salut politiques tabac departament llistes conseller 2017 pressupost prevenció control consum evitar fum oncologia cancer acord xarxa futur pla integral infografia gestio llistes d'espera regions sanitàries dades health tall d'informació espera gencat integral pla millora d'espera medicaments campareixensa infermers infermeres dispensació varicel·la infecció pel papil·lomavirus humà malaltia per meningococ c poliomielitis hepatitis a hepatitis b xarampió rubèola parotiditis tos ferina malaltia per haemophilus influenzae b malaltia per pneumococ grip difteria tetanus toni comín comissió compareixença
Ver más