaI baaNaasaarKI
 18. 18. 18 idsaNaarI AakRtI Asato. SarIracyaa maanaanao SaopUT farca AaKUD Asato. pazIcyaa daonhI kDaMvar AsalaolaI Kvalao Gaasauna tao fussa­fussa Asaa Aavaaja krtao .fursao AaoLKNyaacaI mau#ya KuNa mhNajao %yaaMcaI vaolaaMTI caala. ha saap maana ]calaUna itrkI puZo sarkvatao¸ %yaamauLo maanaobaraobar %yaaMcao SarIr %yaa idSaosa foklao jaato. %yaamauLo tao itrka sarpTtanaa idsatao. %yaacyaa AMgaavar naagamaaoDI ica~akRtI Asato. halacaalaImaQyao AitSaya capLta idsato. fursao ]MdIr¸ sarDo¸ CaoTo pxaI¸ ivaMcaU Ka}na gaujaraNa krtat. ]%tr pUva- BaartatIla kahI p`aMt va jammaU kaSmaIr vagaLta¸ sava-~ ha saap AaZLtao. Please follow link below to see video’s on you tube for Saw Scaled Viper – http://www.youtube.com/watch?v=ohU7DXavOlE http://www.youtube.com/watch?v=yn6jX1QKgCg fursao dMSa laxaNaoÀpirNaama Á fursao yaa saapacyaa ivaYaacaa maanavaI SarIravarIla pirNaama¸ ha GaaoNasa yaa saapap`maaNao mhNajao r> va r>saMsqaa yaaMcyaaSaI inagaDIt Asatao. bahutaMSa laxaNao GaaoNasa sap-dMSaap`maaNaoca Asatat. prMtu fursao GaaoNaSaIpoxaa lahana Asalyaanao idsaNaarI laxaNao va haoNaaro pirNaama ho Aitjalad va AitGaatk nasatat. prMtu yaaogya ]pcaara ABaavaI baa( va AMtÁ r>s~avaamauLo¸ Aqavaa )dyaiËyaa baMd pDUna raogaI dgaavaU Saktao. gaOrsamaja Á kahI laaokaMnaa fursao ha saap ibanaivaYaarI Aaho¸ Asaa gaOrsamaja Asatao. trIsauwa rayagaD¸ kaokNa pirsarat Dur@yaa GaaoNasa yaaMsa fursao samajaUna sara-sa maarlao jaato. 5. caapDa Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ha ‘caapDa’ Aaho. yaa saapalaa ‘hra naaga’ ¸ ‘vaoNau naaga’¸ ‘sarMQa` naaga’ ikMvaa ‘ihrvaa GaaoNasa’ mhNaUna sauwa saMbaaoQaNyaat yaoto. baaMbaUcyaa ikMvaa daT JaaDI­JauDpat AaZLNaara ha ek GaaoNasaacaa p`kar Aaho. yaa saapacyaa naakpuDyaa va DaoLo yaaMmaQyao CaoTasaa ]YNata saMvaodnaxamaÀ]Ymaaga`ahI KLgaa Asatao. Ajagarap`maaNaoca yaa saapalaasauQda ]YNar@tIya Baxya iTpNyaat yaacaa ]pyaaoga haotao. Please follow link below to see video’s on you tube for Bamboo Pit Viper – http://www.youtube.com/watch?v=WYfv5hvJrIw
 19. 19. 19 tapmaanaatIla frk jaaNaNyaacaI saMvaodnaxamata 0.0003 AMSa saoilsayasa evaZI tIxNa AsaU Sakto. yaa saapacao Daoko i~kaoNaI va capTo Asato. maana baarIk Asato. SarIracaa varcaa Baaga ihrvaa­paopTI tr Kalacaa Baaga ipvaLsar Asatao. yaa saapacaI laaMbaI 1 to 3 fUT Asato. ha inaSaacar saap ipllaaMnaa janma dotao. piScama GaaTat¸ maharaYT/apasaUna knyaakumaarIpya-Mt saapDNaaro ‘malabaarI caapDa’ va ‘naakDyaa caapDa’ ho daona saap AaZLtat. tpikrI SarIravar hla@yaa va gaDd rMgaacyaa KuNaa ho malabaarI caapDyaacao rMgaivaSaoYa Aaho. raKaDI ikMvaa if@kT tpikrI SarIravar gaDd CaoTo tpikrI p+o hI naakDyaa caapDyaacaI AaoLK Aaho. [tr sava- savayaI va SaarIrIk gauNaivaSaoYa caapDa saapaSaI imaLto jauLto Asatat. caapDa dMSa laxaNaoÀpirNaama Á caapDa ha GaaoNasaacaaca ek p`kar Asalyaanao¸ dMSa laxaNao va pirNaama ho GaaoNasa sap- dMSaaSaI imaLto jauLto Asatat. prMtu yaa saapacao ivaYa jaast jahala nasalyaanao¸ maR%yaU @vaicatca saMBavatao. trIhI KbardarI mhNaUna yaaogya vaOVkIya ]pcaar na@kI Gyaavao. 6. paovaLa sap- Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ha ‘paovaLa sap-’ Aaho. %yaasa ‘ratsap-’ AsaohI mhTlao jaato. %yaacao SarIr tpikrI rMgaacao Asato. KalaIla baajaUcaa rMga paovaLyaa p`maaNao BaDk Asatao. Daoko va SaopTI baaoqaT va AaKUD Asatat. SaopTIcyaa izkaNaI daona kaLyaa vatu-Lakar AMgazI p`maaNao KuNaa Asatat. SaopTIcyaa KalaIla Baagaacaa rMga inaLsar Asatao. yaa saapacaI laaMbaI 1 fUTacyaa Aasapasa Asato. ha saap ‘kaLtaoMDyaa’ yaa ibanaivaYaarI saapap`maaNao idsatao. ha inaSaacar saap AMDja AsaUna¸ iDvacalyaasa SaopTI ]McaavaUna KalaIla BaDk rMga dSa-ivatao. ha saap Baartat bahusaM#ya izkaNaI AaZLtao. paovaLa saapaMcaa piScamaokDIla jaMgalaat saapDNaara ek p`kar mhNajao ‘p+orI paovaLa’ sap- Aaho. yaacao SarIr baarIk AsaUna laaMbaI 3 to 3.5 fUTapya-Mt Asato. Daoko kaLo Asato. SarIravar kaLyaa¸ laala ikMvaa tpikrI rMgaacao p+o Asatat. SaopTI KalaIla Kvalao laala va maao%yaasaar#yaa paMZáyaa rMgaacaI Asatat. paovaLa sap- dMSa laxaNaoÀ pirNaama Á dMSa Jaalaolyaa jaagaI saUja yaoto va baarIk jaLjaL haoto. ha saap ivaYaarI Asalyaanao ]pcaarat hlagajaI-pNaa k$ nayao. 7. samaud`atIla saap Á bahutaMSa Kaáyaa paNyaatIla sap- ho AitSaya ivaYaarI Asatat. Baartacyaa iknaarp+I pirsarat (a saapaMcyaa 35 to 40 p`jaatI AaZLtat. (a saapaMcao ivaYa naagaacyaa caar to Aaz pT jahala Asato. svaBaavaanao AitSaya SaaMt Asalaolao ho saap sahsaa caavat naahIt. pUrk pirisqatImaQyao to 1.5 to 2 tasa Svaasa raoKU Saktat. yaatIla p`amau#yaanao dSa-na doNaaáyaa saapaMcaI maaihtI KalaI idlaI Aaho. ho sava- saap iplaja Aahot.
 20. 20. 20  samaud`sap- Á Baartacyaa samaud`iknaarI p`amau#yaanao AaZLNaara ha sava-saamaanya samaud`sap- Aaho. yaacao SarIr ihrvaT raKaDI AsaUna AMgaavar gaDd ihrvaT rMgaacao p+o Asatat. paoTavarIla Kvalao maLkT paMZáyaa rMgaacaI Asatat. Kvalao kNaIdar AsaUna SaopTIcaa Aakar capTa¸ val(asaarKa Asatao. varcaa jabaDa ha Kalacyaa jabaDyaapoxaa maaoza Asatao va naak caaOkaonaI baakdar Asato .  samaud`I maNyaar Á kaLo ikMvaa gaDd raKaDI Daoko Asalaolyaa (a saapacyaa raKaDI SarIravar¸ ipvaLsar paMZro p+o Asatat. laaMbaI 3 to 4 fUT Asato. ha Aaplyaa capTyaa SaopTIcaa ]pyaaoga val(asaarKa krtao. Please follow link below to see video’s on you tube for Sea Krait – http://www.youtube.com/watch?v=QVgITTIVHZU  Kujaa samaud`saap Á samaud`I maNyaar p`maaNao idsaNaaáyaa yaa saapacyaa ipvaLyaa SarIravar raKaDI baakdar p+o Asatat. SarIr AaKUD va majabaUt Asato. SaopTI gaDd rMgaacaI va capTI Asato. yaa saapacaI laaMbaI 2 to 2.5 fUT Asato. maasao ho samaud`saapaMcao mau#ya Baxya Aaho. mhNaUnaca %yaaMcyaasaarKo capL Baxya pTkna malaUla vhavao mhNaUna yaa saapaMcao ivaYa Ait jahala Asato. samaud` sap- dMSa laxaNaoÀpirNaama Á samaud` sapa-Mcyaa dMSaanao snaayaUMmaQyao vaodnaa haotat va Avayava laULa pDtao. kahI tasaaMtca laGavaI laala haoto. gaOrsamaja Á samaud` saap ho ibanaivaYaarI Asaavaot¸ yaa gaOrsamajaUtImauLo kaoLyaaMnaa %yaaMcaI iBatI vaaTt naahI. maaSaaMcyaa jaaLyaat saapDlaolyaa yaa saapaMcaI SaopTI pkDUna kaoLI ibanaQaast %yaaMnaa samaud`at punha fokUna dotat. prMtu Kro pahta ho saap BayaMkr ivaYaarI Asatat va %yaaMcaa dMSa p`aNaGaatk z$ Saktao.
 21. 21. 21 2. inamaivaYaarI saap Á 1. hrNaTaoL Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ha ‘hrNaTaoL’ Aaho. yaasa ‘tNa saap’ ikMvaa ‘vaolyaa saap’ AsaohI mhTlao jaato. ha saap 1 to 7 fUT laaMbaIcaa Asatao. rMga paopTI ihrvaa¸ Daoko laaMba¸ icaMcaaoLo va naajaUk Asato. DaoLyaacaI baahulaI AaDvaI Asato. DaoLyaaMcaa rMga ipvaLa Asatao. ivaYadMt varcyaa jabaDyaacyaa maagacyaa baajaUsa Asatat. kuzlyaahI JaaDaJauDupaMvar¸ vaolaIMvar ha AaZLtao¸ prMtu rMgasaMgatImauLo idsat naahI. ho saap iplaja AsaUna maadI ipllaaMnaa janma doto. cavataLlyaasa SarIr fugavatao¸ jabaDa vaasatao. yaacao ivaYa saaOmya Asalyaanao maanavaasa Apayakark nasato. KalaIla ica~amaQyao daKivalaolaa saap ha ‘tpikrI hrNaTaoL’ AsaUna¸ tao sauklaolyaa vaolaIp`maaNao idsatao. SarIr hlako tpikrI ikMvaa raKaDI Asato va %yaaMvar gaDd tpikrI rMgaacao izpko Asatat. Daoko ihrvyaa hrNaTaoLIpoxaa laaMba¸ capTo va naajaUk Asato. yaa saapacaI laaMbaI 4 to 5 fUT Asato. gaOrsamaja Á 1´ hrNaTaoL ha saap maaNasaacyaa Dao@yaavar ]DI maa$na TaLU Katao. 2´ hrNaTaoL ha saap maaNaUsa idsataca¸ %yaavar JaDp GaalaUna %yaacao DaoLo faoDtao. Kro pahta ha saap AitSaya naajaUk Asatao. %yaamauLo jyaa maanavaI SarIracaI kvaTI ]GaDNyaasaazI t& Da^@TraMnaa hataoDa vaapravaa laagatao¸ to Daoko faoDNao ho yaa saapaMcao kama navho. ha saap JaaDavar raht Asalyaanao varIla daonhI gaOrsamaja inamaa-Na Jaalao Asaavaot. 2. maaMjaáyaa saap Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ‘maaMjaáyaa sap-’ Aaho. yaa saapalaa Asao ivaiSaYT naava imaLNyaacao karNa ho kI¸ to inaSaacar p`vaR%tIcao AsaUna %yaaMcyaa DaoLyaaMcaI baahulaI maaMjarIcyaa DaoLyaap`maaNao ]BaI Asato. ho saap baarIk va laaMbaT Asatat,. %yaaMcao rMga$pava$na Anaok p`kar AaZLtat. jasao ‘saolaaonaI maaMjaáyaa sap-’¸ ‘baoDaomacaa maaMjaáyaa sap-’ va ‘fa^sT-nacaa maaMjaáyaa sap-’.
 22. 22. 22 Please follow link below to see video’s on you tube for Forsten Cat Snake – http://www.youtube.com/watch?v=JUnY3hJtYGM http://www.youtube.com/watch?v=uHLlfJqEFHo http://www.youtube.com/watch?v=TluIX6U97wc http://www.youtube.com/watch?v=PS0ui93vXq0 http://www.youtube.com/watch?v=yJJXcwT0N9E http://www.youtube.com/watch?v=mheBD33u0F4 http://www.youtube.com/watch?v=JJm0YX6cHzw http://www.youtube.com/watch?v=8Mx4J9-Oo6s http://www.youtube.com/watch?v=d1vNmehkmrY ho sava- inaSaacar saap¸ AMDja Aahot. yaa saapaMcaI laaMbaI 2 fUT to 2 maITr pya-Mt AsaU Sakto. yaatIla sava- saapaMcaa dMSa Apayakark nasalaa trI farca vaodnaadayaI Asatao. yaaMtIla sava- p`karaMcaa ivacaar kolyaasa kaSmaIr Kaoro vagaLta ha saap sava-~ AaZLtao. baáyaacada yaa saapaMcaI gaflat ‘fursao’ yaa ivaYaarI saapasaaobat kolaI jaato. pNa ha saap furSyaacyaa maanaanao saDpatL va baraca laaMba Asatao. yaa saapacao Daoko capTo AsaUna¸ Dao@yaacyaa maanaanao maana far baarIk Asato. SaopTI laaMba Asato. AMgaavar zLk naxaI Asato. yaacaI caala naagamaaoDI Asato. sarDo¸ saapsaurLI¸ lahana ]MdIr ho %yaaMcao Anna Aaho. varIla ica~amaQyao daKivalaolaa saap ‘fa^sT-na maaMjaáyaa sap-’ Aaho. 3. ]Dta saaona sap- Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ha ‘]Dta saaona sap-’ Aaho. ica~at daKivalyaap`maaNao yaaMcaI rMgasaMgatI AitSaya sauMdr Asato. %yaaMcyaa if@kT ipvaLyaaÀihrvyaa SarIravar kaLo p+o va taMbaDo izpko Asatat. yaa saapacao Daoko capTo va kaLo AsaUna %yaavar ipvaLo p+o Asatat. yaa saapacaI laaMbaI 3 to 6 fUT Asato. ho saap GanadaT jaMgalaaMtIla ]Mca JaaDaMvar vaastvya krtat. Sa~UpasaUna bacaava krNyaasaazI Aqavaa Baxyaacaa pazlaaga krNyaasaazI¸ to JaaDacyaa faMVaMva$na ]Dyaa Gaotat. %yaavaoLI to Aaplao AMga taNatat¸ paoT Aat AaoZUna Gaotat va kagadI ivamaanaap`maaNao saMqa gatInao KalaI ]Dt yaotat. ho saap AMDja va idnacar Aahot. %yaaMcyaa puZIla dataMtIla ivaYayau@t laaLomauLo %yaaMcao Baxya malaUla pDto. yaa saapacyaa ]DtanaacaI ica~fIt pahNyaasaazI puZIla saMkot sqaLalaa ja$r BaoT Va. http://www.youtube.com/watch?v=3vhgC_g1cmU&NR=1&feature=endscreen
 23. 23. 23 gaOrsamaja Á saap jaovaZa rMgaIbaorMgaI tovaZa tao ivaYaarI Asatao¸ yaa gaOrsamajaUtImauLo yaa saapaMcaI ivaYaarI samajaUna ivanaakarNa h%yaa kolaI jaato. ho saap inamaivaYaarI AsaUna yaaMcaa dMSa manauYyap`aNyaasaazI p`aNaGaatk nasatao. 4. iJalana Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ‘iJalana’ Aaho. tao inamaivaYaarI saap Aaho. iknaarp+It¸ dladlaIcyaa izkaNaI¸ itvaraMmaQyao tao AaZLtao. maasao¸ CaoTo KokDo¸ iSaMplao Ka}na tao gaujaraNa krtao. ha saap 1 to 2 fUT laaMbaIcaa Asatao. SarIracaa varIla Baaga kaLsar raKaDI rMgaacaa AsaUna¸ KalacaI kDa paMZur@yaa rMgaacaI Asato. yaacaI SaopTI AaKUD Asato. ha saap ipllaaMnaa janma dotao. ha saap inaSaacar AsaUna¸ kQaI­kQaI idvasaa dRYTIsa pDtao. 5. rotI sap- Á inamaivaYaarI gaTat maaoDNaaáyaa yaa saapacao tIna p`kar maharaYT/¸ gaujarat va Baartacyaa ]%tr­piScama p`aMtat saapDtat. ho saap AMDja AsaUna baoDUk¸ sarDo¸ palaI Ka}na AaplaI gaujaraNa krtat. 1. p+orI rotI sap- Á yaa saapacao SarIr laaMba¸ saDpatL AsaUna if@kT tpikrI Aqavaa ihrvaT rMgaacyaa SarIravar tpikrI rMgaacyaa laaMba paca ]Byaa roYaa Asatat. DaoLo maaozo AsaUna DaoLyaaMcaI baahulaI gaaola Asato. 2. jaaD rotI sap- Á jaaDjaUD SarIracyaa yaa saapacaI maana if@kT rMgaacaI AsaUna¸ SarIr maa~ camakdar tpikrI KvalaaMcao Asato. varcyaa BaagaatIla KvalaaMnaa kaLI iknaar Asato. ho saap Sa@yatao dMSa krt naahIt prMtu dMSa Jaalyaasa qaaoDI far saUja yaoto. yaa saapacao ivaYa saaOmya AsalyaakarNaanao maanavaI jaIivatasa Apayakark nasato. ha saap KalaIla ica~at daKivalaa Aaho.
 24. 24. 24 3. laoqaIcaa rotI sap--- Á ha saap p+orI rotI sap- ikMvaa naanaoTI yaa saapap`maaNao idsatao. prMtu yaacao SarIr ipvaLyaa rMgaacao AsaUna %yaavar pUNa- SarIraBar QaavaNaaro caar gaDd tpikrI p+o Asatat. Daoko laaMbaT Asato. Kalacyaa baajaUcaa rMga if@kT ipvaLa Asatao. 6. icaknaI naayakUla Á ica~amaQyao daKivalyaap`maaNao ha saap AitSaya saDpatL va laaMbaT Asatao. ipvaLsar tpikrI rMgaacaa ha saap 3 to 4 fUT laaMba Asatao. sarDo¸ ]MdIr Ka}na tao gaujaraNa krtao. ha saap AMDja AsaUna mao to jaUna drmyaana maadI AMDI doto. 7. SvaanamauKI sap- Á ica~amaQyao daKivalyaap`maaNao ha saap raKaDI¸ tpikrI rMgaacaa Asatao. yaacao Daoko va maana jaaDsar Asato. DaoLo va naakpuDyaa Dao@yaacyaa varIla Baagaat Asatat. ha saap 2 to 5 fUT laaMbaIcaa Asatao. BaartIya iknaarp+It tsaoca AMdmaana inakaobaar pirsarat ha AaZLtao. maaJyaa AMdmaana BaoTI drmyaana baaraTaMga baoTavarIla laa[-ma sTaona kovhjalaa jaat Asatanaa ]qaL paNyaat yaaMcyaa pUNa- kuTuMbaacao dSa-na Jaalao haoto. ha inaSaacar saap SaaMt svaBaavaacaa AsaUna iplaja p`karat yaotao. Please follow link below to see video’s on you tube for Dog faced Water Snake – http://www.youtube.com/watch?v=NNxds5O0E50 http://www.youtube.com/watch?v=K-mSteA4W7g 8. BaartIya AMDIKa} saap Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ha ‘BaartIya AMDIKa} saap’ Aaho. yaa saapacao Aist<va Qaao@yaat AsaUna vaQaa-¸ yavatmaaL¸ AmaravatI pirsarat saapDNaara ha saap Aaja duima-L Jaalaa Aaho. ha saap laaMbaInao 2 to 2.5 fUT pya-Mt vaaZtao. (acao SarIr kaLo AsaUna pazIvar if@kT ipvaLyaa rMgaacaI izp@yaaMcaI AaoL Asato. yaa saapacao p`qamadSa-naI baahyasva$p ‘naanaoTI’ ikMvaa ‘tskr’ saapap`maaNao Baasato. yaa saapalaa AMDIKa} saap mhNaNyaacao ivaSaoYa karNa
 25. 25. 25 mhNajao¸ yaa saapacyaa SarIrat Asalaolyaa ivaiSaYT rcanaomauLo ha saap AMDM pUNa- igaLtao va maanaojavaLcyaa eka Taokdar AMgaanao³haDanao´ to faoDtao va kvaca baahor fokUna dotao. 3. ibanaivaYaarI saap Á 1. naanaoTI Á pavasaaLyaat AsaNaaro Aalhaddayak vaatavarNa AaiNa hvaotIla gaarvaa¸ ha jasaa Aaplyaalaa AavaDtao tsaaca tao saapaMnaahI Anaukula Asatao. (a idvasaaMmaQyao sahjapNao AaZLNaaáyaa saapaMmaQyao ‘naanaoTI’ ha ek saap yaotao. ica~amaQyao daKivalyaap`maaNao¸ ha saap 1 to 2 fUT laaMba Asatao. yaa saapacyaa tpikrI rMgaacyaa SarIravar laaMbaIlaa samaaMtr Asao¸ SarIracyaa daonhI baajaUsa ipvaLsar p+o Asatat. baoDUk¸ sarDo [.var gaujaraNa krNaara ha saap¸ dmaT Aaolasar jaagaI AaZLtao. ha saap AMDja Aaho. Please follow link below to see video’s on you tube for Stripped Keelback Snake – http://www.youtube.com/watch?v=pcrZqrwEXXc gaOrsamaja Á imalanaacyaa kalaavaQaIt yaa p`karcao Anaok saap eki~t ir%yaa idsaU Saktat. %yaamauLo yaa saapaMbaabatIt ek far maaoza gaOrsamaja KoDogaavaat¸ janasaamaanyaaMt idsatao. tao Asaa kI¸ ek naanaoTI maarlaI Asata saha naanaoTyaa yaotat va saha naanaoTyaa maarlyaa Asata¸ ek naaga yaotao. Aaplyaa yaa A&anaapaoTI maa~ ha ina$pd`vaI¸ ibanaivaYaarI saap naahk baLI jaatao.
 26. 26. 26 2. idvaD Á idvaD ha paNyaat AaZLNaara ibanaivaYaarI saap Aaho. ica~amaQyao daKivalyaap`maaNao idvaD yaa saapacyaa AMgaavar bauwIbaLacyaa pTap`maaNao kaLsar va ipvaLsar rMgaacao p+o AaZLtat. yaa saapacaI laaMbaI 2 to 5 fUT Asato. ha saap AaËamak vaR%tIcaa AsaUna¸ AitSaya kDaDUna caavatao. yaacaa dMSa vaodnaadayaI AsaUna¸ ha saap ibanaivaYaarI AsalyaakarNaanao Apayakark nasatao. ha saap AMDja AsaUna yaacao vaastvya tlaava¸ naVa¸ naalao¸ ivahIrI¸ KaDI [. izkaNaI Asato. yaa saapasa “paNaiSaLyaa” mhNaUnahI AaoLKlao jaato. Please follow link below to see video’s on you tube for Chequered Keelback Snake – http://www.youtube.com/watch?v=3uueolaxRNg http://www.youtube.com/watch?v=AZqE3GWRwWA gaOrsamaja Á 1´ idvaD hyaa saapanao jaimanaIvar Asatanaa dMSa kolyaasa¸ maaNasaasa ivaYabaaQaa haoto. Asaa gaOrsamaja yaa saapabaabat sava-~ AaZLtao. 2´ kahI izkaNaI Asaa gaOrsamaja Aaho kI¸ idvaD yaa saapanao maaNasaasa dMSa kolyaasa %yaacaaca maR%yaU haotao. 3. gava%yaa Á ‘ihrvaa idvaD’ mhNajaoca ‘gava%yaa’ ha %yaacyaa naavaap`maaNao ihrvyaa rMgaacaa¸ gavatat rahNaara saap Aaho. ica~amaQyao daKivalyaap`maaNao (acaI laaMbaI 1 to 3 fUT Asato. jaaDsar SarIr Asalaolyaa (a saapacaI Kvalao kNaIdar va SaopUT AaKUD Asato. DaoLo maaozo va ihrvao AsaUna¸ DaoLyaacaI baahulaI gaaola Asato. ha saap maQya va dixaNa Baartat¸ BaatSaotI va dladlaIcyaa izkaNaI saapDtao. ha saap AMDja AsaUna CaoTo baoDUk va sarDo [.var gaujaraNa krtao. 4. Ajagar Á Ajagar ha Aakaranao KUp maaoza¸ jaaD AMgaacaa¸ majabaUt SarIryaYTIcaa saap Aaho. ica~amaQyao daKivalyaap`maaNao yaa saapacao Daoko i~kaoNaI¸ mhNajaoca jaNaU Baalyaacyaa pa%yaasaarKo Asato. AMgaBar Asalaolao tpikrI AaiNa ipvaLT rMgaacao
 27. 27. 27 ivaYama caaOkaona¸ ho yaa saapaacao vaOiSaYTya Aaho. (a saapacaI laaMbaI 9 to 25 fUT Asato. Aaplyaalaa maaihtI Aaho kI¸ saapaMnaa paya nasatat¸ prMtu Ajagar %yaalaa Apvaad Aaho. saapdoKIla magarIsaar#yaa paya Asalaolyaa sarpTNaaáyaa p`aNyaaMpasaUna ]%ËaMt Jaalao Aahot AaiNa Ajagaracao paya ]%ËaMtIcyaa yaa TPPyaat AjaUnahI KuMTaMcyaa sva$pat kayama Aahot. Ajagar ha SaaMttaip`ya saap Aaho. SaaMt AaiNa inaÁstbQa vaatavarNa %yaalaa iSakarIsaazI AaiNa lapNyaasaazI saaoyaIcaoÀ AnaukUla Asato. JaaDaMcyaa ZaolaI¸ daT JauDUpo Asalaolyaa KajaNaI¸ p`aNyaaMnaI saaoDUna idlaolaI ibaLo va gauha yaa izkaNaI Ajagar vaastvya krtat. Ajagar AaplaI gaujaraNa ]MdIr¸ pxaI¸ lahana kaolho¸ hirNa¸ ranaDu@kr [%yaadIMvar krtat. to Aaplao Baxya icarDUna Takt naahIt¸ tr ivaLKa GaalaUna %yaacaa SvaasaaocCvaasa va )dyaiËyaa raoKtat. iSakar pkDUna igaLlyaanaMtr tI pcaivaNyaasaazI to Anaok idvasa saustpNao pDUna rahtat. sava- AjagaraMnaa naakpuDyaaMKalaI ‘]Ymaaga`ahI Kacaa’ Asatat. %yaacaa ]pyaaoga %yaaMnaa ]YNar@tIya saavaja horNyaasaazI va iTpNyaasazI haotao. Ajagar ho AMDja va inaSaacar saap Aahot. to paNyaaKalaI 30 imainaTo rahU Saktat. AjagaraMcyaa sauMdr katDIsaazI %yaaMcaI sava-~ h%yaa haoto. yaa p`karcao Ajagar pUNa- BaartBar saapDtat. prMtu kahI ivaiSaYT p`karcao Ajagar¸ kahI ivaiSaYT izkaNaIca saapDtat. jasao ‘jaaLIdar Ajagar’ ho AMdmaana inakaobaar baoTaMvar AaZLtat. %yaaMcaI laaMbaI 12 fUT to 33 fUT pya-Mt Asato. yaaMcyaa SarIravar ipvaLsar¸ tpikrI kaLyaa rMgaacyaa maaozyaa maaozyaa caaOkaonaaMcaI naxaI Asato. Dao@yaavar maQaaomaQa baarIk kaLI roYaa Asato. caonna[- sap- ]Vanaat ho BarpUr Aahot. ‘bamaI- Ajagar’ ho Baartacyaa ]%trpUva- p``aMtat tsaoca ]%traMcala yaoqao AaZLUna yaotat. %yaaMcaI laaMbaI 9 to 20 fUT Asato. %yaacyaa ipvaLsar tpikrI SarIravar Ainayaimat Aakaracao gaDd kaLsar tpikrI rMgaacao maaozo izpko Asatat. Please follow link below to see video’s on you tube for Python – Python at Chennai Snake Park – http://www.youtube.com/watch?v=XCyzfb534GM http://www.youtube.com/watch?v=9iVKEgeodEg http://www.youtube.com/watch?v=hRseZZbpqFw http://www.youtube.com/watch?v=TRR9cv6xRDM Python in Bush at Malshej Ghat – http://www.youtube.com/watch?v=B9OK20kWoiE http://www.youtube.com/watch?v=fD8kYN1Hyjw http://www.youtube.com/watch?v=rxDTCdt-ZBA Python at Katraj Snake Park, Pune – http://www.youtube.com/watch?v=NR4fOvS6iyY
 28. 28. 28 http://www.youtube.com/watch?v=rI1fZECKsRg http://www.youtube.com/watch?v=0SMQ_otcs1w http://www.youtube.com/watch?v=VrVXUeMF90A http://www.youtube.com/watch?v=vEhfHUtJJCU gaOrsamaja Á 1´ Ajagar %yaacyaa Svaasaanao Baxya KocaUna Gaotao va igaLUna Taktao. 2´ Ajagar maaNasaaMnaa igaLtaoÀ Katao. 3´ Ajagaranao Baxya igaLlyaanaMtr¸ tao JaaDalaa vaoTaoLo Gaalatao va Kallaolyaa BaxaacaI haDo maaoDtao 5. Dur@yaa GaaoNasa Á ica~amaQyao daKivalyaap`maaNao¸ jaaD pNa AaKUD SarIr va kNyaap`maaNao Kvalao¸ AitSaya KDbaDIt SaopTI va pUNa- SarIrBar naxaIdar kaLpT Daga hI ‘Dur@yaa GaaoNasa’ yaa ibanaivaYaarI saapacaI ivaSaoYa laxaNao Aahot. SarIravar Asalaolao Daga taMbaUsa¸ tpikrI ikMvaa kaLpT raKaDI rMgaacao AsaU Saktat. P`aqamadSa-naI GaaoNasa saar#yaa idsaNaaáyaa yaa saapacyaa AMgaavarIla Daga Ainayaimat Aakaracao Asatat¸ prMtu GaaoNasaacyaa AMgaavarIla Daga maa~ gaaolaakar va saar#yaa Aakaracao Asatat. rotaD jamaIna¸ GauSaIMcaI ibaLo¸ ivaTaMcyaa Ba+yaa yaaMmaQyao yaacao vaastvya Asato. yaacaa dMSa ikMicat vaodnaadayaI Asalaa trIhI maanavaacyaa jaIvaItasa Apayakark nasatao. ha saap ipllaaMnaa janma dotao va inaSaacar p`vaR%tIcaa Aaho. ]%tr­pUva- Baartavyaitir@t sava-~ ho saap AaZLUna yaotat. ‘baala Ajagar’ mhNaUna AaoLKNyaat yaoNaaáyaa yaa saapacaI h%yaa¸ %yaacyaa katDIsaazI kolaI jaato. Please follow link below to see video’s on you tube for Sand Boa – http://www.youtube.com/watch?v=mCXIJ_m8Oks gaOrsamaja Á 1´ Dur@yaa GaaoNasaacyaa dMSaanao Aqavaa spSaa-nao kuYzraoga Aqavaa [tr katDInao raoga haotat. 2´ A&anaaABaavaI Dur@yaa GaaoNasa yaa saapalaa ivaYaarI ‘fursao’ ikMvaa ‘GaaoNasa’ samajaUna maarlao jaato. 6. maMDaoLÀ maaMDUL Á BaartBar sava- izkaNaI AaZLNaara maMDaoL ha saap ica~amaQyao daKivalaa Aaho. ha saap laalasar ikMvaa gaDd tpikrI rMgaacaa Asatao. %yaacaI SaopTI va taoMD ho saarKo idsat Asalyaa karNaanao yaa saapalaa ‘dutaoMDyaa’hI mhTlao jaato. yaa saapacaI laaMbaI 2 to 3 fUT Asato. katDIcyaa maagaNaI mauLo va AMQaEawopaoTIo yaa saapacaI BarpUr p`maaNaat h%yaa kolaI jaato. inaSaacar Asalaolaa ha saap ipllaaMnaa janma dotao. SaotIcaI naasaQaUsa krNaaáyaa ]MdIr va [tr ikTkaMvar tao gaujaraNa krtao. dutaoMDyaa ikMvaa dovaacaa saap mhNaUna p`diSa-t krtanaa gaa$DI %yaacao Ataonaat hala krtat. %yaacyaa SaopTIlaa jaKma k$na %yaat SaoLIcao kosa ADkvatat,¸ daona lahana Kacaa k$na kaLo maNaI ADkvatat¸ kI jyaamauLo du$na
 29. 29. 29 paihlyaasa SaopTI sauudQaa Daoko va taoMDap`maaNao BaasaavaI. gaMmatIcaa Baaga mhNajao ha saap sauudQaa taoMDacyaa idSaosa ADqaLa inamaa-Na kolyaasa SaopTIkDUna caalaayalaa laagatao. %yaamauLo gaa$DyaaMcao caaMgalaoca favato. Please follow link below to see video’s on you tube for Red Sand Boa – http://www.youtube.com/watch?v=eMB6AqGasQA gaOrsamaja Á 1´ yaa saapalaa Garat zovalyaasa pOSaaMcaa pa}sa pDtao¸ ASaI navaIna yao} GaatlaolaI AMQaEawa Aaho. %yaamauLo yaa saapacaI tskrI haoto¸ %yaalaa baMidst kolao jaato va naahk maarlao jaato. 2´ yaa saapacyaa SarIrat haDo nasatat¸ Asaa bahusaM#ya laaokaMcaa gaOrsamaja Aaho. 3´ yaa saapalaa daona taoMDo AsaUna¸ saha maihnao tao puZIla taoMDacyaa baajaUnao va saha maihnao maagaIla taoMDacyaa idSaonao caalatao¸ Asaa gaOrsamaja Aaho. 7. QaamaNa Á QaamaNa ha maaozyaa AakaracaaÀlaaMbaIcaa saap Aaho. %yaacyaa naagaaSaI imaL%yaa­jauL%yaa sva$pamauLo %yaalaa iBatIpaoTI maarNyaat yaoto. tsao pahta maaihtgaar vya@tIsaazI QaamaNa va naaga yaaMt fsagat haoNao jara kzINa Aaho. ica~amaQyao daKivalyaap`maaNao yaa saapacaa rMga ipvaLsar tpikrI ikMvaa ihrvaT kaLa Asatao. SarIracaI KalacaI baajaU ipvaLsar Asato. SaopTI KUp laaMba va saDpatL Asato. %yaalaa AaoLKNyaasaazI mau#ya KuNa mhNajao %yaacyaa Kalacyaa jabaDyaapasaUna sau$ Jaalaolyaa ]Byaa kaLyaa roYaa. ]MdIr ho yaa saapacao mau#ya KaV Aaho¸ mhNaUnaca tao Káyaa Aqaa-nao ‘Saotkáyaacaa ima~’ Aaho. ek QaamaNa vaYaa-kazI SaokDao ]MdraMcaa Katmaa krto. AitSaya capL Asalaolaa ha saap ragaavalaa Asata¸ hllaa krNyaapUvaI- maana capTI k$na ihssa ihssa Asaa Aavaaja krtao. %yaaMcaa dMSa ivaYaarI nasalaa trI tIva` vaodnaadayaI Asatao. ha saap AMDja AsaUna idvasaa­ra~I daonhI vaoLI sava-~ AaZLtao. maanavaanao jaMgalaavar kolaolyaa AiQaËmaNaamauLo¸ ha saap maanavaI vastIt sara-sa AaZLtao.
 30. 30. 30 Please follow link below to see video’s on you tube for Rat Snake – http://www.youtube.com/watch?v=CV2v9iZqsEs http://www.youtube.com/watch?v=0MpR5YDeI7E http://www.youtube.com/watch?v=7bAjE_H6iAQ gaOrsamaja Á 1´ QaamaNa ha saap naagaasaaobat imalana krtao. 2´ QaamaNaIcyaa SaopTIt kaTa Asatao. tao¸ tI gaa[-­mhSaIMcyaa naakat GaalaUna %yaaMnaa zar maarto. 3´ QaamaNa gaa[-¹mhSaIMcyaa payaalaa ivaLKa GaalaUna %yaaMcyaa kasaotUna dUQa ipto. 4´ nar va maadI QaamaNa ho samaagamaapUvaI- naR%ya krtat. 8. QaULnaagaINa Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ha ‘QaULnaagaINa’ Aaho. QaULnaagaINa ha AitSaya capL saap Aaho¸ %yaamauLo [Mga`jaI maQyao %yaalaa ‘rosar’ mhTlao jaato. yaaMsa ‘icataDyaa’¸ ‘p+orI QaULnaagaINa’ va ‘ica~aMga naayakUla’ AsaohI mhTlao jaato. ha saap 2 to 5 fuT laaMba Asatao. ibanaivaYaarI Asalaolaa ha saap iDvacalyaasa naagaap`maaNao Aaplao SarIr capTo krtao. tsaoca %yaacao baa(sva$p lahana naagaasaarKo vaaTto. mhNaUnaca yaasa marazIt QaULnaagaINa mhTlao jaato. yaa saapacyaa hla@yaa tpikrI SarIravar ipvaLsar kaLI iknaar Asalaolao p+o Asatat. pUNa- SarIr hla@yaa tpikrI rMgaacao ikMvaa kQaI­kQaI pUNa- dUQaaL ³paMZáyaa´ rMgaacao Asalaolyaa QauLnaagaINa sauwa saapDtat. Baartacyaa maQya va dixaNa p`aMtat ho saap AaZLtat. ]MdIr¸ sarDo yaaMvar gaujaraNa krNaara ha saap AMDja Aaho va manauYya vastIcyaa Aasapasa sara-sa AaZLtao. Please follow link below to see video’s on you tube for Racer – http://www.youtube.com/watch?v=pqfX1uuBDOk http://www.youtube.com/watch?v=YDAiRdjGSvI 9. kvaDyaa Á ica~amaQyao daKivalaolaa ‘maNyaar’ saapasaar#aa idsaNaara ‘kvaDyaa’ ha ibanaivaYaarI saap Aaho. kvaDyaa ha sap- AitSaya icaDicaDa va AaËmak Asatao. ha saap hatat Gaotlyaa­Gaotlyaa caavatao. pNa %yaacaa dMSa Apayakark nasatao. yaa saapacaa rMga taMbausaÀgaulaabaI tpikrI ikMvaa kaLa Asatao. %yaacyaa AMgaavar Dao@yaapasaUna sau$ Jaalaolao va SaopTIkDo hlako haot jaaNaaro paMZáyaa ikMvaa ipvaLyaa rMgaacao baarIk AaDvao p+o Asatat. Daoko i~kaoNaI va maana baarIk Asato. yaa saapacaI laaMbaI 1 to ADIca fuT Asato. ha inaSaacar saap JaaD¸ iBaMtI yaaMvar caZNyaat pTa[-t Asatao va baáyaacada manauYya vastIt AaZLtao. sarDo¸ baoDUk¸ saapsaurLI KaNaara ha saap sava-~ saapDtao. ha saap AMDja Aaho.
 31. 31. 31 gaOrsamaja Á maaihtIcyaa ABaavaI maNyaar samajaUna yaa saapalaa maarlao jaato. 10. kukrI Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ‘kukrI’ saap Aaho. yaaMcyaa dataMcaI rcanaa kukrI yaa h%yaarap`maaNao Asalyaanao yaasa ho naava pDlao Asaavao. svaBaavaanao AitSaya SaaMt Asalaolaa ha saap kQaIca caavat naahI Asao mhTlyaasa Ayaaogya haoNaar naahI. ha saap 1 to 2 fUT laaMba Asatao. SarIranao naajaUk Asalaolyaa (a saapacyaa taMbaUsa SarIravar inaLyaa rMgaacao p+o Asatat. Dao@yaavar baaNaakar icanh Asato. ha saap AMDja AsaUna maQya va dixaNa Baartat sava-~ AaZLtao. gaOrsamaja Á yaacyaa AMgaavar Asalaolyaa p+yaamauLo yaalaa sauwa gaOrsamajaUtInao maNyaar samajalao jaato. 11. $ka sap-À JaaD saap Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ha ek JaaD sap- ikMvaa $ka sap- Aaho. ho saap Aakaranao KUp laaMba va SarIranao gaaola Asatat. %yaaMcao Daoko $Md va DaoLo maaozo Asatat. Dao@yaapasaUna SaopTIpya-Mt laaMba cakcakIt if@kT tpikrI rMgaacaI ³kaSaa vaNa-´ p+I Asato. itcaI iknaar gad- tpikrI ikMvaa kaLI Asato. SarIracaa Kalacaa Baaga paMZurka ikMvaa if@kT ihrvaa Asatao. naavaap`maaNao ho saap JaaDavar rahtat. to sava-~ AaZLtat. %yaaMcaI laaMbaI 3 to 6 fUT Asato. ho saap AMDja Aahot. to AitSaya capL Asatat. laaMba va baarIk SaopTImauLo %yaaMnaa JaaDavar saMcaar krtanaa pkD majabaUt zovaayalaa madt haoto.
 32. 32. 32 gaOrsamaja Á ho saap maaNasaalaa dMSa k$na ]Mca JaaDavar caZtat AaiNa dMSa kolaolyaa maaNasaacaI AMtyaa~a toqaUna jaaNyaacaI vaaT pahtat. 12. tskrÀ saaoMgaTyaa saap Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ha ‘tskr’ Aaho. ha maQyama Aakaracaa va gauLgauLIt¸ cakcakIt Kvalao Asalaolaa saap Aaho. ha saap AMDja AsaUna Baartat sava-~ AaZLtao. yaa saapacaa rMga hlaka tpikrI AsaUna %yaaMvar gaDd tpikrI va paMZáyaa rMgaacao p+o Asatat. kQaI kQaI ho p+o¸ s~Iyaa pirQaana krt Asalaolyaa hst AaBauYaNaa p`maaNao idsatat. SaopTIvar maa~ laaMbaIsa samaaMtr Asao gaDd va hla@yaa tpikrI rMgaacao p+o Asatat. maanaovar daona kaLo p+o Asatat. DaoLyaaMcyaa KalaI¸ maagaIla baajaUsa lahanaSaI kaLI KUNa Asato. yaa saapacaI laaMbaI 2 to 5 fUT Asato. cavataLlyaasa taoMD ]GaDUna¸ ikMicat maagao jaa}na AaËmak maud`a Gaotat va kQaI kQaI dMSa krNyaasaazI JaDp Gaalatat. 13. kaLtaoMDyaa Á ica~amaQyao daKivalyaap`maaNao ha saap ivaYaarI ‘p`vaaL’ saapap`maaNao idsatao. prMtu laaMbalacak¸ baarIk haot jaaNaarI SaopTI va pazIvarIla kaLyaa izp@yaaMcaI SaopTI pya-Mt jaaNaarI AaoL¸ yaamauLo ha saap sahja AaoLKta yaotao. yaa saapacao Daoko kaLo Asato prMtu SarIr hla@yaa taMbausa tpikrI rMgaacao Asato. ha saap AMDja AsaUna palaapacaaoLa¸ laakDacao AaoMDko yaoqao vaastvya krtao. ha saap ek to savvaa fUT laaMba Asatao. 14. KaprKvalyaa saap Á ica~at daKivalaolaa saap ha ‘KaprKvalyaa’ AsaUna tao maharaYT/acyaa piScama Baagaat saapDtao. mahabaLoSvar pirsarat saapDNaaáyaa yaaMpOkI eka p`jaatIsa ‘mahabaLoSvarI KaprKvalyaa’ mhTlao jaato. yaa saapaMcaI laaMbaI f@t pa}Na to ek fUT Asato. taoMDakDIla Baaga inamaULta tr SaopTIkDIla Baaga baaoqaT prMtu itrka kap idlyaap`maaNao Asatao. yaa saapacaa rMga gad- jaaMBaLa ikMvaa kaLpT inaLa AsaUna %yaavar ipvaLo­kaLo izpko ikMvaa naarMgaI p+o Asatat.
 33. 33. 33 SarIravarIla Kvalao gauLgauLIt va cakcakIt Asalyaanao %yaaMcyaa AMgaalaa GaaNa icakTt naahI. ho saap ipllaaMnaa janma dotat. ho saap palaapacaaoLyaat ikMvaa jaimanaIKalaI rahtat. 15. rjat baMsaI Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ‘rjat baMsaI’ ha AsaUna tao 5 to 6 fuT laaMba Asatao. AitSaya sauMdr rMgasaMgatI va $pDM Asalaolaa ha saap gaujarat¸ rajasqaana¸ pMjaaba¸ ]<arp`doSa¸ kaiSmar¸ ihmaacala p`doSa yaoqao saapDtao. ha ibanaivaYaarI saap AMDja Aaho. yaa saapacao SarIr if@kT ipvaLo ikMvaa hlako naarMgaI Asato. %yaaMvar gaDd inaLo ikMvaa kaLo izpko Asatat. vaaZ%yaa vayaabaraobar ho izpko AspYT haot jaatat. Daoko maaozo va gaDd inaLo ikMvaa kaLo Asato. maanaovar maa~ laala¸ naarMgaI rMgaacaI CTa Asato. ha saap inaSaacar Aaho. 16. ekorI sap- Á ica~amaQyao daKivalaolaa saap ha ‘ekorI sap-’ Aaho. yaM~ karagaIraMcyaa ‘kanasa’ yaa Avajaarap`maaNao idsat Asalyaanao kdaicat ho naava %yaalaa pDlao Asaavao. %yaacaI laaMbaI ADIca to tIna fuT Asato. SarIr kaLpT ikMvaa raKaDI AsaUna %yaavar paMZro p+o Asatat. ho saap ivaYaarI samaud`saapap`maaNao idsatat. prMtu yaaMcaI SaopTI val(ap`maaNao capTI nasato. maana va Daoko eksaarKo inamaULto Asato. ho saap qaaoDo baaojaD Asatat.
 34. 34. 34 17. vaaLa Á maaozyaa gaaMDULap`maaNao idsaNaara ha saap ‘AaMQaLa saap’¸ ‘kanaora saap’ ikMvaa ‘danava saap’ mhNaUnahI AaoLKlaa jaatao. ha saap AQaa- to ek fUT laaMba Asatao. sap-saRYTItIla ha savaa-t lahana saap AsaUna pUNa-tÁ ibanaivaYaarI Aaho. %yaacaa rMga taMbaUsa ikMvaa tpikrI Asatao. %yaacyaa AMgaavar gauLgauLIt¸ cakcakIt Kvalao Asatat. CaoTosao DaoLo Asatat. SaopTIlaa ek Taok Asato ikMvaa ek lahanasaa kaTa Asatao. gaaMDUL¸ maMugyaaMcaI ABa-ko yaaMvar tao gaujaraNa krtao. yaaca p`karat maaoDNaaáyaa prMtu Dao@yaavar naKap`maaNao AacCadana Asalaolyaa saapalaa ‘caaMcaU vaaLa saap’ mhTlao jaato. ha yaa p`jaatItIla savaa-t laaMba saap AsaUna tao 2 fUT laaMba AsaU Saktao. Photos of Various snakes found in India taken by Santosh Takale & Uploaded on his Facebook account are available at link below : https://www.facebook.com/santosh.takale.9/photos_albums https://santoshtakale.shutterfly.com/ The details hereafter are in English language, inconvienience caused is regretted. Attending Snake Rescue Call…… Care & Precautions to be taken : Finally we have reached to the end of this book, I will conclude by sharing some of my team experiences about snake rescue. We have already studies that, on encounter snake prefer to flee but some situation they get entangled or scared so much that they do not leave the place so fast, which causes panic among the people in close vicinity. In such cases, rescuing snake and putting it back to it’s safe habitat is important. This very important service to community is done by some snake lover’s or NGO working for similar cause, people call them “Snake Friend’s’. While pursuing this thrilling, dangerous hobby cum service, Person must inculcate certain qualities & remembering following points may also be helpful.  Safety First : While attending snake rescue call’s, ensure your safety first, Lethal effect of bite by venomous snake is irrespective of depth of your knowledge & love for these species. Many experienced snake handler’s die every year due to negligence and unsafe handling. One of my friend was briefing gathered crowd after rescuing one adult Cobra in one remote village, just to display it’s venom fangs he did head catch, which is not commonly
 35. 35. 35 advisable. Just lack of few second’s attention, cobra pierced it’s fangs through it’s lower jaw into friend’s right hand thumb. The bite was so severe that victim was unconscious for few hours before getting stable, though he was getting proper medical treatment.  Identification is must : First try to identify the snakes, this is important for public safety & your confidence and ease in handling. You should be 100% sure about the specimen you are rescuing, before starting rescue operation. On one occasion, newly joined volunteer rescued one Rat snake and in process he got severe bite. As the pain started increasing rapidly, under public pressure fellow was moved to hospital hurriedly. Now victim is confused and not very sure about the specie due to pain, fear and public pressure. Luckily the specimen was still available at bite site and was identified by expert to declare it as Rat snake to avoid any further confusion & treatment.  Be Patient : To ensure identification & proper handling, lot of patience & time is required. As snake do not show up immediately. Thus being patient is foremost demand for this task/profession.  Hard work : Snake rescue is not all about going to the incident place, identifying the specie, picking up the same & leaving it back to it’s habitat. It requires lot of hard work & labour to complete the task, as public around the place advice a lot but do not help physically due to fear & lack of knowledge.  Keep less expectation : Do not expect crowd/people around to be very cooperative and obedient, for them you are no better than regular snake charmer.  Be Cool : Do not bend to the public pressure, to take some unsafe action.  Do not Show Off : Do not make show off of your guts and bravery, while on call. Also do not start explaining the specie, then & their only because on first catch snakes can be very offensive and difficult to handle. Educative session shall be specially arranged with volunteers to control the crowd and proper permission from Government authorities. All above points may be clear from my own experience narrated below, One Sunday afternoon I got call, regarding Cobra hiding in someone’s toilet sink, as nobody was around, I have to go alone. As I reached the destination after driving for more than 30 minutes, through city traffic, all building residents were bit angry for my late arrival, as if I am paid government servant, appointed for this activity. I didn’t show any reaction and asked for the location of snake hide out. They all lead me to one toilet sink covered with heavy, thick concrete shield & just started looking at me expectedly to move that heavy concrete cover on my own. The job was much beyond the scope of any single individual, Hence I asked for help & majority of population gathered around left saying they are afraid of bite as if I am immune to same. After lot of request one gentleman came forward with clear opinion that he will ran away on first site of snake, as he seen the specie and very sure that it’s big size Cobra. After putting 1 hour labour in that stinking surrounding, we could not get glimpse of the snake, but now the area was visible & accessible. I requested residents to move back & reduce the movement around,
 36. 36. 36 so that snake can come out to take stock of situation in case present. Our efforts yielded after 45 minutes & snakes showed up it’s head. It was very clear from head pattern, colour, black lines on lower jaw & head size that it was big size rat snake. It was hiding in toilet pipe coming from building and opening in the sink. We waited long but snake didn’t come out, it was just pepping out for few seconds at the interval of few minutes. Somebody suggested pouring boiling water from first floor toilet, which was obviously rejected and person has received his piece of advice from me. But same idea has been used other way round; we mixed few drops of phenyl in full bucket water, tied gunny bag to sink pipe and poured this water from first floor residents toilet. As a effect snake came out rushing, entered bag and rest of activity taken care by me without much trouble. Rejecting people’s plea to show the snake. I poured few buckets of clean water on captive bag to remove any of phenyl traces. Drove to nearest Karnala forest and left snake free, it was almost 9-10 feet long rat snake, it was surprising that how it reached to the densely populated city center. The whole exercise excluding my travel time took 3 hours.  Do not Drink & try : Snake rescue activity requires your all senses to be working perfectly.  Know the Legal formalities : We all know snakes do not have much memory & they do not take revenge also but Snake friend’s do. Hence though you may be doing great service to mankind by pursuing hobby of snake rescue but you cannot keep these species in captive as per law. If you do so without proper legal permission, you will be taken in captive by Police.  Work as Organisation than individual : Attending rescue call in team is better than visiting individually. It makes your representation safe & authentic and also helps in addressing legal issues if any. Forest department of Government issues some Identity cards and authority to some authentic, veteran NGO’s.
 37. 37. 37 Note : Following information has been taken from internet sources. The detailed information & photographs of these snakes can be easily obtained from various internet sources. World Famous venomous snakes other than India : Black Mamba : The Black Mamba is the most deadly snake in the world. They grow 14 feet in length, and can travel at speeds of up to 12 to 15 kmph, the fastest snake in the entire world. They have a head shaped like a coffin. The Black Mamba is not actually black. They have a brownish-gray body with a light belly and brownish scales along its back. It gets its name from the color of the lining of its mouth, which is purple-black, which it displays when threatened. The Black Mamba lives in South Africa. They are active during the day. They often sleep in hollow trees, burrows, and will come back to the same place every night. The Black Mambas feed on small mammals and birds, like rats, squirrels, mice, rats. The Black Mambas are found in pairs or small groups. They get very nervous, and head away fast when a human approaches. When the mamba feels threatened it will raise its front and head about 3-4 feet off the ground, open its mouth, spread a flat hood, and shake its head. When they attack they will make several quick strikes, and escape as fast as they can. They can strike from 4-6 feet away. These fearsome snakes can strike up to 12 times in a row. A single bite is capable of killing anywhere from 10-25 adults. The venom is a fast acting neurotoxin. Its bite delivers about 100–120 mg of venom, on average. If the venom reaches a vein, 0.25 mg/kg is sufficient to kill a human in 50% of cases. The initial symptom of the bite is local pain in the bite area, although not as severe as snakes with hemotoxins. The victim then experiences a tingling sensation in the mouth and extremities, double vision, severe confusion, fever, excessive salivation (including foaming of the mouth and nose) and pronounced ataxia (lack of muscle control). If the victim does not receive medical attention, symptoms rapidly progress to severe abdominal pain, nausea and vomiting, shock, nephrotoxicity, cardio toxicity and paralysis. Eventually, the victim experiences convulsions, respiratory arrest, coma and then death. Without antivenin, the mortality rate is nearly 100%, among the highest of all venomous snakes. Depending on the nature of the bite, death can result at any time between 15 minutes and 3 hours. King Brown Snake : King browns must be regarded as being a potentially dangerous species. Its venom is not particularly toxic but it is produced in huge quantities. The average tiger snake produces around 10-20 mg when milked. A good sized king brown snake may deliver over 150 mg in one bite. Despite its common name, the king brown snake is not a true brown snake but one of the black snake family. A bite from this snake would therefore
 38. 38. 38 be treated with black snake antivenom. As with many Australian snakes the colour is variable. Most specimens are mid-brown, some with a coppery tinge, others being quite dark. King browns are robust snakes with a wide head and large specimens will reach a length over 8 feets. Eastern or Australian Brown Snake : Don’t let the innocuous name of this snake fool you, 1/14,000 of an ounce of its venom is enough to kill an adult human. Coming in a variety of species, brown snake is approximately 4 to 5 feets long. The Eastern Brown snake is the most venomous. Unfortunately, its preferred habitat is also along the major population centers of Australia. The Brown snake is fast moving, can be aggressive under certain circumstances and has been known to chase aggressors and repeatedly strike at them. Even juveniles can kill a human. The venom contains both neurotoxins and blood coagulants. Fortunately for humans, less than half of bites contain venom and they prefer not to bite if at all possible. They react only to movement, so stand very still if you ever encounter one in the wild. Inland Taipan : This is a venomous snake found in east-central Australia. It is considered by biologists to be the most venomous land snake in the world, with a bite that is reportedly 50 times more lethal than that of an Indian cobra, the venom in a Taipan is strong enough to kill up to 12,000 guinea pigs or 250,000 mice. The maximum yield recorded for one bite is 110mg, enough to kill about 100 humans. With an LD/50 of 0.03mg/kg. Despite their dangerous reputation, inland taipans are very reclusive and there has never been a report of
 39. 39. 39 a bite to a human other than to herpetologists actually handling the snake, with all bite victims surviving through the administration of antivenom. Inland taipans are approximately 6-8 feet long and have scales that are brown or brownish olive-green depending on season. Dark chevrons are usually visible on the body and the head and snout are nearly black. It has been likened to the African Black Mamba in morphology, ecology and behavior. Rattle snake : The Rattlesnake is easily identifiable by the tell tale rattle on the end of its tail. They are actually a part of the Pit Viper family, and are capable of striking at up to 2/3rd their body length. The Eastern Diamondback in considered the most venomous species in North America. Surprisingly, juveniles are considered more dangerous than adults, due to their inability to control the amount of venom injected. Most species of rattlesnakes have hemotoxic venom, destroying tissue, degenerating organs and causing coagulopathy (disrupted blood clotting). Some degree of permanent scarring is very likely in the event of a venomous bite, even with prompt, effective treatment, and can lead to the loss of a limb or death. Difficulty breathing, paralysis, drooling and massive hemorrhaging are also common symptoms. Thus, a rattlesnake bite is always a potentially fatal injury. Untreated rattlesnake bites, especially from larger species, are very often fatal. However, antivenin, when applied in time, reduces the death rate to less than 4%. Mainland Tiger snake : A highly variable species, which does not always display the distinctive tiger stripes suggested by its common name. The body can be grey, olive-brown
 40. 40. 40 or almost black. In most specimens darker bands are visible. The pale areas between the bands are usually light brown or cream in colour but in some specimens they may be bright yellow. The underside is usually creamy-yellow but again may be a distinctive bright yellow in some snakes. The banding in juvenile snakes is often much more conspicuous, fading gradually as the snake matures. Tiger snakes are relatively short and stout bodied with a broad head. Most specimens reach around 3 to 5 feet in length, although particularly large animals may exceed 6 feets. The tiger snake is a very dangerous species. Its range coincides with the highest human population in Australia so encounters are common. Tiger snakes will usually act out an impressive threat display before attempting to bite. This begins with flattening of the neck and loud hissing followed by mock strikes. The Tiger snake has a very potent neurotoxic venom. Death from a bite can occur within 30 minutes, but usually takes 6-24 hours. Prior to the development of antivenin, the fatality rate from Tiger snakes was 60-70%. Symptoms can include localized pain in the foot and neck region, tingling, numbness and sweating, followed by a fairly rapid onset of breathing difficulties and paralysis. The Tiger snake will generally flee if encountered, but can become aggressive when cornered. It strikes with unerring accuracy. Death Adder : Death adders are easily distinguishable from other snakes by the very short, squat bodies, rapidly tapering tail and the broad triangular head. Colouration varies in shades of brown or grey. The tail tip is usually brightly coloured and is used as a lure by wriggling it to attract potential prey. Adult death adders are rarely longer than a meter in length. Despite their short size they possess the longest fangs of any Australian snake.
 41. 41. 41 The death adders are really reluctant to bite unless the threat is very close to them. The name death adder was probably originally 'deaf' adder referring to the inability of this and all other snakes to hear airborne sounds. They actually hunt and kill other snakes. They typically inject around 40-100mg of venom with an LD of 0.4mg-0.5mg/kg. An untreated Death Adder bite is one of the most dangerous in the world. The venom is a neurotoxin. A bite causes paralysis and can cause death within 6 hours, due to respiratory failure. Symptoms generally peak within 24-48 hours. Antivenin is very successful in treating a bite from a Death Adder, particularly due to the relatively slow progression of symptoms, but before its development, a Death Adder bite had a fatality rate of 50%. With the quickest strike in the world, a Death Adder can go from strike position to striking and back again within 0.13 of a second. Boom slang : The average adult boom slang is 3 to 5 feet in total length, but some exceed 6 feet. The eyes are exceptionally large, and the head has a characteristic egg-like shape. Coloration is very variable. Males are light green with black or blue scale edges, but adult females may be brown. In this species, the head is distinct from the neck. The pupils of the very large eyes are round. Boomslangs have excellent eyesight and will often move their head from side to side to get a better view of objects directly in front of them. The body is slightly compressed. The dorsal scales are very narrow, oblique, strongly keeled. It is a tree dweller that is found throughout southern and sub-Saharan Africa & becomes deadly because of its preference for aerial positioning in tree top and shrub cover. Boomslang delivers a potent hemotoxic venom to its victim through large, deeply grooved folded fangs positioned in the rear of its mouth The hemotoxic venom delivered by the Boomslang, affects the circulatory system destroying red blood cells, causing organ degeneration and generalized tissue damage.
 42. 42. 42 Bites cause intense pain, swelling and necrosis even when delivered in small amounts. In addition, the bite causes severe bleeding, continuing for extended periods, even 24-48 hours after the bite, making the Boomslang very dangerous to man. Bush master : The longest venomous snake, found in scrublands and forests from the Amazon River basin north to Costa Rica. Three species of bushmaster are known to exist and they normally measure about 6 feet long but may grow to as long as 10 feet. These large snakes are reddish brown to pinkish gray in colour, matching their forest floor habitats, and they may bear x-like or diamond patterns across the back. Although seldom encountered, the bushmaster is dangerous, with a potentially lethal venom. The bushmaster is a pit viper (subfamily Crotalinae). Infrared pits, located between the eyes and nostrils. Copper head : Copperhead is the most common venomous snake found in the eastern US and can be found throughout South Carolina. It is also known by the name "Highland Moccasin." As a species, it belongs to the genus "Agkistrodon" which also includes the Cottonmouth, also known as the "Water Moccasin". Copperheads are usually colorful and strikingly patterned snakes. They derive their name from the copper-like coloring of the head. The background color of the back and sides is tan to pinkish. Copperheads are venomous, pit vipers. Bites from Copperheads are seldom fatal; however, a bite may still produce serious consequences.
 43. 43. 43 Gaboon Viper : This species of viper looks like the warrior of the snake world. The Gaboon viper is the largest viper in the world, usually reaching around 6 to 7 feet long. But it is not only the length of the snake that makes it special, it's the length of the Gaboon viper's fangs. This deadly viper possesses the longest fangs of any snake alive today. The Gaboon viper typically feeds on small mammals and birds, using its enormous fangs to bring down its prey. This viper is just one of many deadly snakes that call Africa home. Philippine Cobra : The venom this specie is the most deadly of all the Cobra species, and they are capable of spitting it up to 3 meters. The venom is a neurotoxin which affects cardiac and respiratory function, and can cause neurotoxicity, respiratory paralysis and death in thirty minutes. The bite causes only minimal tissue damage. The neurotoxins interrupt the transmission of nerve signals by binding to the neuro-muscular junctions near the muscles. The symptoms might include headache, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, dizziness, collapse and convulsions. Blue Krait : The Malayan or Blue Krait is, by far, the most deadly of this species. Found throughout South East Asia and Indonesia, 50% of bites from the deadly Blue Krait are fatal, even with the administration of antivenin. Kraits hunt and kill other snakes, even cannibalizing other Kraits. They are a nocturnal breed, and are more aggressive under the cover of darkness. However, overall they are quite timid and will often attempt to hide rather than fight.
 44. 44. 44 The venom is a neurotoxin, 16 times more potent than that of a Cobra. It quickly induces muscle paralysis by preventing the ability of nerve endings to properly release the chemical that sends the message to the next nerve. This is followed by a period of massive over excitation (cramps, tremors, spasms), which finally tails off to paralysis. Fortunately, bites from Kraits are rare due to their nocturnal nature. Before the development of antivenin, the fatality rate was a whopping 85%. Even if antivenin is administered in time, you are far from assured survival. Death usually occurs within 6-12 hours of a Krait bite. Even if patients make it to a hospital, permanent coma and even brain death from hypoxia may occur, given potentially long transport times to get medical care. Belcher’s Sea Snake : The most venomous snake known in the world, a few milligrams is strong enough to kill 1000 people! Less than 1/4 of bites will contain venom, and they are relatively docile. Fisherman are usually the victims of these bites, as they encounter the species when they pull nets from the ocean. Found throughout waters off South East Asia and Northern Australia. Anaconda : Even though this is a non-venomous snake, its sheer size and strength makes it scariest snakes in the world. The anaconda is the heaviest boa constrictor in the world, and lives primarily in the South American Tropics. Anacondas live typically, in swamps and bogs, as they are great swimmers. Anacondas can reach lengths up to 30 feet sometimes longer, and have been known to eat very large animals, such as deer. The anaconda has even been known to attack and eat jaguars. Because the snake is nearly 600 pounds, a jaguar is no match for its incredible muscle mass.

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

 • tusharttp7

  Apr. 15, 2015
 • SeemaShinde4

  Feb. 7, 2016
 • NitinPatil148

  Jun. 13, 2016
 • divyadang3

  Aug. 22, 2016
 • ashmhatre

  Aug. 24, 2016
 • afreenans2582

  Sep. 8, 2016
 • ChitraPednekar

  Oct. 18, 2016
 • talhanaik123

  Apr. 21, 2017
 • PayalMeshram3

  May. 28, 2017
 • tusharkhandare1

  Jun. 9, 2017
 • BhagwanChormale

  Jul. 19, 2017
 • NitinKulkarni65

  Aug. 19, 2017
 • DrRavindraNSurwade

  Oct. 14, 2017
 • PrasenjeetKhadse

  May. 31, 2018
 • AKASHBhagat16

  Jul. 1, 2018
 • GaneshHonwad

  Aug. 26, 2018
 • KishorShirke

  Jan. 7, 2019
 • SonaliYerunkar1

  Mar. 26, 2020
 • ShubhamKasbe3

  Apr. 29, 2020
 • abhishekmali1

  May. 10, 2020

The prime intent of this book is to eradicate all myths, among masses regarding snakes. But I have also added some information on how to identify snake, precautions to avoid snake bite, first aid after snake bite and very importantly, I have mentioned few references which can be referred for detailed information on the snakes. I would like to express my Special Thanks to Raju Mumbaikar, Aniket Jadhav & All members of CON-Veshvi, the NGO working for protection of species like snake & our life support system-NATURE. Regards. - Santosh Takale.

Vistas

Total de vistas

37.025

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

16

Acciones

Descargas

308

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

25

×